Goudsche Courant, donderdag 21 november 1907

46ste Jaar aii Vrijdag 83 November 1007 So 10404 mimm goirmt i ieuwS en Adrertentieblad eoor Gouda en Omstreken Telefoon aia Ut ADVERTENTIEN worden gepliatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 imr des midd Teletom So 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t ƒ 1 70 Afzonderlijke JVoramers VIJF CENTEN SociETEiT 0NSG£N0E6ElI 2e ABONNKMKNTS VOORSTELLING DoDüerdag 21 EDRRLWnSCHE TOUNEELVEREENIGING van Amsl rdam BeMunr A VAN DER HOEST DirocteurVoorzilter M J ÏERNOOV APÉL Secretaris 1 G W HOMEIJER Penningmeester Kleine üora Tooneelspel in 3 bedryven naar den beroemden roman vai OHAELES DICKENS Janvaiia 8 uur IPfp Gewone bepalingen en prüzen Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN Zaterdag 2 3 Noveiu bcr 1907 Tooaeelchb DE GOUDSBLOEM TE c oi ii Op veelvuldig verzoek Tweede Opvoering van Klacht in 3 bedrüvon Naar het Dnltsoh van CAEL LAÜPS en WILHELM JACOBY Burean 3 oor Aanvang S our precies riizen der Plaatsen t O fS Ledea gewone redactie Plaatsbespreking op den dag der Voorstelling van 12 tot i anr De MAJOOR OOMMANUEERENU OFFICIËR van liet ite but ie Eeg Infanterie te GOUDA zal MAANDAG den 25 NOVEMBER e k des middags te 1 ore te zijnen bareele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in bet openbaar aanbesteden t lü luvet iug van 350 K l GEROOKT SPEK en 350 PEKELSPE ol zooveel meer uf minder als zal blijken noodig te zjjn ednrende het eettte half Jaar ÉUO ten behoeve van de menage der Soldalen alhier in garnizoen Nadere inlichtingen omtrent deze levering kannen worden ingewonnen by den Eerste LuitenantKwartiermeester ten bureele Jern salemslraat De Majoor CommandeerendOIfiüier voornoemd A L BOONAOKER Gouda don 13 November 1907 Remplagant GEZOCHT voor over te nemen diensttijd ta Dein van al 27 Maart Brieven met opgave verlangde vergoeding ouder letters K M I Algemeen AdvertentieBnrcaa NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Kinderlooze RIJKE Weduwe meta40 000 Mark wouscht spoedig te huwen met netten geifOHtlen heer Vermogen ouderdom beroep bijzaak Niet anonyme brieven aan EI DUS BERLIJN 18 Zenuw en Maatrlijders wordt Bit overtuiging als een werkelijke hul in den nood het boek Na ontvangBt van adrasper brietliaartnordt d t boekje frauco per post toe ezüucleu lour itl OKPOKIi S Boukhan Za tbornmnl WERFXD SLCCES De Wereldberoemde Superior DruivenUirsdioiiing Kxtract mmdAMfMB wordt aanbevolen tegen üorstaandoenmg cn Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Uorstpijn Keeliiijn Heeschheid enz MELIAXTUK is verkrijgbaar bij allo voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gchnohten in Nederland Frankrijk DinUehland Engeland Amerika Ned Indü Oranje Rivitr Kolonie Tranevaal enz UBLIAHTUE werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Medailles bekroond UliLlASTHE in Bacons f 40 f 0 70 en f ï MELIAÜTUE in doozsn tabletten f O iO en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK fe o Koninkiyke Stoomfabriek Ue Uoninybloem Den Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOLEF Ji Co Westhaven 198 Oouda GRENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 o k A BOUMAN Moordrecht PINKSK Nieawerkerka d I lut A N v N ZESSEN Schoonhomn B v WIJK Ourfewivr A SCHEER HaattreclU P W v EDE Oudewater K ïAS DBa HEIJDEN te Reeumjk P v o SPEK Moereapelle D v D ST411 Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DEK HRUDRfi Waddingeveen P A üb üKOOT A o lOtHiB Oudewater J P KASTELEIN Poltbrtekerdam U BIKKER te Bentcliof Wt tklISCIIVWIiVi Laat IJ niet misleiden door lMÜ o J Het klooster SnnctiiPaulo AbilU bestaat niet fl Slfoop an yeenerlel wniirilf SAi Cil l i08E Viiium San uiiiosiim iii Vacuo Mijn dochter had werk dat voor haar te zwaar was zy zou daarmee zekerte gronde gegaan zgn daarvoor haalde ik haar thuis Zg was o zoo zwak geworden Geen eetlust slecht slai en hartkloppingen altöd moe en lubteloos Ikwerd er hopeloos onder want de medicyncn dio zg kreeg hielpen haar niets Ten einde raad ben ik met de Sangniuose begonnen maar wat een prachtige uitkomst I Eerst at zy niets nu eet zu heerlgk Eerst zag zü bleek als wni nu heeftzy roede lippen en tandvleesch ook slaapt zü goed en wordt verkwikt wakker in een woord de Sanguinose heeft haar heerlijk en afdoende geholpen WÖ zgn Uzeer dankbaar voor dit prachtige middel en U moogt van dit schrijven gerustgebruik maken PretoriusFtraat 31 Den Haag Mej WEIJSTERS Pros por flacon 1 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 WACHT II VOOR NAMAAK Hebt GiJ reeds kennis met den VIIGENHONIG gemaakt het beste middel I teger den Hoest r Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven 20 cent per ii 11 cent per j2 pak Overal verkrogbaar HllS OË ËKS acht U voor namaak Ziet naar het Controle negel Dr v HAMEL ROO S on HAIiMENS en den naam P HIOLElXAAU Co H ettmaau Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den CIIAIV PIIIK A T T E S T ÜSÏEI DE 14 September 1907 Mjuheer Ik heb het genoegen U te melden dat ik de beste resultaten met het gebruik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne neemt De voeding en de toepassing zyn volmaakt Do gewichtstoename is zeer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd by een zuigeling van 5 maanden en ik ben mün kind van 2 maanden op gelgke wyze met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik raij slechts by dit gebruik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar zgn zoo U mg nog eenige pakken Kindermeel zoudt willen zenden om met het gebruik daarvan voort te kunnen gaan Het zal rag tevens een groot genoegen doen Uw product hg mijn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar de prQs zoo laag ia gesteld dat het aan alle klassen der Maatschappy kan worden voorgesclireven Met hoogachting verbiyf ik w g Dl KESTELOOT SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaaiieiiuuer Bloei boJlen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wg franco door Nederland onze over il bekende Sormal Collemle 3Ü Hyacinten voor glazen ol 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnka voor 45 potten of eene collectie voor den tui van 250 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacintben Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklo ijes eaz Rgk geillustroerde prgsiyst met speciBcatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de calluar bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tulnbouvv Ktabllsseiuenl Uulste rüMln NoordwUk blJ Haarlem ALVEUTEïïTm in alle Couranten worden aang enomen door het Advertentle Biireau van i BKIi üMiN di ZOON DE OOEDKO0P8TE DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE i O Bi III k i ijn beslist die dei Firma THE LA IJ ES JOIJliSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat TUE ILL DRESSMAKBU met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAii or caiLü UES S EAsuioys Kindermodes met vela gratis geknipte patronen rilAAUI üw HÖeklüïndeïaa f Proefnummer È Alle nut kontel Holt BUfoei ncl 0 Van alle in deze bladen voorkomende A modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN f niet Holl verklaring Ir p p tegen é vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Don Haag i bg MILLY SIMC Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water o in het voedsel zonder dat hét noodig is dat de dronkaard er iets van afmeet Het COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin lot hetdrinken van sterken drank hier wgii absint enz bi den dronkaard op te wekken Het COZA POEOElt werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van don verslaafde hel hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat hot noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hy zgne redding te danken heeft Hel COZA POü iK J heeft hot huiseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizeslcn persouen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te u Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrggbaar in alle apotheken en in bet volgend depdt te Gouda WOLFF Co Onze depOthouders reiken liet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag v or doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTEatin S g ilïSd Wacht U voor namaaksels Hot Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Xwd Brabantsch Schoen en LaarzenmagazIJn KLfclIW EG E 30 tegenover do Kleiweg8teeg ONTVANGEN alle soorten lleeren Dames en Kinder Winter Artlkeli n SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën eo aaufcemeten werk Het bMte wuchaddTkita m DMkkdykite potttmldjel toot Heer a en Tooral damei en KUUcnchMnwerk l leApprctuarT nG M MIIIIW e 1 lirlti ttitb Str M Mett lettt cotd tuvj op naun en fabrieksmerk VwkryfkatF kr Hmtm Wtnkill ri In iihowiwart itlMtirlM Gouda Druk Tan A BRINKMAN k Zh liullenlandscb Overzicht Opuieaw komon berichten van gevechten tusschen Bulgaareche benden en Turksche troepen in Macedonië Naar Reuter uit KoDStantinopel meldt zgn in de laatste dagen weder verscheidene dorpen door Bnigaarsche benden aangevallen In de daarop volgende gevechten met de Turksche troepen verloren de Bulgaren dertig man Er is thans een krachtig gestelde iradé verschenen waarin kort en bondig verklaard wordt dal er aan de actie der benden in de drie Macedonische wilajets en in het wilajet Adrlanopel een einde moet komen en dit wel zoo spoedig mogelgk t Is makkelgker gezegd dan gedaan I Inmiddels zgn de antwoorden ingekomen van de regeeringen te Athene Soüa en Belgrado op de nota der Potte in zake het optreden der benden in Macedonië De inhoud der antwoorden komt op hetzelfde neer Alle drie betrokken regeeringen zeggen dat zg niet in t minst vuranlwoordelgk zgn voor bet optraden der beuden en d t zg aan die benden hoegenaamd geen steun verleenen De Bulgaarsche regeering aan welke de Porie verwelen had dal op Bulgaarsoh grondgebied benden werden gevormd verklaart dat dit onjuist is Iets wat ze al zoo vele malen beweerd heeft Maar telkens begint bel siiellelje opnienw en telkens trekken opnieuw Bnigaarsche benden over do grenzen om in Macedonië de opstandelingen te helpen De Porie heeft nog eens een speciale waarschuwing doen toekomen aan de Griekscbe regeering daar haar ter oore gekomen is dal in Larissa nieuwe benden gevormd worden met bestemming voor Macedonië lu haar slot Pregny bg Genèvo is Maandagnacht 78 jaar oud overleden barones Rothschild de dochter van baron Salomon Rothschild uit Weenen sedert 1903 weduwe van Adolf Rothschild uit Pargs met ï ion zjl in 1858 was getrouwd Sedert 1850 kwam zg elk jaar een poos op haar slot bg Geneve en de Geneveezeu kenden haar als een groote weldoenster De barones was zeer bevriend met koningin Alexandra van Engeland en ook keizerin Elizabeth Wwaro haar dikwgis een b ezoek brengen De barones laat geen kinderen na Zy wordt begraven in Parga De Spaansche Senaat heelt gisteren aan de regeering een krediet toegestaan gevraagd f tVILLETOX HET TWEE6E7EGHT Roman naar het Rassiscb 19 In de kathedraal leest bg de mis met den gouden myter betreedt hy den kansel en roept luide nadat hg de menigte gezegend heeft Zie genadig neer o God uit den hogen hemel en legen den wynstok plant dien met Uwe reehterhandl Ën met engelenstemmen zingen kinderen ten antwoord Heilige GodI Diakoon waar zQn de visschen toch liet lich Samoylenko s stem hooren Naar het vuur terngkeerend dacht de diakoon hoe op een heeten Juli dag een processie langs de stoffige straat trekt boeren dragen kerkelgke vlaggen vrouwen en meisjes heiligenbeelden achter hen het knapenkoor en de voorzanger met verbonden vang en stroo in het haar daarna zooals het behoort hy de diakoon en achter hem de pope met zgn rantsja en het kruis daarachter jaagt boop boeren Troswen en knapeo stol op osder hen ijin Popadjt en de diakoneue Hit koor tinft do Uslotea bniUoq A kvu voor de bestelling van 48 stukken berggeschnt bg de firma Schneider Creuzot Uit den Senaat werd do vraag geopperd of deze bestelling soms in verband stond met krggszachtige plannen ten aanzien van Marokko In dat geval zou hel land bezwaar hebben tegen de bestelling Prima de Rivera de minister van oorlog gaf een geinststellend antwoord De vrees voor oorlogzuchtige bedoelingen in Marokko was ongegrond Maar zeide hg Spanje maakt haast met de bestelling omdat Griekenland onlangs een groote bestelling heeft gedaan bgSehneidtrCreazot en als Spanje er niet vlug by is komt het zoo achteraan men ziet de Pransche firma is in de gunst bg de legerbestuurders V Bg de elkander voortdurend tegensprekende berichten over den stand der Congoquaestie in België krggt men den indruk dat de regeering niet veel vertrouwen heeft in de oplossing dier moeiiyke vraag Bg de opening der Kamers werd officieel medegedeeld dat het wetsontwerp tot annexatie vun den Congostaat in hel begin dezer week zou worden ingediend Thans meldt het Journal de Brnxelles dal de indiening nog is uitgesteld en dat hel ontwerp door de Kamer rechtstreeks aan de uit 17 leden bestaande Koloniale Commissie zal worden verzonden Dit alles wyst op een vertraging in de behandeling van de wet en deze vertraging wordt niet no dig gemaakt wgl in het parlement de tegenstand tegen de annexatie zoo groot is maar wgl de voorwaarden waaronder de anexalie in het voorstel wordt aangeboden onaannemeiyk worden geacht Het groote bezwaar van do parlementaire meerderheid is bet behoud van de zoogenaamde Congo domeinen Deze domeinen die ongeveer Vio van den geheelon Congostaat omvatten worden door de afgevaardigden van alle groepen en partyen in de Belgische Kamer voor onhoudbaar geacht en de toestemming van da meerderheid voor de annexatie zal vooruameiyk alhangen van de wgze waarop do regeeriHg zich over die Congodomeinen zal uitspreken Daarnaast worden twee belangrgke punten besproken de vorming van een kolonialen raad liefst zoo onafhankelgk mogelgk maken en de SnanciSn vil zg onder nauwe parlementaire controle stellen Vooral tegen het tweede denkbeeld is de regeering ernstig gekant De gehi le quaestie zon geraakkelgk zyn op te lossen wanneer bg parlement en openbare meening niet een zeker wantrouwen tel slaat de leeun ei ik zingt Ze gaan verder en ameeken knielend om regen Daarna een maaltgd gesprekken Dat is toch ook schoon dacht de diakoon VII Kirilin en Atchmianov gingen langs het voetpad den berg op Atcbmianow talmde en bleef achter Kirilin tiad op Nadjeshda Feodorowna toe Goeden avond zei hy de hand aan zgne muts brengende Goeden avond Ja zei Kirilin naar de lucht ziende als in gedachten Ja Ondanks zyn statigen mantel en zgn imposante bonding was hg vervard en verlegen Wat moet dat beteekenen ja vroeg NadjeshijB Feodorowna die bemerkte dat Atcbmianow naar hen keek Nu het beduidt begon de officier langzaam onze liefde is verdord ze kwam om zoo te zeggen niet tot bloei Hoe moet ik dat begrypen Is het conquetterie uwerzgds vrouwelgke diplomatie of Het was een dwaling I Laat mg met rust zei Nadjeshda Feodorovna kortaf hem vol schaduw aanziende en zich zelve afvragende was er verkeiyk eenoogenblik I vutin doM meoioh haar berlel bestond tegen den koning en diens bedoelingen men zegt openigk dal hg zijn eigen belangen hooger stelt dan die van het land en hel volk 01 die indruk juist is kan niet worden nagegaan de heftige campagne door een deel der pers tegen den koning en den Congostaat gevoerd heeft er zeker schuld aan Maar hel wantrouwen bestaat nu eens en hel hemouilgkt een goede en viiendschappelgke oplossing der Congoquaeatiu in hooge male De heer Sarrien oud minister en als voorganger van Cieinenceau oud ministerprosident der Republiek heeft schriftelgk zgn ontslag genomen als voorzitter der radicale linkerzgde Op zichzelf ia dit teil niet zou ontzettend belangri k maar het ontleent zgn gewicht aan de redenen waarom en do omstandigheden waaronder Sarrien dit besluit genomen heeft Het is bektnd dal in do Fransche Kamer een kleine groep afgevaardigden is die zich hardnekkig kanten tegen de toekenning van fr 15 000 jaargeld aan de Kamerleden Een poging van Charles Benoist om den post op de begrooliug waarin de kosten van Kamer en Senaat voorkomen te doen verminderen en het jaargeld weder op fr 9000 terug te brengen Is voor enkele dagen mislukt Bg de stemming over dit voorstel was Sarrien niet aanwezig Maar in de volgende zitting vroeg Sarrien hot woord om mede te doelen dat hg zoo hg aanwezig was geweest voor het voorstelBenoiat zou hebben gestemd dus dat bg zich met de 189 nationalisten en socialisten zou hebben gekeerd tegen de meerderheid Hierover werd hy in de vergadering der radicale linkerzgde op krasse wgze aangevallen Sarrien poogde zich te verdedigen hy was als minister president legen de verhooging der jaargelden in zyn kiesdistrict was die maatregel algemeen afgekeurd en hg achtte zich verplicht de meening van zgn kiezers te vertegenwoordigen Dit alles mocht niet baten De kritiek op zgn optreden was verbitterd en heftig en Sarrie besloot zyn functie als voorzitter neer te leggen Zgn vrienden willen pogen een motie van vertrouwen in den voorzitter te doen aannemen i maar da meordlerheid wilde er niets van weten en stelde voor de ontslagaanvrage van Sarrien aan te nemen Als zgn opvolger wordt de afgevaardigden Craj pi genoemd Zoo zei Kirilin hg bleef even zwygend staan en zei toen Welnu laat ons wachten tot n beter geluimd is en my niet zoo duivelachtig aanziet wat t zg gezegd u zeer goed staat Adieu I Hy bracht de hand aan de muts en verdween tusschen de struiken Iels later kwam Atcbmianow aarzelend nader Een schoone avond I zei hy met een licht Armeoisch accent Hg was niet leeiyk kleedde zich met smaak naar de mode en deed zich eenvoudig voor als een welopgevoed jongeling doch Nadjeshda Feodorowna mocht hem niet Igden omdat zg zyn vader driehonderd roebel schuldig was ook hinderde het haar dat iemand die niet lot onzen kring behoorde tot den picnic was nitgenoodigd De picnic is in het algemeen goed gelukt zei hy na een kort stitzwggen Ja antwoordde zg en voegde er onverschillig aan toe aleot zy zich juist hare schnld herinnerde Ja wees zoo goed in uw magazyn te zeggen dat Iwan AndreUch dezer dagen komt om de driehonderd of weet ik hoeveel te betalen Ik ben bereid nog driehonderd te geven als n niet dagelgks aan die schold wilde herinneren Waartoe dit proza Aliol n iets van poBzie verstond I All ik dtamn nieti rentond ton ik niet Reuter seint alt Brussel dd 20 Nov In de Kamer werd behandeld een ontwerp tot vergemakkeiyking van het voltrekken van huwelgken een amendement dal ook vrouwen het recht geeft om als getuigen bg de onderleekening der huwelgksakten op te treden werd aangenomnn met 61 tegen 14 stemmen nadat de prealabele quaestie door den minister van justitie gesteld omdat het amendement niet in overeenstemming is met bet burgeriyk wetboek was verworpen In den tyd die voor het bgeenkomen van den ultschen Rgksdag nog overbleef heali de ryksregeering de verschillende partyen van hel blok over de invoering van nieuwe belastingen gepolst Er is een chronisch tekort van 80 milHoen mk dat eensdeels te wgten is aan de karigbeid van den vorigeu Rgksdag die 40 millioen mk aan belaslingopbrengst uit het regeeriugsontvverp schrapte anderdeels aan het teleurstellende feil dat de nieuwe belastingen 40 millioen mk 1 eneden de raming zyn gebleven Voeg daarby de 50 60 millioen mk die noodig zyn voor de verhooging van de bezoldiging der ryksambtenaren een verbooging waar vele ambtenaarsgezinnen in deze dure tgden naar zitten te snakken en de toenemende eiachen voor leger en vloot dan begrijpt men de zorgen van den staatssecretaris van financiën om de schatkist gevuld te houden De ministers van financiën van de Duitsche bondsstaten schgnen het met hem eens te zyn geworden dat het eenige redmiddel de invoering van nieuwe verbruiksbelastingen zal zyn Ue bondsstaten kunnen niet berusten in de invoering van een nieuwe directe rgksbelasting zy hebben al de opbrengst van bun successiebelastingen aan het rgk ten offer gebracht in de zekere verwachting dat dit hun eigen directe belastingen verder ongemoeid zou laten De lens moet dus zyn nieawe Indi recte belastingen Men weel dat tabak sigaren en spiritus het eerst aan de beurt zullen komen Van sigaren wordt voorgesteld een zoogenaamde banderol belasting te beffen de bereiding van spiritus zal tot een staatsmonopolie gemaakt worden Terwijl men nog in het onzekere verkeert of de agrariërs het splritus monopolie zullen aanvaarden dat een einde zou maken aan de bevoorrechting van do platlelandsslokergen die eigen gewas verwerken lekt nn biykbaar door een officieus kanaal uit dat de vrgzinnigen niet van de invoering van indirecte belastingen willen weten Zg stellen naast u staan Nadjeshda Feodorowna lachte de komische gedachte kwam in haar op dat zg zoo ziJ hel venschte in een minuut hare schuld zou kunnen gedelgd hebben zg kreeg een aanvechting om hem verliefd te m vken te plunderen en dan te verwerpen Sta mg toe u een raed te geven zei Atcbmianow schuchter Hoed a voor Kirilin Hg vertelt vrooseiyke dingen van n Ik stel er geen belang in te weten wat iedere dwaas van mg vertelt zei Nadjeshda Feodorowna koel hoewel zg toch eenige ongerustheid gevoelde De belacheliike gedachte met den jongen knappen Atcbmianow te spelen verloor eensklaps alle bekooriykheid voor haar We moeten naar beneden zeide zy Men roept Beneden was de vischsoep gereed Zy werd op de borden geschept en met eene feestelgkheid gegeten zooals slechts bg picnics voorkomt allen vonden haar zeer smakelgk en meenden thuis nimmer zoo iets lekkers gegeten hebben Zooals gewooniyk bg picnis kon niemand uit de menigte servetten en vettige papieren zgn glas of brood vinden de wgn werd op het kleed en op de knieën gestort het zout verstrooid Wordt WToIgd