Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1907

Vo 10483 Zaterdag 9 lNov ber 1907 mimm mrmt DlieuwS en Advertentieblad toor Gondu en Omstreken Belastingbetalende Burgers en Belanghebbenden bij de Rcrmis te GOUDA lil UW eigen b hing wordt U beleefd aangeraden druk gebruik te maken en uwe lian lleekeniEig te plaatsen op de lijsten die in verschillende Cafe s en Sigarenwinkels ter teekening zullen gelegd worden voor het BEHOUD van den KERMIS ZONDA HET COMITÉ 46s e Jaargang Teletatna M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z t en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nwiiners V IJ F C E N T E N Telefoon i o A I V K K T E N ï I E N worden geplaatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere rogel niefr 10 Centen roote Ijptters worden l er kcnd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën U uur lic iiiiild DE nOEDKOOPSTE è f DE MEEST PRACTiaCHE 1 i DE MEE ST VOL LKPmE f MOD EBI A II K il S zijn besU t diü dut Kinna A TIIIC LAUIKS JOÜIISAL met mliiNteuA dfio gratU geknipte ê patronen cu een geklemde mis ILL intESSUMiKli met oen gratiu geknipt patroon ê TUK üAZ I Irt Ol CHILO HEK S FASUIONS KindermodoB met vule gratis geé knipte patronen A VHAAQT ÜU BoekhatideUiat Proetnummera Alle met ko tel HoU JH uoef iel Van alle iu dete bladen voorkomende J modellen zi n GEKNIPTE PATRONEN f met Hol verklaring tr p p tegen é vooruitbetaling van f ü 5ü verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag é r WORMERVEER J Onnavolgbaar ip tbans door nieuw gevonden toepassingen onze olleeerf getcMMrrilf ortrellen felature lÊogaerli Zy geven kracbt en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuigo zicb geen imitatie voor de eehle te ontvangen Oelll Prijscourant met een aantnl ongevraagde getnigscbrilten gratii op aanvraag Boxtel B HOOAt H ia Jt Co Agent voor OÖUDA Firma A QUANT Ivnn tbandel Kleiweg bg wien modellen te beziehtigen tijn GoDda DnK van A BRINKMAN Zx I 0LENAAR3 KilNDERMEEU 11 20 cent per 11 cent per pak Overal vcrkrógba ii HIJIS OËI ËKS 1 acht IT vuur Hamaak Ziet na ir het Vnutrólexegel Dr v HAMKL H008 en HAIuMENS en den n i im P MOLENAAK Co Het$ uan Bekroond in October jh te BEtlSSEL met de Hoogkle Onder clieiding den UII I IIK A T T E S T OSTENDE 14 September 1907 Mijnheer Ik heb het genoegen V te melden dat ik de boste resultaten met het gebruik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne noemt De voeding en de toopasaing zjjn volmaakt De gowichtstoename is zeer normaal Tk heb Uw Kindermeel beproefd bij een zuigeling van 5 maanden en ik ben mijn kind van 2 maanden op gelgke wjze met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik mij slechts bij dit gebruik bepanld Ik zou U daarom zeer dankbaar zijn zoo U mij nog eenige pakken Kindermeel zondt willen zonden om met het gebruik daarvan voort te kunnen gaan Het zal mij tevens een groot genoegen doen Uw product b mgn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar do pri s zoo laag is gesteld dat het aan allo klassen der Maatschappij k in worden voorgeschreven Met hoogachting verblijf ik w g Dr KESTELOOT SIKR iJw HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarlemnier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 40 zenden wij fr inco door Nederland onze over il bekende Xormal Collectien 30 Hyacinten voor glazen ot iO voor polten ol 50 voor den tuin ol eeno collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten o eene collectie voor den tuia van 2B0 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocn i Scillas Sneeuwklo ijea enz Ki k geilluatreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het Hotlandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Daitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Etablisseoient Huis ter Duin NoordwUk bIJ Haarlem Let wel Een ware uitkomst voor beter licht en weinig gasverbiuik is de aanschaffing van het hangend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht H voor imttaUe Beleefd atnbevelend M M VAïr LOON Aaiilegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 I Tfleioon No 117 Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratig toegezonden JCtm ingegeven worden in Koifu liee Melk Likeur Absint Bier Water of in het voedeel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er ieU van af weet Hel COZA POEDEU bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin lot het drinken van sterken drank bier wuii absint enz bg den dronkaard op te wekken Het CUZA POEDEU werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de eehtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder ijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft liet COZA POEDEU heeft het huisclyk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenien personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappü herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7 jn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en ia het volgend dep6t te Gouda WOLFF Co Onie depöthonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAmSTITUT£ tt a Ü gïaSa Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Koord Brabaolsch Schoen en LaarzeiHnagazilD KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Daiues en Kinder Winler Arlikelen SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN eni enz I Aanbevelend C SMITS Alle rei Matiën en aangemeten werk l Het bute uduuMylnte u ig niaklulylute poetimliUel voot Hma ffiPI en vooral dunes en XlnderachocnWfTlc Hm de Apprcluui tui C M Mlllir k tet l K Berlll lntli Str l4 MniletteF Vui o naam en falïUluiiMtk VirtmMvly HmnWhitMWil ie e i irt HlMl m ewKMMiaii eMMful Oepclbr ArekMi Uuiteolandsch UverzichL In tegenwoordigheid van prins Eiiel Freaerik als afgezant van den Keizer en van den kroonprins van Zweden is gisteren bjj Lützen de Gustaaf Adolf kapel ingewijd en aan dio stad overgedragen Bisschop Ekman hield een lofrede op Gustaaf Adolf die voor vrijheid in godsdienst en leven gestreden had De kroonprins van Zweden legde de eerste bloemen by den Zwedensteen neer andere afgevaardigden oit Zweden daarna nog 160 prachtige kransen Aan een later te Lützen gebonden feestmaal hield de Zweedsche minister v Hamraarskjëld een toost waarin hfj zeide dat do Zweden op het slagveld wel geen besliasenda rol meer zonden spelen maar dat er andere gebieden waren waarop het geslacht der menschen groote dingen tot stand kon brengen De ontwerps staatsbegrooting zooals ze door de Zwitsersche Bondsregeeting aan de volksvertegenwoordiging is aangeboden slnit met een tekort van 1 165 000 francs De inkomsten ijjn geraamd op 147 025 000 en de uitgaven op 148 190 000 francs Gelijk we reeds hebben bericht is er alvast met bet oog op de in te voeren verzekering legen ongevallen en ziekte waaromtrent wetsontwerpen in voorbereiding zijn 4 millioen francs uitgetrokken voor een verzekeriDgafonds Voorts wordt voorgesteld een deel der hoogere opbrengst van de inkomende rechten te besteden tot delging der staatsschuld Daartoe wil de Bondsregeering den post voor het gewone amortisatiefonds verhoogen van een millioen tot anderhalf millioen francs Renter seint nit Parijs 7 Nov Het Geelboek over Marokko dat heden aan de kamerleden is toegezonden laat alle internationale onderhandelingen onbesproken die gelijktijdig met de Conferentie van Algeciras werden gehouden Het bevat slechts de Acte van Algeciras als resultaat daarvan en geeft verder een uiteenzetting van feiten sedert het begin van 1906 tot October 1907 dat wil zeggen een overzicht van de voorbereidende maatregelen voor de invoering der hervormingen en van de bözondere conflicten tnstchen Frankrijk en Marokko Het bespreekt verder de vertoogen en het optreden van Frankrjk en de wijze waarop Frankrijk en Spanje in onderlinge overeengtemming optraden FLVILLETOX BBT TWEIGEVECHT Roman naar bet Rnssiscb 8 Beiden betaalden voor middag en avondeten maandelgks elk twaalf roebel en Sa moylenko bad hen op hnn eerewoord laten verzekeren dat ze precies om twee uur aan bet middagmaal zonden verschgnen Van Koren kwam gewoonlgk het eerst ligend nam hy plaats in de ontvangkamer begon een albnm van de tafel nemend oplettend de photographieën van onbekende eoren in wgde broeken en dames metcrinollMB en mutsjes te bekgken Samoylenko Herinnerde zich aller naam niet meer en zei an hen die hy vergeten had met oen zucht Een prachtig mensch van baitengewoon rwsland Met het albom gedaan hebbende nam Van Koren een pistool van eene étagère en mikte M linkeroog toedrnkkend lang op het portrtl van vorst Woronzo of hg bleef voor in spiegel staan en boachonwdo zyn brnin l cfat bet booge voorhoofd het zwarte IKniMe aegetbur xVn heod too dol kttooo In Knsland worden in bureaukratische kringen tegenwoordig pogingen gedaan om te komen tot de vorming vai een nieuwe politieke party Men moet nog een beetje geheimzinnig maar er is toch genoeg van uitgelekt om ons oen denkbeeld te geven van het doel dat de nieuwe partij zich voor Oügen wil stellen De m n wien in deze het initiatief toekomt is niemand minder dan graaf Witte Verder vinden we den naam vermeld van Sooworin den hoofdredacteur van het Nowoje Wremja alsmede die van professor Ranklof en Sorlsjeftikl heiden leden van don Rgksraad De nieuwe partij zal heeten nationale groot Russische party Zj zal zich voornamelgk wüden aan de verdediging van de belangen van de centrale bevolking des lands De belangen der grensprovincies en die der verschillende nationa iiteiten zullen worden voorgestaan voorzoo verre zg niet in strgd zgn met de belangen van de kern der bevolking In alle andere kwesties plaatst de pang van Witte zich rechts van de Octobristen liet eigenlgke doel der nieuwe partg is een tegenwicht te vormen tegenover de actie van het Verbond van het Russische volk In verband met het onderteekenon van het tractaat lusschen Engelaud Rusland Duitschland Frankrgk en Noorwegen waarbg de integriteit van het Noorwoegsche gebied wordt gewaarborgd wordt uit Chrisliania nog gemeld Dit tractaat was dDor de scheiding van 1905 noodzakelijk geworden Het tractaat van 1855 tu schen Engeland en Prankriik dat beslist tegen Rusland was gericht en de integriteit van het Scandinavische Rgk bepaalde was door het sluiten van het FranschRussisch verbond en door de ontbinding der Unie tosschen Zweden en Noorwegen niet langer te handhaven Bovendien is van Rusland thans niets meer te vreezen voor Scandinavië zooals na den Krimoorlog zoodat de vier mogendheden gaarne aan bet verzoek van Noorwegeii oldeden en een tractaat opstelden waai l zg zich verbonden de integriteit van Noorwegen te waarborgen Dit moest de ontbiniiing der overeenkomst van 1855 ten gevolge hebben en toen hierover gesproken werd is tegelgk aan Zweden de vraag gericht of het gesteld was op een dergelgke verklaring van de vier groote mogendheden Zweden achtte dit niet noodig maar wenschte wel betrokken to worden in bet voor Noorwegen opgestelde tractaat door namelgk zich bg de vier bedoelde mogendheden aan te sluiten en eveneens de waarborgen voor de integriteit van Noor met groote bloemen dat op een Perzisch tapijt geleek en den broeden lederen gordel dien hg in plaats van een vest droeg Deze ellbescboowing deed hem veel meer genoegen dan het bezien dei photographieën of der pistolen met kostbaar beslag Hg was zeer tevreden zoowel met zyn gezicht als met zgn goed onderbonden baardje en zyne breode schouders de duidelgke bewgzen zgner goede gezondheid en van zgn krachtig gestel Hg was ook tevreden met zgn pronkerig kostuum van het by de kleur van zgn hemd passend koord om den kraag tot aan de gile schoenen Terwyt hy het album bekeek en voor den spiegel stond was Samoylenko zonder jas en vest met naakte borst en met zweet bedekt in de kenken bezig bereidde nu een salade dan weer een saus of vleesch augurken en uien voor de obreschka en keek daarhi ngdig naar den hem helpenden jongen hem nn eens met het mes dan met den lepel wenken gfevende Geel den azg n beval bg Dat is geen azyn dit ia slaolie 1 riep hg met de voeten stampend Waar zat je weer ozolP Ik zocht naar boter Excellentie antwoordde de knaap bedremmeld Vlag wati Die ata t in de kasti En leg Dtris dat ly dille in de angarken doet I wegen te onderleekeneo Doch dit achtte Noorwegen niet geweuscht hoewel bet beslist verklaard heeft dat het tractaat in geen enkel opzicht tegen Zweden is gericht De Dnitsche regeering die even vriendsohappoluk gezind is tegenover Zweden als tegenover Noorwegen heeft thans aan Zweden doen raededeolen dat Noorwegen er niet aan de kt vgandelgko gevoelens Ie koesteren te eii Zvv iden en hieft daarbg tegelgkertgd de hoop oilg s irukon dat het misverstand luischen de b il i landen over de quuestle der integriti it spoedig zal worden nit den weg geiuimd De gespannen politieke toestand in Oostenrgk die dnor de besluiten Zundag op de Pruger conferentie der Tsjechen genomen oenigszins verinindeid scheen is weder ernstiger geword n duur de houding der Dnitsche partgen Moeilgker nog dan het ploegen met een oa en een ezel in net besturen van een staat wiai in twee Uiitionaliteiten vereenigd zgn die elkander zoo scherp bestrgden als de DnitscUeu en de Tsjechen in Oostenrijk De Doithch vrgzinnigo parlgeii en de christelgkBocialen hebbon bg den Ooatenrgksch n minister president beslist geprotesteerd tegen do benoeming van den Tsjeohischen agrariër Frasek tot minister van landbouw Do Duilsche agrariërs sloten zich biJ dat protest aan en dreigen met de hevigste oppositie zoo Prasek met dit departement wordt belast Maar de Tsjechen dringen eve i vastberaden even hardnekkig op du benoeming van hun landman Prasek aan en verklaren onder geen omstandigheden zich te zullen schikken in de benoeming van een Duitschen minister van landbouw Het kabinet staat dientengevolge weder tnsBchen twee vuren Wordt Prasek benoemd dan vindt l et in den Ryksraad de oppositie der Dnitsche partijen die in Oostenryk licht tot obstructie overslaat en eiken parlementairen arbeid onfflogelgk mankt en wordt Prasek niet benoemd dan weet de Begeering v élke houding tegenover haar door de T ijechischo groepen zal worden aangenomen Offl deze moeilgkheid te ontloopen heeft de minister president Beek met de partgleiders onderhandelingen aangeknoopt Maar tot nog toe zonder resultaat Een bericht uit Weenen meldt dat de keizer zich ook tegen de benoeming van Fraaek heeft verklaard en dat minister Beek aan de Tsjechen wil voorstellen Prasek tot Dille I Dek ze dicht anders vallen er vli gen in 1 Zgno bevelen klonken dqor het geheele huis Tien minuten voor tweeën kwam de diakoon een jong tenger man van 22 jaar Met lan haar zonder baard en nauwetgl s zichtbare snor De ontvangkamer binnentredende maakte h i een kruis voor het heiligenbeeld lachte en reikte Von Koren de hand Goeden dag zei de zoöloog koel Waar ben je geweest Aan de bavtn ik heb bitchki gevischt Natuurlijk bet laat zich aanzien dat je je nimmer met ernsligen arbeid zult bezighonden diakoon Waarom welf De arbe d is geen heer en loopt niet in het woud zii deze lachend de handen in de diepe zakken van zgn onderkleed stekend Er verliepen vgftien tot twiniig minuten zonder dat de hoeren uitgenoodigd werden om te komen eren en steeds hoordu men den knaap heen en weer loepen en Samoylenko roepen Draag opl Waar ga je heen Wasch eerst afl Do diakoon en van Koren die van lieveilede honger kregen begonnen te applaudisaeeren en met de hakken te trappen om erenala acboawbargbezoekera biio ongeduld Landsmunn minister en een der JongTsjechen tot minister van landbouw te benoemen Maar ol daarmede de moeilijkheid uit den weg zou geruimd worden is do vraag V De beer Hearst hoeft geen succes gehad met zgn zonderling optreden De tgger van Ïammany Hall hooft in NewYork de overwinning behaald op de Hearstcombinatie en wel met een meerderheid van 25 000 stemmen Het is onmogelgk na te gaan welke verschillende oorzaken tot die nederlaag der Repuhlikeinsche partij in Newyurkcity hebben medegewerkt Maar zeker is hel dat de meer dan scborpe brief die Hearst aan de Times zond en die feitelgk een uitdJlving was van de geheele Engelsche pers oNgen beleediging van bet Engelsche volk aan zyn candidaten geen goed heeft gedaan Engeland aan te vallen als den historischen erfvgand van de Vereenigde Staten en het te beschuldigen van samenspanniag mot elkeen die der Groote Republiek slecht gezind il mag waariyk niet meer als een daad van een ernstig man worden beschonwd en de New York Herald ze t dan ook terecht Toen do Amerikanen deze beschuldiging lazen moeten zg zich teruggedacht hebbon in du vorkiezings cainpagnej van een halve eeuw geleden toen een optreden dat bekend was als twisting the British lions tail altoos in staat was de lerscho stemmen te winnen wanneer alle andere middelen mi lutft waren Maar Anglophobia is geen artikel voor export Thans echter heeft Brisbane de ziel en de stem van Hearst met karakteristieke originaliteit besloten het beest in ziju hol op te zoeken en aan den staart van den Britschen Leeuw te trekken in Engeland zelf Dat denkbeeld kon alleen opkomen in het hoofd van een meester in de strategie Als dit niet enkele wankelende lereche stemmen doet overslaan in de richting van Hearst dan moet hg wel wanhopen aan zyn landgenooten Het is gebleken dat de taktiek van Hearst het verkeerde gevolg heeft gehad en dat de New Yorkscbe kiezers do democraten verkiezen boven de republikeinen die tot zulke verkiezingsmiddelen de toevlucht nemen kenbaar te maken Eind lgk weid de d or geopend en d i geplaagde knaap meldde dat het eten gereed was In de eetkamer troffen zj Simoylenko aan vuurrood halt gestoofd door de hitte in de keuken en geërgerd HiJ z ig hen toornig aan en beantwoordde geen vraag Met een verschrikio uitdrukking op het gelaat nam hg het deksel van de lorrin vulde de horden der beide heeren en eerst nadat hy zich overtuigd had dat ö smakelijk alen en bet eten hU i aanstond zuehite hy ov n en zette zich in zgn lagen stoel Zgn gezicht kreeg een malle guedigo uitdrukking Zonder zich te haasten dronk hy een glaasje wodki en zei ge 0p de gezondheid van bet jonge slacht I Na zyn gesprek met Lajowsky govoelda Samoylenko ondanks zgne gelukkige stem raing in het diepst zgner ziel zekere bozwaardheid Lajowky s toesland deed hom leed en hg wenschte hem te helpen Nadat hl voor de soep do wodki gedronken had zuchlte hg en zei Ik ng vandaag Wanja Lejewsky Het loven wordt hem zwaar De raaterieele zijde er van is troosteloos maar da hoofdzaak het psychologische overmant hein Ik heb raedeiyden met den armen jongen Wordt veivolgd