Goudsche Courant, dinsdag 5 november 1907

nn pogen de Zweedaclie bezwaren weg te nemen dooi Uat neatraliteitsverdrag zoo duidelijk en uitvoerig te mak n dat elke 8cbyn Ills zoo bet tegen Zweden geriebt zvjn wordt vermeden terwijl het toch de neutraliteit van Noorwegen volkomen waarborgt In dal geval zon naar Noorwegen meent Zweden wellicht afstand knnnen doen van den eiscb tot made ondertoekening Verspreide Berichten De koiziT is alweer met zgn auto nitgeredi n Do verkoudheid Bchijnt dus ovir Do offlciease Nordd Allg Ztg vestigt er de aand tcht op dat tengevolge van de in de vlootwet getroffen regeling de linieschepen in verband met den vooruitgang van den scheepsbouw den macbinenbouw en de geBchuttechniek te lang in dienst worden gehouden Tegenwoordig stuit men den diensttijd van een linieschip op 25 jaar Dan wordt echter pas met den bouw van het nil owe schip aangevangen en voordat dit geheel gereed is beeft bet oudo schip 30 jaar dienst gedaan en is bet reeds eenige jaren volstrekt ongeschikt geworden om in de eerste linie mode te strijden Deze tiJd is veel te lang Op zyn hoogst kan een oorlogsschip tegenwoordig 15 k 20 jaar dienst doen voor het geheel verouderd is De slotenmaker Friedrich Paar redacteur van de anarchistische Freie Arbeiter is te Berlijn wegens opbitsing tot den klassenstrtd tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld Ook de bevolking van BirlijngaatacMernit Dat verschijnsel neemt man ook elders waar In Londen in Amsterdam enz Fngeland Hyndman de bankier socialist bluft in ziJn blad Justice te keer gaan tegen een hartelijke ontvangst van den Duitschen keizer door het Engelscbe volk Ik zie niet in schrijft bjj waarom de bevolking van deze wereldstad dien verstoorder van den vrede dien kampioen der reactie in Europa niet met gejouw en gefluit zou ontvangen en ik hoo i dat ze bem deze niet spaart wanneer hy door London s straten trelct Een inspecteur der artillerie Thomson hoeft een toestel uitgevonden waardoor de knal van de schoten der mitrailleuses sterk verzwakt wordt zoodat men het in plaats van op 8 kilometer afstand slechts zon kunnen hoeren op 274 meter iTiLIB De ziekte van don groothertog van Toscane den vader van signora Toselli ex kroonprin es van Saksen beeft een gunstige wending genomen De pa ient heeft reeds eenige nren buiten bet bed iloorgebracht en zgn eetlust en opgewektheid remen toe EUSLINI De matroos van hot pantserschip Panteleimon vroeger Kniaz Poterakin die denuiatrozenopstand op dit schip in de Zwarte Zee organiseerde is door den marine krügsraad te Sobastopol wegens het deelnemen aan en aanstoken tot een gewaponden opstand ter dood veroordeeld AziE No wordt bet aantal slachtoffers van de aardbeving in Katarag als 2500 opgegeven Er hebben zich gronte scheuren in den grond gevormd Door de bergafschuiving is o a het zomerpaleis van den bey van Hissar vernield BINNENLAND § U K K H E U M M K H Wijziging Ongevallenwet Een wetsontwerp is ingediend tot invoeging van een nieuw artikel tnsschen de artikelen 59 en 00 der Ongevallenwet 1901 Het nieuw voorgestelde art 59a strekt om in beginsel uit te maken dat in elk voorkomend geval waarin de flnancioele verplichtingen de risico dragende maatscbappy ten aanzien van alle overgedragen risico s verzwaard of verlicht wolden ol knnnen worden de bevoegdheid kan worden verleend om elke overdracht van een risico te doen eindigen De bevoegdheid om op grond van die bepaling de overeenkomst te doen eindigen bestaat alleen dan indien de wet of een algemeene maatregel van bestuur verklaart dat een der gevallen in do eerste drie leden van dat artikel voorzien aanwezig is Do drie gevallen zgn lo wanneer door de bepalingen van oen wet of algemeenen bestunrsmaatregel de geldelijke verplichtingen tegenover de Eyksvcrzekeiingsbank worden vor7 vaiird 2o wanneer worden verlicht 3o wanneer zg worden of kunnen worden lerlicbt of verzwaard De wet of de algemeene beainnrsmaatregel verklaart dit niet indien de bepaliogea niet van invloed zyn op alle overgedragen risico s Het nieuwe artikel bepaalt niet dat buiten de daar genoemde gevallen risico dragende maatschappyen of werkgevers de bevoegdheid niet hebben op grond van de gevolgen van wetteiyke bepalingen als in het artikel bedoeld de overeenkomsten tot risico overdracht lusscbentyds te doen eindigen Die bevoegdheid aldus betoogd de min van landbouw hangt af van de tusschen partyen gesloten overeenkomsten de bepalingen van het gemeene recht De correspondent dur N R Ct to Batavia seinde Zaterdag Een telegram uit Amanoabang Timer meldt dat er een patrouille van 19 man geheel is uitgemoord en allen gesneuveld zün By afwezigheid van dea civielen gezaghebber an Endeh werd die patrouille en die plaats afgeloopen door een bende van 100 man gewapend met geweren Acht vrouwen CU kinderen alsmede de gewapende politiesoldateii worden afschuweiyk vermoord Drie doeden zgn in handen van den vy and ChrietQffcl is naar de Noordkust Gemeng de Berichten 9 Weldadigbeidsver Trein 8 28 H IJ S M Men meldt nit Amsterdam Qisteravond word bier ter stede gehouden de jaarlijksche algemeene vergadering van de Weldadigheidsvereeniging Trein 8 28 H IJ S M onder leiding van haar voorzitter den heer H F van Rysen Blgkens bet jaarverslag van den secretaris den beer H J van Zanten is de vereeni Lging in alle doelen vooruitgegaan Zg krggt steeds meer bekendheid het ledental namtoe en de finantieele toestand hield daarmede grlgken tred De vereeniging kreegdit jaar eeo vasten zetel in de passage Wynand Fockink Vernieuwde propagandawerd gevoerd voor lïét zoogenaamde 8leentjesfonds dat thans f 1987 beval Van 1 October 1906 tot 30 September 1907 traden 308 nieuwe leden toe De koele en vooral natte zomer is van geen nadeoligen invloedgeweest op de uitgezonden kinderen Velen kwamen flink en frisch terug Hun getalbedroeg in bet geheel 140 dat is 50 meer dan liet vorige jaar Te zamen vertegenwoordigende deze uitzending 4413 verpleegdagen en bedroegen de verplegingskosten met inbegrip van reiskosten f 3825 Gebruik werd gemaakt van dezelfde inrichtingen als het vorige jaar n l Bethanie te Zeist deHendrikastichting te Bgraond aan Zee Zoraervreugd te Zeist het Israëlietisch Koloniebnis te ter Heide en eun tydel k gebouw te Hilversum Sterker nog dan vorige jaren en boe mear zich de vereeniging ontwikkelt gevoelt men het gemis aan een eigen koloniehnis Gelukkig zgn de flnancièn voor bet eigen gebouw dit jaar een flinken stap vooruitgegaan dank zö het behaalde succes met bet Stepntjesfonds en ook met de busjes Ongeveer 1800 busjes waren opgehangen Als nieuw propaganda middel werden dit jaar de zoogenaamde prikkaarten ingevoerd Ëene speciale commissie heeft zich thans gevormd om grootere giften te verwerven Reeds kon zg f 500 aan den penningmeester afdragen Hierdoor aangemoedigd zyn door het bestuur de eerste slappen gedaan De architect Adr Moen heeft een plan ontworpen voor een gebouw te zetten in eene boschrgke streek Het verslag van den penningmeester don heer L van Weeren gaf aan dat in het afgeloopen jaar ontvangen werd 1 3320 aan contributie zgnde f 625 meer dan het vorig jaar Aan donatiën kon genoteerd worden f 375 De totale inkomsten dor vereeniging bedroegen f 4799 Daartegenover staat aan uitgaven een bedrag van f 4372 zoodat er een batig saldo is van f 427 Ds balans over dit jaar is afgesloten met f 7191 De twee groote maatschappijou te Newyork die daar do tram en ondergroddsche spooriynen exploiteerden hebben zich vereenigd en zoo bet verkeer in een hand gebracht Deze mantschappüen die vroeger altgd trachtten led r voor zich overwicht te krijgen op het stadsbestuur zullen na de ve eeniging deze pogingen natunrlgk in verboogde mate voortzetten Zy zgn begonnen met een commissie naar Europa te zenden om daar na te gaan o gemeentelgke exploitatie van tramlgnen wel voordeelig voor de bewoners zgn kan Kappoit is thans daarover uitgebracht en dat luidt natunrlgk ongunstig voor gemeentebedrgven maar vergeten hierby mag niet worden dat al behoorden de leden van de commissie van de meest kundige mannen hun salarieericg geschiedde door do trust dis in dit geval verre van karig is geweest t Eerste Nederlindsche crematorium Naar men zich herinneren zal is in de jaarvergadering van de Vereeniging voor facultatieve Lijkverbranding aan den arcbltect Mariat A Poel Hilrerioo opgedra gen een plan to ontwerpen voor een crematorium op de begraafplaats Westerveld bg velzen waartoe aan de vereeniging do ben odigde grond in eeuwigdurende erfpacht is geschonken Het ontwerp Is nu gereed Langs een breede steenen trap bereikt men de voorhal met galarg waarop een orgel zal worden geplaatst Daar achter is de groute bal van 12 tot 12 metara en een hoogte van 16 meters Zg kan 200 personen bevatten Achter deze groote hal ia een tweede zaal waarin aen katafalk Aan weerszgden van dez zaal zgn kamers voor het Igk voor de predikanten of geestelyken en een rouwkamer voor de naaste familieleden Onder het gebouw is een kelder met twee verdiepingen Da bovenste is voor het inbrengen van het lijk dour middel van een lift De groote hil wordt gedekt met oen koepel welke aan de bnitenzgde met koper zal worden beleed De kosten worden geraamd op f 70 000 Het voornemen i in het voor jaar van 1908 met den bouw te beginlnon De apeelclubs in de badplaatsen in Frankrgk hebben in het afgeloopen seisoen ruim 5 millioen gulden winst gemaakt van welke som 7 5 ton als belasting aan den slaat betaald moet worden Te Vicby werd meer dan een millioen gewonnen en te Tronvillo slechts oen paar ton minder In verband met de twee brntale inbraken welke Donderdag en Vrgdagnacht respectieveiyk in de Van Diemenstraat en het Panopticum te Amsterdam plaats hadden heeft Zaterdagmorgen een gerechtelgke huiszoeking plaats gehad Reeds lang had het de opmerkzaamheid van de recherche getrokken d Ht de familie S d V in de Borgerstraat Voouachtig flink er van leefden dat vooral de jongens nogal eens uitgingen den ganschen dag langs de straat slenterden zeer diep in den nacht thuis kwamen zonder dat het de recherche bekend kon worden van welke inkomsten het groote gezin eigeniyk leefde Elk oogenblik zag men do oudste jongens op de flets Een en ander was oorzaak dat de officier van justitie mr Quintus last gaf een huiszoeking in het perceel te doen plaats hebben Een tiental rechercheurs allen van hot hoofdbureau vervoegden zich tot dit doel Maandagmorgen aan het Paleis van Justitie op de Prinsengracht Ruim kwart v66r elf vertrok men om geen argwaan te wekken in groepjes van twee langs verschillende wegen naar de Borgerstraat waar de politie intasschen een wakend oogje hield Te elf uur verscheen de Offleier van Justitie vergezeld van den rechter commissaris mr De Jong de inspecteur van de recherche de heer Dgk tra en de 10 rechercheurs Geruimentgd duurde het onderzoek Kasten tafels stoelen privaten enz werden aan een grondig en nauwgezet onderzoek onderworpen Van de brandkasten geld papier of iets dat met de zaak in verband kon staan was niets te vinden Toch was bet onderzoek niet geheel zonder resultaat Immers men vond behalve een groot aintal leege porteraonnaies vermoedelgk van zakkenrollery afkomstig een bijzonder verdachte boeveelheid brillenhnisjes vermoed wordt dat de brillen voor vermomming hebben dienst gedaan Een aantal fietsen werd in beslag genomen De vader en de oudste zoon zyn naar het bureau Leidsoheplein vervoerd waar nog 1 dienzelfden middag het onderzoek aanving Men vond ook nog een kist met gereedschappen hetgeen echter op niejs behoeft te wgzen daar de vader het metselaarsbedi f uitoefent doch reeds lang zouder werk is De familie staat in de buurt byzonder ongunstig bekend Vrgdagavond verkeerde Middalharnis reeds vroeg in volslagen duisternis neringdoenden moesten meerendeels zich met de gewone petroleumlamp behelpen anderen die niet in het bezit daarvan waren hadden al vroeg hun winkels gesloten door de directie der gasfabriek was aan den directeur der Flakkeesche drukkerg en ieder ambachtsschool verzocht dien avond niet te werken Da oorzaak daarvan was dat een nieuw gebouwde oven in de gasfabriek in gebruik moest worden genomen en nn het voorradige gas eerst moest worden opgemaakt Naar wij vernomen is Eute Zwan die verleden najaar op een avond te Andgk zjn kostbaas met den spade doodsloeg in de ffevanffAfiiH nvnrlndAn Titl Tel De iiidertyd wegons het leggen van balken op de rails der stoomtram Maas en Waal tot 4 maanden veroordeelde v E nit Afferden die intusschen de wgk nam naar Duitschland heeft zich bg do justitie te Tiel aangemeld om ijn straf uit te zitten lo lake t verdwiJDen van d D denriraardtr Kelly te Druten deed hg een medodealing die indien men ze voor waarheid maga innemen de gedachte dat Kelly naar Amerika zich zou ingescheept hebben weerspreekt Van E beweert nl hem Maandagmiddag o he perron van een station te Berlöf hebben gesproken Men meldt uit Wageningen De onderhandelingen namens do stakende steonfabriekarbeiders gevoerd met hu a roon den Imor G deonse te Arnhem Sbben tot geen enkele uitkomst geleid en zUn th n door den heer G afgebroken Op de fabriek zgn zeven arbeiders uit Opheusden aan het werk gezet voor het lossen van kolon Indien de stakens niet spoedig weer aan t werk gaan worden er anderen in hun plaats gesteld Men meldt aan do N R Cl To Zuidscharwoude N H woedt de typhus nog steeds onvermindeid voort Da vorige week is weder van 7 gevallen aangifte gedaan Om de ziekte to beteugelen hebben B en W nu Jen alrjjd nimgsbo nden tegen het gebruiken van slootwater door dit stralbaar te stellen met een boete van hoogstens f 25 ol 6 dagen hechtenis Reeds ia te dezer zake tegen een vrouw proces verbaal opgemaakt Verder wordt van g meentowege kosteloos zuiver drinkwater tor beschikking gesteld Zaterdag is er een felle brand uitgebroken in de boerenwoning van don landbouwer J H Stool in de nabyheid van Hoofddorp In weinig tyds lag de geheele boerdorg mei al wat er in geborgen was in de asch Een schuur met gevulden kapberg bleef gespaard Het vee is gered Alles was tegen brandschade verzekerd PoslerUeii en Telegraphic Benoemd 16 Nov tot brieven en telegrambesteller to Kampen de brievengaarder te Swalmen H L Witraer Verplaatst 1 Nov de opzichter dor telegrafie 2e klasse J E de Vries vaa s Gravenhage naar Ngmogen de klerk der postergon on telegrafie Ie klasse Klaas de Vries van Amsterdam telegraafkantoor naar Coevorden de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse J G Hazeloop van Coevorden naar Amsterdam telegraafkantoof de telefonisten J C Kaptagn en W H H A van den Ponvert van Utrecht naar Amsterdam 16 Nov de klerken der postergen en telegrafie 2o klasse L J D D Schnepper van Geertruidenberg T Swart van Wgk l g Duurstede K Edel van Lisse Z A Weide van Buitenpost B Tiemens van Oldenzaal W Senfl van Bodegraven A do Vroom van Zwartsluis G P C van der Zeyde van Druten J P Lammerink van Vriezenveen A Lind van Sneek H G Fikkers van Tiel N E de Vries van Emmen S H Mossel van Abcoude Q J Mnnszte van Boxmeer A G P Vegter van Goodereedo J L F Siehurgh van Heythnizen L A Grooters van Klunderl W J de Moog van Middelhurnla J J Suurmond van Neede R S T Gerding van Nunspeet M H Henrichs van Ooster hout W J Pulles van Eaalte C P Maas van de Ryp en A van Male van Zetten allen naar Amsterdam telegraafkantoor F Kloprogge van Zierikzee J Edi van Leiderdorp L van Gelder van Hansweert J H L Nelissen van Raamsdonk en H J J Ma lnian van Vianen allea aaar Rotterdam telegraafkantoor G P J Rlsseeuw van Sas van Gent naar QeeMrnldonberg W J Henie van Veghol naar Zierikiea B D J SchoUen van Wijhe naar Oldenzaal O W J van Apeldoorn van Eindhoven telegraafkantoor naar Wyhe A van Wamel van Kerk Driel naar Wgk bg Duurstede J Scheltinga van Montfooft naar Bodegraven J Meinardjj van Dragtenuar Zwartsluis J H van der Bend van Heerenberg naar Vriezenveen J Ngdam vau Kollum natr Sneek H Roggeveen van Egmond aan Zee naar Lisse T J de Koster van s Gravenland naar Tiel K Numan van Frederiksoord naar Emmen en H Maazen van Hasselt naar Buitenpost de buitengewoon geëmplogeerde bij de Rijkstelegraaf N W Maryt van Amsterdam naar Eindhoven 1 Dec de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse W A H van Heesvijk van Lochem naar Meppel Stadsnieuws GOUDA 4 November 1907 ZaterdagaronJ hield de Nederlandsche Weerbaarheidsvereoniging gezameljk met Volksweerbaarbeid een avondvelddienst in de buurt van Ouderkerk Door de slechte wegen en harden tegenwind waren de afdseÜDgen Laiieo n den Haag genoodiaakt onderweg den trein te nemen waardoor lü ruim l uur te laat hier aankwamen De leider der laatstgenoemde partg was de reserve luitenant Tngt uit den Haag die door het Begersche en Achterbroek op Ouderkerk aanrukte Zg werden ter hoogte van den weg naar Berkenwoude opgemerkt en aldaar verhinderd door te trekken Na afloop van den slag werd een korte bespreking gehouden De Nederlandsche Weerbaarheidsvereoniging is gedurende den verderen nacht ingekwartierd geweest by een boer te Gonderak on de marscta en velddienstafdeeling van Volksweerbaarheid is naar Gouda teruggemarcheerd Gisteren speelde Olympia I een voetbalwedstrgd tegen Hercules III nit Utrecht Reeds bg den aanvang bleek Olympia sterker zoodat de stand bg rust 4 0 was Daarna word er geregeld op Hercules helft gespeeld zoodat de eindstand 7 0 was in het voordeel van Olympia Hadamniddag werd de nieuw benoemde Kantonrechter de heer Mr J Klein in een openbare zitting van het kantongerecht geïnstalleerd Nadat het Kon besluit tot benoeming en de eedsaflegging voor de Arron dissementsHechtbank waren voorgelezen nam de waarnemende kantonrechter 4e heer Mr M M Schim van der Loeff het woord en zeide dat hg niet kon nalaten een enkel woord te spreken tot don afgetreden Kantonrechter Mr D J van Hensde die hg had leeren kennen als een kundig rechter een waardigen magistraat en een uitstekend mensch die steeds bereid was als er nood te lenigen was zyn medemenschen te helpen hg noemde het een groote vreugde voor Gouda dat de heer van Heusde zgn verblgf alhier hield hiJ hoopte dat hg nog vele jaren van zgn rust zon mogen genieten Den nieuw opgetreden Kantonrechter wenschte de heer Schim van der Loeff geluk met zgne benoeming hy hoopte dat het den heer Klein gegeven mocht zgn evenals de heer van Heusde aller harten te winnen Voorts dankte de heer Schim van der Loeff allen die aan het Kantongerecht verbonden zijn voor den steun die hy tgdens de waarneming van de vacante betrekking gedurende 9 maanden had mogen ondervinden en dankte vooral den griffier de heer Mr P L Bergram van Eeten die zooveel had gedaan om zgn taak te verlichten Daarop verkreeg ds Ambtenaar van het Openbaar Ministerie het woord die den heer Schim van der Loeff dankte voor hetgeen hy gedurende de vacature had gedaan en wenschte den nieuw gekozene geluk met zgne benoeming De Gri r nam daarop het woord deze bracht den afgetreden kantonrechter dank voor de vriendelgkheid en harteiykbeid van hem ondervonden en beval zich bg voortdu ring in die vriendschap aan dankte voorts de waarnemende kantonrechters voor hunne medewerking en wenschte den nieuw benoemde geluk Daarop verkreeg Mr Klein het wo ord dankte voor de welwillende woorden door den heer Schim van dor Loeff gesproken en beval zich aan bg allen met wien hg zal gaan samenwerken De heer J J A Montyn dankte Mr van Hensde voor de Notarissen in het district voor de welwillendheid die zy steeds van hem hadden ondervonden Hierna werd de openbare iltting van het kantongerecht gesloten Voor het eerste gedeelte van het artsexamen is 0 a geslaagd mej A F A S van Westrienen Geëindigd is het faillissement van A H B Martinet firma H Martinet en Co parapluiefabrikant te Gouda Onze oud stadgenoot de heer P van der Roer komt voor op het zestal voor twee onderwijzersbetrekkingen aan de Inrichting voor Doofstommenonderwgs te Rotterdam In de afgeloopen week de laatste week der Octobermaand vierde de bier ter stede gevestigde politie rereeniging Per Aspera ad Astra haar jaarfeest en wel op Dinsdag 29 October en Vrjjdag 1 November II immers alle politietoezicht kan en mag niet worden genist vandaar dat onze mannen in twee gedeelten dienstdoende ook feest Tieren Het ging er dit maal even als voorgaande jaren recht gezellig in de achterzalen van t cal6 Unie toe dit jaar was bet echter aan te zien dat er iets bizonders gaande was de zaal was smaakvol met vlaggen eu groen versierd en nit eenige opschriften kon men opmaken dat de Vereeniging dit jaar baar vgtjarig bestaan herdacht Tegen bali negen des avonds vulde zich de zaal langzamerhand met hh leden der vereeniging en hunne vrouwen eveneens kwamen een aantal dames en beeren ge j I noodigden onde Collega s en enkele vriendinnen en vrienden Ongeveer negen uur werd de feestver gadering door den voorzitter der vereeniging den hoofdagent rechercheur van politie A J Roos met de volgende toespraak geopend Dames en Heerec geuoodigden en Dames en Heeren leden der Vereeniging Thans heb ik het voorrecht U allen namens onze vereeniging op onze 5e jaarvergadering harteiyk welkom te heeten Wij staan aan den vooravond van den dag waarop wg het hengelgk feit mogen herdenken dat voor 5 jaren geleden hier te Gouda door de dienaren van de stedelgke politie besloten werd tot oprichting der politievereeniging Per Aspera ad Astra Met opzet werd deze zinspreuk tot naam onzer vereeniging gekozen en wel lo omdat zg voorkomt in het wapen der gemeente aan welke wg ons dienstbaar hebben gemaakt en 2e omdat zg ons immer zal doen gedenken aan hare moeiiyke beteekenis Immers zg zegt ons dat wö moeten trachten door de doornen tot de sterren te komen Zg toont ons aan dat immer geworsteld gearbeid moet worden wil men het beoogde doel bereiken Zg toont ons met andere woorden aan dat zonder moeiiykheden niets wordt verkregen Voor ons leden der vereeniging valt daaruit veel ja zelfs zeer veel te leeren n l om in de allereerste plaats te trachten met liefde en nauwgezetheid onze plichten te vervullen waarvoor wg ons aan de gemeente Gouda hebben verbonden en om langs den voor ons afgebakenden weg geieidelg c te verkrygen datgeecê waarop wg als trouwe ambtena en vermenen recht te hebben niet door morren en ontevredenheid maakt men daarop aanspraak maar door plichtsbetracbting en eerbiedige biliyke vragen En wanneer wg If H hierin gesteund door onze hooggeachte chefs dien weg bewandelen dan zal ook voor ons politiemannen eenmaal een betere tiJd daar zyn niet dat men zich voorstelle het volmaakte te bereiken neon M H dit immers kan en moet ook niet zyn want ware dit het geval dan zon ons leven nadien geen waarde meer hebben daar het menschelgke leven er goheel en al op gericht moet zgn immers door te worstelen bet volmaakte zoo dicht mogeIgk nabg te komen Laat ons dus in die richting voort arbeiden En verder geachte Dames en Heeren kan ik kort zyn daar u aanstonds uit de mond van ons geacht medelid De Bruin verdere mededeelingen met betrokking tot ons vereenigingsleven zult hoeren alleen rust op mi nog den plicht u allen uit te noodigeó dezen avond recht gezellig door te brengen waardoor naar ik hoop de schakel der ware vriendschapsband die noodwendig in het vereenigingsieven moet bestaan wil althans do arbeid vruchten afwerpen nauwer wordt aaneen gesmeed HiermoSo open ik de 5e jaarvergadering onzer vereeniging Per Aspera ad Astra Daarna verkreeg het lid der vereeniging A de Bruin hoofdagent van politie het woord die in een kernachtige rede ee beknopt verslag gaf van alles wat de vereeniging in de vyf jaren had doorleefd en waaruit kon worden afgeleid dat door haar reeds eenige nuttige zaken zgn tot stand gebracht ook deze spreker spoorde aan het slot van zgne redj den leden aan tot krachtig broederlgk samenwerken tot bloei en roem der vereeniging en bracht tevens een harteiyk woord van dank aan H H chefs voor alles wat deze aan de politiemannen hebben gedaan Vervolgens werd door allen het feestlied gezongen en daarna werd de avond met zang voordracht opvoering van een tooneelBtokje en een apotheose gewgd aan Justitie en Hermandad recht gezellig gesleten waarna nog gedanst werd om vervolgens huiswaarts te gaan ieder de overtuiging met zich dragende dat allen een recht genoegeiyken avond in den kameraadachapieiyken kring hadden doorgebracht VBRfiADBRINGVUNDENGIiHEeNTBKMD WOENSDAG 23 OCTOBER 1907 Vervolg INKOMSTEN Volgn 1 16 worden z h st of discussie goedgekoBrd Volgn 16 Marktgelden wik weg en meetgelden aaronder een post kermis f 3901 75 De heer j erck8en Ik zal b dezen post niet spreken over wat ook in de afdeelingen besproken is nl de afschaffing van den kermiszondag Later zal ik daaromtrent een voorstel iodienen De Voorzitler Mag ik dan den heer Dercksen aanraden daarmee niet te lang te wachten wantte verpachting der standplaatsen zal in November of December niteriyk in Januari plaats hebben De beer Dercksen Ik cal het binnen een niet al te lang tgdsverloop indienen Volgg 16 17 worden i h st goedgekenrd Volgn 18 Schoolgelden De heer Vingerling In een der afdeelingen is opgemerkt of het niet wenschelgk zon zgn het schoolgeld voor de Avondschool voor Ambachtslieden progressief te heffen Dat zou billgker zgn en de gemeente zou daar meer uit kunnen trekken Het heeft ook mgn aandacht getrokken dat verschillende kinderen van gegoede oudersdie school bezoeken Die kunnen zeker moerschoolgeld betalen waardoor wat meer kon ontvangen worden dan zoo n bagatel vanf 400 Het is haast de moeite niet waard Ik ben niet overtuigd dat als zulke inrichtingen bestaan daar dan niet meerder baten voor de gemeente nit mogen voortvloeien Ook zgn er nog al jongelui van buiten Er zgn ook gemeenten waar men dat doel tracht te bereiken door een facultatief schoolgeld Daarom ik meen dat hei overweging verdient na te gaan in hoeverre de schoolgeldheffing kan worden verbeterd t Is niet myn bedoeling ook maar iemand te treffen maar alleen wil ik hen die in sUat zgn meer te betalen wat meer treffen door naar draagkracht te heffen zoodat ook wat meer revenuen ontvangt Do Voorzitter De bevolking dier school komt toch meerendeels van de arbeidende klasse het is ein hoogo uitzondering wanneer zy bezocht wordt door kindoren van meer gegoeden en als dat geschiedt vind ik dat een zeer heuglijk feit Maar toch t is uitzondering B en W zgn van oordeel dat waar het een uitzondering is wyziging van de verordening niet noodig is Maar gaarne zullen wg toezeggen dat wg deze zaak bg B en W ernstig zullen ter sprake brengen Volgn 2231 De heer IJsselstgn M de V Ik zon naar aanleiding van vol n 31 een vraag wenschen te richten tot do wethouder van financiën tot wiens departement het feitelgk ressorteert Mgnheer van Galen ik wenschte U deze vraag te stellen Is er uitleg aangaande ds schatting aan belanghebbenden te geven P Kunt U het verband aantoonen der tot grondslag dienende elementen f De heer van Galen M de V Ik geloof zeer kort te kunnen zgn Ik bad gewenscht dat de heer IJsselstijn mg van te voren op de hoogte zou hebben gesteld dat hy mij die v aag wenschte te doen dan had ik my kunnen voorbereiden en waarschgnlgk beter kunnen beantwoorden dan thans Maar M de V Ik geloof dat ik volstaan kan met de heer IJselstgn te verwgzen naar de drankwet waarin du delgk omschreven staat welke maatstaf dient te worden aangenomen tol bepaling van het vergunningsrecht Da heer IJselstgn M do V de heer van Galen geeft wel een antwoord maar geon antwoord op myn vraag Het gaat niet om to verwgzen naar de drankwet maar mynheer de wethouder van floanciën die toch dergelgke belangen zoo dikwgls behandeld heeft kan toch gemakkelyk die vraag beantwoorden Wanneer het een andere belasting geldt is hy tosh direct gereed te zeggen dat is de grond en daarop wordt zoo iemand aangeslagen Nn stel ik slechts deze vraag do heer van Galen behoeft niet bang te zyn dat het een strikvraag van mg is en daar wensch ik een afdoend antwoord op Ik zeg nogmaals hot is geen strikvraag Ik vraag eenvoudig o hy my kan aantoonen het verband dat is gelegd en aangenomen moet worden tusschen de verschillende elementen die de drankwet tot grondslag heeft gelegd Als iemand toch in een hersohatting komt mag hg toch wel vragen mgnheer waarom schat u me zoo f Wil n mg eens even aanwijzen op welke grond dat n juist dit cyfer voor mg gevonden heeft Dat is een gewone vraag die iedereen mag stellen De heer van Galen M de V Ik begryp werkelgk niet de bedoeling van den heer IJselstyn Ik meen dat hy bedoelt dat ik even zon raededeelen wat de grondslag is over de bepaling in het vergunningsrecht De heer IJseistein Pardon het verband tusschen verschillende elementen Waar mynheer van Galen in gebreke biyft mg die vraag te beantwoorden geloof ik dat ik verstandiger doe mg te wenden tot den Voorzitter misschien dat die in deze gelukkiger zal zgn Ik zeg n het verbaast rog dat ik geen ant woord krgg waar ik hem vraag Kunt ü mg het verband aanloonen dat tot grondslag ligt in deze elementen Wordt vervolgd Veemarkt te Rotterdam Mj ndag 4 November 1007 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor late kwal 36 ade kwal 33 3de kwal 37 cents per half kilo Vetle kalveren goede aanvoer ute kw 29 ade kW a6 3de kw aa cent per half kilo Vette varkera goeden aanvoer late kw 34 ade kw 33 3de kw ao cent per half KG Schapen en lammeren goed aanserosrd Handel voor vet vee en vatte kalveren priisboudend achapen lammeren en varkena Uug BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 7 OCT Staattlêenimjm PoETcroAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3o Serie fr 2500 3 59 RnsLAHD Iwang Dombr Obligation 41 96 AziE Japan Obligation 1899 4 77V 44 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24V HypotheekBankm BankmAandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hyph 4 101 Pandb Kotterd Hyph 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOOV Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger SoheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp i Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewijzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Schtépvaart MaatKhappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvieglemingen TALIE Oblig Znid Italiaansche Spw lMg A 1367 PretniéUsninqen hikLoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiiteriiiantcls COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLO ÜSEiV PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende prijzen VERSCHEIDENHEID Kloosterman als zanger De bekende straatcolporteur Engelbertus Kloosterman heeft het voornemen realistische liederen te gaan zingen die gericht zyn tegen de RoomschKatholleke actie Htj zal dan zgn zang met de guitaar begeleiden De volgende week zingt hy te Hengelo en Almelo daarna te Tilburg Oosterhout en omstreken Afloop der Openbare Verkooplng vaa Onroerende Ooederen gehouden door Notaris j J A Montyn Perceel 1 Hoerenbnis van Beverninghlaan Q 271 voor f 4700 k C Jonker Perceel 2 Idem Q 270 f 4450 k P Broer Perceel 3 Opgehouden Perceel 4 Woonhuis IJssellaan R 783 t 1390 k M Balen Perceel 5 Opgehouden ADVEIITEl TIK Nieuw nevertronen Prof Dr Liebeni wolbokmid i HDW XBACHT llIZi t UllKD Mbl n Fabrltluaurt tot voortdarende radicale 1 zekere genezing van alle w u de meest hardnekkige llenub Miekten vooral ontataao do afdwalingen op jeugdigen leeft J i on e ifeneiing van elke zwakte BI a acht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgo lechte pjjavertering Onvermogen Impotent Pollntiooe enz Uitvoerige prospectnsaen Ifjifcr aaak 1 1 A II S dubbeleImli l n ml Dop8t Mattli d VeRte Zallbomn I pülT M Olélian k o Riillora n r Happtil a Grsvenliage llalninaoa da Jün J Can Rtttler a ii W gk C ouda rn U alle drogiataa