Goudsche Courant, zaterdag 16 november 1907

i o 10489 Zaterdag 16 INovember 1007 408te Jaargang Vmcnlging ARMENZORG Af e ling BnOHKENHVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA miwm mum iMeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Teleioi n Afo 89 De Uitgave dezev Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is IJiR tranco per I 08t 1 70 Afzonderlijke NoiBmers V IJ F CENTEN Telefoon 91 M ADVERTENTIEN worden gephatst van 1 ó regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ot 1 uur des miil l Buitengewone Uitvoering Vin GKWIJDK MUZIEK TE GEVEN DOOR DE iJACOB KWiSTt de iangTereegiging van WOGNUM Directenr de Heer WILLEM SAAL op Vrijdag 21 November 1907 des avonds te 8 aar in Ie Groote Kerk te Gouda Door den heer SPAANDERMAN inllen ter alwisseling een drietal Orgelnnmmers worden gespeeld Toegangsbewijzen è 9 et en Tekstboekjes k 10 et te verkrijgen bil den Boekhandelaar J DE VEN Wydstraat Sociëteit Ons Crenoegen Zondag 17 November 1907 Rotterdarasche ïooneel en iperettoVereeniging OPVOERING VAN Joii e Harten Blijspel in drie Bedreven door MARCELLUS EMANTS GEVOLGD DOOR pr CAROLIEN Klncht Operette Koraiek in één Bedrijf Meer dan 50 maal met het grootste sncces opgevoerd Optreden van de Heeren B J v d HOUST LACHEN LACHEN Zegt het voort Bnrean nur Aanvang S uur precies Prijzen der Plaatsen O SO I O SO en 0 3S Leden gowune redactie Plaatsbespreking op den dag der VoorBteJIing van 12 tot 3 nnr zp beslist die der Firma WELUOiH TlIJi LA Dl BS JOU US AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE Bh jAAU Oi CHILD a EN S i ASHlONS Kiudermodes met vele gratis ge J knipte patronen V HAAGT Uw HoeklmmleUiar Pfoetimmmevti Alle nn t kostü Holl Bljvoeguel f Van alle in dete bladen voorkomende A modelion z in GEKNIPTE PATRONEN f I met Holl verklaring Ir p p tegen § Toornitbetaling Tan f 0 50 verkrijgbaar bü MILLY SIMONS Den Haag f EEHISBEFOTTAIITEEE Heil wordt tqi jouIiI op t HËItK te lettüii UIT HKT MaOIKIJN TAM H lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEM UoM ÏHBEEN worden aligele rerd ih verzegslile pakjes van o ixeee tn een half en een Ned om met vermelding van Nommer Oi iPr s voorzien van neveustaan JMerk volgeni de Wet gedepo neerd Zich tot d nitvoi io van ge eerde orders aanbev eude J C BIJL Qcad Drtik van A BRINKMAN Zn voorneen J BREKBAART Lz De rooker die A HILLEN s Branies l et sigaar La evisa4 geproefd heeft zal toegeven dat deze merken uitmunten door lichte kwaliteit en bijzonder hoog aroma Verkrijgbaar in het magazijn der Firma A HILLEIT Te GOUDA Kleiweg 2 INT TELEV 141 Alvorens zijne Inkoopen Ie doen bezicbligc men eerst onze SI NfCOLAAS COLLECTIE Na de feesten worden kistjes mits in ongesolionden staat gaarne geruild 20 cent per f 11 cent per 2 pak Overal verkrijgbaar UlilSfflOËDElis warbt U voor namaak Ziet naar het Couttdle negel Dr v HAMEL ROOS en HAUMENSen den naam P MOLE AAR Co Wetlmian Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste ündersclieiding den Cn lNI PillXL ATTEST OSTENDE U September 1907 Mijnheer Ik heb het genoegen U te melden dat ik de beste resnltaten met het gebraik van Uw Kindermeel voor Znigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne neemt De voeding en de toepassfng zijn volmaakt De gewichtstoename is zeer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd biJ een zuigeling van 6 maanden en il ben mp kind van 2 maanden op gelgke wijze met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik miJ slechts bn dit gebraik epaald Ik zon U daarom zeer dankbaar zijn zoo U miJ nog eenige pakken Kindermeel zondt willen zenden om met het gebruik daarvan voort te knnnen gaan Het zal mij tevens een groot genoegen doen Uw product bg mijn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar de prijs zoo laag is gesteld dat het aan alle klassen der Maatschappij kin worden voorgeschreven Met hoogachting verblijf k w g Dr KESTELOOT W ER ELD SÜCicEsr De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borsta ndoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijrahoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz XSLIANIHM is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehochten in Nederland Frankrijk Duitecfdand Engeland Amerika Ned Indü Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz MELIANTHE werd 9 maal met Gond en 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTHE in acons f O iO f 0 70 en f 7 MELIANTHE in doozeu tabletten 1 O iO en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrggbaar bfl Firma WOLff Co Westhaven 198 Qouda GRENDEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 ffoudo A BOUMAN Moordrecht PINKSB Nieuwerkerka d IJeel A N v s ZESSEN Schoonhoven B v ViTIJK Oudeaaicr A SCHEER Haastrecht P W v EDE Oudetvater S vak dür HEIJDEN te Reeutmjk P v 8PBK Moercapelle D y d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER REUDSH Waddingeveen P A ua GROOT A d JONGH Oud uia r J P KASTELEIN PoUbrêekerdam D BIKKER te Bentchop WAAIISCHVWIJVQ Laat U niet misleiden door 6 IÜ J iroop Het klooster SanctaPaulo AbdU bestaat niet dus Siroop van geenerCei waarde ADVEETMTffl in alle Couraiiteii worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BKINKMAIV ZOON Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishoodelijke voorwerpen wHke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakclp aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te vorkoopun De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neuir ile Vereeniging Armetmorg Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden KaM ingegeven ujorden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water o in liet voedsel zondtr dat het noodig is dat de dronkaard er iets van a weet Uet COZt POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot hot drinken van sterken drank bier wiju absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZa POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat h t noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hjj zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft hrfhuiseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen raBt menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongee i3naard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dfinkbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7Ün Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Oin deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÜTi r SÏ ira Wacht U voor uamaaksels Het Coza Poeder i3 het eenige afdoende middel tegen drookenschap ANKER V PAINEXPELLER Ruim 35 jaar DeoR miuiocnen JICHT CN nHEUMATIEKLUOESS MET SUCCES SEBMIIKT VERKRIJGBAAn IN FLESSCHEN VAN 50 Ct3 75 Cts I EN US BU H H APOTHEKDIS EN DROGISTEN I F Ad lUCHTE l C Rottebdam Te GouDAjJjJ C LUGEB Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar zgn thans door nlenw gevonden toepassingen onze fn olieverf geusMtderde Portretten PeiKture BogaerU zy geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Ge ill Prgsconrant met een aantal onge vrtlagde getuigschrüten gratie op aanvraag Boxtel B BOGAER1 Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen liJn Buitenlandsch Uverzichl Reuter seint Petersburg dd 14 Nov Nadat do ministers en de afgevaardigden hunne plaatsen in de zittingzaal hadden ingenomen betrad de geheimraad Golubef vicepresident van den Rijksraad de tribune en hield een toespraak waarin hiJ zeide De Keizer gaf mij de eervolle opdracht de afgevaardigden ter derde Doeina in zyn naam welkom te henten Hy smeekt ïods zegen af op den arbeid die u wacht tot herstel van orde en rust in bet dierbare vaderland tor ontwikkeling van den welstand en van de kennis des volks ter bevestiging van de nieuwe staatsregeling en ter versterking van het groote Russische Ryk Do toespraak van 4olubef die door do ministers en afgevaardigden staande was aangeboord word gevolgd door den kreet Leve de Keizer en geestdriftige hoera s Daarna werden de afgevaardigden beëdigd Tot president van de Doeraa werd gekozen de Uctobrist Nicolai Alexejewitsj Scliomjakon met B71 van de 380 stemmen Graaf Bobrinski kroeg 2 stemmen op den vroegeren Doemaprusident Golowin werd nog 1 stem uitgebracht De nieuwgekozen president hield een toespraak die met grooten byval werd ontvangen De volgende zilting zal plaats hebben nadat de president aan don Tsaar is voorgesteld Do Marokko intorpellatie in de Franscho Kamer is geëindigd Met 464 tegen 64 stemmen werd de raotie Carnot Habort aangenomen waarin de Kamer het vertrouwen uitspreekt dat de regeering den eerbied voor de rechten van Frankrijk in Marokko zal handhaven en do verplichtingen die zg op zich nam zal nakomen Noch het gevoerde debat noch deze motie geven eenig denkbeeld van wat Frankrjk ns in de Marokaansche quaeatie zal doen Velis ar verzekerden Ribot die vroeger zelf heraaaldeiyk minister van builenlandsche zaken is geweest en do tegenwoordige minister Pichon dat Frankryk geen for U otectie over Marokko najaagt Maar dezp verzekering werd met zooveel woorden in kleed dat niemand kan nagaan wat ankryk dan wel wil Ribot zeide in zgn redevoering datFrankfyk in Marokko de zaken wil leiden en bit verlangen is zeker niet in overeenstemsing met de acte van Algeciras waarby nitdrukkeiyk wordt bepaald dat aan geen mogendheid de besliste leiding van zaken K VILLETOX HET fWjBEGEVEGHT 14 In hare ademhaling en blikken in den toon liarer stem en in haar gang gevoelde zg slechts een hevig verlangen bet ruischen de zee zeide haar dat men beminnen moet het duister van den avond hetzelfde de bergen hetzelfde en toen luitenant Kirilin haar het hof begon te maken was zg niet in staat en bad zg ook niet den wil hem te weerstaan t t e bnitenlandsche stoombooten en do in net wit gekleede mannen deden haar om de een of andere reden aan een reusachtige zaal denken het was of de muziek eener wals haar nevens de in het Fransch gewisselde woorden in de ooren klonk en haar hart sprong op van vreugde zg had willen dansen en Fransch spreken Met vreugde constateerde zy dat er in UsS r verraad niets verschrikkelgks was Hare ziel had daaraan geen deel ziJ ging voort Lajewsky te beminnen dat was dnidelgk daar itj üverznolit en ipijt geroeide en zich zal worden opgedragen m iar dat do gelgke rechten van alle mogendheden zullen worden gehandhaafd Ribot zeide verder r dat noodzakelgk de uitwerking van een diplomatieken arbeid van langen duur de longue haleine zooals Frankryk in Marokko onderneemt een zekere geheimzinnigheid noodig maakt wil hy niet door ontgdig blootleggen der voornemens mislukken Dit ziet er uit alsof Frankryk voor de mogendheden die aet met de gedeelteiyke uitvoering der politiemaatregelen belast hebben iets te verbergen heeft De verklaringen van minister Picbon waren iets minder mysterieus maar hy sprak de aanwyziugen van Ribot niet tegen En do motie door de regeering aanvaard was zoo vaag dat alle partyen zich er mede kon den vereenigen Iwhalvo de socialisten die krachtig meendenN moeten waarschuwen tegen elko avontOwHlfco bemoeiing met do Mnrokkaanscbe toesÈandeo en dan ook togen de motie on de regeering stemden De Voss Ztg mankt molding van een voor Tirol en voor Duitscli Oostenryk hoogst verbiydende gebeurtenis de aaneensluiting van allo Duitsch vryzinnige partgen in Tirol tot een landsorganisatie Op uitnoodiging van de Doitsch vrgzinnige afgevaardigden in Rgksraad en Landdag en van de burgemeester der groote steden hadden zich Zondag in Franzensfeste een groot aantal gecommitteerden uit alle deelen van het land vereenigd om over de aaneensluiting tot een Duitsch vryzinnigen bond voor Tirol te beraadslagen Algemeen werd gewezen op de noodzakelgkheid zulk een bond op te richten zonder onderscheid van party scbakeering en met opneming van alle inaatschappeiyke klassen en beroepen En het resultaat der beraadslagingen was dat tot de oprichting van dien bond besloten werd dat een bondsbestunr werd aangewezen en dat regelen werden vastgesteld vour do verhouding tnssohen de plaatselgke groepen en het bondsbestunr Een voorloopig comité uit de aanwezizig gecommitteerden gekozen kreeg de opdracht deze beginselen uit te werken en in een reglement te belichamen Als zinspreuk voor den nieuwen Bond werden de woorden Duitse en vrg gekozen Hierdoor hoopt men een einde te maken aan de onzalige fractie politiek die zoolang in Tirol elke samenwerking onmogeiyk maakte en daardoor eiken vooruitgang tegenhield in den Boud lossen zich thans op de Duitsche volkspartg de Duitsch nationaleu verveelde als hg niet thuis kwam Kirilin toonde zich evenwel brutaal en niet interessant met hem was alles afgebroken on zon er verder ook niets meer zgn Wat was is voorbg niemand gaat het aan en als Lajewsky bet vernam zon hg het niet gelooven Aan het strand stond skchts een badhuis voor de dames de mannen baadden onder den vrgen hemel In het badhuis troINadjeshda Feodorowna een dame van gevorderden leeftgd aan Maria Konstantinowna Bitjngow de vronw van een ambtenaar oj hare vgftienjarige doochtor Katja beiden zaten op de bank en ontkleedden zich Maria Konstantinowna was een goede sentimenteeleen gevoelige vronw die langzaam en met pathos sprak Tot baar 32sto jaar was zggouvernante toen huwde zg den ambtenaar Biljugow een kleinen man met glad hoofd die het haar naar de slapen kamde en zeer zacht van natuur was Zy was nog altyd verliefd op hem ijverzuchtig kleurde by het woord liefde en verzekerde steedi datzy gelukkig was Mgne dierbare I riep zy opgewonden toen ziJ Nadjeshda Feodorowna gewaar werd en gaf aan haar gezicht de uitdrukking die hare bekenden amandelzoet noemden Lieve boe heerlgk dat ge gekomen zytl Nu kunnen we samen baden hoe prettig 1 Olga wierp hare Ueederen inel at en begon de Pangermanen en de vrije Al Duitachers zij vormen nu allen te samen ëén vrijzinnigDuitsche landspartij De Duitsche bladen in Oostenrjlk hopen dat dit voorbeeld van de Tiroolshe Duitschers de bonne angure zal zijmvoor Oostenrijk Reeds sedert een menschenleeftijd wordt bet aaneensluiten van de Dnitschers van allo opvattingen efi meaningen in Oostenrijk tegen Tajechen Hongareii en andere nationaliteiten noodig ge t Maar de onderlinge verdeeldlieid heeff steeds de verwezenlijking van het denkbeeld belet Mage het voorbeeld dat thans het heiige Land Tirol geeft in de overige Duitsche landen van Oostenrijk navolging viudeo Dat is te meer noodig daar de Tsjeclien reeds ziJn voorgegaan ZiJ hebbon raet torzijdestellingvan al hun onderlinge verdeeldheden beslüteiï één groote Tsjechische partij te Cuppelli de voorzitter der commissie van vijver heeft voor het hooggerechtshof nog verklaard dat van de 800 personen die tydens Nasi s bewind toelagen als onderwijzers kregen slechts 8 in werkelgkheid onderWflzera wuren Er wna een bedrag van 266 000 lire aan zoogenaamde onderwijzers uitgegeven maar slechts 13 000 lira waren werkelük in banden van onderwijzers gekomen Een zeTtere Piazza te Trapani kreeg van Nasi ettelijke duizenden lires Nasi zelde tegen de commissie dat hij dat geld aan Piazza gegeven bad omdat deze een electrische machine had uitgevonden tot vernietiging der druiftois Orlando Nasi s opvolger aan het ministerie van onderwijs verklaarde voor de commissie van vijven dat er in het beheer van het mnseum te Napels onregelmatigheden hadden plaats gehad waarmee een bedrag van 600 000 lire gemoeid was Nasi betwistte de juistheid van Cappelli s vciklaringen HiJ verweet der commissie dat zö zekere confrontaties welke hij voor zijn verdediging noodig bad had geweigerd Cappelli repliceerde daarop dat Nasi een beroep op de Kamer had kunnen doen in stede van te vluchten Hij voegde er nog bij dat de dag waarop hij had moeten zeggen dat er reden was om Nasi te vervolgen de droevigste van zijn leven geweest was De onthnlling van het feit dat Nasi indertijd getracht had de verantwoordelijkheid te schuiven op zijn kabinetschef Lombardo beeft laatstgenoemde er toe gebracht te verklaren dat hy zgn verdediging volkomen van die van zgn gewezen chef wenschte af te scheiden Wat zijn vlucht naar het buitenland hare meesteres te ontkloeden Het is vandaag niet zoo verschrikkelgk warm als gisteren niet waar f zei Nadjeshda Feodorowna Gisteren ben ik byna van de warmte omgekomen 0 ja lieve ik zelf ben bgna gestikt Denk eens ik heb gisteren driemaal gebaad Stel u voor lieve drienvaal Mgn Nikodim Alexandrowitch werd z lfs boos Maar Masja dat is toch al te erg zei hy Hoe kan men toch zoo leelgk zg n dacht Nadjeshda Feodorowna Olga en de ambtenaarsvrouw beschouwende Zg keek naar Katja on dacht Dat meisje ziet er goed uit Uw Nikodim Alexandrowitch is heel heel lief zeide zg Ik ben bepaald verliefd op hem Hahahal lachte Maria Konstantinowqa gedwongen Hoe aardig I Toen zg haro kleedcren had afgelegd zou Nadjeshda Feodorowna wel hebben willen vliegen hot kwara haar voor dat zg slechts Lde armen had up Ie heffen om de hoogte in te aan zy bemerkte dat Olga veracbtelgk naar haar blanke huid zag Olga een jonge soldatenvrouw leefde met haar man en hield zich daarom voor heter dan zg Nadjeshda Feodorowna vond zelfs dat Maria Konstantinowna en Katja haar eveneens oiet achtten betrof verklaarde Lombardo heeft laatstgenoemde er toe gebracht te verklaren dat hg zgn verdediging volkomen van die van zgn gewezen chef wenschte af te scheiden Wat zijn vlucht naar het buitenland betrof verklaarde Lombardo dat niemand beter dan Nasi de redenen kende die hem tot deze vlocht genoodzaakt hadden De pers houdt de geruchten gaande over opzientaieude onthullingen die te wachten zouden zgn in verband met de door Nasi verstrekte subsidies Men spreekt nog altijd van brieven van Zanardelli die in Nasi s bezit zouden zgn Een Napolitaansch blad beweert dat Zanardelli indertgd na alle fondsen voor de pers uitgeput te hebben Nasi 30 0Ü0 lire gevraagd heeft voor een der meest bekende journalisten van Napels Nasi lou aan dat verzoek hebben voldaan Het blad weet te vertellen dat Nasi in t geheel 27 brieven van Zanardelli heeft Uit Alexandropol in den Kaukasus wordt gemeld dat de opperste patriarch katholicns van alle Armeniërs Mkirtitsj in het klooster Etsjmiadzin overleden is De overleden patriarch bereikte den leeftgd van 80 jaren Het zon wel eens knnnen gebeuren dat zijn overlgde aanleiding gaf tot onrust onder de Armeniërs want de keuze vaniijn opvolger is ook in politiek opzicht van belang Het onde beroemde klooster tsjmiadzin de zetel van den katholicns der schismatische Armenische kerk ligt op Ru ssisch gebied n l in het Transkaukasiech gouvernement Ériwan en de Russische regeering is daardoor in de gelegetiWiid groeten invloed te oefenen op de benoainijli van een opvolger Tan Mkirtitsj EtsjÉuflijlJn is sinds 1441 de zetel van den kathttUFig en in den nieuweren tgd ook van de sylode van alle Armeniërs Van den katholicns hangen vier andere patriarchen en 46 aartsbisschoppen af verder alle Gregoriaan9ch Armenische kloosters niet alleen in Tramskaukasie maar ook in geheel Rusland Tn kge en andere landen in t geheel wel ean vgf millioen Gregoriaansche Armeniers De thans overleden katholicns heeft veel tegenwerking ondervonden van do Armeniers die streven naar een autonoom Armenië Mkirtitsj nam een bemiddelend standpunt in tusschen de wenschen van de Russische en de Turscbe regeering en die der Armeniache patriotten Voor zestien jaar op deze plaats staande zeide ik tot Sir Joseph Savory dat mgn streveu vóór alles er op gericht zou zQn den Vrede te bewaren De geschiedenis zal doch haar schuwden Dat wns onaangenaam en om in de achting dier beide dames te stggen zeide zy By ons in Petersburg hebben ze nu de zomerkoeltjes Ik en mgn man hebben dnar zoovele kennissen ik zou er wel heen willen Uw man is ingenieur niet waar vroeg Maria Konstantinowna schuchter Ik spreek van Lajewsky Hg beeft zeer vele bekenden Maar helaas zgne moeder een trotsche aristocratische beperkt Nadjeshda Feodorowna voleindigde den zin niet doch wierp zich in het water Maria Konstantinowna en Kalja volgden haar Bg ons in de wereld heerschen zoovele vooroordeeleo ging Nadjeshda F odorowna voort daar is het leven niet zoo heel gemakkeiyk als het schgnt Maria Konstantinowna die in de aristocratische families gouvernante was geweest en de gebruiken der wereld kende zei O ja Wilt ge wel geloevon liefsle bg Garatinsky moest bg het ontbyt en bj het diner bepaald toilet gemaakt worden zoodat ik als eeno tooneelspeelster buiten het saItrii opk nog voor garderobe betaling kreeg e itond tuïschen Nadjeshda Feodorowna eny tja alsof zg hare dochter wilde beschermen voor het water dat Nadjeshda Feodorowna omspoelde Wordt vervolgd