Goudsche Courant, maandag 11 november 1907

o 10484 Maandag 11 November 1007 40ste Jaargang VereeolgiDg ARMENZORG Atdecling BHOHHENHUIS HOZENDAAL HOEK PAKADUS ÖOÜDA Deie inrichting stelt zich ten doel om oode gebruikte en overtollige haiHhoudeiyke voorwerpen wnlke onl zoo veel noodig te repareeren en liooldzakclgk aun iningugoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de tteutfde Voroeniging r II enmrg fiouBSOiE mum iMeuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken TeletMiillv 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 Iraneo per IK St 1 70 Alzonderlijke Ncimr trs VIJF CENTEN TelelMi He ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gix ote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën lot 1 uur il s inidd het Hel W apcii van A§te ir Afdeeliiii WIKKEL EXPLOITATIE do prys is nu reeds 80 et per pond bevelen wj TWOrtT TTTJ e overhoeriyke UoUanHtehe Mektuiie in pakjes van 2 ons i Z et per ee efto Mélange uitgewogen fi 3S cl per anderhalf Beide kwolitoitun munten nit door beerljke fljne lucht en smaak en bakken bruin evenals Hoomtoler Verder puike kwaliteiten k 94 90 30 34 en 4S et per anderha f pond Tot de goedkoopste kwaliteit toe is beslin zuiver van lucht en smaak Neemt proef en ge blijft er bij UT Als een PRPiMIE op de geregelde aloame onzer artikelen geven wU BONS cadeau welke een waarde hebbeo van 10 cents en Inwisselbaar zUn voor Cadeaux ol voor geld 50 bons voor 5 Gulden Te GOUDA Wpstraat 157 N V Handels en Winkelexploiiatle MaatBohappi voorbeen M GIESELER Let wel Een ware nitkomBt voor beter licht en weiniR gasverbiuik is de aanscbafflng van het baiigeiid Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST OERINö KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Waeht H voor imitatie Beleeld aanbevelend M M VAN LOOir Aanlcgger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 WERELO SUCCES I Wereldberoemde Superior DruivenlAjr sthoning Extract wordt aanbevolen togen r stniindoomngeTi Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijiidioest Boistpijn Keeljnjn Heeschheid enz MKLIANTHE is verkrggbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gohncbten in Nederland Frankrijk Duitteldand Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz UBLIANTllB werd 9 maal met Goeden 3 maal met Eere Medailles bekroond MKLIAKTHB in flacons t OAO l 0 70 en I UELIAyiHE in doozen tabletten 1 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o ACAO Cr WORMERVEER J Koninkiyke Stoomlabriek De Honlngbloem Den Haag Verkrijgbaar bg Firma WOLVF © Co Westhaven 19B Qowla ORENUBL Gouda E H VAN MILO Veerstal B 12 j r oud A BOUMAN J oorrfrwA P1NK3B NiettwrkerkadUsel A N v ZES SEN Sclioonhoven B v WIJK Oudev a A SOUEER Itaattreeht P W v EDE Oudtvsater K vi oai HEIJDEN te Reeumjk P v o SPKK MoercapelU I D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER WKMOm Waddingsveen P A UR OllOOT A D JONGH 0 i K o T J P KASTELEIN PoUbraekerdam l BlICKEB te fldnwiop W ttUIICIIIlWl 1 C Laat D niet misleiden door JMO rooj Het klooster SnnKlaPanlo Abdij bestaat niet du Hlrno eau t eenerlet wnarile K Ceven$verzekering niaal$cl ai i i a v tifla t DordrccDt OM neM In IS73 inaatfenappclllh Kapitaal on ck nd 1 1 090 000 Utrziktrd Bedrad ruim 60 milMocn Rtttnt ruin 131 irütlacii Dronkenschap bestaat niet meer Een moDiter van het merkwaardige Coza poeder wordt grallB toegeEooden PulkBte kwaliteiten Nu HOOnBOTEn steeds duurder wordt bizonder aan 3 ardrecht ingtgaiin worden in Thee Melk titer Km Abnnt Dier Water o in h t voedsel zonder dat bet nood f I pond M dal de dronkaard er iets va 1 a weel 1 Het COZ4 POEDEIt Eigen Verkoophuizon HET WAPEN VAN ASTEN bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het I drinken van sterken drank bier wnn absint enz by I den dronkaard op te wekken Bel COZA POBOWU werkt zoo onopgemorkt en 1 zeker dat de echtgenoole de zouter ol de 1 doohter van den verslaalde het hem toe kan I dienen zonder zgn medeweten en zander 1 dat het noodig is dat de patient ooit behoe t 1 te weten waaraan hö zijne redding te dankeu heelt Het COZA POBüiJK heelt het hniselyk gelak van dnizenden gezinnen hersteld daizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslastige en nuttige leden der maatschappy herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te 7 0 Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar in alle apotheken en in het volgend depot to Gouda WOLFF Co Ome depólhouders reiken hot attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Ora deze te bekomen wondt U direct naar Londen C0ZAmSTITUT£ t a ïl 1Ï Sd Wild en Gevoselte Van at beden en verder dageiyks versch verkrggbnar flraadkuikons Soepkippen Duiven Puularden Kapoencin gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Kozanten pBtryzen Snippen Korhoenders Reevleescb gnz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt trance ijoor geheel Nederland Aonbevelend T OOTSBLlflO Poelier Ooslerstraat 18 ROTTERDAM Wacht XI voor uamaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KONIMHMJKE P BRIEKK Voedert uw Vee met de ui ere murwe merk Ster en W li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Telepboon Inlero No 2031 Bere mpUuna Parljê 1900 Stgt Ooitdtt MtdaM é DE nOEDKOOPSXE ê i DE MEEST PRACTiaCHE f IJE MEEST VOLLEDIOE nb p E Bi II Kii zi n boilist dic del Firma f i LUO f f THE LADIES J OU It N AL 9 S met minstens dtie gratis geknipte m patronen en een gekleurde plaat f THE ILL ÜRBSSMAKBU f é met een gratis geknipt patroon é THE BAZAAK OV CBlLlt f KEya FAsaioss f é Kindormodes met vele gratis ge m knipte patronen rilAAOT üw BoefchanOëiöat fé Proefnummer é è Alle met koalel BoU BU meg et é A Van alle in deze bladen voorkomende f modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN f É met Heil verklaring fr p p tegen È vooruitbetaling van 10 60 verkrügbaar ê by MILLY SIMONS Den Haag ê Zenuw en Maa rlijdcrs vordt nit overtuiging als een werkeljike hul in dan nood het boek aaniMTolen BillUka PrUien Kleinste Winst Na ontvaagst van adres per briefkaart o ordt d t boekje ranco por po t toogeionden door BLORPdEI flnokhan 7atb mmil Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze in oHecerf geBcMIéerttr fortretleu i elHlure Uogaert Zj geven kracht en diepte dio namakers niet kannen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Gelll Prysconrant met een aantal ongevraagde getuigschrilten gratis pp aanvraag Boxtel H BOOAEUIa 6 Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen züs Eohte Oude Jenaver Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PEETER8 Jï LH Of Mist M hirUnmi öouda Druk van A BRINKHAN4Z üif Né bestaat uit twee blade EERSTE BLAD Nationale Militie ONTHEFFING ran DH Werkelgken Dienst BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeone kennis dat aan den geestelijke den bedienaar van den godsdienst den zenüelingleeraar en den broederdiakoon van eene godsdienstige ver eeniging alsmede aan den student in de godgeleerdheid en den zeudelingkweekeling die aan eene inrichting van onderwgs tot geestelijke tot bedienaar van den godsdienst ol lot zendelingleeraar wordt opgeleid aan den proetbroeder die tot broederdiakoon van eene godsdienstige vereeniging wordt opgeleid en aan den Roomsch Katholieken ordebroeder die tot eene binnen het Rgk gevestigde kloosterinrichting behoort ingevolge art 113 der Uilitiewot 1901 op hunne aanvraag door de Koningin telkens voor één jaar ol is het onvervuld gedeelte an den diensttgd minder dan een jaar voor dat gedeelte onthefBng ah den werkMgken iumUl wordt verleend De aanvragen om ontheffing van den werkelyken dienst aan H M de Koningin door de dienstplichtigen dio bg de Militie zgn ingelijfd of ter inlijving zijn aangewezen eigenhandig geteekend worden ongezegeld ingeleverd bg den Burgemeester der gemeente binnen welken zij voor de Militie zgn ingeschreven vergezeld van de bewijsstukken vermeld in artikel 84 van het Koninklijk Besluit van 2 December 1901 Staatsblad No 230 en wel lo door hem die ingevolge art 96 der Wet in Haart ter volledige oefening moet worden ingeljjtd in de laatste tien dagen van Januari en in de laatste tien dagen van Maart door hem dio tusschen den 15n Mei en den 15n Juni ter korte oefening moet worden ingelijfd 2o door hem die op een ander tijdstip ter iniyving bg de Militie moet worden atgeleverd binnen tien dagen na de dagteekening van den oproepingsbrief 30 door hem die opnieuw van den werkelijken dienst wenscht ontheven te worden in de laatste tien dagen der maand op één na voorafgaande aan de maand waarin de duur van de verleende ol laatatelgk verleende ontheffing eindigt FtVlLLETOX HET TWEEGEVECHT Roman naar het Bassisch 9 Dat ia nu iemand met wien ik geen medelijden heb iel Van Koren Ala die brave man aan het verdrinken was zou ik bem nog met een stok wegstoóten Verdrink broeder verdrink Dat is uiet waarl Dat zon je niet doen Waarom denk je dat f zei de zoüloog de schouders ophalende Ik ben evengoed lot een goede daad in staat als u Is dat een goede daad een mensch te verdrinken P vroeg de diakoon lachend Ujewikyl Jal Ik geloof dat er iels aan de obroscbka mankeert zei Samoylenko met den wi nsch bet gesprek op iets anders te brengen LajewBky is absoluut schadelijk en voor da maaticbappij even gevaarlijk als de cho Uranicrobe ging Van Koren voort Hem ta verdrinken Is een verdienste Dat je 100 van je evenmenich spreekt trekt je niet tot eer Zeg eena waarom kut i torn r JL 4o door den ingelijfde bjj de Militie die voor liet eerst voor ontliefflng in aanmerking wenscht te komen zoodra hg meent op ontheffing aanspraak te kannen maken De overgelegde bewijsstukken mogen nietvroeger afgegeven zi a dan tien dagen v6orde inlevering er van bij den Burgemeester De handteckeningen op die stukken gesteld moeten zijn gewaarmerkt door denBorgemeester der gemeente waar de afgifte f geschied Gouda den 9n November 1907 Burgemeester en Weihouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BROUWER H L MARTENS De politieke basis van blancoartikel In een der jongste nummers van het sociaal democratisch hoofdorgaan net Volk wordt beweerd dat de tegenwoordige Ucgeering met haar politiek toont geen helder inzicht te hebben in het we en van den politieken strijd Die strijd aldus Het Volk is een strijd om de m j e h t niet om de opinies En het bfani tu il Hre 8 in ook slecht de uitdrukking van het feit dat in dien strijd um de macht democratie en behoud op t moment even sterk zijn elkander in evenwicht houden dat we als t ware op t doode punt staan Is dit laatste juist dan verdient de Regeering ook van de zijde van Het Volk een woord van hulde voor haar intuïtief helder besef van de machtsverhoudingen van het oogenblik zij t dan ook dat zij naar het oordeel van dat blad bij de motiveering van haar standpunt zich niet nauwkeurig rekenschap heeft gegeven van den oorsprong van haar blancoinzicht Maar heeft Het Volk gelijk wanneer het den politieken strijd terugbrengt tot een strijd om de macht en een tegenstelling meent te kunnen maken tusschen deze voorstelling en de voorstelling als zou de politieke strijd ora meeningen om opinies wezen ledere strijd veronderstelt tegen elkan Zeg toch geene domheden dokter Een microbe haten en verachten zon dwaas zijn en iedereen dien we ontmoeten het kostte wat het wil voor onze naaste houden daar dank ik hartelijk voor dat zou zgn niet overleggen zich van de juiste betrekking tot de menschbeld losmaken in één woord i ne handen in onschuld wasscheo Ik boud je Lajewsky voor een ellendeling verberg dat niet en gedraag mjj ook tegenover hem als zoodanig U houdt ham voor uw naaste dat wil zeggen gedraagt n tegenover hem evenals tegenover mij of den diakoon u is tegen iedereen hetzelfde Een ellendeling mompelde Samoylenko bet voorhoofd fronsende God zij met je je apairt je woorden niet Men beoordeelt de mensohen naar hunne handelingen ging Van Koren voort Welnu oordeel dan eena diakoon De werkzaamheid van den heer Lajewsky wordt voor je ontrold als een lange Chineesche oorkonde en je kunt die van den aanvang tot het einde lezen Wat heeft hij gedaan in de twee jaren die htl hier woont P Laat ons op de vingers tellen Ten eerste bij leerde de bewoners van dit stadje Wint spelen vóór twee jaar waa dit spel hier onbekend nu pelen allen Wint van den morgen tot laat in den nacht lelta de vrouwen en de jon lol T D tweede leerde hü da InwoDert I der inbotsende krachten die 6f elkander in evenwicht houden f ongelijk iii sterkte blijken te zijn als wanneer de sterkste partij de overwinning behaalt den zwakkeren tegenstander vernietigt of aan haar wil onderwenit In zooverre is ongetwijfeld elke strijd om de macht Maar dan is ook de strijd der meeningen zulk een worsteling waarin het om de macht van het krachtigst inzicht te doen is en heeft de tegenstelling door Het Volk gemaakt tusschen het standpunt der Regeering en haar eigen standpunt geen zin Blykbaar echter bedoelt het blad wat anders Het wil betoogen dat in dien strijd ten slotte dat inzicht het wint dat gedeeld wordt door hen die op een gegeven oogenblik feitelijk de grootste macht uitoefenen in den Staat bij ons parlementair stelsel derhalve de opinie welke gehuldigd wordt door de partijen welke den grootsten aanhang hebben in de volksvertegenwoordiging Volgens deze voorstelling is het niet de vraag welk inzicM bet moest strookt met de feiten mei CTvaring met wetenschap of billijkheid doet het er niet toe aan welken kant m den strijd het gelijk de redelijkheid zich bevindt maar hangt alles er van af hoeveel stemmen de partij kan uitbrengen die een der in geding zijnde opinies verdedigt Wie nauwlettend den politieken strijd gedurende den loop der geschiedenis heeft gadegeslagen zal toegeven dat in deze voorstelling veel waars gelegen is Maar tevens zal de geschiedenis hem leeren hoe ten allen tijde in weerwil van de overmacht van de partijen van het behoud gaandeweg billijker redelijker inzichten dan door die partijen gedeeld zich hebben baangebroken De macht van de waarheid en van het recht is ten slotte zóó groot dat de aanhang van hen die juiste rechtvaardige opvattingen verkondigen voortdurend groeit En daardoor krijgen die opvattingen ten slotte de feitelijke macht te barer beschikking welke vereischt wordt om in het politiek bier drinken hetgeen hier eveneens onbekend was bovendien zijn ze hem de bekendheid met verschillende soorten van drank schuldig zoodat ze nn met geblinddoekte oogen Roeclietew wodkl van Smirnow a no 21 onderscheiden knni en Ten derde leefde men bier met vreemde vrouwen in het geheim om dezelfde reden waarom dieven in het geheim stelen de echtbreuk hield men nog voor iets waarvoor men zich schaamde Laewsky verscheen als pionier in deze richting lij leeft openiyk met een vreemde vrouw Ten vierde Van Koren at snel zijn soep en gaf zgn bord aan den jongen Ik begreep Lajewsky reeds In de eerste maand onzer kennismiklng ging by tot den diakoon gewond voort We zijn tegelijk hier gekomen Lieden als bjj honden van vriendschap toenadering solidariteit en dergelijke dingen daar zg tot drinken en eten steeds gezelschap noodig hebben bovendien zgn ze zwetsers en hebben behoefte aan toehoorders We werden vrienden dat is te zeggen hü slenterde dagelgki naar mjj toe hinderde mjj In bet werk en deed onthullingen betreffende z jne lie de Reeds in den eersten tjjd trol rag zjjne buitengewone loHgenacbtigbeid dia m j walgd In qualltelt van vriend las ik hem de les waarom bit zooreel dronk boveD zijne all worstelperk de zege te behalen Ongetwijfeld men ziet ook wel het tegendeel Men aanschouwt hoe demagogen speculeerend op do onwetendheid het egoïsme de lage hartstochten der menigte deze weten op te zweopen tot eene massale actie voor de meest verkeerde doeleinden haar weten te gebruiken om de macht te verkrijgen teneinde de meest onlogische onbillijkste opvattingen in wetten te belichamen Doch naarmate de ontwikkeling van het volk toeneemt naarmate het geestelijk krachtiger wordt en daardoor minder ontvankelijk door waanvoorstellingen ea massa suggestie van volksleiders neemt dit gevaar af En de geschiedenis leert trouwens dat indien werkelijk groote levensbelangen van het volk schade lyden tengevolge van de slechte leiding waaraan het zich heeft overgegeven het volk zich tegen zijn verleiders en misleiders keert en hun de heerschappij ontwringt oo winnen het op den duur in den politieken strijd slechts die opvattingen die meeningen welke werkelijk in het belang van het volk zijn dat zijn de üoodarrige die de lichamelijke e n politieke gezondheid en daarmede het geluk der inwoners van een land helpen bevestigen En indien dan de Kegeering ofschoon hoogst waarschijnlijk persoonlijk in de meerderheid barer leden overtuigd dat het algemeen kiesrecht het meest is in het belang ecner gezonde harmonische ontwikkeling der samenleving het bg het gebleken meeningsverschil daaromtrent geraden oordeelt den strijd der meeningen omtrent dit punt volledige vrijheid te verzekeren dan toont zij daarmede vertrouwen te hebbon in de levenskracht der idee van het algemeen kiesrecht onder eene bevolking op het peil van ontwikkeling staande waarop zich ons volk bevindt En daarmede geeft zij blijk van waarlijk democratische gezindheid Want wie niet vertrouwt dat op den duur een volk zijn hoogste belangen zelf kan beseffen die gaat er niet toe over voor te stellen om uit onze staatsregeling te doen verdwijnen alle struikelblokken delen leefde schalden maakte niets deed niets las au zoo weinig wist en tot antwoord op al luijne vragen glimlachte bg bluer zuchtte en sprak Ik ben een ongeluksvogel een overbodig mensch of l atenka wat wil je van ona de nakomelingen der IjjfeigenBchipP of We z jo aan het ontaarden of hij begon een lange verwarde redoneerlng over Onegin Petajorin Kaïn van Byron Baaarow van wie hij zegt dat z n naar lichaam on geest onze vadera Begrgp Je wel lijj zelf heeft geen schold wanneer de akten weken lang ongeopend bigven liggen wanneer b j drinkt en anderen daartoe verleidt Ocegin Pelajorio Turgenwin dragen de schuld zg die den ongeluksvogel en overtolligeii mensi h hebben uitgevonden De groud voor zijn bolt iiigewone slechtlirid ligt niet in hem zelve zie i maar ergens builen h m in het wgdo heelal En bovendien ho geraffineerd I IS hy alli en aietl ugenacht geo virfoeigniwaard maar wg wij allen trage nerveuze nakomelingen der Ijjfeigensehap ent beeft de beschaving bedorven In één woord we moesten erkennen dat zulk een groot man als Lajewsky ook in zijn val groot ii is zgne nilspaltingen zedeloosheid en slechtheid zjjn een duur noodzaak geheiligd verschijnsel der nalanr Wordt vervolgd