Goudsche Courant, woensdag 13 november 1907

agrariër Tsjechisch liandimannminiater Penclika Duitsch agrariër Duiticli Land maiin minister Afgetreden i n alioo de ministers Anersperg Korscht I acak en I rado De beiiliüiiing over bat door den l oolschen Landumannminister graat Dzicdosiycki ingediende ontslag zal pas later vulgon daar dit in verband staat met inwendige parttlaangelegenheden in de Punische cinb en niet met den Ausgleich Het verluidt intnsschuii dat Abrahamowicz tut dusver voorzitter der Poolscbo dab Poolsch Ijandsmann miniiiter zal worden De andere mininterieele mutaties staan zooals we reeds mderoialen besproken hebben in nanwen samenhang met den Ausgleich Nn de verschillende partyen wier medewerking noodig was hnn zin hebben gekregen mot de door hen begeerde vertegenwoordiging in het kabinet zgn zjj bereid voor den Ausgleich te stemmen Nadat reeds Zaterdag gemeld was dat de christoiykBocialen van wie zooveel tegenkanting werd verwacht besloten bobben den Ausgleich te steunen wordt thans hetzelfde gemeld van de gezamenlijke Daitscho partgen met nitzondering slechts van de Duitsche radicalen Ee aanneming van het ontwerp in het OoetenrQksche parlement kan thans als zeker worden beschouwd Hoewel de meeste bladen hun voldoening uitspreken over du in het ministerie Beek aangebrachte wgzigingen zün er toch enkele dia doen uitkomen hoe treurig het is dat talk een geachacher met ministerportefeuilles noodig is om het Ansgleich ontwerp er door te krygon Vooral de Nooe Ij roie Presso ia er slecht over to spreken Oostenryk krggt lyn Ausgleich schrytt ze maar bon liy wordt duur gekocht mot zware verliezen Zelden is aao het publiek een vryere blik gegund in de motieven waardoor de partygroepen zoowol als de enkelingen zich laten leiden op den algemeenen dorst naar macht en de baantjesjacht Op hot egufstiich dryven dar handelende groopon on groepjes wordt door dit alles een hel licht geworpen Aan den eisch van bekwaamheid werd by het verschacheren der portefeuilles in t geheel niet gedacht Hot kwam er slechts op aan do opengevallen posten t bezetten met mannen wier benoeming de aanneming van den Ausgleich door het parlement zon verzekeren Welnu dit is dan gelukt maar het prestige van hot parlement is door hotonvorkwikkelyk schouwspel van doze porteteuillomarkt intusschen zaer verzwakt Verspreide Berichten FniiiHUK In het Kransche Staatsblad van Zaterdag komt het besluit voor waarby commandant Dreyfus een pensioen wordt toegewezen van 2350 franca voor dertig jaren tien maanden en 24 dagen dienst Het pansi lea is 27 Angnstas ingegaan De minister van Arbeid heelt een statistiek opgemaakt van de werkstakingen de minnelyke schikkingen en de verleende arbitrage in het jaar 1906 Het aantal stakingen bedroeg 1309 en omvatte 9 438 594 stakingsdagen I In 1905 bedroeg het aantal stakingen 830 en het aantal stakingsdagen 2 746 684 DUITSCULAIID Wat Krnpp is voor de artillerie der ver Bchillende landen wil de bekende firma Siemens Halske en Scbnckert in Beriyn orden voor de militaire Inchtacheepvaart De firma wil een groote fabriek voor bestuurbare luchtschepen en yltegmachines opzetten EaOKLlMU Zaterdag is op den tes en zestigsten ver jaardag van koning Kduard hem te Wolverton do Cullinandiamant aangeboden namens de Transvaalscbe regeering Bewaakt door een geheimen politiebeambten kwam de grootste diamant ter wereld met een exira trein onder toezicht van Richard Solomon en Francis Hopwood aan In een rytuig reden de hoeren naar het slot omzermd door een heelen troep van speurders op fietsen Solomon reikte den diamant over en verklaarde dat het geschenk een bewys was van de loyaliteit van Zoid Afrika Koning Kduard drukte z jn hooge voldoening uit over dat bewys van loyaliteit en zyn bewondering voor den prachtigen steen AHEKlKii Minister Talt heelt de Filippynen verlaten om via Wladiwostok naar Knropa te komen Eieenaardig is het dut du Filippino s de paarden van zyn rytuig hebben gespannen by zyn vertrek en hem als een koning gehuldigd hebban De stad Sao Paulo In Mexico heelt een verdrag gesloten omtrent de invoering van 3000 Inpanners van nu al tot in 1915 Van dio 3 K 0 personen moet echter 95 pOt tot den boerenstand behooren slechts 5 pCt mag lich aan handel ot ambacht wydan D Atlatt B die in Moord Amarlkt ilMhti noode gedold worden vinden bier dot een arbeidsveld BINNENLAND STATEN 5ENE1 AAL T K Êi n K U l Ê K H Vergadering van MaarnUg tl November By do vourtzettiug diT behandeling van de Indische begrooling klaagde de heer van Kol over don Weinigen voortgang met de bevlooiing n De niiiiister erkennende dat van het irrigatieplan van 1891 sifchts oin gi dcelte i uitgevoerd verklaarde d t mtit bokwamrn spoed aan de verdere afwerking de hand zal worden gi niagen Het is mneilgk personeel te vinden daar de trek naar lodiën van den Ingenieur niet zoo groot meer is Hut denkbeeld van beurzen van Regeeringiiwege door den heer van Kol nog in overweging gegeven zal de minister met zgn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken besproken De heer Buogaerdt de verbetering van ile haventoe tanden Ie Soera jaja en Semarang besprekende drong aan op zoodanige verbetering van de roede vin Sonrabaja dat dezn vo ir groote zeescbepen tougankeiyk wordl De heer van Kul betoogde d it Suerabaja ongeschikt is voor een groote zeebaven Do minister betoogde dat wat hier by du begrooting werd gevraagd slechts een voorloopige voorziening geldt De hoeren Plate en IJzerman drongen op aan dat voor in Nederland vervaardigde stoomketels bestemd voor Indie met het Nederlandsche certificaat van constructie zal kunnen worden volstaan zoodat de ketels in IndiH niet nogmaals behoeven gekenrd Do minister antwuordde dat deze zaak in Indie op dit oogenblik commissoriaal is De beer Bougaerdt betoogde de wenschclykheid den Staat eigenaar te maken van de bedryven in Indie doch de exploitatie daarvan aan particulieren op te dra on De heer van Kol bestreed ten sterkste het verlconon van de particuliere concessies in Indie waardoor millioenen eo millioenen die in banden van den Slaat behooren in de partlculiero zakken terechtkomen Hy vreesde dat Djambi dat zooveel schatten bevat dio met den vinger kunnen worden aangewezen voor de particuliere concessies zal worden opengesteld De minister zoi dat wat Djambi betreft aan een bekend geoloog is opgedragen aldaar een onderzoek naar den bodem in te stellen dat echter nog niet geëindigd is De resultaten van dat onderzoek moeten afgewacht alvorens beslist kan worden omtrent al olniet eiploiteeren van Djambi van Staatswege De heer IJzerman betoogde breedvoerig dat het mot de exploitatie van de Ombilienkolenveldeo niet overal in den haak is Ook de beer van Kol was niet tevreden met de exploitatie d er Ombiliën mynen bepleitte de instelling van een raad van bystand en klaagde over arbeiderstoestaiiden vooral in verband mot het hoogo cyier der sterfgevallen tengevolge van ongelnkken Do minister antwoordde o a dat de nieuwe directeuren van de Qouvernemontsbedryven in Indie de kwestie der exploitatie van de Ombilien velden nauwkeurig zal onderzuekon Morgen voortzetting Men meldt uit don Haag Naar men verneemt is de Duitsche Keizerin voornemens Koningin Wilhelmiba Zondag op het Leo te omon bezoeken Biykens een uit Nederlandsch Indië ontvangen telegram is te Kolbano in bet landschap Amanoebang op Timor een rustende patrouille onder een Enropeesch sergeant verradeiyk door de bevolking ovorvallen en grootendenls afgemaakt Uedood werden 2 Eurepeosche en U inlandsche militairen allen beneden den rang van officier Zwaar gewond werden 1 inlandsch militair en i dwan arbeider en licht gewond 2 inlandsche militairen en 1 dwangarbeider Ome correspondent te Batavia seinde ons gisteren Kapitein Christoffel zet den tocht naar de Noordknst voort met slechts 46 marechaussees Den Isten dezer zgn er te Ëndeh 25 zieken aangekomen De leiders van den aanval op Eodeh zyn in hechtenis genomen bet bleken bevriende hoofden te zgn f R Ot Nederlandsche Maatschappy voor Tuinbouw en Plantknnde Atdeoling Utrecht en Omstreken De buitengewone algemeene vergadering der aldeeling Ctrecht byeeengersepen Zaterdag 9 November 1907 om te voorzion in de vacatu O ontslaan door hot bedanken van den voorzitter heeft met algemeene stemmen benoemd tot voorzitter der afdeeling en tot voorzitter der tentooustelllog Tan Chrysanthemuins welke gehouden zal wordM 14 15 16 ao 17 Novambat ta Utrecht den heer jhr F van Beeaao welke beide betrekkingen door den heer Van Reenon zgn aanvaard Gemengde Beridtteii Zondagavond tegen hall negen trok te Arasiordam een zware binnonbrand waarvoor do brandweer was gealarmeerd beel wat nieuwsgierigen De oorzaak hiervan was dn ligging van het aangetaste perceel In de Watereteog een straatje lusschcn Kalvurstraat en Rokio op den boek waarvan het Leosmnsenm zich bevindt was brand uitgebroken in een pakhuis genammerd 4 en gelegen achter den ovorhemdenwinkel van den beer J W Burger in welk pakboii de meubelmakersfirma Vos en De Vries een werkplaats heelt In den kelder van dat pakhui waarin kisten lioul slroo en meer brandbaar goedje geborgen was was hut ruar uitgebroken Het branden van het bout en stroü veroorzaakte vooral veel rook Hot merkwaardige van dit brandje was dat het aan ë6n persoon bange oogenblikkei heeft bozt rgd te weten aan een 15 jarig mei je Zg was nl in het onmiddeliyk aan h t briindeiido perceel grenzende achterhuis van het aan de Kalverstraat gelegen caootchoac artikelen magazgn van den hoor Jarnicko hg wien zg in betrekking is alleen opgesloten nadat de overige bewoners waren nitgogaun Zg werd nit haar niet bengdenswaardige positie bovryd door een brandwacht die de in de steeg aanwezige straatdour van het achterhnis met behulp van oen bos loopcrs openmaakte Vermoed woidt dat do brand is ontslaan doordat van do straat door het geopende venster een brandende sigaar in don kelder is geworpen of dat jongons brandende lucifers naar binnen hebben gegooid Men scbryii aan het Vad Verleden week word ta Niouwvoen een huisgezin H na het oten van een onaangenaam smakende soep ongestold Thans is in verband hiermee de 21 jnrige zoon boerenknecht te Leimuiden gearresteerd en naar het Huis van Bewaring te s Qravenhage overgebracht In zgn bezit word oen pakje wit poeder vermoedelgk een gillige stol bevonden Hot lyk van do kat die doordat ze veel van do gillige soep gegoten had ovorlood eo do soeppot zyn door de politie in beslag genomen Vrouw H en de kinderen zyn weor geheel hersteld Ten einde te voorkomen dat hot monden klaawzeer verspreid wordt door het vervoer van runderen die wegons lubercalose door het Kyk zgn overgenomen heelt do Commissaris der Koningin in Zu d Holiand ten verzoeke van den Minister van L andbouw Nyverheid en Handel o m onder de aandacht dor gemeenlebesturen gebracht Hel vervoer van vee door mond en klauwzeer aangetast ol daarvan verdacht is verboden Deze bepaling biyit onveranderd van toepassing op rundveo dat wegens tuberculose door bet Kyk is overgenomen en tevens anii mond en klauwzeer Igdt ol van die ziekte verdacht is Wyi het gevaarlgk is zulke dieren te vervoeren naar een dar abattoirs alwaar de door het Kgk overgenomen runderen geslacht worden wordt den betrokken burgemeester verzocht elk rund dat als lydende aan tuborcnlose door het Rgk ia overgenomen maar teveoi lydt aan mond en klauwzeer ol van die ziekte verdacht is te doen slachten in do gemeente waar het dier ziih bevindt Wanneer bepaalde omstandigheden het vervoer naar eenige naburige gemeente noodzakeiyk maken kan de burgsmeester den districts veearts ol bg alwezigheid van dezen en van een districtg veearts plaats vervanger in spoedeiscbonde gevallen n geexamineerden veearts gehoord het vervoer doen plaats bebben onder de door dezen aan te wyian voorzorgsmaatregelen en in overleg met den burgemeester der gemeente waarheen het vervoer moet geschieden Het vleesch dat voor de consumptie geschikt is en voor zooverre dit kan wofden vrygegeven wordt door de zorg van don burgemeester verkocht Bovenbedoeld vleesch voortooverre bet niet voor consumptie geschikt is wordt door de zorg van den burgemeester begraven of op andere wyze onschadeiyk gemaakt RAIvorens tot slachting over te gaan zal d betrokken burgemeester aangaande de vraag ol het rund inderdaad Igdt aan of verdacht is van mond en klanwzeor den districts veeartK ot don veearts die hem vervangt raadplegen en met dezen overleggen omtrent bet houden van de sectie op het bet geslachte dier Een heer uit Scheveningen geraakte gistermorgen om 10 uur van het Wandelhootd in lea o bitet drünn WtrklUiaa 4i onder het Wandelhoold aan den arbeid waren hebben don drenkeling een reddingsboei toegeworpen maar vergeela Door den brigadier Blokpoel een der beambten by hot Wandelhoold van Brassen en een man van de reddingsboot Paardekouper werd hg een igd later met een boot van de maatscbappg Zeebad aan wal gebracht iernlmen tgd werd nog door genoomden brigadier getracht do levensgeesten op te wekken maar te vergecis Dr van Doyl constateerde don dood Het Igk werd overgebracht naar ba poslbnis OoversDeynootploin IJlt Dieren meldt men aan de N R Ct Zaterdagavond kwamen hier bg de polilio om onderdak 13 mannen tnsicben 18 en 28 jaar die te Utrecht tbui s behoorden on in Üoitschland gelracbt hndden werk ie krygon Zg verklaarden lo ülreclit aangenomen te zgn doch toen zg in Dnitschl iiid kwimen bleek het hnn dat er wel i osia ikt doch niet gewerkt word terwgl hun geleider hen in den steek liet In bet iincd inienlokaal alhier hebbon zg den nacht doorgebnicht om beden de reis uaar Ulreebt vooit te zotten Men meldt nit Den Haag Do rangeerder die op bei gnederenterreiu van bet Holl S ioor tation bol ongeluk bad ondur een rangeerendo lucomotiel to geraken is in het gemeente ziekechuis aan de zware verwondingen overleden Men meldt uit GIroonIo Zaterdagnamiddag had do daglooner E aan do 8teeDt ibriek alhier bot ongeluk van een bakwagou leem te val uu en er under te raken De zware wagen ging ovjsr zgn lichaam en doodde hem Oisterenmiddag om 3 uur had te Loek de teraardebestelling dor fjmilie Van Panhuys plaats Eenige oogonblikken daarvoor bad zich in het zandpad naast Nienoord een groot aantal corporaties opgesteld d o de zoo diep betreurde donden do laatste oer wilden bewyzen die aan de naastbestaanden wilden toonen hoe diep men door het noodloltig ongeluk is getroffen Daar zag men de leden van den gemeenteraad van de Leek met den secretaris do kerkbesturen der Ned Herv Gemeente der Ned Isr Uem en der Qoref Gom bet bestuur van het Ziekenfonds de leden van bot fanfarecorps Het Loekster bloempje waarvan do burgemeester beschermheer was met hnn met rouwfloors omhangen vaandel de voedingscommissie van welke instelling de burgemeester voorzitter was de leden der vereeniging van burgemeesters in het Westerkwartier en vele deputaties uit do stad Groningen o a van bet provinciaal bestuur van bet gameenlebesiuur van de commissie van beheer over Groningsch Museum bet onderwgzend personeel van alle openbare en byzondere scholen Een voor een worden de lykkisten naar buiten gedragen een indrukwekkend schouwspel en in do vier gereedstaande Igkwagens geschoven De stoot zette zich in beweging Treffend is do ongewone belangstelling van zoovelen achter do viur Igkkoetsen Do vertegenwoordiger van H M do Ko ninginMoeder graaf van Limburg Stirum en van H M de Kooingin jhr mr W Alberda van Ëkenstein vervolgens de familieloden de boeren do Blocq van Scheltinga P Dorhout Mees L Ypey baron W J en baron B van Weideren Rengers jhr J Q van Panhugs on P van Panhnya Polmaii Gruya ¥ van Panhuys de heer H van Slooten de burgemeester van Groningen jhr mr Tjarda van Starkenborgh jhr N J van Sminia jhr H L de Beaufort de commissaris der Koningin in deze provincie mr Geertsema de heer B Poereboom mr F Reeling Brouwer dr W Mansholt if üannegieter en notaris Kingma allen te voet Op korten afstand volgden de vertegenwoordigers van de corporaties die zich op het zandpad hadden opgesteld en daarachter eene eiudelooze rg van vrienden onder de inwoners van De Leek en omliggende gemeenten Inwoners van de Leek droegen een kostbaren schat van bloemen kransen en palmtakken Zoo wtren er voor elk der overledenen een krans van het gemeenteboslnur van de Leek van de ingezetenen van Midwoldo een van het onderwyzend personeel te de Leek en van de Harddraveryvereeniging te Groningen van den graaf en de gravin van Limburg Stirum te Oranjewond enz enz Een reusachtige bloemenschat By de kerk te Midwolde aangekomen namen de zoons van de opzittende boeren van het landgoed Nienoord do lykkisten over en droegen ze naar den pas geopenden grafkelder achter de kerk gemaakt naut het graf van de familie Inn and Knipphaaaen Vier vakken naast elkaar waarvan het muurwit niet ia te onderschelden van de witte bloempjes groen en varens die or zyn overgestrooid Door een hevigen storm dia Vrydag over Harieille en omliggende plaatsen heerscble Il de reeks ongelnkken weder met eenige rampen verrykt Ue schade door den storm en het nit do rivieren opgezweepte water aangericht moet Morm zyn nadere bgzonderheden ontbreken ehter nog Intusschen worden de berichten dl het departement Hëranlt steeds treuriger Het zeer groot levensgevaar moeten daar ie menschen die niet ganw genoeg van hun lebben en houden afscheid kunnen nomen orden gered daar ze onverwachts zich Ineens door het bruisende water zien iogeiloten Do stofleiyke schade in dit departeBent is ook aanzieulgk Zoo zyn de nieuwe verken van de maatscbappg tot exploitatie van locaaltreinen in Héranit totaal vernield hrajgen zyn vernield enz De riviertjes Kartial en Peyne zgn in woedende stroomen veranderd die alles op hun weg overstroomen en met vernietiging bedreigen Van de onder water ezette steden en dorpen zyn VilleDeuveles Bësiers en Lespignan er bet ergst aan toe In Villeneuve is geen enkele straat meer droog tarwyi do bewoners met groote moeite en in allergl zich moesten redden Te Lespignan z m een aantal buizen ingestort en het gewelt van een kerk waardoor gevaar ontstaan is dat het geheele kerkgebonw legen den grond gaat Voorloopig ziet het er niet naar nit dat een gunstige toestand te wachten is daar de lelie regens en onweders steeds voortdnren en heviger worden In den nacht van Zaterdag op Zondag is r te Hoeven Nbr ingebroken by v G De dieven dron en door tot in een slaapkamer waar man vrouw en een klein kind sliepeu Uit eeno kast die naast de wieg van don kleine stond hebbon zo I 300 geroofd Men meldt aan de N R Ct In den nacht van Zaterdag op Zondag werd aan de Koninklgke Papierfabriek te Velsen een 20jarige jongen dio nachtdienst bad door oen riem gegrepen en gedood voor er hulp kwam opdagen De iubreker nilbreker Wnlther Richtor Hoe moer bgzonderheden men van den inbreker Richter dio nog steeds in Alkmaar in het huis van bewaring zit verneemt hoe meer men verbaasd staat over den avontouriyken levensloop van dezen man die Duitschland Belgié en Nederland en misschien ook nog andere landen tot het terrein zgner in en uitbraken beeft gekozen schrytt de 0 H Ct De Duitsche politie is by tweemaal te lim af geweest De eerste maal ontvluchtte hy nit de gevangenis te Leipzig en trok naar ons land waar hy wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden spoedig werd veroordeeld Hy wist te Utrecht te ontvluchten en werd een paar dagen later voor betzelfde feit gevat in Antwerpen In België kreeg hy naar wy meenen gedeelteiyke vrystolling van straf Toen ging hy weer naar Duitschland en hervatte zyn beroep onmiddeliyk te Straatsburg waar hy verschillende diefstallen pleegde van kleereo sigaren en sigaretten postzegels enz Hg werd echter weer gevangen genomen en moest terechtstaan maar men sprak hem in eerste instantie vry Voor hg echtar in tweede instantie moest terechtstaan wist Richter die zich had uitgegeven voor macliinist geboren te Weenen 2 Nov 1877 te ontsnappen Nu ging hy weer naar Amsterdam in gezelschap van een juffrouw Fanla Engel welke hy v66r zyn verbiyi in Straatsburg reeds bad leeren kennen Het is bekend wat hy in ons land heeft uitgericht hoe het hem gelukte weer te ontvluchten enr Torwyi Riehter thans te Arnhem in het huis van bewaring zit heelt de rechter van instructie te Straatsburg zgn uitlevering gevraagd Maandag behandelde de arrondissements rechtbank te Alkmaar deze uitleveriogskwestie Het bleek dat Richter van niet minder dan 26 diefstallen waarvan eenige met braak te Straatsburg wordt haschuldigd llOvergezonden werden verschillende voorwerden als kleeren hoeden een pet en oen doos met postzegels welke voorworpen op Richter s kamer in Staatsbnrg indertyd in beslag genomen zyn Richter ontkende die diefstallen te hebben gepleegd met uitzondering van eeil diefstal van f 60 Toen de president hem vroeg boe het kwam dat terwyi hy in arrest tat de veelvuldige diefstallen plotseling hadden opgehouden antwoordde Richter dat hy dit niet wist en voegde hieraan toe dat een ander misschien zyn naam had aangenomen I Op zgn kamer was een doos met postzegels gevonden zeide verder de president en nu was het wel heel toevallig dat er by verschillende diefstaihn in kantoren postzegels waren onlvreem Dat was heelemaal niet toevallig meendh Richter hy had die postzegels gevonden in het station te Metz en d JtüUtoaw di e ii tydUiig i ja tronwa netgeiel is geweest zon dit kunnen bevestigen Op de nededeeling van den president dat bO wanneer hy verklaarde Nederlander van geboorte te zgn zich tegen het verzoek tot uitlevering kon verzette by den Hoogeu Raad en dat ben dan een rechtsgeleerd raadsman zou worden toegevoegd verklaarde Richter dat hg geen Nederlander was maar de Oostenryker Walther Op de vraag van den president ol hg nog iets in het midden had te brengen vroeg hy om een andoren hoed Blgkbaar kon hy het niet met zyn begrip van fatsoen in overeenstemming brengen in dezen tgd van bet jaar van het hals van bewaring naar het rechtsgebonw inet oen Panamahoed toUoopen De gotogade en gebefte hoeren hadden moeite zich goed te houden En het werd er niet beter op toon d president Richter verwees naar den offirior van justitie die gemoedeiyk antwoordde dat Richter nog wel oen ouden boegen hoed van hem kon krggen GOUDA 12 November 1907 G a 8 c o n t r fi 1 e November 1907 9 uur namiddag m H Kaarsen 42 14 44 Druk 5390 Caloriën Lichtkracht Warmtogovend Vermogen Rechtzaken In do strafzitting der Arrond Rechtbank te s Hago van 7 October jl werd G J De B gevangen genomen en rechtsingang met instructie tegen hem gelast omdat hg verdacht werd in de zaak van J v K een opkooper die terecht stond wegens beling van goederen afkomsti van con dielstal aan hot Nassauplein opzeitolgk onder eede een valscbe verklaring te hebben afgelegd Men zal zich herinneren dat de man in bedoelde zitting bad verklaard dat de oj koepor met een der inbrekers sedert veruordeeld naby een kantoortje had onderhandeld en dat deze zich niet verwgderd had om zyn kameradun over bet hem door den opkooper gedane bod to raadplegen Twee van de drie veroordeelden worden als getuigen in deze zaak gehoord Do verdediger jhr mr E C U Van Doorn verzette zich tegen het hooren van deze getuigen onder eede doch de Rechtbank besliste dat dit wel zou geschiedeo Getuige K een der veroordeelden hield vol dat hg wel degeiyk was weggegaan om zyne kameraden te raadplegen daar zy meer geld wilden hebben daarna leroggekomen was en f 3 had ontvangen met belofie van den opkooper dat by later nog f 1 50 zon geven wanneer hy een paar van de gestolen dingen goed haJ verkocht De mogelgkheid bestond dat bekl De B hem niet heeft zien weggaan De opkooper v K bad bekl De B met een tientje weggezonden om te wisselen Een minuut of drie was De B daartoe wi g geweest en toon had getuige van het gewisselde geld de drie gulden ontvangen De beklaagde hield zgnerzyds vol dat hy de volle waarheid bad gezegd Get K was niet weg geweest de koop was in eens afgesloten in de gang nabg het kantoortje en hy was niet uitgezonden om gold te iss len Getuige B de tw ede veroordeelde bloot by zgn vroeger afgelegde verklaring dat zyn kameraad K by hem was gekomen op het Spui om te vragen ot hy bet goed laten kon voor f 3 waarop geantwoord was zie maar dat je zooveel mogeiyk krygt Daarop was K weer naar v K teruggegaan De beklaagde dio vroeger had verzwegen dat hy al t maal veroordeeld was wegens diefstal waarop de president hem wees hield vol dat hy de waarheid sprak zoowel op 7 October als boden Daarna werden drie getuigen k décharge gehoord onder ie de schoonzuster van den opkooper v K met wien zy spoedig in bet huwelgk hoopt te treden Hnn verklaringen aren van zeer ondergeschikt belang Bekl De B nu nogmaals ondervraagd bleef volbonden de waarheid te hebben gespokon Subst otficier van justitie mr Van Geuns wees er op dat men hier staat voor een zeer moeiiyke healiseing Zoowel voor het schuldig als hot onschuldig Is hier veel te zeggen De drie laatste getuigen K décharge liet het O M dadeiyk los omdat hnn verklaringen zoo goed als niets beteekenen Den opkooper v K wilde het O M in deze zaak niet als getuige hooren Rest dus de verklaringen van K en B do twee veroordeelden Er is geen enkele reden om hen als getnige te wraken Daartoe geeft hnn verhouding tot bekl Do B niet de minste aaolaidingj Het O U ging vervolgens den jOop dw u k da rorig mul medegedeald nogmaals na daarbg tegenover elkander stellende de verklaringen van bekl De B en de getuigen K en B die lynrecbt tegenover elkaar staan Uit de verklaringen van K en B slaat vast dat da koop niet in eens maar in twee tem o s is gesloten in twee bedrgven EeVst de onderhandeling in bet pakhuis toen hot weggaan van K naar zyn kameradon zgn leragkomsl en daarna bet afsluiten van den koop De raogolgklieid beslaat volgans het O M echter dat Du B de geheelo handeling niet gevolgd beeft omdat hy bozig was mot zyn werk maar dat hg werkelgk boeit geboord dat de koop voor 1 3 ia gesloten Waar zy het ook geringe twglel bestaat ol bekl wel ohzettoiyk een onjuiste vorklaring hoeft algologd vorderde het O M vrgspraak waarlon ook do verdediger mr Van Doorn concludeerde BEÏÏES VAN ROTTEEDAM L K H K 59 59 96 77 StaaUhtniHii n PoEiuoiL öblig 3o Serie Ir 050 3 Oblig 3 Serie Ir töOO 8 RusbisD Iwang Dorabr Obligatien 41 a4 Azu Japan Obligation 1899 4 77 44 CoiUMBu Geconsolideerde Buitenlandscbo Schuld Kocepis L 100 IV 4 Wj 4 im 97V 1 K W 100 100 Aandb idem idnmPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stodelgko Hypb 4 Pandb Utrechtsehe Hypb 4 Pandb WeHtlandsebc Hypb 4 Pandb Zoid Holl Hypb 4 P indb lo Algem GroningerSchcepsllypb 4 100 Pandb Noderl Hyp Pand briolbank 4 99 Pandb Ned SehecpiHypb 4 101 Bowg en van Doolger Surtbw Pac Hy i Biiuk 90 Pandb Halaalscbe Hypb 4 100 Alg Hypothhr Korate Nod Hypotheekbrietbank 44 99 Piiudb Ilollaudaebe Hypb 99V Seheepvuurt Maalifliüppijtn P ind HollaiidGult Slv Mg 35 Pandb Natiogale Hypb 3 98V Pandb O Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoorwftfleêningett TiLiK Oblig Zuid Italiaauscho Spw lMg A 387 Premietfmitiiffn bi i aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2V 02 1 DïVgrun My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS In Wiiitennantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOKFEN BLOÜSEN PELTKBIJEN enz togen de moest concnrraerende pryzen £ r aj j a i ms vmy Veemarkt te Rotterdam Dinsdag u November 1007 Vette ossen en koeien goede aanvoer prgeen waren voor iite kw l 37 de kwal Ji 3de kwal 97 centy per half kilo Msgere oisen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Wlte kalveren goede aanvoer iite kw aS ade kw 35 y t kw 33 cent per half kilo Stieren redel nanvcer ute kwal 30 ade kwal 3 7 3de kwal 33 cent per hall kilo Graskalveren goed aangevoerd Handel voor alle log doch prijjhoudcnd Burgerlillte Stand GEBOREN 8 Nov Jozina Cornelia ouders D van der Heiden en A Uraafland 9 Rosa Isabella onders M A Cats en A Hirachel 10 Arend Pieter ouders A P dea Hertog en J Buitelaar Alida Clara Hargaretha ouders A M Verkaaik en C van Rngge Cornelia lohanna ouqers A B van dor Velden en W van Mensth 11 Jacobus onders P Swanenbnrg en C J Ratten Willam ouders K Boerama en M Thobokholt OVERLEDEN 9 Nov M van Kloeten 65 j A 3 M Kabel 44 i W E M Varhoi boeit 4 j Janout 8 m 11 J 4pvi iiTi i Tii iv By vonnis der Arrondissemenla Rechtbank te aUravenhage van 8 November 1907 is COHNELIS JOHAN Graal VAN RANDWIJK student aan do Tuebnische Hoogoschool wonende to s ilrnvenhage wegons zwakheid van vermogens op eigen verzoek grjtliialiit ouder CaraMe Do t lflcior van Justitie H J H MODDERMAN s Gravenhago 11 November 1907 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevondon toepassingen onze tm oUtrerI geaelilliH rti itrell H ffliUre Hogaerlê Zygovon kracht en diepte dio namaker i niet kunnen boroikcn Mon overtuigo ziih goen imitatie voor do ecMe to ontvangen GolU Pryscnnrnnt mot oen aantal ongevraagde gotuigsobritton oniii op aanvraag Boitoi a ttouAhini f Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kuii8th uidol Kleiweg bjj wiea modellen l bezichtigen zyn Hot Corroapondentachap van VOUWMOMOH Nod Vorooniging ter bevordering van Verpleegsters en Vorplogers ia gevoBligd ten huizo van Mevrouw M HOOGENDIJK Dibkzwa iiiu Wachtel slraat No 234 alwaar ten alle tydo Vcrplcftgstors en Verplegers voor particniioro verpleging boachikbaar zyn I mioBw BvferiroSeii i rof Dr I ioliitm wolliükcud ZÏHQW KBAOIT lltna AIInd Mitl net r brUkim k tot viwrtduninde radicale tn zekere gaoeziug van lie lull de meest hardnekkige inui tlekten ooral untataan d nr atdwaliiigon op iougdigon leetHil t e iineling van elke wakto lt l licht Ueuauwdbeid Iluoldpyn Migraine Hartklopping Maagpjio slecht spÜBvattaring Onvermogen Impotent Pollntione na Jit voerigo prospeetossan Jrj icr le rh 11 II i I 3 dlilili I J i 11 I Ceninl llaiifil MaUli il Voijl Znllliom II püii M CUIms k Co KulisnUia 1 lUppel i Orsvenhsga I llslnmani d ionf J Oia llotl r il W lf k Co o da n bi alle dro sten 1 Hrti trttau t 7 i iJt IJl M Lm iii i 1 j iuiiiaBginx la don waiW fc UI iid 1 nana d uitrfnJa j Dr Mloliueiia vorraardlgt f I 1 l i hot woreldS1 I tamé tn tifaeoMxt van Oubi Btoll trsri ek t k k I cIm Eikd Cacao I O wcrk ji on biiMui Iteio Kiliol U au n rwt melk gekookt 1 mm a ni n tiis gezonde drank voor 4a f i ii ka b gabruiii oen b J theolapdi van I p der voor oen top r h j latel jU geneeakracbMge drank bg jwval an diarrhoe sin ot net water I gabruitao yaikrijgbaar by do voomauiMta B 1 Apotbsktn tas 1 VjK aifbn iea PrQa I floiivaalvtrtagmwoanlig fon IW ind Junut lattenkMl Imnterdanj Kalve ytru t ia Eobto Uudo Jaaevor Nightcap p KOPPK Vorkrygbanr by IMiKTKIlS 1 UI Of emêkft t turihvmJ TTSörTTSö r 0 85