Goudsche Courant, zaterdag 16 november 1907

408 e Jaargang Maandag 18 November 1907 No 10490 mimm mmm Diieuw en Adrertentiehlad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S ADVERTENTIEN worden gephatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur rics iniild Teleloi n X H De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN Sociëteit Ons Genoegen Zondag 17 November 1907 ttot terdamsche Tooneel en OperettfVereeiiig ing OPVOERING VAN Jonge Harten Blliapel in drie Bodrtfven door MARCEliLüS EMANÏS GEVOLGD DOOR WÊT CAROIilEIN KInclit Operette Komiek in één Bedrijf Meer dan 50 maal met het grootste sneces opgevoerd Optreden van de Heeren B J v u HOKST LACHEN II LACHEN I Zeyt het voort Bareaa 7 nur Aanvang 8 nnr precies Pröxen der Plaatsen I 0 8 © t O SOen 1 O SS Leden govi n retfnctie Plaatsbespreking op den lag der Voorstelling van 12 tot 3 nur Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van hel merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezoadea Kan ingegeven warden in KofU Thee Melk Likeur Abaint Bier Water of in tst voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van af weet liet C0Z4 POEDER bezit de wonderbare eigenschap OU tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgo absint enz b den dronkaard op te wekken Het COZA POJBDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znater ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zjjn medeweten en zonder dat het aoodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zjjne redding te danken heeft Het COZA POEDBli heeft het hniselijk geluk van duizenden gezinneii hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslastige en nuttige leden der maatschappu herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en hat leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingeu en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken hot attefctenboek gratis uit aan beu die er aanvraag voor doen maar gevon geen gratis proeven Om deze te bekomen wondt U direct naar Londen C0ZAINSTITUT£ td è ïï5 ug r a Wacht U voor uamaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap 1 Ruim 3S jaar mor MiujotNEN JICKT EN BHEUMATIEKLUDERS MET SUCCES OEBRUIKT Verkrugbaar in FLESSCMnVANS0d3 75cls EN US BUH H AfOTHEKfRS EN DROOETEN r Aii RlCHTER Ci Rotteboam Te Gouda bg C LÜUEE Apotheker Uarkt en bj WOLFF Co Westhaven 198 ANKERV PAIHEXPELLER WERELD SIJCCES De Werel ll oroeinde Superior DiuivenUirsthoning Kxtract wordt aanbevolen tegen Borstaandoemng en Kinkhoest Zwaiv Verkoudheid R ijmlioei=t Borstpijn Keelpijii Fleeschheid enz UELIAXTHE is verkrijgbaar b alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duittfhland Engeland Amerika Ned ïndié Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz UELIAN CHM werd 9 maal met Öond en H maal met Eere Medailles bekroond MELIAXTHE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MELlAyTHE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek Ve Honingbtoem Den Haag Verkrügbaar by Firma WOLFE Co Westhareu 198 rjouJa GRENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12ö oi 4a A BOUMAN Moordrecht PINKSE NieuwerkerkudlJsel A N N ZESSEN Schoonhoven B v WUK Oudeten i r A SCHEER Haaslreehl P W EDE Oudewater K vak dbe HEHDEN te Reeuwijk P v d SPIfK Moercapelle D v o STAR Wod J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HEIJDEN Waddingaveen P A uk GROOT A o JONGH Oudewater J P KASTELKIN PoUlrtekerdam I BIKKER te Ben chov Hakadteékaaing Biet rood lettents Let vooral op de W l ll8CIIUWIiV i Laat U niet misleiden door IbrlU V roup Het klooster SanetaPaulo AbdU bestaat niet dun Hlronp geenerlet waarde MoMUehappü tot Exploütate van de fietoria Bron Kantiwr voor Nederland Boompje éO Botterdam ADVEETENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A KKUMKMAIM ZOON oor l l rabanlsch Schoen D Laarzenmagaziju K LLiWE i E ao tegenover de Klriwt gstcog ONTVANGEN alle aoorleu Heeren Oames en Kinder Winler Artikel n SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk Vcieeiilglng AUMKXZORG Afdeding nilOKKEIVHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting btolt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige huiahoudelpe voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzükelyk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neutr ile Verfoniging Arn en oro I DE OOEDKOOPSTE i I DE MEEST PRACTISCHE A DE M EE3T VOLLEDIGE f MOPEBLABEl zyn beslist die der Firma WELUON THE LADIBS JOVliSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBJi met een gratis geknipt patroon THE BkZAAlt OE CUILD BBS S EASHJONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vu Boekhandelaar Proef nummera Alle met koatel HoU Bijvoegeel Van allo in deze bladen voorkomende modelion zgn GEKNIPTE PATSCTNEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bi MILLY SIMONS Den Haag Gouda Druk van A BRINKMAN Z Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Het praatgevaar De vroegere vertegenwoordigende colleges in ons vaderland hadden iets voor boven de tegenwoordige er werd niet zóó ontzettend in gepraat als in de huidige De begrootingen kwamen op tijd klaar en voor de rest van de werkzaamheden scheen ook niet veel tijd noodig bepaalde immers de Grondwet niet voor de StatenGeneraal een minimum van zittingtijds De gewone jaarlijksche zitting duurt ten minste twintig dagen tenzij de Koning gebruik make van het recht in art 73 omschreven het recht van ontbinding Twintig dagen Kom daar nu eens om Steeds meer breidt zich het aantal vergaderingen en haar duur uit of de zelfde resultaten met met ontzaglijk veel minder geredevoer zouden te bereiken zijn Ons dunkt dat meerdere en hete e uitkomsten zouden verkregen worden althans wanneer men niet het aantal pagina s der Handelingen tot de resultaten reken want dit loopt langzamerhand in de duizenden Men zon wellicht meenen dat het te veel niet schaadt en dat de tongengyra Jjastiek der leden hoogstens dezen zelf Idrat erger vermoeien zal maar dit zou OM geen aanleiding geven om op het praatgevaar te wijzen wanneer s lands ielang er niet zeer bij betrokken was De uitbreiding van het aantal en den luur der zittingen zonder evenredig nut ergt ontzaglijke bezwaren in zich Wij laten nu nog daar dat over belangrijke wetsontwerpen de beraadslaging ontzaglyk veel tijd kost aan den betrokken llinister Het kan zijn dat het belang Ier behandelde stof zóó ontzaglijk gropt ft voor land en volk dat de tijd daaraan esteed inderdaad niet te veel was hoeWel het gevaar altijd groot is dat de i FEViLLETOX HBT TWEB6EYEGHT Roman naar het Rnsaiacb 16 Door de openslaande op zee uitkomende deur zag men dat er iemand op ongeveer honderd schreden van het badhuis zwom Mama dat is onze Kostjal zei Katja Ach achl jammerde Mwia Konstantinowna vol schrik Ach Kostjal riep zg Keer terug 1 Kostja keer terug 1 Kostja een veertienjarig gymnasiast wilde ï ne dapperheid eens voor moeder en zuster fen toon spreiden h j dook onder en zwom nog verder doch werd vermoeid en haastte zidi nu terug te gaan aan zijn ernstig ingespannen gezicht kon men en dat h j zgne krachten toch niet vertrouwde Hat is wat te zeggen met dien knaap Hevel lei Maria Konstantinowna eenigszins teleurgesteld Eer men er aan denkt kan bi zich den hals breken I Denk eens toen mijn man nog in Lipetk was klom Kostja eens in een hoogen boom en kon toen niet meer naar beneden komen we moesten hem ent otn beor uhtoru itareo Aob Uoto discussie een moeilijke zaak niet helderder maakt maar wanneer de voorbereiding deugdelijk is kan de eigenlijke openbare behandelinK snel afloopen In de latere jaren schijnt dat ten onzent niet te kunnen althans het gebeurt niet In het jongste nummer van De n Gids heeft de heer 1 Boudewijnse een lijstje gegeven van zittingen die Gemeen te Provincialeen Kieswet hebben gekost ongeveer eeu halve eeuw geleden en daartegenover gesteld wat thans Drankwet Ongevallenwet en Arbeidswet vorderden De beraadslagingen zijn blijkens die mededeelingen zoo wat tot het zesvoud gestegen Maanden en maanden praat men over een wetsontwerp artikel na artikel wordt gepoogd te amendeeren De heer Boudewijnse stelt o a voor het recht van voorstellen van amendementen der leden te breidelen en terecht maar daarmede alleen is men er niet Langzamerhand is het parlement afgeweken van de juiste methode van werken Men beschouwt de beraadslaging behalve hij de begrooting waarov r straks niet meer als de behandeling van het betrekkelijke wetsontwerp maar als een middel om over allerlei principieele vraagstukken tot de kiezers te spreken Niet tot de beginselen van het aanhangig vraagstuk beperkt zich het debat neen het gansche vraagstuk moet in den breede behandeld ver buiten de grenzen van het ontwerp ja zoo mogelijk worden nog aanverwante onderwerpen in redevoeringen van urenlang behandeld en dikwijls niet door één lid van elke partij maar soms door twee en meer Het gevolg blijftVniet uit Dit herhalen van hetgeen een ander reeds heeft gezegd dat nogmaals zeggen van hetgeen een ander reeds herhaald heeft kan op den duur de leden der vergadering die zelf ook het ontwerp waarover het gaat bestudeerd hebben natuurlijk niet boeien met het gevolg dat de redenaars spreken voor een half of drie kwart ledige zaal en de tribunes niet te vergeten die der pers hoe aangenaam en te gelijk hoe moeilijk is het moeder te z jnl Men heeft steeds iets te vreezen Nadjeshda B eodorowna zette haren stroohoed op zwom een eind zee in en legde zich op den mg Zg kon de zee tot aan den horizon zien de atoombooten de mensebeu aan het strand de stad dat alles benevens de zoele lucht en de doorzichtige golven bracht haar in een opgewekten toestand en fluisterde haar toe dat men leven leven moet Een zeilboot vloog snel golven en lucht doorklievend langs haar voorbij de man aan het roer keek naar haar en het deed haar goed dat b j haar aanzag Nadat de dames gebaad hadden gingen ze samen heen Ik heb öm den anderen dag korte en wordt toch niet magerder zei Nadjeshda Feodorowna hare van het zeewater zoute lippen likkend en met een glimlach de groeten hare bekenden beantwoordende Ik was altijd gezet en ben het naar het mij voorkomt nu nog meer geworden Dat hangt van de lichamelijke gesteldheid af mgn waarde AU men geen aanleg tot gezetheid heeft zooals ik b v dan helpt geen edsel Uw hoed is nat geworden lieve Dat hindert niet dat droogt wel Weer lag Nidjeibd Feodorowna de in het Kan men dat nu inderdaad beraadslagen noemei het plegen van raad over s lands hoogste belangen Immers neen want hoevelen van de aanwezige leden luisteren naar het gesprokene De redevoeringen zijn eenvoudig het uitstallen geworden van desiderata waarvan toch voorloopig niets komen kan het doen zien aan de kiezers dat hun afgevaardigde er bij is maar deze zelf kan in den regel zich onmogelijk andere illusie maken dan dat hij zijn eigen invloed op den duur schade doet Dit is een gevaar van de praatzucht maar er is een ander en veel grooter Aan de leden van de Tweede Kamer moet jaarlijks als schadeloosstelling toegekend eene som van f 2000 een aardig bedrag wanneer het lidmaatschap den tijd laat tot de waarneming van een ander ambt maar natuurlijk een kleinigheid wanneer daarvoor de heele man moet gegeven worden Duren de kamerzittingen bijna hetgehe le jaar dan zullen weldra alleenrijke en arme lieden het lidmaatschapder KMier kunnen aanvaarden rijkeomdat zij niet van die f 2000 afhankelijkzijn en de geheele schadeloosstellingkunnen missen arme omdat zij in def 2000 een voor hun stand een betrekkelijk groot inkomen vinden een inkomen grooter dan zij anders zouden genieten En zou dat wenschelijk zijn Zou hetvoor de innerlijke kracht van het Parlement goed zijn dat mannen wier maatschappelijke betrekking hen veel ineeroplevert dan de f 2000 schadeloosstelling in de onmogelijkheid werden gebracht omhet lidmaatschap der Kamer te aanvaarden zoodat de keuze zich zou moetenbepalen tot mensehen wier toewijdingzeker niet minder behoeft te zijn maarwier gezichtskring veelal beperkt is endie eenmaal gekozen niet gemakkelijk tot hun vroegeren werkkring kunneii 1 terugkeeren 1 I Wij gelooven van neen De Kamer tracht trouwens blijkbaar zelf reeds maatregelen te nemen om de praatzucht te beperken Het verluidt wit geklaede mannen die op de landingsplaats heen en weer liepen en Fransoh spraken en weder voelde zg iets opgewekte in zich opkomen Vaag herinnerde zg zich een groote zaal waarin zij eens gedanst of die zij welUeht in den droom gezien had Maria Konstantinowna bleef aan bare deur gekomen staan en noodigde Nadjeshda Feodorowna uit mede naar binnen te gaan Kom binnen m n waardel zei ze op Smeekenden toon haar te gelijker tgd bang aanziende en hopende dat zjj bedanken zoo Het genoegen antwoordde Nadjeshda Feodorowna IJ weet hoe gaarne ik by n bent Zi ging made het huis in Maria Konstantinowna voorzag haar van koffie en broodjes toonde haar de photograpbieen harer vroegere leerlingen de freules Garatinsky die nu lensds getrouwd waren en liet ook het proefwerk van Katja en Kostja zien het werk was zeer goed en om de kinderen nog wat op te hemelen klaagde zji zuchtend dat het onderwgs aan het gymnasium zoo moeilijk was Zg was zeer voorkomend jegens hare gast zjj had medelijden met Nadjeshda Feodorowna maar leed ook bij de gedachte dat hare tegenwoordigheid op Katja s een moreliteit van slechten invloed zou kunnen ijtu en zg verheugde zich dat haar Nikodim AlextDdrewitch niet tbnii waa want daar dat de partijleiders omtrent zekere maatregelen zijn overeengekomen maar van welken aard die zijn is niet duidelijk De algemeene beraadslaging over de Indische begrooting schijnt inderdaad bekort maar toch hebben wij bij de beraadslaging over die begrooting op den heer Helsdingen na al de Sociaal democratische Kamerleden zien optreden Terwijl de Vrijzinnig Democraten het debat overlieten aan den heer Van Deventer zagen wij voor de Sociaal Democraten in het krijt treden Van Kol Schaper Hugelholtz Troelstra en Ter Laan Zo helpt de beperking niet veel Algemeene beginseldebatten dienen gehouden te worden bij de algemeene beraadslaging over de Staatsbegrooting speciale punten bij de algemeene beschouwingen over de hoofdstukken bij de artikelen dient men zich te bepalen tot korte opmerkingen Dit dient in het reglement van orde streng omschreven te worden Doet men dat niet dan zal het aanzien van het parlement in gelijke rede dalen als de omvang der praterij toeneemt En dat is een gevaar voor het gansche volk Propaganda onder de kiezers make een parlementaire partij hij de kiezers zelf in het parlement behooren hare daden voor haar te spreken Buitefaftodsch Overzicht Reuter seint uit Simla 15 Nov Een bende van 50 Afridi s overviel Lachi Kohet doodde daar een bewoner en lokte een troep bereden grenspolitie in een hin deriaag doodde twee hunner en wondde er twee en ontkwam met medeneming van i geweren en ammunitie Bjj de Archives Diplomatiqoes te Parijs Is uitgegeven Affaires de Norvège zijnde offlcieele bescheiden betreffende de consulaatkwestie de ontbinding van de unie tnsschen Noorwegen en Zweden en de grondwet van het koninkrijk Noorwegen 1903 1905 verstrekt door de Noorsche regeering De Fransche vertaling is afkomstig van het Noorsche ministerie van bnlteulandsche zaken De verzameling begint met het proces ver naar hare meening alle mannen van zulke vrouwen honden zoo Nadjeshda Feodorowo i ook op Nikodim Aleiandrowitch slechts kunnen inwerken Terwijl Maria Konstantinowna zich met hare gast bezighield dacht zij er gedurig aan dat er dien avond een picnic zun plaats bobben en dat Van Koren haar dringend verzicht bad den Makaken dal waren Lajawiky en Nadjeshda Feodorowna niets dairvan te zeggen Doch onverhoeds versprak zg zich zij schrikte en zei gedwongen Ik hoop dat n er ook aan zal deelnemen VL Men was overeengekomen o igeveer zeven wersten van de stad naar bat znideo te rgden bjj da herberg aan de samenvloeiing van het gele en bet zwarte riviertje af te tappen en daar vischsoep te koken Te zes nar reed men af vooraan in een char iibancs Samoylenko en Lajewsky daarachter in een troika Maiii Ki n tantinowna Nadjeshda Eeodoiowna Kaïja en Kostji bij hen bevond zich de mand met proviand en bet tafelgereedschap Wordt vervolgd