Goudsche Courant, dinsdag 12 november 1907

No 10486 Woensdag 13 November 1907 40s e tlaar yAii fiOUMHE COIMNT S ieuws en Admrtentiehlad mor Gouda en Pmstreken TelelO n We 8 De Uitg ave dezer Courant geschiedt dag elijki met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iranco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN n f Ö lelrlaoii SI D V K H T E N T 1 K N worden ge l at Mt van 1 regels i Icnlfii iedere ri gel nuvr 10 Centen roote lel ter worden ber kend naai plaatüruiiata Inzending van Advertentiën t 1 uur de inuld Sociëteit Ons Genoegen ZuDdaiE 17 November 1907 Rot U rdamsche Toonecl en OppretU Vereeniging OI VOKUING VAN Bl pcl in drie Bedrgvon door MABCELLU8 EMANT8 GEVOLGD DOOR CAliOlilEiN Klacht Operette Komiek in £ èa Bedryi Heer dan 50 maal met bet grootBte 8BCCS8 opgevoerd Optreden vant de Heeren B J v u HOIJST LACHEN 11 LACHEN 1 Zegt het voort Bureaa t uur Aanvang II aar procioF ri zen der Plaatsen t 90 1 0 A0 en 1 O SS Leden gewone redactie FlaatsbeRpreking op den dag der Voorstelling van 12 tot B nnr Dronkenschap bestaat niet meer Ben monster van hel merkwaardige Coia poe der wordt graili toegecondeu Kan ingegtven worden in Kofit Thee Melk Likeur Atfeini Bier Water of in lui voedeel zonder dat het noodig ie dat de dronkadrd er i4te van a veet lift COZI POEDEU beiit de wonderbare eigenschap oin tegenzin tot bat drinken van sterken drank bier wtjn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA PUBOBR werkt loo onopgomerkt en xeker dat de echtgenoote de znslor of da dochter van den verslaalde het hem toe kan dienen zender i jn medeweten en zonder dat het loodig is dat de patiënt ooit behoolt te weten waaraan h $ zijne redding te danken heelt Hel COZA POEtUSa heelt het haisemic gelnk van duizenden gezinnen hersteld daiieaien personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslnstige en nuttige leden der maatscbappij herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en bet loven van talloozan met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aanhen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en oen monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen on cbadel k te jjn Correspondentie in alletalen der wereld I Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depit tt Gouda WOLFF Co Onze depOlhouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZA INSTITUTE d nfS nXd Wacht U voor uamaakselt Het Coia Poeder is het eenige atdoende middel tegen dronkenschap EENIS DEPOT 7ANTSES Hen wnr ll verzoclit i i t HKItK Ie lelli u UIT HIT MaOIZUH ViU H lUVKNSWAAY ZONEN OORINCaEU Date TUISBEN worden afgele rerd u verzegelde pakjes van tx hMe m een lal en een Ned one met varmeliling van Nommer ai Pr i voonieu van neveuataan Uerk volgaua de W t gedëpo neerd iich tot dt ait o ihk an ga narde ordan aanbev ande J C BIJL u Uonda Druk van X jBAINK AN Zk voorho n 1 BRERBAART Lz 0LtNAAR3 i INDERMEEL 20 cent per 11 cent per l pak Overal verkrëgbaar lll ISUOEUKItS acht n voor namliak Ziet naar het CoHirélemegel Dr v HAMEL HOO S en HAIIMRNSen den naam P IIOLEI AAB Co H ettmaam Bekroond in October jl te BRUSSEL mot de Hoogste Onderschoiding den CilltlK PIIIX A T T E T OSTENDE U September 1907 Hijnbeer Ik heb bet genoegen II te melden dat ik de beste resultaten met het gebruik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom hot kind bet gaarne neemt De voeding en de toepasHÏng zijn volmaakt De gewlcbtstoename is zeer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproeld bjl een uigeling van 5 maanden en ik ben mijn kind van 2 raaandnn op geli ke wijze met Uw meel beginnen to voeden Tol heden heb ik mij 8l i chts by dit gebruik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar zijn zoo U mij nog eenige pakken Kindermeel zoudt willen zenden om met het gebruik daarvan voort te kunnen gaan Het zal m j tevens een groot genoegen doen Uw product bij miJn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over levieden te meer nog daar de prijs zoo laag ia gesteld dat het aan allo klassen der Maatschappij kin worden voorgeschreveD Het hoogachting verbiyi ik w g Dr KESTELOOT WERELD SUCCE8 De Wereldbci oeinile Superior DruiveiiUn sthoning l xtrapt moêifai wordt aanbevolen tegen Borstanndoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoept Uüistpijfl Keclpijn Heeschheid enz MBLlAfiTUK is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine Bteden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuileMand Engeland Amerika Ned Indië Oranje llivier Kolonie JVanevaal ent UBLljytHB werd 9 maal met Gouden H maal met Eere Medailles bekroond MBLIANTHE in flacons I O M I 0 70 en I UELIAVTHB in doozan tabletten 1 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H A VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomlabriek De Uontngbloem Den Haag Verkrijgbaar by Firma WOL f F Co VVeithaven 19S Gomia ORENUKL Oouda E U Van mild Veerstal B 12ü doada A UOUMAN Moordrecht l INKSE Nieuwerkerka d Lleei k N v ZESSEN Schoonkotten B v WUK u£fcw vr A 8CHEBK llaaetreeht P W v EDE Chuieuater K va dsr HEMDEN te Meeumjk P v o 8PKK MoermpelU Ü v a STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN WarfrfinvTOw P A ua GROOT A o JONUH 0 d Kw r J P KASTELEIN Polsbrêékerdam D BIKKER te Bentchop WA4lt8CHlJWl Laat U niet misleiden door vi I S roop Het klooster SanetaPaxUo AbiltJ bestaat niet du Slrooji van geenerlel waarde ECHT xaet roodm letters tétt vooral op d jOberlahnstein OmttTCUItOtK VICTORIABROH OBtRlAH05WH fe v il tt V iri r Overal 5£ JÊ verkrijgbaar Maataehappy tot BxpMUMe fnin dé FMorta Bran Kanttor voor JSfederianA Boomplea éO BotterOam WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOMIMKLiMKB F lkBBIKKItm Voedert uw Vee mot de u it re muru e merk r en W li uitranntonde door hoog eiwit en vetgehalte on grootste voedingswaarde Bere mploma Par Uu 1900 Vegen Oouden UedaUle ADYERTENTrÈN in alle Couranteii worden aangfcnomen door het A4fv rtenU Burcan van k BHIi KNlN ZOON DE GOEDKOOPSTE DE MSE8T PRACTISCHEDE MEEST VOLLEDIUE f Moui Bi sdi zun beslist die der Firma THE LAIllEH JOVHXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBBHSIUAKBU met een gratis geknipt patroon THE UKZAAH Ot CHILDHESS PASH IONS Kiudermodes met vela gratis geknipte patronen VU AAGT Vw Boekhandelaat Proe nummera AUe met koHel Boll BVeoeguel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjn GEKNIPTE PATRONEN niet Holl verklaring fr p p teg n vooruitbetaling van 1 0 60 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag PAIN EXPELLER Y TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar dom Muuomx JICHT EH nHEUMATIEKLUDERS MET SUCCES CEBIUKT VERKRIICUaR m FtESSCHtNVAN50cli rScls EH US MJ HJi APOTHEKDIS EN DROSISTEH F Ad lUCHT£Ri C RonE AM Te Gouda by 0 LÜUER Apothek ir Markt en bü WOLFF A Co Westhaven 198 Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onzo In otiecert getcMUerdK l ortrellen HelulHreBogaerlt Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men ovortnige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Gelll Prgacourant met een aantal ongevraagde getuigschrilten gratie op aanvraag Boxtel H nOOALnio Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wi n modellen te bezichtigen zgn NIeaw oBoverironea Prof Or Liebera welbolceud UIVV KRACBT UIZia AUmb eht met FkbnekiiiMrk l 9 idCht lot TOoridareDdOf radicale tn cek re geaexing ran aUe wlh de meest hardnekkige nwurMiekten vooral oQtataan door afdwalingea op jeagdigen leeftyi genezing Tan ellÊe sw te Blw Benauwdheid Hoofdpga Migraine Hartklopping Maagpgn slechte Rpysvertering Onrermogen Impotens PoUatione ens Uitroerige proipeotnsua liijjfcr etch 11 1 fl 1 I S t dubbeUfletch 11 i Gentri I epdt NUtth t d Vaf tt ZaUIioediu t pül M Clibaa li Co Ootterdun I Uappel VGravenhage I llalmniani de Jonfr J Ctn Rotter Un Vr Iff fc Cl doud n hV alle drai itOQ Eohte Oude Jenerer Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PE ETERS Jz léi Cf M A I M kmrUmd Kultenlaniiscli Uverzlebl Kenter seint uit Portsmouth 11 Nov De Hobenzollern met den Keizer en de Keizerin aan boord werd door den dichten mist verhinderd op tiJd aan te komen en kwam eerst te l BO u in de haven De Prins van Wales Lord Roberts en de Dnitsche gezant begroetten de keizerlgks lamilie die te 2 30 naar Windsor vertrok Ten gevolge van den zwaren mist kwam de keizer meer dan een uur te laat te Windsor aan Een buitengewoon talrijke menigte had uren lang geduldig slaan wachten en juichte den keizer die naast den koning zat warm toe De keizer zag er uitstekend uit en beantwoordde de voortdurende toejuichingen met het militair saluut Hel keizerlijk paar kwam te Windsor te 4 50 uur aan biJ dichten mist De ontvangst was schitterend De burgemeester hield een rede waarop de Keizer met enkele woorden antwoordde De begroeting Inssclien het keizerlijk paar eu koning Edward en koningin Alexandra was buitengewoon hartelgk Ken buitengewoon talrijke menigte juichte de vorstelijke personen toe op bun weg naar het kasteel De derde Doema lal deze week in Petersburg bijeen komen Kn reeda nu worden met bet oog op de plannen voor de toekomst pogingen aangewend om in den strijd tegen de reactie zoowel als tecen de revolutie een krachtige middenpatg te vormen Daarover zijn onderhandelingen aangeijinoopt tuiscben de Octobristen en de Con stitutioneelDemocraten De leider der Kadetten party prolessor Miljoekol is op het congres van die partij te Helsinglors aanaangekomen met een schrijven van Goetsjkol den leider van den Bond van 17 30 October over zhik een samenwerking De plannen van de beide partijen tot vorpiing van een centrum dat den strijd zoowel tegen de uiterste rechterzijde als tegen de revolutionaire groepen der linkerzijde zal aanvaarden kas naar luid der Petersburgache berichten op den vollen stinn der regeering rekenen 01 echter de vorming van zulk een centrum groep wel zoo snel en goed zal tol stand komen als de leiders meenen is de vraag Want van beide zgden zullen voor die samenwerking eischen wordoii gi Sleld Er zal moeten geloofd en geboden moeten worden Van het resultaat dier onderhandelingen hangt veel af Een punt ia nmi LET oiM HET TWEBGEVBCffT Roman naar het Russisch 11 IV De diakoon was steeds goedlachs en kon over eiken onzin lachen tot hjj uitgeput was hg scheen gaarne onder do meuBchen te zjjn omdat ze belachelijke zijden hebben en hg hun komische bgnamen kon geven 8amoylonko noemde hij Tarantula zijn bediende Eendvogel en hij geraakte in vervoering toen Van Koren Lajeweky en Nadjoshda Feodorowoa eeuB Makaken noemde H j zag hem met de meeste aandacht aan luisterde zonder te knipoogen en men kon den lach in zijne oogen zien opkomen zijn gelaat stond gespannen van verwachting en eindelijk barstte hiJ in lachen nil HiJ is een liederlijk in den grond verdorven sujet ging de zoöloog voort en de diakoon hing aan zjjne lippen in afwachting van de komische woorden Zelden Ontmoet men zulk eent groote waardeloosheid zijn Uokum it dor boaVTtUIg n oad in iiUl er waarover de beide groepen bet eens zjjn Zg ctaan beiden op den conslittttioneelen grondslag en zien in de Oekase van 17 30 October 1905 meer dan een keizerlijk besluit zg zien er een grondwet voor hot Russische rijk in on wiUrn die grondwüt gedandhaald zien tegen de pogingen der reactionairen om lol den ouden tüostaud terug te keeren en hot absolutiiime te herstellen Tegen dit streven van de rechterzi de is sameoworkii g noodig en gowenschl Hedenmiddag komen de Duilscbe ki izor en zijn gemalin in Engeland aan Voor de eerste maal vergezelt de keizerin haren echtgenoot bg hel bezoek van lei EngoKclio koningshol Haar tegenwoordigheid geelt aan hel geheele bezoek een nieuwe betee kenis diü door de antorileilön en de pers in Engeland met groole waarduering wordl besproken Zaterdagavond sprak de Engdacho miniMni president sir Henry Campbell Bannerniar aan bet jaarlgksche banket in Gnildhrll op Lord Mayorsdag pn wees daarbg ook op do komst van den Keizer en do Kuizorin Hi zeide Den Keizer en do Keizerin wordl in Londen en geheel Engeland oen hartelgk welkom bereid te meer daur hg komt in een ti d dat hy zoo groote behoefte heelt aan rnst Dit laatste heeft natuurlijk betrekking op bet plan van den Keizer om na het olflcieele gedeelte van het vorblgl in Engeland gedurende eenige weken rnst te zoeken op het eiland Wight Ook de bladen spreken op harteiyken toon over de komst van den keizer Ze zien daarin voor Duilschland zoowel als voor Engeland een bewijs voor den aan beide zijden bestaanden harlelgken wensch om de oude vriendschapsbanden te herstellen en den argwaan on het wantrouwen dal in de laatste jaren ontstaan is weg te nemen Dnitscbland en Engeland zijn beiden van meening dnt er voor de volkeren ruimte genoeg is op de wereld en allen wen chon hartelijk dat hetgeen geschiedde vergeten moge worden en dat de vriendschapsliand thans aan beide zijden geboden moge aanvaard en hartelijk gedrukt worden De Duilscbe Rjjkidag die 22 November bijeenkomt zal bet dit jaar zonder plechtige opening in de Witte Zaal van het slot en zonder troonrede van den keizer moeten doen Haar desondanks kan de zitting van dit jaar zeer belangrijk worden Dat tol de regeering vragen zullen worden gericht lectucel onderscheidt hij zich in niets van een dikke koopmansvroow die slechts cel drinkt slaapt en haren koetsier tut minnaar kiest De diakoon larhle weder hiid Laoh niet diakoon zei Van Koren dat wordt eindelijk vervelend Ik zon zgne nietigheid daarlaten ging hg voort nadat hij gewacht had tot de diakoon uitgelachen was indien hg niet zoo scbadelgk en gevaarlijk was Ik sprak reeds van Wint en van bier nog twee jaar en hü besmet bet geheele Kaukasisch zeegebied Te weet hoe de massa voornamelgk de middenstand du intelligentie de academische opleiding voornam manieren en Schriftnurplaatsen gelooft Welke gemeenheid by ook begaat allen denken dat hy goed is en dat ook zyn moet omdat hy een schrander liberaal en gestudeerd man is Bovendien is hg een ongeluksvogel een overtollige een slacbtoffur van zgn lyd dat wil zeggen alles is hem geoorloofd Hy is een goede jongen een ziel hy is zoo van harte toegevend voor menBcheiyke zwakheden by is spraakzaam goedgeefscb niet trotsch men kan met hem drinken en gemeene taal spreken De menigte altgd anthropomorphie in godadienst en zedeiykheid geneigd hondt bovenal van de goden die dezelldo zwakbodn liatiban alt ly ttlva Oordeal lelf welk over de polttioke verschgnselen die met du bebandol ng van de zaak Mollko Harden samenhingen is zeker te verwachten En von llttlow zal zeker na zgn krachtige verklaringen in het proces legen Brand de gelegenheid to baat nomen om over de ca marillaquaesiio eenige afdoende medudoclingen te doen Van niet minder belang zal de behandeling van den uconomischen tue tand in bet Rgk zi n De regeering ia genoodzaakt nionwe iiischon te stollen aan do draagkracht van hel volk on dat jniat in een tjjd van crnBlige economische depres sie De renteslandaard van do Rgksbank alggt voortdurend en heelt thans reeds de zeldzame hoogte van 7l pCt bereikt Dit drukt zwaar op groote klassi n dor bovolking En de rogeering zal ervorfn dal een tgd aU deze niet de meest geschikte ia om boogoro lasten te leggen op hel volk Want de prgzm der li venaniiddel n siggon lol üiignkondn hoogte dio der vurbruikaaitikelen eveneens Nu verklaait de regueiing en terecht dat haar do schuld niet troflon kan voor d n slechten oogHt van dit jaar Maar Paul Mirhaelis zet In bet Tageblatt uiteen dat haar wol een verwgt kan trollen voor do kunstmatige prijsverhuugiiig van iilloarlikfb n als gevolg van de bohchcrmende stivaiknnde Ka eveneens ia hel aan do regecringapolitiek te wgten dat syndicaten en dartellen ziin tmtstaan die de toch reeds hooga prijzen nog meer opdrgven Het is du plicht van rognoring en parlement am hut belang van hot geheel huoger te stellen dan hel belang van enkelen en thans ernstig lu overwegen ol de groote lout dio door do invoering van do booge invoerrechten is begaan niet kan worden goedgemaakt Eerst wanneer werkelijk rekening wordt gehouden met de weuschen en belangen van hel gehecio Duilscbe volk kun hot DuilBcbo Rgk zellbewust oen politiek van gezonde ontwikkeling volgen Uit Toalon komen berichten van een geheel nieuwe spionuonzaak De Justitie ia door ondrrzoekingon in verband met do geschiedenis van don zeeolflcier llllino op hol spoor gekomen van nieuwe spionnen Thans komt er bericht dat er vior mannen zgn opgepakt te Toulon verdacht van deelneming aan oen complot tot hel verrichten van pionnage aan do zuidkust van Frankrijk Déze geschiedenis heelt volgens het eene bericht niets te maken met den zeeolflcier Ullmo volgens andere berichten baolt Ullmo met oen van de opgepakte personen in betrekking geslaan Ullmo was ook oigcnlgk geen spion ol ver een uilgebroid veld van be sraolling er voor hom ligt Daarbg is hg geen slecht tooneilBfeler en een bekwaam huichelaar hg weet prteies waar hel mirkt i Let eens op zgne voorwendsels en gooclielargen over do beschaving b v hg heeft die niet ci us geroken maar hoor hem daarover Ach wal zgn wg toch bedorven dour de beschaving I Ach hoo benyd ik do wildon die kinderen der natuur die do beschaving niet konnen I Zie je men moet daaruit bogrgpen dat hg vroeger met geheel zgno ziel do beacbaving was toegedaan dat hg haar diende liaar door on door kende doch zij ongoocbi lde zg bedroog hem Zi jo hy is l aual lijj i een tweede Tolstoi Schojionbaner ni Spencer behandelt hi als kleine jongima hg klopt hen vaderlgk op den Bcliondir Wol hoe ga il hol broeder Hpencor f In geen geval heelt hg Mponcer gelezen doch hoe aardiu is het als hij mot lichte iroBie van zgn galielde zegt Z heelt SpennT gelezen Men hoort hi m aan en niemand begrypt dat deze kwakzalver niet alleen geen recht hoell om op dien toon van Spencer te spreken maar ook niet oona waard is dion schoenzolen te kussen De beschaving met siyk werpen ip pottendon toon over haar spreken Biecht om eigen bouwvullighrid en moroele armoede te rechtvaardigen en Ie bedekken dat kan alecbti rader maar een afdreiger Do personen dia nu zgn opgepakt hooien André Blain Vorger en Merlndol Er wordt nog van een vgfde persoon gesproken die in hechtenis genomen zon z jn mjar van dozen persoon wordt de naam niet genoemd Wat deze verdachten voor kwaads gedaan hebbon wordt nog niet gemeld In het getcbrilt dat prof Schroers do booglueraar aan de katholieke faculteit te Bonn aan kardinaal Fischer uarlsbisschop van Keulen had gericht om verzet aan te toekonen tegen de inmenging van de kerketgke overheid in de piioaieroploidiiig had de pr iluasor om do welenacbappelgke opvattingen van aoininigo kerkvorsten te kenschetsen Ook medegedeeld dat kardinaal Krementz de vroegere aartsbisschop van Keulen oer ijverig in do Openbaring had gestudeerd eu op grond van die studio tot de overtuiging wiia gekomen dat de wereld in 11 50 zou vergaan De Deutsche Ruichszoilung oen katholiek orgaan te Bonn antwoordde hierop dat die voorspellingen van kardinaal Krementz uit dun laatslen tgd van zi no ziekte alkomstig waren dus phantasieltn van een zieke dia zgne omgeving ook als zoodanig opvatte iMi dat lot z no geruntsteliing de belolte werd gedaan den herderlgkon brtel na zgn dood Ie laten drukken Zulk oen belolte doot mi n immers moor aan muuschen dis zielsziek z jn Dit gebeurde in het voorjaar van Ibttü en kardinaal Kronionts stieri op Mei van datzelldo jaar De kalholioko Koluische Volks ieiiong had deze toelichting van hut llonnnrhu blad overgenomen en daaraan oonige onvrirndelijki opmerkingen aan het adres van prol Mcbroers vastgoknoupl Nu moot de Koln Volkszoilung echter hare lezing herroepen en is z j tol do verklaring gedwongeu dat wijlen kardinaal Kreincnt al tientallen van jaren geleden zich ook in geai brillen metajiokalyptische denkbeelden over het nadoieo van het einde der wereld hoell bozig gehouden en dat die denkbeelden niet 1 et uilvlojlsel van z jne laatste ziekte geweest zijn Volgens een bericht van gUteren zal do Oostenrtjksclie staatHconraot de volgende namen van nieuwe ministers publiceeren Dr Krans Fiedler prolessor aan deTsiecbische uuirersitell te Praag jiiiig T Jacb handel dr Eb nhoch chrislelgk sociaal landbouw dr Uessinann chrislolgk sociaal minister zonder porteleuillo mi toekomstig minister van arbeid Prascbek Tsjoibiach pen Z cr cgul li flio lage ziel k weut niet Koljii wat jo eigpniyk vim hem wil zei Hamoylenko den uriloog niel meer louriiig doch vuricgcn n iKiundo Hi Is een mi nach als atlu anderen zoual v nr zill spreekt ni t zondni zwak heden Maar hg staat up litt nivtau dir hedpiidnagsfho idueëo bg bekleedt enn aiubl diniil het vaderland Vóór tien jarvn was hier een agent een oud man ieuiund v in bnilengewnnil verstand die zei Och iuup heen viel do zoöloog hem In do rede le zegl hg liceli een amb maar hos bekleed hg lieiv Ia dn gang van zaken biiler tPWorden aederl hg hier kwam Ztjn du ntnblenaren nnuffge etu r redelgker en boleelilerP Integpndeel hg m l zgne anioriluit van intcltigeiit goHtulerrd inafi sauc tionneerdo slcchla hunne verdorvenheid en voegde er nog twee pud van zieh zelven aan toe p den ÜOtton der maand wanneer hg zijn aalaris ontvauirt la bg lydig op zin bureau do overige dugon alenti rl bg op zgne pantoflela rund en geeli zirb een air alsol hy de KnasiBchi regeering ee i grouton dlen t bewgsl met in dm Knuku ns te wonen Neen Alexander iiavldileli neem bel niet vuoi hem op je beul unujirerht van bel begin tul hel einde Wordt vervolgd