Goudsche Courant, maandag 18 november 1907

Maandag 18 INovember 1007 40ste Jaargang o 10400 p i Konmklijke Stoom Wassclierij en Eleekerij BE RLTZETOJl ZOIJ Gouda miwm coiRAiT Dfieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken P IDEEXjIlsra f lECTROr HEHISCHE W ASSCHBRU Telefoan No 8 ADVERTENTIEN worden gepkatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oioote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 luir des raidd Te etoi n Dfo St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijksmet uitzondering yan Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 25 iJjanco perl 0st 1 70 i Afzonderlijke Nommers V IJ ij c E N I E N wan l lntcrico deren names en lleerei eo§luum § Blonseis Rokken Manicli € DoekirMoiren B as Oen l sal 0 l Wie J it üaloencn Dekens Vaclilen Gordijnenjraf kiec4n lee es enjti enz m tol Fabriek Kantoor eii aaiiiien fïig v n j oeclereii van tiur 7 uur n iu PARK FLU WEELEl SINGEL H 6i5 a g iiierika 1 aar ook verlanpjc e inlichtipgcn worden vei strekt 1 i I 1 f l 1 Voor spoedige t Vugbezorging is aan te bevelen de gopderen zooveel ifiogelijk op MA ANüAG f DINSÜAG aMi dl fabriekter behandeling te geven i I i ij fi Op vet zcMik worden de goederen aan huis afgehaald j I i l Jiganten Soósn anz gevraagd in Souqa an omliggenici g mesnten SafirifleUjRe aamnelóing Adres voor brieven enz kgleclro Cliein scbe H assclierIJ Goudal DAALMANS fe C 1 a Alleen in win kels met dtt nithangbord zijn de SlüGER NiiiMicHisBB verkrijgbaar P HOPPE S Rum Arac Citroen Burgundy Opentar e Ver kooping 1 De Candidaat notaris F VAN DER STRAATEN te Gouda ala plaatsvervanger van den Notaris H GROENËNDAAL al I daar Is voornemens op Woensdag 20 I November 1907 desvoormiddags 11 nnr 1 in bet Hotel DE ZALM aan de Maiklt GoQda in eene zitting in bet openbaar t ïorkoopen Het goed onderhouden Winkel en Woonliuis met atzonderljilten opgang hebbend BOVENHUIS aan den Kleiveg te Gonda wi k E nos 43 en 43a kadastw sectie C no 2669 groot 87 Centiaren roet medegebrnik van de gang sectie C no 2827 Het pand ia voorzien van gas en water leiding en verhuord het winkel en woonhuis voor I 380 per jaar tot 1 Deo 1907 het bovenhuis voor t 225 per jaar tot 1 Mei 1908 Aanvaarding bij de betaling der koop p nningen Op 30 December 1907 of vroeger onder gestanddoening der loopendo huur Te bezichtigen 3 werkdagen v6ór den verkoop van 10 12 en 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur ratts yoorat belet vragende voor de bovenwoning Nadere inlichtingen ten kantore van notaris GROENENDAAIj voornoemd alsmede ten kantore van den Notaria G FIKKERT te Loenen a d Vecht SAMOSWIJN 0A cent ptr JUteh Aanbevelend Firma Herman Zoon flouaa Druk vin A BRINKMAN k lis QBbrs Bisping Groorste sorreering Heer en Hoeden Petten Baretten nieuwe modellen lageprijsen l li liilliK Naaimachines NUTTIG St NICOLAAS CADEAU Onderricht gratis ook in het moderne bordnren en stoppen S 1 3iT O E SS lv £ A T S C lï A e r IT V o mmüBHIj IHlin vertegenmoordigd door méér ten SO eigen ülagamOnen G OUDA Kleiweg 100 IMoord BrabftBlsch Schoen eo LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heereii Dames en Kinder Wlater Artikelen SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend OVERA I TERKRIJQBA A R C SMITS AUe reparatien en aaBgemeten werk tWRÖDE BLAp f4 = Stadsliiéuws GOUDA Ib November 1907 Hat saldo van de uitvoeringen van Goud Bchejl Toestandeij Uen vourdeete er armen van Gouda gegf en door de U C Dilettan tencl ih 8 verdei lid overide navolgende ver Armbetlunr m Hulp Comité iprg St ElisabMhveroeniging Oe l8kol ie Hulp in Nood Kindervoe C Kaaivoteeniginst jWerkverschal r j te mej D Edauw slaagde te s G avenl e voor het 4X amen apothe i i PLAATSELIJKE ARBEIDSBEURS 1 1 Aangeboden 1 KantoorhJdiende 1 nii kelbedionde 1 opperman 3 taliliuisknechts 1 voor graafwerk 7 voor los wi rkp 4 voor lichte werkzaamheden 1 werkster 4 dagen in de week 1 werkster 1 dag in de week 1 dag ot tweede meisje Gevraagd 1 Loop ol pakhnisknecht 1 voor bgverdienste 1 ertster 1 kindermeisje 1 dagmeisje 1 hallwai schoenmaker Geplaatkt 1 Loopjongen 1 loopknecht 1 pakhnisknecht Voor de benoeming tot 2d6n onderwijzer aan de openbare burgerschool aan de NoordWestbaitensingel te s Hage wordt voorgedragen als No 1 de heer P Den Hertog alhier Stbïkfkekk De voordracht voor onderwijzeres aan de openbare lagere school II bestaat uit de dames N Schriek te Gonda en A A Emck te Ridderkerk BINNENLAND ST ATEN G EN E U A A L V K U B U M n B H V rgadering van Vrijdag 15 November In de vergadering van heden worden de replieken gehouden naar aanleidiqg van de debatten bg de Algemeene Beschouwingen der Staatsbegrooting De heer Heemskerk constateert daarbij dat uit de discussie gebleken is dat de geheele Kamer met uitzondering van de sociaaldemokratische fractie de vakbonden die politieke actie voeren als een ziekte in ons staatkundig leven beschoiwt Verder is aan spreker s diagnose dat bet Kabinet door zijn hallslachtig karakter aan een zjjde zwak waa en dat bet anderzijds de vrij Iiberalen had afgestooten volmaakt recht wedervaren door de discussie van giater Wat de niet verleening van eet decoratie aan dr Knyper betreft eigenaardig is dat de Regeering een Staatscommisiie van Grondwetsherziening iqstelt den arbeid dier commissie naast zich neer legt en den voorzitter dier commiaie decoreert maar terwijl uit den wetgerenden arbeid dien de Regeering bjj haar optreden door dr Kujrper vindt nagelaten brokken bij elkaar zoekt die dan bjj de Kamer indient en dan vader dier wetsontwerpen niet decoreert Waarschijnlijk achtte de Kegeering dr Knyper door deze handeling voldoende gedecoreerd Aan de rechtsche coalitie ontbreekt niets en er is geen andere partijforraatie noodig En het Kabinet moet den tjjd dien het nog rest ala zaken kabinet beateden tot aan de Grondwatiherztening Dan kan t voor z n bi DMl ItTUi ol iterreD dit da baat Bor glsins e6n jZou schoon iets vindt ar Wheer Borgesiusj wil niet dat het Khbinet èfeb zaken kabinet ztj Het moet stervijn zp beginsel In dat geval vroege p4 eer Borgesins dar soma thans jeedj een crisis wenscht Zoo ja dan wenscht sjM te constuteeren dat nietghu do oorlogslak l hoeft gehanteerd i De heer TroelBtra bleef volhouden dat by do kwestie van de Zuid Amerika l n den Bathpoldpr en do mijnconoossies het particuliere belang méér dan het Staatsbelang beljartigd is Minister Veegens wiens goede troW nafaiirlök buUen verdenking bloll heelt als Mgzinnig demukratisch minister gehandeld tegon het part program dor vru zinnigdemolrateu intake monopolie Du nlstraffing giater door den minister tut spreker gericht hoeft dun ook weinig indruk op hem gemaakt Verder eed hó uitkomen dat het blan coartikel door de sociaal domokraten slechts wordt aangegrepen als middel om misschien te komen lot algemeen kiesrecht althans een meer demokratisch kiesrecht En spr doet een beroep op de demokraton der roAhterzjjde om in die richting mede te gaan Spr verdedigt uitvoerig de sociaal loraokratische partij beschuldiging van terrosisme door den heer Kolkman geuit en bleef ernstig waarschuwen tegen het clericale gevaar In zijn nader betoog omtrent de kwestie der vakorganisatie bestrijdt pr de g oepsvertegenwoordiging die sedert 1903 is opgedoken als strijdmiddel togen de zelfstandige vakorganisatie De heer Drucker verwet den hoer Kolkmen diens onparlementair advies aan de Regeering dat eergevoel het Kabinet moest gebieden om ontslag in te dienen In de eerste plaats hebben de vrijz liberalen niet in het algemeen nog met de Regeering gebroken maar zelfs al zou des hoeren Kolkman s conclusie gister juist zjjn geweest dan was n6g de grens van wat de oppositie geoorloofd is overschreden De heer Kolkman verklaarde hierop dat hij den minister dankt voor ziJn gister gegeven verklaring ten opzichte van het incident tusschen spreker en hem Spr zon de door den heer Drucker gewraakte woorden niet hebben gesproken als hij geweten had dat hier een misverstand in het spel was De heer Borgesins nader het beleid van het Kabinet verdedigende protesteert ernstig tegen een hedan ochtend door den heer Heemskerk tot hem gericht verwöt als zou hij als lid van de commissie van rapporteurs van de Arbeidswet het voorloopig verslag hebben vertraagd Spr doet hierover oen beroep op dr de Visser voorzitter toenmaals der commissie De heer de Visser Dat beaam ik volkomen De heer Boodhuizen 0 zoo Maar zou gaan de praatjes nu het land door iLuidruchtigo interrupties en protesten De minister president doet in zjjn repliek uitkomen dat de Regeering bjj instelling van de Staatscommissie voor Grondwetsherziening zich volkomen vrijheid voorbehield omtrent al dan niet overneming van de adviezen der comnissie in het Regeeringsontwerp De minister constateerde voorts met genoegen dat de heer Tydeman ondanks de gister afgelegde verklaring overleg niet buitengesloten acht De raad van den heer Heemskerk om tot aan de behandeling van de Grondwetsherziening te fnngeeren als zakenkabinet zal de Regeering niet aanvaarden daar dat juist zou getuigen van zwakheid van dit Kabinet door den heer Heemskerk zoo gekritizeerd Spr antwoordt den heer van Karnebeek dat deze de bedoeling der Regeering om het ingetrokken ontwerp betreflende het bl vende gedeelte voor den dienst 1908 weer in te dienen juist begrepen heeft Betreffende de vakvereenigingen merkt de minister den heer TroelBtra nog op dat de ambtenaren ook in bet frivata leven niet moeten ver geten dat zü verplichtingen hebben tegenover den Staal Dit is echter geen beletsel voor de vrijheid van het individu Het al emeen debat wordt hierop gesloten en hoofdstuk I goedgekeurd Hierna komen in behandeling de WestIndische begrootingen allereerst van Cora ao waarby de heer van Kol betoogt dat het geld Vragtndag De heer de Visser richt tot den minister van Ooilog de vraag of het waar is dat aan inilliciens te Amiterdam wien eerst officieel tegen 28 November groot verlof was toegezegd thans van hoogorhand is meegedeeld dat zg van dezen datnm nog 4 maanden in dienst moeten blgven zoo ja wat aftnieiding i geweest tot dezen maatregel die teleorstelling heeft veroorzaakt vooral voor beo die reeds een nnmmerverwisseiaar badden genomen j De minister erkent dat het bedoelde bericht in hoofdzaak juist is Hy zegt dat de aanleiding lot den inaitregel is dit s minister s verwactiting dat het ontwerp betreffende het blyvend gedeelte vóór 1 December wet zal zjn geworden niet meer verwezenlykt kan worden Waar de loop der zaken tot s ministers leedwezen tot vele teleur teUiag aattleidlsg hoeft moeten gaven tett de minister zich een middel te zullen vinden om daaraan zooveel mogelijk tegemoet te komen Bjj de voortzetting der discussie over de WestIndische feegrootingen zette de heer Reyoe uiteen dat de bodem van Curasao verwaarloosd wordt ook door de schuld van de bevolking zelve Om hierin verbetering te brengen moeat in de pachtcontracten de verplichting tot bodemverzorging worden opgenomen De heer van Vnaren bespreekt de reorganisatie der belastingen welke hy van groot belang acht voor den economischen vooruitgang der bevolking Spr constateert achteruitgang op elk gebied Maandagmiddag voortzetting PROVINCIALE STATEN ZÜID HOLLAND Naar aanleiding van een adres van de vereeniging Scbnttevaer waarin geklaagd wordt over het onregelmatige en de daarniiast belemmerende aanleggen van vaartuigen in de Turfsingelgrachl te Gouda deelen Gedeputeerden mede dat h i in den toestand dat steenkolenschepen voor de gemeentegastabriek te Gouda bgna midden in het vaarwater moeten bigven liggen gedurende het lossen verbetering zal worden gebracht door het achteruitbrengen van de schoeiing Waar het hier geldt uitvoering van het reglement van politie voor de Gouwe geven Gedeputeerden in overweging hun het adres te renvoyeeren om daarop een beschikking te geven INGEZONDEN Buiten verantuoordelijlclmd der Redactie Oeachle Bedactie I Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer C Ritmau in het Dagblad van Goada van 12 November zoudt U ons zeer verplichten met opname van het volgende De Rotterdamsche Tooneel en Operette Vereeniging opgericht 1 Aug 1906 verzoekt ons mede te deelen dat de Hoofdrollen in Jonge Harten van Uarcellos Emants op Zondag 17 dezer in de soeieteit Ons Genoegen alhier zullen worden vervuld door de zelfde dames en heereo die op 29 September te Gouda met succes zgn opgetreden in Jan Ongeluk te weten de Dames J Berg Jt en B Clement en de Heeren J V d Hofit P J de Vos en P J Simons Daar de heer Sitman in zyn ingelonden tak bat voontelt alaol da vooritelUng van Jonge Harten door andere Acteurs wordt gespeeld dan in Jan Ongeluk zgn opgetreden en deze valsche voorstelling het bezoek zon kunnen influenceeron zouden wy U zeer erkentelgk zyn met het bovenstaande te willen opnemen Met de meeste hoogachting C H KRIEK Voorz der R T O V Rotterdam 14 Nov 1907 Geachte Stadgenoolen l Wolk een zegen voor een moeder die het haar kiod zoo van harte gunt voldoende te worden gevoed Maar het is winter en er is niet genoeg om te weten van avond in de zaal van de Vereeniging Tot Heil des Volks daar wordt hun in liefde voorgezet wat goed zal smaken Welk een zegen voor velen die zich met hunne kinderen aan den disch scharen en allen hebben overvloed om dan te denken aan zoo vele behoeltige kleinen en daarvoor een gave af te zonderen met de gedachte wy menschen zgn toch ook geschapen om elkander lief te hebben en te helpen Ala ik dit niet meer doen kon hoe vervelend zon het my dan in de wereld zyn en daarom ziedaar vrienden van Heil des Volks een gave en zorg maar voor degeiyke kost Welk een zegen zich opgewekt te gevoelen om eerst te vrageff T or arme kinderen en dan uit liefde alles te regelen zoodat elke avond een honderdtal arme kinderen aanzitten en roepen hoera I daar heb je die kitten met rystepap en die dikke boterhammen weer Ja dat alles is een zegen wanneer wg met de kinderen daarvoor God dank zeggen En geachte stadgenooten dat staat ons weer te wachten en wg hebben weer moed om ü vriendeiyk to vragen voor do arme kinderen Wilt ge ons uwe gaven weder toe vertrouwen wg zullen zorgen zoo als nltgd dat ze gebruikt worden zoadat het uwe goedkeuring kan wegdragen altyd gedachtig aan de spreuk waar de noodvlag waait vraagt daar niet naar de n tie In do week van 18 tot 23 November hopen wy bg U aan te kloppen en wy vertrouwen dat gy denken zult aan het woord Wees gezegend wees ten zegen Namens de Commissie H A TOEN Secretaris Postkantoor te Gouda Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende bnipkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de Ie helft der maand November niet zjjn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland S V d Kop Alkmaar Dullius Donna Utrecht H Jaspers P Berkel Botteodam Briefkaarten A Jager Alkmaar A V d Berg Leur No Aan de alzeiijders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermolden opdat deze hg onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post en Telegraafkantoor M C HENNEQUIN Predik beurt bt de Remonstraatsobe Oereformeerde Oemeente alhier Zondag 17 November s morgens lO i uur Ds P KIELSTBA Predikant te Oegstgeest