Goudsche Courant, maandag 4 november 1907

6EBR mmm Telef 56 ENGELSCHE HEEREN MODEARTIKELEN 3LS JAEGER PANTALOIVS JAEGER 80KKE JONGH TRUIEN JOINGH SPORTHEMDEiN ZIJDEN HOEDEN HAAR HOEDEN WOL HOEDEN BARETTEN PETTEN Hét Moderne Borduren en Stoppen op de Singer Naaimachine Op MAANDAG den 11 NOVEMBER 1907 zullen wg alhier weder met een op 14 dagen berekenden theoretUehen en praelUehen CURSUS IN BORDUREN M STOPPBN beginnen De lesuren znllen zgn voormiddags van 9 12 en des namiddags van 2 5 nnr Het onderricht ftl door eene dame die een en ander grondig verstaat verstrekt worden en geheel icof l loof 0 u Zg die aan dezen cursus wensohen deel te namen worden beleefd uitgenoodigd ons hiervan apoedig mondeling of schriftelijk kennis te geven Singer laatscliappij te GOUDA Kleiweg M 100 Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzuoht Malaria Binnenkooru Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Qebrek aan eetluat De Echte EmADRUPFELS 7 ü Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos den naam Jf Nanning onder nevenstaand fabrieksmerk Men lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar a f 0 76 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen iniending van postwissel k f 0 76 Cbemisobe Fabriek van Dr B NANNINO den Haag Vraagt overal Dr HlHXI VG s EIWITSfUL i f IM perllterlIe ch per llterlleBChf0 70 iL m 1 t gaan ze het allernieuwste model Handnaalmacbines splinter nieuw hoogarm met alle apparaten en prachtige luxe kaat 8 jaar garantie TE KOOP voor 19 Gulden bil W VEHMEULEN Hoogstraat 78 Botterdam Telepb 6263 Oude tnachines worden voor hoogen pr ingeruild INRICHTING VOOR REPARATIE Fiüaal DORDRECHT Vooratraat 267 steinsche qnaestie stond Engeland meer aan do ï iie vau Denemarken dan aan die van Dnitscbland zooals uit de onlangs ver chenro brieven van koningin Victoria duidelijk blijkt En ook in 1870 71 gevoeld het meer voor Frankrijk dan voor Duitscliland Het was Dnitscbland daarom niet kwaljjk te nemen dat het met wantrouwen dacht over Engeland Verwaarloos nooit Cw nieren Lees omtrent dit voorval en zjju genezing Mejnllronw E Oussoren wonende Groen landwhe Kade Gem Vinkeveen deelt ons mede Nn ik Vülkoraen geiiezen ben van oen verouderde nierziekto door bet gebrnik van Foster s Rugpijn Nieren Pillen kan ik niet nalaten ü hiervan bericht te sturen met miJn harteloke dankbetniging Meer dan tien jaren ben ik hot slacbtoJler geweest van deze ziekte en onophoudelijk beklaagde ik miJ over een moeiluke pijnlijke waterloozing de urine kwam steeds met een branderig gevoel was steeds troebel en wanneer zij eenigen tjd gestaan had bevond zich daar veel bezinksel in Voortdurend had ik last dat het geheele benedengedeelte van mun lichaam opzwol en ook mijn hand en en vingers waren dik opgezet zoodnt ik zelLs geen vingerhoed aan mün vinger kon doen Alle behandelingen die ik biervoor heb ondergaan waren op niets uitgedraaid en gedurende den laatsten tijd was mijn ziekte erger geworden De piJn in den rog was onuitstaanbaar ik had veel last van duizelingen ge oelde miJ steeds vermoeid sliep zeer weinig en was totaal lusteloos Al het goede wat van Foster s Rugpijn Nieren Pillen verteld werd deed mij besluiten hiermede een proel te nemen en na het geregeld gebruik van twee doezen was mün gestel oneindig veel beter en de pijn in mijn rug en lendenen was totaal verdwenen Het water kwam veel gemakkelijker en ik gevoelde mij Sinker en opgeruimder in één woord ik ben een geheel ander mensch geworden waar ik kan zal ik de goede werking van Uw pillen bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig ü het publiek te maken op elke wijze die U goeddonkt Waorschuwing De lozers van dit blad worden in hun oigeu belang ernstig gewaarschuwd wanneer zij Foster s Rngpjjn Nieren Pillen koopen om slechts die te verlangen on geen andere Zij zijn te Gouda verkrijgbaar biJ de Heeren WolH en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van postwissel ii 1 1 75 voor één ol 1 10 voor zes doo en Verspreide Berichten Frankrijk Ook do Fransche minister president heelt met ingenomenheid kennis genomen van het plan een ferry dienst te maken over hot Kanaal De bisschop vau Carcassonne die gedurende de staking der gemeentebesturen in de zuidelijke wjndoparteraenten een huwelijk kerkelijk bad ingezegend dat niet burgerlijk voltrokken was en deswege tot 60 Ir boete was veroordeeld heeft zijn straf voor het hof van appèl gewijzigd gezien in 16 franca boete DUITSCHLAND De kei er ia sedert eenige dagen verkouden Om gauwer beter te zijn zegt bet offlcieele bericht ziet hy zich genoodzaakt ook gedurende een deel van den dag in bed te blijven De nienwe minister van buitenlandsche zaken Von Schoen zal den keizer op zijn reis naar Engeland vergezellen Zoo men weet gaat ook de minister van oorlog Von Einem mede Bi een beproeving van den militairen ballon van majoor Parseval Donderdag weigerde de motor telkens BiJ het mislukte manoevrecren moest gas worden uitgelaten waardoor do sigaarvorm een knik kreeg EïiaELASD De Engelsche bladen honden zich druk bezig met den gezondheidstoestand van den Spaanschen koning die voor een maand in Engeland vertoeft Men beweert dat bs dezelfde ziekte als zijn vader onder de leden hoeft tering waarven do laatste keelaandoening een uitvloeisel zou zijn geweest Een uitvinding van niet minder belang voor Engeland waar in den laatsten tiJd nogal eens spoorwegongelukken voorkomen is die van een veiligheidsinrichting waardoor het den machinisten op de locomotieven mogelijk zal zijn bg mist of nacht toch te zien of de signalen veilig staan Er wordt een derde rail bg de signalen aangebracht waarlangs een borstel van de locomotief strjikt Door een van het seinhuis uitgaanden electrischen stroom wordt een groen of rood glas op de locomotief zelf opgeheven waarbi een bel weerklinkt Voor Brazilië worden in Engeland twee I liniescbepen van 21 000 ton gebouwd Bra zilié wensohte niet voor niets op de Hang 1 sche Vredesconferentie voor vol te worden aangezien I Italië j Om de regeering te dwingen de straffen I van de spoorwegarbeiders wegens de laatste I staking op te heffen wordt een passieve I tegenstand gepropagandeord dat wil zeggen f do dwarsdrgverg op groote schaal zonder dat de schuldigen onder schot komen Dronkenschap bestaat niet meer jpt i Elea monster van het I fh t merkwaardige Coza poe Km wordt gratis toege ïf SkL zonden W Kan ingegeven worden m HH Koffie The Melk Ukei r K Absint Bier Water of in Iwt 4 J B 1 voedsel zonder dat het noodig x Hfi ie dat de dronkaard er iets van Ai r COZA POBDEH eAT bezit de wonderbare eigen r i T schap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEOEll werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de ecbtgenoote de zuster of de dochter vana ien verslaafde bet hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan bi zjjne redding te danken heeft Het COZA POEDEll beeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizeniun personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Inslitaut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan beo die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd voikomen onschadelgk te gn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar inalle apotheken en in het volgend depSt téGonda WOLFF Co Onze depéthouders reiken bet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt V direct naar Londen COZAmSTITÜTE i e nJI n Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap BINNENLAND K n 8 T E M A M E II Eindverslagen Uitgebracht zijn onderscheidene eindverslagen onder meer over de wetsontwerpen tot goedkeuring van de op 19 Sept 1906 te Bern gesloten tweede additioneele overeenkomst tot de intern overeenkomst van den 14 Oct 1890 omtrent het goederenvervoer opcpoorwegen en tot goedkeuring van het op 3 Nov 1906 te Brussel ook door Nederland gesloten tractaat tot herziening van het minimum invoerrecht op alcoholische dranken in de conventioneele zone van Afrika Begraafplaats te Bunschoten Bij het afdeelingsonderzoek van het ontcigeningsoutwerp voor den aanleg van een algemecne begraafplaats te Bunschoten werd 0 a gevraagd waar zal moeten begraven worden zoolang de nienwe begraafplaats daarvoor nog niet is opengesteld Ook werd er op gewezen dal aan dit w o ontbrak het gebruikelgke artikel waarbg bepaald werd dat het recht van onteigenen zonvervallen wanneer er binnen zekeren tijd geen gebruik van gemaakt was PROVINCIALE STATEN De Staten van Zuid Holland zullen hun Herfstzitling houden op Dinsdag den 19n November 1907 des voormiddags te Uuren in hot gebouw der IJerste Kamer Door Gedeputeerden wordt voorgesteld devolgende snbsidiën of subsidieverhoogingentoe te kennen I Voor de vereenigingen tot bestrijding der tuberculose te s Gravenhage en te Rotterdam met ingang van 1908 ieder f 1000 aan j de veroeniging Inrichting voor Ooglgders te Botterdam een verhooging van f 600 tot I I f 1500 aan de vakschool voor kleermakers te s Gravenhage een jaarlijksche subaidiovan f 480 met ingang van den dag der openingvan de school voor den vakcursua voorbarbiersen kappersbedienden te s Gravenhage een subsidie van f 30 in te gaan met 1908 aan de kweekschool lot opleiding vanbewaarscboolbouderessen te Leiden eensubsidieverbooging van f 1000 lot f 2500 8 jaars voor den handelscursus der koopmansvereeniging Gorcum te Gorichem eensubsidie van f 50 s jaars met ingang van 1907 voor de ambachtsteekon ichool der Patronaalscommissie te Schevening n eensubsidie van f 200 s jaars aan de amhachtsteekenschool te Hendrik Ido Ambacht vande vereeniging Ons Belang te Oostend amI een subsidie van f 100 s jaars in te gaao 1908 aan de patronaatscommissie var denR K Vriendenbond Sint Pancratius te s Gravenhage met ingang van 1908 een subsidie van f 112 50 s jaars aan de ambachlsleekenschool vun de Vereeniging De Patronaatscommissie te s Gravenhage eenjaarlijksche subsidie van f 100 in te gaan 1908 en bet over 1907 toegekende subsidiealsnog uit te betalen aan de vereeniging De Ambachlsscbiiol voor Schiedam en omstreken een jaarlijksche subsidie van f 3000 voorts wordt voorgesteld het niet nitgekeerihe subsidie van f 112 50 s jaars aan de Ambachtsteekensehool te Katwgk aan Zee alsnogtoe te kennen daar thans een Rgkssubsidieis toegekend en eea behoorlgke voorMttingder exploitatie is verzekerd Ook stellen Ged Staten voor de bijdrage van f 50 per jaar in de kosten van verpleging van elke krankzinnige te verhoogen tot f 65 Aan de meeste dezer subsidiën zjjn voorwaarden verbonden waaronder deze dat het RiJk en de gemaonti eveneens een subsidie zullen toekennen Op de aanbeveling voor de betrokking van hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland zgn geplaatst de hh J M W Van Elzelingen hoofdingenieur van den Prov Waterstaat in Groningen K Pringle hoofdingenieur van den Prov Waterstaat in Friesland H Veth adjunctingenieur bg den Prov Waterstaat in ZuidHolland Ged Staten hebben ontworpen een instructie voor den ingenieur of adjunct ingenieur den hoofdopzichter en de opzichters hg den Prov Waterstaat Nadat een oordeel over het geleverde werk van den beer Aals is verkregen stellen Ged Staten voor het leveren van het stenographische verslag der handelingen van de vergadering der Prov Staten op te dragon aan den heer J van Aals stenograaf te Amsterdam tegen een jaarlgkschen abonnementsprijs van f 725 Gedep Staten stellen voor een geldleening aan te gaan groot f 4 250 000 tegen een rente van hoogstens vier en een half ten honderd in het jaar ter dekking van de uitgaven waartoo de Staten reeds besloten nl lo Voorschot aan de Holl Electr Spoor wegMiJ ten behoeve van den aanleg van spoorweglgnen in de Haarlemmermeer en omgeving 2o De omlegging der vaart buiten Leiden en de beweegbaarmaking van de v aste bruggen in het R n Scbiekanaal tnsschen den Haagvliet en de Lammebrug 3o Reconstructie van de oevervoorzieningen langs het Aarkanaal 4o Voorschotten voor den bouw vau krankzinnigengestichten De geldleening kan ten allen tijde geheel of ten deele worden gelost Met de aflossing moot een aanvang wordengemaakt ten laste van den dienst 1913 enzal geëindigd zgn in het jaar 1923 Wijzigingen zijn voorgesteld lo voor het bijzonder polderreglement voor den polder Nienw Helvoet gemeenten Nieuw Helvoet en Hellevoetslnis bedoelende verhooging van de jaarwedden van de leden van het bestuur en van den secretaris reap van f 15 tot f 25 en van f 50 tot f 75 2o voor dat van den Zanderijpolder gemeente Hillegom bedoelende verhooging van de jaarwedden van den secretaris en den penningmeester thans voor ieder bedragende f 15 tot f 25 Gedep Staten stellen voor afwijzend te beschikken op een verzoek van den Raad van Rgnsburg om provinciaal subsidie ten behoeve van bestrating en op een verzeek om het subsidie van de vereeniging Landbouwonderwijs te Middelharnis te willen verhoogen van f 500 tot f 1000 s jaars ADVERTEfSTIE N SAMOSWIJN SA cent per Jlettsh Aanbevelend FiimaHerman Zoou y B£STËDIRiG REGENTEN van bet BESTEDELINGENHUIS alhier znllen op DINSDAG 5 NOVEMBER a des avonds 7 uur in het lokaal von het gesticht aanbesteden De li vering der benoodigde levensmiddelen en Steenkolen voor liet jaar 1908 De voorwaarden van aanbesteding liggen van 28 October af voor gegadigden ter lezing in het gesticht Namens Regenten I S KAMPO Secretaris ITolarls MONTI JN TE GOUDA is voornemens om op MAANDAG 4 NOVEMBER 1907 sïuorm tl nnr in HET SCHA 4KB0RD a d Kleiweg aldaar publiek te veilen en te verkoopen Perc 1 Een modern ingericht HËEKFJUUIS met ERF en TUIN a d Van Beverninghlaan Van Bergen I lzendoorn Park Q no 271 te Gouda Verbnurd tot 1 Juli 1908 aan den heer W A Piets Perc 2 Ben modern ingericht HËËRËi HUIS met ERF en PUIN naast het vorige perceel Q no 270 Verhuurd tot 16 April 1908 aan den heerP Broer 4 Perc 3 Een Woonhuis met ERF en TUIN a d Breede zgde van de Karnemelksloot R no 601 te Gouda Vrij van huur Perc 4 Eeu Wooiiliul § met ERF en GROND a d Llssellaan R no 783 te Gouda Verhaard per week aan M Pepere Perc 5 Een Wooiihnl § met ERF en GROND a d IJssellaan R no 785 te Gouda Verhuurd per week aan B Z Beijl De perceelen 1 3 zgn voorzien van gasen waterleiding rn perceelen 4 en 5 van waterleiding Voor bezichtiging zie biljetten Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van den notaris J J A MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg wgk E no ai te Gouda alwaar notllieu verkrijgbaar ziju Theater Concert Bureau W A DAVIDS Schiedamschodjk 63 Tel Int 4068 Rotterdam Sociëteit Ons Crenoegen Boelekade GOUDA Eotterdamscli Tooneel Ensemble ZoDdag 3 November 1907 8 uur precies Weezen Drama in 8 bedrijven van d ENNERY Schitterend g emonteerd Costumes H D Nieuwenhuisen Orool êuccee door geheel Nederland Lees de versehillends recenaiên der div couranten Voor verdere aankondigingen zie groote billetten Prijzen dor plaaten late rang f 2e rang f O CO 3e rang f O SS Leden der Sociëteit genieten de gewone redactie Wegens te verwachten drukke opkomst plaatsbesprekiiig aanbevolen aan het gebouw op de speeldag van 12 3 aar f 0 10 per plaaU extra Markt 189 140 Speciaal adres OVEllHKMDK BOORöEiN MANCHETTEIN DASSEN HA DSCHOEl E J CACHENEZ KRAGEIN CHOOINERS BRETELLES JAEGER liEMöEN JAEGER BORSTROKKEJN ERFHUIS TK GOUD4 ten overstaan van den Candidaat notaris F VAN DER STRAATEN te Gouda als plaatsvervanger van den notaris H OROENÉNDAAL aldaar op WOENSDAG 13 NOVEMBER 1907 des voormiddags uur aan de Bouwmanswoning aan de Graaf Florisweg ƒ 8 136 te Gouda bewoond door J MATSE van 8 kalfdragende Koeien 1 Yaarkoe Bouw en Melkgereedschappen waaronder DEENSCHE en GROOTE KARN voorts GIEBBAK QXERGOTEN BREEDE en SMALLE SCHOUW on wat meer ten verkoop zal worden aangeboden Contante lietallug s Morgens v66r de verknoping genammerd te bezichtigen Inlichtingen ten kantore van Notaris GROENENDAAL voornoemd EENISIEFDT7ANTEES eu wordt rerioclit op t HBItK te letten HIT nn Haouuh vak M lUVENSWAAY ZÜ E QOBUICHEM Deze IHEE£N worden afgelererd in verzegelde pakjes ran v j tW € tn een half en een Ned ont met vermelding van Nommer e iPr B voorzien van nevenaiaan Herk volgent de Wet gedepo Fneerd üich tot dé oitvoeting vau geeerde orders aanbev ende i C BUL voortieen J BBEEBAABT Li PAIN EXPELLERl f TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN 4 Ruim 3S jaar d m Miiugomi JICHT EN RHEUMATIEKUIDEK MET SUCCES GEBRUIKT VeRKRUCBAAK in FL£SSCHEIIVAN50di 7Scls Ia f US Ui HA Itmmaa en Dmcisten r Ad iUCHTER4 RonERDAM I Te GoüDA bj 0 LDÖEB Apotheker Markt en by WOLFF Co Werthaven 198 c Tl bantzingbr Markt A 68 e n 67 Prachtige keuze Pelterijen Eztravoordseligeprïjzeii Noord Brabanlsch Schoen eo LaarzeDmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heereo Dames en Kinder Wlnler Arlikeliii SCHOOLDAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparaties en aangemeten werk