Goudsche Courant, donderdag 14 november 1907

riiken koopman 150 pistolen een menigte patrones en tien bommen gevonden Een en ander was voor Ludz bestemd Acht personen liJn in hechtenis genomen Wegens verraad van militaire geheimen xijn in Warschau tien garde olficiereii gearreiteerd De advocaat van den adjndant miniater Ooerko heelt hooger beroep aangeteekend in het proces wegens verdaistering ten uadeele van den staat ter zaki van de graanlevcrantie BjlI KiS STiTK In Macedonië aan moorden weer geen gebrek Ken bende Halgaren vermoordde 3 dezer drie ïrieken uit Armenschori Ken andere bende drong het Hervische dorp Coziste binnen verbrandde IG woningen en 17 pakhnizen en doodde il personen op H doier Vier Orieksche boeren uit Brot werden H dezer vermoord 3 andere Qrieksche boeren nlt Clestrna door Bulgaren gedood in een bosch Ëen Uriekache vrouw werd den volgenden dag in hotzellde dorp vermoord Het bewijs is hier Ja naast Uw eigen deur Niemand kac gezond zijn wiens nieren niet gezond tün De nieren flitreeren de onzuiverheden en vergiften van het bloed De gezondheid van het geheele lichaam hangt er van al Aangetaste ol zwakke nieren zün de ooriaak van de gevaarlijkste ziekten als waterzucht eiwitverlies graveel steen nrinekwalen rheumuliek lendenpijn en henpjicht Deze kenteekenen zp een waarschuwing dut meer ellende op handen is wanneer ze verwaarloosd worden doch Foster s Uugpün Nieren Pillen verlichten en genezen ze De heer W Snaterse Hoelsleeg 1U4 te Oonda meldt ons Sedert drie jaren leed ik aan een hevige pijn in don rug eu in de lendenen ik had veel duizelingen en moest soms op straat oppassen om niet neer te vallen Ook had ik veel last van hooldpün en mijn eetlust werd met den dag minder mgn slaap was zeer onrustig en schonk mjj gocn verkwikking het scheen wel alsol ik s morgens by het opstaan nog meer algemat was dun den avond te voren by het nuar bed gaan De urine bezorgde mjj veel last en pijn zij kwam zeer oageregeld en was imraer erg donker van kleur met veel jvitachtig beziukiel Bij het minste wat ik deed was ik zwaar vermoeid on steeds erg kortademig Ik M mijn vriend die mjj Foster s Rugp n Nleran Pillen aanraadde dankbaar on ik moet U eerlijk verklaren dat deze mij zeer veel baat gegeven hebbeo Nadat ik ze oeo dag ol acht had gebruikt was mijn toestand veel beter en na verloop van drie weken kende ik mijzelt niet meer ijedert jaren heb ik my niet zoo wel gevoeld als thans om echter zeker te zyn van een algoheole genezing zal Ik nog een poosje met Uw pillen doorgaan en Ik zal ze met vertrouwen aan uieriyders aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande wakr is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt Foster s Bugpyn Nieren Pillen zgn de pillen die U zullen genezen laat U niet overhalen Iets an ors te probeeren i v lyn te Ooada verkrijgbaar by do Heeren Weill i Co Westhaven 1 B Toezending geschiedt Iraaeo na ontvangst van postwissel F 1 76 voor één ol F 10 voor zes dooien Sla kda uit SchooaliiOTea cxxv Wat by de aanstaande begrooting ook besproken en onder de oogen gezien zal moeten worden dat is de Kransche School Traden eenige jaren geleden twintif n meer leerlingen bg eiken nieuwen cursus toe thans is dat getal U on 12 zoodat bet totaalcyter de 70 niet te boven gant En voor die 70 leerlingen zyn 4 leerkrachten werkzaam De wet geelt maar voor 1 sublidie boven het wettig mioimam zoodat over het jaar 1907 een ondorwyzor geheel ten laste der gemeente komt Het is evenwel niets erg U t onderwya meet zyn eisch hebben Zyn daar ngodig vier leerkrachten voor goed degeiyk ooderwya dan moeten die er ayn MaaMitn den anderen kant moet uitgekeken wornn naar een middel ol middelen om die school beter te bevolken En Aan gelooven wy dat hier het hooge schoolgeld In den weg staat Ik heb er in myn vorigon briel op gewezen dat de inkomens van I UOO slechts I Stol de heltt van dof kosteiidoo prys betalen maar daarmee was geenszins bedoeld dat y te weiniff betalen liitugondoel Maar het moest dienen om aan te toonen dat het niata meer dan biliyk zou zyn als op School Ie aont de inkomens van I 500 vriigeateld werden van schoolgeld Wanneer wy zien dat het schoolgaU H MB inHomw vao i iOO reads aaovaogt Dit I 12 dat ouders met een Inkomen van 800 I 24 voor elk kind moeten betalen dat by inkomens van I 1100 1 2000 de totale hooldeiyke omslag noü biyit beneden het schoolgeld per leerling dan zal men inzien dat hier een onevenredig hoog schoolgeld geheven wordt Ën dit contrast zal oog sterker worden by veranderde heffing van den hoofdeiyken omslag Ën waar im kan bier geen aftrek toegestaan worden voor meerdere Jeerlingen uil één gezin i Zooals het nu ifaat met Let getal leerlingen dat steeds ternggaande ia moet er verandering komen De oorzaak dient opgespoord en zoo mogeiyk verholpen ol weggenomen Nu gebleken is dat de school ook bevolkt noet worden van bniten is bet zaak de buitenleerlingeo het bezoek mogeiyk te maken door een lager schoolgeld locals hot nu gaat moeten de leerlingen op te jeugdigen leeltyd toegelaten worden en vormt de aanvaiigsklasse oen mengelmoes van 1011 en 12 jarigon Brengt het schoolgeld minder op wat by lager tarief nog zal te bezien staan in Duitscbland brengt de verïioogdé reisbelasting verscheidene millioenen mindtr op dan vroeger dan is daar niets tegen lu de eerste plaats proflteeren de christeiyken ook van dat ondorwys en tweedons is het niets erg dat zü wat meer hooldelgken omslag betalen moeten daar zy toch nooit de meerder genoten ryksBubsidie aan de Chr scholen boven de openbare in bun nadeel zulten verrekenen wy komen dus voor den bloei van het openbaar onderwgs in Schoonhoven by den raad aankloppen om Lager schoolgeld Langer leertijd voorbereidend on ver volgonderwiJB Het getal leerlingen per onderwgierga de veertig niet te boven i Flink ingericht herhalingsonderwgs Schoolvoeding en kleeding Schoolarts Ën thans kom ik nog wat vragen voor de ondorwyzers Oeen verhooging van traktement Dat zal de Staat hen geven Maar geiykstelling met de byzoudere ondorwyzers wat betreft de bgdrage voor pensioen Waar toch vaststaat dat de bijzondere schoolbesturen toen een paar jaar geleden de pensioenbgdrage door den raad afgeslagen zyn voor hun onderwyzers de biliykhoid betrachtten door voor het grootste deel de pensioenstotting te betalen waar zelfs het eene hoofd aUe belattingen door het schoolbestuur betaald ziet terwgl het andere hoofd een flinke restitutie geniet waar bovendien aan de kinderen der ondorwyzers koiuhoi onderwys wordt prstrekt daar is het een schande voor hen ÏKe in den raad er niet toe willen medewerkett om do pensioenstorting niet voor rekenink der gemeente te brengen Voorts dienen de verordeningen ook wel eens aan een grottdige herziening onderworpen te worden De wet schrytt voor om de vyf jaar Maar daar schynen de onderwijsverordeningen een uitzondering op te maken Schrap dan zoo spoedig mogeiyk de laatste alinea van art 1 Aan elke school is een plaatsvervangend hoofd Dat ellendige voorschrift dat alleen schynt tejbestaan om wraak te nemen op den politieken tegenstander die van zgn grondwettig recht van spreken en sckryven gebruik wenscit te maken om zedeiyke moorden te plegen sooals de heer Kooiman het uitdrukte Ën dan komen wy dekhoeren eens vragen of het dan oiudeiyk goon overweging verdient om de Sclioolcommissie in het leventerug te roepen Indertyd om hare btmotizuckt opgedoekt zooals de term luidde zouden wg dio bemoeizucht wel terugwenschen Kr werd toen gezegd alweer Onsstadje ir zoo klein het telt maar weinig scholen dat kunnen we best aan B en W overlaten Maar thans zeg ik op myn beurt Ons stadje is zoo klein en het telt zu tcholm met ten 800 Utrlingn Op al die scholen kunnen B en W uiet het gewenschte toezicht houden Gr is voor noodig een speciale commissie Ën hoe moet die Commissie zgn samengesteld r De wet schryft voor dat de raad dezs commissie benoemt Die benoeming schgnt onzes inziens te moeten geschieden a Uit de ouders van schoolgaande kindereil zoodanig dat iedere suhool vertegenwoordigd zy b IHt de onderwgzers der scholen mot dien verstande dat iedere school een representant heeft c Uit een f twee leden van den raadof het Dagelgksch Bestuur Ën hiermede stap ik van het onderwys af de hoop uitsprekende dat myn sten weerklank heeft mogen vinden by den raad en dat daarvan binnenkort de tastbare biyken zullen gegeven worden JAN BAZUIN BINNENLAND sTATEN GENlilfAAL V H K i K llf r M fC II Vergadering van Dinsdag 12 November De beraadslaging w rd voortgezet over de 0 Indische Begrooting De heer ter Laan klaagde dat de verbetering van liet lot der mindere soldaten in Indie zeer onvoldoende i I De beer Duymaer van Twist drorig aan op verbetering in de werving wees op den toestand dat officiereii die ui it d idetM voor bevordering in aanmerkiog komen bgjblechto aanteekoning goen memorie van redlitvaardigiog mogen indionen en vroeg maatregeien tegen overmatig gebruik van sterkedrank De hoei Verhey betoogdi dat hel incompleet aan Europeanen een beJenkelgke hoogte noemt Voorts drong hg aan op hot schoppen van legerreserves De minister de verschillende sprekers beantwoordende betoogde dat de Regeering alles doet om de positio van den minderen soldaat te verbeteren De dronkenschap neemt niet toe maar de minister zal de kwestie van anbsidieering der Militaire Tehuizen nog eens aan de Indische regeering voorleggen Wal betreft de officieren het betreft hier slechts aanteekeuingen die niet van invloed zyn op hun verdere loopbaan mogen zg wel bezwaren inbrengen en dat versterkt liun rechtspositie De minister bestreed het instellen van legerreserves als leggende een zwaren druk op de bevolking Voor de officieren die zich in dien zin te beklagen hebben staat het departement van Koloniën steeds open Bg de onderafdeeling Traktementen kwam in behandeling en werd verworpen een amendement strekkende om den genoraalsrang uit het ontwerp te doen vervallen De heer Boogaerdt stelde de volgende motie voor te behandelen op oen nader te bepalen dag De Kamer van oordeel dat de opzending van Indische militaire pupillen naar Nederland in het belang is hunner verdere opvoeding en opleiding gaat over tot de orde van den dag Het hoofdstuk uitgaven in Indië werd ten slotte zonder stemmiog goedgekeurd Bg het debat over de uitgaven in Nederland wees de minister er in antwoord aan den heer van Deventer op dat zg die in 1905 tot het examen voor O I ambtonatr waren toegelaten studeerden onder de regeling van een sludietgd van twee jiren Van hen die in 1904 tol het examen waren toegelaten die een stndietgd van drie jaren hadden zgn bgna allen geslaagd En hetzelfde is te verwachten van hen die thans studeeren Verontrustende resultaten levert het examen dus niet op De minister zich verwonderende ver de thans eensklaps opgedoken oppositie waar jaren achtereen in de Kamer schande werd gesproken over de slechte kazerneering van de Koloniale Reserve verdedigde het voorstel tot verplaatsing en verdedigde eveneens de Koloniale Reserve zelf tegen den aanval dat zg van weinig nut zou zyn Zg bereidt den herstelden zieken weder voor qp een hernieuwden dienst in de tropen Niet minder dan 1400 onderofficieren en minderen die wegens fysieke ongeschiktheid naar Nederland terugkeerden konden in den loop van eenige jaren weder fysiek naar Indië terugkeeren Dit beeft den Staat aan wervingskosftn gagementen enz van nieuwe troepen niet minder dan f 1 200 000 bespaard De Regeering overweegt of de kazernevan het wertdepftt te Harderwyk geschikt is voor Nederlandsche troepen De minister verklaarde Si n fost niet terug te kunnen nemen Hy zou daardoor handelen in stryd met de wenschen r n de Kamer die zooals gezegd jarenlang tfp verbetering van de kazerneering aandrong De heer ran Viymen bestreed ook nog de verwydering der Koloniale Reserve uit Nymegen en drong alsnog met nadruk aan op terugneming van den post Na vorder debat waarby de minister aan den post bleef vastbonden werd de onderafdeeling waarin do post betreffende verplaatsing der Koloiüale Reserve naar Utrecht is opgenomen veAvorpen met 33 tegen 31 stemmen De heeren ter Laan Verta y en v d Zwaag stemden net de rcchterzgde tegen Bg het hoofdstak Middelen in Indicj kritiseerde de heer Lohman breedvoerig do wyze van heffing der inkomsten belasting in Indië Het stelsel werkt volgens spreker geheel willekeurig De heer Pierson daarentegen prees het voortreffeiyk deskundige werk dat de minister geleverd heeft in de tegenwoordige progessieve inkomstenbelasting Alleen kon hy niet onverdeeld instemmen met het stelstel dy progessie De minister wees er op dat een paar jaren galedeo d Kamer lich b j de Suikerbelasting Tolitrtkt Di t vimt lw lt tagan e ttliei van progressieve heffing Uo opiichte van naamlooze vennootschappen De heer Schaper oordeelde dat ten onrechte het stelsel van progressie wordt afgekeurd Overigens meende spreker dat de voorgestelde belasting al matig genoeg is De heer de Waal Malefijt had t beter gevonden indien de minister een speciale petroleumbelasting had voorgesteld Spreker meende echter dat de minister de pelroleummannen niet aandurfde De minister kwam togen deze bewering op Spr durft de petrolenmmanuen gorust aan evenals ieder ander wanneer t noodig is Miar aan een speciale petroleumbelasting zgn te veel moeilgkbeden verbonden Alle hoofdstukken van de Indische begrooting werden aangenomen Na afdoening vao enkels aanhangige ontwerpen komen in behandeling de Algemeeue Boscbonwingen der Staatsbegrooting en daarna de Westindische begrootingen Morgen lÜ uur voortzetting Gemengde Berichten Men mi dt uit den Haag In den algeloopen nacht omstreeks halt drie brak brand uit in een manufacturenwinkel aan den Zuid Builenaingel naby de Rembrandistraat De brandweer was spoedig ter plaatse en tastte het vuur met kracht aan Drie stralen uit de waterleiding werden op de vlammen die reeds naar buiten sloegen gericht Toen de brand nagenoeg bedwongen was werden de smeulende en licht brandbare goederen op de itraat geworpen en daar nat gehouden Ook de boven den winkt l gelegen verdiepin die gebruikt werd als naaisterswerkplaalB en als bergplaats brandde uit Nadat de brandweer ruim een uur met blusschingswerk was bezig geweest was het vuur bedwongen De schade wordt door verzekering gedekt Men meldt uit den Haag By het opruimen van een telofoontoren aan het begin van den Hartsenhoekweg is de yzeren ketting waarmede de toren bevestigd was om neergelaten te worden gebroken tengevolge waarvan het gzeren gevaarte topzwaar wordende op de straat is gevallen Een gemeentowerkman van het telefoonbedrgf die boven in den toren zat viel er uit kreeg op de straat het gevaarte nog boven op zich en werd er dood onder uitgehaald Ook een jongen die had staan kyken kwam in aanraking met den houten bok welke bg het neorhalen gebezigd wordt en kreeg min of meer ernstige kwetsurea De werkman is 28 jaar Uit Kleef wordt aan de KOln Ztg gemeld dat een automobiel waarin mevrouw Steengracht van Moyland zat daar met een rgtuig in botsing ia gekomen De barones bezweek dadeiyk aan hare wonden de bestuurder van Ii nuto werd ernstig gekwetst De menschen in bet rgtuig bleven ongedeerd Hen meldt uit Nootdvykerhout Sinds December van het verige jaar bestaat bier een stichting Do Gemeentewaning die beoogt een gezond gezina en gemeenaehapsleven te bevorderen allereerst door te komen tot de oprichting van een eigen gebouw waarvoor reeds een terrein vlak achter het gemeentehuis ton geschenke is ontvangen en een kleine f 3000 voorden bouw byeen is gebracht Dit gebouw wil men het centrum doen worden voor allerlei gemeenteiyk en maatschappelgk werk Voor dezen winter nu hoeft deze stichting een lokaal in het oude openbare schoolgebouw gehuurd waarin zy dezer dagen een kleine tentoonstelling georganiseerd heeft om aan belangstellende een denkbeeld te geven op grond van wat elders geschiedt van hetgeen zy ook voor onze kleine gemeente wenschten mogeiyk acht ter bevorring van een jiezond gezina en gemeenschapsleven De stichting kreeg daartoe inzendingen van Ons Huis te Amsterdam on van het Leidsche Volkshuis en van meer anderen De teekeningen van het ontworpen gebouw hangen op de tentoonstellinj die tot Donderdagavond geopend blglt ter bezichtiging Men schryft aan de Leeuw Ct Dezer dagen werd by de politie In Schoterland een aanklacht ingediend tegen een pas gekozen bestuurslid van een polder in die gemeente wegens het afleggen van en vaischen zuiveringsead Die eed luidt Ik zweer verklaar dat ik om tot lid van hot bestuur van den polder benoemd te worden direct of indirecht aan geen persoon onder wat naam of voorwendsel ook eenige gilteu of gaven beloofd of gegeven heb Bg hel onderzoek door de politie ingesteld is gebleken dat de gekozenen geen giften of gaven maar slechts belooningen heeft gegeven en dus niet gerechteiyk vervolgd kas worden Uit do Botterdamsche haven aiit rmarg o kwtman WMr alle waf aan boord van de achepen waar zy Zaterdag hadden geweigerd te werken waardoor las uitkomt hetgeen een hunner bestuursleden Zaterdag antwoordde dat er niet gestaakt werd maar dat men dien dag alleen maar eens niet werkte Oister was het blaadje omgekeerd Zy kMden onverrichterzake heengaan wyi op lie schepen gezegd werd dat men hun diensten niet noodig had Men ging daarom voort met ongewogen over boord te lossen Bjl veuchillende stuwadoors bleven ook om nog onbekende redenen een aantal bootwerkers weg die in de afgeloopen week el badden gearbeid Het gevolg was dan gok dat op de verschillende achepen met Blader werklieden moest worden volstaan wat op de lossing merkbaren iuvloed had Zondag werd door de bootwerkers weer een vergadering gehouden niets opleverende dan de mededeeling dat een tweetal bestuursleden naar Engeland aren geweest om de reeders daar in te lichten Over de resultaten wenschte men in openbare vergadering echter geen mededeeling te doen Aan t Nieuws werd gister uit Qroningen gemeld dat de oude koetsier dor familie Panhnys Wouter Meier zich in zgn bed van het leven beroofd heeft Hy had zich niet in staat ggvoeld de ontzettende ramp te overleven Het ongeluk had hem dermate aangegrepen dat hy de voor hem zoo noodzakelijke rast niet kon vinden Al maar door malta hy lich af door aan da gebeurtenis te denken en aan den droeven duod van hen die op dat oogenblik aan bem als bestuurder van het rytuig waren toevertrouwd Aldoor overlaadde by zich met zelfverwyten Met angst in het gemoed maar vol vertrouwen op zyn jarenlange ervaring was hg ondanks den dikken mist voortgereden en het verwgt dat hy lich deed was dan ook Was ik maar afgestapt zooals ik voornemens was Hy had nog tegen Meindert gezegd t Is niet meer te doen maar ook Meindert had op de ervaring van den ouden koetsier vertrouwd en gezegd t Zal wel gaan Van de pogingen welke na het i geluk tot redding zyn aangewend wordon ver chillende lazingen gegaven Uit hetgeen de Prov Groii Ct vernam blgkt dat voordat de bewoners van bet tolhuis naar buiten waren gestormd de heer van Vollenhoven ambtenaar aan de suikerlabriek te Vierverlaten en een heer die op de flets passeerde op het hulpgeroep waren toegesneld Vooral eerstgenoemde heeft het uiterste beproefd toen hg den toeatand zag hy heeft zich gedeeltcigk ontkleed te water begeven om het portier te penen toen hem dit ocmogeiyk was door den zwaren druk van het water op het portier beeft hy getracht da ruiten in te slaan wat hem niet gelukte doordat het glas te dik was Een minuut of 7 nadat het rytuig te water was geraakt passeerde de Lammerboot kapitein IJ do Haan In t voorbyvaren heeft het peraoneal der boot met stukken steenkool de rnitau ingegooid van het huis van den boer aan den overkant om het daar liggende bootje machtig te worden De boot stoomde direct op de eene nog brandende lantaren aan van het rytuig omhoog gedraaid zoover dat de menschen er in zoo goed als boven water waren Het bleak der bemanning toen echter dat allen reeds moesten ryn overleden Stadsnieuwfu QOUDA 13 NtHrembat 1907 LIBRIJE ta Qonda Ingekomen Die Trachten der Völkergezeicbnet von Kretschmar mit Taxt von Rohrbaeh en Van Oordt s berichten uit Japan no 12 hooldz over rystbouw Ia da gisteren te Utreoht gahondan openbare tarachtzitting van dan Cantrala Raad van Beroep had de uitspraak plaats in da volgende zaak Hooger beroep van I v d W alhier tegen de uitspraak ran dan Raad van Ba roep te Dordrecht hondanda vamietiging dar beslissing van de Ryksvariekaringstank waarby de onderneming van eischar watirin wordt uitgeoefend het bedryf van vervaardigen van tabakspypen ia ingedeeld in gevaranklaise UI met toawyxing van gavaranparcentage 8 en wel alleen wat dit laatste betreft wat werd gewyzigd ia 7 De CentraM B ad bavestlgde da uitspraak Door da arrondinemants rachtbank ta Rotterdam is tar vervulling der vacature vaa kantonrechter te Schoonhoven opgemaak de navolgende alphabatische lyst van aanbevaling mr S Th A Harmsan mr S Maihnlxan mr J T Slnla griffiars by de kantongarachtan U Slladreeht Oirschot en MMdaibarg Stot 8ioLWOT ll N Ti DaliolBb 8t lw1 k hield Vrydag j l hare algemaana vargadaring Na de opening door den voorzitter volgde de lezing van het verrlag door den secretaris en daarna de rekening van dan panningmeastar Daaruit blaak dat da ontvangsten met inbegrip van een batig saldo groot f 624 96 van het vorige jaar bedragen hadden f 1059 47 terwgl daarentegen was uitgegeven f 481 86 zoodat thans het batig saldo be draagt f 567 60 i Wat nog zelden gebeurde heeft dit jaar dus plaita gehad de uitgaven hebben de gewone inkomsten met ruim f 57 overtroffen Voor vyf bestnuraleden moeat thans een keuze plaata hebben De uitalag daarvan is geweest dat de aftredende leden de heeren P van Wynen L de Jong an F J Bats werden herkozen en dat in de plaats van den heer T Dekker die niet meer in aanmerking wenschte te komen en van den heer C van Meyerea die bedankt had respect gekozen werden de heeren O Q Qraveland Wz en J C Kroon Jr Het aantal leden bedraagt thans pl m 160 Terwyi beden morgen de vrouw van AV aan bet wasschen was trok een kind van ruim een jaar dat zich al spelende over den vloer bewoog een ketel met kokend water omver waardoor het aan de eene ryde van het lichaam zulke brandwonden bekwam dat in allaryi de hulp van den dokter moest worden ingeroepen Réchtgaken Door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam is gisteren veroordeeld P P D 17 jaar polderwerker te Waddingsvoon wagens wederspannigheid tol plaatsing in eane tacbtscbool voor den tyd van zes maanden Gisteren werd vernietigd het vonnis van den rechter van het kanton Schoonhoven den 33 jarigen G V d H visscher te Stolwyk veroordeelend wegens visscheryovertreding Appellant werd alsnog vrggespioken Amsterdam 12 November 1907 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Eerste Nederl Scbeapsvar band Haatscbappy 120 pCI Nederlandach Zuid Afrik Hypotheekbank Serie B 100 Cnltonr Maatachappy Goonoeng Boelend 125 5 pCt Oblig Cultuur My Maron 98i Aand Maatschappg tot exploitatie van ryatlanden op Java Michiela Arnold 106 Pref aand Oranje Nassau Veen 76 Aand My de Korenschoof 110 Suikerfabriek Tjoekir Olferte Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappg Gew aand Ngmeegsche Tramweg Maatschappy 70 Aand Algemeeue Hy tot exploitatie van onroerende goederen 80 Groninger Waterleiding My 148 41 pCt Pandbr Eerste Nederl 8cheepsverbandMy rt500 97 Winstaand Cultnur My Kali woengoe Plantaran f 50 Bew van Deelger Nadarlandscb Indische Landbouw My 40 AANÖEBODEN Oblig Credietbank voor Nederland 95pCt 1 pCt Oblig Crediet au Spaarbank te sOravenhaga Bod Aand Provinciebank 115 Stichtsche Credietbank 100 4 pCt Schuldbrieven Voorschotbank da Nederlanden Bod Aand Algemeane Friesche Hypo thaakbank 100 Eerste Nederl Sehèhpaver band Mfl 130 4 pCt Schuldbr Nieuwe Nederl Credietbank Bod Aand Nationaal SQhaapsvsrband Bod Utrachtscha Hypothaekbank Serie B 150 Cultuur Maatachappy Kayoa Enak 30 5 pCt Oblig Cultuur Maatschappy Maron 99 5 pCt Oblig My tot axpl van oliebronnen in Hannorar Bod Prei aand Petralanm My Bambang Seria A 40 4 pCt Oblig My voor uitvoer en commiaaiahandal 96 5 pCt Oblig Hy tot expl van kool zuur en zuurstofcylindera 96 Aand Noord Nedarl BeatwortelBul kerfabriak 106 H pCt Oblig CommandiUire Vennootschap Tialeman Dros Bod Aand Hy tot expl van ysfabr in Nadarlandscb Indie iVi Oblig NadarlaadMha margari satabriak U Waanaa 3fi pCt Kottinkijjka Hg da Schelde 100 Aand Stoomboot Mg HollandU Bod Kerkerbachbahn Stoomtramweg My OldambFekela Mg Amicitia tot exploitatia van onroerende goederen Burger Bouw My 74 pCI Hy teot exploitatie v bouwterreinen Potgieter 60 Verzeringsbank Kosmos 195 Amsterdam 12 Nov 1907 Volgens het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 12 November door tusachonkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen f av 10 20 110 Aand Stodel Hyp b 10 pCt gjst 120 pCt Cull Mil Geen Bouleud 125 Tabak My Ramboeng Colt My Watoet Poppoh Mgubonw My Suriname Nederl Veem Nederl Kaenoliet en Kool 42 zuur Hy My voor Schüepsb en Werktuigbouw Fegenoord Mg tot expl Van mechanische vervoermiddelen Holland BEÏÏBS VAK ROTTERDAM L K H K Slaal ïegmnofu PoKTüOiL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RcsLiKDIwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 77 44 CoLCVBU Geconsolideerde Bui tenlandscbe Schuld Roeo iis L 100 IV 24 i H f otlutk Baiiten Aandb idem idom 4 9 j Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 V Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyko Hypb 4 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandache Hypb 4 100 Pandb Znld Holl Hypb 4 9 Pundb Ie Algem Groninger SchocpsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Seheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99V Scheepvaart MaaUehappiJfn Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Q Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorweffleeningeti TiLi Oblig ZuidItaliaanscheSpw IMy A 367 PremieUeninqétt babuia Loten Stad Antwerpen 1887 2 08 1 Dtvtreen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen do NOUVEAUTÉS in Wintermantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFPBN BLOUSBN PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende pryzen 7 J ff VA nj vuffif ADVi ivrKiNTii N Kindarlooza BIJKE Weduwe met 40 000 Mark wenscht spoedig te huwen met netten getonAen haar Vermogen onderdom beroep byzaak Niet anooyme brieven aan FIDUS BERLIJN 18 f fc Hu MM ueliaMVUU ra aukblrkM romraiaM vooiHMfia tn vooral 4aflM fa KladtfMkMowfrk l 4 AncM itv iC H UII rliea w la iMk tfr l4 MnMtt ri Vrreeoiging ARNE ZORG Afderling BBOHHKHHVIS ROZKNDAAI HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huiahoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel oooMg te repareeron en hooldzakeiyk aan mingegoeden voor góedkoope pryzen te verkoopen Do daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan do tuMtfUe Veroeniging Ar tl etmorg Dronkenschap bestaat niet meer Ben monater van hat merkwaardige Coia poeder wordt gratia toegecoaden Kan inmgmwn Hardn At Kogie n MM Uknr AlmnI Kfr Water o in htt voedêel xowUr lUtt htt noadif u dal li droniaani trule Mm a umt IM COXA POKOKK bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot bat drinken van sterken rank bier wyn absint enz by den dronkaard op te wekken Het COXA POBl Klt werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de cchtgenoote de zuster ol de dochter van den veralaaldo het hem toe kan dienen zooder zyn medeweten en zonder dat hel noodig is dat de patiënt ooit behoelt te weten waaraan hy zgno redding te danken heelt liet COIA rOBOBIJ hoell het hniaoigk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizco lon personen van schaamte en ouaar gered on deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappy herschapen het heelt menig jong persoon op don rechten weg terug gebracht en gelukkig gaumnkt en het leven van talloozeo met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbotnigiogen en oen monster Hot poeder wordt gewaarborgd volkomen onBchadulgk te 7yn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder hi vorkrögbaar In alle apotheken en in het volgend depot ta Gouda WÜI FF o Onzo depulhouders reiken bel attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geren goen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUT£ tid ri W d Eobto Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PKI iTHIlS H ut f k l hirkh i Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is hel eouige afdoanda middel tegen dronkenschap