Goudsche Courant, woensdag 6 november 1907

Dezo brief zal roet een missive van rouwbeklag beantwoord worden Geloofsbrieven Ingekomen zyn do geloofsbrieven van jlir De Geer nieuwgekozen lid voor Schiedam In banden gesteld van eene coinmiijBio bestaande nit de hoeren Hmeenge Van Veen en Van Vnuren Ouderdoms verzekering Op voorstel van den Vooczitter wordt het onderzoek var hot wetsontwerp Oaderdomsverzekering in handen gesteld van de commi s6ie van voorbereiding voor de verzekeringwettcn en dat van het ontwerp tot vervanging van de Beroei swet in banden van de commissie van voorbereiding voor de administratieve rechtspraak Installatie De Geer De heer Smeenge stelt voor tot toelating van den heer De Geer namens de commissie voor de geloofsbrieven Conform besloten De heer De Geer neemt zitting na in handen van den voorzitter de gevorderdo eeden te hebben afgelegd en door dezen te zyn gelakgewenscht Regeling van werkzaamheden De VoorziUer stelt voor morgen Dinsdag kwart over 10 aan de orde te stellen de Indische begrooting met bybebooronde wetsontwerpen en voorts eiken Maandag te kwart over eenen en de 4 volgende dagen der week te kwart over tienen zulks tot 24 December De heer Ketelaar zou wenschen dat het salariswotje voor onderwyzers aog aan de ordo kon worden gesteld v6or het rece De invoering was voorgesteld op 1 Januari 1908 Daardoor zün by duizenden verwachtingen gewekt De Voorzitter zal dien wenscb gaarne in overweging nemen De vergadering wordt gesloten Geraeng de Berichten Ontruiming met hindernissen Te Dordrecht moest Zaterdag een winkelhnis aan de Voorstraat gerechteiyk worden ontruimd daar de bewoonster vroeger eigenares weigerde do woning te v rlaten Toen de deurwaarder met do executie belast zich met zyn getuigen als hoedanig twoo ryksvelJwachters dienst deden on twee helpers zich toegang tot don winkel hadden verschaft wierp do bewo jnster zich op de toonbank om wegneming te verhinderen De vloer kon dien last van G menschen niet dragen en bezweek waardoor delorwaarder ryksveldwacbters helpers jdftrOnw on toonbank in de dier te verdwenen Hot küsUo boel wat moeite het steiletje weer naar boven te brengen waarby bleek dat de deurwaarder zich aan bet linkerbeen had bezeerd en ook de helpers eenige schrammen hadden bekomen Er werden nu planken gehaald om den ingestorten vloer te vervangen waarn i de ontruiming dio door dit incident nogal nieuwsgierigen gelokt ongehinderd kon plaats hebben Do juffrouw werd het laatst nit het huis verwyderd Men meldt aan de N R Ct Te Bergeu op Zoom is Zondag op klaarlichten dag torwyi do bewoner afwezig was ingebroken in een huis aan de Nieuwe Markt aldaar Door bet openbreken van een ka binet is circa 300 gulden specie ontvreemd Van de dieven geen spoor Zaterdagavond ongeveer kwart voor zeven beeft te Hilversum een ernstig ongeluk plaats gehad dat aan een drietal personen het leven kostte lerwyi een vierde zwaar gewond werd Het beeft zich aldus toegedragen Voor do afsluilboomen aan den overweg by de Diebergerstraat stonden een aantal personen te wachten om doorgelaten te worden daar men op bet aldaar gelegen emplacement aan het rangeeren was Op een gegeven oogenblik trok de soinhuiswachter do van nit dat bnisja bedienende boomen omhoog zoodat de wachtenden zirb over de spooriyncn spoedden Op hetzelfde moment snorde trein no 884 naar Utrecht voorb dwars door de menigte met het noodlottig gevolg dat drie personen op slag gedood werden en één zwaar gewond werd De consternatie was in één woord vreeseiyk Door yiings toegeschoten spoorwegpersoneel en politie werden de slachtoffers naar bet station vervoerd De gewonde een zekere vrouw van Bi nRichem werd na verbonden te zyn naar de R K Ziekenverpleging vervoerd De drie gedooden vrouw Vermeulen haar dochtertje en oen tot nu toe onbekend gebleven werkman werden scboongewasschen verbonden en daarna naar het lykeobuisje op de algeineene begraafplaats vervoerd De toestand van den onwillekeurigen veroorzaker vnn all dit leed de seinbuiswachter is gewoonweg niet to beschryven Het vierde slachtoffer vhiuw Van Beusichem was Zondagavond nog vry wel zy was aan t hoofd gewond Hbl bleken dat ondanks den lot die in het bnitoiiland vaak aan hot Zwitsche legorstelsel werd tof i tv waaid de oefening en vorming van den soldaat er i eol Ie wenschen oviTÜet In do boodBcbap waarmede de Bondsraad het refcienduni aankondigde wordt do verzekering gegeven dat de kosten der nieuwe wet de draagkracht aan het budget niet oversclirijden Tuch WUB do kans dat het nieuwe leger outwerp door het volk verworpen zou worden groot want de opposiiie had zich duchtig geweerd Maar de regeering die meende dat de toestand verandering eisclit lieeft haar arbeid op zulk een wijze verdedigd dal met ruim G0 000 slemmen meerderheid bel volk zicb voor het ontwerp beeft nitge sprok n Do ontploffing op het schielterrein by Bourges waar Reuter Zaterdagnacht al over geseind heeft is te wijten aan verrogiande onvoorziebtigheid van eenige arlilleristen die een partü melinietgranaten verveerden Ken wagen roet 20 meliuietgranateu werd naar bet scbietterrein gebracht door een gewonen voerman Er waren zeven arlilleristen met een oHdorofficier aangewezen om den wagen te begeleiden Nu is het in de reglementen verboden aan militairen die gevaarlijke toestellen vervoeren op den wagen te gaan zitten waarop deze toestellen vervoerd worden Hot begon echter geducht te regenen en de mannen konden do verzoeking niet weerstaan op den wagen te klimmen en toen ging bet in draf naar het scbietterrein Toen de wagen een eind op weg was sprong een van de artilleristen er af om even een behoefte te doen en de voerman die dat zag bield plotseling het paard in Meteen oiitplofie een van de bommen en toen natnuriyk alle andere bommen ook Van de mannen op den wagon werdeu op slag zes gedood en twee zwaar gewond De ontploffende granaten sloegen somiriigen van hen letterlijk aan stukken De artillerist die van den wagon gesprongen was werd aan de hiel gekwetst De boomen aan den kant van den weg waren bevlekt met bloed en flarden van kleeren hingen in de takken Verspreide Berichten FRiSKKIJÏ Na langdurig debat is bot voorstel om Horvé on twee andere anti militairisten builen de partij te sluiten door den Nationulen Raad van de socialische party verworpen Daarentegen is bepaald dat kamerleden dio ondanks herhaalde aanmaning biyven weigeren 3000 fr van hun verhoogde toelagen aan de party nf te staan goscbrajit zullen worden DuiTS ni iSD Het Berliner Tageblalt voorspelt da do ontvangsten van de Pruisische spoorwegen dit jaar 40 millioen onder de raming zullen bliiven alleen wijl tal van menschen tengevolge van de ingevoerde reisbclasting de gewoonte hebben aangenouieu in een lagere klasse te reizen Enükland De consul generaal John Gorsl die Engelands diploraatieko agent in Kgyple geworden is met de bevoegdheid van een onderkoning heeft geconfereerd mot de Phigelsche beambten in Kgyptischen staatsdienst om hun uiteen te otten welke politiek in Egypte dient te worden gevolgd Naar verluidt zou hot sireven gericht zyn op de opvoeding der Egyplennren tot zelfbostüor Italiü De oproep van de Milanuesche spoorwegambtenaren om bet lydeiyk verzet in heel Italië toe te passen als protest tegen de onder hein uitgedeelde straffen is zouder gevolg gebleven NOOUWKUISN Noorwegens onderhandelingen met vier groote mogendheden Duitschland Engeland Rusland en Frankryk zün thans afgeloopen Zy dienden om en nieuw verdrag te stellen in de plaats van het verdrag dat Engeland en Frankryk sloten in 1855 len einde de onafhankeiykbeid van Zweden on Noorwegen toen nog onder een lioofd te wjiarborgen Sedert de ontbinding der unie moest daarin op andere W jze werden voorzien flet nieuwe verdrag garandeert alleen Noorwegen de onschendbaarheid van grondgebied BINNENLAND ST ATEN G ENER AAL T H K K n K U M IH B H Zilliiig van 4 November geopend te 1 45 uur Overlgdon mr Okma Ingekomen is do kennisgeving van het overlyden TtD mr Okma Kamerlid voor Sneek Uit Amsterdam meldt men Aan boord van de Koning Willem II der My Nederland die Zaterdag van hier naar Nederl Indië vertrok hebben 6 raatrozen den dienst geweigerd Ze zgn te Southampton aan wal gezet en zullen door anderen vervangen Men meldt aan de N R Ct In de kajuit van het van Swansea naar Stockholm bestemde Nederlandscho si Ame l ind beeft een gasontploffing plaats gehad Jwaardoor de kapitein zwaar gewond word en zgn opname in het ziekenhuis te Kiel noodzakeiyk gemaakt Door bel in dienst stellen van hot nieuwe station Roseudaal waar men gisteren nogal met tegenspoeden had te kampen ondergingen alle treinen die daar passeerden aanmerkelgke vertraging zoodut er waren die ander half uur en meer te laat te Rotterdam aankwamen Het nieuwe station werd door bonderden belangstellenden bezichtigd boewei het perronkaartenstelsel er nu ook ingevoerd is In de stad Roseudaal werd ter eere van de ope inggovligd Een spotvogel lokte velen tusscheu vieren en zessen s middags naar het Stationsplein door het verspreiden van een telegram dut twee Bolgiscbe officieren daar binnen dien tgd met een bestuurbaren luchtballon zouden neerdalen Het was den man om de volte te doen want zóns inziens ging de inwgding van bet station niet te weinig feestvertier van uit de burgerg gepaard Vivent les principes 1 Men meldt ons Te Hoek van Holland baddon eenige dames een commissie gevormd met het doel den schoolkinderen ter gelegenheid van den Sint Micolaasdag een feestje aan te bieden Het plan moest echter opgegeven worden omdat het bestuur der Christelgke school er niet in kan toes ommen dat er een verkleed wenscb voor den heiligen Nicolaas fungeert Vad Uit Gorinchem wordt aan de Dord Ct gemeld Wy vernemen dat een handelaar in Cüinestiblos te dezer stede zich zonder orde op zyn zaken te stellen heeft verwyderd Hot ia niet onwaarschgnlgk dat zeer spoedig zgn faillissement zal worden uitgesproken Uit Arnhem meldt men Van do stakende metselaars en opperlieden zgn er gisteren op hot werk van den aannemer Rurkam twee aan don arbeid gegaan Daar deze lieden Zondagavond nog op bandslag beloofd hadden het werk niet te hervatten was de vorbulgenbeid hunner makkers zeer groot Den gebeelen dag is het by het werk dan ook druk geweest en gisterenavond was er by het afloopen van de dagtaak een groote menigte verzameld De politie heeft de twee lieden naar buis gebracht Hun buizen zullen daar zich een dichte menigte er by verzameld bad onder politie toezicht biyven Ongeregeldheden vielen niet voor Een ontronw ambtenaar Men meldt aan het Vad Van den gemeenteontvanger te Hoogvliet D S wegens verduistering naar de gevangenis te Rotterdam overgebracht is thans gebleken dut wanner de belastingpliebtigen kwamen betalen hg de biljetten behoorlgk afteekende maar de ontvangen bedragen niet boekte maar ten eigen ate gebruikte Dit kwam nit toen hy zgn ontslag had gevraagd en een waarnemend ontvanger in zyn plaats benoemd werd Deze zond waarschnwingen rond waarop allen terstond hun voor voldaan geteekende biljetten vertoonden Dit betreft de aanslagen over 1906 De boeken alsmede een aantal der voor voldaan geteekende biljetten zyn door de justitie in beslag genomen Over betg en in 1307 is geschied is nog niets bekend De ontvanger had ook zyn brandkast te gelde gemaakt De gemeente zal geen schade ondervinden daar zyn schoonvader een zeer vermogend man borg is Men Bchrgft uit Den Bosch I De opvoering van Z n EdelAchtbare de I bekende klucht van Speenhof toegezegd aan I het publiek op eargisterenavond in de soI cieteit Casino werd door den buigemeester bedenkeiyk geacht voor de openbare orde en verboden De redactie van het hier vorscbgnend blad de Noordbrabander schreef naar aanleiding van dat verbod in baar nummer dat Zaterdag j l verscheen onder opschrift Een beleediging o m Brengen wg hier een woord van lol aan onzen burgemeester die de opvoering van het schunnig stuk van Nap De la Mar en Speenhoff verbood va aldns wilde voorkomen dat in onze stad de mannen van Eer en Deugd werden verguisd en bespot op het tooneel wg spreken een woord van afkeuring tegen bet bestuur van Casino dat I oadanki bat verbod na in e n oDdaroniJt gaat genteten van de laaghartige scherts en spot die een troep Amsterdamsche tooneelcreaturen over Noord Brabant s Katholieke mannen gaat uitkramen Wg bopen dat deze handelswgze van het bestuur door de Katholieken die lid zijn van Casino niet zonder protest zal bljven en zich dit op de eerste plaats zal uiten door een absent biyven bij de voorstelling op a s Zondag Om van niets anders te gewagen kan toch geen fatsoeoiyk man gedoogen dat een troep comedianten medeburgers bespot en hoont in wat hen ook dierbaar moet zyn eer en deugd De opvoering die ter bestemder plaats en igd alhoewel niet voor bet publiek maar voor de leden van Casino en huil geintrodnceerden heeft plaats gehad is niettegenstaande de groote zaal van Casino overvol was zouder de minste stoornis der openbare orde afgeloopen Do voor het gebouw en in de vestibule er van opgestelde politiemannen een iiiBpecteur en hoofdagent en eenige agenten want er waren maatregelen genomen om by de geringste aanleiding daartoe de voorstelling te doen eindigen behoefden geèo diensten te presteeren Het overtairyk pibliek heeft zich kosteiyk vermaakt en een paar honderd bezoekers uit Sint Oedenrode en Heusden en omstreken werden na afloop van de vertooning in extra trams naar huis gebracht Stadsnieuws GOUDA 5 November 1907 Aan de raadsleden zyn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gonda den 29 October 1907 Ter benoeming van een onderwgzer aan de Ie Burgerschool voor jongens dezer gemeente ter voorziening in de vacature ontstaan door het aan den heer K J van Ingen op zyn verzoek verleend eervol ontslag bobben wg de eer in overleg met den heer Arrondisse mentsSehoolopzioner na ingewonnen bericht van het Hoofd der betrokken School voor te dragen 1 den beer C ROLDANUS te Ter Neuzen II T POPMA te Enschede III P BONGERS te Hardor wök Overeenkomstig het bepaalde by art 29 der Wet op bet Lager Onderwgs leggen wg het advies van den Schoolopziener en bet bericht van het Hoofd der School bierby over Gouda 5 November 1907 Ter benoeming vau oeue onderwgzeres aan de Ie Burgerschool voor meisjes noodig geworden tengevolge van het aan mej E P J Jager op haar Terzoek verleend oervol ontslag hebben wy de eer in overleg met den heer Arroudissements Schoolopziener na ingewonnen bericht van het Hoofd der betrokken school voor te dragen I Mej G VAN EIJK te Gouda II M G BERMAN te Gouderak III H S VAN WIJNGAARDEN te Gouda Overeenkomstig het bepaalde by art 29 der Wet op het Lager Onderwys leggen wg het adviei van den Schoolopziener en het bericht van het Hoofd der School hierbg over De Weleerw hoeren W C en Chr S Dessing zyn door Z D H den Bisschop van Haarlem benoemd resp tot assistent en kapelaan te Bergachenhoek en Kwintsboul Tengevolge van familieomstandigheden waardoor degene die do hjofdrol in de Candidatuur van Bommel zou spelen daarin verhinderd werd beeft de tooneelclnb de Goudsbloem voor haar eerste uitvoering thans gekozen In Hypnotischen Slaap kluchtspel in B bedrijven van Laufs en Jacoby schrgvers o m van het door dezelfde vereeniging indertyd met zooveel succes gegeven blgapel Broeder Vrymetselaars en zal die uitvoering eerst bepaald op Zaterdag 9 November een week later plaats hebhen alzoo Zaterdag 16 November a s Heden slaagden te Rotterdam voor de akte vrye en ordeoefeningen der gymnastiek de dames M J v d Berg en 0 Kruisheer alhier G a 8 c o D t r Ö I e 4 November 1907 9 nar namiddag Druk 40 m M Lichtkracht 14 05 Kaarsen tZT 6298 Cloriüo Italiaansche Operg Salomé De Directie der Italiaansche Opera deelt ons mede dat Dr Richard Strauss slechts vgfraaal in Holland ziJn Salome zaldirigeoren en wel éénmaat in Amsterdam Paleii voor Volksvlgt op 13 November vervolgens U November den Haag la het Gabonv voer Knnatan en Wetenachappen dan 16dan io den Stadsschouwburg Arnhem 18den Schoawbnrg Utrecht en ten slotte 20 November Rotterdam Groote Schonwburg Het decor is extra vervaardigd door den bekenden decoratiescbilder van het Paleis voor Volksvlgt den heer Jan Maandag welk decor de volle tevredenheid eu bewondering verwierf van de uitgevers van Salome de firma Pttrstner en Co te Berlin De prachtige costumes geheel in stgl zgn geleverd door de firma Zamperoni Co te Milaan een der eerste firma s op dit gebied van Ëiropa reqnisiten etc zün van de bekende leveranciers van het Scala Theater te Milaan Rancati Co Een aangenaam bericht voor de H H Operabezoekers is zeker dat van af heden reeds de bureani voor het bekomen van plaatsen geopend zgn VliRG4 i RiAIGV4NDI N6EMEËmR44D WOENSDAG 28 OCTOBER 1907 Vervolg De Voorzitter Ik geloof dat de schuld bier ligt by den heer IJsselslstgn die zgn vraag niet dnidelgk stelt Ik heb een particulier gesprek met hem gehad en begrjjp de bedoeling misschien beter Ik erken dat do vraag zoo gesteld werkelgk niet do bedoeling weergeeft De zaak ia deze Overeenkomstig de drankwet is in de gemeentelgke verordening tot heffing van vergunningsrecht bepaald 1 12 50 van elke f 50 huurwaarde diode localiteit waartoe de vergunning strekt in verband met den omvang van het bedryf kan geacht worden te bezitten Nu is de vraag dese een vraag waarover belanghebbenden en geleerden het niet eens zyn De huurwaarde van de localiteit of de omvang van het bedrijf P Daarover wordt veel getwist en daarover zgn de beer IJsselstyn en B en W het niet eens De heer Usselstgn is van oordeel dat gel t moet warden op den omvang van het bedrgf en de meerderheid van B en W en do schatter zyn van oordeel dat de nadrnk moet worden gelegd op de localiteit de aard van de localiteit en dat eeu van de factoren zeker is de omvang van het bedrgf maar niet de hoofdfactor De heer Usselstgn Ik kan U niet anders 4an dank zeggen M de V voor dit antwoord waarvan ik acte zal nemen en waarop ik te gelegener tgd op terug hoop te komen Alleen vind ik Uw opmerking als zou ik de vraag Bduidelgk hebben gesteld niet gemotiveerd Ik vind die vraag zeer doideiyk Als iemand mg vraagt kunt n my uitleggen op welken grond n mg zoo boog schat is dit evenzoo een even duidelgke vraag als wanneer iemand mg vroeg Kant u my het verband toonen der tot grondslag dienende olemjnten De Voorzitter Ik wil wel verklaren dat wanneer iemand zich tet den beer van Galen of mg wendt Ik gaarne en hg ook leker bereid zal worden bevonden om de gevraagde inlichtingen te verschaffen De beer van Galen M de V Als de heer IJsselatgn die vraag in het begin zoo had gesteld had ik hem een bevestigend antwoord gegeven De heer IJsselstyn is echter begonnen te zeggen Welk verband is er te leggen voor de verschillende elementen die dienen voor de drankwet Ik meende den heer IJsselstyn te kunnen verwyzen naar de drankwet Nu komt bg veer met een menwe vraag en wordt aan belanghebbenden mededeeling gedaan In het algemeen kan daar geen bezwaar tegen bestaan De heer IJsselstjin H de V de heer van Galen vergist zich Door mg is de vraag gesteld Ik zal hem nogmaals herhalen want ze staat op schrift I Is er aitleg aangaande die schatting aan belanghebbenden te geven Kunt U het verband aantoonen der tot grondslag dienende elementen f Daarop is door den voorzitter geantwoord dat wanneer iemand bezwaar maakt by zich tot V en Hem kon wenden om aitleg Ik heb dat direct geaccepteerd maar de vraag is en biyit dezelfde ot no degene die belanghebbende zijnde die zich tot de voorzitter f tot de wethonder van financiën wendt gelukkiger zal zjjn als ik op bet oogenblik in deze en een antwoord in deze ontvangt hensch M de V dat betwgtel ik en zal U ook met mg betwgtelen Het is een uitgemaakte zaak en dat weet ook de voorzitter het verband tusacben die elementen is niet aan te toonen Eu het is niet minder dan de wethouder van Rotterdam de vroegere heer Hinze die op een dergeiyke vraag het antwoord schnldig moest biyven Ook hjj kon het direct verband niet aantoonen Ik heb die vraag ook geopperd om er te gelegener tgd op terug te komen De heer Tingerling Ik moet toch ook M 4e V inderdaad opmerken dat ook ik de bedoeling van de vraag aan den heer van Oalen niet begreep Zooals die vraag door mijnheer IJssalstiJn gesteld werd waa ijj niet voor eeo oategorisgh Wtwoorl ntbiu De heer Ijsselstijn Ik mocht toch veronderstellen dat de heer van Galen die in de reclamecommissie zit op de hoogte is van de grondslagen waarop hg aanslaat Anders loudeu wjj van die commissie geen grooten dunk kunnen hebben De heer van Galen ZooaU ik zooeven al heb gezegd ik had gewenscht dat de heer Usselstgn miJ die vraag vooraf had kenbaar efemaakt Dat eischt de wellovendheid en daarom moet ik tegen de houding van den heer LJsselstgn ten sterkste protesteeren Deze wijze van optreden is onjuist vooral hierom omdat de heer Usselstgn hier belanghebbende is De heer Usselstgn Wanneer ik een lesje in wellevendheid wil ontvangen zou de beer van Qalen de laatste zgn naar wien ik toe ging De Voorzitter M H Ik sluit hierover de discossiSn Do Volgnrs 57 66 worden goedgekeurd benevens ds post onvoorziene uitgaven De begrooting wordt met algcmeene stemmen goedgekeurd Daar niemand meer het woord verlangt sluit do Voorzitter de vergadering Rechtzaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam word Zaterdag o a de volgende zaak behandeld t Is een heele geschiedenis De 20 jarige loe werkman H J V was sedert eenigen tyd in buis bg zyn aanstaande schoonzuster juffrouw A Melkert wonende in do Vrouwensteeg te Gonda Daar in schoonzuster s woning werd op 29 Juli j l op brutale wgze een kast geplunderd waarin kostbaarheden geborgen werden Juffrouw Melkert en haar man misten een bedrag van 1 15 een zilveren horloge met dito ketting een zilveren broche 2 dito oorknopjes 2 gouden ringen en een zilveren sohuifjo Ontsteltenis had bet gewekt en de politie werd in de zaak gemengd De hoofdagent van politie Roos stelde daarop een onderzoek in de woning van juffrouw Melkert in en kwam tot de conclusie dat bier een bekende aan het werk was geweest DAt kon niet t was omiogeiyk Maar juffrouw had de rechercheur gevraagd heb je geen familieleden inhuis of andere menschen F Niemand mgnheer Doch wat gebeurde Gouda is hoewel een stad toefa een klein stadje en er kan weinig gebeuren of het wordt bekend Zoo hoorde de rechercheur Roos dan dat jutfrouw Melkert naar de kaartlegster was geweest om te weten te komen wie den diefstal gepleegd had Ku t goede mensch dat alle duistere zaken kon ophelderen wist er waarachtig niets van Zy kon dos niet zeggen wie den diefstal gepleegd had Wel jammer dat de kunst een mensch op een gegeven moment in den steek laat Daar moet ik gebruik van maken dacht onze rechercheur en hg ging naar de helderziende en zeide haar Ga direct naar juffrouw Melkert en zeg haar dat een familielid den diefstal gepleegd heeft En t goede mensch ging Juffrouw Melkert had de kaartlegster met verbazing aangehoord en toen haar man en aanstaande zwager thuis kwamen vertelde II het En de zwager in spé bad toen beteuterd gekeken Wat geschiedde er echter f t Is nog geen acht dagen later of de aanstaande zwager staat in t holletje van den nacht op om zich naar zekere plaats te begeven Ja t kan een mensch overkomen Maar op de bewuste plaats gekomen springen plotseling twee kerels op hem aan die hem met een mes aan de borst verwondde Hulp hulp riep V Moordenaar Diaven I Hoofdrecherchenr Roos werd uit z n rust gehaald en deze voorbereid dat bil den dader van den diefstal kon arreateeren vroeg direct aan V laat me je wond eens zien f En aan zijn borst toonde V een klein wondje en een paar schrap es Waar v a de kerels heengevluchtr Over de heining had V geantwoord Daar er noch bg de heining sporen van overklimming waren noch sporen van voetstappen In den tningrond ea V bovendien een geheel andere reden van zyn opstaan gaf dan hy gaf aan lijn aanstaanden zwager nam boofdrecherchear fioos het kereltje maar mee naar t bureau waar hg bekende den dlejatal gepleegd te hebben Hg was bang geworden door de voorspelling van de waariegster en bad de aandacht door een gefingeerde aanranding van zich af willen leiden Hy bekende gestolen te hebbeo om geld te hebben daar by kermis wilde honden met zjn meisje Heden ter terechtzitting ontkende beklaagde hetgeen hij vroeger verklaard had Eisch een jaar gevangenisstraf Hr A Slob trad als verdediger op a a sxa Ir i inoSZONDEN Buiten vennluoordtilijkhnd der Redactie Hollandsche Maatscbappy van Landbouw Afdeeling Rotterdam Schiedam en Omstreken Aan Zgne Excellentie den Minister van Landbouw Nyverheid en Handel Onderwerp Verplaatsing Winterschool Dordrecht naar Rotterdam In het najaar van 1905 heeft het Hoofdbestuur onzer Maatschappg zich tot Uwe Excellentie gewend met het verzoek om de Rgkslandbouwwiuterschool Ie Dordrecht naar Rotterdam te willen verplaatsen Het Hoofdbestuur aldus verzoekende voldeed daarmede aan een door onze Afdeeling uitgesproken wenscb Thans zg het ons Bestuur vergund om deze aangelegenheid andermaal onder de aandacht van Uwe Excellentie te brengen De Winterschool te Dordrecht voert een kwynend bestaan Het maximum aantal leerlingen sedert de oprichting der school is 21 zegge een en twintig geweest In vergelgkiug met de andere Winterscbolen is zy wat bare bevolking betreft de minste der usteren Wg verwyzen naar het verslag over bet LandhouwondeJwgs over 1904 6 Verslagen 1907 No 1 blz 55 en volgende Dat kwynend bestaan is naar onze bescheiden meening te wyten aan de ongunstige ligging der Winterschool Wil eene Winterschool slagen dan moeten de leerlingen in de gelegenheid zgn om desverkiezende lederen avond hunne haardsteden weder te bereiden Dat is in Dordrecbt onmogelgk gebleken wyi de middelen van verkeer zulks niet toelaten Bg bet adres is een Igst gevoegd bevattende de woonplaatsen van al de leerlingen en toehoorders die de Winterschool van hare oprichting in 1896 af bezochten Het meerendeel komt dus uit de naaste omgeving van Dordrecbt d w z van den Rotterdams ie kant van dien kant waar communicatiemiddelen bestaan De Winterschool te Dordrecht is de eenige Landbonwwioterschool in de Provincie ZuidHolland Tilt bggaande lyst blgkt afdoende hoe slechts een klein gedeelte der provincie van de school geprofiteerd heeft en proSteeren kan Voor de buurt van Gouda de streek Schiedam Viaardingen de omgeving van Leiden de eilanden Voorne Putten en Flakkee het westeiyk deel van IJsselmonde zelfs voor de Hoeksche Waard is de Winterschool te Dordrecht een niet te bereiken paradgs Door verplaatsing van de school naar Rotterdam zal dit ernstig bezwaar tegen de ZaidHollandache Winterschool overwonnen worden Nog is als argument tegen de verplaatsing gebezigd dat er te Dordrecbt procentsgewys meer grondeigenaars wonen dan te Rotterdam het behoeft geen betoog dat deze bewering welker juistheid ook zonder statisch bewgs kan worden toegegeven in lier verwyderd verband tot de kwestie staat vermits de Winterschool niet voor Dorische grondeigenaren is opgericht doch voor alle ongclieden speciaal nit ds Provincie Zuldlolland die eenige theoretische en systemaiiscbe kennis omtrent hun laodbouwbedryf wenschen te verzamelen Rotterdam is bet landbouw centrum van ZuidHolland een centrum dat van alle zgden gemakkeiyk te bereiken is Geen twgfel ot van al degenen die de Winterschool te Dordrecbt bezochten eu bezoeken zoude niemand zyn achtergebleven ware de school te Rotterdam gevestigd geweest De bewoners van al de voormelde thans uitgeslotenen baarton streken en eilanden zullen In de gelegenheid zyn om hun zoons naar de Rotterdamsche Winterschool te zenden Wordt de Winterschool naar Rotterdam verplaatst dan zal tevens do tegenwoordige Directeur de heer A A Neeb aldaar komen te wonen d w z de Ri kslandbonwleeraar voor Znid Holland zal te Rotterdam zyn zetel hebben Wy zonden deze gebeurtenis zeer toejuichei De van Rykswege aangewezen adviseur voor landbouwzaken behoort zgne woonplaats te hebben in het centrum van zyn district Dan bestaat er de meeste kans dst de belangen tot welker bevordering deze adviseur is aangewezen bet best worden gediend In Rotterdam is de Ryksseruminrichting gevestigd eene inrichting even nuttig voor ons geheele land als leerzaam voor een ieder dis het geluk heeft gehad om deze inrichting te bezoeken Het komt ons voor dat de aanwezigheid van deze inrichting en van de daaraan verbonden krachten zeer protytelgk zonde kanoen worden benuttigd ten bate van de eventueele Rotterdamsche Rgkslandbouwwinterscbool Zien wy goed dan is bii verplaaUing eene schoone toekomst voor de Winterschool te verwachten en wy drukten zelfs de hoop uit dat mocht door uwe exelleotie in onze geest worden besloten de school op fltnkeD voet ingericht zal worden De Nederlandscho Landbonw zat er wel bg varen Vorenstaande gronden schenken ons de vrgmoedigheid om by Uwe Excellentie eerbiediglgk aan te dringen op de ook door ons hoofdbestuur gewenschte verplaatsing der Winterschool naar de stad die door haar ligging au beslemming tol herberging dier school als bet ware geroepen schynt Het Bestuur der Afdeeling voornoemd gel C P ZAAIJER Voorzitter J M J VAN DER MINNE Secretaris Rotterdam 29 October 1907 wy stemmen gaarne in met bovenstaand adres waarby tevens een staat is gevoegd van het aantal leerlingen eu toehoorders van den cursas Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 5 November 1907 Vette ossen en koeten goede aanvoer prjjien waren voor iste kwal 38 jde kwal 33 3de kwal 7 cents per haïf kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeicn goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kw 30 ade kw 27 3de kw ai cent per half kilo Stieren redel aanvoer iste kwal 31 9de kwal 17 3de kwal 23 cent per halt kilo Graakatveren goed aangevoerd Handel in vet vee en vette kalveren prljahoudend goede melkkoeien duur mindere soorten traa en moeilijk te verkoopen graakalveren hooger m pr s BEÏÏRS VAN ROTTERDAM L K H KMAANDAG 7 OCT Staatateenitujeri PoRTüOAi üblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 tiusLiiio Iwang Dombr Obligation 4 96 Azis Japan Obligatien 1899 4 77 44 CoLUMSU Geconsolideerde Bui teniandsche Schuld Recepis L too 1 241 Hypotheek BankenAandb idem idem 4 93 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Dtrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Scfieepvaart Maatefhappijen Pand Holland Gulf Stv My 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wintennantcls COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERIJEN enz legen do meest concurreerende pryzon Burgerlijke Staod GEBOREN 2 Nov Adrianna Theodoras onders A C van Leeuwen en E Spruit Pranciscni Joseph Aloysins ouders C H Koemans en M G Bruystens 3 Willem onders L de Bey en P A Verkerk Bertus Pieter Anihonie onders H M D Thesingh en L F Roos OTËBLEDEN 2 Nov J J den Oi 1 m AüVKIiTE NTU gM Zenuw en Maag lijdcrs witdt ait overtuiging ali een werkeljjke hal in den nood het boek ISaad greTT er aiubevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegesonden deur BLOKPOEL S BoakhSD 7a tt omrael