Goudsche Courant, dinsdag 5 november 1907

t o 10480 Woensdag 6 November 1007 46ste Jaargang l ieuws en Advertentieblad roor Gonda en Omstreken Telelot n iV o gt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per tost ƒ 1 70 Afzonderlijke Naminers VIJF CENTEN lelelann Uw 8 AÜVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd Te huur of te koop gevraagd EEN RUIM IIEEI Ei HÜIS met TUIN op goeden stand Brieven Iptlers A B aan den Boelihandolaar J DÈ VEN Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het meriiwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Ktm ingegeven worden in Ko Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in het voedsel zonder dat liet noodig ie dat de dronkaard er ieta van afweet liet COZi POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinlcen van sterlcen dianlc bier wgn absint enz bj den dronlcaard op te weklcen Het COZA POEDER werkt zoo onopgenrerkt en zeker dat de ecbtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zyn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zgne redding te danken beeft Het COZA POEDER heeft het haiselijk geiok van duizenden gezinnen hersteld dnizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en bet leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instilnut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der vïereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en ia het volgend dep6t te Gonda WOLFP Co Onze depOlhoaders reiken bet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wondt V direct naar Londen C0ZAINSTITÜTE Lïl 7r Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoende middel tegen dronkenschap DE OOEDKOOP8TE f DE MEEST PHA CT1SCHE DE MBEST VOLLEDIGE zijn beslist die der Firma WELUOif III E LADIES JOURNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OJP CHILD RES s EAsaioys Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhamlelaai P roet nummer Alle mrt koBtel HoU BlJi oegnel Van alle in deze bladen voorkomende modoUon zp GEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Eohto Oudo Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PEKTEB8 Jz Ltt op cêeket e hirHrtnd f iOLENAAR3 KtINDERMEEL 11 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar IIIISMOKUËKS acht U voor namaak Ziet naar het ControleDegel Ur v HAMEL ROOS en HAKMENSenden naam P MOLE A R Co H eêtaiaati Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste ünderscbeidmg den CIIAN PHIX ATTEST ÜSTENDE 14 September 1907 Mgubeer Ik heb het genoegen U te melden dat IK de beste resultaten met het gebruik van Uw Kindormeel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne neemt De voeding en de toepassing zijn volmaakt De gewichlstoenaniie is zeer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd biJ een zuigeling van 5 maanden en ik ben mijn kind van 2 maanden op gelgke wgze mot Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik mg slechts bg dit gebruik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar zjjn zoo U mjj nog eenige pakken Kindermeel zoódt willen zenden om met het gebruik daarvan voort te kunnen gaan Het zal mö tevens een groot genoegen doen Uw product bij mg n patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevieden te meer nog daar de prjjs zoo laag is gesteld lat bet aan alle klassen der Maatschappij kin worden voorgeschreven Met hoogachting verblijf ik w g Dr KESTELOOT W WÊ Let wel w Een ware uitkomst voor beter licht en weinig gasverbinik is de aanschaffing van bet liaugeiid Echte Graitzin icht MET SUCCES GEPLAATST UEEING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht n voor imitatie Beleefd aanbevelend M M VAÏÏ LOON Aanlegger van Gas Water en Electriscbe geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract üiOAlTi wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UELIANTHE is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nedtrland Frankrijk Duitschland Engeland Amerika Ned Indiê Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz M ELIANTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Modailles bekroond MELIASTHB in acons f 0 40 f 0 70 en 1 I UELIAVTBE in doozan tabletten f 0 40 en I 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bn Firma WOLPE Jb Co Westhaven 198 Gouda ÖRENUEL Oouda E H VAN MlLü Veerstal B 126 flonda A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerka d IJtel A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewa er A SCBEEB Haastrecht P W v EDE Oudewater K ta oza HEIJDEN te Meeuumk P v d 8PPK MoercapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DEE HKUD ti Waddingsveen P A uu GROOT A o JONGH Ou fe ra J P KASTELEIN PoUhraekerdam D BIKKER te Benxhop WAAIISCHUWIJVG Laat U niet misleiden door 46d Siroop Het klooster SanetaPauto AbdÜ bestaat niet du Siroop van geenerlel waarde Ceven$oerzekering niaat$cbat pii JDordrechti Mlifl te DortfrtcM OMcrtcM In 1873 ntaatechapptliill Kapttaal MHCckMia I l OOO OM atrzckcrd Bedrad ruim 60 mllllftcn Rucrm niM 11 nilltesn AJ VMTEStW ïï aÜTColSanter worden aangenomen door het Advcrteutlc Biircau vao k BHINK NAN ZüUN Vererniging ARMFAZORG Afdeding IIIIOHKENUIJIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishondelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig e repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen Ie verkoopcn De daarop behaalde Winst komt gnlueel leo geede aan de ueutrtle Vereeniging Jrtnenxorg WORMERVEER HOLLAMÖT EEMDEFDTTAITTESE Moii wontt verzdcUt iji t HËItK te letten UIT HIT MaOIKI N TA M VI UAVK SWAAYZO K aORINCHËM Deze THEËEN wordeu afgeieferd in rerzegelde pakjes vaii twee n een half en een Ned one met vermelding ran Nommer er kPrgB Toorzieu van nevenatsan iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot da aitvoe luf van geeerde ordera aanbev eude J G BIJL voorDoüD J BREËBAART Lz Noord Brabanlsch Schoen m LaarzeomagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten lleerea Dames en Kinder Winter Artikelrn SCHOOLLAABZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk J ï ANKER PAIN EXPELLER Rum 35 JAAR gom MUioDBri JICHT CN IIHEUM T EKUIDEIIS MET SUCCES BflUWT VeRKRUCUAR in nESSCHBIV ll50Ct3 7SCh EK US U RH ArOTHEIOIO EN DmOBIEM F A I RlCHTERiA RoncROAM Te Gouda bg C LütJEE Apothekor Markt en bg WOLFF Co Wegthaven 198 Zenuw en Jtlaag lijders wordt nit overtuiging als een werkelgke hulp n den sood het boek XSa a igr©T7 er aanbevolen Na ontvangst van adrwper briefkaartworil dit boekje franco per post toegezonden door BU3KPOBV3 Boekhsn Zaltbommel Goads Drsk Tan A BBINEMAN A Zs KËi ilSGËVl G Inrichtikgen welke gevaar schade of hinder kuhnbn veroorzakek BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algeiaeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van O A van der Want te Gouda om vergunning tot uitbreiding zijner pijpenfabriek door plaatsing van een gismotor ran 4 V K in het perceel gelegen aan de ICcuerstiaat Wijk K Nos 140 en 141 Kadastraal bekend Sectie D No 1564 Dat op Dinsdag deu 19 November IQ07 des na middags ten i ure op het Raadhuis gelegenheid IS om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóOr dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen tiouda den 5 November 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BulteDlaodscb Uverzicbt Reuter seint uit Petersburg 4 Nov Het Petersburgscbe Telegraatagentscbap deelt mede dat volgens de tot 7 uur s avonds ingekomen berichten 117 algevaardigden gekozen zgn waaronder 195 leden van de reckterzgde en monarchisten 124 Octobristen en gematigden 4 leden van de partg der vreedzame vernieuwing 36 Kadetten 14 Poolscbe nationalisten 5 Mohamedanen 11 sociaaldemocraten 26 leden van de linkerzgde en 2 wilden Reuter seint nit Konstantinopel 4 Nov De aanvallen van benden onderling en de groote slachtingen onder de Macedonische Tolken worden weder talryker Hedennacht eerden te Oevandsje in het vilajet Ueskjueb weder 7 llulgaren onder welke twee vrouwen gedood De Corrisspondenza Romana heelt bet over de gevolgen van de excommunicatie die door den Paus is uitgesproken over de opstellers van het pas verschenen antwoord der modernisten op de jongste encycliek Het decreet van den kardinaal vicaris zoo schrgtt genoemd orgaan dat in opdracht des Pausen werd uitgevaardigd verbiedt op zware stralfe bet zoogenaamde antwoord der modernisten op de encycliek Pascendi te FEUiLLETOX HET TWEEGfiVfiCflT Boman naar bet Russisch 5 Jelui heeren bent zeer verwend znchtte Samoylenko Het noodlot heeft een jonge schoone bescbaafde vroaw tot je gevoerd en je wilt van haar af had de Hemel mij een scheeve oude gegeven en wn ze vriendeiyk en goed hoe tevreden zon ik zijn I Ik zou met haar in m n wijngaard leven en Samoylenko bedacht zich plotseling en zei En zij de oude heks kon daar den samowar zetten Nadat hij van Lajewsky afscheid had genomen ging b i langs den Boulevard statig majestueus met een strenge uitdrukking op het gelaat in zijn sneeuwwitte jas en onoTertretfeljjk blank gepoetste laarzen de bont waarop de wladimir orde prgkte Toomit had hy groot belangen in zich zelf en hst scheen beo toealaof de geheele wereld met genoegen naar hem zag Zonder hit hooid t WMdeB kMk btj ter i d rond knopen te lezen ol in huis te hebben Dit verbod geldt zonder uitzondering allen die tot de j nrisdietie bebooren van den kardinaalvicaris Het decreet straft de opstellers van en de medewerkers aan de anti encycliek mot excommunicatie Het decreet verklaart voorts dat de excommunicatie dadelijk in werking treedt zonder dat daarvan aan de betrokken personen mededeeling gedaan wordt daar de schrgvers der anti encycliek officieel niet bekend zgn Indien de door de excommunicatie getroffen priesters zoo zegt bet deereet verder in t voivolg een priesterlijke functie uitoefenen en b v de mis lezen verliezen zg voor altgd de bevoegdheid ooit weder een kerkelgke functie uit te oefenen Voor opheffing der excommunicatie hebben zich de door haar getroffenen direct tot den Paus te wonden Het decreet van den kardinaal vicaris wordt in alle diocesen gepubliceerd en de bisschoppen hebben dienovereenkomstig hunne maatregelen te nemen Met de excommunicatie worden alle priesters gestraft die de ketterijen loeren en belgden welke in het modernisme vervat z jn en reeds door het anathema der Pausen en van verscheidene concilies getroffen zijn Daar het modernisme van bevoegde zijde voor een ketterij verklaard is zijn alle modernisten te beschouwen als buiten de katholieke kerk staande zooals trouwens na do publicatie van de encycliek Pascendi hieromtrent geen twijfel meer kon bestaan De Rusaisch Oostrnrgksche nota over de politieke verdeeling van Macedonië heeft in Griekenland diepen indruk gemaakt De Grieken zien daarin een uitvloeisel van de Rnssisch Bulgaarsche vriendschap en meenen daartegen te moeten protesteeren De jongste verwoesting van de dorpen Negawani en Rakowo door de Bulgaren werd daarom de aanleiding voor een groote protestmeeting in Athene waaraan meer dan 6000 personen deelnamen De sprekers verzekerden dat de regeering na de uitvaardiging der RussischOostenrijksche nota en in het vertrouwen op de rechtvaardigheid der mogendheden de werkzaamheid der GriekschMacedoni sche comités volkomen heeft doen staken Zg stelden een motie voor waarin aan de groote mogendheden wordt gevraagd aan de beklageuswaardige toestanden in het vaderland van Alexander den Groote een einde te maken door krachtige maatregelen tegen de rooverbenden en tegen hen die het optreden dezer benden bei nnstigen Geschiedt dat de Boulevard in de beste orde gehouden werd dat do jonge cypressen cucalypten en de leelpe palmen zeer schoon waren en mettertijd flinke schaduw zonden geven en dat de Oircassiërs een eerlnk gastvrij vo Ü H i vreemd dat de Kaukasus Lajewsky niet bevalt dacht hü zeer vreemd Vjf soldaten ontmoetten hem en salueerden Op het trottoir aan de andere zijde van den Boulevard ging eene ambtenaarsvrouw met haren zoon een gymnasiast Maria Konstantinowna goeden morgen riep Samoylenko haar vriendelijk glimlachend toe Is n wezen baden Ha ba ha Mijne groeten aan Macodim Alexandrowitchl Bebaaglgk glimlachend ging hg verder toen hü evenwel den sergeant Builin zag aankomen keek hg eensklaps heel barsch hield hem aan en vroeg Iemand in het hospitaair Niemand Excellentie Wat f Niemand Excellentie Goed Voorwaarts Hü richtte züne schreden naar delimooadetent waar eene oude dikke Jodin achter de toonbank zat die zich voor eene Qrusische uitgaf en zei zoo laid alsof hü een regiment commandeerde Weai zoo goed mü lodawater te geren I dit niet dan kan Griekenland op den duur geen kalm toeschouwer blijven van die misdaden Deze motie werd onmiddellijk nadat de aanwezigen haar hadden geteekend toegezonden aan de Grieksche regeering aan do gezanten der mogendheden en aan de Turksche gevolmachtigden De bladen in Athene wgzen bü de bespreking der meeting op den plicht dor regeering om de Macedonische wenschen van het volk te steunen De regeering doet dit zooals nit de telegrammen blijkt door het zenden van een nota aan de groote mogsndheden waarin ziJ tegen hot optreden der Bulgaarsche benden protesteert Zij doet het naar de minister van financiën onlangs uiteenzelte ook door geldelgken steun De minisier wdos er op dat de uitgaven voor het ministerie van buitenlundsche zaken over 1907 met drie tot vier millioen Drachmen zgn gestegen voor den steun aan personen die nit Bnigarye en RoemeniS gevlucht zijn Voor dit bedrag diende de minisier een aanvullingsbegrooting in bij het parlement En behalve de genoemde nota legde da minister Skuzes aan de gezanten te Athene een uitvoerige Igst over van de aanslagen op Grieksche MacedoniSrs om te bewijzen hoeveel Grieken in Macedonië moeten lijden ztnier dat Griekenland iets kan doen om die aanslagen Ie doen eindigen In België heerscht toenemende ontstemming over de langdurige afwezigheid van den Koning die thans heeft medegedeeld aan de regeering dat bü voornemens ia zich van het kasteel Lormoy in Frankrgk waar hij sedert het begin van September verblijf hield naar het zuiden van Frankrgk te begeven om daar den winter door te brengen en dat hg eerst in het volgende jaar Mei naar België zal terugkeeren Wanneer men nu in aanmerkiug neemt dat binnen enkele weken het parlement zal bijeenkomen om met de behandeling van het Congo vraagstuk te beginnen een quaestie waarbg de Koning zeer groote persoonlijke belangen beeft dan begrijpt men dat de 8oir een artikel aan deze plannen van den Koning wgdt waarin het blad zegt Dit voornemen heeft niet alleen tot ontstemping bij hot volk maar ook tot bedenking bij de regeerint aanleiding gegeven en het is bijna zeker dat de regeering biJ den Koning zal aandringen op zgn aanwezigheid te Brussel ten minste tgdens de behandeling van de Congoqnaestie in de Kamer Zoo de koning aan dien wenscb van het II Lajewsky s tegenzin voor Nadjes hda Peodorowna deed zich voornamelgk hierin bespeuren dat hem al wat zjj zeide en deed als een leugen toescheen en alles wat hy tegen de vrouwen on de liefde las scheen hem geheel toepasselgk op hem zelven op Nadjesbda Peodorowna en haar man Toen hy thnis kwam zat zg reeds gekleed en gekapt aan het venster dronk met bezorgd gelaat koffie en doorbladerde een dik tüdschrift Hg meende evenwel dat koffle drinken nn niet zoo n gewichtige gebeurtenis was om daarbg zulk een bezorgd gezicht te zetten en dat zg haren tyd verbenzelde met een nieuwmodisch kapsel daar er niemand was dien zg daarmede genoegen kon doen Zelfs in het tydschrift zag hy een leugen hü redeneerde aldus zg kleedt en kapt zich om schoon te schynen en leest om verstandig te Igken Zou het niet hinderen als ik heden ging badenP vroeg zy Hoe zoo f Dat zal toch geen aardbeving ten gevolge hebben Neen ik vrnag het daarom of de dokter niet boot rou zgn Vraag het dan aan den dokter Ik ben geen dokter ministerie niet wil voldoen is er groot gevaar voor een minislrieele crisis daar de regeering het onmogelijk acht de Congoqnaestie wegens de daaraan verbonden persoonlijke belangen van den Koning buiten diens aanweziglieid tot een oplossing te brengen Een bericht nit Brussel meldt dat de Koning in verband hiermede besloten heeft naar zijn land terug te keeren De jongste berichten van Wladiwostok maken melding van de inhechtenisneming van 150 soldaten matrozen en burgers Zij zullen voor een bjjzonderen krijgsraad worden gebracht Al lang word er door revolutionairen uit de burgerg propaganda gemaakt onder het garnizoen en de matrozen Het plan was tegen 30 October den verjaardag van het bekende manifest waarbij een constitotie werd toegezegd een algemoenen opstand te verwokken De koopvaardijschepen die in de haven lagen hadden bjjtijds het ruime sop gekozen vóór de opstand begon Hoe deze mislukt is hebben de telegrammen reeds gemeld Door de schoten van do mnitendo Skory werden naar het Petersburgscbe telegraafagentschap thans meldt acht personen gewond terwgl een paar gebouwen licht beschadigd worden Enkele kogels kwamen terecht in de buurt van een kerk waar jnist dienst was Het Zwitsersche volk heeft gisteren bü referendum goedkeuring v rloend aan de nieuwe legerwot die door de volksvertegenwoordiging is aangenomen De aanvrage tot het houden van een volksstemming was geteekend door 85 000 burgers waar de wet slecht een aanvrage van 30 000 kiezers vraagt Dit verschijnsel werd veroorzaakt doordat de nienwe legerwet aan het volk zeer zware lasten oplegt De eerste oeleningstiid voor de recruten wordt verlengd zeven jaar lang worden herhalings oefeningen voorgeschreven de officieren worden beter voorbereid en de afstand tusschen de lagere en hoogere rangen wordt verscherpt do macht der hoogere troepen aanvoerders wordt uitgebreid en bovendien wordt bepaald dat de Bond voor de gezinnen der armo behoeftige lotelingen zal zorg dragen Een aanzienlijke vermeerdering van persoonlijke en finantieele lasten dus Maar daartegenover staat dat Zwitserland een beter flinker geoefender leger krijgt en bij de behandeling van de wet in de volksvertegenwoordiging is duidelgk ge Ditmaal mishaagde Nadjesbda Feodorowna s bloote blanke huls en bet gekroesde haar in haar nek hem het meest het viel hem in dat toeii Anna Kareoina ophield haar man te beminnen haar zgne ooren niet bevielen en hü dacht Hoe waar is dat Hoe waar Met een zwak en leeg hoofd begaf hü zich naar zyn kabinet legde zich op den divan en bedekte zyn gezicht met een doek opdat de vliegen hem niet zouden hinderen Sombere gedachten steeds over hetzelfde onderwerp trokken traag door zyn brein als een lange wagtintrein op een regenacbtigen berlstavond en hy verviel in eun slaperigen gedrukten toestand Hü gevoelde zich schuldig voor Nadjesbda Feodorowna en haren man en het kwam hem voor dat de man door zyoe schuld gestorven was hg gevoelde zich ook schuldig voor zgn leven dat hy toch een mislukt loven gemaakt had voor de wereld van hoogere ideeën wetenschappen en werken die hem mogelgk toescheen niet hier aan bet zeestrand waar hongerigen turken rondzwerven doch slechte in het Noorden waar schouwburgen opera s couranten en allerlei goesteiyko ontspanningen te vinden zün Eorlgk verstandig en rein kan men slecht dft r zyn maar bier niet Wordt reiToIgd