Goudsche Courant, dinsdag 19 november 1907

twee kanonneerbooten z9n verbrand en twee zwaar beschadigd De soliade wordt geschat op meer dan een hall millioen Kbl Marokko Dezer dagen zou ontdekt i jn dat Mooren binnen en bniten Casablanca henlden met elkaar om een aanval te wagen op de stad Er zonden wapenen en ammnnitie gevonden ziin Amekika Volgens een telegram alt Uarango in Colorado hebben bg den Mc Elmo Canon troepen der Unie en Indianen van de Utestam met elkaar gevochten wanrbg de Indianen met een verlies van 6 dooden werden verslagen BINNENLAND De Eerite Kamer is ter vergadering bijeengeroepen Dinsdag 26 November des avonds te 8 nor Bg acclamatie is gisteren door de Centrale Antir Kiesvereeniging te Sneek tot candidaat gekozen dr A Kuyper Gemengde Berichten De gonvernenr van Celebes seinde 9 en 1 10 October aan de Regeering te Bnilenzorg fc Laitenalit kolonel van der Zwaan is te Makasser teruggekeerd Sinds 26 September zjjn in Mamoedjoe bnitgemaakt dan wel door de bevolking ingeleverd 10 Winchester repeteergeweren karabgnen en andere achterladers 44 voorladors manitie en geweermakersgereedschap Uitgezonden patrouilles ondervonden nergens meer eenigen tegenstand de bevolking keerde allerwege in de kampongs terng De gevangen genomen broeder van Mnradia Mamoedjoe is den 2n October bg een poging tottatvluchting neergelegd Het bendehoofd To Ujabie die gernlmen tgd het landschap Mengkoka onveilig maakte gaf zich met eenige volgelingen 20 September aan een patrouille nit iColaka over balt 1 achterlader en 4 voorladers De assistent resident van Paree Paree berichtte 9 October dat des morgens om nnr op het nieuwe bivak eenige schoten gelost werden en te galgk door een met lansen gewapende bende kampongbewoners het koelleverbiyt aan den rand van het bivak aangevallen werd waardoor een vrouw gedood en vier mannen en vrouwen gewond werden Een onmiddellijk uitgerukte patroaille verjoeg de bende die drie dooden achter liet Onzerzijds licht gewond de Ëuropeesche luselier Lange Vermoedelgk was het doel van het optreden der bende de invrgheidstelling van een op 8 October tot dwangarbeid veroordeelde bewoner uit kampong ïjerewali bjj Rappang die in de kampong veel familie heelt Aan het gebenrde wordt geen politieke beteekenis toegeschreven Een ergeriyk en diep treurig besluit Onder dit opschrift deelt het Centrum mede dat in den gemeenteraad van Maastricht met overgroote meerderheid is bepaald dat de burgemeester voortaan nachtpermissie aan cafés zal kunnen geven tot 3 nur in plaats van tot 1 uur en dat het gewone slnitingsnur der cafés tot dusver middernacht op half één wordt gesteld De Limb Koerier teekent hierbg aan Wat zal men daarvan in den lande wel leggen dat een stad van beteekenis in dezen ttjd van toenemend verzet tegen bet bieden van drinkgelegenbeden precies tegen die atrooming ingaat bg geheel incidenteele beslissing op een tos ingediend zonder voldoende voorbereiding adstructie of praeadvies gedaan voorstel lauwelgk in debat geworpen door een der jongste Raadsleden en zulks bij overgroote meerderheid I Wg behooren niet lot de georganiseerde drankbestrgders maar wat de Maastrichtsche raad gedaan heeft schijnt ons voor het aanzien van een gemeente als de hoofdstad van Limburg dubbel betri uriyk Het raadslid jhr mr dh Buys de Beerenbrottck was niet ter vergadering Waarschijnlijk riepen ziJn plichten als Kamerlid hem naar den Haag Ware de centraal pesident van Sobriëtas ter vergadering geweest zeer zeker zou de beraadslaging en misschien ook de uitslag een andere wending hebben genomen De krasse maatregel van den Frauschen minister van onderwijs om in overleg met den senaat der Universiteit de medische faculteit tot Kerstmis te sluiten wegens de ongehoorde manier waarop de studenten twee nieuwbenoemde professoren ontvangen hebben heelt niet nagelaten bg de jongelui indruk te maken Ze hebben nl een deputatie van vier hunner naar den vicerector Liard algeYMrAifd om d HO te varioeken an goed woordje voor hen to doen Liard heeft zijn medewerking toegezegd Binnen eenige dagen zal te Berlijn eene bijeenkomst plaats hebben van vertegenwoordigers van de Duitsche Bondsstaten die zelf spoorwegen heheeren om over zekere grieven tegen het nienwe tarief te beraadslagen en een zoo mogelgk nit den weg te ruimen Deofficieuse UttnchenerAllg Ztg 8chrgft daarover dat hoewel bet geen aanbeveling verdient een nieuw tarief dadelijk te gaan herzien de regeering de oogea toch niet kan sluiten voor de noodzakelijkheid van die herziening De prijzen voor de Ie klasse zijn vei l te hoog geworden Daardoor is de opbrengst der spoorwegen aanzienlijk verminderd Te Heidelberg vergadert een congres van Duitsche gpoorwegmannen om te beraadslagen over verbeteringen in het spoorwegverkeer in het bijzonder over de inrichting van slaapwagens en luxetreinen Men meldt uit Utrecht Het verlrunwen in de spaarbank van bet departement Utrecht van t Nut voor t Algemeen geschokt in verband met het faillissement der firma Chr Oortman Zoon alhier is nog niet teruggekeerd Ook Zaterdagavond hebben e 3n groot aantal menschen naar schatting een 300 geld teraggehaald en opgezegd Al om half zeven stonden de menschen te wachten en om tien uur was de uitbetaling nog goed aan den gang De wachtenden werden weer bg gedeelten in het spaarbankgobouw binnengelaten Daarbuiten werden de menschen weer netjes door de politie die goed voor de orde zorgde op een rjj gesteld Alles was weer heel kalm evenals de vorigen Zaterdagavond In 1906 heeft de Japanaclio regoering totaal 9 5 millioen gulden subsidie aan stoomvaartmaatscbappijon verleend Voor het houwen van booten van meer dan 1000 ton inhoud en die meer dan tien kuoopen kunnen varen wordt een toelage verstrekt De maatschappijen die de verbindingen met Australië China Korea Europa en Amerika onderhouden krijgen nog buitengewone subsidies om haar het concnrreeren tegen buitenlanders te vergemakkelgken De Japansche handelsvloot telt thans 5712 schepen met een totaal inbond van 1 034 900 ton Men meldt uit Maasslnis Na ongeveer 620 ton gelost te hebben is het stoomschip Pernvia Zaterdagmiddag 1 nnr met assistentie der sleepbooten Oostzee Zuiderzee Gouwzee en Rozenburg vlot gekomen en naar Rotterdam opgestoomd Het achtjarig zoontje van den landbouwer F S te Biesel liep Vrijdag onder de wieken van een in gang zgndeu korenmolen Het werd door de ronddraaiende wieken gevat en onmiddellijk gedood Stefbeatrijding Men weet dat voor het stofvrg maken van wegen een of ander teerpraeparaat westrumite wordt gebruikt Intusschen ziJn aan de toepassing van deze praeparaten verschillende bezwaren verbonden reden waarom het gebruik van westrumite nog zeer beperkt is Men heeft nn onlangs getracht de teerpraeparaten door zoutoplossiugen te vervangen en het schijnt dat vooral een bij gewone temperatuur geconcertreerde oplossing van calciumchloride die men door sproeiwagens op de wegen kan brengen uitstekend voldoet De oplossing houdt evenals vocht in het algemeen stof vast Verdampt er nu in den zomer op den duur wat water zoodat men het zout zelf overhoudt dan is dit geen bezwaar want het achtergebleven calciumchloride is sterk hygroscopisch en trekt dus gedurende de koelere avonden en nachten weer genoeg vocht tot zich om overdag weer werkzaam te kunnen ziJn Calciumchloride heeft bovendien het voordeel dat het gSea vlekken geeft renkeloos en niet giftig is Moleschott Vuor de rechtbank te Utrecht ia de volgende belangrgke vraag behandeld Valt een kofftehuiahouder die minerale wateren en limonades verkoopt in fleschjes voorzien van een fabrieksmerk afkomstig van een anderen fabriki nt dan van hem wiens limonades in die fleschjes verkocht worden onder het bereik van art 337 Wetboek van Strafrecht Beklaagde had aan eenige personen in zijn kofSebuis limonades en apuitwater verkocht in fleschjes voorzien van het merk der flrma D L de Leur te Amsterdam hoewel de inhoud van die fleschjes afkomstig was uit de fabriek van een andere flrma Hoewel de getuigenverklaringen bezwarend waren concludeerde het O M tot ontslag van rechtsvervolging omdat het feit niet strafbaar zon zjjn waar biJ beklaagde niet het oogmerk zou beataan hebi ben om het paUiak ta badriegap Wil art 337 W V S van toepassing zgn dan is j opzet noodig gericht op het brengen der consumenten in den waan dat t i andere waar krijgen dan het fabrieksmerk aangeeft Waar gebleken was dat nooit door verbruikers naar de afkomst van de limonades gevraagd werd ontbrak volgens het O M aan het feit het strafbare element Wel achtte het O M een burgerlijke actie tot schadevergoeding gegrond evenwel niet een strafactie De advokaat der flrma de Leur betwistte de jnistheid der opvatting van het O M omtrent art 337 Verwezend naar Duitsche en Belgische jurisprndentie betoogde pleiter dat oogmerk om het publiek te bedriegen voor voornoemd artikel geen vereischte is integendeel dit misdrgl was er een gericht zoowel tegen het publiek als tegen den gerechtigde op het handelsmerk Men verzekert ons met groote beslistheid 1 naar gezegd wordt uit volkomen vertrouw bare bron dat de berichten die dezer dage door de pers gingen omtrent plannen to I verhooging van de pensioenen en van d i betaling voor nachtwerk bg de S S beiden I eenvoudig verzonnen zijn en volkomen on I gegrond 1 Vrijdag morgen omstreeks zeven nur wild I de timmerman Zijp wonende in de Klooa il terstraat te Haarlem op de Leidsche Vaar bil de Schouwtjesbrng voor eenige fletsrjj dera uitwijken geraakte hij echter onder een elektrische tram van de lijn Haarlem Zand Voort Zeer ernstig aan het hoofd gewond werd hij in een brancard naar bet Haar lemscbe gasthuis vervoerd waar by aan komst bleek dat de man reeds overlede was I De machtige bond van anikerlabrikante Union Sucrière is uiteengespat Het con 1 tract dat de fabrikanten aangingen is n i deze campagne geëindigd zoo wordt ui 1 Saa van Gent aan de Tgd gemeld en za I niet vernieuwd worden I Dit is een feit van beteekenis voor d I beetwortelcultuur want do Union Sucrière oefende door haar coöperatieven vorm vee 1 invloed uit op de prgzen Waarachgniyk zulle 1 de prgzen der bieten nu stggen doordat d 1 vroegere bondgenooten elkaar thans in he 1 vaarwater zullen gaan zitten I In Mexico geraakte onlangs een goederen 1 trein op het station Nacoaarie in brand D machiniat wist dat er twee wagens me I dynamiet in den trein waren maar begreep I dat het te laat was de wagens al te koppelen I Hy riep den beambte toe snel den trein 1 te verlaten en reed toen met groote vaar 1 de atad uit Na eenige minuten had d i ontplolflng plaats De trein en allen die 1 er op waren werden in stukken en een acht meters diep gat in den grond gejlagen Teekenend voor den echt praktiachen zin I van de Amerikanen is een bericht dat voor 1 kwam in de North American te Philadel 1 phina Het luidde aldus i Onder aan de uitnoodigingen tot he httwelgkaleeat van een paartje dat kort ge I leden trouwde kwam het verzoek voor geen geschenken te geven Op het eerste I gezicht doet het wel een beetje denken aan de meedeeling bg de aankondiging van 1 overlgden Op verzoek van den overleden geen bloemen te zenden maar toch lig er iets in dat te denken geeft Eindelgk I zgn de bruiden en bruidegoms in verzet ge komen zg willen niet langer overladen I worden met versierselen te groot en te ryk I voor hun eenvoudige woning met meube len volkomen in strgd met hun eigen ar 1 tiatieke bedoelingen met twintig ol dertig voorwerpen van dezelfde soort In de laatate jaren hebben enkele ver standige menschen bedacht om daar er nn 1 eenmaal hnwelgksgeschenken moetei gege 1 ven worden zich de rechten van een vriend I der familie aan te matigen en geld te ge ven Dit is in zoovér goed dat het geluk I kige paar op deze wgze zelf kan kiezen 1 Maar zoolang er lieden zgn die geven om dat zg meenen er niet al te kunnen o die maer Willen schynen dat zy zyn zullen er ook lieden zgn die niet willen wjten hoeveel hun geschenk kost Was het daarom maar niet beter de ge woonte van geschenken gevet geheel t schrappen vraagt het Hbl Tenzg men wil doen als de twee vrien dinnen uit een roman die geregeld op haar verjaardag elkaar een geschenk gaven maar daarvoor twee voorwerpen beschikbaar hielden die eenvoudig op eiken geboortedag van eigenares verwisselden f Do lieve gedachte die de grondslag van elk geschenk moet zyn dat de vriendin haar niet had vergeten werd dna verwezeniykt on aan beiden werd veel onkosten en hoofdbreken bespaard Maar t ion natnurlgk dwaas en belachelgk worden als men deze gewoonte op groote schaal wilde invoeren Daarom nogmaals de vraag waarom het gevan van gaaohankan alt looganaamde nood zakeiykheid uit grootdoenery en dergelgke motieven maar niet liever geheel afgeschaft r Van dat standpunt bekeken is het toch maar eevondig een ruilhandel Denkt er eens over t gaat tegen St Nico laas en er zyn zoovelen die dolblg zgn met één hondersten gedeelte van hetgeen er besteed wordt aan geschenken die toch geen waardeering vinden Sinda het bekend worden van het in omloop zgn van valsche bankbiljetten van f 40 waarvan er te Amsterdam eenige zjin uitgegeven zgn politie en justitie aldaar yverig in de weer met het doen van nasporiogen Dat onderzoek heeft geleid tot het vermoeden dat de fabriek v in de vorvalachte papieren moet gezocht worden in de onmiddeilgke nabgheid van Amaterdam Voortgaande met de afwikkeling van den gevonden draad heeft de justitie Zaterdagmiddag een huiszoeking gedaan by een welbekend ingezetene van Buikaloot Te ongeveer elf nnr verscheen plotsefing v66r de woning van den heer J M Schalekamp directeur van de Drukkery en Uit geversMaatachappg voorheen J M Schalekamp de rechter commissaris mr L P J Hoeffelman de subst otflcier van justitie mr W J van Dam een griffier en een 15 tal politiebeambten Na tot het hnia toegang gekregen te hebben werd daar en in de drukkerg een minutieus onderzoek ingesteld dat tot ongeveer halfvgl geduard heelt Tgdena het onderzoek werd niemand tot de localiteiten toegelaten en mocht ook geen der aanwezigen zich daaruit verwUdereu De heer Schaiekamp en zgn zoon die ook in de zaak werkzaam is waren tehnis en schenen door het onverwachte bezoek niet weinig verrast te zgn Tot degenen van het personeel die aan den laatste vroegen wat de aanwezigheid van al die personen te beteekenen had deelde hg lachende mede dat zg kwamen zoeken naar valsche bankjes van I 40 Het schgnt dat niets verdachts gevonden werd en dat de justitie onverrichterzake weder vertrokken is Eenige arrestatie werd dan ook niet gedaan Nader vernamen wg dat de politie de gangen had nagegaan van den mode directeur den heer v d Rovaert die te Amsterdam woont omdat eene vrouw uit diens omgeving verdacht werd één of meer valsche biljetten te hebben uitgegeven H t moet echter niet bewezen zgn dat die dame de werkelgke nitgeefster was althans personen die een der biljetten ontvangen hebben moeten haar niet hebbénherkend Het geval dat in Buiksloot algemeen bevreemding wekte werd daar Zaterdag en gisteren druk bosprokon N v d D Omtrent den Franschen landverrader Ullmo wordt nog het volgende medegedeeld ülimo is opnieuw ondervraagd Hg heeft bekend dat hg in verbinding stond met een vreemde mogendheid die zgn aanbod echter heeft geweigerd daar hy te veel geld vroeg Hg heeft ook toegegeven de schrijver te zgn van het telegram waarin bg aan een vertegenwoordiger van een vreemde mogendheid aanbiedt zich met hem in betrekking te stellen Het is niet bekend of Ullmo de papieren geleverd heeft Ook gaf hg toe dat zekere nit bet buitenland komende door de politie aangehouden telegrammen voor hem bestemd waren Dat een zeker telegram door hem was opgezonden bleek uit eene door hem geteekende verbetering van een woord terwgl overigens op dat telegram noch handteekening noch adres van den afzender voorkwam Om tot de ontdekking te komen dat Ullmo trachtte gewichtige papieren te verknopen moesten 77 000 telegrammen gerechtelgk worden nagezien Stadsnieuws GOUDA 18 November 1907 Aan de raadsleden zgn de volgende ingekomen atukkeu toegezonden Gouda 5 November 1907 Sedert zeer vele jaren keert de Gemeente krachtens eene oude overeenkomst aan de erfgenamen van zekeren G Bouwman een bedrag van f 18 s jaars uit welke uitkeering in de Gemeente begroeting lyirente genoemd wordt De tegenwoordige rechthebbenden weaschen van hunne aanspraken op de bedoelde uitkeering of Igfrente afstand te doen wanneer de Gemeente bereid is haar af te koopen tegen den penning twintig of voor eene som overeenkomende mot het twintigvond van die uitkeering zynde f 360 Hiervan gaven zg kennia by het nevenagaande tot Uwe vergadering gerichte adres gHet komt ona voor dat de voorwaarde voor den afkoop gesteld billgk mag heeten ZQodat wy O in overweging mogen geven ons College ta machtigen tot dien afkoop over te gaan In verband hiermede hebban wjj da aar O voor te stallen in de Oemeente begrooting dienst 1907 de volgende wgzigingen te brengen lo Onder hoofdstuk XV wordt onder Art 2a Afkoop van door de Gemeente verschnldigde lasten Volgn 205a gebracht eene som van f 360 2o Onder Hoofdstuk VII wordt I onder Art 3d Geldleoning ter aflossing eener bestaande schuld Volgn 56 gebracht f 360 Gouda 5 November 1907 Door den Heer Oswald d Aumerie ia tot ons het verzoek gericht om het bovengedeelte namelgk de bovenverdieping van het Waaggebouw alhier te mogen haren ten einde in die localiteit schildergen door hem zelf en door andere knnatachiidera vervaardigd te kunnen tentoonstellen Voor de inrichting van het lokaal en voor de bewaring van de daarin te plaataen schildergen wenscht hg zelf en voor eigen rekening zorg té dragen terwgl het in zijne bedoeling ligt om de verzameling of een gedeelte daarvan later aan de Gemeente ten geschenke aan te bieden De Cómmiaae van bijstand in het beheer der gemeentewerken door ona gehoord heelt geen bezwaar tegen de inwilliging van het verzuek Ook wg hebben met groote ingenomenheid en waardeering van het plan des heeren d Aumerie kennis genomen door zgne stichting toch zal onze gemeente eene aantrekkelgkheid meer vorkrggen en znllen vreemdelingen dea te meer worden aangelokt om onze stad te bezoeken Op grond van een en ander vinden wy vrgheid Uwe vergadering voor te stellen de bovenverdieping van het Waaggebonw tot wederopzeggens toe aan den Heer Oawald d Aumerie te verhuren voor eenen buurm gs van f 25 por jaar onder voorwaard rdat de localiteit alleen mag worden geoozigd voor eene tentoonstelling van sciiilderyen dat alle reparatiën en vertimmeringeivwelke daaraan moeten geschieden om haaP voor dat doel geschikt te maken voor rekening van den huurder znllen worden uitgevoerd dat bg het eindigen van de hunr de localiteit in denzelfden toestand aan do gemeente zal worden teraggoven als waarin zg ter beschikking van den huurder is gesteld en dat voor de bewaring van de tot de tentoonstelling behoorende stukken of voorwerpen door den huurder voor eigen rekening zal worden zorg gedragen Deze voorwaarden behooren naar onze meening met waardeering te worden aanvaard Wg hebbon mitsdien de oer den Raad in overweging te geven ons te machtigen voor de gemeente met de Spaar en Hulpbank alhier eene geldleening aan te gaan voor één jaar ingaande begin Januari 1908 groot f 27000 tegen een interest van 4 pCt s jaars betaalbaar na afloop van iedere drie maanden op gewone schuldbekentenis doch wanneer de omstandigheden zulks noodig maken te vervangen door een voor beleening by de Nederlandache Bank vatbaar accept Gonda 12 November 1907 De Raad bealoot in zgne vergadering van 26 Jnli j l om het nadeelig saldo van de buitengewone ontvangsten en uitgaven van het dienstjaar 1906 bedragende f 11376 09 over te brengen op den dienst 1907 Ten laate van den loopenden dienst komen voorts de volgende buitengewone uitgaven door geldleening te dekken de vernieuwing van de tolgaarderswoning aan het Gondscbe Rijpad onder Boskoop welke gekost heeft f 1992 35 de verbouwing van bet gebouw aan de Spieringatraat waarin het bureel van het Bouwen Woningtoezicht is gevestigd kostende eene aom van f 1247 de beatrating en rioleering van de Prina Hendrikatraat waarvoor door de gemeente wordt betihld J 13415 25 en door de belanghebbenden is bggedragen f 1301 16 zoodat ten laste der gemeente blgft f 12114 09 Wordt eindelgk ona voorstel van 5 dezer No 124 tot afkoop der uitkeering aande Erven G Bouwman goedgekeurd danzal hiervoor benoodigd zgn een bedrag van f 360 In het geheel zal derhalve moeten worden geleend fï7089 64 of in rond cgfer f 27000 De toestand van de geldmarkt is zooals trouwens werd voorzien by het ontwerpen der gemfeente begrooting voor 1908 van dien aard dat bet alniten eener geldleening voor langoren tyd in het nadeel der gemeente zou zyn en derhalve de voorkeur moet worden gegeven aan het opnemen der benoodigde gelden voor alechts één jaar De Spaar en Hulpbank alhier door ons bereid bevonden bovengenoemd bedrag van t 27000 te verstrekken tegen een interest van H pCt per jaar tegen gewone achnldbakentenis welke evenwel zoo noodig zou worden vervangen door een bg de Nederlandache Bank te beleenen accept Voor een niet talrijk publiek werd gisteren door hat Bottardamielia Tooieal ao Ope rette Gezelschap in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen opgevoerd het blgapel in drie bedrgven van Marcellus Emanta Jonge Harten gevolgd door de kluchtoperette in één bedrgl Carolien Het opgekomen publiek amuseerde zich biykbaar heel goed en menigmaal klonk een luid applaus vooral was dit bg het laatste stuk het gevol Mej J Berg ala Mevr Veater en de heer J V d Herat als Jacob Hoogveen waren in Jonge Harten zeer goed vooral in het eerste bedrgl Thomas en Dina de gehuwde dienstboden hadden eene goede opvatting van de hun opgedragen rollen Mej M Clement hadden wg gaarne wat losser gezien zg waa ona niet kinderlgk en vrg genoeg De overige medespelers deden mede hun best om het geheel te doen slagen Zaterdagavond gal de Tooneelclub de Goudsbloem haar eersto uitvoering in dit seizoen in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Opgevoerd werd in In Hypnotischen Slaap klucht in 3 bedrgven naar het Duitsch van Carl Lanis en Wilhelm Jacobi Het tairgke publiek heelt zich den gcheelen avond uitstekend geamuseerd er is hartelgk gelachen bg de tallooze alleraardigste tooneeltjes Er werd goed gespeeld vooral wat betreft de beerenEfser en Grootendorst als Ignaz Dull en Onstafif Wenglein Zg speelden verdienatelgk n hadden zeer gelukkige momenten Maar ook de lieeren V A Bosch en Mastinck ala Neugebauer en Leopold Schimmel gaven mooi spel te zien Een zeer komische rol was den heer C P Heg toegedacht die deze tot het eind toe zeer goed speelde Van de dames is vooral Mej T W de Bock als echtgenooto van Ignaz Diill te noemen De rollen van de beide dochters Emmy en Franciska zgn naar het ons voorkomt niet van de prettigste om te spelen Het zgn van die rollen veel op het tooneel zgn en niets te zeggen of te doen hebben dan worden ze gauw atyt De dames die deze vervulden maakten er van wat er van te maken Wtts De andere dames en heeren deden allen hun best naar hun vermogen om de uitvoering te doen slagen De regie was uitstekend verzorgd het tooneel maakte een keurigen indruk het tooneel ameublement was uit de magazgnen van do firma B W van de Pavoordt terwgl de coiffnrea waren zooals we dat van den heer van Zutphen gewend zgn Tasachen het eerste en tweede bedrjjf in trad de heer A van D nnlzig een der leden op het tooneel om de aanwezigen op te wekken de vereeniging te steunen door als lid toe te treden Waar zeide hg zoovelen zochten onder de gevolgen van de Amerikaansche crisis op flnantieel gebied was het een goede geldbelegging het geld toe te vertrouwen aan de Goudsbloem Een zeer geanimeerd bal hield de aanwezigen nog lang bgeon Naar wg vernemen zal op veelvuldig verzoek Zaterdag a s weder oen voorstelling plaats hebben Giateren speelde Olympia I een voetbalwedstrgd tegen Kampong te Utrecht en won daar met 2 1 Olympia IF speelde tegen B V V P te Boakoop en hoewel Olympia aterker was werd deze wedstrgd toch verloren met 3 2 Het diploma als ziekonverpleegster iso a uitgereikt aan onze atadgenoote Mejuffr F Herman de Groot BEÏÏRS VAK BOTTERDAM L K H K StaateUentngen PoRTDoiL Oblig 3o Serie fr 060 3 69 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 HnsLASD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 77 44 Columbia Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Kocepis L 100 1 24 i Bypoiluek Banken Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Batoafache Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerita Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandeche Hypb 99 Sehetpvaart Maatêekapp en Pand Holland Gnlf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amaterdam 4 100 SpoonsegUmingen TALIE Oblig Zuid Italiaanache Spw lMg A 367 PremieUeniuqen bKLam Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dïverun Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUyEAITTÉS in Wintermantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concnrreerende prgzen VERSCHEIDENHEID Den 4n No werd door dr G A Boa te Dordrecht ter post b zorgd een briefinhoudende 5 bankbiljolten è f 100 3 A f 26 en 1 A f 10 geadresseerd aan De Pauw Morichard en Co te a Gravenbage met de aanduiding postkantoor Prins Hendrikplein Deze brief is niet toreclit gekomen en verzoekt mitsdien de commissaris van politie te Dordrecht inbeslagneming aanhouding van den dader en bericht Men sclirglt uit Friesland aan de Ned Niettegenstaande de tegenwerking van de zgde van sommige doktoren om te Joure eén volkssanatorinra te stichten voor tuberculoselgdors en alzoo geen gebruik te makenvan het prachtige buiten Heersma State genaamd inderlgd door dr Driessen aldaar gratis voor dit doel afgestaan heeft decommissie die zich voor dezen arbeid inspant besloten toch op het eerstgenomenbealoit door te gaan en door het verkrygenvan geld te trachten de bestaande bouwplannen te verwezenigken Men meldt nit Haarlem Na verhoor voor den rechter commiasarii zgn de drie verdachten van de aanranding van de weduwe De Klgn in het hnia van bewaring opgealoten Uit Lissabon wo dt gemeld Een visscheravaartuig leed door het stormachtige weer en de onstuimige zee schipb enk Er zyn 14 dooden Twaalf Igken spoelden reeds aan Verscheidene gewonden werden te Vjeira by Leira ondergebracht Veemarkt te Rotterdam Maandag i8 November 1907 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 37 ade kwal 33 3de kwal 7 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer tste kw 28 2de kw 34 3de kw 21 cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kw 34 ïde kw 23 3de kw 21 cent per half KG Schapen en lammeren goed aangevoerd De handel was prijahoudend ADVEIlTE VÏIEi Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Vrouwe Igidia JohaDia Elisabeth Ledeboer Weduwe van den Heer T P VIRULY in den ouderdom van 74 jaar De Steeg 14 November 1907 DiiK Haao M J C WIGGERS VAN KERCHEM ViRULï G C C WIGGERS VAN KERCHEM Zwolle M E ROIJER VmuLV Mr W H ROIJER Leiden Me J T C VIRULY E C VIRULY ROIJEH De Steeg Mr M A M VIRULY M 3 E VIRULY LoHDïs T P VIRULY De Stïeo H C VIRULY Eenigt en algtmeene kennisgeving immim m De MAJOOR COMMANDEEREND OFFICIER van het 3e bat 4e Reg Infanterie te GOUDA zal MAANDAG den 26 NOVEMBER e k dea middags te II ure te zgnen bnreele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkenring van den Miniater van Oorlog in het openbaar aanhe Htedeii de levering van 350 E Q GEROOKT SPEiC en 350 FEKELSFE C ol zooveel meer ol minder ala zal biyken noodig te zün gedurende het eerite halffaar iOOS ten behoeve van de menage der Soldaten alhier in garnizoen Nadere inlichtingen omtrent deze levering kunnen worden ingewonnen bg den Berste LuitenantKwartiermeester ten bnreele Jernsalematraat De Majoor CommandeerendOtflcier voornoemd A L BOONACKER GouBA den 13 November 1907 Openljare Verkoopiag te GOCJDA op MAANDAG 16 DECEMBER 1907 a morgens 11 uren in het Kolflahuis Het Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KmiiN van No 1 Een goed onderhouden van vela gemakken voorzien Woonhuis met alzonderlgken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANG danrnaast aan den Flnweelen Singel Ie Gouda wyk R Noa 661 en 661a groot 1 are 75 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1908 voor f 440 per jaar No 2 Ken goed onderhouden van vele gemakken voorzien WOONHUIS met afzonderlgken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wyk H Noa 123 en 122a groot 69 centiaren Het Denedenbuis is verhuurd voor f 144 per jaar Het Bovenhuis is niet verhuurd No 3 Een OOOIHKWBKKËKIJ liggende in de tweede Kade achter do Kornemelksloot te Gouda belendende de Staatsspoorweg Sectie A Noa 1176 on 1178 groot 62 aren en No 4 Een perceel Hakhout en Water liggende naby perceel 3 belendende de tramweg Gonda Schoonhoven te Gouda Sectie A Noa 1342 1343 en 1344 groot 54 aren 70 centiaren Betalingen der kooj penningen 16 Januari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen vA6r den verkoop van 10 12 en 2 4 uren en op dien dag van 9 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaria KOEMAN voornoemd Eohte Oude Jenevor Nightcap p HOPPE Verkrggbanr bg PEKTRRS Jz UI oj cuM kurUnnJ