Goudsche Courant, maandag 4 november 1907

I o 1Ö478 Maandag 4 November 1007 46s e Jaargang PRIJS vi rl4GII g Om de ook bj ons in Nederland thans zoo gewilde MAGGI PRODUCTEN onder ieders bereik te brengen zijn de prijzen van MAGGI s AROMA MAGGI s SOEP TABLETTEN en MAGGI s BOUILLON CAPSULES van af Norember als volgt verlaagd I Maggi s SpUzen eD Soepen Aroma Grootte No O 1 2 3 6 ƒ 0 2S 0 4S 0 70 l itO 4 MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelelMl He 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 i regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte liizending van Advertentiën tot 1 uur les niidil TelttMi Ho St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN H Maggi s Soepen af 1 November in pakjes van 5 vierkante tabletten in den handel l l die van komen Per tablet voor 2 porties S ets Per pak van 5 tabletten Z5 ets Per tablet voor 2 porties S ets Per pak van 5 tabletten 40 cta Oewone soorten Pikante soorten IH Maggl s Itooillon Capsules CoHsommé Bouillon I Per capsule voor 2 porties 10 ets Per doosje van 5 capsules 50 ets I Per capsule voor 2 porties 8 ets Per doosje van 5 capsules 40 ets Qeneraal Agentuur der Fabrik von Maggl s Nahrungsmitteln Kempttal Zwitserland PADL HOEN Amsterdam Het Wapen van Asten üaainlooxc Veiiiioolicliap Handels en WinkelexploitatieMAATSCHAPPy voorheen M G I B S E L E R aocdgfkourd liU Koninklök besluit van 6 September 1907 Volgestort KapitaaH 350 000 AFDEELINÖ 1 1 winkeie pioitatie Zijt geniet te vrecLen met wat ge thans gebruikt neemt dan een proef met i a i H Boomboter 4 SrVi cl per hallponds Mandm VU c Hollnndaehe Mélange k 9 et per rlll 9H L Hin haupondspabje iJSiaJl nn ki Deeaschn Mélange 04 cl en T2 wlli rjIjKi j gr j iiOEUHALV pond G lli dKI mi a Margarine k 48 et 54 et SO et UIjKiII g j e ANÜEUHALFpona C aJPHVt Ellt S Ooudache Kaan i 33 et en 40 et GlKSlELillI S Lelditehe Kaas é 33 et per pond C IRfiLm i H fii Jioffle k 38 et 45 et 48 et 53 Ki KiI IjBI j 43 5t pBf pond IK S KI heli s Xlt Oe k 1 et en 0 et per pakje Uitsluitend Eigen Fabrikaat ROOxHBOTER MELANGE MARGARINE fook Alles met Cade Waarde der Idous tien cenifbok in geld Wij verkoopen slechts ééne kwaliteit volvette boeren Goudsche Kaas maar beslist de fijnste slechts ééne kwaliteit fabrieks Goudsche maar vette en beslist de fijnste slechts ééne kwaliteit Leidsche maar beslist de fijnste malsch en goed gekruidI Het watereebalte ïoowel onzer Eoomboter ala onzer Mélange en Margarine voldoel altijd aan do eiscben b de Gemeente verordening vaslgeBteld De kwaliteiten zjin de puileste de prjzen de laagste en de Cadeanï de mooiste en de voordeeUgste Na I eone proefname behoort ge wis en zeker tot onze vaste klanten i KICISN Verlioophut eH in de provincie Zuid Holland Te GOUDA Wijdstraat 157 Te MAASSLUIS Noordvliet F 26 VLAAKDINGEN Hoogstraat UI DELFT Groote Markt 28 SCHIEDAM Hoogstraat i3 DORDRECHT Voorstraat 193 LEIDEN Haarlemmerstraat 29 SOHEVENINGEN Keizerstraat U9 qo s GHAVENHAGE Koningstraat 60 A Herasterbnisstraat 19 Westoinde 361 Boekhorststraat B Dennen i eg 7Ü ROTTERDAM Weste Wagenstraat 1b Meent 29 Oondsche Weg 32 Goudsche Wagenstraat 41 Binnenweg 101 Verlengde Binnenweg 206 Haven straat 93 Kruiskade 53 Verleneda Kruiskade 131 Zomerbolstraat 57 Noordmolen straat 79 Goudsche Kgweg 105 Lage Zeeduk 163 Schiedamsched jk 159 Rosostraat 1 Veerlaan 0 SIER UW HHI8 IN DEN WINTER UWEN TÜIN VOOR DE LENTE MET Harf feiiHiier Bloembollen Na ontvangst van poslwissel groot fl 3 45 zenden w f o vottoUen of rr lr r i v v r ïï asi ri r ï Hyacinthen Tnlpen Narcissen Crocna Scillas Sneenwklo ijes mi n ii k e m n 8 1 r e e r d e n r ii s 1 ii s t met specifloatie onzer collecties lu het Hollandsch en ze elê wenken voor de onllnur bevatle nde groote e talogu in het Du tseh zendenwg desverlangd gratis en franco Tuinbouw Elabllssement Hals ter Duin oo dwilk bf Haarlem Theater Concert Bureau W A DAVIDS Schiedamschedijk 63 Tel Int 4068 Rotterdam Sociëteit Ons Genoegen Boele kade GO UDA RoUWdamsch Tooneel Ensemble Zondag 3 November 19U7 8 uur precies Twee Weeieii Drama in 8 bedrijven van d ENNERY Schitterend gemonteerd Costumes H D Nieuwenhuisen Groot meets door geheel Nederland Lees de MeridiiUende receiuien der div couranten Voor verdere aankondigingen zie groote billetten Prijzen der plaaten Isto rang l 0 8O 2o rang fO OO 3o rangfO SS Leden der Sociëteit genieten de gewone reductie Wegens te verwachten drukke opkomst plaatsbesprekiiig aanbevolen aan het gebouw op de speeldag vai 12 3 uur A f 0 10 per plaats extra Te huur of te koop gevraagd EEN RUIM HEERENHUIS met TUIN op goeden stand Brieven letters A B aan den Boekhandelaar J DE VEN Noord Braban sch Schoen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten lleeren Dames en Kinder WlDler Artikelcn SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repuratiën en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet ndeer Sen moDBtsr van het merkwaardige Coia poeder wordt gralli toegazonden Kan ingegeven worden ia Kofie Thee Melk Lüeur Abaint Bier Water of in het voedeel tonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete van afweet Uet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint eni bij den dwnkaard op te wekken Het COZA POBDBli werkt zoo onopgemerkt on zeker dat de echtgenoote de zuster of da dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zander zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan ho zjjne redding te dankeu heeft Bet COZA POEOEB heeft bet haiselijk geluk van dnizenden gezinnen hersteld doize len personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut aardoor dit ongeeveniard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen on een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onsebadelök te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in bet volgend dep t te Gonda WOLFF Co Onze depötbonden reiken bet attestenboek gratis nit aan ben die er aanvraag voor doen maar geren geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZ A INSTITUTE a p 7 X Wacht 17 voor namaaksels Het Coza Poeder is het eeuige afdoende middel tegen dronkenschap VereenlglHg ARMENZORG Afdecling BnOHHENUUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om onde gebrnikte en overtollige hnlsboadelijke voorwerpen tvelke ook loo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen Dt daarop behaald Winst komt geheel ten goede aan de netUrtle VereeDiging Arn eniiorg Gouda Drak Tan A BRINKMAN A Z h l W i H i l Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD KEi NISGËVIXG RIJTU IG SCH OUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA Gezien Art 67 der Algeraeene Politieverordening voor die Gemeente vastgesteld den In Jnni 1906 n afgekondigd den 22n Juni daaraanvolgende Brengen ter ionnis der Voerlieden en Hunrkoetsiers dat op Zaterdag den 9 November 1907 des moigene ten tien ure op het idoin achter hel Waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner Rij en Voertuigen zullende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zgnde RS en Voertuigen plaats hebben op Zaterdag den 16 November daaraanvolgaade ter zsiper ure en plaatse Gouda den 2 NoTe iber 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R Ir MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzlchï Reuter seint nit Londen d d 1 Nov Na een vergadering die 5 uren bad geduurd kwam het raadgevend comité van den Bond van spoorwegbeambten met bet oog op de weigering der maatschappgen om besprekingen te honden met de vertegenwoordigers der beambten tot het besluit dat er niets anders overbleef dan het mandaat der leden door de stemming gegeven te volgen en het nitvoerend comité van den Bond te raden aanschrijving te doen van een aanstaande staking aan allen die in het Vereenigd Koningrp in dienst zijn bg de spoorwegen Da beer Bell de secretaris van den Bond deelde in een onderhoud mede dat zoowel de bg den Bond aangeslotenen als de nietaangeslotenen een aanschrijving zullen ontvangen V Reuter seint nit Keulen d d 1 Nor Op den Brohltalspoorweg viel gisteravond bij Oberzinnen de laatste trein met alle wagens van een brug naar beneden i personen werden gedood on 10 zwaar gewond van wio er een reeds overleden is FEViLLËTOX HET TWEE6EYEGHT Roman naar het Bnasiscb 3 In 4e stad onverdraaglijke hitte verveling eunaaniheid en komt men buiten dan vinilt men onder elke struik onder elke steen spinnen schorpioenen en slangen daarachter bergen en woestenijen Vreemde menBchen eece vreemde natuur ellendige cultnor dat is allee niet zoo gemakkelijk als in een pelsjas gebuid op de Newsky te wandelen met Nadjeshda Feodorowna aan den arm en te droomen van warme landen Hier is hot strijden strijdon op leven en dood en welk een strper ben ik t Een ellendige halfwas een nietsdoener Reeds den aaisten dag wist ik dat mijn ideeën van een arbeidzaam leven en een wijnberg onzin waren En wat de liefde betreft moet ik je bekennen dat het leven met eeié vronw die Spencer gelezen heeft en voor je naar het einde der wereld ging even weinig interenant ii ili met eeae Uere Anflaia o Aknlioa Ik mark dat j Tandaag niet erg ge De Gaulois maakt bekend dat de Paus aan de Fransche bisschoppen belangrijke inatrnctien heeft gezonden betreffende de regeling van de kerkelijke belasting In deze instructiën komt o a voor dat de bisschoppen geen minimum bedrag moeten vaststellen voor de bijdragen Verder wenscht de Paus dat op wanbetaling van de kerkelgke belasting geen straf moet worden gesteld Parochieön die niet het bedrag opbrengen waarvoor ziJ in den kerkdijken omslag zijn aangeslagen en waar geen geld genoeg kan worden bijeengebracht om een pastorie te hnren zulke parochieén wil de Paus toch niet zonder geestelgke laten Wat het laatste voorschrift betreft ziet men dadelgk in dat de Fans niet anders kan doen dan zgn wensch in t algemeen te kennen geven Wordt er in een bisdom slechts zojveel geld opgebracht voor den katholieken eeredienst dat het even mogelgk is priesters te bekostigen in de wel betalende parochieën dan is het natunrigk niet mogelgk de wanbetalende plaatsen van een priester te voorzien Do Paus deelt dan ook aan de bisschoppen mede dat de bisschop bij volstrekte noodzakelijkheid uitzonderingen kan maken op dezen regel en eveneens zoo noodig op den regel dat aan wanbetaling van individnen geen onaangename gevolgen zullen worden verbonden De familie Lapoechin of Lopoechin goiyk de Engelsehe bladen nu den naam aangeven was gisteren inderdaad nog te Londen Een Londensch blad beweert dat Barbara aan zjjn verslaggever verteld heeft dat ze werkelijk geschaakt is ziJ denkt door twee Franschen Hoe ze gekomen is op de kamer waar ze tot bezinning kwam wist zo niet Het bekende briefje aan haar gouvernante had ze onder dwang gesebreven Ten laatste brachten de twee onbekenden haar in de St Paul en verdwenen Meer vertelde ziJ niet Gisteren zei de gouvernante aan een anderen verslaggever dat Barbara niemand van de pers te woord had gestaan Uit Vlissingen meldde men gister dal Barbara wil vermoeden in gezelschap van haar vader en zuster daar gisterochtend met de nachtboot is aangekomen en met den Berlijnschen trein naar St Petersburg is doorgereisd Volgens ds definitieve opgaven bedraagt het aantal slachtoffers van de aardbeving in Fernzzano 175 doeden 118 zgn onder het puin vandaan gehaald Verder zjjn er 50 gewonden waaronder 12 zwaar In de andere door de aardbeving gete g Mg i B g II l ij I luimd bent Wanja zei Samoylenvi Nadjeshda Feodorowna is eene schoons welopgevoede vronw jg bent een mensch van groot verstand Waarom zon jullie geen paar zgn Je bent wei niet getronwd zei Samoyienko terwgl hy de naburige tafeltje s monsterde maar dat is jonw schuld niet en dan men moet ook zonder veroordeel zgn en op het niveau der tegenwoordige ideeën staan Ik zelf ben vóór het bnrgeriyk huweiyk en naar mgn oordeel moet men wanneer men eenmaal samen is tot den dood samen blgven Zonder liefde f Dat zal ik je zoo dadelgk verklaren zei Samoyienko Ongeveer acht jaar geleden was hier een agent een oud man een mensch van bnitengowoon verstand deze zei in bet huiselgk leven is de hoofdzaak gednld Liefde kan men niet altijddurend maken Je hebt nu twee jaar in liefde geleefd en nu is jo familieleven oogenschynlyk gekomen in die periode waarin je om bet evenwicht te behouden al je gedold moet aanwenden Je gelooft wat die onde agent zeide maar voor mg is zijn raad onzin Die onde man kon huichelen zich in geduld oefenen en de onbeminde vronw als voorwerp voor zifn oefening nemen ik ben zoo diep nog niet gezonken Wanneer ik lut krtjg mi in terio streken is het cjjfer der slachtoffers totdusver op 11 dcodeu en 35 gewonden vastgesteld EoD telegram uit Brancaleone van gisterenmiddag meldt dat zich daar weder een aardschok heeft voorgedaan Te Ferrnzano stortte een muur in waardoor twee soldaten gewond werden ♦ De onderhaodelingen tnssohen Frankrijk en Spanje over de wijze waarop de orde en de Toiligheid in Marokko kunnen worden hersteld duren voort Da Spaansohe ministet van buitenlandsche zaken AllendeSalaXar heeft tgdens het bezoek van denkoning van Spanje te Parijs een reda teur van den Temps ontvangen en dezeil ededeeling gedaan van het verloop diat onderhandelingen A Zi e gesprekken met minister Zofwel het bezoek van den Spaauschen J onin aan Parijs als de daarby gesproken woorden toonen hoe nauw Spanje en Frankrijk verbonden zijn De Spaansche minister verhoogt zich daarover omdat bij aan do goede verstandhouding aan de nauwe betrekkingen tusschen de beide landen groole waarde hecht Die eenheid en samenwerking toch is er een waarborg voor dat ook in de Marokkaansche qnaestie met succes zal worden gezocht naar het beste middel om de orde en rnst te herstellen en alle betrokken partyen tevreden te stellen De Temps bevat een hoofdartikel waarin dit blad onder bet opschrift De balans van een schandaal eeuige beschouwingen geeft over het proces Moltke Harden ouder de opmerkingen van dit blad vinden wyereen die zeker verdiende gemaakt te worden Het blad beklaagt zich dat tijdens bet proces en zonder een woord van protest van de zyde der regeering of van den leider der debatten de naam van een bnitenlandsch diplomaat door het sigk werd gesleurd van een diplomaat die by het hof te Berlgn geaccrediteerd is Dit acht het Fransche blad een schending van alle gebruiken en gewoonten Zoo de Duitsche regeering zich over Raymond Lecomte te beklagen bad geduld te oefenen koop ik gymnastiektoestellen of een paard maar menschen laat ik met rust Samoyienko bestelde wyn met ijs Nadat beiden een glas gedronken badden vroeg Lajewsky eensklaps Zeg eens wat is hersenverweekingP Dat hoe zal ik het je verklaren dat is eene ziekte waardoor de hersenen woeker worden alsof zjj verdund worden Geneeslgk f Ja als de ziekte niet veronachtzaamd wordt Koude douches Spaansche vliegen Zoo iets inwendig ZooI Nu begrgp nu eens in welk een toestand ik ben I Leven kan ik met haar niet dat gaat boven mgne krachten Zoolang ik by haar ben philosopbeer en lach ik maar thnis raak ik geheel van streek Het begint my nu zóó zwaar te vallen dat als men mg b v zei dat ik verplicht was nog een maand met haar te leven ik my een kogel door bet hoofd zon jagen En toch kan ik mg niet van baar los maken zg staat alleen zij kan niets nitvoeren ik heb geen geld zy heeft het evenmin Wat moet er van haar worden f Waar moet zg keengaan F Er ia niets te bedenken Zeg nu eens wat my te doen staat F Ba Ja talmde Samoyienko en bad zg zgn terugroeping moeten vragen Zoolang zg dit niet deed had ly hem behooren te eerbiedigen Het is onbegrijpelijk dat in een beschaafd land een diplomaat van zyn rang vertegenwoordiger van een groote mogendheid zonder eenig protest van de zgde der regeering ten prooi kan worden gelaten aan lasteraars tegen wie hy zich niet verdedigen kan En men vraagt zich af welk een hooge en machtige vriendschap de beer Holstein nog heeft dat men do eer van een bnitenlandsch diplomaat die toch recht had op bescherming overgeeft aan zyn agenten De Temps ziet namelgk in Harden slechts den agent van Holstein eu in het geheele geval een strgd tusschen de party van Holstein tegen die van Eolenhorg Die meening latend voor wat zy is mee nen wy toch dat er een zekere joist heid ligt in de opmerkingen van het blad over de behandeling van Raymond Lecomte November is in bet land en de belangrgkste gebeurtenis die deze Novemher maand brengen zal is volgens de meening van Edward Dicey in the Empire Review bet bezoek van den Duitscheu Keizer aan Engeland Zelfs zoo te Windsor niet over politieke quaeslies wordt gesproken heeft dat bezoek toch een politieke boteekenis omdat het een bewys is van den gemeenschappeiyken wensch der beide heerschers den vrede in Europa te verzekeren en te handhaven Het is niet te betwgfelen of de keizer zal in Engeland door hot volk icet groote hartelgkheid worden ontvangen Maar het is mogeiyk dat de geestdrift niet zoo groot wezen zal als men verwacht en dat kan komen omdat men in Engeland de Duitsche politiek verkeerd begrepen en te veel waarde gehecht heeft aan de entente met Frankryk In zgn bovenbedoeld artikel zet Dicey uiteen dat naar zQn meening Engeland door het sluiten van die entente met Fraukrgk niet veel meer verkregen heeft dan eenigo vrgheid van beweging Vraagt men echter wien Engeland danken moet voor de onaantastbaarheid van zgn rechten in Egypte dan moet het antwoord luiden den i nitschen Keizer Deze toch verklaarde onmiddellijk dat de bepalingen van de Fransch Engelsche overeenkomst betreffende Egypte door Duitschland erkend zouden worden Dicey wyst er verder op dat de openbare meaning in Engeland ook in vroeger tijd weinig gunstig voor Duitschland wai Tiidens den strgd over de Sleeswgk Hol wist niet wat te antwoorden Bemint zy jef Ja zy bemint me op hare wgze zy zon even moeilgk van mg scheiden als van haar poeder en hare papillotten Samoyienko werd verlegen Je bent vandaag niet in een goede luim Wanja zei by Je moet slecht geslapen hebben Ja ik heb slecht geslapen Ik voel me bepaald slecht broeder Leeg in het hoofd verstgving in bet hart zwakte Ik moet wegl Waarheen f Daarheen naar het Noorden Naar de pgnboomen naar menschen ideeën Ik zon my n halve leven willen geven als ik nu ergens in den omtrek van Moskou in oen riviertje kon baden doorvriezen weet je on dan drie uur al was bet met den slecbtslen student rondzwieren en babbelen Ach wat geurt het hooi heerlgkl Herinner je je dat welf En s avonds by de wandeling in den tuin als de tonen van de piano naar buiten klinken en men den trein hoort aankomen I Lajewsky lachte bg deze berinnering doch de traoen kwamen hem in de oogen Werdt veiTolgd