Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1907

in uitduiteBd soliede soorten No 1048N Kacliels TDlhaarta niUraaieDilelDslaiikachels V V It Rll n Pi Zeugestraat G 91 92 iifi acli oor de levering in groote keuïe voorhanden bi i ll F llF M iin $ rn Pt r rr r ten teerste aanbeveelt Vrydag 15 November 1007 40i iiie lani £ iiiiaf mmm mum iMieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Teteteta o t De Uitgave lezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN X D V li H T E N T I K N worden ephiKst van 1 5 rcgelii A óO Centen iedere regel meer 10 tlenten Jii ote letterx wonlen herekenil naar plaaUruimte Inzenilin van Advertentiën ol I uur its iiiuiil OpenT a r o Ver kooping De Candidaat notaria K VAN DEB STRAATEN te öonda ala plaaUvervanger van den Notarii H JROENKNDAAL aldaar la voornemen op Woenidag 20 NoTambar 1907 dea voormlddags U aar ill hot HStol DK ZALH aan de Mlrkt te Ooada In eene zitting io bet opcobikar ta varkoopoB Hat goad ondarboaden Winkel ei Woonliul met alzonderljjkeu opgang bebbond BOVENHUIS aan den Kleiweg te Gooda wyk E BOS 43 an 43a kadaatar sectie C no 2 69 root 87 üantitran mat medegebruik van de gang lectia C no 2827 Het pand ia voorzlan van gai en waterlalding an varbnard bat winkel en woonbola voar t 380 par jaar tot 1 Dec 1907 i bet bovenbnia voor f 825 par jaar tot Mei 1908 Aanvaarding bij da betaling dar kooppannlngan op 30 Dè camber 1907 ol vroeger onder gaitanddoenlng der loopende baar Ta bazichtigan 3 werkdagan vó6r deo verkoop van 10 12 en 2 4 nnr en op den dag dar varkooping van 9 U nnr mila vooraf balat vragende Toor da bovenwoning Nadere inlichtingen ten kantore van notaris QHOENENDAAIi voornoemd alsmede ten kutora van dan Notaria U FIKKERT ta Loanan a d Vecht Sociëteit Ons Genoegen Zondag 17 November 1907 Hotterdamsche Tooneel en OperetteVereeniging OPVOERING VAN Jfonge Harten Bigapel io dria Badrgvan door MARCELLU8 EMANTS GEVOLGD DOOR CAllOlilEiN Ktacht Operatte Komiak ia éa Badrjj Haar dan 0 maal met hel grootste sacoaa opgevoerd Optreden vaa Ie Heeren B J v u HOH8T liAGHENII LACHEN II Zegt h voort 1 Baraaa t aar Aanvang S aar praciat r jsen dar Plaatsen i M 1 M an t O M Laden gewuna raductie Plaatsbaspreking op dan dag der Vooratalllng van 12 tot 3 nar EEHIOBErOTTANTBES Hen itr ll variaeht ep t aiiltK ta letlan mr Hit liuuuK VA H RAVENSWAAY ZONEN aOBINOHEK Ui a THBBBN worden af le rd in voraegelde pakjea vaiii i lins m Mn üUf en mr Ntd ow mei vermaldinit van Nommor e iPrga vooriien vu nevaniUao Merk volgeni de Wet gedepo Pneard Zioh ioi da tiitvoe in van e eerde orden aanbev nd J G BIJL Ivooraaen J BREEBAART Lz aoadft Di k m A BaiNKMANéSÜ Vijgenhonig voor hoestenden Wanneer gij zwaar verkonden zjjt wanneer gij nw hoest maar niet kant kwjjt raken wanneer kÏ Ptt hebt in de borst ot steken in de z jde wanneer g j s nachts niet kant slapen van den hoest wanneer g j zware zinkingen babt in bet boold aan drogen mond dikwgia een bevigen durst fveest er dan InlIJds bIJ want dan ztjn nwe lacbtwegao ziekelgk aangedaan dan zga uwe ademhalingsorganen krank nw longen uw borst uw slijmvliezen zgn niet in orde Haar m 0i gU lertlona ttat aam éten Het envondigste en natoariykste is het beste en daarom raden wji V met verlronwcn den Vygeiihonig aan Lel wel op den naam VIJÖENHONIG r f l UgenhaMlg fmor Uoettemdem V H VUOÉNHONIG is bereid nit Californincbe Vggen en Rünlandsche Honig VIJGENHONIG werkt verzachtend oplossend bedarend VI IüENHONIG geneest alle ziekelijke aandoeningen der hchtwegen VIJGENHONIG geelt onmiddellijk verlichting VIJGENHONIG geelt aan eiken liider na gebrnik van slechts enkele lepels rast en kalmte VIJGENHONIG bederlt nooit de maag VIJGENHONIG staat bovenaan op Je lijst der mrkeUjk goedt middelen VIJGENHONIG kost per flacon in nette cartonverpakking één galden Te Gouda bij J ZIELSTRA Westhaven boek Gouwe FAy DAM Jb Co Oen Haag HoUandsclie Maatschappij van Landljouw Af leeling GOl DA en 0M8 TRBKEN 22 GROOTË KAJAARSVGIILOTIKG VAN PAAHÖEN ttIJTUIG TUIGEN enz HOOFUPBIJIS IHreemsclie ¥ agcii met zijporilereii met 1 paard compleet Da trekking geschiedt in het openbaar ten stadhuiza op den 16 Novemler a s onder toezicht van een Gemeente Ambtenaar Deze verloting is koninkigk goedgekeurd en door bet Hoofdbestaor dor Hollandscho Haalscliappü van Landbouw toegestaan Loten zijn alom verkrijgbaar i t 0 0 per stok Namens het Bestunr W C VAN DE STOLPE Secretaris Onverkochte loten nemen geen deel aan d e trokking WËRËLD SUGCËS De Wei eldberoemde Supuvior Üiuivenhoisthoningr Kxlract lllïiïêlif ® wordt aanbeTolan tegen üorstanndoenuigen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijii Keelpyn Heeschheid enz ÜELIASTUX ie verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote n kleine steden dorpon en gehachteo a Ntdirland Fra jk DmttMand EngiUmd Ammia Nid Iniht Oronj Rivur KoUmu niKLlAKIHB wertTmaai met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond mBLlAmHB in flacons l 0 40 0 r f en 11 UBLIAVTHB in doozen tabletten 1 O M en t Eeniffe fabrikanten H N VAN SCHAIK o KoninUiJke Stoomfabriek 0 Hon Woe DeiT Haag u i l r hri Pirma WOLFF Jt Co Westhaven 190 louda URENUEL Oourfo EllfN A mil V reW 8 126 fl BOÜMAN i rJr i P1NK8E fi wer ta aiJM OudncatéT K vi na BBUDKN te Rttumjk P v d TArL ü STlTw i J HOLST M KOLKMAN AR VAN DER HEIJDEN S J P A GROOT A n JONGH 0 J U r J P KA8TELBIN W lts€M WI C 1 ru iw mUleidon door Abd i S roop Het klooster aoMtaPaulo AbdU bestaat niet dtM airoot van gtenertel waarde toriawater u f de VFctoriaSron te Ober ahnsMniff Tafeldrank mhiAoninklykef uis derXederianém lEVEEINiTiH m De MAJOOR COMMANDEEREND OFFICIER van bet 3a bat 4e Reg Intanterie te GOUDA zal MAANDAG den 25 NOVEMBER e k des middags te tt are te zjjnen bnreele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Ministar van Oorlog in het openbaar aanbesteden da levering van 350 K a QEROOET SPS £ en 350 PEKELSPET ol zooveel meer ol minder als zal higken noodig te zijn gedurende het eerêle Jaar f 0O8 ten behoeve van de menage der Soldaten alhier in garnizoen Nadere inlichtingen omtrent deze levering kunnen worden ingewonnen bjj den Eerste LuitanantKwartiermeester ten bureele Jerosalemstraat De Majoor CommandeerendOlflcier voornoemd A L BOONACKER Gouda den 13 November 1907 Noord Brabaotscb Schoeo eo LaarzeoDiagazUo KLblVVEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Ureren Danies en Kiader Wialer Arlikelra SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle ropiratiën en aangemeten werk DE nOEDKOOPSTE i DE MEEST FRACTISCHE DB H BB3T VOLLEDIGE MODÜTiTl AIIEM zijn beslist die der Firma WELUOil TUB LAOIBS JOVHSAL met minstens drie gratis gekuipte patronen en een gekleurde plaat TUB ICC üBBSaXAKBH met een gratis geknipt patroon TUB BAZAAR OF CUICÜ HBfI S FAsaïoi a Kiudermodes met vele gratis ge knipte patronen rUAAOT üu BoekhanOelaar Proefnummer AUe met koetel BoU Bljooege I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring ir p p tegen voornitbetaling van 10 60 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar i in thans door nieuw gevonden toepassingai onze w Ueeert geêehUéerèie l ertreilen Fetmlmreaagaerl ZiJ gevei kracht en digpte die namakers nietkunnei bereiken Men overtaige lich geeninitaUe voor de eehie te ontvangen Gein Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigscbrittan gntU op aanvraag Boxtel B BOOAEBIB Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kanstbandal Kleiweg by wien modallaa I bezichtigen zün Buitenlandsch Overzicbl Reuter seint uit Londen 13 Nov Io zgn antwoord op den toost van den LordMayor in Guildhall zeide de Keizer dat hiJ en de Keizerin dankbaar waren voor de barteiyke ontvangst Do Keizer voegde daaraan toe Toen ik voor zestien jaar van deze plaats sprak zeide ik dat mi n doel voor alles het behoud van den vrede wezen zou De geschiedenis zal mg naar ik hoop de rechtvaardigheid doen te erkennen dat ik dit doel sedert dien tijd rusteloos heb nagestreefd De voornaamste steun en grondslag voor den wereldvrede is het beboad van goede betrekkingen tusschen onze beide lan den en ik zal dien ook io de toekomst versterken zooveel in mjjn vermogen ligt De wensehen van het Duitsche volk loopen samen met de mijne En de toekomst zal dan een schitterend vooruitzicht openen wyi de handel zich zal ontwikkelen tusschen volken die geleerd hebben elkaar te vertrouwen Een telegram uit Berlijn aan het Kdbl meldt De Beschlnsskammer van Landgericht I te Berlijn heelt het beroep van Harden togen het besluit van het Amtsgericht waarby aan de door graal Mollke legen Harden iagedieiide aanklacht geen verder gevolg wordt gegeven al s ongegrond verworpen De vervolging wegens die particuliere aanklacht benevens het vonnis van bet Schölfengericbt waarbij Harden wordt vrggesproken zijn dus definitief afgedaan Het is niet bekend wanneer het nieuwe proces zal worden behandeld in jeder geval echter in den loop van dit jaar V Renter seint Boedapest 13 Nov De heer Polonyi ond minister van justitie richtte aan den beer Kossoth ptesident van de onafhankeiykheidspartg een brief waarin bü mededeelde dat hiJ zich van deze politieke groep afscheidt omdat zg bare beginselen en de overlevering ontrouw is geworden door hare houding in de qnaestie betreffende de quoten en de bankaatonomie Tien leden van de Kossuthpartij hebhen zich reeds ten gevolge van bet compromis afgescheiden Men bad gisteren te Madrid gedacht dat in de Kamer aan de orde zou komen een interpellatie van het kamerlid Pi Ansuerga betreffende de Kataloniers in de Chiieensche stad Santiago HET TWEBGEVfiGHT Roman naar bet Russisch 13 Allemaal onzin 1 zei de zeeloog Aan de hitte kan men wennen zonder vrouw te zyn eveneens Men moet zich niet Vertroetelen Je moot zeUbedwang oefenen Nadjesbds Feodorowna ging s morgens heden en achter haar aan met kruik en koparan schalen met laken en spons ging bare keukenmeid Olga Op de roede lagen twee onbekende sloombooten met vuilwitte sehoorsteenen klaarbiykelgk waren betbuitrnlandscbe vrachtbooten Mannen in het wit gekleed met witte schoenen liepen over de landingiplaats en riepen iets in het Fransch naar 4e Btoombooten vanwaar men ben antwoordde Van de kleine stadskerk klonk helder klokgelui Het la vandaag Zondag herinnerde Nadjeshda Feodorowna zich met genoegen Z j avoalda licb haal wel an wia in aan Te Santiago heeft een Kalalonische sociëteit de Kalalonische vlag nilgestokoo in plaats van do Spnansche Daarover i lüt Spaansche gezontschap in Chili gemoeid geworden en deze kwestie brengt het Kalalonische vraagstuk sterk op den voorgrond Do Kalalonische kamerleden en senatoren hebhen gisteren besloten in het bel ing van Katalonie en nil vaderlnudsllevende ovi i wi gingen niet te intcrpelleercn over bet hileenschu geval Het onderwerp is jisturen uitgesteld in du Kamer op verzoek van den minister van buitenlandsohe zaken De minister moest in den Senaat nanwezig zjjn tot htMinlwooiding van vragen omtrent Marokko Op bet congres der kadetten to Hulsingfors zgn de volgende besluiten aaffgenomon io Hoewol bet der kadetti n iarty niet meer mogelgk is de leidende pang iii de Doem te zgn zal zg er er toch mot allii krachten naar streven een werkzaam aandeel aan dtn wetgevendun arbeid tu nemen 2o De parlg zal elke poging om do coiistitutioneele rechten d S volks te beperken met kracht te keer gaan 3o Op wetgevend gebied züI de parlg elk voorstel steunen dut met haér program in overeenstemming is doch elk voorstel diit gedaan wordt in het belang eener begunstigde minderheid aan strengu kritiek onderwerpen 4o Ton aanzien vnn het inlerpellatio rccht en de andere rechten der Doema znl de party evenals vroeger alle administratieve willekear bestryden en steeds de mcening vertolken van het volk die thans in de kunstmatig samengestelde derde Doema niet tut baar recht is gekomen Prins Arnulf de derde zoon van den BeierBchen prins regent die te Venetië aan grio is gestorven was evenals zgn oudere broeder de legennspecteur prins Leopold soldaat van beroep Op achttienjarigen loeftgd trok hg als ordonnans officier van generaal von der Tann ten oorlog tegen de H ranschen in 1877 in den Rnssisch Turkschen oorlog werd hg aan het Russische hoofdkwartier toegevoegd Prins Arnnlf klom snel op en Is veertien jaar lang bevelhebber van het 1ste Beierscfae legercorps geweest Hy ging door voor een streng nauwgezet meerdere die er op uit was de opleiding van de Beiersche soldaten zooveel mogeiyk in overeenstemming met die van de andere Dnitscbe troepen te brengen In April van bet vorige jaar onthief zjjn vader hem van zyn post van legeroverste en opgeruimde feeslelgke stemming In oen nieuw wit kleed uit grove heerenstof mol oen grooten stroohoed waarvan de rand iian do ooren omgeslagen was zoodat baar gezicht als nil e 3n mand te voorschyn kwam knam zy zich zelve zeer bevallig voor Zy dacht er aan dat in de geheele stad slechts één jonge schoone intelligente vronw was zg zelve en dat zg alleen het verslond zlcb goedkoop elegant en smaakvol te kleeden Dit kleed b v kostte slechts 82 roebel en beo mooi was bet tocbl In do gobeelo stad kon zy alleen behagen en daar er mannen genoeg zyc moesten allen of ze wilden of niet Lajewsky heugden Zy verheugde zich er over dat Lajewsky in den laatsten lyd koel afgemeten ja zelfs nu en dan grof en brnlaal tegen baar geweest was Vroeger zou zy zyne uitvallen en zyn verachtelgken koelen blik met tranen verwyten of bedreigingen dat zg heengaan of van honger sterven zou beantwoord hebben nu kleurde zy slechts zag hem verlegen aan en was hiyde dat hy baar niet liefkoozend nad rde Indien hy haar uitgescholden of bedreigd bad zon zy dat nog beter gevonden hebben want ty gevoelde zich tegenover hem volkomen echnidi ten eerste omdat zg met zyne ideeën van een leven van arbeid Ier wille waarvan hy Petersburg verlaten bad ao nur dan Kankttna kwam niet gaiympa I verleende hem den rang van goneraal veldmaarschalk Men vertelde toen dat prins Arnnlf aan do maag leed In elk geval zochl hg naar het voorbeeld van andere leden van zyn huis ontspanning op een buitcnlandscho reis Zgn zuster Tlierose hoeft over Itraziliê gesctirevun en zjjn neof prins Ruprecht over ÜGst Azie prins Arnnlf gaf do voorkeur aan do woinig bekende treken in Midden Azie wair hg van het Oondoekoldal naar Nurynkel trok om in de eerste dagen van October over Tiisjkent dn thuisreis te asnvr arden Op die toragreis liep hy de griep op en in Venotio moest de fx jarigo man Ie bed bljjven Daar is hg in het bg gn vnn zgiie vrouw gi türavond gestorven President Koosevilt orboiJt yverig zoo wordt ait Washington gemeld aan de Boodschap waarmede by de nieuw zittiOiC der verleg nwoordiging openen zal en die een groiit unntitl voor itullon van wetgevenden aard znl aankondigen Het gedoollo dor Hiiodtehap dat door het Congies mei de gruotste belangstelling wordt tegemoet gooien dal over de Tru sts h ra ds gereed Roosevelt zal daarin hot Congres aanraden die jcorpuraties Io onderwerpen aan een wett lgku regeling die voor den geheelen Bond gelden zat liet oppcrtoezicht van du federale regooring zal daarin nildrukkelgk wordtn uitgesproken en wol door de bepaling dat groote maalHciiuppyen niet langer van de regeeringon dor staten waarin zy gevestigd zgn maar van do federale regeoring concessies moeten verkrggen Deze concessies zallen openbaar zyn zoo bight dat do weltelgke bnpalingen en do gestelde voorwaarden niet worden nageleefd De president acht voorls bepalingen noodig om de beperkingen op te heffen die de Sherman man Act aan do samenvoeging van gerechtvaardigde en nuttige ondernemingen in den weg logt Hg wil dio integendeel bevorderen als een oconomischo noodzakelykheid en er een wcltciyko hoscherming aan verleenen Wat president Koosovolt vefdar in zgn Boodschap zal mededeelon is nog niet bekend Maar dezo officieele pregrumverklariagen van de presidenten der Verocrigdo Staten zyn in do laatste jaren zoo omvangrgk en vank zoo belangryk gewordon dut wy met groote aandacht den inhoud ervan tegemoet zien Do zitting van het Congres wordt binnen enkele weken geopend en waarscbyniyk zal do laat te zitting onder Roosevelt s tweede Presidentschap niet de minst gewichtige zgn thisoerd hnd en zg üvertuigd was dat hy in don laatsten tgd daarom juist boos op baar was Toen zg naar don Kaukasns ging meende zg dnl zy dutir den eersten d g een geschikt hoekje aan hot strand zou vinden een hehaagiyken tuin met schaduw vogels on beken waar zy bioomon on groenten planton eenden en kippen houden huren ontvangen zieke boeren verplegen on hoeken onder ben verdoelon kon doch bot bleek dal de Kan ka ms uit kale borgen woudon en uilgestrokto dolen behlaat waar men lang zouken zich vermoeien en werken moet dat bet daar zeer hoe is dal er geene haren zgn en dat de Circalsiêrs in Inal zyn iemand te plunderen Lajewsky haaslle zich niet om bezigheid te zoeken zg was daarmede ingenomen en beiden kwamen in ged Hehten overeen nimmer weder over een nrboidzaam leven Ie sproken Hg zwoeg dacht zy en was boos op baar omdat zy zweeg Ten tweede bad zy in die twee jaar zon der zyne voorkennis in Atchmianow s magazgnen voor ongeveer driehonderd roebel aan kleinigheden gekocht dan wat stof dan zgde dan een parasol en zoo was deze schold ongemerkt grootcr geworden Vandaa zal ik bel em zeggen besloot ly doch dadaiyk acboot haar in dat bat by Met veel moeite werd het Oostenryksohe ministerie hervormd en met veel goschieew worden de nieuwe ministers gisteren iii het Huis ontvangen er wuidon zelfs pogingen aangewend om een interpellalie te houden over do rainistors benooming Dit alles loom wolk een zonderling suorl parlementaireopvatting in Ooslenryk heerscbt Onder Gaut ch ia het zooger aumd i parlementaire kabinut ingesteld maar een regeeriug der meerderheid is liet niet en kan het niet zyn Want de ubslractie meibode din luor elke pang in bot Ousienrykscka hni i van tyd tot tyd wordt toegepaal m iakt olk begrip van moerdorheidsregcoring te schande Vioeger moest do regoering in Ooslenryk du t wel nil ambtenaren bestaan en zoo de volkivurtegenwoordiging poogde haar het leven onraogulgk Ie maken inoost bot wonderdadige artikel U dor Grondwet haar holpen om zondor parlement te regecren Maar sodort oenigo jaron word in verband mot do invoering van het algemoena kiesrecht de uoodüakelgkheid eenor parlerannlairu regoering gevoeld Doze word gevormd door hol opuomon van de leldiT der grootste politieke partyen iu hot kabinet 7 00 is hot kabinet thans samengesteld uit Trtjoelilscbe Poolscbe Dnitsch nationata chri teiyk sooiale en Dultsch vryzinnige mlnisler Kondruolitig zitten ileze verle fenWüoidigors van parlgen die elkaar in hol i arlemenl hoflig bostrydon iu do regoeiing naast elkander Do jongsto benoeming was dio van de beide chri ten sociallsten Uossnian en Kbeiihuch lot ministers Zy worden opgenomen ooidat hun groep door de sanoensluitiug met do oud clericalen en do Duilvch natlonalen van heteekenis geworden Is voor de totstandkoming dor Overeenkomst met Hongaryo Volgens de jongste berichten is de aanneming van die Overeenkom il verzekerd en is daarmede een groote stap godaan tot hot verkrygon van bulore betrekkingen tusselien do beide douton der monarchie D i byzondere correspondent van den Temp to Liis ibon had een bnlangryk onderhoud mot don Purtaseoscben diclalor Senor ïoao Franco over do roden waarom hy do grondwultigo waarborgen geschor 4 beeft en o er do verwachtingen die hy van dezo hand lwy ü kooslort De minister president wees ter verklaring van zgn bonding op de ongeregoldo en wan Liijowi ky i tegenwoordige temming niet ge sebikt was hem over scholden Ie preken Tou derde had zg reed tweemaal In L juw ky s nfwe igheid r en loilemmt KIrilin hg xteh niilvangi n eeni s moigen i loon Lnjewsky was gti in baden en de tweede naai te middi rnaoht toon hy kaan speeMe Daaraan d nkonde kruog NiidjeBhda Koodoruwna het warm en zg kook om naar da keukenmeid alsof zg vreesde dat deze bare gedachten kon raden De lange onverdraagIgk w trme vorvelei do dagen do schoHiie amndon do ztiolo n hlon en gi huel dat leven waarin men van dan morgen lot don avond niet wool w iitrinodo den lyd door to brengen do steodH opdrhigonde gedachte dat zy de cliaonsto jonge vrouw in de stad was dat hare jengd voor niet voorbyging in l njewsky zelf die idealisliseho doch eentonige eeuwig op pantoffuN toffendo nngeli afbglende en drmr zyne luimen la stige m n bewerkten dat er zeker verlangen in haar opkwam en zg als een krankzinnigo ilag n nacht aan één en ht tzolfde dacht Woi t fartolgd