Goudsche Courant, maandag 4 november 1907

46ste Jaargang i o 10478 in uittloitMid soliede soorten p7 Zeugestraat G 91 92 r e levenng mT tJ9 aH a i aüm BH tett i itzU aanbevcelt Kachels VnlhaarileD niUraaieDileInslnitkacIiels in groote keuze voorhinden bij Maandag 4 November 1007 60UDSCHE mum DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon St A D V E U T E N T I E N worden gei l ialst van 1 regels n 50 Onten iedere regel meer 10 Genten roote letters worilen erekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën o Teleloi n o 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per fwst 1 70 Afzonderlijke N rii rrs VIJF CENTEN 1 niid Let wel Een ware nitkomst voor beter licht en weinig gasverbiuik is de aanscbaltng van het haugend Echte Graitzin licht MET SUCCBS GEPLAATST liEKING KOUSJES VERBRÖIK PLAATSINS ONDEB QABANTIB Waeht m voor imUatte Beleeld aubeveland M M 7 ATS LOOÏT Aanlegger van Gas Water en EleotrteclM gslBidiag Dubbelebuurt B 13 ToleJoon No 117 Hollandsclie Maatscliappii van Landbouw Afdeeling GOKDA n OMSTREKEN 22 GROOTÜÜJAAÜSÏERLOTINC VAN PAAUDKIN RIJTUIG TUIGEN enz HOOFIIPBIJIS tJlrechlsche Wagen met zijporilereii met 1 paard compleet Da trekking geschiedt in het openbaar ten stadhuize op den 16 Novemler a a onder toezicht van een Qemeente Ambtenaar Deze verloting ia koninklijk goedgekeurd en door het HootdbestnDr der HollandBchs Maatschappy van Landboaw toegestaan Loten ign alom verkrïgbaar 4 l O SO per stak Namens het Beatnar W C VAN DE STOLPE Secretaji Onverkochte loten nemen geen deel aan de trekking WESSANEN êc LAAN Wormerreer P HOPPE S OPGERICHT WM KÖNIIIKMJKB VABRIKKKK Voedert uw Fee met de u Mr murm merk 9ter en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste roedlogawaude Ber JHptoma Parii 1900 Vegen Gouden HUdaiUet OVERAL VEa UOBAAR ADVERTMTIffl in aUe Couranten worden aangenoiven door het Oonla Drsk TU A BRINKMAN Zn Advertentle Bnreait vu i BRUüUUtUfli A ZaVQl TWEEDE BLAÜ Stadsmeuws GOUDA 2 November 1907 heer Den 5an November a = herdenkt Je R Leopold hoofd der Sa Bargerüchool voor longens ziJn 40 jarig huweluksfpeat Hedenmorgen hadden de kinderen zich opgemaakt om hem dezen dag tot een onvergetelyken te maken Met een rütuig afgehaald werd het braidspaar aan de school door het personeel oiftvangen terwgl een der leerlingen uit de laagste klasse de bruid een ruiker aanbood Bï het binnentreden der klas werd hen door de leerlingen een welkomstlied toegezongen door de kinderen onder leiding van den heer Bitter waarna de heer den Hoed het paar welkom heette en een cudeao gaskroon namens het personeel aanbood Zeer aangedaan bedankte de jobilaria voor dit bigk van toegenegenheid Vervolgens bood een dor leerlingen een geschenk va ttapöt voor de salon aan namens zgn medeleerlingen gevolgd door een lied gezongen door alle kinderen Ook hiervoor bedankte de heer Leopold hartelgk waarmee do plechtigheid was afgeloopen De leerlingen hadden het overige van den morgen vrijaf Morgen zal in de RemonStrantsche Ger Kerk alhier optreden ds B Tideman Ir Em Pred te s Hage INaar wg vernemen zal Maandagmiddag ten 3 nnr in een openbare zitting van het Kantongerecht geïnstalleerd lyorden de nienw benoemde Kantonrechter Mr Klein PLAATSELIJKE AHBEIDSBEÜR8 Aangeboden 1 Kantoorbediende 1 wirtkelbediende 3 pakhuisknechts 1 opperman 2 voor graafwerk 6 voor los werk 4 voor lichte werkzaamheden 1 werkster voor 4 dagen in de week 1 werkster 1 dag Qavraagd 1 Dienstbode 1 loop of huisknecht 1 halfwas achoenmaker 1 loopjongen Geplaatst 1 voor licht werk 1 loopknecht OüDSWATBS 31 Oct Heden herdacht men alhier het 25 jarig bestaan der Christelijke school waarvoor uit vele woningen van voorstanders dier school de drieklenr wapperde De kinderen maakten onder geleide hunner onderwijzers eene wandeling oor de stad waarna ziJ in de versierde schoollokalen ruimschoots op vprsraperingen werden onthaald Ook werd dit feit in de Gereformeerde Kerk door verschillende sprefiers feestelijk herdacht waarbij vooral het ontstaan en den vooruitgang der school werd geschetst en men met dank aan God besloot Zeer vele belangstellenden waren opgekomen om de verschillende sprekers te hoeren Gemengde Berichten Men meldt nit Beverwijk aan do O H C De beruchte Haarlemsche inbreker J Kollaard is gisteren alhier gearresteerd toen hij bezig was een zwijntje flets te ïerkoopen Voordat hij naar Haarlem vervoerd werd werden nog vier andere fietsen in beslag genomen Op Kollaard rust nog de verdenking dat hij betrokken is biJ de inbraak b j deu heer v d Ploeg aan den Velzerweg Men meldt uit s 6ravenhage Op het Spui ter hoogte van de Nieuwe kerk werd gisterenmiddag een fletsrper door een electrische tram overreden en zeer rnitig aao een der roeten verwond Vol gens ooggelnigen keek de persoon naar zgn bond om en zag daardoor de tram niet aankomen Fiets en berilder lagen gedeeltelijk onder den motorwagen welke met behnlp van een groot aantal menschen erd gelicht Een gedeelte van den wegrnimor het bonten hek dat dienen moet om voorwerpen van de rails te schuiven meest worden uitgezaagd om den firt rgder uit zgn benarde positie te heipon Per brancard werd hg naar het ziekenhuis overgobracbt Een oud Amsterdammer die thans ti Newyork woont kwam dezer dagen daar terug Hij had den overtocht gemaakt met de Luaitania de nieuwe boot van de CanardIg n Op 19 October nit NeWyork vertrokken was liij den 24n aan de lorsche kust De reis van werelddeel tot werelddeel was gemaakt in 4 dagen en 22 uren d i 23 61 knoop ala gemiddelde snelheid Vijftig jaren geleden deed een mailboot er rnim 9 dagen over Eén groote grief heeft de reiziger tegen de zeeholels met rnim 3000 menschen aan boord t eigenaardige van een zeereis is er af 0p dagen met slecht weer zooals wgzo troffen merkt men van de zee niets zei hij alleen wat schommeling en scheepsgelniden herianeren er aan dat men drijft op den Groeten Oceaan tnsscben twee wejelddeelen En aan den anderen kant merkt men van die twee werelddeelen te veel Het ïorgelooze rast gevende gevoel dat men vroeger op de zeereizen had doordien geen bericht van land ons kon bereiken is nu ook weg door de Marconi telegraramen Men schrgft aan De Tel In een villa aan den Egksweg onder Velsen bewoond door den heer Van der P hebben dieven ingebroken en zich toegang verschaft door het keukenraam Eerst hebben ze beneden alles doorsnuffeld en daarna ziJn ze naar boven gegaan waar de familie sliep Moeder en dochter werden wakker en hoorden de inbrekers fluisterend spreken In de slaapkamer van de oude lui gekomen trok mama zich de dekens over het hoofd sidderend van angst terwijl haar echtgenoot Bliep den slaap des geiusten Alles werd overhoop gehaald en de bovenkleederen mee naar het portaal genomen en daar nagezien In de slaapkamer van de dochter gebeurde hetzelfde nadat het nachtlara ije voor het gelaat van de jonge dame was gehouden die evenwel slaap veinsde Ook vandaar werd alles naar het portaal getransporteerd ter onderzoeking Drie kwartiet lan hebben de dieven alles nagezocht en ingepakt wat zo gebruiken konden Daarna gaven Z j tegen elkaar hun ongenoegen te kennen dat zj niet meer vonden Even voor ban vertrek overtuigden zij zich nog of het meisje bleef doorslapen en gingen toen met een slaap lekker Vermist worden eeni t gouden en zilveren voorwerpen en een klein bedrag aan geld Na hun vertrek werd de heer Van der P gewekt die er op uit ging om de politie te waarschuwen Het Museum van Konstngverheid te Haarlem werd gedarende do maand October bezocht door 650 belangstellenden Uit de aan het Museum verbonden boekerg werden 242 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land uitgeleend De aan het Museum verbonden School voor Kanstnijverheid wordt bezocht door 66 leerlingen der dagklasse 29 leerlingen der Woensdag en Zaterdagmiddagcursu 80 leerlingen der avondcursus en 40 leerlingen der normaallesaen totaal 215 leerlingen De rechtbank te Arnhem heeft gisteren volgena de N Arn Ct de Commanditaire Bankvereeniging Boouen Dnymaer van Twiit en haar vennooten verklaard in ttaat van laillissemeut Hot verzoek om deflnitiove surséance van betaling werd afgewezen Da toestand in de overstroomde streken van Italië is nog steeds troosteloos De Po w ist zeer voortdurend itadat er Woensdag eene daling van een paar c M was geconstateerd Waren tot nu toe alloen de streken aan den rechteroever van de Po ovcralroomd thans heeft do rivier de dgken aan zgn linkeioever doorgebroken De provinciën Pavia en Cremona hebben daarvan het meest geleden De mensohen moesten op de daken klimmen voor het aanstormende water Een aantal huizen zijn ingestot waardoor vele menschen die er op gevlucht waren zijn verdronken Do overatrooming heeft ook veel vee doen omkomen Hot groolo dorp Sanroco staat tot jian de daken onder water In de provincie Piaceiiza z jn 20 K M van het beste akkerland bedorven Vele dorpen en de stad Piacenza staan 2 M onder water Hot voor den winter gezaaido is verloren De spoorweg tnsscben Milaan en Piacenza is zwaar beschadigd De door een aardbeving on aardschaiving verwoeste stad Karatag in Bokhare lag 150 K M ten zuidocten van S tmarkand In do laatste jaren hebbon aardbevingen in jUe strpek veel slachtoffers gemaakt Op 16 December 1902 verloren bj de 10 000 menschen bet leven hg een aardbeving te Antigan in Augustus 11102 kwamen er 677 om door een schok te Kaajgar Zeker duizend menschen werden bg die gelegenheid gewond De wachtera van den vuurtoren op Ameland zeggen biJ don geweldigen onweersslag die in den nacht van 25 October te Hollnm groote verwoesting aanrichtte oen vuurbol door de lucht te bobben zien gaan Het elektrische vorschgnsel moot dus wel ontzettend zjjn geweest dat de vonk een vuurbol geleek Eenigen tjjd geleden werd biJ Walampone in Boni een moord gepleegd op een Enropeeachen sergeant van Kommer Hot Soer Hbl meldt daaromtrent De moord vond plaats tgdona oen patrouilledienst in de richting van kampong Otting Omstreeks vier uur des middags gelastte sergeant van Kommer ign mannetjes voor het huiswaartagaan aan te treden De inlandsche loselicr Sarnlaaik toonde echter weinig lust om direct aan dat bevel te voldeen waarop van Kommer hom lt spoed aanmaande Juist wilde men cheeron toen Sarraasik zgn geweer sergeant aanlegde on vuur gaf Doodelifk gewond viel van Kommer ter aarde Do inlandsche sergeant Emong list den moordenaar onmiddellijk ontwapenen en met het Igk van den inmiddels overleden aecgeant werd hg naar Watampone overgebracht waar hg achter slot en grendel werd gezet Berouw of spjjt had de moordenaar in hel geheel niet De op en aanmerkingen van den sergeant verveelden hem reeds lang zoo heeft hij zich nitgelaten en z i waa hetgeen hij gedaan had de meest doel treffende wjjze om daar een eind aan te maken Sarmasik had in November ook al een soldaatziekenverpleger met den dood gedreigd Hg h id toen reeds zjjn geladen geweer op den verpleger gericht maar zich intijds bedenkende had hg geen vnur gegeven Voor dit feit kreeg hij slechts provooststraf aangezien verzachtende omstandigheden te zijnen gunste konden aangevoerd worden De man was in zjjn omgeving in de buurt van ïjimahi zeer gevreesd omdat hij bekend stond ala een rnwo klant die bg den geringsten twiat het mea te voorachijn haalde Zijn slachtoffer sergeant van Kommer waa slechts kort op Celebes en itond bekend aU een uitstekend militair die door zijn meerderen werd gewaardeerd terwijl zgn kameraden hem eveneons zeer gaarne mochten om zjjn jovialiteit en openhartig karakter Men meldt uit den Haag Zuster E Brandt vroeger werkzaam in da Rottordamsche wijkverpleging is met ingang van heden opgetreden als direetrico van de Toovlacht voor onverzorgde znigelingen van de vorooniging Ondiiihngo Vrouwenbescherming gevestigd in do Marconistraat alhier De Atjeh correapondent van de Doli Ct geeft een dramatisch verhaal van den overval te Sendee Donderdag 5 September lezen wiJ werd de bivak kominandant van Seudoe door oen thuiskomend goniesoldaat gewaarschuwd dat in de nabgheid van het bivak een groot aant il mannen schijnbaar ongewapend met manden en matten aan den weg zat Hun aantal en houding wekte eanigszina achterdocht Daar een van de beide alhier timia behoorcude groepen op dekking van de wegwerken was achtte de kommandeorende serge int hot noodig met een gedeelte van zgngroep 12 man aard en herkomst van ditvolk te onderzoeken Hg verliet het bivakon riep den tenngkoe tot zich vroeg omzgn pa8j doch toen bnkte deze zich snel omzjjn wapen dat hg had moeten afleggen te grjjpen en aan te vallen Dit w is hetsein tot den algemeenen aanvat De teungkoe werd neergeslagen maar de Amboinoosche ondeiufflcier naast den kommandant staande kwam ook op hetzelfde oogenblikte vallen en besprongen door drie kerels waarvan er één nog word gedood door den Ënropeeschen sergeant werd hg letterlgkaan stukken gehakt Zgn Europeesche collega kon hem met verder helpen zelf ingesloten en zgn mannen schgnbaar in demeening met den klowang tegen de ovurmacht niets te kunnen beginnen trokkenschietende terug en ontzetten hun kommand int niet die weldra uitgeput en gewondzich ook niet achterwaarts kon bewegen enzich met de linkerhand aan t geweer verdedigde Doch ook deze hand werd hem micliteloos geslagon Zg n geweer viel en ongedekt en ongewapend stond bg oji eenmaal tegenover don wildon Atjeiicr verloren dus Nog een laatsten blik slaat hijachter zich om hulp In dat ondeelbaaroogenblik merkt hij een Anibutneeach korporaal in t bivak dia zgn geweer lieefiaangelegd maar om t gevaar zgn kommandant te treffen met durft aftrekken Dezebegrijpt dit hoeft nog het bewustzijn hetdoel voor den korporaal grooter lo makendoor op zgde te siiringen dit alle i vóórdat de vgand voor de IWeede maal ziJnklewaiig kun gebruiken Nu valt het schot en den geredden doch ernstig gewonden sergeant wordt de poort van t bivakgeopend De vgand liet op de plaats van t gevecht 13 doodeti liggen en had voor dezen prija gekocht 2 ooAOr geweren VËR6 lDEKi 6V4NDEN6EMËeKTEIU4D WOENSDAG 23 OCTOBER 1907 Vervolg Volgn 1 S4 154 goedgekeurd Volgn 155 met een voorstel van B en W om de jaarwedde van den directeur met f 200 en van den heer Goddijn met f 100 te verhoogen goedgekeurd Volgn 166 mat voorstel van B en W om de jaarwedle van den concierge ta brengen op f 250 goedgekeurd Volgn 157 ni goedgekeurd Volgn 172 De heer Vergeer M de V Toen ik het genoegen had de rekening en verantwoording na te zien van de door het gemeentebestuur gesubsidieerde inrichting heb ik voorgeateld