Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1907

brief van BjSmsterne Björbson waarin deie zjjn besinit mededeelt den stryd in het belang der diet Magyaarsche nationaliteiten in Hongarije voort te zetten Hi zegt dat zijn volgende broclinre getiteld zal zijn Du voornaamste Hongaarsche industrie liet maken van Magyaren Hij zal daarin den toestand zoo duidelgk uiteen zetten dat de Magyaren beschaamd zullen zijn over hun houding Hy hoopt dat dit invloed zal hebben en is vastbesloten den strijd voort te zetten zoolang de Magyaren geen andere 1 onding aannemt n tegen de andere nationaliteiten De toestand in Marokko is nog steeds onrustbarend Men verwr uht dat met het einde van den Bamaznn de aanvallen der vijandelijke stammen zullen vernieuwJ worden Openbare uitroepen ziJn rondgezonden om de stammen aan te zeggen dat alle mannen die de wapenen kunnen dragen zich bereid moeten houden Tien sterke Mehalla s van Moulay Uatld staan by Mogador tegenover de troepen van Kaïd Anfloes Üe Mehalla s ontvangen voortdurend krachtigen toevoer van vrgwiliigers Dit het zuiden Kaïd Aofloes heeft 5U00 gewapenden en is bereid met de Frunschen saam te werken in het belang van den Saltan De Zenatas die van een sterke karavaan onder gewapend geleide naar Casablanca zonden werden bij Azoka door de volgelingen van Moulay Hafid aangevallen een gevecht ontstond waarin aan beide zyden doeden en gewonden vielen De troepen van Moulay Hafid schijnen besloten alle toegangen tot Casablanca at te snijden zg rekenen op de hulp der stammen wier haat tegen de Franscheii door de gebeurtenissen bij Casablanca is opgewekt Oe Europeanen aan de kust gelooven niet dat hun veiligheid gevaar loopt zoo slechts geen der Europeesche mogendheden zich in den strijd tusscheu den Sultan eu MoolayHafld mengt Ken aanval op Mogador is niet te vreezen wijl twee oorlogsschepen voor de haven liggen in de stad zeil is een bezetting van 1100 man Snltantroepen waaronder een bataljon van het regiment van Kaid Maclean Monlay Hafld ontving brieven van den commandant der Mehalla in bet gebied Shawia waarin hem wordt aangeraden zich naar Shawia te begeven wil hiJ geen aanzienlijke verliezen lijden onder ziJn aanhangers Die brieven hebben Moulay Hafld geleid tot het nemen van maatregelen om ziJQ kamp te verleggen Maar of bü naar Shawia zal vertrekken dan wel naar Meskalla gelijk de Times meent of dat bü stil te Marakesj zal blijven zooals hg tot dusver nog steeds deed ia nog niet bekend Eerst na het einde der vastenmaand zal wellicht eenige zekerheid kunnen verkregen worden Verspreide Berichten FïAHIBUIC In de militaire gevangenis te Toulouse werd doer een bewaker ontdekt dat een der gedetineerden bezig was een onderaardsche gang te graven waardoor hi zou kunnen ontkomen Toen hü alarm maakte vielen 50 gevangenen tegelijk op hem aan en overmeesteiden hem Er moest gendarmerie bjjkomen om de orde te herstellen EnöELiüD Er is al een nieuw luchtschip voor het leger in aanbouw ter vervacging van het verongelukte Het zal bü een windsnelheid van i meter in de seconde een snelheid krijgen van 50 kilometer per uur en een gewicht van 300 kilogram kunnen dragen BiMni De koning heeft rheumaliek in den hiel Daarvoor moet hij in het vervolg elke week naar Parij Men weet daar voor heel wat kwalen raad zelfs voor pijii in den hiel OOSTENKUK HOSOABUB Te Bendenz is de auto van aartshertog Frans Salvator een schoonzoon van keizer Frans Jozef in botsing gekomen met een boerenwagen De auto werd slechts licht beschadigd doch bü deze gelegenheid bleek het dat de aartshertog zich in gezelschap bevond van een dame die niet bepaald tot de hoikringen behoort Het geval wekt nnn het Weensche hof veel sensatie RoEuesiE Te Lotru is een Italiannsche anarchist gearresteerd met name Cesar die in correspondentie stond met anarchisten ti Brussel en Milaan en die volgens de politie met het voornemen heeft rondgeloopen koning Carol te vermoorden samen met oen Oostenrijker BINNENLAND VrATEN ïKNKUAAI T If li IC I IC H M n K n Vergadering van Woensdag 6 November De voorzitter deelde mede dat ingekomen is het wetsontwerp tot gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee en de indjjking van het Wieringermeer Indische begroeiing Bii do Vüoiizetling van do behandeling dea Indische begrooting sprak de heer I ïzerman waardeering uit voor het beleid van den Gouverneurgeneraal maar betreuren deed h j diens bekende schrijven inzake de mishandelingen in Djambi Spr behandelde daarna do Atjeb politiek en erkende dat de gruweliikheden en wreedheden een bedenkelijke hoogheid bereiken en dat daaraan een eindo moet komen Intnsscheu achtte spr het noodzakelijk dat het stelsel van Heotsz worde vastgehouden HiJ zou ook niet de verantwoordelijkheid willen dragen van vervanging van den gouverneur van Aljeh Waar spr echter wèl sterk op aandrong was betere bescherming van de ons goedgezinde bevolking Do bevolking moet geregeerd door haar eigen hoofden krachtig gestennd door onze Regeering Men geve den hoofden midddelcn om de goed gezinden te beschern en bijv door aan ieder hunner een kleine macht gewapende politie dienaren toe te voegen üe heer de Waal Malefljt vreesde s ministers financieel beleid gaf met een beroep op China verschillende middelen aan tot bestrijding van het opinmkwaad en drong aan op plaatselijke afschaffing van heerendiensten Wat Aljeh betreft concludeerde spr dat niemand hier gezegd heeft dat we ons daaruit moeten terugtrekken en voorts meende spr dat men de onderwerping van de ons vijandig gezinde bevolking te weinig gemakkelgk heeft gemaakt De heer Verhetj betoogde dat het oorlogshandwerk op Atjeh niet steeds de ernstige beteekonis bedt die het moet hebben ïroepenversterking is daar i noodig Spr drong aan op een onderzoek van Regeeringswege omtrent den tegenwoordigen toestand op Atjeb teneinde de ongerustheid welke daaromtrent op dat oogenblik beslaat weg te nemen Do heer Dnymaer van Twist constateerde dat het den minister aan ernst ontbreekt by de bestrydlng van het concubinaat Do ministor van Koloniën betoogde allereerst dat zijn financieel beleid niets te wenschen overlaat Er is en biytt een gezonde flnancieele vooruitgang De vermindering van hooge traktementen zou een onverstandige maatregel zgn Leenen voor militaire doeleinden achtte spr ongewenscht Hy hoopte de kwestie der vreemde Oosterlingen spoedig tot een oplossing te kunnen brengen Alle praktische middelen tot beperking van het opiumverbruik zullen ter hand genomen worden Wat ontginning betreft is de Indische regeering in t algemeen niet voor exploratie van petrolenmbronnen Spr verdedigde zich breedvoerig tegenover den heer van Kol dat hy zoo zyn lichtschorm handig en verschillende belangryke onderwerpen aan kapstokken wist te hangen Wat betreft de kwestie van mishandeling van getuigen in Djambi dit keurde de minister ten sterkste af Uit de stukken biykt dat de onderluitenant die zich aan het feit heelt schuldig gemaakt niet gestraft is omdat zyn optreden overigens groote verdiensten heeft gehad over hel breken van verzet Maar de minister zal het geval nogmaals in Indië onder de aandacht brongen en er byvoegen dat hg onder olie omstandigheden dergelgke mishandelingen afkeurt en hy meent dat zg die er zich schuldig aan maken steeds gestraft behooren te worden Wat nu Atjeb betreft er is op een kampong een salvo afgevuurd omdat er een schot uit gelost was doch toen bevonif zlch niemand in de kampong en er is dus niemand gedood Ook is onjuist de bewaring dat in Indië de gewoonte bestaat alle gewonden af te maken Het tegendeel is waar De instructie luidt zooveel raogelgk gevangei en maken en zoo min mogoiyk menschen afmaken De minister kon slechts de tact flinkheid en energie van den Gouverneur van Atjeh roemen die slechts de belangen van de bevolking op het oog heeft Ten slotte deelde de minister mee dat de Gouverneur generaal van HentS7 met machtiging van de Koningin binnen U dagen naar Atjeh zal vertrekken tot het instellen van een persoonigk onderzoek hetgeen echter geenszins mag beschouwd worden als een blijk van wantrouwen in den gouverneur van Daalen Er volgden replieken waarbg de heer van Kol opmerkte dat hg hot aangekondigde onderzoek door generaal v Heutsz al bg voorbaat niet voldoende achtte en niet oupartydlg eo niet ernstig daar v Heutsz een onderzoek naar eigeu werk zal gaan instellen Daarom stelde spr de volgende motie voor De Kamer van oordeel dat naar het optreden onzer troepen in Atjeh e t ondorhoorigheden een onparlgdig onderzoek dient te worden ingesteld en de schuldigen eventueel behooren te worden gestraft met overlegging der rapporten omtrent een en ander aan de Kamer gaat over tot de orde van den dag Besloten werd tot dadelgke behandeling dezer motie De heer IJzerman daarentegen diende een motie van vertrouwi n in het bedoelde onderzoek in Do minister van Koloniën verklaarde o a dat hii de inotia van Kol niet kan aanvaarden als zynde een votum van wantrouwen in den Gouvernenr generaal üe motieIJzerman aanvaardde hg Ten slotte werd de motie van Kol verworpen met 47 te eri 6 stemmen en do motie IJzerman zonder stemming goedgekeurd De Ie aldeeling van do Indische begrooting werd zonder steminiug goedgekeurd Morgen 10 uur voortzetting ieincng dn Uerii hton Twee merkwaardige vonnissen worden uit Australië gemeld Voor den politierechter in een der plaatsjes van Victoria storrd een jonge man tereclit omdat bg zich des Zondags zonder geldige reden in e en hotel had bevonden Hg verklaarde onder eede dat hg alleen dat hotel binnen wa gegaan omdut hij verloofd was met de docliter van den eigenaar Deze dochter bevestigde de verklaring van den overtreder maar desniettemin werd de jonge man tot oen boete van een pond sterling veroordeeld wegens ongeoorloolde aanwezigheid in een hotel Niet minder merkwaardig is het vonnis van den politierechter te Sydney voor wien 14 Engolsche stokers verschenen beacbuldigd wederrechtelgk hun schip een Duitsche stüombuoi te hebben verlaten üe beschuldigden waren te Liverpool in de plaats van een aantal stakende Duitsche zeelieden van een reis naar en van Au tra lië aangemonsterd Te hunner verdedigiiig voerden de stokers aan dat zg bevreesd waren geweest voor zeven Duitsche matrozen die met hen te zamen werkten en die hel hun op de heenreis lastig gemaakt hadden en zells mishandeld Wat zeide de Australische rechter veertien Eogelschen zgn bang voor zeven Duitschers Veertien dagen gevangenisstral Het nienw benoemde Kamerlid Helsdingen heelt naar Het Volk meldt zgn functie van propagandist der S D A P voor Gelderland neergelegd en gaat in of by Den Haag wonen Ook heeft Helsdingen moeten bedanken als lid van het Partgbestnnr daar volgens het reglement niet meer dan twee leden der Tweede Kamer in het Partgbestuur zitting hebben en de laatstgekozene moet aftreden Het Partgbestnnr heeft met de Kamerfractie en de redactie van Het Volk vergaderd ter bespreking van de regeeringsvoorslellen inzake Grondwetsherziening Te Rotcrdam kwam Maandagavond met den exprestrein uit Parijs een heer aan wien onderweg zgn portefeuille met 7500 Iranca ontlutseld was Van twee der zakkenrollers wordt het volgende signalement gegeven Tusschen 40 en 50 jaar de een tamelgk groot met een roodacbtigen opgestoken snor mager aangezicht en geelachlig bruine kleeren de tweede is klein heelt een dik hoofd en een zwarte snor Van den derde kan geen signalement worden opgegeven Nu de loting voor de militie ia afgeloopen kunnen voor hem die daarbg geen vrg nummer hooft getrokken tal van vrag n ryzen Zal hg 8 maander zgn zal hg nog 4maan der kunnen worden zal hg zyn dienstplicht vervullen door te dienen als milicien en in het laatste geval zal hg dan uitstel vragen van dienst en voor hoelang kan dit zal hy zich al ol niet opgeven voor kaderop eiding n is er iets aan te doen om in een bepaald garoUoen en by een bepaald wapen te wordeq ngedeeld Welk Antwoord op al deze en nog vele andere te stellen vragen het goede is hangt uit den aard der zaak af van de omstandigheden waarin de loteling of het gezin waartoe deze behoort verkeert Maar zeker is het dat de vervulling van den dienstplicht in vele gevallen verlicht kan worden door het goede antwoord te vinden Dit is echter slechts mogeiyk bg de kennis van de ter zake bestaande bepalingen en voorschriften Wg ochten het daarom voor algemeen belang er op dit tgdstip aan te herinneren dat er een boekje bestaat hstwdk dtn balsogh bb n la dit opiichv nemende diensten kan bewgzen en van goeden raad dienen kan Dit boekje is getiteld de Militiegids Het is uitgegeven met voorkennis van het Departement van Oorlog eu in den boekhandel overal verkrggbaar Omdat meer militaire boekjes in den handel zgn lette men op de juisten titel Men meldt uit Arnhem In de gisterenavond gel oudeii vergadering der Kamer van Arbeid waarby ook eenige patroons en stakende werklieden tegenwoordig waren zgn de eischen dezer laatsten ter tatel gebracht Zo zullen door de aldeeling van den Aannemersbond overwogen worden Men heelt goede hoop dat men tot overeenstemming zal komen en dat Maandag het werk weer hervat zal worden Uit Am8terd im meldt men Gisteravond omstreeks zeven uur is een heer in het Vondelpark bg de Vondelstraat aangorand dior drie kerels Zg mishandelden hem zuodat hy het bewuslzgn verloor en ontnamen hem een rgksdaaider Toen hg weder bg kwam persten zg hem de belofte af dal hi s avonds te 10 iiui op het Museumlerreiri bg de lJ baan een som gelds zou komen brengen Bg niet voldoen daaraan zouden zi iets te zgnen nadeele publiceeren De aangerande was zoo wgs toe te stemmen maar dadeiyk daarop de politie te waaischuwen met het gelukkig gevolg dat ongeveer een uur later twee der daders op het Mnseumterrein konden worden langehouden Zij werden naar het politiebureau op het L iidscheplein gebracht en geconfronteerd met den ini handelde die zg pertinent herkende Men meldt aan de N R Ct Gistermiddag is te Eist bg Rhenen de arbeider M W van do plantage Willem III door het schrikken van zgn paard veor een koppel koeien van den bok van een wagen gevallen Hg bekwam schedelbrenk en stierl na een paar uren een vrouw met vier kindereu bigven achter Men meldt nader omtrent den brand bij de firma Bruyollo te Tilburg Twee koperslagersknechts waren in de wasschery on poetserg der granen bezig met het reinigen eu soldeeren dor machinerieën toen plotseling naar men vermoedt de daartoe benoodigde stollen vlam vatten Binnen weinige oogenblikken stond hel gebouw in lichte laaie Hel is merkwaardig dat de beide personen daar aan den arbeid er het leven hebben afgebracht teme r wgl één hunner op do machine stond te soldeeren en de vlammen van onder opsloegen Beiden bekwamen jtamelgk ernstige brandwonden Hel geheeie gebouw met inhoud is uitgebrand De overige uitgebreide fabrieksgebouwen bleven gespaard Voor 18 jaren is dezelfde inrichting afgebrand Het verbrande was niel verzeksrd Men meldt uit KerVrade aan de L K Jaarlijks worden er aan de Hollandsche grinzen in na en voorjaar duizenden zangvogels door de Hollanders gevangen en verpakt in kisten naar een Duitsch postkantoor vervoerd om van daar verder bezorgd te worden Door dat samenpersen in kisten zyn vele dezer diertjes natuurlgk doo l alvorens zy op de plaats hunner bestemming aankomen Dat deze handel werkelgk groot is dit bewijst het feit dat op één dag aan een Duitsch grenskantoor niet minder dan 80 kisten werden gebracht elk mot een iuhoad van IB it 20 vogeltjes De vader van het Russische meisje dat naar men zich herinneren zal een week lang weg ia geweest heelt thans verklaard dal zgu dochter wel degelgk ontroerd is geworden door kerels die haar in een gesloten rgtuig naar een afgelegen wgk van Londen brachten Zg werd op een zolder gevangen gehouden in gezelschap mnt Fransche meisjes Zg werd goed behandeld doch zeer gestreng bewaakt maar hg de eerste gelegenheid do boste was zg ontvineht Dit moet de heer Lapoukhine hebben verklaard 01 deze verklaring door hem gedaan is om praatjes waarbg de goede naam zgnor dochter in gevaar kwam te doen verdwynen ia niet bekend Het spoor wegongelak in het Brohldal Nadat do machinist van den bg Oberssen ontspoorden trein gearresteerd is heeft men thans ook den stationschef van Kempenick gevangen genomen Het onderzoek heeft aangetoond dat het ongeluk te wgten is aan groote slordigheid in het geheeie bedrgf op dezen spoorweg die door een maatschappg geexploitdert wordt De trein ontspoorde door het te harde rijdeu De afstand bergaf die in 12 minuten gereden moe worden werd in 2 minuten afgelegd doch de machinist moet daartoe gedwongen zgn geweest doordat de trein te Kempenik bet station vóór Obeiziuen 10 misaten t lang is op gehoaden doordat de vrachtbrieven niet in orde ware Ook had de trein bg het berg at rijden niet zoo zwaar met steenblokken geladen mogen zgn terwijl tevens nog gebleken is dat het taadrad aan de locomotief defect was en nog niet gebruiki kon worden Er moet nog een slachtoffer zgn een reiziger uit Weissentarm wiens Igk nog niet gevonden ia want het opruimen vair de verpletterde wagens gaat door de zware ateenklompen uiterst langzaam en moeilgk Te Haarlemmermeer is een veulen van 4 maanden door den heer H F Bnltman gekocht voor den buitengewoon boegen prjjs van f 12 50 Voor den ontworpen elektrischen tramdienst Harmeien Utrecht wil men gebruik maken van motorwagens die zinder rails over den weg rgden een stelsel dat in verscheiden Duitsche plaatsen in werking is o a te Neuenahr en te Mülhausen In laatstgenoemde stad beeft men een ringbaan aangelegd waarop 54 wagens dienst doen Ook bg dit systeem heeft men bovengrondBche geleiding de beugel van den tramwagen die langs den voedingsdrasd zich voortbeweegt is zoodanig aangebracht dat het rijtuig 3 meter ter zgde kan nitwgken waardoor de wagen in staat is voor andere voertuigen uit te halen zonder dat de beugel den draad een oogenblik loslaat De wagen bigft bg het nitwgken in dezelfde vaart Komen twee trams elkaar tegen dan moet en van beide den bengel eenige oogenblikken neergetrokken honden om den ander te laten passeeren De maximumsnelheid is 25 KM per uur De wagens zgn ingericht voor 20 24 personen aan den motorwagen kunnen bywagens gekoppeld worden ingericht voor 18 personen Men is bij de tot standkoming van deze trambaan voornemens aan de Meern een centrale te bouwen van waar uit do stroom zal worden geleverd Deze zou dan tevens dienen voor elektrische verlichting van de gemeente Harmeien en van den weg tnsschen Harraelen en het Merwedekanaal Utrecht In t begin van dit jaar had te Vlaardingen een staking plaats van zeelieden voor de beugvisscherg welke 14 dagen heeft geduurd en toen voorloopig is bggelegd Naar aanleiding daarvan is toen door reeders en visscbers een commissie van 2 leden benoemd om in de boeken der reedergen na te gaan ol in de laatste vgi jaren dooreen berekend de beugvisscherg loonend was dus of er ook seo hooger viachlood kon worden gegeven Toor de reeders trad op de beer J F Werner Jr accountant te Rotterdam en voor de Zeevisscheravereeniging Vrede en Welvaart de heer J C Hofman te Vlaardingen die zich liet voorlichten door den heer W P De Vries accountant te Rotterdam Het onderzoek der boeken van de vier grootste stoombengers maatschappyen heeft nu plaats gehad Door deze commissie is de vraag zgn de resultaten der bengvisscberij in de laatste 5 jaren loonend geweest 1 ontkennend beantwoord Hiermede is dua uitgemaakt de ateeds geuite verzekering van de reeders dat de atoombengviascberij in drie jaren niet loonend is geweest De correspondent van de N R Cl te kroningen seint QisteravoDd is door den miit nabg Hoogkerk te water geraakt het rgtnig waarin jhr H van Fanbays burgemeester van Leek en jhr mr J M A van Panlmya minister ran staat gezeten waren met hun echtgeDooten Alle vier de inzittenden zyn verdronken de koetsier en de paarden gered Qednrende de manoearres miste een officier In het kamp bil Oldebroek uit zijne gesloten kist een overjas Verleden week is deze teruggevonden bij een loodgieter uit Zwolle die io het kamp was werkzaam geveest Den beweert dat bg de jaa van een korporaal heeft gekocht maar onder de in bet kamp aanwezige korporaala kon hi hem niet aanwijzen De zaak is in handen ran de marechaussees die reeds eenige korporaals welke inmiddels naar hun garnizoen ziJn teruggekeerd hebben doen overkomen Avp De politie te Shenen heeft in arrest gesteld J C de L uit Haarlem HO wordt verdacht van diefstal met inbraak gepleegd op 23 October in het Doorgangshnia te Hoenderloo Dosr aitsngding van een ruit had hy zich toegang verschaft tot de scboenmakerg stal een tiental paren nieuwe botti nes en eenig schoenmakersgereedschap dat bij in een zak medenam naar Arnhem waar het bg een opkooper in beslag werd genomen Hen denkt daarmede den dader in handen te hebben van de vele inbraken in de omstreken van Arnhem Telp de Steeg en Oosterbeek Hij is 20 jaar oad en beeft reeds Tiet TonDlMes oodergiao twei egeiu ry wieldielstallen een wegens verduistering eneen wegena diefstal van f 1200 van zgnvroegeren patroon te Brassel welk geld hgte Rotterdam verbraste O H Ct In Steenwijk en omstreken zgn in de laatste weken verscheiden vergiltigingsgevallen voorgekomen ten gevolge van het gebruik van zoogenaamd ster angs waarschgnlijk echter grootendeels nit vruchten van Illicinm Religiotnm bestaande Deze waren gekocht bg een drogist te Steenwgk die ze van een Rotterdamsche firma betrokken had Alle slachtoffers zgn hersteld op een na die in ziJn hevige benauwdheden zyn tong ernstig verwond heeft Een monster van het vervalschte ster angs uit Meppel gezonden bleek voor ruim j nit vergiftigd steranys te bestaan Men meldt uit Tiel dat de officier van justitie van den verdwenen deurwaarder Kelly te Druten een brief nit Brussel ontvangen heeft De moord te Charlois Het signalement van het Igk van een onbekenden vermoorden man dat den 8n October in een weiland te Charlois werd gevonden is door de politie overal verspreid ook in het buitenland th ins is het vermoeden ontstaan dat Je vermoorde kan zgn Walter Fisher die te Boedapest frauduleus failleerde en in begin September van daar verdween met medeneming van 100 000 kronen Deze naam stemt overeen met het monogram W F dat gegraveerd was in den wandelstok en de manchetknoopen die bg hel Igk gevonden werden De kleederen en verdere voorwerpen van den vermoorden zgn thans aan onzen consul te Boedapest verzonden die trachten zal zich op die wgze zekerheid te verschaffen Doer den internationalen bond van hoteleigenaars is een statistiek opgemaakt van de bezittingen en het verkeer in de hotels De gezamenlijke waarde van de hotels waarvan de eigenaars aangesloten waren bedroeg in 1905 950 millioen gulden hierbi niet gerekend stallen transportmiddelen enz De hotels hadden tezamen 116 015 kamgrs met 182 925 bedden Aan voedings en genotmiddelen voor de gasten werd in dut jaar 124 millioen uitgegeven aan belasting 4 millioen Het getal vreemdelingen bedroeg 8 888 800 en het getal hoteldagen 22 299 335 iedere gast bleef gemiddeld 2 dag Van de bodden waren er gemiddeld 33 4 pCt bezet Dit overzicht loopt over bgna 1400 hotels Uit Duitsche bron komt hot bericht van de oprniming van een speelhol door de Vaalser politie By een inval in een verdacht restaurant werden eenige heeren meest Duitschers op spelen betrapt gearresteerd en naar het buis van bewaring la Maastricht gebracht Het speeltuig werd in beslag genomen De kantonrechter in Kanton I te Rotterdam heeft evenals zyn ambtgenoot in Kanton II een automobilist vrggesproken aan wien ten laste was gelegd het niet stoppen Toor een Kgksveldwachtor die hem aanriep met politie en zgn ambtspenning in de hoogte stak De kantonrechter besliste dat nu de Rgksveldwachter geen uniform aan had de beklaagde aan niets kon zien dat het een Rgksveldwachter was die met de handen in de lacht zwaaide Ook is het niet aan te nemen dat beklaagde gehoord heeft het roepen politie of den omhoog gesloken ambtspenning heeft gezien Stadsnieuws aOüDA 7 November 1907 De uitslag van de verkiezing van een lid en een plaatsvervangend lid van het scbeidsgerecht bedoeld in artikel 31 van het werkliedenreglement is aldus Uitgebracht werden 53 stemmen voor beiden 2 voor lid en 2 voor plaatsvervangend lid waren van onwaarde als zgnde niet ingevuld Volstrekte meerderheid was dus 26 Uitgebrachte atemmen voor lid op W A Piets 31 J Reinbergen 16 W Roepera 1 J H de Wilde 3 voor plaatsvervangend lid J H de Wilde 27 W Roepers 19 J Reinbergen 3 W A Plets 2 Zoodat als lid gekozen is de heer W A Piets en voor plaatsvervangend lid de heer J H de Wilde De Friesche vereeniging Waling omme alhier hield gisteravond in café Schaakbord hau eerate batengewoane gearkomste in dit seizoen Als spreker trad op de beer Jobs van Wallinga van Gorredgk Een achttal voordrachten waaronder twee Hollandsche werden door hem ten beste gegeven en vielen zeer in den smaak van de aanwezigen die in niet zoo groeten getale waren opgekomen Doch allen vooral de Friezen amuseerden zich kostelgk als de spreker optrad als Oeds als Olfert of als Harke Seldery in walke voordrachten zoo menig lenk speciaal Friesch tooneeltje wordt afgespeeld De gearkomste had verder het traditionoele virloop Friesche zangen werden aangeheven Friesch werd er gesproken en Friesch werd er gedanst waarna men nog eene wgle gezellig bg elkander bleef MABgTBBBIOHTEIi Qouda 7 November igoy GRANEM Bij kleinen aanvoer was ook de handel oiet van grooten omvang Tarwe Zeeuwsche 9 75 a 10 35 mindere dito 9 10 il 9 50 Afwijkende 8 i 850 Polder 7 75 4 8 50 Rogge Zeeuwsche 7 50 i J 7 75 Polder 7 35 4 7 50 Buitenlandsche per 70 kilo 11 Gerat Winter 4 Zomer a r i ƒ Chevaher 6 50 4 7 25 Buitenl voergerst per 70 kilo 4 Haver per hectoUter 3 80 k 450 Per lookrlo 8 40 4 ƒ 8 90 Hennepzaad Uuitcnlaiidsclie per 50 K 1I0 7 4 7 50 Kanariezaad 8 4 10 Karwijiaad per 50 Kilo 4 ƒ Koolzaad 4 per Hectoliter Erwten Kookcrwten 1075 4 11 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Krlo 7 75 4 8 Boonen bruine Boonen 13 25 4 15 Witte boonen 15 4 17 Paardüo boonen 4 Duiven boonen 8 50 4 8 75 Mais per 100 Kilo Bonte Anwrikaansche 7 90 4 8 10 Kleine ronde 8 4 8 50 Vkïharict Melkvee goede aanvoer Handel en prijzen zeer goed Vette varkens goede aanvoer handel vnjw 22 4 4 cl per hall K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel matig 18 4 I9 ct per half K G Magere Bij gen groote aanvoer handel beter o 90 4 I 30 per week Vette Schapen geene betcekenis Lammeren ijoede aanvoer handel matig 7 4 23 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel matig 8 4 ro Graskalveren groote aanvoer handel traag 45 4 90 Kütkalveren 4 Kaas aangevoerd 106 partijen handel traag ie kwal 37 4 39 3de kwal 34 4 26 Zwaardere 30 a 31 Noordhohansche Boter 1091 stukken van Kü Handel vijg Goeboter 1 50 4 1 60 Wciboter 1 30 4 1 40 BEUES VAN EOTTEEDAM L K H K Staatêleeningen PoETDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnsuHD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 77 44 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24r Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 9C ijPandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Otrechtache Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheokbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Scheepvaari MaaUchappijen Pand HoUand Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank to Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen TuiE Oblig Znid Italiaanscbe Spw IMg A 1367 Premieleeninqen bitLaiii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 D veTien My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Winterinantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest coiicurreerende prgzen tfj iiVf exs Éfffi y i or nryy Burgerlijke Stand GEBOREN 4 Nov Gerril ouders H Hoogendoirn en A den Toom ö Hnbertus ouders L Rietveld en W van Leeuwen Maria Martina ouders C Hearings en L Frense Elisabeth Catharina ondors G A H Gabry en T M de Jong 6 Hendrikus ouders H Walthie on C F van den Ing 7 Hendryntje Maria onders G G Heykoop en M Terlonw Jacobus Theodorus onders J van dor Kaa en W van der Neut OVERLEDEN 4 Nov A C Vos 30 j W de Bruin 60 j 5 A Tak wed M de Boom 54 j GEHUWD O Nov T de Groot on E Wilson J O H Zniidveld eo J J Straver P Fennel en M J van Egk I A Heidcndahl en ö M E Vonk J G van Dam on O de Klcgn J de Groot en A Oudyk C van Kempen en M M Heerkons AöVEirn Tii L Faillissement Q Bruinjé Door het verbindend worden der eenige uitdeelingsigst heeft bovengenoemd faillissement een einde genomen Do Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 7 November 1907 VrrcfDlgtng ARM EN ZO KG Afdetling nilOHHENHUIM BOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige haishoudoiyka voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repnrooren on hooldzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope pryzen to verkoopon De daarop behaalde Winst komt geheel ten aan de neutriUe Vereeniging Ar ennorg Kieuw onoverrroRen Prof Dr Liobora welliokeuil s Ht w xaAOHT iuzia AllMn echt met Fibnekimwk tot Toortdurende rmlicale i tekere genezing ran Alle 7 v U de meest hardnekkige xenui I MiekteUf oor l ontstaan do r afdwalingen op jougdigfn leefd i IA0 genezing van elke zwakte UI Itjcbt Benauwdheid floofdpya Migraine Hartklopping Maagpün slechte Bpysveitering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospec tassen l fjircr eich fl 1 a 2 fl S diibbelu flo li 11 O fifm l Depöt Matth V J VBftta Zaltiionnu t pAl M Clcbati k Co ttf ttordnin 1 Happel s fïravenliHse I Ualmmaus de ioujr J J n Hotfar a i Wrlff k Juiuia n bi allo drojriaton EENIBIEPOTmTIEE Hen wnrit venncht i t VGItK te Icffeii UIT HUT MAOiZUlf VAM M IIAVEIVSWAAY Zü KN OORINCHEH Deze THEEËN worden afgelcford ill verzegelde pakjes van e ItM en een hal en éen Ned on Imet vermelding van Nommer o Prij voorzien van nevenstaaa Merk volgens de Wet godepo neerd Zich tot de nitvoe lui vun ga eerde orders aanbev ende J C BIJL voorneen J BREEBAART Lz