Goudsche Courant, donderdag 7 november 1907

En vvaar w9 hopen dat de voorstellen 1 Schreuder weldra wet zullen worden komt I dan van zelf ook een meer biUyke regelingder schoolgelden tot stand I Dan zal toch wel stellig niet geëischt tworden dat van inkomens van f 300 f 400 die thans reeds buiten den hoofdelgken om slag vallen 5 cent per week en per kind betaald wordt 1 Zullen op die wgze dan de voordeelen d e 1 voor den geringen man door de nieuwe bef 1 flng van den hoofd orailag verkregen zullen ijn weer verloren gaan als van inkome s 1 van f 500 en minder per kind een sclioo I geld van f 2 50 en hooger betaald zal mo ten worden Zeg niet de ouders z n verplicht lian ki I deren onderwgs te doen genieten Draai h tom en zeg de gemeente de staat is ver jplicht het genieten van onderwys mogelijk 1 te maken door het heffen van geen o een jgering schoolgeld 1 Het bestunr van Chr Volksonderwga geeftzelfs aan de kinderen tjfier onderwyze s kosteloos onderwgs 1 Kosteloos onderwgs is dns niet in strgd 1 met het christelijk beginsel 1 En als we daarenboven zien dat aan de 1 Fransclie cliool zoo ii milde regeling be 1 staat dat inkomen ven f 1100 slechts f 267 de helft van den kostenden prjs mo ten betalen dan kan er toch heuscb ge n bezwaar zgn om de arme tobbers die van I f 500 en minder met een groot gez n moeten rondkomen vrg te stellen JAN BAZUIN BINN ENLAN D I sTATiiN UENK fAALÏ r K IC M IC H t M a n I Vergadering van Dinsdag 5 November I Nadat de vergadering wegens onvoltuUig I beid te kwart voor elf geschorst was voor een half uur vingen de algeineene beschouI wingen aan over de Indische begrooting I voor het dienstjaar 1908 met bgbehoorende I wetsontwerpen I De voorzitter wees er op dat uit de in I den boezem der Kamer gehouden bespreking I by vernieuwing de viiste wil der Kamer is I gebleken om de Staatsbegrooting v6or bet I Kerstreces af te doen De verkregen overI eenstemming daartoe draagt echter een ge1 heel vrywillig karakter I De heer Brummelkamp bepleitte verbod I van invoer en gebruik van opium f De heer van Kol kritiseerde s ministers I beleid Tegenover iets goeds staat veel dat I bestryding verdient Niet rechtstreekscb gezag maar protectoraat voor kleine inlandsehe staten moet ons streven zgn Opstootjes zgn een gevolg van onze knevelargen van de demoralisatie van ons bestuur Voor de opleiding van inlanders tot ambten wordt nog niet genoeg gedaan Vervolgens schetste spr de gruwelen welke thans op Aljeh voorvallen De voorzitter verzocht hem daarby niet voort te gaan mot bet voorstellen van hypothetische gruwelen als feiten De heer de Sluers betoogde dat we van de p iciflcatie van Atjeb verder zyn dan ooit dat we geen eeriyken oorlog voeren maar bezig zgn de bevolkini uit te moorden daarby vrouwen en kinderen doodend zonder noodzaak Ons paciflcaliestelsel is gebaseerd op geweld en schrikaanjaging Spr vertrouwde dat de publieke opinie in den beerschenden toestand van wreedheid en onmacht op Atjeh van verblindheid op Buitenzorg en van onwetendheid op het Plein verbetering zal brengen De heer Boogaardt waarschnwde voor opdrgving der uitgaven Spr wraakte de kritiek op ons optreden I in Atjeh uitgeoefend als gevaarlgk en ongemotiveerd Daarna bepleitte spr financieelen steun aan de zending van Regeeringswege De heer van Deventer meende dat de meegedeelde ergerlgke feiten omtrent Atjeh in hoofdzaak als waar moeten worden be I schouwd Om hierin verbeteriiig te brengen diende naast den gouverneur van Atjeh een I hooggeplaatst civiel ambtenaar gesteld waarop de regeering vast zoo kannen rekenen Het beste bewijs is een locaal bowij Üe échte Foster s Ragp jn Nieren Pillen geven geleidelijk genezing aan bet teere nieren organisme daar ze de nieren belpen om bel bloed te zniveren en den vloeibaren alvul uit het lichaam te verwijderen die rugptjri rhenmaliek onregelmatige water ü07ing graveel en steen in de blaas veroorzaken Mejiilfroaw H de Mooy Verloren Kost O 501 te Gouda meldt ons Gedurende dertien jaren beb ik geleden aan een onophoudelijke snijdende pyn in den rug en lendenen die zich soms uitstrekte tot in mün middel Het kostte mij veel moeite en pijn om te bukken en het was mij dan ook erg hinderlijk in miJn liuishondelijke bezigheden s Nachts kon ik niet rustig slapen van de pi n en s morgens stond ik meer vermoeid op dan den vorigen avond bij bet naar bed gaan De urine was steeds troebel en wanneer deze eenigen tijd blee staan bevond zich daar veel bezinksel in Ik had ook veel te lyden van duizelingen en plotielinge zweetingen die onmiddellijk door huiveringen gevolgd werden Ik ben blj dat ik in aanraking mot Foster s Kngpijn Nieren Pilli n kwam nadfit ik deze gedurende een paar dagen gebruikt bad bekwam ik een groote verlichting en ik zal thans nog eenigen tijd met Uw pillen doorgaan ten einde zeker te z jn van een volkomen genezing Ik acht bet mijn plicht mijn dankbaarheid bekend te maken voor zulk een merkwaardig middel opdat anderen die lijden zooals ik voorheen dit kunnen zien Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U bet publiek te maken op elke wijze die TJ goeddunkt Pas op dat gij dnideluk Foster s Kugpijn Nieren Pillen vraagt dan kan er geen vergissing plaats hebben De handteekening van James Foster komt v jor elke doos Z ziJn te Gouda verkrijgbaar bij de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van pustwissel i V 1 75 voor één oi F 10 voor zes doDzen Verspreide Berichten Fhmkkijk Mennier cortjds een zeer bekend Fransch anarchist die zicli tot Eavachol s moest inlieme vrienden rekende is in Fransch Guyana waarheen hü 15 jaar geleden verbannen werd overleden DlllTSCHLillD In de Beiersche kamer zjjn de ongunstige berichten over den ongelukkigen koning tegengesproken In de komende zitting komt voor den Eflksdag een voorstel tot salarisverhooging van rijksambtenaren dat der schatkist by aanneming niet minder dan 60 miUioen mark per jaar kosten zal EhuüI In me ïr dan 3000 kerken van Engeland is Zondag duor de geestelijken en ook door de geloovigen door bet opsteken der handen geprotesteerd tegen da menschonleerende daden waarvan de inlanders in den Vrijen Cungostaat tegenwoordig bet slachtoffer zgn De Daily News correspondent te Washington beweert dat de Vereenigde Staten weldra met Engeland en Duitschland in een gemeenscbappeiyke nota tegen de Congogruwelen zullen prolesteeren De Courtflold is Maandag van Durban vertrokken met 2000 Chineesche koelies die van den Band terngkwamen SSKVII Do prefect van politie te Belgrado die zoüals men zich herinneren zal beschuldigd werd van moord op de gebroeders Novakovitsch werd door de rechtbank vrügesproken AUERIICA Ho kranteukoning Hearst heeft na ook in een to New York gehouden rtdovoering Engeland een bak gezet Engelands vriendschap jegens Amerika is een dinervriendschap zei h i zg begint met sherry en eindigt met champagne En by voegde er bg Nog nog zag ik engelands band anders naar ons uitgestrekt dan om uns met Bteenen tu werpen Slanken uit Sclioonli07en CXXIV Kindervoeding kinderkwalen schoolhygiène hiermodti bi treden we bet terrein vun den Schoüliiils IjHngzaam maar zeker wint de Schoolarts veld Het gaat er echter mee als met zoo vele andere nieuwe dingsigbeden goed voor de groote steden maar bg ons niet noodig Zoo redeneeren de behood Gisteren is te s Gravenhage een telegram van Hr Ms gezant te Berlgn ontvangen waaibg bericht wordt dat het Z M den Duitschen Keizer door onvoorziene omstandigheden onmogelgk is bet voorgenomen bezoek aan H M hier te lande te brengen Gemeng de Bericbten Het U n schrgft Ons werd een bankbiljet van veertig gulden vertoond dat wij zeker op het eerste gezicht voor echt zonden 1 ebben aangezien zoo er ons niet by was gezegd dat het valech was En zeUs ofschoon wg dit wisten konden wy nog niet dadelgk de kenmerken der vaUcbtaeid gewaar worden znchtigen Tien jaren terug zou men n aangevlogen hebben als ge gesproken hadt over voeding aan behoeftige schoolkinderen Wat vermeet gg U In ome stad armoe P Nu ja in den winter in den allerslapsten tgd dan is het wel eens krapjes in sommige gezinnen maar dan is de vereeniging tot nitdeeling van warme spys en brandstof er nog En hier juist won ik de tegenstanders van schoolïoeding hbl en Acht gg dat duor het werken van deze vereeniging de arme niet belei di d wordt dat het huisgezin met uit elkaar gerokt wordl evenmin zal dit het geval lyn met Kindervoeding Daar zullen de kinderen der school niet ten aanhoore in elk geval met medeweten van de mede leerlingen een poosje vroeger uit moeten ora met Eoepkaartjes om soep te gaan Ik wil maar zeggen dat met kindervoeding mets verf chrikkeli ks ingevoerd wordt doch iets op gelgken voet als bovengenoemde vereeniging maar dan uitsluitend voor schoolkinderen De manpen die zitting hebben in de commissie dier vereeniging die dit jaar haar76jarig bestaan kan vieren kunnen 9nmogeiyk tegen kindervoeding zgn En dan mogen we gerust zeggen In Schoonkoven l etlaalnoch van kerlelijki noch van poUtieU zijde bezwaar team kindervoeding tt Ouders van behoeftige leerlingen laat Udoor niets of niemand weerhouden om uwkind te laten profltecren van deze instelling Maar bovendien en hiermede keeren wetot den schoolarts terug hoe kon deze nietveel nut stichten in het belang van de zwakkeleerlingen Hoeveel vooroordeel en tegenkanting kon deze niet uit den weg ruimen aan de miebniken bet hoofd bieden Welkeouder zal weerstand bieden aan den drangvan den geneesheer om zgn kind krachtigervoeding toe te dienen zgn kind voor schoolvoedin op te geven f Do laatste zweem van bedeeling of bedelarg wordt eraan ontnomen Trouwens degenoesheeren worden al reeds geraadpleegdover het uitzenden van kinderen naar oenvacanliekolonie Wat is in de e al nietveranderd Het heugt me nog dat eentiental jaren terug pastoor van den Berg brommend sprak het kind behoort by zijn moedert toen hem een bgdrage gevraagdwerd tot hit uitzenden van een kind naareen herstellingsoord Wat een ommekeer intien jaar We zien dus Schoonhoven mette klein voor Groene Kruis en Vacantiekolonies niet te klein voor Kindervoedingen wg zeggen erbg niet te klein voor eenSchoolarts Wy bevelen dit punt in do welwilUndeaandacht der raadsleden dringend a an En thans iets over het schoolgeld Waai de subsidie van staat en gemeenteaan de openbare school Ie soort per leerling heden nog blgft ver beneden de rgkssubsidie aan de bgzondere scholen daar zalna 1 Jan 1908 bg de invoering der nieuwetraktementsrogeling voor de openbare enbgzondere onderwgzers dit verschil noggrooter worden daar elke f 100 veihoóging aan de B K schoot en Bgbeischoolplm f 1 per leerling bedraagt aan deschool voor Chr Volksonderwgsplro 70ceuten aan de openbare school Ie soort 37 centper leerling De kostende jirgs per leerling moet dusnoodwendig iu dezelfde verhouding staan De schüQlgeldhefflng zal biUgk geregeld worden iveneens Bovendien is voor de openbare school de schoolgeldhefflng volgens ds wet te b schouwen als oen tegemoetkoming in de kosten Voor do openbare school is de schoolgeldheffing dns aan tweo eiscben door den wetgever gebonden Aan de eene zgde is eenmaximum gesteld gelgk aan den kostendenprys per leerling Aan den anderen kanraag het totaal der heffing de kosten metdekken Dit laatste ziet op een vrggevigheid tegenover de minder met aardscho goederen bedeelde ouders door den riad te beoefenen En op wie moeten de resteerende onkosten na aftrek van ryksbydrage en schoolgeld verhaald worden f Op de ingezetenen Dat dit billgk is zal ieder toestemmen als hy bedenkt dat elk ingezetene ook bg die geen kinderen of schoolgaande kinderen heeft de vrachten plukt van het onderwgs in eiken tuk van openbaren en privaten dienst Dat de bgzondere scholen dus een hoogerschoolgeld moeten heffen ligt in den aardder zaak daar deze niet bg de gemeentekunnen aankloppen Maar daarvoor genietenzy dan ook meerdere vrgbeid op het gobiedvan den aard en do inrichting van bet onderwys De bgzondere school is dan ook geheel vry in hot heffen van een maximum schoolgeld En dan verwoi dert bet ons zeer dat nan de school voor Chr Volksonderwys dat maiimnm zoo laag is en het miciraum zoo boog 10 20 en 30 et I En hoe ion ik de scboolgeldhetflog aan da school la soort geregeld willen zien f Op dezelfde wgze als thans met den hoofdtlijktn omtkg tot rmdthg Bg vergeiyking met een echt biljet ehter bleek het volgende De zwarte opdruk blgkbaar langs photografischen weg gereproduceerd was op bet valsché biljet iets donkerder iets bruiner en iets minder scherp dan op het echte Duidelgker is bet tweede kenteeken de groene onderdruk is op het valsohe biljet onduidelijk Op bet echte biljet staal het wit der ornamentiek dnideljik tegen het groen op het vaUche was van hul wit weinig te zien en was de groene fond vrg wazig ineengeloopen IJerde kenmerk i het watermerk ontbreekt op bet vslsche biljet Vierde en duidelgkste kenmerk de achterzgde van het valsche biljet is groenacbtig die van het echte biljet schoon wit Het valsche biljet vertoonde de sporen van vermoedelgk reeds vrQ lang in omloop Ie zyn geweest en dit ware geen wonder want wie niet scherp toekglit neemt zulk een biljet argeloos aan De tentoonstelling van elektriciteit te Leiden werd bezocht door 40 000 bezoekers En de exposanten hebben niet te klagen en menige bestelling ontvangen Nadat Zondag avond de laatste bezoekers waren vertrokken vereenigden de inzenders zich met de commissies in een der bjjzalen waar hun door den voorzitter den heer J Harteveit dank gebracht werd voor hetgeen zg lot het welslagen dezer tentoonstelling hebben gedaan waarna de heer den Hartog te s Hage namens de inzenders den administrateur den heer G J van aer Maaten een eikenhouten schryfbureau aan Aan den lO OOOn bezoeker van het el I trisch vischvermaak werd door de tentoon I stc llingscommissié een hengel aangebeden De tentoonstelling was een financieel succes Het garantiefonds zal niet behoeven I te worden aangesproken en van de gemeentelgke bgdragon geen gebruik gemaakt wor I den Studentenjool t Is nu zoo meldt het N V d D de tgd der inauguratie van nieuwe leden dor sludenten diaputen te Amsterdam Buitenaf bemerkt men er niet veel vnn maar toch gebeurt er nog al wat Reeds twee nachten vertelt het blad verder gingen verschillende gezelschaoÉÉ niettegenstaande het vry gure wel een watertochtje maken Met rytuigen waarin de nieuwelingen geblinddoekt zitten gingen vi naar een gereedliggend stoomhootjo waarmede zü allereerst naar het Tolhuis over het IJ voeren Daar werden in een kelder van het gebouw de geblinddoekte nieuwelingen toegesproken en voorts oenige ceromoniëu gemaakt Een der gezelschappen maakte daarna zelfs een groeten watertocht via Purmerend Alkmnardermeer en de Zaan en op dien tocht werden de rustige bewoners opgeschrikt door een ongewoon lawaai In het stilte Purmerend kwarajdoor hot nachtelgk rumoer de veldwachter met een revolver toesnellen de jongelui sloegen allen op de vlucht maar een werd toch ingerekend De anderen daarover niet gesticht gingen allen luid protesteerende mede naar het politiebureau Nadat daar hunne namen opgeschreven waren zetten zy hun watertochtje voort en t was allang dag toen zg vermoeid en toch in de vrootykste stemming van bun nachtelijke expeditie in de studiestad aankwamen De plechtigheid der inauguratie was voltrokken Men meldt uit Zierikzee Niet slechts bg de sigarenfabrikantenJHoogerheide en Jongmans alhier hebben de sigarenbewerkers den arbeid neergelegd omI dat de patroons aan hun eischen om hooger I loon en bereide tabak niet toegaven maar I ook hg de sigarenfabrikauten de firma I Koevoets en Zonen en den heer Goedhart I hebben de bg den bond aangeslotene werlI lieden hel werk neergelegd De ooruak I van deze staking is hierin gelegen datgeI noemde sigarenfabrikanten voor dé firma I Hoogerheide en Jongmans waar gestaakt I was thans wilde laten werken waartoe ijj I zich by contract verbonden badden De siI garenfabrikanten hier ter stede vormen naI melgk een bond En één der bepalingen van I dien bond is dat wordt bg één lid gestaakt I de andere leden verplicht zgn dit lid bjj te I springen Maandagmorgen zou do nachtploeg der mgn Collard behoorende tot bet etablissement Cockerilto Seraing bg Luik verlaten In do kooi hadden 13 mgnwerkers plaati genomen die werden opgehaald doch ter hoogte van do eerste verdieping brak do kabel en do kooi viel 600 meter diep voor de voeten der ioverige arbeiders die hun beurt oml opgehaald ta worden alwachton Eerst dacht men dat niet een der ongelukkigen het leven er afgebracht bad maar toen er hulp geboden werd bemerkte men dat do meeste nog loefden Drie waren terstoDd dood een lüorl Urwyi men liemii bovao bracht 7 zgn iwaar gewond wuttan 2 hopeloos en 2 ign als door een wonder ongedeerd gebleven Eon man die drie jaren in Veenhniien had doorgebracht en in al die jaren geen druppel sterken drank geproefd had werd dezer dagen raet een nitgaanskas van f 50 ontslagen Hg begaf zich per spoor naar Eenkam en onthield zich nog de geheele rei van sterken drank Maar ten slotte werd hem toch de verzoeking weer te sterk en dos avonds werd bg te Arnhem wegens dronkenschap aangebonden nadat de helft van zgn nitgaanskas reeds verdwenen was Hg nam zicb stellig voor niet meer in zgn oude zonde Ie vervallen maar reeds den volgenden avond lag bg weer zgn roes uit te slapen op den we naar Oostorbeek Zgn laatste bankbiljet van f 25 was intusschen ook verdwenen en de man ging zich nu maar weer zelf aan bet bureau aanmelden N v d D Stadsnieuws GOUDA 6 November 1907 Gisteren slaagde te Rotterdam voor de akte vrgeen ordeoefeningen der gymnastiek mej B C M Bmijnel alhiar Bedankt voor het beroep bg de Ned Herv Kerk te Haastrecht door ds J Slot te Latjebroek Stolwuk i Nov Dinsdag j l werden er door den veekoopman P H alhier pp de Botterdamsche markt verkocht een aantal koelen men spreekt van omstreeks 30 die door hem by verschillende personen gekocht doch nog niet betttld waren de betaling bleef ook de volgende dagen achterwege Vrgdag fietste hg in alle stilte van Gorcum naar Rotterdam en bespra c daar een plaats op de Londenscbe boot Zaterdag morgen vertrok bg natuuriyk met de noodige contanten by zicb naar de Utrechtscho markt zooals hjj zei doch in werkeiykheid was de reis ergens anders heeft want den volgenden dag ontving zg o vrouW de tyding dat haar man op weg was naar Amerika Verscheidene landhonwers zullen nu waarschgnlgk te vergeefs op hun geld wachten er zgn er by die ongeveer f 1000 van hem te vorderen hebben il Amsterdam 5 November 1907 Als nieuw ingekomen wytigingen van Vraag en Aanbod in het weekblad van de Coramissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Holland Bank f 400 Offerte Eerste Nederl Scheepsver band Mfj 1171 s Gravenh Hypotbeekb voor Nederland volgest 100 Nationale Hypotheekbank 200 Cultuur Mt Petjanga n 140 CnUnnr Mg Watoetoelisi Poppob 165 Nederl Kont en Heipalen Mg 55 1 Koninkigke Nederl Macbioe labrlek v h H H Begemann Oft rte Amsterd Droogdok My 160 Stoomvaarl My Amstel 25 5 pCt Oblig Stoomvaarl My Amsterdam 90 Aand Exploitatie Hy Nederland 110 Groninger Waterleiding Mg 142 ld ld ld 144 VlissingBche Duinwaterl Mg 130 Gow aand Drentsche Kanaal Mj 6 Aand Nederl Mg tot bevordering van landaanwinning op de vlakte T fa Zwolscbe Diep 13 3 pCt Oblig Werkeiyke Schuld Pa leis voor Volksvlijt 55 41 pCt Pandbr Eerste Nederl Scheepsverband Mg f 500 96i 4 pCt Pandbr Frieach Groning ache Hypotheekbank 95i 4 pCt Pandbr Nat Scheepsverband 96 Opr aand Javasehe Cultuur Mg f 75 HB w T Deelgor My Het Valgenbosch tot exploitatie vaoBouwterreinen Offerte Opr aand Serajoedal Stoomtram Mj f 400 AANGEBODEN Aand Administratiekantoor van Indische fondsen SOpCt Gelderache Credietvereenig 165 ld ld 169 I Qroningache Crediet en Han delBbank Bod 4 pCt Schuldbr Noderl Voorschotbank met winaldeeling Bod Aaid Nieuwe Nederlandacbe Cre dietbank 50 ZuidHolLCredietrereoBigiDg 35 Arnhemsce Hypotheekbank Toor Nederland 10 pCt ge t 120 Ie Ned SebedpiTerbapd Hy Bod Intercomminale Hyp bank 50 Ned Z AlrU HTp b Serie A Bod U U U B Bod Landbouw Hg Oetas Bod Mg Helenaveen 100 Cultuur Mg Petjangaïn 150 Cult Hg Pondok Oedeb Bod Kina Cultuur Hy Pranger Bod 6pCt Oblig Cultaur My Soember Uangis Kidoel Bod 5 Mg Tjepper 85 Aand Cultuur Hg Watoetoelis Poppob 171 Buiienahri Petrolaum Hy Bod Nederlandscb Indische Ex ploratie Mg Bod Mgnbonw Hg Grandplacer Bod Hgnbouw Hg Suriname Bod Noord Nederl Beetwortel suikettabriek Bod Kon Nederl Orofsmederg 60 Mg tot expl der Nieuwe Amsterdamsche Courant Al gemeen Handelsblad 130 Nederlandscb Westfaalsche Spoorweg Mg 275 Noord Oester Locaal Spoor weg Mg Bod Arnbemsche Tramweg My 100 Mg tot expl van mechanische vegvoermiddeleo Holland Bod Prof aand Ngm Tramweg Mg Bod Gew ld Idem ld Bod Aahd Oester Stoomtram Mg Bod Mg Amsteldgk tot expl van onroerende goederen Bod 5 pCI Oblig Bouwgrond Maats Nieuwerschie 40 Aand Algemeene Verzekering My Providentia Bod Bataviasche Zee en Brand Assurantie Maatschappy Noord en Zuid Hollandscbe transpol verzekering Mg n Oost Indische Zee en Brand Assurantie Haatscbappg Stoomvisscherij Maal chappg Hercurius Nederlandsche Mg tot bevordering van landaanwinning op de vlakte van bet Zwolscbe Diep 35 pCt Prei aand Overysselsche Kanali satie Haatschappg Bod Afgesl aand Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 3 pCl Oblig werkeiyke schuld Pa leis voor Volksviyi 00 pCt 4 Gemeente Winterswgk 90 3 Polder Overhetnwe Bod 3 Pandbr Nationale Hypo theekbank f 500 Opr aand Javasehe Cultuur My f 80 Arasterdam 5 November 1907 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 5 November door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand My voor Gemeentecrediet Serie B 110 pCt Cert V aand Twenlsche Bankververeeniging B W Biydenstein Ci 125 5 pCt Oblig Cultuur Mg Maroo 98 Aand Petroleum Hg Rsmbaug Serie A 37 Koetei Exploratie My 22 Prei aaiid Oranje Nassau Veem 75 Aand Internationale Guano en Sn perpbospbaatwerken 125 4i pCt Obli Nederlandsche Mar gariaefabriek te Weenen 35 Aand Hy voor Scheeps en Werktuigbouw Feyenoore 110 Stoomvaarl Hg Amstel 25 5 pCt Oblig Stoomvaart Uy Amsterdam 90 Aand Oester Stoomtram Mg 100 Groninger Waterleiding Mg 144 Concertgebouw te Amsterdam 50 4 pCt Oblig Gemeente Almelo 98 idem Groningen 1895 85 idem Lonniker 97 3 idem Loonopiand 85 3 idem Tilburg 1895 96 84 3 Kweekschool voor machinisten 50 Inkomsten Schuldbr Vereeniging voor Pbysische Terapie 35 Winstaaed Cultuur Haatscbappg Kaliwoengoo Plnntaran f 50 Opr aand Oester Stoomtram Hg 75 Bew van Deelger VereenigdeAroerikaansche fondsenKerkhoven Co Cs tweedeSerie f 100 5 beurs vak eotterdam L K H K StaaUUenmnen POETOOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RuBUHD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Aiu Japan Obligation 1899 4 77 44 OoLvuu aacouolidaarde Bui tenlandsche Schuld Rocepis L 100 IV 241 Bfpotheek Bankt Aandb idem idem 4 9 j Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4K9 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 i 100 Pandb Nederl Hyp i Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Nort faw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandscbe Hypb 99 Scheepvaart Maattfhappijen Pand Holland Oult Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 3poorwegUeningetu ijLhis Oblig ZuidItaliaanscheSpw lHg A 1367 Premiiteeninqen buuois Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 D vfrten My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitennaiilels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOÜSEN PELTERIJEN enz tegen Je meest coiicurreerende prgzen Burgeriuke Stand Moordreoht GEBOREN Jacobus oud J Vink Kruit en J Boere Cornells Arie ouders W S V d Sterre en G v d Graaf Florinns Marius Ggsbert onders Dirkzwager en M J Kooyraac Tennis onders A Rook en H de Kogel Meiten ouders J van Dugn en T van Veen Cornelia ouders G Boere en C Butler Catharina onders J Bloot en C Kruit GEHUWD D van Zanten en A H Perk OVERLEDEN A Termorshuizen 69 j A Verbree wed van D v d Dool 72 j H Vischmeyer 77 j ADVEKTEINT II l V Hiermede betuigen wy onzen oprechten dank vcor de vele bewgzen van deelneming bg het overiyden van onzen geliefden Echtgenoot Vader Broeder en Zwager den Heer 8 W VAN BUUREN NzK ondervonden Dit aller naam Wed A VAN BUUREN viN Dantzio Gouda 6 November 1907 Vereeoigiog A RH R 7i ORG Atdeiliog BROHHEMHUIS BOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deie inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige bnisboudelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neutriile Vereeniging 4ri emiorg Het Correspondentschap van XOftOKOfÊOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDUKDisKzwioBB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters en Ver legcr8 voor particuliere verpleging beschikbaar lltli Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze Iu 0Uet erf getcUUerae tPortreilen reiHbtreHogaerlê Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtuige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Geïll Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B HOGAKUIet Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QDaNT Kunsthandel Kleiweg by wien modullen te bezichtigen zyn WORMCRVEER HOLLAndf Eolito Oude Jenever Mightcap P HOPPE Verkryghaar by FEKTEU8 Jz Ui Of taehel en kurUramii ftleaw BOTertroffcB Prof Dr Lieböri wBllioktmd KVOV SBACBT ILIZI lAllKD hl mtt ribriiluiink tot Tourtdarende ra licale fi lekere genezing van alle zoll de meeit hardnekkige Menui Mtekten vooral ontutaaa d i afdwalingen op jeiigdigm loefi I a e ifenezing van elke zwakte BI i iiioht Benauwdheid Hooldpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte pgsvertering Onvermogen Impotenz Pollationc enz U tvoerige prospectuiten Irtprcr lauh g 1 II 1 1 Si ilubliul uvb II I Onira l Depdt Mattfa d Vuvto ünltliumn 1 IJ poll M JWb n k o Butlünlsm r Ilappol Jra enhag 1 Halramaoa da Joii J Czii llutter am Wriff O rtüU la rn bit allfl droitiati n PAIN EXPELLEII TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN ± f ik Ruw 3S j ii Dooa jicHT CN uheumatickluders MET SUCCES MaWlKT VtSKRIKBAAII IN FIESSCHEN V K SO cti W CiS afusm HM Apothekei en Dboobten F Ad RlCHTERl C RoTTEmiAM i Te GouDi bg C LUGr i Apothek jr Harkt en bjj WOLFF Co Westhaven 198