Goudsche Courant, maandag 18 november 1907

GebrsBisping GOUDA i Speciale jnriGhHng Kleeding naar Maah baal Tan ds onderhandelingen over het instellen Tan atzonderlpe Noorsche consniaten den 24en Maart 1903 underteekend o a door den Zweedschen minister Boström die later terugnam wut hij hier good ovonden had Zu eindigt met liet besluit van bet Storting tot ontbinding van de nnja en den alsoheidsbilel van liet Storting aan koning Oscar beide van 7 Jani 1905 Keizer Wilhelm hoeft zich zooals le BeriQnsche correspondent van de Westm Gaz dezer dagen mededeelde ailgesproken over de Camarilla die aan het Dnitsche hol hoerschen zun In Birlyn hebben die woofden zeer de aandacht getrokken en men is van meeniog dat zoo zg niet zóó gesproken zün als worden medegedeeld zy in elk geval den gedachtengang de meening van den keizer zeer joist weergeven De keizer drnkt zich volgens den correspondent ongeveer aldas uit Voor zoover het mg betreft kan ik verzekeren dat in mijn omgeving van een Camarilla geen sprake is die oenigen invloed op mg oefende of kon oefenen en particuliere bedoelingen beeft gediend Ik kan mjj niet begrijpen hoe de mengchen op deze gedachte zijn gekomen Ik vorm mjjn oordeel volkomen onafhankelijk Die onafhankel ikheid is volkomen onaantastbaar ik zal mgn vrijheid van oordeelen en mvjn vrijheid van handelen nooit prijs gaven Ik protesteer tegen de gedachte dat ik mij in vragen van politieken aard of die de regeering en de belangen van het Üaitscbe Rijk of van het koninkrijk betreffen door personen heb laten beïnvloeden die tot den kring mijner persoonlijke vrienden behooren en in wier gezelschap ik verkeerde nit gronden die met de politiek niets te maken hebben Het woord camarilla vind ik hatelijk het walgt mjj Ik werd hoch door groepen van personen noch door individuen beïnvloed en zoolang ik op den troon ben heb ik nooit de aanwezigheid van zulk een groep gemerkt noch is mjj iemand bekend wien ik de onafhankelijkheid van mijn optreden of van mijn meening onder eenige omstandigheid heb opgeofferd Dat is duidelijk en onomwonden de beste tegenspraak die men verlangen kan De eerste bijeenkomst der derde Russische Doema is gisteren geopend De openingsplechtigheid bood een geheel ander beeld dan bij de eerste en tweede Doema Toen groote algemeene belangstelling nu dot zwijgen en koude onverschilligbeid De geheele omtrek van het Tauriaohe paleis was enkel door de talrijke politietroepen bezet geen nieuwsgierigen waien er bijeengekomen om de volksvertegenwoordigers te zien De tribunes in de zittingzaal waren slechts gedeeltelijk gevuld klaarblijkelijk waren de toegaugskaarten alleen aan enkele uitverkorenen gegeven Strenge controle weerde elk die geen kaart bezat uit het paleis Ia de Catharinaiaal werd de godsdienstoefening gehouden en daarga sprak de metropolitaan Antonius de aanwezige Doemaleden toe De meeste groepen der linkerzijde voornamelijk de socialisten de Polen en de Mohammedanen waren daajbij niet aanwezig evenmin bü de openingsplechtigheid en de presidentskeuze De Polen hadden bü w ze van protest tegen de kieswet van IS Juli verklaard aan de verkiezing van een president niet te zullen deelnemen Het gevolg daarvan was dat de Oclobrist Chomjakof met algemeene stemmen up drie na tot president werd benoemd In de zittingzaal bleek dat de Kadetten op de voorste banken der uiterste linkerzgde plaats moeten nemen daarachter zi n de zetels voor de vertegenwoordigers der verschillende socialistische fracties In het cntrum zitten do Octobristen De rechterzgde en de achterste rgen van het centrum worden ingenomen door de verschillende monarchale en raolionnaire groepen Aan do uiterste rechterzijde zitten de bekende leiders van den Bond dor Russische mannen Poerisjkewltsj K oeponsky Bobrinsky en hoe zg verder beeten mogen vele bisschoppen en geestelgken er zijn 14 geestelgken lid der Doema en een aantal typische leden an den Boud der Russische mannen in nationale kleederdracbten Boeren zgn er in deze Doema veel minder dan in de beide vorigen en over het geheel ziet men dat de vergadering een hooger peil van maatschappeiyken welstand aanwgst De Uoema is thans geopend Aan het werk dat zij varrichteu al zullen wg zien of zg de taak begrgpt die op haar schouders is g legd V De Pargsche vereoniging van medische studenten heeft een commissie gezonden naar Dr Dobove deken van de medische faculteit met het verzoek zgn invloed bg de regeering te willen aanwenden dat deze zal loeitana aan da atadenteo die er voor klaar zijn nog dit jaar hun examen at te leggen De commissie verklaarde dat zg niets had uit te slaan met de studenten die de nieuwe professoren hadden uitgejouwd De studenten van Nancy hebben een adres van hulde gezonden aan een der uitgejouwde professoren die uit Nancy afkomstig is Voor studenten die niet hebben meegedaan is de geschiedenis wel hoogst onaangenaam Er zijn studenten die den dag vandeheriie zelfs niet in bet gebouw waren en die toch als kwaaddoeners een jaar met bun examens achterop komen door den genomen maatregel van tucht Der Bund verneemt dat Zwitserland de protocollen der Haagsche Vredesconferenlie nog niet geteekend heeft Verscheidene andere staten hebben dat trouwens nog evenmin gedaan en zg hebben daarmee ook nog den igd tot de maand Juli van het volgende jaar Maar het bind voegt er aan toe dat Zwit sorland zich principieel heeft verzet tegen het plan in Den Haag een permanent schsidsgerechl op te richten En het heeft den schijn dat Der Bund met zgn bendit zeggen wil Zwit erland zal zich daart en vermoedelilk blijven verzetten De Vredesconferenlie heeft het intuBschen ten opzichte van dat plan ook niet verder gebracbt dan tot het nitspreken van een Wensch Bewezen te Gouda Het is de moeite waard zich van de waarheid van een ernstig geval te overtuigen hier kunnen wij dit doen De Heer P Janknegt wonende Bogen O U9a te Gouda meldt ons Nu ik door het gebruik van Foster s Rugpün Nieren Pillen zooveel baat gevonden heb wil ik ook op mgn beurt ü het bericht mgner genezing doen toekomen en hoop ik dal dit aanleiding mag geven dat veel personen die op dezelfde wgze mochten Igden hiervan nut zullen trekken Drie jaren lang had ik onophoudelijk steken in de zg gepaard met zware hoofdpjin De urine was troebel en liet veel bezinksel na Toen ik een aanvang maakte met Uw uitstekende pillen bekwam ik reeds dadelyk eene groote verlichting en na het gebruik van één doosje ben ik zeer veel vooruit egaan De pgu was geheel weg liet watoj was weer helder geworden en thans wenac ik na zulk een spoedige genezing U mijo dankbaarheid te betuigen voor Uw middel en waar ik kan zal ik dit aanbevelen Ik o idergeteekende verklaar dat b t bovenstaande waar is en machtig D het publiek te maken op elke wjjze die U goeddunkt Het waren de èohle Foster s Rngpgn Nieren Pillen die den Hoer Janknegt genezen hebben Verzeker U dat gg het échte geneesmiddel kriigt de handteekening van James B osler slaat op elke doos Ztj zün te Gouda verkrijgbaar bg de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezonding geschiedt franco na ontvangst van postwlssel k F 1 7S voor één of F 10 voor zes doozen Verspreide Berichten DUITSCHLISD De socialisten gaan 26 November weer in liet groot prolesteeron tegen hel achterlijke kiesrocht voor den Pruisischen Landdag Te Bromberg is een veldwachter tot 6 en een landeigenaar tot 8 jaar tuchthuis veroordeeld Gedurende de staking van de Püolsche schoolkinderen had de laatste den eerste namelijk aangezet om een schot hagel te lossen in de slaapkamer van een Duitschen onderwgzer De onderwijzer kwam er goed at maar zgn bed was letterlijk doorzeefd van den hagel ESOELASD Na hel vertrek van de keizerlgke gasten nit de City hadden de groote gebouwen in de straten waar de stoet was doorgetrokken voor schitterende verlichting gezorgd Een vroolgke menschenmenigle dooratnwde de licht doorglansde straten De keizer heeft gisteren gejaagd en de keizerin beeft een Duitsch ziekenhuis bezocht Eenige werkloozeo die deel liebben genomen aan de betooging en zich daarbij tegen de politie hebben verzet zgn gisteren veroordeeld tol geldboeten of eenige dagen harden arbeid talie De koning heeft naar aanleiding van de geboorte van prinses Johanna een amnestie afgekondigd voor veroordeelden w geni majesleitsscbannis dnclleoren diefstal van levensmiddelen enz OOSTENBIJK HoSaiElJE In verschillende Boheemsche plaatsen zijn hoogeropstanden uitgebroken tengevolge van de hoogopgedreven prgzen der levensmiddelen AUEBIKA President Roosevelt zal 18 December aan boord van zijn jacht Mayflower een groot teestgeven ter gelegenheid van het verlrekder vloot naar den Groeten Oceaan Al de vrouwen van de officieren die meegaan zgn genoodigd De candidaat der democraten bg de vorige presidentsverkiezing Bryan heeft zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe candidatiur in 1908 RECLAME Dronkenschap bestaat niet meer Een moDBter van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kofie Thee Melk Likeur Abtint Bier Water o in het voedsel zonder dat het noodig is dat de drottkaard er iets van afweet liet COZ t POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wjjn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA PUEDBlt werkt zoo onopgemerkt en zeker dal de echtgenoole de zuster of de dochter van den verslaafde hel hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dal de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hö zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft hel huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizeden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslostige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten g terug gebracht en gelukkig gemaakt en bét leven van talloozen met menig jaar friengd Hat Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomhn onschadeigk te zijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITUÏE i £ iV1 Xd Wacht U voor iiamaaksels Het Coza Poeder ia het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Gemeng de Berichlen Men meldt nit Maassluis Het stoomschip Peruvia gisteravond den Nieuwen Waterweg binnengekomen heeft aan boord acht personen van do Noorsche bark Wladimir die met dertien koppen was bemand geweest en vergaan De acht monschen waren op wrakstukken dri vende gevonden in de Noordzee Een der geredden is overleden Dr Thiboul van Maassluis verleende assistentie Men meldt uit Arnhem Do slaking der metselaars en opperlieden is waarsch§nlijk Maandag geëindigd De werklieden hebben de voorwaarden van den Aannemersbond aangenomen nu geen loonsVi hooging maar op 1 April 1908 hel uurloon voor metselaars en timmerlieden 22 cents voor opperlieden 18 ets Alleen vragen ze nog eenige dingen geen represaillemaatregelen erkenning der vakvereenigingen enz waartegen althans de drie patroons bij wie gestaalct werd geen bezwaren hebben Een der drie pillroons heeft uit eigen beweging nu reeds het loon der metselaail van 19 op 20 cents gebracht Men meldt uit Haarlem Gisteravond zgn drie beruchte personen de tapperij binnengegaan van de 69 jarige wednwe Klein in de Kleine Houtstraat en hebben haar bg den keel gepakt en bijna geworgd De vrouw kreeg ernstig letsel aan borst en hoofd De beide anderen stalen de toonbanklade leeg Aangehouden zQn twee der individuen de derde ontkwam Het raadselachtig geval te Dordrecht waarvan wü in ons vorig nummer melding maakten heeft zich reeds opgelost meldt do D C De dienstbode Marie van D ia nog gia terensvond 10 nnr per vigelante naar de woning barer ouders aan de Weeskinderendgk overgebracht waar zi tot rust is gekomen Gistereuocblend is zg weer naar haar dienst Kunnen terugkeeren maar naar het schgnl nog geheel onder den indruk van de dingen van gisteren want toen zg omstreeks 11 nnr een beer mei donker uiterlijk zag aankomen liep zg eensklaps op dezen toe en wees hen een surveilleerond politieagenl aan als haar aanrander De agent verzocht den vreemdeling toen met hem naar het hoofdbureau te gaan waaraan deze zonder veel bezwaar voldeed Hg verklaarde daar op ijoe bnweiyksreis naar Brussel te ziJn en eerst gisterenavond half tien met zgne vrouw hier te zgn aangekomen waar hg intrek had genomen in hotel Ponsen Hedenmiddag 12 uur hoopte hg zijne reis te kunnen voortzetten waarvan nu natnnrlgk niets kon komen Deze mededeelingeo bleken volkomen juist en het meisje werd toen opnieuw in verhoor genomen waarbij zg na eenig aarzelen bekende het geheele verhaal ook dal van hare aanranding 14 daag geleden te hebben verzonnen en ook zelf de dreigbrieven te hebben geschreven Waarom zg dat deed kon zg niet ver klaren In elk geval biykt zij echter iemand te zg o van een hoogst zeiiuwacbtig temperament zoedat het in haar belang noodig zal zijn haar onder geneeskundige behandeling te stellen uit vrees voor erg r De Geld geeft de oplossing van de Ngmeegsche spookhistorie De klopperij en bangmakery komt uit de mareebausseckazerne De hoefsmid der marechaussee heeft om zgn gzer te kunnen smeden de hulp van een voorslaander noodig Onze smid heeft echter inplaata van een knecht een toestel geplaatst waardoor hg én voorslaander kan zgn én meieen bel gzer bewerken Langs de fundamenten der smederg en de onderaardsche gangen biykl hel gespook zich nu voort te zetten Men meldt de N R Crt Gisteravond is onder Oostburg tengevolge van verkeerden wisseLstand een passagierslram in vollen vaart op bielenwagous die geladen werden geloopen De locomotief drong in de goederen wagen en de passagiers werden hevig door elkaar geschud doch kwamen met den schrik vrjj De locomotief is ontspoord en de materieele schade is belangrijk Men meldt nit Hilversnm Bg verschillende ingezetenen voornamelgk winkeliers zgn gisterennacht met een scherp voorwerp groote inkervingen in de ruiten gemaakt waardoor deze er onooglgk uitzien ADVKllTEINTIEN Heden overleed tot onze dif pe droefheid onze geliefile Moeder en Behuwdmoeder Vrouwe Igidia JohaDoa Elisabelli Ledeboer Weduwe van den Heer T P VIRULY in den onderdom van 74 Jaar De Steeg 14 November 1907 DES Haag M J C WIGGERS VAN KERCHEM ViEULï G C C WIGGERS VAN KERCHEM ZwOLiB M E ROIJER VmuLY Mk W H ROIJER Leide Me J T C VIRULY E C VIRULY HoMiE De Steeo Me M A M VIRÜLY M J E VIRÜLY LOHDEH T P VIRÜLY De Steeh H C VIRÜLY Eenige en algemeene kennisgeving Kinderlooze RIJKE Weduwe met 240 000 Mark wenscht spoedig te huwen met netten genonden heer Vermogen ouderdom beroep bgzaak Niet anonyme brieven aan FIDUS BERLIJN 18 Telephoonnet Grouda Aangresloten onder tel no 196 DAALMANS Co Afd Stoomververij en Eleclro chemische Wasschery Fluweelensingel B 649 196 Kon Stoom wasschery en Bleekerg De Rgiends Zon Afd Stoomvorvory en El Chem Wasschery Flnweeleneingel B 649 79 F S SPABNAAIJ ZONEN Fabrikanten Uo we 77 Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 10 DECEMBER 1907 s morgens i i uren in bet Kofflefanis Het SobaakBOU aan den Kleiweg te Gduda ten overstaan vi n den te Hiastrecht gevesligden Nolarts J KOËMilN van No 1 Een goed onderbonden van vele gemakken voorzien Woonhuis met afzonderlgken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANG daarnaast aan den Fluweelen Singel Ie Gonda wgk R Nos 661 en 661a groot 1 are 75 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1908 voor f 440 per jaar No 2 Een goed onderhoniien van vele gemakken voorzien woomiuifi met afzonderiyken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt te Gonda wgk H Nos 122 en 122a groot 59 centiaren Het Ilenedenhuis is verhuurd voor f 144 per jaar Het Bovenhuis is niet verhuurd No 3 Een BOOHKWEEKEBIJ liggende in de tweede Kade achter de Karnemelksloot te Gonda belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 en 1178 groot 52 aren en No 4 Een perceel Hakhoiil en IWaler liggende nabg perceel 3 belendende de tram g Gonda Schoonhoven te Gonda Sectie k Nos 1342 1343 en 1344 groot 54 aren 70 centiaren Betalingen der koo penningen 16 Januari Ie bezichtigen drie werkdagen v6ör den verkoop van 10 12 en 2 4 nren en op dien dag van 9 11 nren Nadere inlichtingen geeftNolarisKOEMAN voornoemd LETEmms m De MAJOOR COMMANDEEEEND OFFIÜIEB van hel 3e bat 4e Reg Infanterie te GOUDA zal MAANDAG den 25 NOVEMBER e k des middags te 1 nfe te zgnen bnreele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering van E Q 350 350 OEROOET SP ££ PEKELSPE a of zooveel meer of minder als zal biyken noodig te zQn gedurende het eerête ha fJaar M90S ten behoeve van de menage der Soldaten alhier in garnizoen Nadere inlichtingen omtrent deze levering kunnen worden ingewonnen by den Eerste LnitenantKwartiermeeBler ten bnreele Jernulemstraal De Majoor Commandeereod Oflcier voornoemd A L BOONACKER ClonDA den 13 November 1907 ZIJ WERKEN voor en achterwaarts allernieuwste model Handnaaimaclilae aplinternieuw 10 jaar garantie te koop voor f 39 S0 Oude machines worden voor den hoogsten prys ingeruild by W VERMEULEN Boogêtraat 78 BoUerdam Teleph 5268 INRICHTING VOOR REPARATIE TEGEN ZEER LAGEN PRIJS Filiaal DOBDHKCHT Vooratraat 267 NOTARIS N F CAMBIERVA NOOTEN TE GOUDA zal in hel openbaar verkoopen I Op MAANDAG 26 NOVEMBER 1907 bg inzet en op MAANDAG 2 DECEMBER d a v by afslag telkens des morgen tl uur in het hotel DE ZALM aan de Markt aldaar Nos 1 en 2 De in volle werking zynde zeer druk beklante en naar de eischen des tgds ingerichte Stoom ¥ asclien Strijkimiclitiiig DE ROZENBOOW aan den KattenBingol wyk Q no 169 te Gouda met de daarby behoorende STOOMMACHINE en verdere WERKTUIGEN die door bestemming onroerend zyn zoomede het daarnaast gelegen HEERENHUIS wyk Q no 168 Hot geheel ter grootte van 24 Aren 65 Centiaren zal worden geveild in 2 perceelen by billetten breeder omschreven II en op MAANDAG 2 DECEMBER 1907 geiyktgdig met den afslag der vorige perceelen Nos 3 en 4 Twee Woonhuizen en ERVEN op den hoek der Cappenersleeg en Wilhelminaslraat wgk G nos 24 en 25 te Gouda Per week verhuurd no 24 voor f 1 30 en no 25 voor f 1 10 De perceelen zgn te aanvaarden up den betaaldag der kooppenningen zjinde 2 Januari 1908 en te bezichtigen nos 1 en 2 de laatste 3 werkdagen v66r den inzet en afslag van 10 tol 12 en van 2 tot 4 nren en op die dagen van 9 tot 11 uren en nos 3 en 4 de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tol 11 uren Nadere inlichtingen peeft toorooemde notaris SoGiETEiTjNSGfiNOEGE 2e ABONNEMENTS VOORSTELLING DoDderdag 21 November 1907 NEDERLtNDSGflE TOONeELVEREeNII l G van Amsterdam Bestuur A VAN DER HORST DirecteurVoorzilter M J TERNÖOYAPÈL Secretari8 3 G W HOMEIJER Penningmeester Rleine Dora Toeneelspel in 3 bedryven naar den beroemden roman van CHARLES DICKENS Aanvang 8 uur Hfl Gewone bepalingen en pryzen Diakenen der Evang Luth Gemeente alhier hebben de eer hunnen geacbten stadgenoolen te berichlen dat zg voornemens zyn hunne gewone jaariyksche WintercoUecte te houden op 19 November a s Namens de Diaken P DEN HERTOG Je De rooker die A HILLEIif s Branies 2 k et sigaar La Lyra 3 n La Devisa 4 geproefd heeft zal toegeven dat deze merken uitmunten door lichte kwaliteit en bijzonder hoog aroma Verkrijgbaar in het magazijn der Firma A HILLEIT Te GOUDA Kleiweg 2 IMT TBLBF Ml Alvorens zijne liikoopen Ie doen bezlehtige men eerst onze SI NICOLAAS COLLECTIE Na de feesten worden kistjes mits in ongesohonden staat gaarne geruild Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzuoht Malaria Binncnkoons Algemeene Zwakte voortdurende Boofdpijn en Qebrek aan eetlust De Echte KINADRÜPPEL5 van Dr DE VRIJ I dragen buiten op de roode doos den naam Jï Nattmng onder neveiistaandfabrielcg merk Men lette daarop Zij ïijn overal verkrijgbaar if 0 75 Ook rechtslreekd en franco van de fabriek tegen inzending van postwlssel a f 0 76 Ctieraisohe Fabriek van Dr H NANNINQ den Haag Vniaitt overal llr VAM IJItSs EIWITSrAU 4 f 1 8 perllterllesch per llterflesch f070 Let wel Een ware nilkomsl voor beter licht en weinig gasverbinik is de aanschaffing van het hangend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Waeht n voor imitatie Beleeld aanbevelend M M VAN LOOIT Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Bubbelebuurt B 13 Teleloon No 117 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT arM OnilVKL IJKE FABRIEHKW Voedert nw Vee met de zuivere murwe merk Sler en W Ei ttitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dlploma Parlja 1900 Negen Gouden lUedaillet ADVERTENTIÏIN in aUe Couranten worden aang enomen door het Advertentle Bnrean van A BRINKMAN k ZOOW 1