Goudsche Courant, donderdag 21 november 1907

o 10403 Donderdag 21 November 1907 40ste Jaargang fiOMCHE COtMOT iMeuwS en Advertenttehlad roor Gouda pn Omstreken Teletoi H No 83 De Uitg ave dezer Courant g eschiedt dagfelijks met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN XeMem M A 15 V E U T E N T I E N worden o epUaf st van 1 regel a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen Groote letter worden berekend naar plaatsruiinle Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd NOTARIS N F Cambier van Nooten TE GOÜÜA wl op MAANDAG 2 DECKMBEE 1907 ï m 11 nar in het hOtfl DE ZALM aan d Markt aldaar onmiddelluk na afloop der tegvri dien lijd aangekondigde veiling en afslag tn bet openbaar verkuopen No 5 Een KOFFIËUIIS n ERF in de Wilhelniiuaatraat hoek Cappenersteeg te GoaJa M no 59 Per week verhuurd oor f 2 Op gewone dagen U uren te ba iichtige n Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris SoGiETEiT ONS GENOEGEN 2e ABONNEMENTS VOORSTELLING üoudei dag 21 l üveiuber 1907 IDERL NDSGOE TOOKüELVEREilGIÜG van Arasterdam Bestnor A VAN DER HORST DirecteurVooizilter M J TERNOOYAPÈL Secretarif J G W HOMEIJEE Penningmeester Rleine Dora Tooneelspel in 3 beilrjjven naar den beroemden roman van CHARLES DICKENS Aanvang 8 uur H Gewone bepalingen en prjjzen Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN Zaterdag 2 3 Tooneelchb DE GOUDSBLOEM TE GOUn Op veelvuldig verzoek Tweede Opvoering van INBÏÏN0TISCBEN5LÜAP Klnoht in 3 bedrijven Naar bet Dditsch van CARL LAÜFS en WILHELM JACOBY Bnrean 9 uur Aanvang S uur precies Prijzen der Plaatsen f O tS Leden gewune reductie Plaatsbeepreking op den dag der Voorstelling van 12 tot 3 uur DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHEDE MEEST VOLLEDIGE zün beslist dio der Firma THU LAUIES JOVn AL met minstens diie gratis gekuipte patronen en oen gekleurde plaat TUt ILL ItUEHHMAKEIl met een gratis geknipt patroon THE BAZAAie OF CHlLli KBA s EAsnioys Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rHAAdT Vut HoïïkluiHdeïimi Proefnummers Alle mt kantel Ifoll HIJi oei iel Van alle iu deze bladen voorkomende modellen z jn GEKNIPTE PATRONEN met Huil verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag Hit beite otuchadilyluta m c makkelykits poctamitMel voor Hearen en vooral damn en Kioderschoenwerk U de Appretuur van C N MUIIer C Btrlin Beuth Str 14 Men lette Koed Üi op naam en fabrlekamerk ï Mttrn WlBlitHw I In lekMnwirk iitHttn B De roQker die A HILLEN s Branies 2 k et sigaar I aLyra 3 LaDevisa4 geproefd heeft zal toegeven dat deze merken uitmunten door lichte kwaliteit en bijzonder hoog aroma Verkrijgbaar in het magazijn der Firma A HILLEU Te GOUDA Rltóiweg ± Alforeiis zijiic liikoopen Ie doen bcKlclillgc men eerst onze St NICOLAAS COLLECTIE Na de feesten worden kistjes mits in ongeaohonden staat gaarne geruild WERFXD SUCCÊS De Wereldberoemde Superior Üruivenborsthoning Kxtract mmmmtmiÊ wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Vei koudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANTHE is verkrijgbaar bj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duittehland Engtland Amerika Ned Indiê Oranje Rivitr Kolome Trannaal enz MBLIASTUE werd 9 maal met öoud en ï maal met Eere Medailles bekroond MKLIAJITHE in flacons f 0 40 f 0 70 en f MELIAIITBE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek D Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bn Eirma WOLFf Co Westhaven 19S Oouda GRENUKL Gouda B H VAN MILD Veerstal B 12li ioada A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieuveerkerka d IJaet A N ï H ZESSEN Schooniwven B v WIJK Ottdemairr A SCHEER riaailrecht f W v EDE Oudewater K va db HEMDEN te Reeumjk P v o SPKK Moercapelk D t o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DEU HEIJDEN JTarfdin meen P A ub GBOüT A d JONGH Oi feuio J P KASTELBIN PoUbrtekerdam D BIKKER te SenK wp V lAnSCHUWIJVC Laat ü niet misleiden door J6 X Siroop Het klooster SanctnPaulo AbdU bestaat niet dun 8lrooi van geeuerlei waarde SANGIJIl OSE Viiium Sani uiiiosufii in Vacuo Mijn dochter had werk dat voor haar te zwaar was zij zou daarmee zekerte gronde gegaan zjjn daarvoor haalde ik haar thuis Zj was o zoo zwak geworden Geen eetlust slecht slapen hartkloppingen altijd moe en lusteloos Ikwerd er hopeloos onder want de medicijnen die ziJ kreeg bielpen haar niets I Ten einde raad ben ik met de Sangninose begonnen maar wat een prachtige uitJ komst I Eerst at zij niets nu eet zg heerlijk Eerst zag zij bleek als was nu heeftziJ roede lippen en tandvleescb ook slaapt zjj goed en wordt verkwikt wakker in een woord de Sanguinose heeft haar heerlök en afdoende geholpen Wy zijn üzeer dankbaar voor dit prachtige middel en U moogt van dit schrijven gerust gebruik maken Pretoriusftraat 31 Den Haag Mej WEIJSTEBS Prijs per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 WACHT U VOOR NAMAAK Hebt Gg reeds kennis met de VLIGENHONIG gemaakt het beste middel tegen den Hoest f Te Gouda hü WOLFF Co Westhaven WESSANEN LAAN Wormerveer lOPGERICHT rSS KOi II Kl lJfCB FABHIKKEW Voei ert uw Vee met de xuivere murwe merk Ster en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde EereDiploma Parlja 1900 Hegm Ooudon Medaille ADYEETENTIEIT in aUe Couranten worden aang enomen door het Advertenfle Bnrean van A BH11VRNAIV ZOON Koord Brabaotscli Schoen rd Laarzenmagazijo KLKIWKC E iO l genover de KlfiwegHlceg ONTVANGEN ulla soorlen llwpii IKimes CU KiiiJir Wiii er rlik il ii SCHOOLLAARZËN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS AUe rep ratiên en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van liei merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegeEouden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Al iint Bier Water ot in liH voedsel zonder dat het noodig ia dat de dronkaard er iete van a weet Het VOZi POKDEa bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijii absint enz btj den dronkaard op te wekken Het COZA POEOEH werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echigenoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het Boodig is dat de patiönt ooit behoeft te weten waaraan h j zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institnut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te rgn Correspondentie in alle talon der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken eq in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depóthouders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUT£ t d è i g a Wacht U voor namaaksels Hat Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap W ANKCR PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN TS flUM 35 JA II DOm MILUOOIEII JICHT EN RHEUMATIEKLUDCRS MET succes GEBRUIKT VeRKBUGMAR in FLESSCHB VMi50di 75clS EN IJS BU KH tPOTHEKEI EN DROStSTEN r Ad iUCHTEIll C RonEBDAM Te Gouda bij C LÜGER Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar ijin thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf geMcMMmHe f ortretten relnture Bogaert Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie ffif aanvraag Boxtel B BOOAEItlB Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen liJn Gonda Dnik van A BRINKMAN t Zx I SKlCiniNGKN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNKN VBllOOR AKEN BURGEMEESTKR en WETHOUDERS vaii GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen t weten Dat ij vergunning hebben verleend aan C Tcekens en aijne rechtverkrijgenden tot het oprichten van eene slachterij annex rookerij voor vleehch en spek in het perceel aan den Lan jen Tiendeweg wijk D No 30 Kadastraal bekend sectie C No 1460 GOUDA den 20 November 1907 Burgemeester e VVcthonders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuiteiilandscli Overzicbl In Midden China hebben zich in den jongsten tijd weder verschijnselen van vreeudelingenhaat voorgedaan die aanleiding bobben gegeven tot maatregelen van het Daitsche kruisereskader voor de bescherming van Duitsche onderdanen Op de rede van Shanghai zijn vier Duitsche oorlogsschepen saumgebracht de pantserkruiser Fttrst Bismarck met den schout bünachi Couper aan boord de kanonneerboot Jjignar de rivier kanonneerboot jVoiwftrts en het alvies j icht Taku Bij deze vier schepen zullen ztch nog drie andere voegen die op dit oogenblik dienst hebben op den Yangtsekiang wiJl de oproerige beweging zich voornamelijk voordoet in de provincies aan de rivier gelegen Dit zijn de kanonneerboot Vaterland de krniser Leipzig en de kanonneerboot litis Ook andere regeeriogen hebbeu besloten hunne eskaders te Sjanghai en op den Yangtsekiang te versterken Hoewel berichten over den aard der woelingen in Midden China nog schaars zgn is tóch het feit dat de daar aanwezige eskaders zoo belangrgk worden versterkt een aanirijzing dat men daarvan ernstige verwachtingen heeft De ervaringen in 1900 opgedaan hebben de regeeringen tot voorzichtigheid genoopt En wellicht zullen naar te hopen is tijdige en krachtige maatregelen knnnen medewerken om de beweging te beperken en er het ernstige karakter bijtjjds aan te ontnemen Op een conferentie van de Hongaarsche ministers en het bureau van het Huis van FEVi LLETOX Wtweegbvecht Roman naar het Rnssiscb 18 Wal heb je nu hier gebracht ezel f vroeg hij Kerbalni Ik be al je kwarelli te brengen en wal is dat nu TatarenhondP Hè WatP We hebben veel eigen wgn Jegor Alexejewitch merkte Nikodim Aleiandrowitch op Wat Maar ik wenach dat ook mijn wijn gegeven wordt Ik doe mee aan den picnic en heb vermoedelgk het recht mijn aandeel b $ te dragen Breng tien flesschen kwarelli Waarom zooveel zei Nikodim Alexandrowitcb die wist dat Kirilin geen geld had Twintig flesschen riep Kirilin Het hindert niet laat hem maar gaan fluisterde Alchmianow Nikodim Alexandrewitch toe Ik betaal Nadj eahda Feodorowna was in een opgeruimde stemming Zg had wel willen springen lachen plagen coqnetteeren In haar goedkoop kttoenan japon hare roods klaina Afgevaardigden waar do kwestie van do dwarsdrijverij der Kroaten besproken word kwamen nieoningsverschillon aan het licht tusscben den voorzitter Justh en de beide ondei voorzitters Justh verklaarde dat hij niet de verantwoordelijkheid wilde iiativaarden voor de strenge maatregelen tegen de Kroaten Om een scheuring in het bureau tn voorkomen liet men het denkbeeld van eer herziening van het reglement van orde varen en werd besloten i e hylegging van het geschil met do Kroaten lungs minnelijken weg te beproeven De Kroatische afgevaardigden schijnen hiervan niet afkeerig te zijn In de zitting vnn het Huis van afgevaar digden mn gisteren ging het al veel beter Justh presideerde in verzoeningsgezinden geest Hij liet de Kroaten rnslig bet woord voeren en bepaalde zich er toe eenige il te chauvinistische beethoofden die andere sprekers in de rede violen tot de orde te roepen Er is nu een conferentie beraamd tasschen Justh en den voorzitter vnn d n Kroatischen Landdag De Hongaarsche Kamei voorzitter doet van politiek standpunt zeer verstandig met de Kroaten niet al te zeer voor het hoofd te stoeten al ziJn die heeren ook wat lastig Als het hard tegen hard gnnt dan zon ie str d der regeering nog wel eens duur te staan kunnen komen Onmogelijk is het nl niet dat zich bü de dwarsdrjjverij der 4ü Kroaten die bet Hongaarsche Huis van Afgevaardigden telt 25 leden der nationaliteiten en verder de mnlcontenten zoowat een vijftiental dor onafhankoiijkheidspartij zouden aonsluiten Samen zou dat een 80 man maken Als die met vereende krachten aan den gang gingon om de besprekingen ovor den Ausgleich te bemooilijkon dan zouden ze het een heel eind kunnen sturen De behandeling van het ontwerpj waarbij eenige speed gewenscht is zou een bedonkeluke vertraging ondervinden De Kamervoorzitter zal dit gevaar wel zien aankomen en vandaar waarschijnlijk zijn cnnciliante houding tegenover de lastige Kroatische afgevaardigden Het Berl Tageblatt zegt op grond van inlichtingen uit goede bron te kunnen verklaren dat de Keizer alleen aan een eenigszins hardnekkige katarrhe lijdt en dat alle geruchten die iets anders willen weten of beweren valsch ziJn Telkens wanneer de Keizer een katarrhe heeft zijn zijne dokters erop nit om te verhinderen dat de aandoening op andere gevoelige organen overslaat Misschien heeft men ook ditmaal zulk een schoenen en haar strooboed kwam zü zich zelve klein eenvoudig licht en vroolijk voor als een vlinder Zij liep over hel wankele bruggetje en keek een oogenblik in hel water om duizelig te worden daarna gaf zg een schreeuw en snelde naar de andere zjjde Zg hoorde Kirilin s luide stem en het viel haar iu dat bij zich zon kunnen bedrinken en verspreken en schandaol maken doch te geljjk bedacht zjj dal niemand hem zou gelooveo De gedachte dat hetgeen had plaats gehad zonder gevolgen voorbijgegaan was en zich ook nimmer zon herhalen maakte haar nog opgeruimder Zij ging de trap van de droogloods op schrikte voor de duisternis liep weder over het bruggetje terug en het scheen haar of de mannen zelfs Kerhalai mei genoegen naar haar zagen Teen in de snel vallende daislernis boomeu en bargen paarden en rijtuigen ineensmolten en uit de vensters der herberg licht schemerde ging zij langs een voetpad tusschen steenen en Btrnlken den berg op en zette zich op een steen Beneden brandde de houtslapel reeds om het vnnr bewoog zich de diakoon met opgeatroopte mouwen en zijn lange zwarte chadnw ging is een balven cirkel rond hjl legde struiken op het vuur en roerde met een aan een stok bevestigden lepel iu den ketel Samoylenko was met vunrrood gezicht i drak in de weer aliof bij in ijjn keuken voorzorg willen nemen en om die redenen hem hot verbluf nan zee voorgeschreven Dat verbljf zun den Keizer toch nl aangenaam geweest zijn daar hy zal wensehen de mbehaaglijke indrukken welke de bekende gebenrtenissen van do lanl ito weken op hem gemaakt hebbon geding tegen Harden kwtjt te raken Onze zegsman acht hi t met het oog op deze stemming van den Keizer niet onmogelijk dat de reeds vermei ie geruchten over aanstaande veranderingen in do hoogste posten van het leger door de feiten bivestigd zulten worden Sir Felix Senion toekent in Engelsche vakbladen verzet aan tegen de ongewenschte opspraak w tarin de dagbladen ziin naam hebben gebrucht Hu zegt Kortgeleden werd mun naam in de pers in verb tiid met de onbetcekenendu aandoening van een hooggeplaatst per oon genoemd en gisteren bemerkte ik weer tot mu n groote leedwezeu dat een particulier bezoek dat ik aan een ouden kennis bracht gebruikt is om aan de wereld mede te deelen dat ik naar het kasteel Windsor ben gegaan Kon Duitsch dokter scbrijlt nog aan hot Berl Tageblatt dat de Norddeuticbo zich vergiet moet hebben toen zü dr Ilberg de lijfarts van den Keizer een ouden studiemakker van Semon noemde Semen heeltal in 1874 te Londen praktijk uitgeoefend terwijl Ilberg pas in 1882 als arts ia toegelaten Maar aangezien 8emon in de Engelsche pors zelf van Ilberg nis van een ouden kennis spreekt lijkt zulk een opmerking veel op hanrklooverij De Russische Doema heeft gisteren de verkiezing der leden van bet bureau voortgezet en daarna oen voorstel behandeld om oen adres aan den Tsaar te richten Dit adres door de Octobristen onder leiding van Alexander Ooetsjkof opgesteld spreekt den dank der Doema uit voor het uitvaardigen van het keizerlijk manifest van 17 30 October en de belofte met alle krachten te arbeiden tot welzijn van het land en ill den geest van dat manifest aan do uitvoering der daarin toegezegde hervormingen Het adres eindigt met het verzoek aan de Doema een audiëntie toe te staan om den Tsaar mondeling de toewijding der Doema uit te spreken en hem den toestand in Rusland te schetsen Gisteren h het voorstel om een adres a in den Tsaar te zenden goedgekeurd de tekst van het adres zal heden in behandeling worden genomen Hel Octobristenhlad Glolosmoskwi spreekt het bericht tegen dat de Doema president Chomjakof zon willen aftreden als zün wen bezig was en riep grimmig Waar is het zout don vri nden Toch niet geheel en al vergeten Ei zie eens ze hebben zich als grondbezitters neergezet en ik moet alles alleen doen Op een omgevallen boom zaten Lajewsky en Nikodim Alexandrowitch naast elkander en staarden peinzend in het vuur Maria Konstantinowna Katja en Kostja namen het theeservies en de borden uit de manden Van Koren stond met gekruiste armen en één voel op een steen aan den oever dicht bg het water Het roode schgnsel van bet vuur en donkere schaduwen speelden over den grond om de menschelgke gestalten trilden op de bergen i e hoornen de brug eu de droogloods de steile uitgeholde oever aan de andore zjjde was geheel verlicht het schgcsel weerkaatste in den stroom en het snelvlietende water verbrak bier en daar de reflectie De diakoon ging naar de visch zien die Kerhalai aan den oever schoonmaakte doch halverwege bleef hü staan eu keek om Mijn Ood hoe schoon dacht bjj Slechts menschen steenen vuur schemering verdorde hoornen en toch hoe schoon Op den tegenoverliggenden oever naast de droogloods zag men vreemde menschen verschijnen Daar het licht flikkerde en de rook van het vuur naar alle zijden heen sehen betreffende do samenstelling van bet bureau niet vervuld werden Chomjakof zegt het blad behoort niet tot hen die een eenmaal genomen bo sluit dudolijk weer veranderen Ho is nit T ar8küJB Solu teruggekomen waar hjj uiterst vriendelijk ontvangen werd Chomjakof weet te goed wat hfj aan bet land en aan de Doema verplicht is om nu reeds weer over aftreden te denken Enkele personen waren ontevreden met zün zün toespraak bij de aanvaarding van zgn am it Maar dat was geen programrede doch een woord van dank van Chomj tkol voor de onderscheiding die hom te beurt viel Hetzelfde blad verneemt dat in hofkringen de beste verwachtingen bestaan over deze Doema Men verwacht dat zü tot belangryke resultaten z tl komen Roeds nu is bet te voorzien dat de Doema zitting den geheelen volgenden zomer zal duren Koning Leopold kan het toch niet zeo heel lang achtereen in zjjn land uithouden Hij heelt gisteren de anloraobiolententoonstolling te Parü s gezien Z M is wat jicbtig Hü heeft niet geloopen in de zalen maar is per antumubiel binnengereden en heeft zün zitplaats niet verlaten bü hot hekükeu van de tentoonstelling De Bulgen zouden den Koning gaarne in het land houden nu er zulke gewichtige onderwerpen van staatkunde aan de orde komen in verband met den Kongostaat Niets is natuurlijker Evenmin is er bezwaar dit verlangen openlu k in de pers nit te spreken Als een middellüke uiting van het verlangen der Belgen hun koning in hun midden te zien moeten wg zeker ook opvatten een bericht van de Antwerpsche Matin die uit goede bron zegt vernomen te hebben dat in de koninklgkc familie en in ministerskringen zelfs zü die het niet noodig vinden dnt Iconing Leopold afstand van de regeering doet toch moencn dat een herhaalde afwezigheid des konings de instelling van een regentschap van prins Albert zou rechtvaardigen Dit is een krasse uitlating Nu het offlcieele bezoek van den Doitschen keizer aan het Engelsche hof ten einde te begint reeds bet allereerste gevolg van de uien we toenadering merkbaar te worden De openbare mecning in Engeland beeft zooveel innig vertrouwen ineenbetete verstandhouding tasschen do beide landen dat zelfs de Times het fel anti Duitsche cityblad er door wordt modegesleept Het blad prgst de groote oprechtheid van tiok kon men ze niet allen te gelgk zien doch nu werden er een ruige muts en een grgze baard zichtbaar daarna cri blauw hemd hier lompen van den schsudor tot de knie en een dolk dwars over de borstdaor een jong bruin gezicht met zulke zwarte dichte scherp getrokken wenkbranwon alsof ze met houtskool geteekend waren Ongeveer vüf personen zetten zich in een kring op den grond en de overigen gingen in de loods Een hunner bleef in do deur staan en begon met do handen op den rng iels te verhalen en dat moest zeer interessant zgn want toen Samoylenko takken op den brandstapel legde en het vuur opflikkerde vonken spatte en de loods helder verlicht te kon men zien dal er twee belangstelling tonnende gezichten uit de deur keken en dat zij dio in den kring gezeten hadden zich omdraaiden on naar het verhaal luisterden Na een poosje begonnen de in den kring ziltenden te zingen melodieus gerekt als een kerkgezang der groule vasten Terwijl hg naar het zingen luisterde dacht de diakoon er aan wat er van hem worden zon als hg na tien jaar van de expeditie terugkeerde hi een jong geestelgke mi sionnair schrgver van naam en met en schoon verleden men wjjdl hem lot bisschop later tot aartsbisschop Wordt vervolgd