Goudsche Courant, maandag 11 november 1907

Let wel Een ware nitkomst voor beter licht en weinig gasverbinik is de aanschaffing van het baugeiid Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Waeht m voor tmUaUe Beleefd aanbevelend M M VAN LOON Aaolegger van Gat Water en Eleetrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 voor de ntvoogdiiiK van ons volls in zijn geheel En omgelteerd wie voorstelt in d firoiidwet liet algeintMi kiesrecht vast te leggeu wetend dat liij de liestaaude politieke verhoudingen de kins op aanneming van düt voorstel gel Ik nul is die handelt onprm tisch en on lemoeratisch tevens Want zulk een voorjitel heperkt den strijd der nieeningen jmtrent het kiesrecht tot dit dilenima óf d liestaande onhoudhare kiesrechtregidinJ óf eene regeling waarvan de oorste lers weten dat de meerderheid der ver Jgenwoordi gers an ons volk niet ged end is En zood iende wordt aan eiken vooruitgang in de richting van algemeen kiesrecht de pas afgesneden Zeer zeker is het plicht d r partijen die voor algemeen kiesreclt zijn oor dat denkbeeld iropaganda te iiiaken ondiT de bevolking en van hun hegi iselvastheid te getuigen door waar de Megeering in gebreke blijft haar aaiidac Jt aan het vraagstuk te schenken vooJstellen tot invoering daarvan te doen Maar plicht eener Kegeering die inziet dat sdcchts langs lijnei van geleidelijkheid het kiesrechtvraagsluk hier te lande tot oplossing kan worden gebracht is het door een doeltreffend loorstel die finale oplossing voor te bereiden Niet omdat zij gelijk Het Volk het voorstelt zoo graag allerlei academische debatten over de be ste kiesrechtregeling wil hooreii en zij zelf laaromti ent geen opinie zou hebben inaar omdat hikr inzicht in t wezen van den politieken strijd haar heeft geleerd dat ifet verkeerd ii een volksvertegenwoordiging een denkbeeld te willen opdringcik waarvan deze niet gediend is en omdat zij weet dat bij een krachtig volgelnluden actie onder de bevolking ten gunste van algemeen kiesrecht de tijd wel zal komen spoediger wellicht dan men ieen thans vermoedt waarop eene meerderheid daarvoor zal te vinden zijn En dan zal de tydroovende omslag van gronjlwetswijzi ging onnoodig zijn gewordeij invoering van het algemeen kiesrecht te geraken n uit een uit een eenigszins Onze conclusie is derhalve oogpunt van theoretische in oogpunt van practische poli iek èn uit een oogpunt van domocratis lie politiek is het standpunt der Eegecrint volkomen correct volkomen rationeel f volkomen principieel En de zwakke pc ingen van Het Volk om hieraan nog te tornen zullen dit voor ieder die staat is tot het vellen van een kelfstandig oordeel in het helderste licpt hebben gesteld Buitenlandsch Overzicbt Da verkiezingen voor de de de Doeam de plücli zou plaats B dien tgd zyn in Itasland blJna geëindigd tigd opening die op 14 Novoniber hebben kan warkeltjk omstreek worden gehouden Van de Ui leden dor Uoema zgn er i iü gekozen in den loop dezer week worden de overigen door kiescolleges aangewezen De samenstelling is na de vorige mededeelingen dairover niot veel veranderd De sterkste paftö ongo veer 200 leden wordt gevormd door de munarchisteD en andure tot de j echtorzijde bekooreude groepen maar z j vojrmt niet de meerderheid en is ver van do vknk benoodigde I der geheelo sterkte De tweede partg wat sterkte aangaat ia die de Octobristen die in de nieuwe Doema de partü der beslissingen ijjn zali Door zich by de rechterztjde te voegen ka i de geroa tigde conslitutioneele party die ongeveer 130 leden telt bij de stemmingen de balans naar rechts doen overslaan door tich bQ de liukerzyde aan to sluiten kunnen de pctobristen ecbiar reactionnaire aanvallen van de rechtcrzyde helpen afslaan Maar naar de nitingon van baar leiders on van I akr organen zal do party der Octobristen wiarschgniyk meer geneigd zyn gemeene za U te maken met do rechtoriyde dan met do linkergroepen De ojipositie waarby de kadetten zich beslist rekenen willen telt oiipjoveor 120 leden De kadetten hebben kjins gezien ecnige linnner bekende vertegeniyoordigors zooals Roditsjef on professor Miljtiekof inde Dooma H doen plaats nemen Kn daar de recUlerzyde eon bont dooreengemebgdc groep geworden is zullen de bekwame leiders dor iukariyde aak galeganbeld hUben ban parlementaire handigheid ten toon te spreiden Kenter seint uit Weenen 8 Nov Du commissie belast met het onderzoek van de Oosttnrtiksch Hongaarscbel overeenkomst liecll Je verdere behandeling daarvan verdaagd wegens den politieken toestand Iii pa lementiiiro kringen geelt men toe dat de minister president teneinde de aanneming van de uvereenkomst te verzekeren het kubinet zal wgzigeo en dat behalve de twee Jong Tsjechisehe ministers Pacak en fc orscbl die ontslag hebben genomen ouk de minister van landbonw prins Auersberg zal atireduM Twee christelgk socialen de boeren Uessman en Ebenhoch zonden in het kabinet worden opgenomen do heer Praechek Tsjech zon den beer Palac vervanger terwyi de portefeuille van handel aan een JongTsjech zon worden aangeboden Met veriaet le optreden van voornameiyk Bnigaaischo bonden in Macedonië heelt hot Torkscho departement vim oorlog aanleidiug gegeven om initat regelen te nemen voor belangruku IroopcnverKterkingon in de Europeeschü Vilayets Do lichting van 1903 wordt thans ontslagen en 5000 man muoteti dus naar huis wordon gezonden Uit Anatolie zyn slechts 1500 nieuwe rocruten aangekomen zoodat voor dit byzondere getal nitzondorings maatregelen noodig worden geacht Do soldaten dor lichling 1903 worden nu geluidelgk naar buis gezonden naar gelang nieuwe troepen zyn aangekomen Bovendien worden van du liedifbataljuns der tweede klasse 100 man per bataljon opgeroepen om do troepenmacht in Macedonië aan te vulleu Die reservisten inuoten zoolang onder do weponen biyven als zal noodig bl jkeo Hoe ernstig de toestand is biykt nu weder uit do berichten over fermoele gevechten in Macedoniö tusschen Bulgaren en Uiioken geleverd Zolfs de Turksche troepen zyn niot voHig Vu Tmkscbe reservisten worden door oen Bulgaatsche bende gevankeiyk medegevoerd een die zich verzotte werd gewond Een Bulgaar die den Turken diensten beweze i had werd in tegenwoordigheid van den Bulgaarschen priester door een bende ter dood veroordeeld en onmiddeliyk opgehangen Nu is de priester gearresteerd maar de benden zetten hun tocht on hUDOo geweldenargen voort Hoo lang zal dat nog duren f Hot geolboek over Marokko is elnJeiyk verschenen do verzameling stukken dio minister Pichon heeft byeengebracht om de houding dor Eransche regeering aan het Fransche parlement aan het land n aan do wereld dnideiyk te maken is gisteren op het bureau van deuvoorzitter der Kamer nedergolegd Het gevolg van deze indiening is dat do Marokkointerpellalie die heden zou plaats hebben tut Dinsdag wordt uitgesteld om do Kamerleden gelegenheid to geven do docnmenten in dit werk byeengebracht eerst te bestndeeren Daarvoor babooit tgd want het Geolboek bevat 63B documenten te zamen ruim 400 paginVs druk Het bevat alle stukken die sedert do conlerentie van Algeciras over de Marokkaanscbe qaaestie zgn gewisseld en voornameiyk houdt het de documenten in dïe betrekking hebben op de gebeurtenissen van Casablanca en don toestand die daar is ontstaan De voornaamste vragen die erin behandeld worden zyn die dor politie irganisatie in Casablanca en de andere havenplaalsen en der bestrgding van den smokkelhandel in wapens Hierover zgn tusschen Frankrgk en do andere mogendheden oen groot aantal stukken gewisseld die in het Geolboek lön atgedrukt Daaruit blgkt dat Ffankryk wat ile politieorganisatio betreft besloten heeft het oorsponkelgke plan te handhaven en das de politiotroepen saam to stellen uit Fransche en Spaansche troepen in plaats van nit Marokkaanscbe maar tevens dat die troepen eeist zullen geland worden zoo nieuwe onlusten dat noodzakeiyk maken De Franscho gezanten hebben dit standpunt in nota s van 10 September on 2 October breedvoerig niteeugozet V üvor den griiaf Gnnther v d Schnlenbirg die gisteren even in het geding van Blilow tegen Brand als verre familie van den rgkskanselier is genoemd doet een Berlgnsch blad nadere mededeelingen welke wö niet uitvoerig zullen weergeven omdat hot personage te onbelangryk Igkt Wat het blad vertelt komt hierop neer dat v d Schnlenburg een man is die zich in de politiek en in het gewone leven onmogelgk hooft gemaakt en daarom door zyn beele familie in den ban is gedaan In Keulen heelt hg iiidertgd gevaar goloopon om wegens een onzodeiyko handeling vervolgd te worden het proces bleet echter uit omdat er geen aanklacht Ingediend werd Uit wraak over de wgz waarop zgn familie hem behandelde richtte hy op een goeden dag brieven aan de duistere journalisten Brand en Gehlsen Hg schreef daarin dat men hem ten onrechte van horoo sexnaliteit begchnldi de maar dat veel erger was dat de chef van de familie Bttlow niot vrg a van dergelgke neigingen Op dien brief heeft Brand zyne onbekookte beschuldiging gegrond waarvoor hg nu met anderhalfjaar gevangenisstraf moet boeten Te Sounino in Italië had de koninkigke commissaris die in plaats van den afgezotten bargemeester de stad bestoa l aan een monnik die een stuk lan in gebruik had zonder haar te betalen bet alternatief gesteld betalen of uitzetting Tweeduizend arbeiders waarschgniyk vrienden van doii monnik bestormden daarop het raadhuis wierpen den commissaris van do trap en mishandelden hem Vervolgens joegen zy hem uit de stad waarna zg do telegraaf vernielden om te verhinderen dat het gebeurde werd overgeseind De commissaris vluchtte naar het naburige Piporno waar hg het voorgevallene aan den prefect meldde Deze heeft daarop politie en militairen naar Bonnino gezonden Ondervinding van een inwoner van Den Haag Een dor zekerste teokonen van nierziektu is een waterachtige zwelling der leden en voeten of onder de oogen schele hoofdpyn rheumatiek lendenjicht malheid duizeligheid slapeloosheid slecht bloed puisten in het gezicht hartkwaal Al deze verscbynselen komen van do urine unznivorheden in het bloed die door zieke nieren niet voldoende afgevoerd worden Wanneer gfr gezond wilt zyn moet ge üw nieren gezond lioudon Voor dit doel bestaan Foster s Kagpgn Nieren Pillen Mejuffrouw v d Marol Joubertstraat 87 te Don Haag deelt ons mede Uit dankbaarheid voor de groote verlichting die ik door Foster s Rugpgn Nieren Pillen bekomen heb in een nierziekte waarmede ik reeds twee jaren bon opgescheept geweest gevoel ik mg tegenover andere Igders verplicht U hiervan melding te dnen Ik sukkelde veel mot pyn iu de lendenen en leed veel aan een dot sal gevoel in het hoofd gepaard met een alles overheerschende vermoeidheid Ik stond s morgens reeds zwaar vermoeid op en het leek mg toe alsof dit nog erger was dan den avond te voren Veeltjjds was mün geheete lichaam opgezet maar vooral mgn polsen en enkels De urine kwam gewoonlgk met een pguiyk gevoel g er vuil 6n donker uit en bevatte veel bezinksel Daar ik reeds verschillende medicynon voor deze ziekte ingenomen had zonder de minste beterschap te bekomen liet ik op aanraden een doosje van Uw pillen komen Na eenige dagen dit geneesmiddel te bobben ingenomen bemerkte ik dat ik zachtjes aan vooruitging Ik zette vol moed do behandeling voort en toen ik vier doosjes geledigd bad waren mgn pgnen grootondeels verdwenen Mgn pulsen en enkels hebben weer hun normalen vorm aangenomen en ik gevoel mg thans veel flinker en opgeruimder de eetlust die zeer miniem geworden was is thans ternggekomen terwyi ik ook nu de noodige rust in mgn slaap vind Ik geef U dit bericht in de hoop dat dit voor vele andere nierlyders van nut zal mogen zgn Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek to maken op elke wgze die U goeddunkt Spreekt langzaam en duidelijk wanneer gg Foster s Engpgn Nieren Pillen koopt dan zal er geen vergissing plaats bobben Zg zyn te Gouda verkrggbaar bg de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel Jt f 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen Verspreide Berichten DciTSCHLAStl Er moesten gisteren 16 gemeenteraadsleden voor Berlgn gekozen worden 13 der gekozenen zgn sociaaldemocraten 3 vryzinnigen De altredeuden waren precies eender ingedeeld maar het stemmenaantal der vrgzinnigen is sterk toegenomen De bisschop van WUrzburg heeft een jongen geeslelgke dr Engert te Ochsenfurt geëxcommuniceerd omdat hy weigerde zich by de bepalingen der laatste pauseiyke encycliek neer te leggen ESOILAHD Gisteren is te Newcastle on Tyne to water gelaten het pantserschip Saperbo dat nog iets grooter is dan de Dreadnought Itaue De rechtbank te Rome heeft vgl personen beschuldigd op 19 Angnstns j l te Marino kardinaal Merry del Val te hebben lastig gevallen veroordeeld tot geldboeten en gevangemislralten van 65 dagen tot 4 maaaden Rns Axs In Petersburg zgn bg de herstemmingen twee Octobristen gekozen en de bekende kadet Koditschew De uitslagen van 425 districten zgn nu bekend 195 Gekozenen behooren tot de rechterzgde en de monarchisten 128 zgn Octobristen 4 behooren tot de party der vredelievende vernionwing 57 zgn kadetten 14 Polen en nationalisten 6 Mahomedaneu 12 sociaal democraten iti andere tot de linkerzgde behooreoden en 2 wilden Bai kas Statek In Servië ontkent men dat het iu Montenegro ontdekte complot tegeu het vorstenhuis er zgn menschen met bommen in hechtenis genomen in Belgrado is nitgebrued Behalve de zetter aan do landsdrnkkerg is nog een ander gearresteerd die een bom bg zich had bestemd voor den vorst zooals bleek Amerika Miuister Taft gaat nu toch via Europa naar de Vereen Staten terug nu gebleken is dat er geen bezwaar bestaat van Wladiwostok waar een hevige mnitery is geweesl zgn landreis over don Transsiberischen spoorweg aan te vangen 19 N V vertrekt hy van die plaats BINNENLAND T ATEN G ËNEUAAL f H ti IC It K gi 1 H K H Vergadering van Vrydag 8 November Indische begrooting Bg do voortzetting der discussies by de afdeeling Onderwgs deelde de minister van Kulonirin op een vraag van den beer Boegaardt mee dat wgziging van de subsidieregeling in Indië in studie is en op het oogenblik aanhangig is bg Jen Raad van Indié Uitbreiding van personeel aan do Europeesche scholen zal zoo noodig worden voorgesteld de pensioenregeling voor bgzondere ooderwgzers werd ter hand genomen De minister eindigde met nog even terug te komen op het eergistor voorgevallen incident tusschen hem en den heer Thomson omtrent hetgeen in een dor vergaderingen van de afdeolingen zou zgn voorgevallen in verband met de Atjeh poütiek De minister verklaarde thans dat de persoon die hem een meedeeling nit bot voorgevallene in do afdeeiingen deed thans verklaard heeft dat hg den minister door eon misverstand een njaiste meedeeling deed omtrent een bezoek van don beer Thomson aan s ministers departement De heer Thomson dankte den ministor voor deze verklaring waardooor een hescbaldiging ten zynen laste verviel Bg do replieken vond de heer de Visser gelegenheid om onder harlelgk applaus van alle Kamerleden eeu woord van gelukwensch te richten tot den heer van Bylandt dio heden 25 jaren Kamerlid is De minister van Kqloniën sloot zich bjj deze hulde van gauscher harte aan Bg de afdeeling Inlandsch Onderwys betoogde de heer van Deventer de noodzakeIgkheid van een behoorlgke opleiding van de inlandsche ambtenaren Do heer ter Laan bepleitte den krachtigst mogelgkeo steun aan bet Inlandsch onderwgs De heer van Bylandt meende echter dat de instelling van inlandsche scholen toch geiyken tred moet houden met voldoend onderwyzend personeel Van de gelegenheid dat hy het woord voerde maakte spr gebrnik om zgn diepgovoolden dank te betuigen voor do sympathieke woorden door den heer de Visser en den minister tot hem gericht In antwoord aan den heer van Kol deelde de minister nog mee dat hy in overleg it met de Indische regeering omtrent de indastrieele opleiding van de inlanders in dien zin dat daarvoor geschikte inlanders in Nederland theoretisch en practisch opleiding zonden verkrggen Bg de afdeeling Armwezen bepleitte de heer van Kol stenn aan het Heilsleger in het belang van noodigdende inlanders De heer de Waal Malefyt diende een amendement in strekkend om niet over te gaan tot instelling te Batavia van een armenraad en van en inspecteur van ket armwezen Centrale organisatie van het armwezen keurde spreker af als veel te kostbaar De minister verdedigde de instelling van armenraad en inspecteur De heer van Kol stelde bg amendement voor om den betrekkelijken begrootingspost niet te schrappen doch wal te verminderen met f 5000 omdat hij do kosten van voorbereiding te groot achtte De minister bestreed ook dit amendoment Na nog eenige discussie werd het amen dementde Waal Halefijt verworpen met 26 tegen 25 het amendement van Kol aanganomen met 28 tegen 23 stemmen Regeling ran werkzaamhadan Op voorstel des voorzitters wordt besloten na afdoening der Indische begrooting doch niet voor Dinsdag e k de behandeling voort te zetten van het wetsontwerp tot ontginning van delfstoffen Den beer Marchant werd verlof verleend tot een interpellatie tot den minister van Oorlog betreffende diens voornemen om met December het bigvend gedeelte in zgn geheel onder de wapenen te honden De heer ter Laan die eenzelfde vraag had willen richten tot dien minister verzocht den dag der behandeling voor 1 December te doen plaats hebben opdat de maatregel dan wellicht nog ongedaan kan worden gemaakt Maandag 1 uur 15 voortzetting van de Indische begrooting Geinens de Berichten Ken meldt uit Haarlem De 18 jarige Sientje Consent viel gistermorgen turwgl zg bezig was glazen te lappen nit de tweede verdieping van het perceel iu de Anegang bewoond door den sigarenhandelaar Boele Zg is in bepeloozen toest ind naar het gasthuis gebracht Gisternacht twee nnr is te Nieuwe Pekela de behuizing van den koopman Jelle de Vries totaal afgebrand Niets i gered Alles was venokerd Hen meldt aan de N E Ct De B K Teilielarboidorsvereeniging St Severus afdeeling van den Textielarbeidersbond Uuitas te Ngverdal heelt besloten de afdeeUog te ontbinden Enkele d gon geleden melden we dat de afdeeUng Uniias te Nyverdal had besloten dien Boud getrouw te blgven Als oorzaak van deze veranderde zienswgze deelt de afdeeling mede dat er tegenwoordig onder de katholieken te Nyverdal een verhouding heerscht die ernstig moet worden betreurd zoo lelfs dat by het blgven voortduren vas dien toestand bet bestaan van de R K parochie ernstig gevaar loopt Dit noopt de aldeeling zich te ontbinden al heeft Unitas ook haar volle sympathie Ze besloot zich niet aan te sluiten hy den DiocesanenTeitielarbeidersbond dezer dagen opgericht Een ZwUtenelw atakiogswet fn de nienwe legerwetten in Zwitserland door t referendum goedgekenril is de bepaling opgenomen dat de regeering het recht heelt alle personen verbonden aan eenigen tak van den Staatsdienst dns alle beambten en arbeiders van de bureaux den spoorwegdienst post en telefoonbedtgf rgkswerkplaatsen en magazgnen onder het militaire recht te stellen zoodra er een oproeping tot den actieven dienst geschiedt Wanneer in tgd van oorlog van binnenlandsche onlusten of werkstakingen het leger of een deel van het leger wordt opgeroepen kan de regeering dus tevens voor al haar beambten en arbeiders het stakingsrecht opheffen Het vee ii in den laatsten tyd in den Gelderschen Achterhoek veel goedkooper geworden enin plaats van het aan den Slager te velWopen spelen de landbouwers na ieH ilagerm Men kan dan betere pry w JI V waarvoor de slageV niet veel gegeven ion Sommige landbouwers komen nu met personen in ban bnart omtrent de levering van a partgen vleesch overeen en zoo komt ook 1 de landbouwer die in den winter ook wel esn stnkje vleesch lust op goedkoope wjze aan zgn winterprovisie Daardoor moeten an ook de slagers het vleesch wat goedkooper verkoopen Wanneer men evenwel net wolk vleesch er looal onderling verxocht wordt dan betreurt men het dat niet een keurmeester hierop t oog kan houden neWt do Arnh Crt Op den spoorweg Brussel Konion lyn tusschen Dieghom en Haoren verscheiden oouten bruggen over het spoor gehoond TOor mt te voeren werken De machinist van een trein was op de tender geklom ii daar hg dacht nog op zekeren island van die bruggen te zgn Hg bukte mof tgdig genoeg onder de eerste brug botste met het hoofd tegen de balken en rd onthoofd Kinderlooia BUEE Wednve met géO OOO wk wtnscht spoedig te huwen met nettan Veavndon heer Vermogen onderdom be p byiaak Niet aoooyraa brieven aan KDDS BEBUJN 18 COMMISSARISSEN voor de bereitUuff en mlUl0eU 0 SOEP te GOUDA lokaal proveniershnis hebben de eer hunnen Stadgenooten kennis Ie geven dat zg voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de LUÏÏK ter igleek iiM nu Sii ilavtei voor den aanstaanden Winter Zg nemen de vrgheid de deelname daartoe hgzouder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandhouding van eene der tuttigste instellingen alhier Commissarissen voornoemd Mr D N BROUWER Voorailler G PRINCE Vice Voorzitter B FORMUNB Penningmeester C VAN VEEN H GROENENDAAL A W ROES H KNUTTEL Dr P J A LEVEDAG F VAN DER STEAATJIS J J A MONTUN C J M KROON H J DE VOOGT Secretaris GooDA 9 November 07 Hoogsten Prijs voor INRüILING van oude Handnaaimachines te koop voor f ïtit SO het allernieuwste model Haiidoaaimacbliie splinternieuw naait voor en achterwaarts 10 jaar garantie W VERMEULEN Hoouatraat 78 ttoUerdam Teleph 5263 INRICHTING VOOR REPARATIE TEGEN LAGEN PRIJS Filiaal DORDRECHT Voorstraat 267 DE COMMISSIE tot UITDEELING van ERWTENSOEP Soepketel Heizerstraat heeft de eer te berichten dat zy binnen eenige dagen zal rondgaan tot hst aanbieden barer SOEPLIJSTKI Met het oog op de groote behoeften en tot instandhouding dezer nuttige instelling hoopt zg dat in ruime mate zal worden deelgenomen De LIJSTEN zyn ook bg ondergeteeken den aan huis verkrygbaar Het Bestnnr C VAN BERKEL Voorzitter C A B BANTZINGER Secretaris Op de roode doos waarin 111 SMKiXtfê eenu MUmaaroppeit van Men lette daarop Dr DE VRIJ verkocht worden ataat niets anders dan NOTARIS N F CANBiERVA IVOOTEN TE GOUDA lal in het openbaar verkoopen I Op MAANDAG 25 NOVEMBER 1907 by inzet en op MAANDAG 2 DECEMBER d a v bg afslag telkens des morgens 1 uur in het hotel DK ZALM aan de Markt aldaar Nos 1 en 2 De in volle werking zynde laer drnk beklante en naar de eischen des lyds ingerichte Stoom ¥ asclien Strtjkinriclitiiig DB BOZBNBOOM aan den Kattensingel wjjk no 169 te Gouda met do daarby behoorende STOOMMACHINE en verdere WERKTUIGEN die door bestemming onroerend zyn loomede het daarnaast gelegen HEERENHUIS wSk y no 168 Het geheel ter grootte van 24 Aren 65 Centiaren zal worden geveild in 2 perceelen hg billetten breeder omschreven I en op MAANDAG 2 DECEMBER 1907 gelgktgdig met den afslag der vorige perceelen Nos 3 en 4 Twee Woonhuizen en ERVEN op den hoek der Cappenersteeg en Wilhelminastraat wgk O nos 24 en 25 te Gouda Per week verhuurd uo 24 voor f 1 30 en no 25 voor f 1 10 De perceelen zyn te aanvaarden op den hetaaldag der kooppenningen zynde 2 Januari 1908 en te bezichtigen nos 1 en 2 de laatste 3 werkdagen v66r den inzet en afslag van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uren en op die dagen van 9 tot 11 uren on nos 3 en 4 de laatste 8 werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen eeft toornoemdo notaris COMMISSARISSEN voor de bereiding en nlldeeling Van SOEP te GOUDA lokaal PROVENIERSHUIS hebben het voornemen de levering van het benoodigde VLEESÖH en SPEE AAN TB BfiSTBDEN Zij noodigen hen die hiervbor in aanmerking wenschen te komen uit hunne inschrjjvlngsbilletten vóór 14 November a s te wiUen inleveren by den Heer C vax VEEN Gouwi alhier alwaar de voorwaarden der levering ter inzage liggen VAN Blommesieins lk j nen ONSCHADELIJK iPtLOOORNHOLLAND MAEKT 139 140 Teieph 56 SPECIAAL ADRES Engelsche Heeren Modeartikelen als Overheiiuleii Boorden iMancheden Dassen Handschoenen Cachenez Kra enschooners Brelelles Jaeger Hemden Jaegei Borsti okken Jaeger Pantalons Jaeger 8okken l antasie 8okken Jongeb Truien Jongeh Sporthemdén Zü i in Hoeden Wol Hoeden Barette n Petten I