Goudsche Courant, donderdag 14 november 1907

i I Donderdag 14 November 1007 40s e Jaarfj ang mmm mum leuw en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken IWdMB He M De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeling van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 85 franco jper jKJgt 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N ï E N TeleloM U t A D K E R T E N T I E N worden gepUatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaataruirate fnzending van Advertentiën oi 1 uur des midd Sociëteit Ons Genoegea Zondag 17 November 1907 RotU idainschi Tooneel eit pf rett Vereenig in jf OPVOERING VAS Joii e Harten Blijfipel in drie Bedrgvon dour MARCE ÜS EMANTS I GEVOI GD DOOK Wm CAllOlilKN Klncbt Operette Komiek in één Bedryi Ueer dao 50 maal met bet grootje accea opgevoerd Optredenvan de Heeren B J v u HOH T LACHEN 1 LACHEN II Zegt het voort I Bnrean 9 nur Aanvang S nar prei ies Prijzen der Plaatien i 0 0 1 J 0en f O M Leden gewone rednctie Flaatabeapreking op den dag der Vj Or talliog van Vi tot 3 nur OB gobdkoopste DE MEEST PBACT180HE f DB MEEST VOLL EDigg MOPEB LAH EU zijn beslist die der Kirma WELUOK run LADIKS JOVUSAL met mlnstoBB drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL URKHSMAKEU met een gratis geknipt patroon TUK BAZAAK Ot OUlLI UBXH fJSUlONS Kindermodes met vele gratis giil knipte patronen rUAAUX üte UoehhaiiiMiial Proetnummem Alle nut koêtel Hall aijvoeytel Van alle in deze bladen voorkomende oodellon zjjn GEKNIPTE PATHONEN I met Holl verklaring Ir p p togen Toornitbetaling van 10 60 verkrijgbaar 1 MILLY SIMONS Den Haag WORMERVEER HOLLANÖT EENIBIIEFOTTAIITSEB Neu wor It verwcUl t HfiltK to U I mi OIT HBT MaO 1 IJN TAÏ M HAVENSWAAY ZONE QORINOHEU Ue e THEKBN worden alueli rerd io vanegeUle pakjes van o IWM fi AÜ en ttn Ntd out met TermeMing van Nommer IPrgi voorzien van uevunstaan iMerk volgens de Wet gedepo Fneerd Zich tot de uitvoe in an ge eerde orderB aanb v ende J cl BUL vODikMS J BKEEBAART La De ropker die A HILLEN s Branies 2 i et sigaar La Lyra 3 La Devisa 4 geproefd heeft zal toegeven dat deae merken uitmunten door lichte kwaliteit en bijzonder hoog aroma Verkrijgbaar in het magazijn der Firma A HILLEN Te GOUDA Kleiweg 2 UT TELiRF 141 Alworeiis zijne liikoopen ie aoeii l 4 zicbllgc men eerst onze St NICOLAAS COLLECTIE Na de feesten worden kUtJe mits I n ongesohonde n staat gaarne geruild 20 cent per f 11 cent per pak Overal vcrkrugbaiir HUiSIHOKDERS acht U voor namaak Ziot naar hot Jottlréle meget Dr v HAMEL ROOS en HAIfMENSen dennaaro P JMOLEI AAII Co Weêtmaan Bekroond in October jl te BRUSSEI nwt de HoogsteOndersctieiding den Cll ini PHiX A T T E S T OSTENDE U September 1907 Mijnheer Ik heb het genoegen l te melden dat ik do beste reanltaten met het gebruik van Uw Kindormeel voor Znigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne neemt De voeding en de toepassing zijn volmaakt De gewichtstoename is zoer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd bij een zuigeling van 5 maanden en ik ben mon kind van 2 maanden op gelvike wuze mot Uw meel beginnen to voeden Tot heden heb ikmü slechts bö dit gebruik bepaald j Ik zou U daarom zeer dankbnar zijn zoo U mö nog eonige pakken Kindermeel zoaat willen zenden om mot het gebrnik daarvan voort te kunnen gaan Het zal rail teveu s een groot genoegen doen Uw product bjj raün patiënten aan te bevelen want ik ben er zeor over tevreden te meer nog daar de prijs zoo laag is gesteld dat het aan alle klassen der Mantachappü kan worden voorgeschreven Met hoogachting vorblijl ik w g Dr KESTELOOT WËRËLD SÜCCÈS Di WereUlberoeiiKli Siipovior Dniivenhor sthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoemiigcn Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijfi Keelpijn Heeschheid enz MBLIAÜTUE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gohuchton in Nedirland Fnmkrijk DintKhUmd Engtland Anurika Ntd Indil Oranje Rivur Koloml Tranioaal tnx UELIAXTIIK werd 9 maal mot Gouden 3 maal met Eero Medailiea bekroond HELIAVTHB in flacons l 0 40 f 0 70 en 1 1 UBLIAVTUB in dooznn tabletten 1 0 40 en 1 J Eeniffe Ihbrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Hofi tf6 o m Den Haag Verkrijgbaar bn Kirma WOLFf O Werthaven 198 Oouda OK mhL Gouda verarngoK 12B rv A A BOÜMAN Moordrecht PWKSV Nuumerkerka dlJ l A N V ZBStiEN Schoouhovm U W K O A j I1 Mr rhi P W V KDK hidetwiUr K v dbk HEIJDEN Ie Remmjk V v o TtXel I v o STAa W d J H WT M fOl KMAN AH VAN DER HEIJDEN Waddinnmen P A u GROOT A o JONGH OndoiMttr J P KASTELEIN PoUhrttktrdam I BIKKER to Bmithop T W IISCIiCWI C Laat U niet misleiden door a6rfy Siroop Hot klooster SaiKitttPavlo AbAil bestaat niet du Siroop van geenerlet waarde ADVERTENTIÈN in alle Couranten worden aangenomen door het iKIvcrtentie Bnrean van A BKIMKNAN ZOON IMoord BrabaDiseli ScboeD 00 LaarïeDDagazUD KI KlWEli E 0 tegenover de Kleiwegsleeg ONTVANGEN alle soorten llwreii Dditifs en Kimlfr Wioler Ulikrln SUIIOOLLAAUZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Cosa poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kofie Thte Melk Likeur Ahnnt Bier Water of in Ut voedsei zonder dat het noodig ie dal de dronkaard er ieü van a weet Het COZ I POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wóii absint enz hg den dronkaard op te wekken Hel COZA POEOEU werkt zoo onopgemerkt et zeker dat de ecbtginoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zjjn medeweten en zonder dat het noodig is dut de patibnt ooit behoeft to weten waaraan hy zgno redding te danken heeft Uet COZA l OB K K heeft hel hniseIt k geluk van duizenden gezinnen hersteld dnlzeclvn personen van schaamto en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nultigu leden der maatschappij horschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemankt en het teven vau talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard peedor verspreid wordt zendt gratis aan h n die daartoe nanvraiig doen een boek met dankbetuigingen en een monstor Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeltik te i a Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFE Co Onze depölhoudors reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor iloen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITUTEa i d ri 7 g i Wacht U voor naniaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap ANKER ♦vii j PAINEXPELLEIlX TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN i 1 a Rum 35 J AR MM MUUKNCN OICHT EN RHEUMATICKLUDCSS MET SUCCES GEBSUIKT VERKmi6I B IN FLESSCMtNVAN50d3 75ClS ra l U H H HpOTHEIdie EN DMOISTEN F Ad lUCHTERU Rotteroam Te Gouda bö C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Verceniging ARMENZORG Afdeding BIIOKHBMHVIS ROZENDAAL HOEK PARADUS GOUDA Deze inrichting stelt zich tein doel om oude gebruikte en overtollige buishoudelijke voorwerpen teelke ook zoo veel noodig lo reparaeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te vorkoopen De daarop behaa ds Winst komt geheel ten geede aan de néutrtle Vereeniging Ar II etutorg t GondaTI Dmk van A BRINKMAN 4 Z i o 10487 f Buttenl Ddsctt üverziclit D Franktnrter Ztg die kortgeleden een leei gedocimenteerd art kel heeft gehad waarin zj trachtte aan te toonen dat kardinaal Fischer nit Keulen geen man met uodarne begrippen was en tegen wie het laalile verweer van den kardinaal voornaneljik gericht is geveest antwoordt hem 0 n Het ia ona welbekend en ook in het hier bedoelde artikel oUdrnkkelijk vermeld dat kard naal Fischer er van houdt n zijne redevoeringen zgne vaderlandsliefde en zyne meening voor den heerlijken Keizer in het schelste licht te plaatsen maar wiJ stellen meer belang u zijne daden dan in zjjne ooiden en men behoeft slechts aan het jongste nu ingetrokken edikt van den kardinaal tegen prof Schrörs d van de theologiache faculteit van een Pruisische staatshoogeschool te denken om de onderdanige houding van dezen kerkelgken waardigheidsbekleeder tegenover den staat op hare juiste waarde te schatten Met groote beslistheid heelt de kardinaal ontkend dat hg als godgeleerde achterlgk in maatschappelijke vraag tnkken eniijdig en dat hg een autocraat waa Mn al deie verwijten waren W ons artikel met zeer stellige feiten bewezen zoo lang die argumenten niet weerlegd zijn zal men het slechts glimlachend vernemen wanneer de kardinaal nu verzekert dat hö een modern man is Een Du tsche bisschop die ijn tgd aandachtig volgt en tegelgkertp in de kloosters en godsdienstige vereenigingen van zjjn diocees het baden verbiedt de jonge geeatelijken van alle nieuwe theologie tracht af ta aluiten en de hedendaagsche arbeidersvereeniging het liefst onder leiding vau de kerkeiyke overheid zon willen stellen I De werkzaamheid van een man op znik een plaats houdt op een inwendige aangelegenbeid van de roomtche kerk te sQn op het oogenblik dat hg geldk nu in het gebeurde met Schrürs een poging doet om in de nachtsaleer van den staat binnen te dr ngen De Belgische Kamer komt heden bijeen Eo na de plechtige oper ng is het grootste D belangr kate punt van de rgke agenda die der Vertegtnwoordi ng wacht d behandeMng van de wet tot annexatie vkn den Congoitaat waarvoor een ontwerp overeenkomat tuBSchen den Koning als souvere i van den Congostaat en de Ëelgische regee ing ie opgemaakt De Brosael e Hatm deelt omtrent den inbond vin die overeenkomst het volgende FEVËLLETOX m TWEBGBYECHT Roman naar het Rnaaisch 12 Als je hem werkelijk als je naaste liefhebt moest y voor alles niet onverschillig lün voor zjjne zwakheden hem niet toegevend beoordeelen maar in zjjn eigen belang trachten hem onschadelijk te naken Dat wil zeggen r Onschadelijk maken daar hg onverbeterIQk ii kan men hem slechts op een wjjze onschadelijk maken Van Koren streek met den vinger langs tijn hals 0t verdrinken voegde hil er aan toe In het belang der menschheid moeten zulke lui vernietigd worden in elk geval Wat zeg je daarf mompelde Samoylenko opataande en den leëloog verwonderd in het kalme gelaat liende Diakoon wat legt bjir Beq Je wel goed f Ik ata an niet bepaald op de doodstraf ui Van Koran Ah t bltfkt dat die niet teigt veriln dan wat anden Kan Lafewikj yUet vendetifd worden wel iioleer hem dan entBiem ham i a renooidifkinid laat ham mede In een staat aan de overeenkomst toegeveegd wordt do flnanciaele zjjde van de qiaestie besproken volgens die opgave bediagen de baten 100 millioen francs de werkelijke scholden ongeveer 24 millioen De overeenkomst bevat voorts een aantal voorwaarden waaronder de Congostaat aan België wordt overgedragen Oorspronkelijk was bepaald dat België voor de tlnancieele blip die hot den Congostaat verstrekte hot recht van annexatie verkreeg Thans wordt echter blgkens het verdrag de aaiivuarding van den Congostaat door België afhankelijk gemaakt van de aanneming der voorwaarden dat aan den Congostaat wordej overgadragen de vaste eigendommen van de Congo domeinen die een waarde vertegenwoordigen van 30 millioen francs dat do rechten van derden worden geëerbiedigd waaronder verstaan warden de contracten die de C ngostaat sloot met exploratiemaatschappijen en met de Congodomeinen onder meer het tot 1912 loopende contract tot verzekering van het privilegio van den caontchooooogst en dat het recht worde erkend van de Socié é dn Lac Leopold II op belangrijke concessies in verschillende deelen van den Congostaat Het zijn voornamelijk deze bezwarende bepalingen die in de Belgische Kamer aanleiding zullen geven tot ernstigen tegenstand tegen de annexatie van den Congostaat In het Bulgaarsche Sobranié zijn de debatten aan den gang over het adres van antwoord In het ontwerp van het adres wordt er op gewezen dat het hervormingswerk in Macedonië niet tot de gewenschte resultaten geleid heeft Dit werkte op de bevolking van Bulgarije teruj en bracht de gemoedoren in onrust De hoop wordt verder uitgesproken dat de regeering in t vervolg haar best zou doen voor een snellere tennitvoerlegging der hervormingen in de naburige Torksche wilajets de r 2geering kon daarbij op den Tollen stean van het Bulgaarsche volk rekenen Bij de rede van den leider der radicale democraten Zanof die op scherpen toon der regeering overtredingen van de wetten des landa verweet deed zich een incident voor Toen Zanol verklaarde dat de staatkunde der regaering de oorzaak was geweest van de betoogingen tegen den Vorst in Jannari I I werd het den regeeringsgezinde afgevaardigden te erg Zg stormden op Zanof at en wierpen hem onder Iniden bijval van bet publiek op de tribune met geweld van het spreekgestoelte waarna hjj uit de zaal dwangarbeid verrichten Wat zeg je f zei Samoylenko ontsteld Met peper I Met peper I riep hg daarop wanhopig toen hij bemerkte dat de diakoon gefarceerde rolletjes zonder peper had Zeg menach van bnitengewoon verstand wit spreek je f Onzen vriend dien trotschen intelligenten nan aan dwangarbeid zetten I Als hij trotsch is en zich verzet dan in ketenen I Samoylenko zei niets meer en bewoog sleehts zijne vingera de diakoon keek naar zijn verbluft werkelijk komisch gezicht en lachte Laat ons er niet vorder over spreken zei de zoSloog maar bedenk Alexander Dnviditch dat de eerste menschheid door den Birijd om het bestaan voor zulke wezens als Lajewsky bewaard bleef Onze beschaving heett den strjjd aanqierkeiijk verzwakt en jj zelven moeten vior de varnietiging der ellendelingen en der onnutte peraonen zorgen want anders alaJ de Lajewsky s vermeerderen gaat de beschaving ta gronde en de raenscbheid ontaart geheel en al We rallan zelf daaraan schuld hebben Als er raenacken gehangen en verdronken moetan worden ter wille der beiekaving Iaat die dan naar dan daivel loopen aai Samoylenko Naar dan dnivell Hoor eens wat je ng je bant aan teer galaard bni verwijderd werd Dat alles gat zdik een tumult dat de vitting moest geschorst worden Na de hervatting der zitting verklaarde de premier Goedef dat de regeering niet kon dulden dat een lid dor volksvertegenwoordiging ticb in onbetaraelijko woorden uitliet over den Vo st en openigk zgn sym pathie liet bigken met betoogingen tegen vorst Ji erd iand H j stelde daarom voor Zanol voor v jf achtereenvolgende zittingen uit te sluiten Dit voorstel werd aangenomen waarop de discussiën op kalmer loon werden voortgezet De riviercommiisie nit den Lindenschen granfschapsraad heek vorilag uitgebracht van baar onderzoekingstocht naar verschillende havens in Engeland en op het vasteland hier bezocht zü Rotterdam Antwerpen Hamburg Bremen en Breinershaven De commissie Is in het algemeen getroffen door de groote uitbreiding io de havenwerken buitenslands lerwgl er voor Londen weinig gedaan i Ook hot verkeer is in die havens sterk toegenomen maar in dat opzicht heeft Londen niet te klagen sedert 1886 nam de tonnenmaat toe van 12 tot 17 millioen vooral niet als men er by in aanmerking neemt dat Engeland zooveel havens van beteekenis heeft en de genoemde bnitenlandschë havens In hun land de eenige van werkelijk belang zjjn Evenwel Londen moet zUu haven aanmerkelijk verbeteren wil hel niet gevaar loopen een deel van z n handel en vooral van het voordeelige bedrijf van overlading te verliezen Over de vraag of het niet wenscfaelgk is dat de haven van Londen onder éen bestuur zal komen wil de commissie zich niet uitlaten daar de rsgeering toch beloofd heeft in de volgende zitting van bet Parlement een wet te dier zake voor te stellen Wat het vaarwater betreft vindt de e mmissie dat de Theems in diepte ongeveer met de Maas op een peil staat maar beter is dan Schelde Elbe en Wezer Verspreide Berichten FniiiaguK Gisteren verlangde de afgevaardigde Charles Benoist in de kamer dat men de begrooting zon laten rusten en stemmen zon over do motie Cadenat waarin do vermindering van de bezoldiging der kamerleden weer tot 9000 francs wordt teruggebracht Van de 503 kamerleden waren evenwel tengewoon verstandig mensch en de trota van het vaderland maar de Dnitschers hebben je bedorven Ja de Dnitschers de Dnitschers I Sedert Samoylenko Dorpal waar hjj eens in de medicijnen studeerde verlaten had had hü weinig Dnitschers ontmoet en geen Duitsch boek gelezen maar al wat er in de politiek en de wetenschap niet deugde kwam naar zijne meening door de Duitschera Vanwaar bl die meening had kon hjj zelf niet zeggen doch bij hield zich daaraan Ja de Dnitschers herhaalde hy nog eens Kom laat ons gaan thee drinken Alle drie stonden op en gingen na hun hoed opgezet te hebben naar den tuin daar namen ze plaats in de schadnw der ahorn pereen kaetanjeboomen De zoöloog en de diakoon zetten zich op de bank bjl de tafel en Samoylenko liet zich in een gevlochten stoel vallen De bediende bracht thee confituren en een Aesch vrochtensap Hoe heerlijk nu thee te drinken I En hy ademde alsot hy nIt de koude in een warm bad kwam Het was zeer warm ongeveer 36 graden in de scbadnwBtor was geen beweging In de Inchtj een lange spinnedraad die van den kastanjeboom neerhing bewoog zich niet De diakoon nam de gitaar die altyd naaat de tafel op den grond lag stemde haar en begon uoM ta ilngan doch raritonda wel 319 van oordeel dat er Volstrekt loo n haast btj de motie niet ia DCITSCÉLAIID Het specitle nummer van de SimullclHimns dat het proces Moltke Harden b handelt ia te Hnnchen in beslag genomen Vreemd dat men de smeerpoetserjj van de Lustige Bl tter de vorige week ongehinderd heeft laten passeoren I Kardinaal Fischer heeft te DusseldorI sprekend meegedeeld dat h j ten gevolge van de oudorliandelingen mat d Pruisische regoering in de gelegenheid is gekomen de slechts voorlooplg en met bet oog op da onderhandelingen gegeven order aan de Katholieke studenten om de collegea van prof Schronrs Ie Bonn niet bij te wonen weer ter zijde te stellen De professor werd gisteren bij het harvatten van zjin lessen langdurig toegejniohl GaaELiiiD Een der bladen zegt dat da Culllnau diamant door Transvaal aan koning Êdg ard cadeau gedaan eigenlijk net een groot siuk soda is Natourljjk de slijpers en kloovers moeten er het mooi aaat brengen Vermoedelijk moet dat In Amsterdam gebeuren Men berekent dat de ateen bijna tot of een derde zal worden verkleind door de bewerking Haar van wat er atvalt kg nen nog eteanen tol een fetamenlijke waa de van honderd dolzend pond worden gemaakt Generaal Booth van het Helldager die nu van Amerika op weg ia naar Dttlischland denkt het volgand jaar oaar Zuid Afrika te gaan BiLan Men moet er niet In geslaagd zijn voldoende geld bijeen te brengen teneinde te voorkomen dat de juwoelen van w jlen koningin Herrietls wegens schold van prinsei Louise onder den hamer komen Da varkooping heeft 2ü dezer plaats iTiUÏ Rome heett een antl cerlcialao geaeenla raad gekregen De olericalen hadden namelijk bü de verkiezing van Zondag boslotea geen deel te nemen aan de stemming zoo dat alle 64 anti elerieale candidaten er mat vlag en wimpel kwamen KUSLIKD In Raldom Is do commissaris van politie gedurende een voorstelling in den schouwburg doodgeschoten In Bialjratok zijn in de woning van een dra door de hitte wischie zich het zweel van bet voorhoofd en keek naar den bjaawen gloeienden hemel Samoylenko werd slaperig de warmte en de stilte deden hun invloed gelden zyne armen hingen omlaag zyne oogen werden khin zgn hoofd aock op zyn borst Weldra hoorden zy hein snorken Van Koren en de diakoon dronken hunne thee git en gingen de straat op Ga je nu weer naar de haven t vro de zoëloog Neen het ia Ie warm Ga dan met mij mee dan kun je wat inpakken en kopieeren en kunnen we er meteen eens over spreken waarmee ge Ja kunt bezighouden Je moet werken diakoon j zoo gaat het niet Je woorden zyn waar en logllch iel la diakoon maar myne luiheid vindt hare verontschuldiging in myne tegenwoordlga levensomstandigheden Je weet zelf dat een onzeker leven van apathie bevordert Beo Ik voor een korten lyd bierheen gezonden of voor altyd f God weet hel Ik leef hier in onzekerheid myne vrouw woont by haar vader en verveelt zich en oprecht gesproken door de hitte warden ile hersanen lomp Wordt vervolgd