Goudsche Courant, woensdag 20 november 1907

So 1049S WoensdaiT 20 November 1907 4 i8 e Jaai aiio mimm courant Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telelot n Xo 9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon o 8t A n V E R T E N T I E N worden g epkat st van 1 5 regels u 50 Centen iedere reg el lueer 10 Centen roote letters worden herekcml naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tor 1 luii ilts inidd Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN Zaterdat 23 Tooneelclüb M GOUDSBLOEM TE COVIIA Op veelvuldig verzoek Tweede Opvoering van H17PK0T15CBEN5tiA P Klacht in 3 bedrijven Naar het Daitach van CARL LAUKS en WILHELM JACOBY Bareaa 9 nor Aanvang 8 aar precies ryzen der Plaatsen t O Vft Leden gowune redactie Plaatsbespreking op den dag der Voorstelling van 12 tot 3 nar Dronkenschap bestaat niet meer Eea moDster van het merkwaardige Coza poeder wordt grallB toegezonden Kan mgegeoen worden in Koffie Thte Melk Likeur Abeini Bier Water of in het voedeei zonder dat het noodig ia dat de dronkaard er ieta van af weit liet VOZ I POKDKli bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz by den dronkaaid op te wekken Het COZA POEDEli werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zjin medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hü zijne redding te danken heeft He COZA POEDMR heeft bet huiselijk geluk v n duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institaut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7 n Correspondentie in alle talen der wereld Hel echte Coza poeder is verkrögbaur in alle apotheken en iu het volgend depot te Gouda WOLFi Co Onze depêthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag Toor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt V direct naar Londen C0ZAIN3TITÜTE t5 iri7ll Wacht U voor nnmaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Noord Brabantscb Schoen cd LaarzenmagazÜD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiweg8teeg ONTVANGEN alle soorten llferen Dames en Kinder Winler Artlkel n SCHOOLLAABZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C 8MITS Alle ropiratiën en aangemeten work SAMOSWIJN a cent lier JUêck Aanbevelend Firma Herman Zoon Gouda Druk van A BRINKM AN Zs WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning Extract wordt aanbevolen tegen B tr8taandüening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijji Keelpiju Heeschheid enz HELIANXHB is verkrijgbaar bS alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitaehland Engeland Amerika Ned Indie Oranje Rivier Kolonie Tranavaal enz MEHANTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MKLiANTHE in flacons f 0 40 f O ro en f 1 UELIAUXHE in doozen tabletten I 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Oo Koninkljke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bn Firma WOLFF É Co Westhaven 198 Gouda GBENUEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Gouda A BOÜMAN Moordrecht P1NK8B Nieuaerkerka d IJiel A N VaS ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewalrr A SCHEER Haaitrecht P W EDE Oudewater K viS D a HEIJDEN te V P O 8PKK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARff V DER HEIJDEN Waddingaveen P A u GROüT A d JONOH Oudewater J P KASTELEIN PoUbreekerdam D BIKKER te Benxhop W lkUSCUWVi tG Laat U niet misleiden door Mu oop Het klooster SnnctiiPaiUo AIxlIJ bestaat niet dus Siroop van geenerlel waarde 11 2p cent per 11 cent per pak Overal Verkrijgbaar HVISnüEDËKS wacht U voor namaak Ziet naar het Controle 0egel Dr v HAMEL ROOS en HAKMENS en den naam P IIIOLE A IR Co OF estataaH Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den dllAN PHIX ATTEST OSTENfcE 14 September 1907 Mgnheer Ik heb het genoegen U te melden dat ik de beste resultaten met hot gebruik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne neemt De voeding en de toepassing zjjn volmaakt De gewiehtstoename is zeer normaal Ik heb üw Kindermeel beproefd bij een zuigeling van 5 maanden en ik ben mijn kind van 2 maanden op gelgke wijze met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik mij slechts biJ dit gebruik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar zijn zoo U mij nog eenige pakken Kindermeel zoudt willen zenden om met het gebruik daarvan voort te kunnen gaan Het zal raü tevens een groot genoegen doen üw product bö mijn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar de prijs zoo laag is gesteld dat het aan alle klassen der Maatschappij kan worden voorgeschreven Met hoogachting verblijf ik w g Dr KESTELOOT met roodo lettmm Maatsehapp tot BoepMtttUe van de PietoriO Siwi Kantnor voor yederlanO Boompjeê éO Botterdaui WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOI INHL ljrKE F lBBIEHEIf Voedert uw Vee met de xuivere murwe r ITlïTiZi lDKIOElISEllNr merk Ster en W £ uitmanteude door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dlploma Parij 1900 Negen Gouden Medaille ADVEETENTm in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteatie Burean van i BmNKNAN ZOON DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PHACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE zijn beslist die det Firma TUE LADIES JOÜUSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBH met een gratis geknipt patroon THE BXZAAR OE CHILDREN S FASHIONS 1 Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAOI Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met kastel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrggbaar bij MILLY SIMONS Den Haag ANKER A PAIN EXPELLER £ TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruw 35 JAAR DOOR MltUOENEN JICHTCN RHEUMATIEKLUOERS MET SUCCES GEBRUIKT VeRKRtlCBAAfl IN FLESSCHENVAN50cfS 75cls t fiss BIJ H H Apothekers en Drogisten Ir Ad RlCHTERi C Rotterdam Te Gouda biJ C LÜGEE Apothekir Markt en bö WOLFF Co AVesthaven 19R SENIBSEF0T7AKTBSS Hcii wAr lt rerzoclit o t KEltfi e letrrii UIT HBT MaO ZI N TAH M lUVËNSWAAY ZÜNEN GOBINOHEM Deze THEEËN worden afgeltrerd in verzegelde pakjes van v ttvee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer ei Ipr B voorzien va £ nevenataan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zioh tot dfl aitvoQ ing van ge eerde orders aanbev ende J G BIJL voorlie ü J BREEBAART Lz Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lu oliecerf getehlMera Ê ortretlen PelutareBogaert Zü geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Ge ill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOABRIS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen liJn NleDW onorertroSen Prof Dr Liebera welbekend lilOW SRACHT UIZH Alleen eeht met Fabriekimerk tot voortdurende radicale rn lekere genezing van ftlle zeil de meeet hardnekkige xenuW xiekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigenleeftyi oïa e enesing van elke zwakte Bloek aacht Benanwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte Bpflsvertering Onvermogen ImpotenK Pollutïone enz Uitvoerige prospeotassen fryjicr Lench fl 1 fl fi 8 dubbela flewk n C OentraUDepÖt Matth t d Vegte ZaUbommDepots M Gléban fc Co Rotterdaia F Happel VGrarenhage Jlalmmant de Joaj J Oso Rotter a o Wriff it Co Gouda n hV alle dro iiteD KEi ISGEVI G De BL RGEMEESTEE der gemeente GOUDA doet Ie weten dat do Hoer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid Uolland voornemens is op Donderdag den 21d November e k deze gemeente te bez oeken en als dan des namiddags tegen 12 auV ten Raadbuize hen zal ontvangen die wenschen mochten tot Zjjn Hoog Edel Gestrenge te worden toegelaten öüoda den 19n November 1907 De Burgemeester voornoemd E Ij MARTENS KElWISGEVIKG l c DURGEMEESTKR van GOUDA brengt bij deze ter k nnis vhb de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utreclit op den i6 November 1907 executoir zijn verklaard De kohieren no 10 en 11 der Personeele belasting dienst 1907 Dat voormeMe Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 19 November 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Uuiteiiiaiidsch Uverzicbl De regeering van Bosnië had aan de Serviërs in Bosnië en Herzegowina toegestaan vertegenwoordigers te kiezen die in de Hoofdstad zouden samenkomen ter bespreking van d mogelijkheid een nationale organisatie te vormen maar daaraan wad de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat in die bijeenkomst niet zou worden gesproken over politiek Toch is in die bijeenkomst der Servische gevolmachtigden die van 27 tot 31 October te Serajewo gehouden werd over politiek gesproken en zijn er besluiten genomen die van zeer ernstigen oppositioneelen aard zijn De regeering is daartegen niet opgetreden zy heeft de bijeenkomst als van particulieren aard beschouwd en slaat schijnbaar geen acbt op de genomen beslnitt n Maar de Serviërs hebben hun program gepubliceerd en daarin eischen zö 1 volkomen zelfbestuur voor Bosnië en Herzegowi FtVIl LËTOX HET TWEEGEVECHT Roman naar het Russisch 17 Nu en dan hoorde men water van boven vallen en op de steenen kletteren Ach vervloekte bergen zuchtte Lajewsky hoe ben ik u moede Op de plaats waar de zwarte rivier zich in de gele stortte en met baar op inkt geIgkend water dat der gele bevlekte en daarmede kampte stond van den weg afgekeerd de herberg ran den Tartaar Kerbalai met een Rnssische vlag op het dak en een uithangbord waarop met krgt geschreven stond Aangename herberg daarnevens in bet kleine door een heg omgeven tuintje waar banken en tafels stonden verhief zich te midden van schrale en stekelige heesters een enkele cypres schoon en donker Kerbalai een kleine flinke Tartaar met een blauw hemd en een witte schort stond aan den weg en maakte eon diepe buiging voer de aankomenden teri l hij glimlachend ijn witte glinsterende tanden liet zien Qotdao i Earbalailul riep Suaoy na uitoefening van wetgevende en toeziende macht dour een volksvertegenwoordiging gekozen op den grondslag van het algomeene gelijke directe geheime kiesrecht bet gebruik der Servische taul als de ufticieele in de binnen en buitenland che aangelegenhoden en benneming van landgenooien tot arobtenaien Voor Oostenrijk dat toch al reeds met zooveel moeilijkheden gevolg van den nationalistischen lappendeken to worstelen heeft is deze nienwo nalionulisli scbe qunestie plotseling in Bosnië en Herzegowina opduikend ecu nieuw gevaar Het is dan ook te begrijpen dat de regeering te Weonen met oonigc bezorgdheid deze uiting van nationalisme in Bosnië en Horzogowina ga deslaat De commissie uit de Duitsche bejnnghebbenden bij de Rijnvaart heeft opnieuw in een uitvoerig verzoekschrift aan di n Bondsr iad den Rijksdag en de Landdagen van de ver schillende bondsstaten Ifgen de invoering van een Rijntol gepleit Zj vestigt er do aandacht op dat mannen als prof Laband prof Otlo Mayer prof Schomacber prof Lüluiing prof Piloty eenstemmig van oordeel zijn dat de riviertol onveroenigbaar is met de grondwet des rijks en dat tegenover ben do geh Oberregierungsrat Peters heelemaal alleen staat De invoering van den tol zal niet mogelijk zijn zonder dat een wijziging van de rijksgrondwot en van de liijnvaartakto met goedkeuring van alle bij baar betrokken mogendheden eraan voorafgaat BiJ wijzo van bedreiging heeft de Pruisische minister van openbare werken verklaard dat Pruisen geen rivierverbeteringen meer zal uitvoeren voor het beginsel dat zulke verbeteringen uit tolh tflng bestreden zullen worden verzekerd is De commissie uit de belanghebbenden merkt op dat deze weigering alleen op de nitvoering van nienwe werken kan slaan niet op de instandbouding van de vaargenl aangezien Pruisen daar krachtens art 28 van de BjjnVaartakte toe verplicht is Bovendien heeft een enkele bondsstaat niet het recht noodzakelijke werkzaamheden op een waterweg die het gemeenschappelijk bezit van verscheidene bondsstaten is en onder oppertoezicht van het rijk staat na te laten De commissie stelt dan in het licht hoe betrekkelijk geringe sommen bij de instandhouding van de vaargeul betrokken zjjn en hoe groot de overl ist is dien de scheepvaart bij tolheffing zon ondervonden Pruisen heeft in 1906 06 en 1906 07 onderscheidenlijk 1 U0 138 en 1 204 143 mk aan het vaarwater lenko hem te gemoet We rgden nog een weinig verder breng daar stoelen ensamowar Vlug Kerbalai boog hel geschoren hoofd on mompelde iets doch de in den laatsten wagen zittenden verstonden het slechts Er zgn forellen Excellentie Kom daarmede riep Van Koren Na vijfhonderd pas verder gereden te zgn bielden de rijtuigen stil Samoylenko zocht een klein grasveld nil waarop tot zitten geschikte steenen en omgewaaide boomen stonden Daar was ook een wankele brug over het riviertje geslagen en aan den anderen oever juist daartegenover stond op vier lage palen een loods lol welker deur een kleine trap toegang gaf De eerste indruk op allen was dat men hier nimmer nit zon komen waarheen men ook zag aan alle zyden verhieven zich bergen en de schaduwen der herberg en van den donkeren cypres deden het smalle kromme dal van hel zwarte riviertje nog enger schijnen Men hoorde den stroom ruischen en de cykaden tonder ophouden sjirpen Betooverend zei Maria Konstanlinowna van verrukking zuchtende Kinderen ziet eens hoe schoon Welk een stilte Ja het is werkolgk schoon stemde Lajewsky toe wien die aanblik beviel en die toen hg den hemel en d blauwt rook dia van den Rijn ten kostj gelegd Men kan stellen dat ongeveer een half millioen mk van die sommen rechtstreeks aan de scheep vaart ten goede is gekomen en bet gaat dus niet aan de scheepvaart ter wille van zulk oen klein bedrag lastig to vallen Do tolheffing is noch in het belang van den staat noch in het belang van Oi n verstandige administratie Het bezoek van den Duilschen keizer aan Engeiai d loopt voor zoover hel olflcieelo gudeelle botrolt ten einde En de beide vorsten zoowel als de beide volken kunnen over het verloop van dit bezoek tevreden ziJn nuar de Frankt Ztg meent Het is gebleken dat de spanning de verkoeling die tusschen de vorstelgke families en tusschon de beide landen bestond verdwenen ia Harloiyk en vriendschappelijk was de loon dor loesprakon die door den koning en door do hoogo waardigheidsbekieeders in Engüluüd tot di n koizor worden gohonden hartelijk en vrieudschiippelijk was de ontvangst door het volk en du wijze waarop de pers dit bezoek v in den keizer besprak Op geestige wijze beetl öould da bekende toakonaar van de VVeslm Gazette do stemming uitgedrukt die vrueger en thans heerscht Door den mist was de Hohen zolleru later aangekomen in Engeland dan verwacht was Op de pJaat van Gould konit de keizerj met uitgestoken hand John Buil nit don nevel te gemoel treden Kn het onderschrift laat John Buil zeggen Welkom Majesteit I Het doet raü leed dat wü door dien mist niet vroeger by elkaar kon deu komen Ik hoop dat het nn helder zal bigven Hiermede is de geheele betookenis van bet bezoek op symbolieke wg ze aangegeven En nu het teu einde loopt kan met groote bevrediging worden gewezen op de goode stemming die dit bezoek heeft gekenmerkt en die hel beste bewgs is van de verbeterde betrekkingen tusschen Engeland en het Duttsche Rgk De president der Russische Doema de Octobrist Cbomjakof is Zaterdag door den Tsaar in audiëntie ontvangen Volgens de uit Petersburg ontvangen berichten heeft Chomjakof den Tsaar gewezen op de noodzakelijkheid van samenwerking aller groote partyen ook die der oppositie en de wenschelijnheid dat een dor Kadetien in het bureau der Doema wordt opgenomen De Tsaar antwoordde dat het onjuist was te meunen dal de regeering op een uit den schoorsteen der herberg kwam beschouwde eensklaps treurig werd Ja schoon herhaalde hg Iwan Andreitcb beschruf dezen aanblik eens zei Maria Konstanlinowna geroerd Waartoef vroegLajewaky Deindruk gaal elke beschrgving te boven De rijkdom aan kleuren en tonen die ieder in dien indruk van de natuur ontvangt wordt door de schrijvers slechts op nietszeggende wgze weergegeven Werki lgkf vroeg Van Koren koel nadat hg den grootsten steen aan den waterkant had uitgezocht en nu bezig was daarop te klimmen Werkeiyk herhaalde hg Lajewsky slrak aanziende En Romeo en Julia P En Puschkin a Nacht in de Ukraine Daar mag de natuur komen en zich buigen Het kan zgn gaf Lajewsky toe te traag om legen te spreken Overigens toi hy na een klein pauze wat is Romeo en Julia in werkelgkheidP Schoone poëtische heilige liefde rozen waaronder zich vail verbergt Romeo is even dierlgk als alle anderen Waarover men met a ook spreken mag u verkeert alles in Van Koren keek naar Katja en eindigde den volzin niet Welnu la f rroag liujewakr enkele partg wil steunen Toen Uhomjakot van de audiëntie terugkeerde vergaderde hg met de pariyieiders om ïojgjag van do ontvangst ten paluizo te doen Uitdrukkelijk verklaarde Uhomjakof het als zyn wenscb dat een vertegenwoordiger der linkorzydo in het presidum zal worden gekozen hü verklaard zgn pas aanvaard ambt te zullen neerleggen zoo geen lid der oppositie plaats neemt iu het bureau Het blad Kjotsj heeft een langdurig onderhoud gehad mei Chomjakof on daarin kwam natau iyk als vanzelf de vraag ter sprake of in Rusland een constitutie bestaat of dal de onbeperkte absolute heeischappü er nog gehandhaafd wordt f Op die vraag antwoordde Chomjakof Hierover zal een hevige slrgd ontslaan tusschen do uiterste rechter en du uiterslo linkerzijde Maar welk nut zal die slrgd brengen P Ieder blijft toch op zgn standpnni staan Voor de wetgevende instellingen is er geen onbeduidelykheid in do grondwet Daarin staal toch geschreven Geen wel is rechtsgeldig dan na goedkeuring door de Doema Ik ben een slecht jurist en in mijn vryen tyd bemoei ik mg niet veel met wetten Ik neet dat die grondwet al weer gewgzigd en veranderd is Munr dit punt is duidelijk Heel veel wgzer wordt men na dit antwoord van Chomjakof niet Zgn musning dat de slrg d over dit pnnt uilslaitend van theorutischon aard is zal zeker niet veel aanhang vinden Want een wetgevende vergadering wier president in het onzekere is of er in zijn land al dan niet constitntioneele instellingen bestaan is zuker niet de meest aangewezen persoon om nauwkeurig voor de rechten der Doema op te komen en elke aantasting ervan te wraken De gewoonlgk goed ingelichte Romuinscho correspondent der Siècle schrgfi dal op bol Vaticaan een gedrukte stemming heerscht daar de modorniston er niet aan donken zich Ie onderworpen maar integondael don strgd voor hunne dunkbeeldun voortzetten De bisschop van Bergamo wien opgi dragon was rapjiorl uil te brengen over de groep modernisten te Milaau die de RinnoTamento uilgeeft heeft moeten melden dat die groep er niet aan denkt don strijd op te geven Ze is vast besloten in de kerk Ie bigven daar zy van oordeel is dat de leer van het modernisme mot even veel recht onder do katholieken mag verbreid worden als de scholastieke dogma s Het modernisme vindt zelfs nieuwe aan Men zegt b v tot n Hoe schoon is dezo druif en u antwoordt Ja maar hoe leelgk als ze gekauwd en in de maag verti erd wordt Waartoe diont dal f Hel i niet nieuw en in Ik geval een vreemde manier van doen Lajewsky wist dat Van Koren hem niet Igdon mocht daarom vrt esde hg hem en gevoelde hg zich in zyne legenwoirdigheid alsof alles hem Ie eng was en er niemand achter hem stond Hg antwoordde niet liep weg en bad er spgt van meegegaan Ie zyn Mgne heeren Op matsch naar het hout voor hel vuur commandeerde Samoylenko Allen verspreidden zich lecbt luitenant Kirilin Atchmianow en Nikodim Alexandre witch hieven Kerbalai bracht stoelen spreid de een kleed op den grond en plaatste eenige 1 flesschen wgn daarop Kirilin een groot persoon die te allen tyda oiet zgn kielden militairen mantel droi g herinnerde mei zgne trulscbe houding ig u statigen gang en zjln diepe eeoigszins hcesche slem aan een politiecommissaris uit de provincie by het zion van flesschen voelde hg altgd een aandrang van persoonlgke waardigheid en begon die luide te openbaren Wordt vervolgd