Goudsche Courant, dinsdag 19 november 1907

40ste Jaargang Dinsdag 10 November 1907 No 10491 DE OOEDKOOPSTE i DE MEEST PRACfTlSCHE DE MEEST VOLLEDIC zgn beslist die der Fiima aUB LADtBS JOUMSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en oen gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAH OB CaiL t KiBIV S BASHIOKS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VKAAOT üw Boekhandelaar Proetnummem Alle met ko tel Uoll BIjooegsel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag fiOlMHE COEMMT i ieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefoon o 8 ADVERTENTIEN worden gepliatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Grd e letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advevtentiën ot 1 uur df midd TeletoinWo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzond erlijke Nommers VIJF CENTEN t tmm m hai il L Hal bnie uchnUlylM m mtklulyktti ro Umld4el voot Hnw en vaoril damei en Klndenohoenwerk UdeApFretuulvuG ia Mail r C Birlla Intli Str 14 M Mn o M nut w fabrlAfintk Virtryitav Sim KtMin l iMmnrt Hlntirtat 4r prVM iM I IL QaHwiil aaRal ky W urlaiiaaR Arafea rs x i PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Rum 35 J R POOR I ilCHTEN RHEUMATIEKUIOCnS M£T SUCCES OMRUIKT Verkriigmur in n£sa HENV ui50cf3 r clsl mfïXi NJ H H Apothekers en Drogsten Ir Ad iUCHTERi U Hotterdam Te Gouda bg C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co AVesthaven 198 BltlUke Prlliien m Kleinste Winst BEÏÏIS VAÏT ROTIËBiDiM L K H K StaataleenttiQen PoRTüOiii OhUg 5e Serie Ir 050 3 59 Oblig e Serie Ir 2500 3 59 UosuND Iwang Donibr Obli giiticn 4 96 4 Aim Japan Obllg tien 1899 4 77 44 CoLDiiBu Oeconsolideerde Buitenlandsche Setanld Recepis h 100 IV 241 4 4 101 X l 97 i 100 4 19 4 190 Hypotfteek Banken Aandb idem idemPandb Botterd Hypb Pandb Eotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelpe Hypb Pandb Otrechtsche Hypb Pandb WeatlandscUe Hypb 4 IOO7 Pandb ZnidHoll Hypb 4 J9 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Neder Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewözen van üeelger Nortbw Pac Hyp Bank I 96 99 99 35 98 m Pandb BataalseUe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 44 Pandb Hollandsche Hypb Scfieêpvaart MaaUehapftijen Pand Holland öulf Stv Mó Pandb Nationale Hypb 3 Paudb G Hypotheetbanfcte Amsterdam 4 367 Spoorvtet Ueninyeu TALiB Oblig Zaid Itoliaauaolie Spw lMy A Premieleenüufen bui QiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Diversen Mg tot Ëxpl Laan van 89 Meerdervoort 1902 Ontvangen de NOUVEAUTÉS iu Wiiiteniiaiilels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFPEN BLOÜSBN PELTERUBN enz tegen de meest concarreerende prijzen ADV ElVrE TIEiN Sociëteit Oiis Geaoegen Zondag 17 Noveiuber ni Rottei damsche Tooneel en OperetteVereenigiiig OPVOERING VAN Jonge Harten Blppel in drie Bedcjven door MABCELLUS EMANÏS GEVOLGD DOOH mr CAIMMilCN Klncht Operette Komiek in één Bedrijf Heer dan 60 maal met het grootste succes opgevoerd Optreden van Ie Heeren B J v u MOUST LACHEN LACHEN Zegt ht voort Bareaa 31 unr Aanvang S aar precies Prgzen der Plaatsen 1 O M 0 M en f 0 3S Leden gonone rednctie Plaatabespreking op den dag der Voorstolling van 12 tot 3 anr VmeölgiDg ARMËBdZORG Aldeiling BIIOHHKNHVIS KOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich v ten doel om oade gebruikte en overtollige haishoudeljjke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repaieeren en hooldiakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prjjzen te verknopen De daarop behaald Winst komt geheel ten coede a n de neMr ite Vereeniging ArMiH or0 I EftlM B SUCCK De Wereldberoemde Superior üruivenU fsthoning Extract wordt annbovolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoe et Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIANTUE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Ntdtrland Frankrijk Dtiitidiland Engeland Amtrika Ned Ind i Oranje Rivier Kolonie Tremevaal ent MBLIANTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond HKLIASTHE in flacons I 0 40 t 0 70 en f l MBLIANTHS in doezen tabletten 1 0 40 en 1 O rO Eenige fabrikanten H JV VAN SGHAIK Co Koninkljke Stoomfabriek De Honlngbloem Den Haag Verkrggbaar by Kirma WOLEW Co Westhaven 198 Oouda ÖRENUBL Gouda K H VAN MILU Veerstal B 126 ouiA A BOOMAN Moordrecht PINK3E Nieawrkerka d rjiel A N v s ZESSEN Sthoonkoven B v WUK Oudeaatrr A SCHEER Haaitrechi P W v EDE OwUimter K van dbk HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPfK Moercapelle D v d ST U Wèil J HOLST M KOLKMAN ARÏf VAN DER HEIJDEN Waddingmeen P A uk GROOT A o JONGH Oudermier J P KASTELEIN PoUhrtekerdam ü BIKKER te BenKhof WfiAKSCHIJWI l G Laat U niet misleiden door 6fïy coo Het klooster SatuttaPaulo AbiH bestaat niet dim Siroop van geenerlel waarde Vinuin Saoguinosiiin iii Vacuo fit Mijn do hter had werk dat voor haar te zwaar was zij zon daarmee zekerte gronde gegaan zjjn daarvoor haalde ik haar thuis Zfj was o zoo zwak geworden Geen eetlust slecht slapen hartkloppingen altgd moe en lusteloos Ikwerd er hopeloos onder want de medicijnea die zg kreeg hielpen haar niets ï Ten einde raad ben ik met de Sangninose begonnen maar wat een prachtige uitkomst Eerst at zg niets nu eet zg heerlgk Eerst zag ziJ bleek als was nu heeftzü roode lippen en tandvleesch ook slaapt zg goed en wordt verkwikt wakker in een woord de Sanguinose heeft haar heerlijk en afdoende geholpen Wg zgn Uzeer dankbaar voor dit prachtige middel en U moogt van dit schrgven gerustgebruik maken Pretorius traat 31 Den Haag IVIej WEIJSTERS uei PriJB per iieou f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 WACHT U VOOR NAMAAK Hebt Gij reeds kennis met den VIIGENHONIG gemaakt het beste middeltegpi den Hoest P Te Goula bü WOLFF Co Wssthaven aamiatnMiiiiM B kroond TentoonI toll I n gSoh oaain Kker y i Hage Ang 18M Zenuw en Maa lijders wordt uit overtuiging als een werkelgke bul in ru nood bet boek kaaiig poetir rui aU i Mtr au gekleurd BolioanwM k Varkmbuur to winkelkua a homwik Qïüm rlan Drogwyao an Man HM Ked op aawit en ntbrlekamark Acwt W Sirtonawi AmhMO aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart vordt d t boekje franco per poot toegezonden dour BW KPOBL 8 liookhan TIa tbomm l Fulkste kwaliteiten Hel Wapen van A§teii i Afdeeling Wi kdezploitatie i Nu BOOMBOTKB steeds duurder wordt de prys la nu reeds 80 ot per pond barelen wij blsonder aan TVCVT VD a overheerlijke Hollandsobe Uèlangein UrXca 9l3iJuidn S pakjes van 2 ons i 2 ot p pakje ATVCÜT T nfe overheerlijkeDeensQheUélange altgeV3rl BJBiJjJDin 5 wogen h 72 ot per anderhalf pond Beide kwaliteiten munten uit door heerlijke fijne lucht en smaak en bakken bruin evenals Boomboter Verder puike kwaliteiten 64 60 56 64 en 48 ot per anderhalf pond Tot de goedkoopste kwaliteit toe is beslist zuiver van luohf en smaak i 3 ÏEEMT PMEF EN 6E BL IJFT ER BIJ i=Q 1 Als een PREMIE op de GEREGELDE AjFNAME onzer artikelen geven wij BONS cadeau welke een waarde hebben van 10 cents en inwisselbaar zyn voor Cadeaux of voor geld 50 bons voor 5 Gulden Elgeo VerkoephMlgen HET WAP EiV VAM ASTE Te GOUHA Wijdstraal 1 7 Grootste omiet V Handels en Winkelezploitatie JIaatsohEippt voorheen U OIE8ELEB Bulteolandscil tverzlclit Kenter seint nit Londen 16 Nov Het haweiyk van prins Karel van Bonrbon met prinses Louise van Frankrijk is heden te Wood Norton op het slot van den hertog van Orleans met groote praal voltrokken De kleurige toiletten en de vroolijke uniformen leverden een prachtigen aanblik op Onder de gasten waren de Koning en de Koningin vim Spanje de Koningin van Portngal en de voornaamste leden van de imilie Orleans Reuter seint uit Tanger 16 Nov Ëen telegram van admiraal Fhilibert deelt mede dat do mehallah van Moulay Hafld geheel en al is verslagen door da troepen van Anions die Abd el Azis getrouw waren gebleven De slag had plaats te Bouriki De redevoering waarmede de nieuwbenoemde president dor Kussische Doema Nikolaas Chomjakof zijn ambt aanvaard heeft is een teleurstelling geweest De president dankte voor de eer die men hem bewees door zijne benoeming en hoopte dat het vertrouwen in de Hnssisclie eenheid hem kracht en uuied zal geven om zjjn ambt waar te nemen Hij is overtuigd dat alle afgevaardigden bezield zijn met het vaste voornemen om Ensland te helpen de wonden te lieelen en den monarchalen wil van den Tsaar ten uitvoer te brengen door medewerking aan den wetgevenden arbeid Geen woord over de constitutie Dat hadden de Kadetten niet verwacht die in Chomjakof een der Octobristen zagen welke voor de constitutionneele instellingen zeggen op te komen Hunne teleurstelling spreekt zich ook uit in de artikelen in de pers Liberale en radicale bladen ziJn zeer slecht te spreken over de redevoering van den Doemapresident De jBjetsj wijdt er een hoofdartikel aan Waarin het blad die toespraak een onvergeefljke font noemt het is nu gebleken dat Chomjakof s politiek standpunt dat der rechterzpe is dat 3ijn constitueele begrippen gelijkluidend zgn met die van Foerisjkewitsj en den Bond der Russische Mannen Als gevolg van den indruk dien de redevoering van Chomjakof op de Kadetten maakte trok Maklakof van de K D partij zijn candidatnnr voor bet vicepresident chap terug Cit het werkprogram van Chomjakof kan nog worden medegedeeld dat htj zoo min F E Vil LET 6 X HET TWEEGBVECerT Roman naar het Rtfssi 16 In de volgende equipage zaten luitenant KIrilin en de jonge Atchmianow de zoon van denzelfden koopman Atchmianow wien Nadjeshda Feodorowna 300 roebel schuldig was en tegenover hen gebukt met de beeuen over elkander geslagen klein accuraat bet haar aan de slapen naar voren gekamd zat Nikodim Alezandrowitcb Het laatst kwamen Van Koren en do diakoon bij den laatste stond de mand met viscb Rechts 1 riep Samoylenko luid als men een wagen of een man op een ezel tegen kvam In twee jaar als Ik de middelen en de meBsohon gereed heb begin ik de expeditie vertelde Van Koren den diakoon Ik ga van ladiwostok de kust langs tot aan de Beringstraat en van daar tot de monding der Jeniuei We ontwerpen de kaart bestudeeren fauna en flora en houden ons met geologische anthropologische en ethnographiiche onderxotUDgen b xlg Hat hintt ran Je xtltran mogelijk openbare vergaderingen wil houden en de zaken zooveel mogelijk in commissievergaderingen wil doen behandelen De Doema zal maar tweemaal per week in openbare zitting bijeenkomen ten einde het aantal redevoeringen zooveel mogelgk te beperken Want Chomjakof meent dat het eindeloos gepraat in de beide vorige Doema s de hoofdoorzaak van de spoedige ontbinding is geweest En daar Chomjakof meent dat de Doema niet raag vergaderen voordat de president aan den Tsaar is voorgesteld schorste by de zittingen totdat deze voorstelling zal hebben plajita gehad V Uit Toub n komt bericht Van oen nieuwen verrader Dicht biJ lietlort van de Colle noire liep een man die er verdacht uitzag Het was Zaterdagavond om vijt uur De schildwacht gaf hem bevel zich te verwgderen maar de verdacht uitziende persoon verwijderde zich niet De schildwacht vond don persoon toen zoo verdacht dat hjj don wachtpost waarschuwde De verdacht uitziende persoon werd in hechtenis genomen en naar Toulon overgebracht De gevangene hoot Max Schumann en had een kaart bj zich van Oostenrijk en een kaart van Beieren Het is best mogelgk dat deze Schumann werkelijk is waarvoor hij wordt gehouden Maar men moet er toch biJ bedenken dat na alle ongerechtigheid die er in do laatste weken is ontdekt ieder vreemdeling en bovenal ieder Duitscher groote kan loopt in Frankrök voor een spion te worden aange zien De rechter van instructie Leydet heeft zich Zaterdag bezig gehouden met Berton den I eserve olflcier die beschuldigd wordt van heulen mot Duitsche handlangers Zaterdag heeft er iemand getuigd dat Berton hem toen hiJ onder dienst was te Bourges verzocht had om een bepaald soort kogel De maitresse van Berton is ook bjj den rechter van instructie binnen geweest Wat Ullmo betreft schijnt het nn wel vast te staan dat hiJ in betrekking Blond tot André en Mérindol André en Mérindol zijn leden van de groep die onlangs in en nabjj Tonlon gevangen is genomen Ullmo moet zich gericht hebben tot André om geld vau hem los te krggen Het was in een tjjd dat Ullmo grof speelde en bezig was zijn erfenisje op te maken Andrè schijnt Ullmo al eerder zijn diensten aangeboden te hebben Onder de stukken die Ullmo nit de kajuit van de Carabine had ontvreemd behoorde ook een geheime opgave van signalen ter af of je met ons meegaat of niet Het is onmogelgk Waarom Ik ben niet vrij gehuwd De diakonesse laat je wel gaan We zullen voor haar zorgen of nog beter zon het zQn als je haar overhaalde om in het klooster te gaan d t zon je de mogelijkheid openen monnik te woMen en de expeditie t vergezellen als geestelijke Ik kan je die jietrekking wel bezorgen De diakoon zweeg Ben je goed op de hoogte van de theologie P vroeg de zoöloog Niet heel erg Hm Daarin kan ik je niet helpen daar ik zelf met de theologie weinig bekend ben Je moet mij maar een lijst van de boeken gaven die je noodig hebt dan zal ik zo je van den winter uit Petersburg toezenden Ook moet je de geschriften van geestelijke reizigers lezen onder hen zgu degelijke ethuologen en kenners der Oostersche talen Als ge je zoo eenigszings op de hoogte hebt gesteld zal het je gemakkelijker vallen zelf aad het werk te gaan Maar zoo lang de boeken er nog niet zijn moet je den tgd niet nutteloos laten voorb gaau kom dan bü mij en we zullen ons met het kompas en de meteorologie bezighouden Dat alles il osTermïdelp ae Die Ijjst van signalen heeft Ullmo langen tijd onder zich gehad De marine heeft nn nienwe signalen vastgesteld De stukkon waarop de nieuwe signalen zgn aangegeven zijn Zaterdag aan boord gebracht van de Fransche oorlogsschepen die te Toulon liggen Ook in Duitscbland worden tal van ontwerpen voorbereid dio aan den Rgksdag in de nieuwe zitting zullen worden voorgelegd Wat daarvan bekend is geworden heeft in hel Dnilsche Eyk nieuwen schrik veroorzaakt Weliswaar heeft do Kageering besloten met hel oog op den economischen ernst der lijden de belastingplannen nog eens in overwogiog ie nomen maar uitstel is geen afstel en het Doilscbe Ryk heofl zeer venl gold noodig Want de bewapoiung te land en ter zee wordt steeds voortgezet Do Bondsraad heeft nu weder de nieuwe vKjotwel goedgekeurd die aanzienlijke uil gaven eischen zal Hel voornaamste doel dier wet is de verkorting van den diensttijd der linieschepeu van 25 lot 20 jaar De regeeiing meent dal do linieschepeu snel veronderen en d it dus de vloot niet de gevechlswaarde zou behouden die zjj naar do regeering meent mooi hebben Met eenige voldoening wordt gemeld dat van een bespoediging van den aanbouw der schepen die oorspronkelijk ook overwogrti werd thans niet meer gesproken wordt Dit vermindert de linancieele bezwaroo wel eenigszins Maar de verkorting van den levensduur der schepen zal toch al belangrijke uitgaven met zich brengen Vooral omdat nieuwe schepen steeds veel duurder worden dan de bestaande gedeeltelijk omdat de prijzen voor het materiaal gestegen ziJn gedeeltelijk ook omdat do eischen aan groote en dns aan bewapening en bemanning gesteld steeds toenemen De aanvankelijk geraamde kosten voor do uitvoering der vlootwet zijn reeds aanmerkelijk overschreden En de Rgksdag wordt steeds voor nieuwe en hoogere uitgaven geplaatst terwijl van de draagkracht der natie reeds het uiterste wordt geéischt De plotselinge ongesteldheid van den Engelscben premier Sir Henry CampbellBannerman heeft in Engeland diepen iudrnk gemaakt Men was zoo gewoon in den Hinken krachtigen hardwerkenden minister het toonbeeld van gezondheid en levenslust te zien en wordt nu eensklaps opgeschrikt door de ervaring dat de 72 jarigo niet meer in staat is alle vermoeienissen van het af Zóó staat het eigenlijk mompelde do diakoon lachend ik doe moeite om een plaats te krijgen in Midden Rusland en mg n oom Protojerei heeft beloofd mjj behulpzaam te zijn Als je met je medega heb ik hem voor niet moeite veroorzaakt Ik begrijp V aarzelen niet Als je gewoon diakoon blijft die slechts op de feestdagen verplicht is godsdienstoefeningen te honden en de andere dagen van het werk uitrust dan ben j e over tien jaar nog dezelfde als na en hoogstens fon baard rgker geworden als je integendeel over tien jaar vap de ex peditie terugkeert zul je een ander mensch zijn en je kennis vetrjjkt hebben dan is er iets van je geworden Uit het rgtnig der dames klonken tonen van schrik en verrukking Men reed op een weg die langs een steile rots was uitgehouwen hot scheen of men over een plank ging die aan een hoogen wand was aangebracht en ot men ieder oogenblik in de diepte zon neerstorten Rechts lag de zee links een bruine wand met zwarte vlekken roode aderen en krnipende wortels en boven hen als nienwsgierig zich neerbuigend hingen dennetakken naar omlaag Na oen oogenblik hoorde men weder lachen en geschreeuw men reed onder een reusachtige neerhangende rots door Ik begrijp niet waarom ik met a mede mattende offlcieele leven te verdragen Die ongesteldheid komt vooral op dit igenblik zeer Ie onpas daar het kabinet hard aan t werk ia voor het gereed maken van het program voor de aanstaande parlementszilting Zoo ik mjj niet vergis zegt de Londenscha correspondent van The Manch Gaardian zal het werk vau de a instaande winterzilting zeer veel winnen door de herlstpauze en zal da wereld verbaasd slaan over den krachtigen oogst van wetsvoorstellen die in Januari en Februari boven den grond zal komen en iu de lengte naar wiJ hopen vrucht zal dragen De regeoring heeft in de beide laagte zittingen geleerd dat krachtige voorstellen het best gedgen bjj den legeuwojrdigen toestand der politieke atmosfeer Het is dwaasheid zich voor de Lords te vernederen Zoo zg slechts slappe onbeleekenende voorstellen voor zich zien gaan zg meenen dat de regeering bang voor hen is en verliest deze tevens den krachtigen steun van haar eigen aanhangers i link legen de Lords optreden ia de eenige manier om hen tot toegeven te nopen Eu daarom znUen de wetsvoorstellen die de regeering opmaakt van kracht en beslistheid getuigen De onderwijswet zal voornamelijk den nadruk peggen op hot beginsel van leekentoezichl de licensing bill zal invoering van localopiion brengen in Wales en de wet op do haven van London zal een nienwe autoriteit scheppen die met groote volmacht zal worden toegerust Verspreide Berichten DüITBOHLAND Het lijk van prins Arnulf van Beieren is van Venetië te MUnchen aangekomen Het heet nu dat de prins niet aan fluenza gestorven is maar geduelleerd beeft en daarbij gedood getforderi is De koningin weduwe van Saksen Carola is bedenkelijk ziek ziJ heeft een ontsteking van het celweefsel van het hoofd Weer is een brandweerman in Sakseu ditmaal in Ober Luogwitz schuldig bevonden aan brandstichting Een groote boerenhofstee is in vlammen opgegaan door toedoen van dezen brandblussoher Rusland Eenigen tjjd geloden zjjn in Oost AziS naar men weet een aantal kanonneerbooten verbrand Na is iets dergelijks op de Baltische werf in Petersburg geschied Het grootste gedeelte van de helling is vernield gegaan ben zei Lajewsky Hoe dwaas en smakeloos Ik moet naar het Noorden vluchten mg redden en rgd met u mede naar zoo n zotten picnic Maar zie toch eens welk een panorama zei Samoylenko toen de paarden zich naar links wendden het dal van het gele riviertje zich aan hen vertoonde en de vier zelve glinsterde goei troebel Ik zie daar niets schoons in Sasja antwoordde Lijewsky Altjjd door de natuur verrukt zijn wil zeggen de armoede zjjaer verbeeldingskracht toonen in vergelgking met hetgeen mij mijne phantasia voor oogen toovert zijn al deie beken en rotsen ellendige rommel anders niets De rijtuigen reden langs de oever van het riviertje De hooge bergachlign oevers naderden elkander hier en daar het dal werd smaller en gejeek een bergengte De rots welke zij langs trokken was door de natuur nit renzensteenen opgebouwd die elkander met zooveel geweld drukten dat Samoylenko telkens onwillekenkig zuchtte Nauwe spleten doorsneden hier en daar den somberen schoenen berg vochtig en geheimzinnig woei het daaruit den rgdenden tegen door de spleten werden andere bergen zichtbaar rose en brnin lila en roodkleurig of door helder licht bestraald Wordt Tervolgd i I