Goudsche Courant, dinsdag 12 november 1907

In marine uniform zag er opgewekt nit en werd begeleid naar het jacht door den burgemeester met wien hg enkele vriendelgke woorden wisselde De Keizerin gekleed in wynrood kostuum werd geleid door den admiraal van het jacht Het gevolg was niet groot De Keizer en de Keizerin begaven zich onmiddellgk aan booid van de Hohenzollern waar toen do Keizer de valreep betraii de standaard werd geheschin De oorlogsschep lostten siiloutschoten De Dnltsehe gezant In hot iiotel Zeeland gelogeerd zon Z itordagmlddag door den Keizer in bgzonder gehoor worden ontvangen Het vertrek van het keizerlgk jacht is bepaald op Zondagochtend half zeven behoudens mist Een vrg talrgk publiek had zich op het nielafgezetto deel der kade geschaard en daaruit ging een enkele toejuiching op BEÏÏBS VAK fiOTTEEDAM li K H K Stotttêltenmimt PoMf Oblig 3e Serie fr 3 59 060 De Oouvernenr van Atjeh einde 14Oct Door verschillende marechaussee en inf patrouilles iH ergelegd in Tapatoeansche twintig vgandcn bqit een achterlader gewond licht twe inlandsche minderen in Gajo Loeos vgf vganden in Menlabohsche vier vganden bolt een Beaumont in Peusangan een vgnnd gewond licht een inlandsch mindere in Menlaboh gewond onbeduidend een Inlandsch mindere In Lho Seumawesche licht een inlandsch mindere aanranders neergelegd In gebergte Pidii werden neergelegd een teungkue en twee vrouwen in mannenkleeren onder wie een werd herkend als de ecbtgenoote van Keudjroeön Troeseb en dos de zuster van Potjoet Moerong des ex sultans echtgenoote Gemeng de Berichten Een ernstig geval Het N v d D schrgft In t laatst van September zou een pensionnaiie van het Urselinenklooster te Venlo Blanche W B W die haar opvoeding In dat gesticht voltooid had naar hare coders in Engeland terngkeeren Zg was een vol maakt onschnldig meisje in t algemeen en ook lichiimelgk wat achterlgk zoodat zg eer den indruk maakte 13 k H jaren te zgn dan 18 wolken leeftgd zg evenwel eenige dagen te voren bereikt had Hoewel de ouders hadden goedgevonden dat zg alleen zon reizen namen de klaosterzusters toch eenige maatregelen tot hare meerdere beveiliging op reis Een der zusters biacht haar naar het station te Venlo en verzocht telophonisch aan den stationschef te Boxtel haar bij het overstappen in den trein naar Vlissingen te helpen Iets dergelgks schgnt geschied te zgn en het meisje kreeg plaats in een dames coupé van den D trein die ongeveer 8 B3 des avonds uit Boxtel vertrekt Onderweg kwamen twee heereu b baar in het compartiment en knoopten een p Bprek met haar aan Toen de conducteur verscheen bracht bg dezen mannen onder bet oog dat zg niet mochten vertoeven in een damcsafdeellng maar deed toen zg zich aan deze vermaning niet stoorden geen stappen hen te verwgderen Dit plichtsverzuim is het meisje noodlottig geworden oen der onverlaten heeft zich terwgl de ander op den uitkgk stond aan hot kind vergrepen Hlanche W hoeft bg hare aankomst te Londen het voorgevallene verttld aan hare ouders en l iter in het bgz n van dezen aan de Londensche politie zulke uitvoerige bgzuuderheden medegedeeld di t daaruit reeds bleek wat ook verklaard is door do zusters te Venlo dat zg ganschelgk geen begrip had van het govaar dat haar bedreigde Dit zou dun ook moeten verklaren waarom zg zich nlft ernstig verzet of om hulp geroepen heeft I Tot zoover de verklaringen van het jonge I meisje de treiubeambteo reeds verhoord I verzekeren niets te hebben bemerkt Wg I willen ons geen party stellen maar doelen I het geval toch mede in de eerste plahts om I ouders nog eens te wgien op hel gevaar I kinderen alleen te laten reizen maar in t I byzonder ook om spoorweg en andere antoI rlteiten wien dit aangaat de vraag te stellen I of de maatregelen tot bescherming van alleenI reizende vrouwen zgn uitgeput met het hanI gen van een bordje met dames aan de I conpésP I t Komt ons voor dat van die zgde alle I reden is lot ernstige overweging van de vraag I of hier door grove nalatigheid van beambten I ernstige beleediging ontstaan is UU do haven van Antwerpen Hot geschil in de haven te Antwerpen was zooaU men zich herinneren zal in zooverre opgelost dat or aan de graan en bontlossers om wie de strgd ging een verhooging van 50 centimes duags werd toegestaan en dat er voor de regeling van het loon der havenarbeiders in t algemeen eene bgzondere commissie zou gevormd worden die niet alleen do loonsvoorwaarden inaar ook do verder werkvoorwaardon aan de haven on ouderiotkeo Di oomniuit beitatnd alt wet en ondanks de knnstgrepen by de ver kiezingen de stemming in het land toch revolutionair was en dat der regcering slechts overbleet de wapens te strekken voor den wil des volks Het is haar niet gelukt dit bew js te leveren De derde Doema is een regeerings gezinde Doem geworden en de opyi t der oppositie is mislukt De niterste linkerz de is daar woedend over schimpt in bare organen op de Doema en ontkent zelfs voor deze het recht zich Volksvertegenwoordiging te noemen De Kadetten zgn gematigder in hnn oordeel hnn leider professor Miljoekof noemde de derde Doema niet zoo slim en meende dat zy wel geschikt zon bigken om mede te werken Wellicht had Miljoekol nog een stap verder moeten gaan en verklaren dat de derde Doema meer nut zal kunnen stichten dan haar beide voorgangsters zegt de K01n Ztg Een Doema die door de voortdurende tegenwerking der regeering toch niet in staat is iets tot stand te brengen is voor Rusland minder wcnschelgk dan een minder vooroitstrevende die in staat bigkt nuttigen arbeid te verrichten met medewerking der regeering Kan deze Doema werken kan tÜ den wettigen tgd litiing houden zonder opnieuw ontgdig haar parlementaire leven afgesneden te zien dan is er voor Rusland veel gewonnen want dan is het parlementaire stelsel Ingewgd De verbetering en hervorming is dan een quaestie van tgd De l ootdzaak is dat dan aan de starre reactie zoowel als aan de onbekookte revelatie een einde komt Verspreide Berichten DuiTSOHLiSD Ta Berlgn is men bezig een liberale vronwenpartg op te richten Het voorbereidend comité heeft thans neu oproeping verspreid waarin gezegd wordt dat duizenden vrouwen nit den burgerstand sinds lang tot bet liberalisme behooren en de wenschen geuit dat deze overal plaatselgke vrouwenvereeniglngen zullen stlchlen Tot de technische hoogeschool van Dresden zullen voortaan ook vronwen worden toegelaten We krggen dos ook vrouwelgke ingenicnrs De Berlijnsclie politie heeft een Rns die voorlezingen hield en zgn toehoorders voor zoover het Rossen waren het land uitgewezen ES8ïl AIID Koning Altoos zal 17 November gezamenIgk met keizer Wilhelm ontbijten Maar daar zal niet over politiek gesproken worden zegt een Hpaansck blad Hoe weet het dat De socialist Hjrndman heeft op een socialistische vergadering In Londen gezegd dat zgn partggenooten bg het bezoek van den Dnitscben keizer demonstraties zonden houden om den keizer te toonen hoe men in Engeland over de veroordeellng van K irl Liebknecht deukt I Volgens opgaven van t ministerie van handel varen er op Engelsche koopvaardijschepen 22U 431 man van wie 18S 340 EngelBcheo en de rest vreemden zjjn RuBbAND De begrootiüg wgst een deficit aan van 190 milllocn roebels Onder de buitengewone ultgaveu lignreeren nog 67 millioen als gevolg van den oorlog met Japan PüRZlIi Volgens een bericht uit Teheran aan de Times is do toestand in Perzië zeer onrustwekkend Den sjah wordt verweten te hebben medegewerkt tot de verwarring en de bovolking spreekt reeds van zgn afzetting maar vreest voor een inmenging van Rnsland Het parlement heeft besloten nationale vrywltligers op te roepen de Kozakken zyn geheel en al op de hand van den sjah Maiokku Aan den leekant oostelgk van Casablanca yii vyandeiyke scharen ruiters gezien De sultan vreest nog meer concurrentie Hy heeft zgn broeder Mohammed naar Fez laten brengen vrcezend dat hy het voorbeeld van don anderen broer Moelay Hafld zou kunnen opvolgen en zich tot sultan laten nltruepen BINNENLAND De Duilscho Keizer to Vllssingen Precies op den vnstgostelden igd kwam de keizeiiyiie trein Zatordag te Vlisslngen aan Op het perron waren aanwezig de burgemeustir de garnizoenscommandant do commandant van de liivoi do waarnemende DuitBohe consul en de admiraal van i ttcht HobeniollerD Os Keiur geklead i reeders 4 stawadoors 4 natie bazen en 4 werklieden heeft thans een drietal van haar I leden naar Hamburg gezonden om daar do arbeidsvoorwaarden in het havenbedrgf na 1 te gaan Voor 1 December zal die subcom 1 missie haar advies moeten uitbrensen bg de Federation Maritime die dan een besluit zal nemen Men koestert thans de gegronde verwachting dat eerlang alle moellgkheden zullen worden weggenomen Een handige gauwdief Men meldt ons init Arnhem Op het Eusebiusplein wordt hier des Vrg dags in het najaar Kooi iimarkl gehouden 1 Een 15 jarige jongen wist zich dien morgen op een handige wyze van een partg kookn 1 meester te maken Een man koopt van een boer een partytje en terwgl de koop plaats t heeft vraagt een jongen de kooien naar huis 1 te mogen brengen hetgeen hem toegestaan 1 wordt De kooper betaalt den boer en toen 1 de man met den wagen met kooien den jonI gen naar huls wil geleiden is de jongen met 1 de kooien reeds verdwenen Aangifte bg e I politie volgde en een onderzoek naar d n 1 handigen gauwdief wordt Ingesteld V I Bulgaarsche benden 1 Weder wordt nit Salonikl melding gemaakt van wandaden eener Bulgaarsche bende del samen met eenige reden van de Roemeense o propaganda op 4 November hot dorp no j Si li in het district Karaforia dat de bewo1 ners gedurende den winter verlaten daar g I gedurende dien tgdin de vlakte wonen bin1 nendrongen en staken het dorp in brand 1 Tweehonderd huizen gingen in de vlammen 1 op Een ongebruikte bom 1 Van de bommen die in het laatst van Mei I 1905 don anarchisten moesten dienen bg h t I bezoek der Koning en de Koningin van Span e 1 aan Pargs is er thans nog een In de Seine 1 gevonden Dezer dagen vischte men n l een I blikken doos op gewikkeld in een conra t van Mei 1905 en waarin de mededeeling 1 voorkwam van het program voor het vorste1 lyk bezoek Do doos wa4 gevuld met ze r I gevaarlijke ontplofbare stoften 1 In de Himalaja I Twee jonge Noren de heeren Rubens n en Monrad Aas hebben onlangs don Kahroe I top van het Himalajn gebergte die 23 900 I voet boven zee zich verheft bereikt de 1 grootste hoogte die in dat gebergte tot dus I ver i beklommen Het eerste gedeelte van 1 de bestgging die onder leiding van don Schot 1 Mason plaats had geschiedde met behn p van 81 koelies Tor halver hoogte gekomen werd de tocht enkel door oen deel der re zigers voortgezet tot 21 000 voet lot waar reeds in 1905 een Britsohe expeditie g komen was Van daar af gingen de beide Noren een anderen weg in dan tuen te vergeefs was ingeslagen en zg konden de Noorsche vla op den top planten Men meldt uit Amsterdam Naar men verneemt heeft de rechtbank alhier de strafzaak tegen de bestuurders van de vereeniging Club International de Bienfaisance het bekende speelhuis In de Vondelstraat naar de terechtzitting verwezen Den 25en September 1906 deed de juititio een inval in het huis en nam roulettes enz in tieBlag daarop volgde een zeer langdurige instructie welke eerst den 5den October van dit jaar werd gesloten De strafvervolging geschiedt krachtens art 140 wetboek van strafrecht te weten deelneming aan eene bg de wet verboden vereenigiug Tegen overtreding van dit wetsartikel is een straf bedreigd van 6 maanden gevangenisstraf of f 300 boete als maximum tan aanzien dor bestnurders kan deze straf met een derde worden verhoogd De dagvaarding zal nu zeker spoedig worden uitgebracht Het geschil in de haven te Rotterdim I Vrgdagavond hebben de beëedlgde wegers I on meters stipt huisboudeiyk veigaderd en I Zaterdagmorgen toen zg op de graanbooten I kwamen weigerden zg te werken en trachtI ten anderen hierin te bemoeieiyken I Het gevolg was dat al heel spoedig de hulp der politie en gewapende macht werd I ingeroepen om de wegers meters ophouders controleurs en vryiieden van boord to verI wyderon aanvankelgk op eoo paar schepen I maar later in den voormiddag van ongeveer 3a graanschepen liggende in do Maashaven Op een graanboot van de firma Wm H MlllI Ier Si Co zyn de wegers en meters zelfs I heelemaal niet aan boord gekomen Allts liep zonder botsingen mot do politie mariI niers en matrozen af doch de wonsch van de zijde der wegers en metera gekoesterd I dat de bootwerkers ook de stoomschepen I zouden verlaten loodra ig van boord verwyderd werden is niet vervuld Met uitzondering van op een enkel chip waar een deel van de bootwerkers zich liet overhalen lyn dezen overal au het werk gebleven I H t dad dat meo biykbtu troor giliad heeft om de den arbeid hervat hebbende bootwerkers over te halen het werk veder neder te leggen is mislukt De wegers en meters die weigerden te werken loopen gevaar van contractbreuk beschuldigd te warden door de Dnltsehe importeurs Zg blgven alleen werken voor de stnwadoorsfirma Cornelson en Co en den Ned Seheepsen Bootwerkersbond De bonding van de Scheepvaart Voreeniglng buiten wie deze geheele beweging omgaat blgtt onveranderd Zy bigft werken met de wepjers en meters van de Volharding en de elevators en bet graan dat niet gewogen kan worden gaat ongewogen over boord Voorts blijft men de werklieden nit het binnenland die op de lichters verbigf houden handhaven en is men geëindigd met hen huiswaarts te zenden De werving voor de stuwadoorsvereeniging gaat geregeld voort In de gemeente Baarn werden sinds eonigen tgd klachten vernomen dat de wegen te veel begroeid zyn zoodal licht en lucht niet voldoende kunnen doordringen en zelfs enkele Arasterdamsche geneesheeren om die reden Baarn als woonplaats ontraden In de jong ite zitting van den gemeenteraad is naar aanleiding van het verslag der beplantingscomralssie uitvoerig gesproken over de wenschelgkheid van het rooien van een groot getal boomen in vsrschillende lanen Besloten werd aan de commissie te verzoeKon haar rapport nog te willen aanvullen in zake de vochtigheid Uit Hamburg wordt gemeld dat de firma Waller Delbanco Co handelaars in rubber knrk enz haar betalingen heeft geslaakt Het passief moet tnsschen 12 en 18 ton bedragen waartegenover nagenoeg geen actief aanwezig is De familie Delbanco heeft ongeveer f 120 000 te vorderen doch men gelooft dat zg bereid zal zyn van die vordering afstand te doen De heer Delbanco pleegde zelfmoord zyn compagnon Salomonsohn is voortvluchtig De firma stond aan de Hambnrgsche beurs als speculatief bekeud en was sedert 1899 aldaar bevestigd De Haarlemsche politie heeft den zonderlingen grappenmaker die een oud mannetje een waardeloozen wissel van f 50 op het postkantoor had gegeven opgespoord Den grappenmaker zekere van B is aangezegd In het vervolg zulke zoutelooze grappen na te laten Intufichen loopt het onnoozole manneke nog steeds met z n schat in den zak Nu is hel postkantoor van hem bevrgd maar moeten de kassiers van enkele ünancieele instellingen het ontgelden Dezer dagen deed Oscar Görung die voorgal stafolflcier van het Doitsche leger te zgn voor f 400 inkoopen in een winkel te Amsterdam en gat daarvoor oen cheque op de Beiersche Vereenigingsbank te Munchen in betaling By onderzoek bleek zyn tegoed daar slechts 15 Mark te bedragen Door hem zgn in andere plaatsen ook der gelgke wissels aangeboden Vermoedelgk l hy dezelfde als Jozef Qrünstein te Frankfort a Main die een gevaarlgke krankzinnige is Omtrent de reeds vermelde staking hji de firma N J Menko welke ook reeds weer tot het verledene behoort wordt uit Enschede nog het volgende gemeld Ofschoon er geen besluit tot slaking wal gevallen na de gehouden besprekingen ooitrent hot verleenen van steun heeft hst meereudeel der wevers direct na het aanzetten der fabriek gestaakt echter bleno ongeveer 40 wevers aan het werk Deze stelden pogingen in bet werk om de i k bg te leggen De firma week evenwel niet at van het door haar ingenomen standpunt Als wever kon W niet biyven gehandhatU duch hem zon uit medelgden voor zgo gesi voorloopig ander werk in de drukkerj tegen f 9 weekloon worden gegeven tot hij zich vau ander werk bg een andore fira had voorzien I Na eenige besprekingen met de stakendt I arbeiders werd dit voorstel aangenomen I terwgl bedoelde wever W voor zgn onhebI boiyk optreden tegenover zgn baas den I zgne excasea aanbond Allen hervatten pl aI 5 anr den arbeid I Nog dient te worden vermeld dat de I gekeurde stukken aan de wevers werdM I vertoond welke ze als zeer slecht gewe W I qnalificeerden I Men meldt nit Sliedrecht I Een droevig ongelnk had ZaterdagmorgW I alhier den dood van den 43 jarigen foe I houder A P van Glieasen NieDWkerk tM I gevolge Toen Vrjdagavond zgn broer ra I daar naar hier zon huiswaarts koeren I sloot P met hem mee te ryden omdat t I paard reeds a morgens sckrikacbtig wu I woest en zïn broer toen al knie en pw I htd biMerd i Arondi mukts l et f lich weer angatig voor een hondekar waarop A P van den wagen sprong en het paard by den kop nam doch bet dier was niet legen te honden waardoor P viel een eindweegs werd meegesleurd en vervolgens bewniteloos bleef liggen Opgenomen en vervoerd scheen Vrgdag alles naar wensch te gaan doch Zaterdag is de man overleden Vrgdagavond om zeven nnr is te Amsterdam de sleepboot Oooiland schipper Moes van de firma Vogelpoel en Noorwegen bg de invaart van den Ooslerloegang in aanvaring gekomen met een zolderschuit beladen met steenkolen De Oooiland kreeg een scheur aan stourboordzgde en de boot begon te zinken Door eigen kracht kwam de Qooiland nog langs den wal en zonk daar in ondiep water Fersooniyke ongelukken kwamen niet voor Do zolderschuit liep geen averg op Men meldt aan de N R Ct r Door de stoomtram van de H T M die om twee nur Zaterdagmiddag nit Delft naar Den Haag vertrok werd een 37 jarige dienstbode uit Scheveningen bg de brug over de Broeksloot aan den Rgswgkscheweg overreden en gedood De vrouw was naar Rgswgk gekomen om daar baar moeder Ie bezoeken Zg wilde een hondje dat tnsschen de tramrails liep in veiligheid brengen en geraakte toen zelf onder de stoomtram Men meldt uit Utrecht Naar aanleiding van de geruchten welke hier ter stede geloopen hebben dat ook de Spaarbank van het Departement Utrecht der Mautschappg tot Nut van t Algemeen een belangrgk financieel vorlies zou hebben geleden bij het faillissement van de firma Chr Oortman en Zoon welke geruchten echter niet bevestigd zgn geworden hadden Zaterdagavond vry veel terugbetalingen plaats Alles ging zeer ordelgk Voor hel gobouA der Spaarbank Achter den Doni hadden zich eenige nieuwsgierigen verzameld De politie had maatregelen genomen ter handhaving van de orde Ze plaatste bel publiek dat terugbetaling wenschte op het trottoir bg het kantoor op een rjj en liet het geleidelgk de Spaarbank binnen treden Omstreeks 500 personen meldden zich om terugbetaling aan De reglementaire bepalingen omtrent de terugbetalingen werden gehandhaafd nl 1 25 direct f 100 met 8 dagen opzugglng f 500 met 14 dagen opzegging en een maand voor bedrgveri daarboven i Tol laat in den avond duurden de terngbelalingeo voort Men meldt uit den Haag Op hut goederenlerrein van het Hollandscho Spoorstation had Zaterdagavond een ernstig ongeluk plaats Een rangeerder had bet ongeluk over een wissel te struikelen en geraakte daardoor onder een rangeerende locomotief De ongelukkige werd de linkerhoyenarm en de rechterhand afgereden en aan het hoofd werd hy ernstig verwond Dr Horst verleende de eerste heelkundige hulp Per automobiel werd de zwaar verwonde naar het gemeenleziokenhnis overgebracht waar bleek dat zgn toestand zeer zorgsigk is Uit de Dnltsehe Ryksstatistiok biykt dat de spoorwegen in Dnitschland in 1905 een lengle hadden van 54 917 KM tegen 45 261 in 1895 Er waren voor de exploitatie aanwezig 22 000 locomotieven 44 900 personen en 453 500 goederenwagens Het personenvervoer is in die 10 jaren toegenomen van 421 lot 688 millioen de ontvangsten per KM stegen met 35 pCt en bedragen nu f 7780 Per wagon kilometer daalden zij voor personen en bagagevervoer een weinig d w z dat er voor de reizigers meer gemak is aangebracht In de opbrengst deelt de Ie klasse voor 4 de 2e voor il de 3e voor 49 en de 4e voor 25 pCt Bg het goederenvervoer is de ontvangst van rnim 600 tot 960 millioen gulden geklommen De geheele ontvangsten nil exploitatie egon met 63 de uitgaven met 80 pCt Het batig slot der exploitatie steeg van 395 tot 555 millioen Over het in de spoorwegen gestoken kapitaal bedroog dit een rente van I 5 8 pCt in 1905 tegen 6 4 pCt in 1895 In het geheel waren in 1905 bg de spoovegen in dienst 606 600 personen wier be oldlgingen enz in die tien jaren met 64 fCt ategeo Posterijen eo Telegraphic Benoemd Nov tot klerk der telegrafie 2e kluse de tgdelgke klerk K Nabrlnk 1 Dec tot directeur van het poatkantoor te Harkelo de commies titulair der postergen en telegrafie O J G van der Slugs te Amsterdam bnpoit en telegraafkantoor Tulpploin Bevorderd 1 Nor tot klerk der foittrljsa M t l tr A Ie kline d kler ken 2e klane A M Koning A Doedeni H J van dor Veen W C de Kojf J E Voids J de Vries W Roe N Donkersloot J P F MeJendorp A Zegistra N E de Vries en A Kocb Tgdelijk belast met het beheer 16 Nov van het bgpoil en telegraafkantoor Balistraat te s öravenhage de commies der posterijen Ie klasse ö Beina te Zallbommel Verplaatst 1 Nov do commiezen der poslergen 2e klasse L C Cochins van hel bypost on telegraafkantoor Prins Hendrikplein en L E Bosch van het byposten telegraafkantoor Conradkado beiden naar hel hoofdpostkantoor te s Qravenbago de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse J J Breedveld van Oroenio naar Rotterdam telegraafkantoor de klerken der postergen en telegrafie 2e klasse B K van der Beek van Doorn naar Haaksbergen G G Bazendyk van Haaksbergen naar Doetinchem en A Kantors van hel hoofdtelegraafkantoor naar het bg poslen telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam de telefoniste M L Bronkema van Groningen naar Amsterdam 16 Nov de commies der posteryen 2e klasse F F F Vries van Eindhoven naar Rotterdam de klerken der poslergen en telegrafie 2e klasse 1 B F van Linschoten van Amsterdam telegraafkantoor naar Wassenaar C Hofman van Valkenburg naar Helmond M J Levi van Epe naïir Vianen J Oostergo van Rotterdam telegrasfl ntoor mar Bavcnstein C W Buwalda van Breda telegraafkantoor naar Oosterhout en D J Stoet van Gtoenlo naar Z tton 1 Dec de commies titulair der posteryon telegrafie S van der Brug van Dragten naar Heerenveen De klerk der posterijeu en telegrafie Ie klasse H S Langeranp van Akkrnm naar Dragten de verplaatsing van de commies titulair dor posterye i en telegrafie M J Sieberg van Zutphen telegraafkantoor naar Heerlen zal Ingaan 1 December en van den buitengewoon geömployeerde by do Rjjkstolegraat J W Brink van Arasterdam nanr Zutphen 15 November in plaats van 1 November Ingetrokken de verplaatsing van de klerken der posleryen en telegrafie 2u klasse D van der Does van Heerlen noar Helmond en G A van Diermen van Eibergen naar Druten Eervol ontslagen op verzoek 26 Ooi de brievengaarder te Petten F Bakker Ez Stadsnieuws GOUDA U Novembei 1907 Gisteren speelde Olympia II een voetbalwedstryd tegen Voorwaarts I nit Schoonhoven op het terrein alhier en won deze wedstrgd met 7 2 De Goudsche sigarenwinkeliers worden uilgenoodigd tol bywoning eener vergadering op Woensdag 13 November a s des avonds ten 8 nre in de boyenzaal van het Café Schaakbord aan den Kleiweg alhier ter beliandeling van da volgeode agenda Opening Bespreking van bet doel der Vereeniging en haar middelen zooals die zgn neergelegd in bygaand Concept Reglement Van de Vergaderin besluilen tol oprichting eener vereeniging van Sigarenwinkeliers f Zoo ja Behahdeling Concept Reglement Verkiezing van oen Bestuur Installatie van bel Bestuur Rondvraag en Sluiting Men meldt aan het Vad nit Gouda s Avonds na ofloop van het werk verkochten ze ansichtkaarten aan slraatmenschen voor alle pryzen by partytjes tegelgk Achterdochtige agenten van politie letten op hen toen zy vrger werden in hun bewegingen en gingen de jongens kereltjes von 12 16 jaar na Ontdekt werd toen dat er een miniatnurbende met miniatuur dieven bestond Men ging een winkel binnen één kocht een kleinigheid en enkele anderen namen stiekem iets weg t liefst kleine voorwerpen die ze goed weg konden moffelen hel allerliefst ansichtkaarten die ze nog al gemakkeiyk natunrlgk tegen lagere pryzen van de hand konden doen En de winkeliers hadden niets ontdekt toen de politie hnn de gestolen ansichtkaaren toonde ja toen was het waar en waarschuwden ze hnn collega s die er intusschen ook reedt waren iogeloopen voor de praktgken der jeogflfge boefjes En thans is hei nit de jongens zgn by de politie bekend en misschien denken de jonge hersens reeds weer aan andere middelen om aan tnoepcenten te komen Obllg Se Serie fr 2500 3 59 Roai i D Iwang Dombr Obli gatlen 4 96 44 Aziï Japan Obligatien 1899 4 77 CoLiTHBU Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 u 9 afpotlieei Sanken Aandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtscbe Hypb 4 100 Pandb Wesllandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 4 9 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHyph 4Vi 100 Pandb NederI Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataofsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 41 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Sefuépvaarl aaUfJiappijen Pand Holland Guit Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningtu TAUB Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 1367 Prern iel een inqen bai oiii Loton Stad Antwerpun 1887 2 02 1 D verten Mg tot Eipl Laan van Meordervoort 1902 89 Ontvangen do NOUVEAUTÉS in Wiiitennantels COsJTÜMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERIJEN enz togen de meest coucnrreerende prijzen Veemaxkt te Rotterdam Maandag ii November tgo Vette ossen en koeien goede aanvoer pryzen waren voor iste kwal 37 ade kwal 3a 3de kwal 37 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer iste kw 28 sde kw 35 3de kw 23 cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer late kw 34 ade kw 33 3de kw ao cent per half K ü Schapen en lammeren goed aangevoerd De handel was voor vet vee vette kalveren schapen en lammeren stug doch prijshoudend varkens traag lager in prijs 4Dvii iiTi iii i VereeolgiDg AKME ZOKG Afderling HIIOHHEIIHUIS BOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hulshondeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope pryzen te vorkoopen De daarop behaald Winst komt geheel ten goede aan de neutrile Vereeniging dr 1 enuorg IMoord Urabaolscb SchoeD eo LaarzeomagazUo KLKIWEG E 30 tegenover de Klelwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heerei Dunes en Kioder Wioler Aiilkeli ii SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS AU rapiratMn es augemeten werk Hot Correspondentschap T n mOHOUOnOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiBKZWAOKE Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Veriilegi rs voor particuliere verpleging beschikbaar zgn SAMOSWIJN 9 eent per JUteh Aanbevelend Firma Horman Zoon Hoogsten Prijs voor INRUILING van oude Handnaalmachines te koop voor f SÜ SO het allernieuwste model llandnaalinacblue splintorniouw naait voor on achterwaarts 10 jaar garantie bg W VERMEULEN Hooi ulraiit ra Rotterdam ïeleph 5263 INRICHTING VOOK REPARATIE TEGEN LAGEN PRIJS Filiaal DORDRECHT Voorstraat 2 7 ZeiluW en llua flijders xordt ait overtuiging als een werkelgke bul in den nood het boek I3eia cS gre er aanbevolen Na ontvangst van adrnsper briafkaartiiordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Koekhnn Za tbominpl Vlie i ik ir yi Kil d Ioia V tt ll on na vde prmfi ümingen Is J tm M gekomen ondui aut noais itm i aitrtndeni Dr MiobtiollH varvianligi j ip de beste iiiacUnos In het wereidDft I ramde ét bblua u4ent vu Oebi StoU rok te Keulen IicIm JDvTüïétikelii Bikel eacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cecao i nwt mdk fekookt een aangenaiix gezonde drank voor do r ijkscA gebruik een t 2 tbeeleptla van poeder voor een kop Oiooohita Ala geneeekracbrige drank bij g val n alorrhoe alscotii met water te lebruf en TtrkrMiau by de voomiusite B 1 Apothakan lu Ka V K jweftnidee hfl a B atIvwt g awoordl V vaat IhMr Jullut atttiiMidl JLEioterdun ICalvettnat lOS