Goudsche Courant, maandag 11 november 1907

IVo J0485 Dinsdag IS November 1907 40s e Jaargang Pandb Nederl Hyp t Pand briefbank 4 99 Pandb Nod Scheepa Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 9fi Pandb Bataafsche Hypb i 100 Alg Hypolhbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank ii 9 J Pandb Hollandsche Hypb OS i mmm mum DiieuwS en Adrertentieblad roor Gonda en Omstreken Se ifepvaart Maatsfliappijfn Pand Hollanil Oulf Stv Mg i Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotlieetbank teAmsterdam 4 100 Spoorvietjletinngen TALIE Oblig ZnidItallaanscbe8pw IMg A 1367 Premieleeningen bitbaii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 D verien Ug tot Eipl Laan vanMserdervoort 1902 89 Teletsi n Ho SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iranco per Ifost 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Teleloeii o St A D V E R T E N I I E N worden gepkat st van 1 regels a SO C enten iedere r el meur 10 Centen G roof e letters worden berekend naar plaataruimle Inzending van Ailvertentiën tot 1 uur des midd Ontvangen de NUÜVKAUTÉS in Wiiitennantels COdTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BL0U3EN PELTERIJEN enz legen Je meest concarreerende pryzen rjZUmi v ö ï K Burgerlijke Stand GEBOREN 7 Nov Marinus ouders M de Knikker on N Sol 8 Adrians onders J M Endenburg en A Binnendijk OVERLEDEN 7 Nov A Meijer wed H de Jong 83 j 8 A Bodenbach 9 j ONnEKTROUWD 8 Nov J W de Groot te Edara en H M de Raadt A W van Beek te Utrecht en A Kooy A Campiur te Hokendorp en H Genrts C Vergeer en J Nieuwenhuison G de Held en C van E 6 P Brouwers en M CompSer 40VÏÏitTKNrii i EEMBËFOT TANTEEE flfii w rlt v r URU t UËltli te iutteii UIT HKT MAaVKIJN TA n iiwKNSWAAY imm OORINOHSM Duze TmSËËN wordeu algeiererd hl verzegelde pakjeavHi f me n een half en ttn Ntd ofu mot vermeldiug ran Nommer ai kPriiB Toomen van oeTenataaniMerk Tolgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoo ioj van ge VHrde orders aanber ende J C BIJL voorueon J BKEEBAART Lz Hel Wapen van Aste n Fulkste kwaliteiten Afdeeling WL RËL EXPLOITATIË Nn nOOMBOTEH steeds duurder wordt de prgs is nu reeds SO et per pond bevelen wS bizonder aan GTESELEB overheeriyke MoliaMdccAe nélani e in pakjes van 2 ons i cl per fl TT ST TiTn s f f he Mehtnge uitgewogen jl 7S cl per aiiderAal Beide kwaliteiten munten uit door heeriyke fijne lucht en smaak en bakken bruin evenals Hooatboler Verder psike kwaliteiten k 04 SO 30 S4t en tS cl per anderkay pond Tot de goedkoopste kwaliteit toe is besliit zuiver van lucht en smaak Neemt proef en ge blijft er bq Wlf Als een PiiRMIF op de geregelde ainame onzer artikelen geven wij BONS cadeau welke een waarde hebben van tO cents en Inwisselbaar zijn voor Cadeaux oi voor ftcid 50 bons voor S Gulden i i m Te GOUDA Wijdstraat 157 Eigen Teikoopbuizen HET WAPEN VAN N V Handels en Winkelexploitatle HaataohappU Toorbsen H QIBBBLER Orootate omiet mana wil als men Jat niet wil evenain als een tegenstander van de kermis verpUclit wordt in liet openbaar en in een vaarzee van licbt de kermirvreugde te genieten maar ontrukt b t dan uw buurman nietl Volkomen zgn wt het roet den schrijver van Nabetrachting in bet Dugblad van Gonda eens waar dio u m zegt wle niet naarde kermis wil bli ve eenvoudig thuis Dit schrgvende denken wü nog onwille keurig aan een indermd in ln t Öonduche Nieuwsblad van 22 October 1900 voorkomend ingezonden luk geteekend Moderalus wuaiin o m voorkomt en daarmede stemmen wg volkomen in dat men do kermis die van kerkelyke oorsprong is niet noodig heeft om bttiteusporigbeden te bedreven en slechte dingen te doen doch deze ten allen tjjde en overal kunnen plaats hebben dat door velen alleen naar den schgn geoordeeld wordt doch luidruchtigheid waaraan velen zich overgeven toch nog altijd geen slecbtigheld is Ook wg Mijnheer de Redacteur zouden willen zeggen g die er zoo tegen zgn laten die eenvoudig van daar blijven doch in deze züu er toch velen met ons eens doen zij dit allen niet Reeds meermalen werd betoogd dat door kermis inkriniping vele builenlieden hier niet kómen om de een wat n ier de andere wut minder te besteden dit ook natuurlgk ten nadeele van neringdoenden terwijl de opbrengst voor de Gemeente aanmerketyk minder zoude bedragen Al lykt de kermisZoiidag aischaffing voor het oog wat onnuozel in werkelgkheid is dit dus niet het geval Een gevolg van en en ander is dus gewis belastingverhooging en hoe velen daar niet op gesteld zyn behoeven wjj beslist niet te zeggen Al hebben ol kunnen wü geen inzage van het ingedieudo of nog in te dienen vor oek nemen vooruit bogiüpen we dat Zondag rust en zodel jkheid dn motieven zfjn waarop gezinspeeld wordt t oude stokpaardje van nnti revolotionairen kant Ook w j Mjinhoer de Redacteur zgn voor Zondagsrust en zgn blij dat dan in fabrieken en werkplaatsen de arbeid stilstaat doch daarom mogen we het toch niet afkeuren of laken dat lieden die geen roeping gevoelen om den Zondag in stille afzondering of gebed door te brengen op gepaste wyze feestvieren Wat nu de zedelijkheid betreft ja Manheer de Redacteur daartegen zonden we heel wat kunnen zeggen doch zullen dit wo krenken de menschen niet gaarne maar voor ons honden Onlangs by de behandeling van een kermisvraagstnk in den Raad van een der grootste steden van ons land werd t zelfde door tegenstanders aangevoerd doch werd daarop geantwoord dat bü onderzeek was gebleken dat tydens de kermis oneindig veel minder onzedelgkheid werd bedreven dan op andere tyden daar met de kermis de lieden alleen luldrnchtig en vroolijk rondspringen en word naar parken en plantsoenen buiten kermiitgd verwezen Ook wy zyn die meening toegedaan en betwijfelen het dearom of alleen de kermia onzedelijke tooneelen te aanschouwen geeft neen nogmaals verwyzen we naar een in dit stuk opgegeven zin men beeft de kermis niet noodig om slechte dingen te doen deze kannen ten allen tyde en overal plaats hebbeo ü Mgnbeer de Redacteur voor de verleende plaataruirute die misschien grooter is geworden dan wy ons voorstelden bartelgk dank zeggende den wensch daarbg uitende dat de Goudscho Raadsleden die meermalen hetzelfde vraagstnk tot ons genoegen hebben opgelost dit wederom zullen doen verblijven wy Hoogachtend Uw dw dr Namens het Bestuur dor Nederlandsche VereenUing van Kermis vakgenooten ÜnB Belang Koninklgk goedgekeurd 21 Juni 1901 Stbl No 54 J N B BEUES VAK EOTTEEDAM L K H K 59 59 96 77 44 241 9 SlaatiUtmntieiy PoKTuaiL Oblig 3e Serie fr 050 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 KusuHD Iwnng Dombr Obligatien i Azii Japan Obligation 1899 4 COLOHBiA Geconsolideerde Bnitenlandache Schuld Rocepif L too IV Hypotliétk Banktn Aandb idem idem 4 Pwidb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 Fradb Utrecbtsche Hypb 4 KiOPandb Weetlandsche Hypb 4 100 PtBdb Znid UoU Hypb 4V9 Puidb Ie Algem GroningerSdheepiHypb 4 100 20 cent per i 11 cent per pak Overal vcrkrggbaar HliSHOEDEKS waphl U voor namaak Ziet naar het Controlemegel ür v HAMEL ROOS en HAltMENS en den uaam P MOLEI AAR Co Wettmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den CH Wlt PUI ATTEST ÜSTENDE 14 September 1907 Mgnheer Ik heb het genoegen U te melden dat ik de beste resultaten met het gebrnik van Uw Kindermcel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne neemt Ue voeding en de toepassing zi n volmaakt De gewicbtstoenume is zeer normaal Ik heb Uw Kiodermeel beproefd bg een zuigeling van 5 maanden en ik ben myn kind van 2 maanden op getgke wyze met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik miJ slechts by dit gebruik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar zgn zoo U mg nog eenige pakken Kinderiiieel zoudt willen zenden om met hel gebruik daarvan voort te kunnen gaun Hel ial mg levens een groot genoegen doen Uw product bg ingn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevteden te meer nog duar de prgs zoo laag is gesteld dat het aan alle klassen der Maatschappg k in worden voorgeschreven Met hoogachting verblgf ik w g Dr KESTELOOT SAHGUIi OSE Viiiurn SaDguiiiosiim in Vacuo Mgn dochter had werk dat voor haar te zwaar was zg zou daarmee zekerte gronde gegaan zgn daarvoor haalde ik baar thuis Zg was o zoo zwak geworden Geen eetlust slecht slapen hartkloppingen altgd moe en lusteloos Ikwerd er hopeloos onder want de medicgnen die zg kreeg hielpen haar niets Ten einde raad ben ik met de Sanguinose begonnen maar wat een pracblige uitkomst 1 Eerst at zg niets nu eet zg heerlgk Eerst zag zg bleek als was nu heeftzg roodo lippen en tandvleesch ook slaapt zg goed en wordt verkwikt wakker in een woord de Sanguinose heeft ha ir heerlgk en afdoende geholpen Wg zgn Uzeer dankbaar voor dit prachtige middel en U moogt van dit scbrgven gernstgebrnik maken PretoriUBstrant 31 Den Haag Mej WEIJSTERS Prgs per flacon f 1 50 6 8 f 8 12 il f 15 WACHT U VOOR NAMAAK met Hebt Gg reeds kennis tegen den Hoest f Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven den VIJGENHONIG gemaakt hot beste middel SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Uaarleiiituer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 45 zenden wg franco door Nederland onxe overnl bekende Xormal CoUectleii 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den lain of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten of eene collectie voor den tuin van 250 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen NarciBsen Crocus Scillas Sneeuwklo tjes enz Rgk geïllustreerde prgslgstmet speciSoatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tuinbouw Etabtlssenient Huls ter Dutfl Billijke PrtjMn I Kleinste Winst Uuilenlandscl Uverzichl De openhartige en gernststellende rede van den Japanscheu minister van buitenland sche zaken Hajasji over de betrekkingen tnsschen de Vereenigde Staten en Japan waaruit wjj het voornaamste hebhen meegedeeld verdient nog aanvulling op een enkel punt De minister verklaarde n l met beslistheid en deae verklaring dunkt ons van gewicht dat Japan er in het geheel niet voor is dat er emigratie plaats vindt waar ook been Nn is deie opmerking van den minister natuurlgk op te vatten in beperkten zin Landverhuizing uit Japan naar Korea wordt te Tokio van overheidswege sterk aangemoedigd Maar inderdaad schgnt de Japanscbe regeering noch openigk noch in het geheim de emigratie van Japanners n ar de Vereenigde Staten aan te moedigen Dat den laatsten tgd zoowel naar Britsch Colombiê air naar Californië zooveel J ipanne s gn gekomen is in hoofdzaak te wgten aan de praktgken van Japansche landverhuizerskantoren en stoomvaartmaatschappgen Trouwens ware het niet dat aan de Westkust van Noord Amerika oen kunstmatig aa ekweekte rassenhaat bestond tegen de JaPoiiers dan zouden al de Aziatische inmigranten gemakkelgk werk kunnen vinden bg de vruchten kweekers en landbouwers vooral Californië Daar toch komen de kweekera eo planters arbeiders te kort Te 8aint Hilaire la Croii heeft de burgemeester op hoogst eigenaardige wgze een strijd tussehen twee priesters beslecht Er is in het plaatsje opgericht een katholieke vereeniging voor den eeredienst een vereeniging die natuuriyk daar er wegens het panselgk verbod geen katholieke eeredienstvereeniging mogen zgn niet in hiërarchisch verband staat en welks priester door de katholieke kerk niet als priester erkend wordt Nu heeft echter het gemeentebestuur da katholieke kerk van Saint Hilaire la Croix toegewezen aan deze afgescheiden vereeni ging voor den katholieken eeredienst De katholieke priester de echte heeft zich daarop tot de rechterlgke macht gewend en en is door een beschikking bg voorraad in bet bezit van de kerk hersteld Dat was den burgemeester niet naar den zin en deze vaardigde toen een besluit uit wanrbg de kerk van Saint Hjlairela Croii gesloten wordt verklaard totdat het hof zal hebben uitgemaakt wie vun de beide priesters recht mTtweegbvecht Roman naar het Russisch 10 Hare oorzaken zjjn natuurlgk elementair en voor Lajewsky moet evenals voor een heiligenbeeld een kaars ontstoken worden hg is het door het noodlot gewgdo slachtoffer T n zyn tgd der erfeiykbeid der ontaarding en dergelijke Alle ambtenaren en dames die hem aanhoorden riepen ach en wee en langen tyd wist ik niet met wien ik te doen had met een cynicus of met een bandigen fMiisnyder Zulke personen als hy oogonBchijniyk intelligent eenigermate opgevoed n veel van bnn eigen adel sprekend verstaan het zich als bnitengewoon gecompli eerde naturen voor te doen Zwygl toof Samoylenko op Ik verMrloot niet dat in myne tegenwoordigheid kwaad gesproken wordt van den edeliten aeoBob Val mg niet in de rede Alexander Daviditch zei Van Koren koel ik ben dadelgk uitgepraat Lajewsky ia in het geheel IMn gacompUc rd org nito Hier ii i n heeft op de kerk Deze beslissing van den burgemeester heeft iets van de beslissing van Saloaio Salomo beval dat men het kind waarvan de moeders elkaar het bezit betwistten zou doodoo De burgemeesser beveelt dat men de kerk waarvan de priesters elkaar het bezit betwistten zal sluiten Als nu maar de eene priester zoo goed wil zOn wèl en de andere zoo goed wil zgn niet mei het besluit des burgemaestets genoegen te nemen dan kan uitgemaakt worden welke prieiter de ware priester is De vergelgking g ut niet geheel op Oaat geenszins op kan men wel zeggen De burgemeester is Salomo niet Met zgn besluit tot sluiting van de kerk treedt bg buiten zyn bevoegJheid Het is geheel in strgd met het beginsel van de scheidiiigawet die de vrgheid van eeredienst vooropstelt dat een kerk anders dan om ernstige redenen van opecbaar belang door de overheid zou worden gesloten Zoolang als ik deel uitmaak van de legeering heeft minister Clemenceau gezegil zal er geen kerk lu Frankrgk gesloten worden Het staat aan den prefect van het departement Puyde Döme hot besluit van den burgemeester te vernietigen De Journal des Débats brenü het geval onder de aandacht van den mlniater president en twgfelt niet of deze zal aanstonds den prefect last geven den burgemeester tot de orde te brengen De kerk blgft dan in bet bezit van den gewonen katholieken priester krachtens de rechterlgke beschikking bg voorraad De mogeiykhoid blgft dan echter nog open dat de hoogere rechter de aanspraken van de vereeniging voor den eeredienst gegrond acht Renter seint uit Weenen 9 Nov In politieke kringen verzekert men dat de ministeriëele crisis zal worden opgelost met dien verstande echter dat do Dnitsche radicaal Prade als minister zonder portefeuille vervangen zal worden door den agrariër Peschka De bladen verklaren zich zeer bevredigd over de veranderingen in het mi nisterieBeek Nu dit alle gewyzigd is zeggen zg is het zeker dat in de Kamer de Overeenkomst met Hongarge wordt aangenomen Dat de groote partgep de Duitsche Poolsche Tsjechische en Zuid Slavische haar zin hebhen gekregen in zooverre zg vertegenwoordigd wenschten te zgn in het kabinet verzekert een meerderheid voor het compromis Thans kan zoo zeggen de bladen de Kamer rustig voorlarbeiden en jal de Overeenkomst nog in de maand DeCgQj ber aangenomen kunnen worden moreel skelet s morjrens pantoffelen baden koffie dan tot den middagpantoffelen emotie onderhoud om twee uur pantoffelen middageten wgn om vgf nnr baden thee en wgn dan Wint en leugen om tien uur avondeten en wgn en na middernacht tlaap enz Dit enge programma omvat zyn geheele bestaan evenals de schaal het ei Of hg gaat of zit zich ergert schrgft of zich verheugt alles komt neer op wyn kaarten pantoffels en de vrouw De vrouw speelt in lyn leven een overheerscbende noodlottige j ol Hy zelf vertelt dat hg reeds op zgn dertiende jaar verliefd was als student leefde hg het eeiste halfjaar met eene dame die een weldadigen invloed op hem uitoefende en aan wie hg zgno muzikale opvoeding te dankon heeft In het tweede semester nam hg een meisje van de straat tot zich zg leefde len half jaar met hem en liep toen weg die vlucht veroorzaakte zulk een zielelijden hg hem dat hy de universiteit moest verlaten en twee jaar thuis bleef zonder eenige bezigheid Thuis leefde hy m t een weduwe die hem den raad gat van de juridische faculteit naar de pbilologische over te gaan en dat deed hg Na afloop van den cursus geraakte hg vreeseiyk verliefd oji zgne tegenwoordige hoe beet zy ook eene gehuwde vrouw en vinchtte ter wille van een i udei idewl mat huu UtrIiMo WiliiSi Dajiadeo deelen het volgende mede De heer Abramowitsj die ten gevolge van verandïringen in zgn paitg ophoudt president te ign van de Poolache club zal bh de e construelie van het kabinet den heer Diedusziki vervangen als Pool ch Landamannminister Reuter seint uit Homo 9 Nov De Hooge Raad heeft zich in raadkamer begeven om te beraadslagen over het hooreii der getuigen in lake de quaestio der subsidies Het getuigenverhoor werd daarop voortgezet Di afgevaariMgde Chiapusso lid dor Commissie van Vgt zeide dat hg den indruk had gekreiren dat de zaken niet correct behandeld werden De heer Rostngna lid van de Rekenkamer zeide dat Nasi bad gevraagd of er een hoofdstuk van de begrooting was waarop men mandaten kon afgeven zonder een gedetailleerde nota in te dienen maar hg bad dnaiby niet aan verduisleringen geducht De sectic chef Cossu zeide dat tgdeo het ministertohap van NaFi dikwgls voorschotten werden verstrekt maar hg had den indruk niet gekregen dat er onregelmatigheden plaats hadden gehad Nasi verzocht dat er twee comptabele experts zouden worden benoemd de president echter verklaarde daarvan de noodzakelgkniet in te ziën Dinsdag voortzetting De beschaving wordt duur gekocht kan de Japanner wel zeggen De begrooting toch die bg het Japansche wetgevende lichaam is ingediend wQst in totaal oen bedrag aan van 616 millioen yen tegen 250 millioen ongeveer vyt jaren geleden De gevolgen van den stryd legen Rusland doen zich thans geldon de lasten van de bevolking zullen aanmerkelijk moeten stygen en weldra onhoudbaar worden De Togo Keiza een Japansch blad dat voornamelijk gewyd i aan economie en statistiek zegt nu reeds De nieuwe begrooting beloopt 616 millioeo yen dat is 12 61 yen per hoofd van de be volking op een gezin van vyf peisonen 69 yen of 75 gulden waar het gemiddelde inkomen van zulk een gezin in Japan 300 yen 360 gulden bedraagt De belastingbetaler moet dus gemiddeld 20 pCt van zgn inkomen aan den Staat afdragen waar de bekwaamste economisten een belasting met meer dan 10 pCl reeds nadeolig achten Wil Japan den grondslag der lage Iconen die het in staat stellen met vandaog of morgen bemint bg haar niet meer en giat naar Petersburg terug natuurlgk ook ter wille zijner idealen Hoe weet je dalP bromde Samoylenko den zoöloog toornig aanziende Eet liever Er werd gekookte visch met Poolsche saus opgedragen Samoylenko legde elk zgner kostgangers een geheelen visch op het bord en goot er eigenhandig do saus over Twee minuten gingen onder stilzwygen voorbij De vrouw speelt een wezeniyko rol in het leven van lederen man zei de diakoon Daartegen valt niets te zeggen Ja maar in welken graad t Voor ieder onzer is de vrouw moeder zuster echtgenoote vriendin voor Lajewsky evenwel is zy alles en toch slechts zyne geliefde zy is hot geluk en het doel zgns levens hy is vrooiyk treurig vervelend teleurgesteld vanwege de vrouw is hy het leven moede de vruuw draagt de schuld gloorde het morgenrood van een nieuw leven vond by idealen zoek ook daar de vrouw Slechts die werken en schilderyen bevredigen hem waar zy is Onze tyd is naar zQue meening slechts daardoor slecht of slechter dan vroeger omdat we ons niet tot het uiterste toe aan de liefde en den harlttocbt weten over te geven Indien hy een geleerde ware zon hy de wereld met MS dlMtrtatl OTW D Trouw to bat oodi Europa te concurreeren niet moeten opgeven dan zal do last moeten worden verminderd Vergeiykt men de belastingen per hoofd in Japan met die in andere landen dan schyut de belasting gering Waar toch Franschen 37 80 Oostenrgkers 24 41 Engelschen 32 18 Italianen 28 46 Dnitschgn 19 68 Amerikanen 14 09 yen per hoofd betalen is de Japansche belasting nog slechlt 12 61 yen per hoofd Maar daartegenover staat dat de gemiddelde inkomsten bedragen in Erankryk 312 Engeland 360 Amerika 440 DuiUchland 247 Ooatenrilk 167 Italië 140 en in Japan slechts 60 yen per hoofd en per jaar Zoo bedraagt dan de belasting per hoofd in verhouding tot het inkomen in Amerika 3 2 in Duitsohland 7 9 In Engeland 8 9 In Erankryk 12 2 in IlaliS 20 3 in Oostenryk 20 6 in Japan 21 pOt En plaats men daarnaast de Iconen per uur volgens de statistische opgave van het Amerlkaansche ministerie van arbeid en handel dan wordt bet verschil nog duidelgker Die bedragen In Amerika 33 52 in Engeland 20 38 in Frankrgk 19 30 in Duitsohland 15 94 een in Japan slechts 6 sen de san ia geiyk f 0 012 De Japanners zijn dus zwaarder belast dan eenlg ander volk ter wereld En daarby komt nog dat de prycen der levensmiddelen in de laatste jaren aanzieniyk gestegen zijn Onder den indruk van strgd en overwinning Is dit alles bg bet volk nog niet recht tot bewoslziln gekomen Maar de uitwerking ervan kan niot acbterbiyven Zoo ebrijlt de Togo Keiza eo geeft daardoor een nieuw bewijs er van hoe noodlottig in onze dagen een oorlog is voor de economische toestanden ook wanneer die oorlog doorgaans gelukkig gevoerd werd Het is een ernstige waarschuwing vooralle warmakers I De verkiezingen voor de Russische Doema begonnen oltder algemeene onverschilligheid zoo zelfs dat in verschillende plaatsen geen enkele kiezer opkwam hebben langzamerhand meer de aandacht gelrokken en de balangstelllng gawekt in zulk een mate dat alle andere gebeurtenissen daarvoor moesten wgken De mnilery in Wladiwoslok de moord op den cbri van het gevangenisbeheer CD andere voorvallen die toonen hoe onrustig de stemming nog steeds is hebben slechts zeer in t voorbygaan de aandacht getrokken de hoofdzaak is geworden de Doema en haar samenstoUlng De oppositie moest naar zy meende het bewys leveren dat ondanks de nieuwe kiei Egypte of Db vrouw in de 13e eeuw of iets dergeiyk verryken Die welluslellngen moeten In de hersenen een byzonder uilwas hebben dat de hersenen samendrukt en orer hunne pbysiek domineert Sla Ltjewsky nu eens gade wanneer hy in gezelschap is ge zult opmirken wordt er een of andere algemeene vraag opgeworpen leti over het instinct b v dan zit by daar zwijgend en luisterd niet zyn niteriyk ia atgemat geblaseerd niets interesseert hem Doch begint men over de verhouding der geslachten tot elkander te spreken dan glinsteren Z jne oogen van nieuwsgierigheid zyn gelaat klaart op de mensch herleeft in ién woord al zyne gedachten hoe edel verheven of onverschillig ie ook tyn mogen hebben steeds hetzelfde nilgangspanl En zyne droomen I Heelt hg je ooit zyne droomen verhaald f Die 7yn prachtvol I No eeni droomt hy dat by met de maan getronwd Is dan weer wordt hy in den droom by de politie geroepen en bem wordt bevolen met een gitur te leven De diakoun lachte harteiyk Samoylenko keek geërgerd om niet Ie lachen doch hield bet nlel uit en lachte eveneens luid En alles heeft hy gelogen 1 zei hy da tranen van zyn gezicht vegende By Uod gelogen I Wordt TarTolgd