Goudsche Courant, maandag 4 november 1907

i o 10479 I en M H van Nahnji OVERLEDEN 31 Oct A Verzgl 63 j W Nienwveld 53 j 1 Nov J Peek 59 j J J den Os 1 m ONDEETHOÜWD 1 Nov A menlen en A van der Vlirt f Bèsma te Monster en H M den Riet H Beek en A van Eek W T vaa Kfcwgk te Rotterdam en M M van Vunre A Lens en J M van Vliet te Haastreelit A J de Weger te Amsterdam en G Joi erheld Dinsdag 5 November 1907 46ste Jaar fan 1 4 fiOÜDSCHE COURAMT JSieuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Ontvangen de NOUVEAUTÉS in WiiitennaiUels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOÜSEN PELTERIJEN enz tegen de meest eoncnrreerende prgzen TeletoinKo 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 trance perIK 8t 1 70 Afzonderlijke Ncmmers VIJF CENTEN leleloon St ADVERTENTIEN worden gepUat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iiiid BurKsrlijke Stand GEBOREN 29 Oct Walter Darks onders H G de Blaaw en H Zandberg 31 Hnrinina Margaretha onders H J P Qnestro dat voortaan de wasch zoa worden aanbeKteöd Hi3t schynt niet de moeite waard geweest te zfln Het is in bet geheel niet opgenomen in de memorie van antwoord Ik wcnsch echter do vursebillende commissies in overwoging te geven d it er meer bleekers in de stad zyn als df tegenwoordige Dat wilt u zeker wol overbrengen aan de verschillende commissies Do Voorzitter Wu zullen van Uw opmerking nota nemen Volgn 172 goedgekeurd VoLn 173203 goedgekeurd Volgn 204 aangehoodun tot na de behandeling van de ontvangsten Volgn 205211 goedgekeurd Volgn 212 met een voorstel van B on W om voor de straat der Krugerlaan als voor anderen op deze post te brengen f 4 500 Do heer Deccksen M de V Ik wilde een algemeene vraag doen Is de post Krugerlaan aan de orde ol kan ik in het algemeen een vraag doen naar aanleiding van Volgnummer 212 Do Voorzitter Zeker mijnheer De heer Dercksen Dan zon ik willen vragi n hoe bet staal met de aanbesteding van het IlersonZiekenhuis want daar hoor ik niets viui en ik ben wel benieuwd Ik hoop niet dat het zoolang zal talmen als een poos geleden het geval was De heer longenburger M de V Mag ik voorstellen de post voor de bi strating met t 1000 te verhoogen en te doen plaats hebben die bestrating mot Vechtsche klinkers De Voorzitter Wordt dat amendement ondersteund f De heer Vingerling la M de V om het in behandeling te brongen wil ik het ondersteunen Do heer vin der Ree M de V Naar aanleiding van hetgeen do heer Dercksen zeide zon ik willen vragen om die aanbesteding zooveel mogeljk in November te doen plaats hebben opdat er gelegenheid bestaat voor do verschillende werkeloozen om daar nog iets aan te verdienen in dezen winter De heer Nederliorst In verband met de al o niet deugdelijkheid van de Waaisteen en Vechtsteen zon ik dit willen zeggen Het beste is daar niet te diep op in te gaan Men heeft goede en slechte in dat soort Ik meen dat hier altijd een beste kwaliteit gebruikt wordt n aar wat betreft do stabiliteit De Vechtsche klinkers verdienen in dit opzicht zeker de voorkeur maar wat de uitgaven betreft trek ik liever raet het oog op de toekomst f 4500 uit Het scheelt aanmerkelijk Ein ander bezwaar is dat er groote moeilykheid is om groote hoeveelheden waalsteen te krijgen De vechtsche waalvorm wordt heel weinig gemaakt tegenwoordig Dus ik zon in overweging willen geven tot de Waalatraatklinkers over te gaan De heer Bokhoven Ik kan mij mot het De heer Jongenburger M de V Wö krijgen een bestrating naar ons zieKenhnis dat moeten we in het oog houden en wat kr jgen we nu lioor Vechtsche klinkers Een prachtige harde straat die vlak is Dat treft men niet aan hg waalklinkers De vechtsche klinker maakt een harde vlakke mooie straat Het doet iny genoegen dat de heer Nederhorst het met mg eens is over do stabiliteit Hij vreest voor te groote boeveellieden Ik meen dut in den tegenwoordigen tijd do steenfabrikunlen een tgd dooi leven waarin zeker genoeg steen te vinden is ook van de Vecht Maar dan wensch ik te wgzen op de inconsequentie van den heer Bokhoven die er genoegen meeneemt 60 000 Vechtsche straatklinkers voor reparatie te nemen om in hoofdzaak de singels te bestralen de Raad heeft elk jaar nilgespioken dat dit de bestesteen is voor do S ngel en men kan op de singel goed zien t verschil tussclien Veelitsche en Waalsche straalklinkeis en dan geloof ik toch werkeliik dat ik de vrijmoedigheid mocht hebben om de Krngeilaa n te veigelgken met de singels De toegang tot het ziekenhuis moet ni i mooi en royaal zijn De heer Nederhoivt M de V Ik heb den heer Doick en nng te beantwoorden wat betielt do aanbesteding van het zickenhnis Mgnheer Derck sen ik kun U de verzekering geven dat door do voorzitter der commissie en ook door mg reeds verschillende keeren is aangedrongen zooveel mogelgk spoed te maken Het is by de hoeren architecten in bewolking maar de juiste datum van aanbesteding kan ik niet noemen Aangedrongen wordt dat do architecten het zoo spoedig mogelgk gereed maken De heer Dercksen M do V Ik ben wel content met dat antwoord maar ik zou toch zeggen al kunt U nu niet do joiste datnm aangeven scheelt het toch voel of de lastgevtr in deze de commissio zoo in den gewonen zin des woords op spoed aandiingcn dan wel of zg een uiterste tornign stelle n opdat we behoorlgk kunnen aanbesteden Het gaat toch waarlgk niet op altgd maar te hooren het ia weer nilgesteld Dal is geen manier van doen Hoe spoediger het uitbesteed wordt hoo boter Ik zon o a met het oog op de vele werkeloozen bet bejammeren indien het niet spoedig met de aanbesteding in orde kwam Do heer Muijlwgk M de V Ik zon gaarne willen vernomen hoe groot verschil er in het bedrag zoa zgn als de gehcele Krugerlaau bestraal wordt De heer Nedeihorsl Een aanmerkelijk bedrag zal het schelen want ik schat na op gedeelte van de lengte en dat scheelt volgens de hegiooting van de bouwmeester f 1000 Maar dan zgn wg er nog niet want dan komt de Krugerlaan in plaats van 10 13 meter Het zal zeker in de f 10 000 loopen Op dat gedeelte scheelt het echter f 1000 Do heer Dessing Ik voel veel voor de goede bedoelingen van den heer Jongenburger om daar een heel mooie straat te hebben Vechtsche klinkers zgn ook heel mooi Maar men moet niet vergeten dat men hier te doen heeft met een heel lange en zeer breede straat Dat zal de gemeente zeker op een f 5 jt 6000 meer komen te staan Die weg zal wel een rgweg worden maar niet een rgweg in den vollen zin des woords zoodat daarover zware vrachten zullen rgden Daarom meen ik dat wg het in die straat heel goed met solide wnalkimkers kunnen doen Volgn 212 wordt z h st goedgekeurd terwgl bet voorstel Jongenburger wordt verworpen met algemeene stemmen uitgenomen die van den voorsteller De heer Vergeer Is het neg geoorloofd op nr 123 terug te komen f De Voorzitter Kan de vergadering dot goedvinden Zoo ja dan is daartegen geon bezwaar De heer Vergeer M de V Daar staU in de memorie van antwoord Gaarne zullen B en W de beplanting van den Grueneweg in overweging nemen Nn is daarvoor geen post op de begrooting gebracht Ik zou daar wel f 400 voor nitgetrokken willen zien De Voorzitter Ik weet niet ol f 400 wol voldoende zal zgn nu nog niet eens vaststaat boe die beplanting zal geschieden en of aan beide zgden of aan een kant boomen geplant worden Men kan die zaak niet zoo vlug uitmaken Wanneer B en W overtuigd zgn van de wenschelgkheid om den Groeneweg te beplanten dan znllen zg daarvoor wel een voorstel doen en meonen zg dat t blgven moet zooals t is dan zulten zg daarvan ook wel doen blgken De heer Vergeer Ik had gehoopt dat B en W een positief antwoord hadden gegeven in do memorie van antwoord De Voorzitter Daarvoor was de tgd te kort Wordt vervolgd GEVONDEN VOORWERPEN In de maand October 1907 zgn aan het bnreau van politie alhier gedeponeerd 2 Ringen met sleutels 1 vingerhoed 1 moer van eon wagenas eenige sleutels 1 paar kinder wantjes 1 mes 1 kleedje en een bus met suiketballen Voorts zgn te bevragen 1 streng touw bö Jongkind Turfmarkt 41 2 paar sokkon by M Peepers IJssellaan 783 1 mesje by A de Hoop Jan v d Hegdenstraat 38 1 zilveren broche bg J IJpelaar Lombardsteeg 86 1 zakboekje bg P Marree ïuinstroat 292 1 potloodhouder bg M Lnnonhurg Markt 149 1 zakje mot geld bg M J v Loon Keizerstraat 178 1 broche bg B Zegveld Nienwehaven 127 1 porteraonnaie met geld hg Boer Raam 193 1 sleutel by J Blom Turfmarkt 246 1 strikdas bg G Kabel Lange Tiendeweg 24 een boek by W J Tuinman Boolekado 155 1 aklanta rn bg J Lngthart IJssellaan 755 1 lorgnet bg H Verwaal Boomgaardstraat Ü8 1 vrouwenzak bg M V Draanen Weeserf 139 1 armband hg N de Hoop Jan v d Hegdenstraat 38 1 bril in etui bg C Perdgk Prins Hendiiikstraat 569 1 streng sajet by J Knoederö Nienwehaven 77 1 boom bg v d Linden Westhaven 121 1 nickelenpinat bg B D Boero Boelekade 101 1 porlemoiinaie bg N Verbrnggen Crabuthstraat 236 1 ring met sleutels bg v Hofwegen Bockenbergstraat 858 1 kip bg H de Riet Paradgs 26 1 dubbeltje by M Frankenhuizen Kleiwegsteeg 10 1 oorbelletje bj E B Rood Markt 144 1 moor van een wagenas bg H Wortinan Wilhelminastraat 20 1 armband by K do Jong Kleiweg 8 1 zilveren ring by D Huisman Boomgaardstraat 1 lorgnet in etui by G Zuidam Cappenersteeg 32 1 broche met portret bg J C v d Leden Punt 115b 1 penhouder bg L Plattoel Snoystrnat q 12 1 kinder schortje bg R v Veen Groeneweg 211 1 overhemd bg F Boot Lemdalsteeg 193 1 rozenkrans iu etui by R Rozenstraten Sjiieringstraat 42 1 portemonnai met geld by Z ï d Kasleelen Korte Tiendeweg 86 1 rozenkrans bg L v d Togl Varkenm 236 1 porteraonnaie raet geld bg D Niermeger Vierde Kade 501 1 portemonnaie bg P Veenendaal Spieringstraat lil 1 kwitantie t n G Stigter bg P W Eykelenboom SchOTPShinaèn Badbtiisstraat 170 1 bankbiljet bg A Compier Kattensingel 74 1 rgwiel bg H L de Jong Bobaarstedg 145 1 katoenen kous by M Bouwman Duhblebnurt 11 1 portemonnaie met geld bg C van Velzen 6onw 3 1 rozenkrans bg J D v d Water Nieuwe haven 109 een paar kinderhaiidschoentjes bg B J v d Bree Qr ieiieweg 212 een sigarenkoker hg Reparon Verlorenkoet 505 De Commissaris van Politie W N VAN GARDEREN ADVKIiTË NTIi iM Vcrcfuiging ARnK 0K6 Afdpding ail KBIIIIUIlS ROZEN DAAL HOEK PARAD IJS GOUDA Deze inrichting etelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repateeren en hoofdzakeiyk aan mjngegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neutrale Vereeniging ArII etumru tUIi Het beste onechadelykste in ge makkelylute poeUraUdit vooi Heerea en vooral dame en Kln4 rscliiMnwerl ladeApTteluurvanCM miltr fc Cl Berlla lratllSlr 14 Men lette ae liO op naam en tabrlekamalk Verkrylbaar by Heeren Wtekfllen tn iaKsenwtrk l itirl a lÉryen wi ii QenirMl OiHt fcT airt taa ArehM PRIJSVKRLAGII G Om de ook bö ons in Nederland thans zoo gewilde MAGGf PRODUCTEN onder ieders bereik te brengen zön de prgzen van MAGGPs AROMA MAGGI s SOEP TABLETTEN on MAGGI s BOUILLON CAPSULES van af 7 November a a als volgt verlangd I Naggi s SpUzen eo Soepen Aroma Grootte 0 70 No O OMS II Maggi iü Soepen Qetifone soiyrten Pikante soorten die van af 1 November in pakjes van 5 vierkante tabletten in den handel komen t Per tablet voor 2 porties K ets Per pak van 5 tabletten S ets s Per tablet voor 2 porties H ets Per pak Van 5 tabletten 40 et I Per capsule voor 2 porties 10 et Per doosje van 5 capsules SO ets I Per capsale voor 2 porties 8 ets Per doosje van 5 capsules 40 ets III Maggl s Kouillon Capsules Consomme Bouillon Qeneraal AgeDtuur der Fabrik vea Haggi s Nahrunggmitteln Kempttal Zwitserland PADL HORN Amsterdam 20 cent per i 11 cent per pak Overal verkrggbnar HII8Ü0EDE11S V aeht U voor iMiMfUifc Ziet naar het CoutrMeKegel Dr v HAMEL ROOS en HAKMENSeh den naam P MOLEïVA IR Ca H ethftmm Bekroond in October jl te BRUSSEL met e Hoogste Onderscheiding den H WO PWIIL ATTEST L qSTENDE 14 September 1907 Mijnheer Ik heb het genoegen U te melden dat ik de ba t resultaten met het gebruik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkre en Het voedsel is aangenaam waarom het Wnd het gaarne neemt De voeding en de toepassing zy volmaakt De gewiehtstoename is zeer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd by een zuigeling van 5 maanden en ik bei myn kind van 2 maanden op gelgke wgze met Uw m el b i nen te voeden Tot heden heb ik mg slechts bg dit gebruik bepaald Ik zon U daarom zeer dankbaar zgn loo U ag nog eenige pakkea Kliideri ieel zendt willen zenden om met het gebruik daarvan vtiort te kanaeo gaan Het zal mg tevens een groot genoegen doen Uw product bg mgn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevredta te meer nog daar de prgs zoo laag is gesteld dat het aan alle klassen der Maatsckappg kan worden voorn chreven Uet hoogachting Terbltji ik w g Dr KESTELOOT BUitcnlandsch Uverzicbt Reuter seint uit Bourges 2 Nov Hedenmiddag had op hot oefeningaterrein der artillerie een ontploffing plaats Een uiteenspringendo granaat doodde 5 artilleristen en een burgerbeambl 5 andere personen werden gekwetst waarvan drie ernstig Te Czernova een plaatsje in Hongarye hebben verleden week onlnsten plaats gehad hy do inwyding van een kerk Magyaarsche troepen moesten de politie helpen om de orde te herstellen Zg werden met steenen geworpen en maakten toen van hun vuurwapen gebruik Met het gevolg dat 13 Slowakken gedood 80 min of meer ernstig gewond werden Dit betreurenswaardige feit heeft aanleiding gegeven tot een heftige interpellatie in de Hongaarsche Kamer door den SlowakBchen algevaardigde dr Hodza in een zitting die even rumoerig was als het straatrumoer in Czernova Want de niet MagyaarBche nationaliteiten maakten van de gelegenheid gebruik om op krasse wgze te klagen over de Magyaarsche onderdrukking Toen dr Hodza de gebeartenissen mededeelde doorspekt met hatelgke opmerkingen over het optreden der Magyaren werd hg voortdurend van de zyde der Magyaarsche afgevaardigden in de rede gevallen en ten slotte ontaardde de zitting in zulk een rnmoer dut de president de byeenkomst moest schorsen Na de heropening der zitting gaven graaf Andraesy en de minister van justitie een uiteenzetting van het gebeurde en zeiden zg streng onderzoek en bestraffing der schuldigen toe Een der Roemeensche afgevaardigden stelde voor dat dr Hodza door het Parlement zou worden gemachtigd om dat onderzoek bg te wonen en de Slowaksche bewoners van Czernova gerust te stellen doch dr Wekerle gaf daarop ten antwoord Dat is juist wat ik niet wensch Waarmede de Hongaarsche premier klaarbiykelgk bedoelde dat hy het optreden van dr Hodza eer nadeelig dan goed voor de orde in Czernova achten zon V Maar niet alleen in de Hongaarsche Kamer ook in den Oostenrykschen Ryksraad is deze Czernovaansche episode ter sprake gebraohl en daardoor krggt zg een grootere beteekeois als symptoom van de verhouding die tosBchen de beide deelen der Monarchie FEUILLETON IET TWEEGEVECHT Roman naar het Russisch 4 Om te te verbergen rekte hy zich zonder o te staan om lucifers van een ander tafeltje ts nemen Ik ben al in geen achttien jaar in Rusland geweest zei SHmoylenko Ik weet Diet meer hoe het daar is ik denk dat er geen schooner land is dan de Kankasns Er is eene schilders van Wjereschtschagon op den bodem van een zeer diepe bron nachten ter dood veroordeelden Juist zoo li die bron schynt mg je pracbtige Eaakaws Wanneer men mg het voorstel deed M schoorsteenveger in Petersburg óf hier vorst te zyn en onder een plataan rustend wn gevangens Lssghische te besehonwen dan zou ik do plaats van schoorsteenveger Mezen En de Circassischen welk een onin in werkeiykheid I Zsg dat nieti Lajemky giag zitten peinzen Samoylenko keek nttr diens gebogen gestalte naar de osftn ti ttrtlt op lietieUde jastitaudra bestaai Terwgl in beide landen aan de Parlementen een nieuwe concept overeenkomst is voorgelegd waarin tot 31 December 1917 de betrekkingen tnssch n Oostenrgk en Hongarge worden geregeld laat geen dier beide Parlementen de gelegenheid voorbggaan om onvriendelgkheden te zeggen tegen den anderen staat Dit toont hoe diep en hoe ernstig de haat is die langzamerhand lusschen de Cisleithaansche en de Transleithaansche landen der Monarchie is ontstaan En hoewel de Oostenrgksche Ryksraad geen locus standi heeft voor de Hongaarsche zaken werd toch door een tweetal Tsjechische afgevaardigden een interpellatie ingediend over het gebeurde te Czernova Directe vragen stellen konden zg niet zy vroegen daarom 01 n et het oog op do hangende onderhandelingen met Hongarge do regeering in Oostenrgk hetzg rechtstreeks hetzy door tusschenkomst van den gemeenschappelgken minister van bnitenlandsche zaken een onderzoek zon willen instellen naar het gebeurde voornamelgk naar de vraag of de ware schnldigen waren opgespoord en gestraft f Zg zetten daarbg uiteen dat de houding van de Tsjechen tegenover ds ontwerp Overeenkomst grootendeels zou afhangen van de mededeelingen over de gebenrtenissen te Czernova De voorlezing van deze aanvraag tot interpellatie gaf aanleiding tot heel wat rumoer Een der Tsjechische afgevaardigden vroeg of aan het beslnit van het Hni leedwezen uitsprekende met de slachtoffers der aardbeving in Calabrië niet kon worden toegevoegd met de ongelukkige slachtoffers van Czernova en met de niet Magyaarsche volken znchtend onder het jak der Magyaren De president van den Ryksraad dr Weisskirchner zette alteen dat de beide aanvragen buiten de orde waren maar voegde er aan toe Persooniyk heb ik de grootste sympathie met de slachtoffers van de ramp Er zgn totdnsver 343 nitkomsten van verkiezingen in Rusland bekend De cgfers zgn thans 166 leden def rechterzyde en monarchisten 103 Octobristen en gematigden 3 leden yan de party der vreedzame vernieuwing 26 kadetten 9 Poolsche nationalisten 6 Mahomedanen 9 sociaal democraten 20 leden der linkerzyde en één wilde De resnitaten der verkiezingen zooals ze tot heden loopen laten al duidelgk zien dat de derde Doema een meerderheid zal hebben die der regeering vriendschappelgk gezind is Wat er nog komt van verkiezin op het bleeke met zweet bedekte gezicht de ingevallen slapen de afgebeten nagels de pantoffel die van den hiel neerhing en een slecht gestopte kous liet zi n en vroeg terwgl Lajewsky hem aan een hulpeloos kind deed denken vol medelgden Leeft je moeder nog Ja maar we honden geene briefwisseling Zjj kon mg deze relatie niet vergeven Samoylenko hield van zgn vriend Hy zag in hom den braven borst den geleerde den menseh met wien men drinken lachen en naar hartelust babbelen kon Hetgeen hy Tan hem begreep mishaagde hem zeer Lajewsky dronk veel en te onti d speelde kaart veronachtzaa e zyn dienst bezigde dikwgis ongepaste uitdrakkiügen leefde boven zgne middelen liep op pantoffels op straat en kibbelde in het byzgn van anderen met Nadjoshda Feodorowno Dat kon Samoylenko niet goedkeuren maar dat Lajewsky in de philosophische faculteit geweest w s dat hg twee dikke boekdeelen geschreven had dat hg dikwgis zoo verstandig sprak dat slechts weinigen hem verstonden en dat by met een schrandere vronw leefde dat begreep Samoylenko niet maar het beviel hem hu stelde Lajewsky boven zich zelf en achtte hem Nog een omstandigheid zei Lajewsky liet hoold lobnddende Q t bljjit onder oni gen zal hierin geen verandering brengen De toekomstige Doema zat gelgk men weet 442 leden tellen en daarvan zullen naar schatting drie vierden op de hand der regeering zyn en een vierde tegen de regeering In onderscheiding met vroegere verkiezingen waarby de boeren een hoofdrol speelden is dank zy de nieuwe kieswet bg dezeverkiezingen het heft in handen der groote grondbezitters geweest Van den beginne af aan was meer dan de helft der kiesmannen voor het groot groadbezit verzekerd en dat deze kiesmannen uit vrees voor een al te radicale oplossing der agrarische kwestie voor de regeering zonden steramen liet zich verwachten Een vraag van boteekenis voor da derde Doema zal zgn welke houding de Octobristen znllen aannemen Men zal met deze groep moeten rekening houden daar ze zoo tairgk is De Octobristen zyn zooals onzen lezers bekend is zee genoemd omdat zy zich aansluiten althans zeggen aan te sluiten bg hot bekende October manifest van 1905 waarby aan Rusland een waarlgk constitnoneel regeerstelsel werd toegezegd Edoch na dat October manifest zyn weer zooveel ministerieele besluiten verschenen die er brok voor brok van wegnamen dat men zich moet afvragen wat er eigenlgk van over is Met de Octobristen nn is het precies zoo gegaan Men weet eigenlgk niet wat er thans nog van hun oude program over is In de Russische bladen vooral dis der kadetten wordt er hg voortduring op gewezen dat men niet weet wat men aan de Octobristen heeft dat men niet weet wat zy tegenwoordig willen Ook heerscht er groot verschil van meening in den boezem dier partg zelve Een deel der Octobristen partg schynt in allen gevalle meer thuis te hooren onder de monarchisten Sommigen rekenen dj Octobristen reeds tot de rechterzgde Dat er veel kans is dat de Octobristen met de regeeringspartyen zullen meedoen zou men wel geneigd zyn op te maken nit hun weigering om een bondgenootschap met de kadetten aan te gaan Ware dit gebeurd dan zon zich een machtig blok gevormd hebben waarmede de Doema zon staan of vallen Na dat niet geschied is is in de eerste plaats de invloed der kadetten die in do vorige Doema zoo groot was tot bescheiden proportiën teruggedrongen en is in de tweede plaats de combinatie noodig van de Octobristen met andere groepen Hoe de groepen met de tairgke schskeeringon die er zgn zich zullen formeeren valt nog niet te voorzien Dat is een ingewikkeld wordings proces waarvan we den loop zullen hebben at te wachten Maar één ding is ik bond hetvoör Nadjeshda Feodorowna nog geheim verspreek je du niet tegenover haar Eergisteren ontving ik een brief wkarin stond dat haar man aan hersenverweeking gestorven is jHemelsche zaligheid zuchtte Samoylenko Waarom houd je dat stil voor haar Haar den brief toonen zon een uitnoodiging zyn om in de kerk te trouwen Eerst moet onze verhouding duidelgk zyn Wanneer zg overtuigd is dat wy niet lang ir kannen samenleven toon ik baar den brief dan zal er geen gevaar meer zgn dat zg mg ten onrechte verdenkt Weet je wat Wanjaf zei Samoylenko terwgl zyn gelaat eensklaps een bezorgde smeekende uitdrukking aannam als hy om iets liefs wilde vragen en vreesde dat het hem geweigerd zon worden Trouw baar Waarom Doe je plicht tegenover die schoone vronw I Haar man is dood de Voorzienigheid zelve toont je op deze wgze wat je doen moetl Maar begrtfp dan toch wel dat het onmogeiyk is trouwen zonder liefde is even slecht en een menscb onwaardig als de mis lezen zonder te gelooven Maar je bent het verplicht 1 Waarom ben ik dat verplicht vroeg Lajewsky geraakt alvast te constateeren en dit is dat de derde Doema niet de ware vertegenwoordiging van het volk zal zgn het zal een regeeringsdoema zgn doch een volksdoema niet Wat deze verkiezingen gebracht hebhen is een versterking van aatokratie en bureankratie In de beraadslagingen der gezanten te Konstantinoiiel over het program der ententemogendheden nopens de hervorming der justitie in Macedonië is een vertraging ingetreden Een en ander moet een gevolg zyn van wgzigingsvoorstellen der Ëngelsche regeering terwyi de Ëngelsche gezant nog nadere instructiën nit Londen wachtende ie In den jongsten tgd is de gedachte opgekomen den organen die met de controle der financiën in Macedonië belast zyn ook de controle van het rechtswezen op te dragen Hierdoor zou de gevoeligheid der Porte ontzien worden daar op die manier de benoeming van nieuwe controleurs waartegen de Porte zoozeer bezwaar maakt zou vervallen De Times verneemt eenige byzonderheden over de onderhandelingen betreflende de neutraal verklaring van Noorwegen Aan het City blad wordt uit Chrisliania geschreven dat de hangende onderhandelingen over het waarborgen dier neutraliteit langer zullen duren dan verwacht werd omdat ook Zweden gaarne bet desbetreffende tractaat zon willen onderteekenen waartegen Noorwegen echter bezwaren heeft Noorwegen acht het strydig met zgne waardigheid als staat dat Zweden zon gerekend worden onder de groote mogendheden die de waarborgen voor de neutraliteit zouden mede onderteekenen Maar Zweden rekent dit tractaat als beslist tegen zich zelf gericht tenzy het door mede ooderteekening instemming ermede betuigt Do mogendheden die het neutraliteits verdrag onderteekenen moeten zgn tengevolge van dien Zweedschen eisch in een eenigszing zonderlinge positie gekomen zy willen Zweden niet voor het hoofd stoeten en kunnen toch niet in een tractaat dat bedoeld is als een vriendelgkheid voor Noorwegen een artikel brengen waardoor dit land zich gegriefd zou kunnen achten Zg zoeken dns naar de oplossing om de kool en de geit te sparen en meenen dat dia alleen gevonden kan worden door directe besprekingsi tasschen Zweden en Noorwegen Naar de Times verneemt zal Noorwegen Omdat je haar aan haar man ontroofd en daarmede de verantwoordeiykbeid voor haar overgenomen hebt Maar ik zeg je op z n Russisch ik bemin haar niet 1 Welnu bemin dan niet maar acht eer baar Acht eer bouwde Lajewsky hem na Alsof ze een abdis ware Ie bent een slecht psycholoog en en physioloog als je denkt dat wanneer men met eene vrouw leeft men het tot achting en veieering brengen kan Wanja Wanja zei Samoylenko het hoofd schuddende Je bent een oud kind en theoreticus en ik hen een onge grijsaard en prachticns we zullen elkander nooit begrgpen Laat ons dit gesprek liever afbreken Mastapha riep Lajewsky den kelinsr toe hoeveel krgg je van ons Neen neen zei de dokter verschrikt Lajewsky hg den arm grgpend Dat betaal ik ik heb het besteld Schrgf het op myne rekening I riep hg Mustaphe toe De vrienden stonden op en gingen zwygend heen Aan het begin van den Boulevard bleven ze staan en drukten elkander de hand tot afscheid Wordt veivolgd