Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1907

v L uisternacht is er ingebrakeo ten bniie van mevrouw de weduwe F d B in de Sint Annalaan vermoedelgk door twee personea Kr is veel tafelzilver gestolen Men meldt nit lerseke Dinsdagochtend ii de korstoomboot van do gebroeders Plansoen alhier komende van de Zuiderzee eu met mossels geladen bg Gorknm in het Merwedekaoaal gezonken Het schip kan gelicht worden maar de lading zal verloren zgn Omtrent wanordelgkbeden aan de K U A te Breda geeft het Dgbl v N Brab een andere lezing t Is waar er heeft Maandagavond omstreeks 6 unr korten tgd een gespannen toestand tusschen tal van cadetten onderling gehoerscht en deze is ontaard in eeno onderlinge kloppartij Van giovi vernieling is echter geen sprake In bel gebeele g huuw bleken toen binnen ciiigo minuten de ordo en rust hersteld w iren oen Iw niigial larapeiiballonnotjes Ic zgn Mnk geslagen dat is al Natuurlijk komt zoo iels niet te pas de schuldigen znlU ii bebuorhjk worden gestraft doch van een zooixenii und oproer en van het stukslaan van rai ubil iir en rulten is zooals ons uit olfieioele bion werd verzekerd niets waar het aangewezen middel Dat de liberale Unie nu klenr bekenne Spreker verdedigde bet goed recht van 1 den Matrozenbond om een kiesrechtbetuo I ging te bonden en van arabtenaursvereon 1 gingeu om vragen te stellen aan candidate i 1 by verkiezingen 1 De heer Helsdingen drong aan op algeheel 1 verbod van loodwitgebruik 1 l e heer Kuys de Beorenbrouck eveneens I de vakorganisatie van ambtenaren en mil 1 tairen besprekende betoogde dat aan dorge 1 Igke vereenigingen uit een oogpunt van i algemeen belang het stakiugsrecht dient te I worden onthouden Hg stolde bot belang in 1 bet licht van spoedige invoering vun over heidswege eener groepsvertegeiiwoordigiug vuor burgorlgke ambtenaren als ufflcieel I spreekbuis tuaschon de vakbonden en d Kegeering Ook drong hl aan op spoedig I regeling van de rechtspositie der burgeriyk 1 ambtenaren I Ongewenscht vond spreker t dat amb 1 tenaren als cummissarissen van naamlooz I vennoot chappen optreden I De heer ürucker betoogde dat in de vak 1 vereenigingen een kiachl ten goede moet worden gezien waarvan een opvoedende 1 kracht uitgaat ook voor de ontwikkeling van I haar leden zelf al zgn dan ook aan de vakurgauistitie van ambtenaren en militairen I eenige aanwasAon te bespenren die er liever I I niet aan moesten zgn 1 De verschillende partijen in deze Kamir 1 I oil in het land besprekende zette spr uiteen I dat de partgformalie waaronder we op d t I oogenblik leven niet de meest gewenschte is en oordeelde hg met den heer Troelstra dat een scheiding van ronservatievo en de I mocratiscbe elementen op dit ougeablik s lands I belang meer ten goedo zou komen Toch I w 1 de vryzinuige concentratie van l J05 gerechtvaardigd golgk spreker deed iiitkuaien Wel had de vryzinuig demukratischu partg I liever langs directen weg haar desideratum I in zake kiesrecht bereikt dan door het blanco I artikel Maar i it wus uu eenmaal middel I om er te komen en daarom werd t aanvaard I Do heer Drncker verdedigde ten slotte I het Kabinet tegen het verwgt van zwakheid I b ginselvorzaking en gebrek aan werkzaam I beid Wat de Urondwetsher jcning betref heeft dit Kabinet zgn belutte volkomen ge I bunder dat de ontwerpen zoo tgdig zouden I worden ingediend dat ze nog in deze I 4jaiigo periode z uden kunnen worden afge I haiideld I Do heer Kolkman Letoogde dat de aanspoI ring van den beer Heemskerk tol de rechterzgde om hecht en vcro nigd te blgven onnoodig is In het cement dut die partg vereenigd houdt is tol nu toe geen scheur en by volgende verkiezingen zal deiechterzgde even eensgezind optreden als by do jongste verkiezingen voor du Provinci ile Staten De Cloricalen tegen do beschuldiging door Troelstra van terrorisme verdedigende beluogdo spr dat in geen enkele partg zulk een tcrrurisme bestaat als in de soeiaaldemukratibche Spreker drong aan op groote bezuiniging en verweet vooral den minister van Binneolandsche Zaken van ondoelmatige uilgaven Ten slotte vroeg spreker naar d motieven waarom do Regeoring den veilgen m l Ulster van Marine eigenigk had losgelaten 1 nadat hy in de Kamer toch in alles zgn 1 zin had gekregen zelfs meer dan bg vei1 langde had bekomen gpreker vond dat te i 1 aanzien van minister Cohen Sluart een bit 1 nenskanierscho execulio had pliials gehad 1 De heer Lobmun hoewel het Kabinet niet 1 breedvoerig in het geding willende brengei 1 omdat bg bet einde der 4 jarige periode I daaivoor een gunstiger tgdstip achtte kan toch ook niet ontkennen dat geen groote kracht van dit Kabinet uitgaat en berie i zich voor dio meening onder meer op het z i kleingeestig en armzalig gedoe met hel blgvend gedeelte Ook spreker ontkende do werkzaamheid van het Kabinet Het afdeelingsondor oék der Kamer tot dusver hot ft voor liet grootste deel geloopen over de belangrgke ontI werpen door het vorige Kabinet naKelalen I Spr voorziet voorloopig geen wyziging in I de dartgverhoudiug Misschien znllen in do toekumst alle burgerlgke partgen zich schrap I zetten tegen de sociaal demokraten De heer van VIgmen komt op tegen mr Troelslra s bewering dat pllcbtvoiznim dor I officieren zou hebben genoopt tut het stichten van militaire bonden Spr vroagt voorts I ot de Regeering nog steeds de officieren aansprakelgk acht voor het wel en wee der I minderen Morgen lU uur voortzetting I Vermoedeiyk ia dan reods de minister aan I t woord I üp voorstel des voorzitters is besloten de I intorpellatie Marchant betreffende het biy vend I gedeelte Woensdag a s te houden na de pauze Gemengde Berichten ordelijke toestanden in Portugal die alechtt I kunnrn worden Ke t2igd door een krachtig 1 en onbevooroordeeld optreden Hy zette tuiteen dat een dictntoriaal optreden in de 1 geBchiedenis van Portugal niet voor liet 1 eerst plaalK had en zelfii in den jongitten I tyd zgn herhaaldelgk belangrijke n a treg l i 1 ingevoerd bü koninklgk beitiuit In de laatste tien jaren in het echter noodzakelgk gebleken op andere en meer aldoende wyze orde in den ioetttaod te brengen Franco had er zeer tegen opgeziei daarmede te worden boliDl en bood meer dan eens den koning zyu ontslag aan Maar koning arlos verzocht hem zün ambt te blijven waarnemen en herinnerde hem aan de woorden van Fredeiik don Orooto tot een ziJneiX grenadiers die wilde wegloopen VVy zullen eerst samen vechten en worden wy verslagen dan gaan wy ér samen van door Dus bleel Kranco en hy is voorrreraens nog minstens twee jaren te blgven Hy besloot zgne mededeelingen met de woorden De onlusten die tegen ray werden beraamd zyn verloopen De orde is hersteld de bevolking dio tegen mU werd opgezet staat thans aan myne zyde Lissabon is V kalm de bevolking is rustig Myne dicta tuur is zuivei administratie i Myn program is tbans eenvoudig Ik biyt nog anderhall ol twee jaar aan het be wind Binnen bet jaar als ik den tgd gekomen acht zal ik verkiezingen nitschryven en dan kryg ik een meerderheid Dan zal ik een liberale kieswet voorstellen en zal ik met de kaarten die ik heb myn partg uitspelen Un als ik dan in nign vadciland een werkeiyk parlementair stelsel lieb ingesvoerd zal ik heengaan Ik zal dan eindigen met te doen waarmede ik bad willen beginutn Franco heeft dus Vf rtrouwen in zich zelf en in de toekomst Kn dat mankt hem sterk Men melcit aan de K R Ct GIsterenniiddag zgn er aan den Hoek van Holland a Igken aangedreven 3 op de Noordorpier en 2 aan bel strand allen ia verrea staat van ontbinding Op een der Igken bevond zich een stuk van een gouden hurlogekelling waarschgnlgkzgn bet nog slachtoffers van de Berlin Gisteren is bg de politie Ie Dordrecht gedeponeerd een van valscliheid verdachte rgksdaalder Het stuk is keurig mooi algewerat Het draagt den beeldenaar van koning Willem II en het jaartal 1849 Het randschriit is grover dan dat van echte stokken terwgl hel kantschrift groolendeela ontbreekt De klenr is witter on de klank zuiver maar wat in elk opzicht do vaischheid verraadt is hol gewicht het stuk weegt lochia 10 gram in plaats van 25 D C I Do college van directeuren der Rgkslandbonwproefstatious hoeft bekend gem iakl dat mot ingang van 1 Januari 19ü8 bg Thumasphosphaalmeel en Agricullourpbosphaat de gegarandeerde fgnheid als kwaliteit zal worden aangenomen en hoogere gehalten aan fynbeid das niet moer in aanmerking zullen komen ter compensatie van oen tekort aan phosphorzunr terwgl bg verkoop op gehalte eon fguheid hooger 4an de gegarandeerde niet moer als 1 5 als pliosiiliorzunr in rekekening zal worden gebracht Verder dat bg ondergebolte aan fgnheid voor de kortingberekening evenals Ie voren de waarde van 5 pUI fgnmeel gelgk gesteld zal worden met die van 1 pCt in mineraalZBur oplosbaar phosphorzuur Dit besluit is gegrond op de omslnndighedeo dat de groothandelaren in Thomai phosphnalmoel dezelldo methode toepassen voor hunne legeringen terwgl gebleken is dat van het verschil tusschen hunne condities en do door do Nederlandspho Eijkslnndboawproefslations j evolgdde wgze van berekenen oenig misbruik kan worden on werd gemaakt waarvan de koopoTS vun Thomasphisphaalmeel hier te land in meerdere ol mindere inalo de dupe konden worden Zoo kou meel van 15 procent phosphorznur en 80 procent fgnheid dat door den handeI laar tegen 15 proconlig gekocht werd verI kocht worden als meel van 16 X 5 I Wanneer dan de prgs werd gesteld lager dan die van het 10 procenlige doch ieU I hooger dan dal vao 15 precent kon de kooper I in de veronderstelling verkeeron goedkooper I dan elders ingekocht te hebben waar de I compensatie niit toegepast wordt terwijlhjj I feitoiyk meor betaalde I Was dus aan de eene zgde eenige bena1 deeling van het koopende publiek mojeljjk I aan de andere zgde wordt den handel doM I de nieuwe regeling geen nadeel toegehraokt I daar zg thans onder dezelfde conditiSn kaa I verko ipeu als waaronder zg koopt I Door oen en ander acht het College om I meer regelmaligen toestand geschapen zooI wel in het belang van koopers ala vu I verkoopers I De vraag of een hoogere fgnheid dan 5 I pCt da beraestingswaarde van ThomasmMi bg geiyk gehalte aan phosphorzuur nog evenredig verhoogt een vraag die io e geval uiterst moeielgk met zekerheid t beantwoorden is is hierby in hot middw gelaten j de bovenbedoelde regeling is alle om redenen van practiscben aard gemaalk Tegen de verkiezing van den heer ö B Simonie tot lid van den Prov Staten NoordBrabant op 13 Sept 11 iuhetdiilriel Zevenbergen zgn twee bezwaarschriftaa ilgediend een gegrond op het bekende w nim van den burgemeester vali Zevonb geo waardoor en groot aantal kiezen Verspreide Berichten FatllKKUK I In Ijorient vinden proefnemingen plaats I met gianaten die op het oogenblik waa opzy het doel treffen een hel licht verspreiden Daardoor zal het mogelgk zyn ook gedare ideden nacht nauwkeurig te schieten 1 DulTHCHLANU I Prlna Aruull van Uoieren dio na oen 1 expeditie in Centraal Azië op weg was naar I huis is te Venetië op 55 jarigen leef yd I overleden Hy was do dorde zoun van en 1 Beietschen prins regent Leopold 1 Terwyi men in Zuid Frankryk by voort 1 during door het water moet plassen en de I hooggezwollen rivieren bruggen en we en 1 wegslaan heersclit nagenoeg door gan ch 1 Dultschland groote droogte zoodat tal van rivieren voor de schoepvaart onbrnikb ar geworden stn Zelfs het verkeer op E be en Ryn lydt onder de lage waterstanden Knuülaüd Ua koninkiyko trein die den keizer van Portsmouth had afgehaald schi nt vertraging gehad te hebben omdat bg een inspectie van de lyn een der rails gebroken scheen te liJn SVASJE Te Barcelona lyn tien bommen in een kanaal gevonden IriMK Anarchisten te Kome wilden den verjaardag van de terechtstelling der zoogennanide martelaren van Chicago mot een vorgaduring vloren Polllio dreef hen uiteen nadat 40 leden gearresteerd waren Bai kinStitks Turkye weigert het slotprotocol dor Haagsche vredescoulerontie te teekenen omdat aan Bulgargo do voorrang ia gegeven Ue ondel teekeaing geschiedt numelgk in alfabetische volgorde 1 Amukika De CaMtaesche rogoering heeft besloten 10 77i dollar uit te betalen aan de slachtoffers van de anti lapunscbo onlusten te Vancouver In het goheel was door de Japanners 13 M0 dollar goeischt maar zg zyn met het gebodene al tevreden BINNENLAND STATEN CJIiNEUAAL V K K U K U S M K B Vergadering van Woensdag 13 November De minister van Koloniën deeldi mee dat hy bet heden aan de orde komende wetsontwerp betreffende de oprichting van een opleidingsschool voor i jjandbche rechtskundigen met machtiging van de Koningin intrekt daar than alleen voor 1908 hiervoor gelden tnastdlgil lyu Dientengevolge kwam thans Men berioht uit Nymagon aan de N B Ct alleen aan de orde het by de Indische beI grooling nog behoorende wetsontwerp ten 1 behoeve van d opleiding van iniandscbe 1 rechtskundigen ly 1 De beeren van Deventer en van Kol ju ch1 ten dat ontwerp toe en werd het vervolgent I zonder stemming goedgekeurd 1 Hierna kwamen aan de orde de verschil 1 lende vroeger tot nader oitgestelde stem I mingen over de amendementm en sub amen 1 dementen beirekkeli k het wetsontwerp tot 1 opsporen van delfstoffen van Staatswege 1 iet eerst kwam in stemming het ub 1 amendementNulens op het ameudem Ot 1 Karnebeek en welk sub amendement be doelt het verbod van paaliculiere ezploratie 1 VHn steenkool en zomen tot h jaren te be I perkeu de heer van Karnebeek wilde H ja ren I Hot sub amendement 15 jaren werd aan 1 genomen met 37 tegen 22 stemmen 1 Vervolgens werd het amendoraentvan Kul I om aan particulieren die v6or December jl I geen concessie hadden of vroegen niet slecht te verbieden aanboren van zouten en st en kuul maar ook aan bruinkool verwo pen met 42 tegen 21 stemmen Het wetsontwerp werd hierop zonder stemming goedgekeurd Hierop vingen de Algemeene Beschouwingen nopens de I Slaathbegrootii g I aan I Eerste spreker was de heer Heemskerk I die allereerst besprak de verhouding tustchen I de Uegooring on do vakorganisatie Spr betoogde du de politieke actie by ainbteI nuren en militaire voreenigmgon eigenaardige gevaren en ongeigmdheden meebrengt Uo I tegenwoordige positie van bot Kabinet beI sprekende verweet hy de Kegeering tweeI slachligheid welke het meest uitkomt d or I de ingediende tirondwetsherzieningsvuorstelI len die doen vermoeden dat bet Kabinet I minder dan vroeger do vrgiinnige conceiitraI tie vertegenwoordigt Tronwens in sommige I gevallen bleek niet veel van vryzinnigheid I on onpnrtydigheid van dit Kabinet Dit kwam u a uit bg benoemingen in Uelderland I Zuid HoUiind bg het schooltoezicht en vooral ook by do dccoraliën In verband hiermee I laakte spr bet verleenen van het kommiuidonrskrnis van den Ned Leeow aan den be r de Beaufort voorzitter der Qrondwulshi r ieniiigh comniisaie juist op den dag van den 70ii veijnardagvan een ander groot Staatsmanvan een eoiiigsztns andere politieke richting luid gelacli die toch 66k tot de groote figuren van Nederland behoort on die géén blyk al waardeeriiig in de en vorm van 1 de Itogeering kreeg 1 Hierna besprak de hoei Heemskerk den 1 tlnanciuelen toestand dien hg niet on er I decld gunstig beoordcelJe Hg drong aan 1 op scheiding van de gewone financidn en 1 de uitkomslen der Staalsbedryvon Ton 1 sloite zoidü spr geen verscherping van de 1 antithese te weoschen Up de medewerking tder reehterzydo kon hot Kabinet rekenen 1 Uu ondel linge band tusschen do rechterzgde 1 dient echter behouden met eerbiediging I van allo beginselen want unthinJing der reehterzydo zou beteekeuon hel prgs geven 1 dor macht om in het nationaal belang w rk 1 zaam te zgn 1 De heer Troelstra oischto in de ee ste I plaats veikchorping van bet toezicht op do 1 naamloozo vennootschappen Voorts zag bg 1 de toekomst van do arbeidende kl sso I I zeer donker in en hy vroeg ot de liogoo 1 I ring zich bewust is dat een algemeene work I I loosheid dreigt en tgdig niaatrogelen in I verband hiermie denkt te nomen Ouk du I I duurte der luvenMuiddelen is een dei ac I toren voor die donkere toukumst Hg sp or I de den werklieden aan hun vakorguuisalio I zoo sterk moguiyk te maken en wees de I Kegeering op baar plicht om die organisatie I niet te belemmeren I Siiroker verweet het Kabinet dat allerlei I hei vormingen op zich laten wachten do I politiek van dit Kabinet op mililair gebied I getuigt van groote weifelachtighoid en van I bezuiniging op gebied van oorlog en liinrlne blijkt niet do weifelacbtigheid biykl niet het minst uit do houding van den nieuwen minister van Oorlog in zake hot I bigvund gedeelte welke houding rcchtmaI ligo beroering onder het volk teweegbracht I Spreker kriliccorde voorts den arbeid van I den minister van Landbouw die zelfs bg I zyn naaste geestverwai ten niet anders dan I teleurstelling heeft moeten wekken en I slechts particuliere belangen he ft boharI tigd Men denke aiin den Balhpolder en de I Znid Amerika lyn Ook den minister van I Binnoiilandscho Zaken acht deu spreker niet I de krachtigste figuur in dit kabinet mt hlgkt vooral op ondorwgsgebiod In zyn verder betoog schetste spr uitvoerig het nadeeligo gevolg van de macht der kerk welke bg schetste als een ontziixgeiyk gevaar voor den vooruitgang en de vrgheid Hg deed uitkomen dat we politiek op dit oogenblik vrywel op het doode punt staan om van den voozen bodem te gerakao il da itryd voor algameen kieireoht g Gravenmoer zich verstoken lagen vin bun grondwettig recht om aan de samenstelling van bet Prov bestaur mede te werken terwgl het tweede niettlgheid der stemming vraagt op grond van verschillende volgens adressante plaats gebad hebbende onregelmatigheden Gisterenavond omstreeks 9 nur toen eenige leerlingen van de Borgeravondschool te Leeuwarden thuis behoorende te Jelsnm zich per fiets huiswaarts begeven reden zg op den Stienserstraatweg niet ver van de stad een paar korporaals met dames achterop tegen wie een der jongelui zich eenige scherts veroorloofde Plotseling vielen er sabelhouwen Een der j lugena kreeg een houw over het achterste spatscherm van het rgwiel doch een andere de 16 jarigo T D te Jelsura die niets gezegd moet hebben een over het hoofd waardoor hy nog al werd gewond De jongens reden onmid deliyk terug naar de stad waar de heer p H Van Eden art do oersta hnip verleende De gemeentepolitie stelde oamiddolIgk een onderzoek in dat tot gevolg had dat gisterenavond nog do dader v Z bg den ingang der kazerne werd aangehouden Leeuw Ct In de kerk was een huweiyk splechtigheid aan don gang De kerk was vol behalve een lage donkere galerg bg bet dak waar oogenscbgolgk niemand zat De geesteiyke ging voort met zgn plechtigheid tot hy kwam aan het punt waar het gebruik wil dat zal gevraaitd worden of een der aanwezigen er iets op tegen heeft dat het paar m in on vronw zal worden Een zwggen kwam er over do aauwe zigen iedereen wachtte een oogonblik adem loos Daarop werd er oen ware sentatio veroorzaakt toen er een stem kwam van do galerg zeggende Ja ik Allo oogen richtten zich op de galarg waar heel alleen een inoengcdrongen mannetje zichtbaar word Toen de predikant van zgn verbazing wat bekomen was zei hy ernstig Wilt u uw redenen opgeven m nlieer I En het mannetje antwoordde Ik won t meisje zelf hebben Zondagavond hebben de dameshooden in Olyrapia te Brussel een kahaalljo veroorzaakt Er zaten een paar dames in de stelles met hoeden opgesierd met rensachtig i veeren en eenige achterzittende personen begonnen te roepen Hood zet uw hoed al Do dames bleven echter doof Toen begonnen andere toeschouwer dio ook damoshoeden vc or zich hadden te roepen Weg met de hoeden Maar ook die dames deden ot zo niets hoorden Hot ge schreeuw hield toen aan Do aeteurs konden zich niet meer verstaanbaar maken en vgf minuten was het een lawaai want op de galargen deed het publiek voor eigen pleizier mee Eindelgk zette een der dames haar hoed af Luide bravo s weerklonken en een voor een verdwenen ook de andere hoeden en de voorstelling kou doorgaan Eu het gevolg van dit opstootje is dat bet bestuur van Olympia geen dameshoe don meer in de fauteuils toelaat Voor den Rottordamschen kantonrechter bed zich gister te verantwoorden de winkelier 8 ï d B te Rotterdam beschuldigd van overtreding der Lolorywet Beklaagde had in Juni op de achterzyde van een millioeu der door de Rotterdamscbe E T Maatschappg uitgegeven ratourbiljetten de volgende advertentie doen plaatsen De houder van een nevonstaand contramerk ontvangt geheel gratis een spiegel een paar gravuren in tyst ot een kuustToorwerp by zyn meubelen passend indien op het op dit contramerk voorkomend nummer iu de 15e klasse der eerstvolgende Staatslotery een der drie hoofdpryzen valt en hg licli het eerst aanmeldt by wed S van den Berg en Zoon spiegelfabriek en kunsthandel Oppert 117 geen filialen Beklaagde had bedoelde pryzen derhalve uitgeloofd op voorwaarde van te zgn houder van bet contra merk van een der aldus bedrukte retourbiljetten aldus gelegenheid gegeven om mede te dingen naar pryzen in goed uitgeloofd ten behoeve van de deelnemers die als winners werden aangegeven door het lot althans een kansbepaling waarop zy geen overwegenden invloed konden oefenen Beklaagde heeft alzoo aangelegd en gehouden een loterg zonder dat hem daartoe toestemming was verleend Het O M was van oordeel dat beklaagde een lotery had gehouden daar hg meedinging hield naar door bem uitgeloofde prgzen waarom het schuldigverklaring van beklaagde eischte en zyn veroordeeling vroeg tot één gulden boete subs een dag gevangenisstraf Hr J O SchUrmann voor den beklaagde optredende meende dat hier geen sprake U nu lot ry omdat uit da Ittii biykt dal er hier van een contra prestatie van een evennieele deelnemer in do loogenaamde lotery geen sprake is Wat is toch bier bet geval i Men neemt een trambiljet en op sommige daarvan slaat de advertentie Men is dus tegen wil en dank gerechtigde maar is daarmee nog geen deelnemer Men verricht niets men betaalt eenvondig ign verroerprgs in den prgi is geen Inleg begrepen Een vereischto van de loterywet is inleg spreker beroept zich hier op een arrest van dea Hoogen Raad Tenslotte wees pleiter er op dat de doelnemera hier een zeer overwegenden Invloed kuonon oefenen Wie bet hardst loopt is de winner Waar hier dus alle kansbopaling of lot ontbreekt maar de nilslag alleen ooafhankeiyk is van de nauwkeurigheid en vlilfheid van een dor deelnemers aan den wedstryd is ook om dio enkele reden van loterg geen sprake Spreker verwees te dien aanzien ook naar du memorie van toelichting op de Loterywet Het gerucht is uitgestrooid dat er iets vreeselgks op de anlirev Doputatenvergade ring moet zgn voorgevallen De Stan daard vernam waarop dit doelde Gedoeld werd daarmee op oen bode in het slotgebed lot den Vader der geesten opgezonden of hot Hem onzen G id believen mocht allo demonische macht to bezweren die er op uit mocht zgn om in onzen heiligen brooderkring het zaad dor verdeeldheid uit te strooien In die bede zegt het blad dan was niet alleen iels vreasolgks inaar zo wns plichtmatig en goheel in overeenstemming mot wat do Heilige Schrifl omlrenl de wer king van geesten op geesten geopenbaard heeft Vergeet niel dat onze pariyurganisatie onze pailgluiding en vooral onze Depntatenvergadering dusver do zennw onzer kracht onze eera en onzo roem wai on dat alle overige partgon ze ons bengdden En als men nn opeens stemmen hoort opgaan dat niets vau dat alles deugt dat de organiRatie niet dengt en het CentraaiComité niel deugl en de Depntalenvorgadoring niet deugt en dr Kuyper s li idinu niet deugt dan voelt ieder onz r toch dat hier een geheimziiinigo m iclil iii werkt dat dit alliB niel opkuml uit wrovel of weerzin vao eonigen inensch innar dat hier weer diozelWo demonische dUiVel sclie ni iohl werkt die er allo eeuwen door op uit was om do macht vnn eiken geloofskrins Ie breken en hol verdeel en b orsoh ook op onzen kring toe lo passen Die inwerking kan op allerlei manier kan op veler hart legelgk toegaan Nieinanil heelt hel recht om ten deze to oordeeleii en to zeggen Op u werkl hel en op mg niet Maar allen saam hebben zich te verootmoedigen en allen saam hebhen in hul gebed kracht te zoekon opdat do demonische macht die zich weer roort er niet in lago ons kwaad te doen Men mag niet wachten tot bet kwaad zal zgn doorgesgpold Nu roods zgn we zoover dat do voorzitter van het Centraal Comité zwart oji wil door een onzer beschuldigd is dal hg do lieden vleit om ze te toppen En daarom by het opkomen van zulk een verdeeldheid moot de geostolgko wachtpost wordt D betrokken Stadsnieuws GOUDA 14 November 1907 Voor bet maken van grondwerken het opbreken eu loggen van sporen en wissels enz op het emplacement der Slaalsspoor te Amsterdam W P was laagste inschrgver de heer H J Nederhorst Jr alhier voor f 31 343 Naar wy vernemen is hodenmorgen vanvrouw L uit de IJssellaan een portemounaie met f 5 50 gerold BIgkens achterstaande advertentie zal do jnnstlg bekende Zangvereeniging Jacob Kwast uit Wognnm een uitvoering geven van gewgde Muziek in de St Janskerk In verschillende plaatsen van ons land trad deze zangvereeniging met succes op eu van al deze plaatsen zyn de recensies zeer gunstig Ongstwyfeld zullen velen zich op 22 naar de St Janskerk begeven ten oindo met dit gezelschap kennis te maken Hel batig saldo van de uitvoering op 16 October l l door de dileitanteovereeniging Fritomya gegeven ten voordeele van de Goudsche Vereeniging voor Gezondbeidskoloni n bedraagt f 144 58 Dit bedrag kan in aanmerking genomen de betrekkeiyk slecht gevulde zaal als zeer gunstig worden beschouwd dank zg de zeer welwillende medewerking van sommige parl culieren alsook van da firma s de Raadt en van Galen Gisteravond had er in café Schaakbord een vergadering plaats van t oudscho Sigarenwinkeliers waarin besloten werd tot oprichting euner vereeniging tot behartiging hunner belangen De vereeniging draagt deu naam van Goudsche Vereeniging van Sigarenwiiikeliers Ons aller Belang torwyi tot bestuurders gekozen werden do beeren J Markus voorzitter II L Uaastrop Saeretari en L Bisschop penuingin o lor Do contributie werd bepaald op f t Door de rechtb nk te Rotterdam zgn o a de volgende faillissementen uilgesproken J F Willeins houder eener sloorawaarh en Btrykinricbling te Gouda Curator mr F H Kranenburg W de Grngl koopman on winkelier te Gouda Curator mr M M Schim van der Loefl Rechter cominissaris fn dozo zaken mr F M C E Koksma Opgeheven hol faillissement van Hoorns van deu Berg wed E Oostonryk zonder beroep te Gonda Gohomologoerd Is het acooord ad 30 pot door A J Heeetermans bonwer te Moordrecht aan zgn croditenren aangeboden Bil de gisteren te Amtterdim gehouden aanbesteding door liet departement van koloniiin waren de laogste inschrgver voor perc 43 UOOO vuurvaste steenen Gebrs Nagtogaal alhier voor f 287 60 SiHoosHovEs Door het bedanken van den heer M R ten Hagen voor de betrekking van ondelwg er aan de histrurtie Compagnie wegens drukke hezinheden kwam deze betrekking vacant Als opvolger is benoemd de heer K Sgli eina hoofd der School voor hr Volksonderwgs alhier MARK r BERICHTE h Gouda 14 November 1907 OK ANKN Iti eer fjeriuijcn laiivuer moeylen Ie vraagprijzen ia jewilliKd wurdyii lood itii m trkt K er vast wan l irwe Zscuwschc 0 75 A 10 3c minileredito o as i 9 50 Alwijkenilc 8 l 85 Polder 7 75 a 8 50 Rogge eein hc 7 50 4 775 l oliler 7 10 4 7 40 Buuciilandhclie per 70 kilt h f lieril Wmlcr ƒ Zomer I 4 Chevalier 6 50 4 7 15 Huifeiil voerjjcrat jier 70 liilo 4 H ivcr per Iwlulilcr 3 7s 4450 Per lookiln 3 Ï5 4 8 90 Ilentic uaa t 1 Huilenlaodsi lie per 50 K 1I0 7 4 75 K anaricïaad ƒ 8 4 10 Karwijsaatl 1 jier 50 Kilo 4 Koolioad 4 ler Hectoliter tirwleii Koulcerwu li 1075 4 ƒ 1 1 50 lïiiilenl iint ie voererwleii jit r So Kilo 7 75 4 8 Hooiien bruine Hiionen ƒ 13 35 4 15 VVittc liooncn 14 a ifi Paarden boonen a Duiven booiien S 50 4 8 75 Maia per loo Kiio tJontc Ainprik aallsche 7 70 4 7 o Kleine ronde 8 il 8 50 VK KMAKK1 Melkvee teer groote aanvoer Himtjcl en prijsen zeer hoog Vette varkens redcl aanvoer hauitel vrijw 12 II 34 ct per h4tl K G lliggeo voor Kngeland rcdei aanvoer lian fci matig 18 4 I9 ct per half K li Magere Bil gen uede aanvoer handel vlugger o 95 4 1 35 lier weck Vette Schapen geene betcekcnis Lammeren i roote aanvoer hanrlel llnuiv 17 4 33 Nuchtere Kalveren redcl aanvoer hamlet m itig 8 4 11 tïrasltalvcren groote aanvoer handel traag Z 40 4 80 I okkalveren 9 4 14 Kaai aangevoerd 95 partijen handel traag 10 kwal 6 4 8 adc k al 3J 4 5 waardere hooger in prijs foor lhollan9cne Doter 949 lukken v n Kti Handel vlug Coeboter 1 50 4 6 VVoilKJter 1 30 4 1 40 Rechtgaken De Rechtbank te s Graveobage deed gisteren nil iraak in zake den Belgiichcn oftoctendicfslnl Do Belgischo Staal had hg don griffier der Haagsche Rechtbank alwaar do ten dienste der justitie in beslag genomen effecten zich bevonden daarop beslag gelegd en ditzelfde deden ook de bestolen eigenaars der effecten Béiden de Belgische Staat en de eigenaars dor effecten vorderden ieder voor zich de effecten van den griffier terug en tovens hadden zy gedagvaard de personen by wie de effecten door de politie in beslag genomen waren om die afgifte te geheugen en te xedoogcn De Rechtbank ai htte den Belgischen Staat wel ontvankolgk in zgn vordering de eigenaars niot Naar ons art 2014 B W kan ieder houder zonder uitzondering aan wicn iets is ontvreemd of die iets heeft verloren dat verlorene of ontvreemde terugvorderen De door do eigenaars gestelde feiten kunnen nooit tot li wyzing van ban iscli leiden daar uit dia feiten zelve blgkt dal do effecten ontvreemd zyn aan den Belgischen Slaat en niet aan eischers dio ze te voren vrywillig uit ban marht hadden gegeven door e ann den Staat ten ver voor toe to vorIrouwen zoodat zg op dezen hun verhaal hebben te aoe ien en ook roeds hebben gezocht en verkregen Na door de gedaagden bij wie door de justitie de effecten waren in beflag genomen was ontkend dal de effecten io 19t 3 aan den Slaat zgn onlrreomd immers gestolen uit een aan België loobehuorendon vrachtwagen besliste de Rechtbank dat de Belgische Staat die feiten door getuigen had te bewgzen Amsterdam 12 Nov 1907 Volgen hol weekblad v iu de tlommissiobank te Ainslerd im zgn in do week geëindigd 12 Jloveraber dour lussohenkomat dier Bank verhandeld do navolgende minder courante fondsen Aand Amsterd Zee en Brand As kuranlio My 60 pCt Batnviasche Zee en Brand Assurantie Mg 10 pCt gesl l 75 41 pCl Ohlig Nedorl Margarine fabriek tu Weenou tSk 3 pCt Obhg Itulteril Vereeniging voor Katholiek ondorwy 80 4i pCl paiidbr Nat Seheopsveib 9f 4 Nieuwe Ned llyp b HO 3 I tiblig Gemeonto Haarlem loening 1791 87 Oblig Ge Katwgk 87 Leeuwarden Ë Leenwarderad 98 9 Tilburg 2 4 Zaandam 98 Opr aand J iv fcbo Cnllunr My f 77 50Bow v Deelhef Nedorl ludischo Landbouw My f 40 145 Opr aand Semarang Choribon Stoomtram Mg f WO aand Serojoodal Sloomlr My f 400 Ontvangen de NOUVEAI Tfes in Wiiitoriiiaiitcls CO STUMES TAILLEURS JAl ON STOFFEN HLOUSEN PELTERIJEN onz tegen do inoesl coiienrreorende pryzen Burgerlijk staud HEBOKEN II Nov Marin ondeni B Snel en 1 K de lung lacob ouders II de Jong en S lor Beek 12 Simon ouders ü de Koizer en A Kiyn Johannes ouders I J Hoor en O 1 Kru8 heer Anna C ornolia ondofsT O Sehliigwein en A C van Zonneveld 13 lati ouders C Teckens en J Kalkman Johannes ouders P Uisschnp en 1 E van Rgn Adrlana Johanna ouders G 1 do Kuogul en Ki J vun Vtiel Barbern lohniina onder M 1 an Loon en J SmlIcman 14 Horraanus Arnoldn ondors A J Vermeulen en W J Schutte GEHUWD 13 Nov A Koekkoek en J Bennis A Vermeulen on A van dor Vliet P Bosman en II M den Riet W T van Ityswyk en M M van Viiurcn A Lens en J M van Vliet A J do Wegor en G loiigerbeld Heeuirok GEBOREN Alberlus Ludewicus onilw K Mnidor en M van Rooyon GEHUWD i Verhoek on A van ttr Uau uïviïiTiiTÏÏÏS M rtl lrahaiitscli Scbocii D Liinr eoinag a iS tegenover do Klelwegitaeg jto VANGEN alle soorten leeren Heines en KiBder Wi l r rtikelen SCHüOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend 1 l l u HM beiu oilKliaaalrUte M fk makkelykstc poerimld vt voor M trM en V Kiral Aktr t en KlndcruclKxnwcra Il de Appreluur van C M llllBr Ca BMlla Bnalli Str 14 MenIetU oe op naam en rabrlekimerk VartrrlkiW kt luerM WMeDvi la tchaaaweek laMatatM Marna i li taavuUDaMt n taeuuaa HnHÏr AIIp reparatién n aanite ten work