Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1907

Belastingbetalende Burgers en Belanghebbendeo bij de Rermis te GOUDA In uw eigen belang wordl U belèdil aangeraden druk gebruik te maken en uwe handteekenig te plaatsen op de lijsten die in verschillende Cafe s en Sigarenwinkels ter teekening zullen gelegd worden voor het BEHOUD van den KERMIS ZONDAG HET COMITÉ o 1048S Vrijdag 8 November 1907 46s e tlaai fi aiio JSieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Teleletn He 8t De üitg ave deïer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per l ost 1 70 Afzonderiijke N i is V IJ F C E N T K N ïÊ S jp Tflietoon tn ftt ADVERTENTIES worden gepUatst van 1 o rpo els a 50 Centen iedere re el meer 10 Centen Groote letters wonlen berekent naar laatsruimle Iiizenilin r van Advert ntien Un 1 uur ics mii M in uitshitend soliede soorten Eacbels Volhaardeo IlitlraaieDile iDslQitkacliels t k r a d I R0 D Pi ZBugestraat 6 91 92 f fjr ± Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poe der wordt gratis toe e Bonden Kan ingegeven vrorden in Koffle me Melk Likeur Abnni Bitr Water of in het voedsel zonder dat liet nooditj ie dat de dronkaard er ieta van a vieet IIM COZA POEDER betit de wonderbaro eigenBchap om tegenzin tol bet driaken van sterken drank bier wgii absint enz bü den dronkaard op te wekketi Het COZA POEOBU welkt zoo onopgemerkt en zsker dat de echtgenoole de zuster o de doobter van den verslaafde bet hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan bjj zijne redding te danken heelt Het COZA POEUBH heeft bet hniselyk gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatsctaappg herschapen het beeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut aardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratia aan ben die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7yn Correspondentie in alle talen der wereld Hut echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depdtboaders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Ora deze te bekomen wendt U direct naar Londen CQZAINSTITUTE i d l 7 rif eri Wacht U voor namaaksels Hot Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap nilrt en Gcvoi§cHc Van af heden en vorder dagelijks versch Terkrjigbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Puulardon Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Kond vogels Fazanten Patruzen Snippen Korboender Roovloescb enz en tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco joor geheel Nederland Aanbevelend T GVTIEUSa Poelier Oostorstraat 18 ROTTEBDAU Telepboon Interc No 2031 Vinum Sanguinosuin in Vaeuo Mgn dochter had werk dat voor haar te zwaar was zij zou daarmee zekerï te gronde gegaan zijn daarvoor hanldu ik haar tbuis Zij was o zoo zwak geI worden Geen eetlust slecht slaiirn haitkloppingen altyd moe en lusteloos Ik werd er hopeloos onder want de modioynen diu zjj kreeg hielpen haar niets Ten einde raad ben ik met de Sanguinoso bt gonnen maar wat een prachtige uitkomst I Eerst at zij niets nu eet zij heerlijk Korst zag zj bleek als was nu heeftzij roede lippen en tandvleesch ook slaapt zü goed en wordt verkwikt wakkeV in een woord do Sangninose heeft haar heerlijk en afdoende geholpen Wd ziJn Ozeer danMjaar voor dit prachtige middel en U moogt van dit schrijven gerustgebruik maken PretoriuBitraat 31 Den Haag Mej WF IJSTEBS Prijs per flacon f 1 60 C fl f 8 12 il f 15 WACHT U VOOR NAMAAK Hebt oy reeds kennis met den VIJGENHONIU gemaakt het beste middel tegen don Hoest f Te Gouda by WOLFF Co Westhaven WERELD SUCCES Wereltlbei oeinde Superior DruivenLorsthoiiiiig Extract wordt aanbevolen tegen Uorstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijinhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELliNTHE is verkrggbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitêchland Engeland Amtrika Ned Indiê Oranje Rivier Kolonie Trhnevaal ent IdELIANTBE werd 9 maal met Gouden 3 maal mot Eere Medailles bekroond MELIAKTBE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MEUANTHS in doozen tabletten f O iO en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SGHAIK Co Konlnkiyte Stoomfabriek De Boningbtoem Den Haag Verkrijgbaar by Firma WOLVF C Co Westhaven 198 Gouda OBENUKL Oouda K U VAN MILD Veerstal B IZi Oouda k BOÜMAN oordreMi PINKSB NieuverkerkadlJtel A N v b ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewarr A SCHEER Haaelrechl P W T KOE Oudtmater K VAN DBR HEI IDEN te Remwijk P v D SPI K MoereaptlU D v d STAIl Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER ntUD V Waddingeveen P A m GROOT A d lOSüB Oudewafr J P KASTELEIN Polebrsekerdam I BIKKER t Benschop tVAiltSCIIIJIiVIH C Laat ü niet misleiden door 46 I S roop Het klooster SiinrtriPaiilo AbtUi bestaat niet du Siroop van geenerlel waarde SIER OW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwisse groot fi 3 4S zenden wg franco door Nederland onze overl bekende yornml Colleotlea 30 Hyacinten voor glazen of iO voor potten of 5Ü voor den tnin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 polten of eene colleotie voor den tuil van 260 stuks of eene collectie voor kamer eu tnin van 210 stnks ieder bevattende eene prachtige kenie van Hyacintben Talpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz Rgk geïllustreerde prgslgst met specificatie onzer collecties in bet HoUandsch en onze vele wenken voor de cnltoar bevattende groote catalogaa in het Daitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tuinbouw KtablisseDieol UuisterDulfl Noordwljk bU Haarlem ten zeerste aanbeveelt è DE nOBDKOOPSTB DE MEEST PRACTISCHE f DE MEEST voi LEmaB MOJtt t JLA liKil zgn beslist Üe der Firma ril e LADIBS JOÜKKAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DUESaU AKEU met een gratis geknipt patroon TUE UAZAAH OI CBILDUBS S iUSBIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen yRAAOT Vw aöëkhaiiaëïaai Proetnummer Alle met kaatel Boll BIJvoty èl Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn ÖI KNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen ïoornitbetaling van f 0 50 verkrggbaar bg MILLY SIMONSj Don Haag Noord Brabaolscb ScboeH eo Laarzcninagazijn KLbIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Ueeren Daaies eo Kiader Wiiter Artikelci SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz eni Aanbevelend C SiHltS Alle repiratil n en aanfcemdten werk MiËPflTrarm eu wnr It rerz icht 3f t WGaK te letti UIT HIT Mas umi vah Vhll AVK SWAAY Mm QORINCHBH Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van i hoM 1 erni half en een Ned f met varmelding van Nommer c Pry vooraito v u nevenstaan Merk volgens de Wei gedepeneerd Zich tot de uitvoe ing van geeerde orden aanbev ende i C BUL vootnooB J BRKEB AABT Ij GoRd D iik rwi A BSffKMANA UitloUng van geldleenlogeii BURGEMEESTER en WETHOUDERS vqd GOUDA maken bekend dat bij loting ter aflossing na I Januari 1908 zijn aangewexen lO van de geldleening groot f 136000 in 1893 aangegaan de obligation Noa 60 115 en 2O van de geldleening groot t 43000 in 1895 aangegaan de obligatie No 38 30 van de geldleening groot 78000 in 1897 aangegaan de obligatien Nos 19 24 37 34 55 59 66 67 73 en 75 40 van de geldleening groot t 77000 in 1899 aangegaan de obligatien Noa 7 44 50 en 67 5O van de geldleening groot i 106000 in 1903 aangegaan de obligatien Nos 5 n 36 60 van de geldleening groot f 66000 in 19OJ aangegaan de obligatitin Nos 3 25 46 en 63 Gouda 7 November 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd j R L MARTENS I De Socretaria I I BROUWER KENKISGEVIKG iNftiCHrmaiN welke gevaar schade or HINDER KÜNNUN VSROORZAKEK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan A A M Grooa firma Groos Nichting en i ne rechtverkr genden tot het uitbreiden van zijne stoombleekerij en waschinrichting door bijbouw in het perceel aan den Fluweelen Singel wijk R No 719 en 730 Kadastraal bekend sectie A No 3893 3892 en 2053 GOUDA den 7 November 1907 Burgemeester en Wethouders Toornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlaodsctk Overzicht Renter seiDt ojt Beriyn dd 6 Nov De beklaagde Brand werd wegens beleediging van prins Bülow veroordeeld tot een gO vangenisetraf van een jaar en zes maanden de veroordeelde werd met het oog op het gevaar voor ontvincbting onmiddellijk in iecbtenis genomen V Gisteren hadden de candidaatstellingen FtUILLETODI HIT TWEEGEVEGHT Roman naar het Ruiisiicb 7 Zooals bjj een groot aantal echtparen bet geval is ging vroeger bij Lajewsky en Nadjeshda Feodorowna geen maaltgd zonder kibbelarij of een of andere scène voorbij doch sedert Lajewsky tot het besluit kwam dat h j niet meer beminde trachtte hy Nadjeihda Feodorowna in alles toe te geven sprak lief en teeder met haar glimlachte noemde haar duifje en koste haar na den maaltijd op het voorhoofd Deie soep smaakt als drop zei hg glimlachend doch hoewel hg licb tot vriendelijkheid dwong kon hy niet nalaten er aan toe te voegen Niemand liet bfj ons naar de bnishonding All je dan liek bont of loo beiig met lectnnr lal ik my met de kenken moeten bemoeien Vroeger ion $ geantwoord hebben Doe dat dan naar ol Ik begryp bet wel j Ut my tot keukenmeid maken m aranwel wierp it hem ilacliti een lelia de verkiezingün in de OranjerivierItoi ie plaats Uerlien leden van de OranJHUnie onder welke de faeeren Hertzog en Wessels benevens twee onalhankeiyken werden direct gekozen er moeten nog 23 verkiezingen plaats hebben tusschen 22 candidaten van de Oranje Unie 19 onalliankeIjken en 7 constitnlionalisten Over den uilslag der verkiezingen te S Petersbnrg heerscht in constitutioneel democratische kringen groote vreugde De nieuw gekozen algevaardigde Miljoekel heeft tegenover een persman op de grooti beteekenis van deze overwinning zgner parlö gewezen Van links hadden zich kiezers bü de kadetten aangesloten De verkiezingen hadden hel bewijs geleverd dat de partjjeh van links onder d breede lagen der bevolking steeds meer hun crediet inboetten Na de tweede Doema heeft volgens Miljoekol del overgroote meerderheid der kiezers ingezien djil de taktiek der linkerzijde dwaas s en bare beloften ijdel Miljoekol moge over de verkiezingen in de hoofdstad jaichen de algemeene nitslag der verkiezingen in den lande geelt hem alles behalve juichensstof de kadettet hebben t er bij de verkiezingen over t geheel genomen leeljjlc afgebracht Ook over de toekomstige gediagslijn der kadetten in de Doema had Mi joekof het Die hing naar bü zeide geheel af van de houding der Octobrislen Mochten dezen geen bondgenootschap met de partijen van rechls willen aangaan dan hadden do k idelten het heft in handen Dat ii wel wat al te optimistisch voorgesteld In het an lere geval zonden de kadetten de rol van ijivloedr jke critici spelen Het laatste Igkt ons het waarB hijnl ikBte In het proces Harden Moltkle werden door Harden eenige politieke mediideelingen gedaan voornamelp betrekking hebbende op de bonding door Duitschland jn de Marokkaansche qnaestie aangenoraeri en over de voorgeschiedenis daarvan Daèrbij vermeld dat in 1904 een samenkomst van den Dnitschen keizer met president Loube iu de Italiaansche wateren voorbereid was die echter mislukte Reeds vroeger was hierover iets bekend geworden en was het vrij duidelijk dat die samenkomst was voorben id doch dat er op het laatste oogenblik iets tusschen gekomen is Dü vraag is daarom of van Fransche fijde en voornamelijk door den minister Delcassé ieta gedaan is om die ontmoeting te wen blik toe en kleurde Wel hoe gevoel je je vandaag vroeg hy beminnenswaardig Vandaag scheelt my niets Ik voel me slechts wat zwak Je moet je wat in acht nemen duifje Ik ben zeer bezorgd over je Nadjesbda Feodorowna sukkelde Samoylenko zei dat zg afwisselende koorts had en gaf haar kinine de andere dokter Ustimowitch een groot schraal menschenschnw man die over dag thuis zat en s avonds hoestend met de handen op den rug langzaam op de landingsplaats wandelde zei dat ze eene vrouwenziekte had en schreef warme kompressen voor Vroeger toen Lajewsky nog beminde verontrustte Nadjesbda Feodorowna s ziekte hem nu zag hy zelfs in deze ziekte leugen Het gele vermoeide gezicht de matte blik het geeuwen na de koorts en de omstandigheid dat zg gedurende de koorts als een slang onder haar plaid ineengerold lag en eer een knaap dan een vrouw geleek de zoele en slechte lucht in hare kamer dat allea bedierf naar zyne meening elke illusie en was een protest tegen liefde en huwelyk Als tweede gerecht werd spinazie met harde eieren opgedragen en voor Nadjesbda feodorowna kiuel melk verhinderen Het Journal d Alsace Lorraine meldt in 1906 van Loabet zelf de volgende büzondorheden vernomen te hebben Het heeft niet aan raj gelegen dal wg elkander niet on moet hebben Toen ik er over gepolst werd was miJn antwoord dat het volkomen goedkenrde ja nog meer hoewel ik ouder ben dan de keizer had ik gaarne den eersten stap gedaan en zou ik tot hem zgn ge komen Dat de ontmoeting mislukt is schreef Loubet toe aan de ontevredenheid van den keizer over de toosten die te Napels door koning Victor Emanuel eo president Loubet werden gehouden Ook in de opzienbarende Brieven van een diplomaat in de Turgn sche Slainpa inilertyd breedvoerig door ons besproken word dit medegedeeld ïittoai had het goheele pro ramma van de ontvangst van president Loubet in Italië aan hut Bertgnsche hof medegedeeld daarop wiis slcclils één lo o t aangegeven bjj hot feestmial in liet Quirinaal en dit was eveneens aan den keizer medegedeeld Maar door den drang der gebeurtenissen medegosleept bad de regeering toegestaan dat een tweede toost te Napels zou worden gebonden een toost op do marine De keizer die naar Bari stoomde waar hg den president zou ontmoeten wijzigde zij i plan ging naar VeneliiS en keerde van daar over land naar Dnitschland terug Er is een prijsvraag uitgeschreven voor een te öenève op te richten gedenkleeken voor derHervouning Als hoofdSguren zgn gedacht cllviaC Wilhelm Farel John Knoi en preodoro Beza En als bpguren óf politieke legers van het Calvinisme als Coligny prins Willem van Oranje Cromwell de groote Keurvorst 6f personificaties der volkeren liJ wie het Calvinisme ingang gevonden hdcl een Genevees en Beroer een Hngenoot en Watergeus oen Puritein een Pilgrim Father Als facoltatieve onderwerpen voor basreliefs zijn genoemd een predicalie tè Geneve Knol voor Maria Stoart onderteekening van het Edict van NantoE MaySower Bill of Rights ontvangst der Hugenoten in Brandenburg Het groote nieuws van gisteren brengt do bevestiging van geruchten die den laatsten tgd in omloop waren ministor Taft gaat niet naar Europa maar keert onverwgld terug naar de westkust van de Vereenigde Staten Waarom de minister van oorlog de met zooveel drukte aangekondigde reis laat Toen zg met bezorgd gelaat de kissel met een lepeltje omroerde dan traag begon te eten en melk daarbg dronk overweldigde hem zulk een baat dat zgn hiiar overeind ging staan Hg was zich bewust dat zulk eene gewaarwording zelfs ia betrekking tot een bond krenkend 70u geweest zgn doch hg was niet boos op zich zelf maar op Nadjesbda Feodorowna dat zg dit gevoel in hem opwekte ja hij begreep waarom minnaars soms bonne geliefdon dooden Hg zelf zon niet dooden doch indien hg gezworeoo was zon hg den moordenaar vryspreken Merci dnifje zei hg na afloop van den maaltgd en kuste Nadjesbda Feodorowna op het voorhoofd In zyne kamer tredende ging hg vgl minuten van den eeoen hoek naar den anderen bekeek zgue laarzen zette zich op den divan nam de laarzen in de hand en mompelde Vluchten Vluchten I Onze verh inding vaststellen en dan vluchten Hy lagde zich op den divan en het kwam weer in hem op dat Nadjesbda Feodorowna s man mogelgk door zgne schuld gestorven was Een inensch te beschuldigen omdat hy iemand lief kreeg of ophield lief te hebben Ia dwaas zocht hy zich zelf te over toicen terwyi by liggend lyne laarzen aan vervallen is niet bekend Er zgn daarover allerlei tegonstrijdigc gerochten in omloop Sommigen beweren dat Taft op de Filippijnen en in Tokio wat al te zeer de houdiog heeft aangenomen van een a s president Anderen gelooven dat president Roosevelt het eenvoudig niet hebben wil dat Taft zich in Enropeesche hoofdsteden laat vieren Een derde groep beoordeelaars meent dat Roosevelt aan Taft verwijt hem in de moeiliikbeden met de finitnciers te hebben aangezet tot een onverzoenlijke houding Daarover zouden dan bittere telegrammen zijn gewisseld tnsschcn het Wille Huis en Manilla Ën op die bittere telegrammen zullen naar de bovengenoemde beoordcelnara vermoeden bittere woordenwisselingen volgen De natuurlijkste en vooralsnog aannemelijkste verklaring van Tafts spoedigen lerngkeer naar de Vereenigde Staten is dot de minister Tan oorlog heeft ervaren boe zjjn afwezigheid nit Washington door politieke mededingers is gebruikt om zijn Tafis kans op het presidentschap te benadeelen De zaak zal echter in do Amerikaansche dagbladpers tot allerlei uitvoerige beschouwingen aanleiding geven waarbij allicht de ware beweegredenen zullen aan het licht komen Pater Hlinka de geschorste priester nil t yzernova hield j ondag een redevoering te Praag over de onderdrnkking der nietMa gyaarsche nalionaliteiten door de Magyaren Hij wees er op dat achter het ïntra gebergte drie raillioen Slowakken voortdurend moeten strg den voor hun vrijheid De Slowaksche scholen worden gesInt U de Hlowakscbe letterkundige instellingen eveneens de schoolvereenigingen ontbonden op de fondsen beslag gelegd en van het gebouw dér Slowakscho schoolvereoniging was een Magyaarsch gerechtshof gemaakt waarin de Slowakken worden veroordeeld Voor do drie millioen Slowakken zijn er slechts drio nationale lagere scholen en geen enkele bewaarschool De onderwgzercisen moeton zich verbinden tegen kinderen die onder zijn dan drie jaar nooit een woord in de Stowakkon laal te spreken in do Ingere scholen wordt 24 uur per week les gegeven in de Mngyaarsche taal terwijl de moedertaal der kinderen van de scholen is gebnnnen Leerlingen die een boek in de Slowakkentaal lezen worden van school gcsLnurd Op deze wijze wordt naar pater Hlinkauiteenzette gepoogd hetnationalit itsgevoilte dooden door de taal ds nillng er yan te onderdrukken De Tsjechische Union bevat weder een trok Liefde en haat staan niet in on e machl Wat den man aangaat ben ik indirect misschien de oorzaak van zgn dood maar 1ïog eens ben ik dan schuldig omdat ik zgne vrouw lief kreeg eu die vronw mg Hy stond op en nadat hy zgne muts op gezocht had ging hg op wig naar zgn ro lega Schoachkowsky bjj wii n de ambtenaren dagelgks bgeenkwamen om Wint en koud bier te drinken In rogne besluiteloosheid herinner ik aan Hamlet dacht Lajewsky onderweg Hoe joist beeft Shakespeare waargenomen Ach hoe juist IIL Om wat afleiding te hebben en met bet oog op de dringende behoefte van nieuw aangekomeoen die geene familie hadden en by gebrek aan een hotel nergens konden middagmalen hield dokter Samoyl nko eene soort van table d hote Ten tgde van ons verhaal alen slechts twee peisonenbg hem de jonge zoöloog Van Koren die voor den zomer aan de Zwarte Zee gekomen was om do embiyologie der Medusen lo bestndeeren en de diakoon Pobedoff die eerst kort geleden van het seminarie gekomen en aan gewezen was om den ouden diakoon te vervangen die voor zgne gr zondheid op reis was Wordt veivolgd