Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1907

hen die met klachten over geleden schade tot hem komen van tydely te verloven gedurende jhet noodzakelijke onderzoek van hnn klacht jaan het departement van Oorlog een tydelyk verlof dat dan later eventueel in een definitief 1 zou kunnen worden Dj heer Marchant gaat nader op de zaak 1 in tlij geeft onmiddettyk toe dat aministeis goede trouw hiel niet in verdenking komt maar betoogt dat de minister in een geval da 4 maander8 onder de wapenen had moeten roepen en dut men niet mag veronderstellen dat miliciens zich met politieke kansberekening bezig h udeii Om oit do impasas te geraken geou hy in overwegingom hetblyreud gedeelte thans op volle sterkte te laten doch dat gedeeltn dat de minister meent te kunnen missen I zonder gevaar voor het landsbelang naar buis te zenden doch met klein verlof Spreker steH in dien geest een motie voor De heer Tatma houdt ecu uitvoerig betoog Htrekkende om aan te toonen dat als er een toestand vai verwarring bestaat wat spreker niet toegaf van die verwarring niet do Kamer do3h de Ite eering do schuld draagt De circulaire van 12 Juli 1907 is bealissend en daarop kan da min ster niet meer terugkomen het tfrugroepen of houden der miliciens Vor het blyvend gedeelte ii dus onwottïg Voor de tegenstanders van de afschafting van het blijvend gedeelte ia de circulu se van 12 Juli 1907 die het aantal tnilicieiis inkortte zeer onaangenaam maar er ia niets meer pan te doen Volkomen te goeder trouw heeft de minister de belangen der miliciens uit betoog verloren Des ministers daden zgn in stryd ook met de door de Regeering in het voorjaar afgelegde verklaring De ambtenaren van het departement mag men niet beschuldigen men weet dat er ongunstige omstandigheden zyn aan het departement dat s ministers verantwoordelijke raadgevers wel eens niet behoorlyk in staat gesteld worden te adviaeeren Heeft I de mioistfr troepen noodig dan moet hy die masr oproepm ex art UO der Militiewet De heer Lohman merkt op dat ingevolge I de wet in Juli wordt geloot wie bjj t blijvend I gedeelte blijven Die loting ia beslissend Men I kan er niet op terug komen Zy die vry I loten hebben het recht om naar buis t gaan I De minister kon ze niet terugroepen en do I circulaire van Bi October mist rechtskracht I Spr twjjfelt niet aan de noede trouw dor I Regeering maar hg hoopt dat zij het volgend I jaar de Kamer in de gelegentieid zal stellen I over de kwestie te beslissen I Spr stelt een motie voor waarby verklaard I wordt dat wat geschied is niet kan veranderd I wordxn maar dat de Regeering op andere I wyze uitvoering had moeten geven aan art I 199 Militiewet I De heer Duyraaer van ïwist gaat accoord I met mr Lohman I De heer ter Laan betreurt dat de motie I Lohman niets inhoudt omtrent de miliciens I Spr gispt de lichtvaardige wyze waarop de minister m t de belangen der miliciens is omgesprongen den voor de regeering bedenkoiyken ei ich dat het tekort door de opbrengst van een directe belasting dient gedokt te worden oe vryzinnigcn die jaren lang al gematigde tppoHltiepartO zoo goed al machteloos zgn geweest tegenover de verbonden conservaieven ultrnraontanen on rcgeeringsgezinde liberalen zgo in het blok opeen een factor van gewicht geworden De regeering kan ban stemmen moeielyk missen tegenover de oppositie van bet ct ntram de Polen en de ociaalderaonrnten Er zal dus weer in den trant als vroeger m l het centram zuo dik wjjls gebenrd i over en vergelijk onderliandeld moeten worden De uitbreiding van het Pruisische kiesrecht ïou misschien een geschikt ruilieiddel tegen de belastingplannen van de regeering kunnen vormen als de conservatieven daar ten minste in den Landdag voor willen stemmen Men ziet het de toestand is ingewikkeld genoeg en meer kracht dan het gekost beeft om de blokmeerderheid bueen te krügen zal bet vergen 031 met baar een bruikbare staatkunde te voeren Verspreide Berichten DUIT9CUI 1 D I De Vorwftrls verzekert dat poging n worden aangewend om dr Karl Liebknecht wegens hoogverraad veroordeeld het reeit om als advocaat op te treden te ontnemen ItkUK De studenten in Bologna hebbo op rumoerige wjjze hun sympathie uitgedrukt met de Italiaansche studenten in Oustenryk die zooals men weet y eren voor ein Italiaansche hoogeschool Voor het standbeeld van Victor Emmanuel werd een Oostenrüksche vlag door hen verbrand en insgel jk voor bet Oostenrykache consulaat Een atdeellng militairen was machteloos tegen den troep OoSTBKBUlt HoilaABIJÏ Op haar kasteel by öenève is gestorven barones Adolphe Kotlischild Zy was het by wie de keizerin van Oostenryk Elisabeth Indertyd op bezoek was geweest toen de huoge vrouw door den dolk van Luccheni werd vermoord Do barones had er een voorgevoel van gehad en de keizerin gesmeekt toch niet met de gewone boot mee te gaan maar de keizerin had er zich niet aan gestoord Rusland Op 10 December zal voor het Hooge Militair Gerechtshof te Petersburg de open 1 bare behandeling plaats hebben van de zaak I tegen de generaals Stössel Fock Smirnow 1 en Relss wegens de overgave van Port I Arthur Bai kak Stateh I Griekenland gaat 36 snelvnurkanonnen en 1 6 batteryen berggeschat bestellen bg e Fransche flrma Schneider Canet te Creuzot 1 en wel voor een bedrag van 10 millio n 1 francs 1 Men krggt het druk in Crenzot O k Spanje heeft er 4S stukken berggeschnt besteld juist nog voor do Qrieksche bestelli g loskwam BI NNENLAND ST ATEN GENERAAL Vergadirm i v a Woeiiatlag 20 NoTeraber BuiteDlaiidachfl Zaken Het giater iu edieade aiueadomttiit ter Laan strekkende om den on deze begrooting Toorkonienden poat tot Terhoogitig vandejaarwedd n der commiezen en adjaact commiezea aan het departement door de Lie eertug gister teraggenomeu omdat een regeling tru de poel ie der ambteoaren van dieu rang ook aan de I overige departemeuten aanhangig zal word a gemaakt te buhoaden komt in beaprekiog 1 De h eren Patgn on Orucker ontradeo het I ameüdemont daar dit een onzuivere atemmi g I zou uitlokken welke dm arabtenareu zou acha 1 den xMet eenig uitstel vivn de verhooging is 1 niets verlüreD daar do Regeering ook al z n I de maatregel eerat iti Kebroari of later tot I stand komen toch steeds terugwerkende kracht I er aan zou kunnen geven zóo dat do verhoo 1 ging toch steeds met Januari 1908 gereke d 1 kan worden in te gaan I De heer ter Laan handhanft z in voorstel 1 De minister viin Financiën sluit zi h vol 1 momen aan bg hen die meeuen dat door krugwerkende kracht aan den voor te teil n 1 leaatregel te gHV n de traktemeutaverhooging I op l Jnnari 1908 kan gerekend worden in te 1 gaan I tiet amendement ter Laan in atemmiugge I bracht werd hierop verworpen met 56 teg n 19 stemmen zoodat de kwestie der trakt menta I verhooging b afzonderlijk welaoutwerp zal I worden geregeld I Na nog eenig debat wordt tie begrooting 1 van Buitenlandachfl Zaken aangenomen met 7 1 togMi o ilemmen Tagen it md a d hMMn Men roeldt uit Den Haag De aanstaande samenkomst van de Eerste Kamer der Staten öcnerual dient voornamoiyk voor bet afdeellngsonderzcek der Oo ten West Indische bogrootingen en tot behandeling in openbare vergadering van bet subsidie aan de Z A stoomvaartiyn indien dit ontwerp alsdan voor openbare beraadslaging gereed is Daarna zul e Kamer uiteengaan om na Kera mis weer byeen te komen ter afdoeniu der koloniale badgetten Gemeng de Berichten Brutale bprooving Maandag heeft te Amsterdam n brutaal soort berooving plaats gehad Ni t om de waarde van het geroofde maar om de brutaliteit van den aanval Een 58 jarig individu greep iu don namiddag een heer beet die op het Oude Kerksplein by de Lange Nïezel wandelde HÜ ontrukte hem zgn zilveren reniontoirborloge met zilveren ketting en zette bet op een loopen De beroofde holde den aanrander na en weldra voegden zich enkele burgers en po lilieagenten by hem Via straten en stegen kwam men ten slotte op de Torensluia Singel terecht waar de diel werd gegrepen Mftai hü vond nog juist gelegenheid zgn buit in bet water te werpeo De man heelt zyn daad bekend en ia in bewaring gesteld Naar het horloge en ketting werd gisterenmiddag d or de politie gedregd De dader van dezen brutaleh straatroof is de ö8 iarige A A Mulder wonende Lgnbnantgracbt 69 De bestolene a de goudsm d J S Uordyn Ie Leliedwarsstraat 23 Tel 1 it particatierö bron wordt uit Zeist medegedeeld dat lichter het Seminarinm Rjjsenbarg een dynamietboni is gevonden die door drie personen was neergelegd zeker niet met goede bedoelingen Eene dame die de drie personen daar had gezien waar chnwda de poUtia die weldra ysr aatomo I van Kol ter Laan Schaper Hugenholtz v d Zwaaj en Helsdingen 1 I Ha een na debatjatosschen deheereo Heems 1I kerk en Borgesius over het feit dat de heer II tieemskerk dezer dagen by de algemeene be I j schouwingen over de Btaats beg rooting gfzegd 1I zou hebben dat de heer Borgesius het voor I loopig verslag over het ontwerp Arbeidswet I j had vertraagd vangt de behandeling aan van l I de begrooting van 1 I Landbouw t j De heer Nolens wgst op don grooten voor 11 raad verzekeringaoutwerpen en andere sociale 1I maatregelen die als er niet naar een vast pi n I gewerkt wordt on als ze niet atuksgewijze I worden behandeld St Nicolaas cadoaux zullen 1 j bly eu die echter nooit in hinden van de I kmderen die men er mee wil verrassen zuil n 1I komen 1 I De heer Bos bepleit o a in het belan van 1I het vakonderw s instelling van een raad voor I technisch ondt rwiis I I De ministt r antwoordt den heer Nolens c it 1 I het van de vlugge werkw ze der Kamer zal 1 I afhangen of de verzekerïngsontwerpen spoedig I I wet zullpn worden De minister deelt m I j dat hii een meer gedecentraliseerd Wijzff fan I behsndelin voorstaat in zake verztUteringsw tgeving Nog voeren de heeren Smeeuge Becke s I van Wynbergeu en lieyue hei woord Daarna gaat de pauze in en daarop komt aan de or Ie dt interptjllatieMar chant betreffende hei biyvend gedeelte De heer Marchant zegt dat het bedeu u et 1 zul gaan om den ondergrond van de kwestie nl of het blyvend gedeelte nib da organisatie onzer weermacht kan worden gemist maar dat de iliseussie zich zal beperken tot de bloote teiten Die ffjiten zïjn dat zij die aanvankelgk niet waren aangewezen om hq bet blijvend gedeelte te dienen zich na de Tüeedeeling van I den minister dat 7 28 November vrij zouden I zijn ceheel daarop hebben in ericht ook door I nummerverwisselaars te nemen Een goede j I 3000 man die eerst niet waren aangewezen I tot den dienst moeten dus nu wèl dienen en I antlerzyds zien Z die zich een plaatsvervanI Ter kozen zich van de en beroofd omdat de I vervanger nu voor zich zelf moet dienen I Verder wijst spr nog op verschillende bjiI komende omstandigheden die den maatregel I tot een be warenden en telouratellenden maken I een en ander om aan te toonen dat men I in breeden kring door de beide tegenstrijdige I beschikkingen van den miniiter in een hopelooze I verwarring verkeert I Daarom stelt de interpellant den minister dfze vraag lo Is het waar dat begin November van dit Jaar met intrekking van vroeger gegeven orders door den minister van Oorlog werd gelast dat het blgvend gedeelte der lichting 1907 op een veel hooger sterkte moest worden onder de wapenen gebonden dan aanvankelijk was bepaald 2o zoo ja welke redenen hebben tot die wözigiug geleid De rainisier van Oorlog zegt niei veel meer 1 te kannen an woorden dan hetgeen hü reeds 1 op den jon sten vragendag aan den heer de 1 Visaar m edeelde Op de eerste vraag antwoordt I hy dat de laatgeving daarbij bedoeld op 3 I October jl is verstrekt op de tweede vraag 1 antwoordt de minister gelyk hg dtt den heer 1 de Visaer reeda d ed dab de eeuige reden a 1 dat de verwachting dat het bekende wetsontwerp I j omtrent het blyvend gedeelte nog vóór 1 1 j December wet zou worden niet verwezenlykt j ia üf te verwezenlijken is i Intusschcn verklaart de minister vóór all s I I dat bg de aanschryving van 12 Juli w rby I de manschappen van bet bly vend gedeelte naar 1 I huis worden g zonden niet geheet wenscht te verdedigeu omdat die aanachrjjviug h ewel 1 geheel met goede bedoelingen in t teven ge 1 roepen te voel rekening heeft gehouden met I de totstandkoming vóór 1 December van heb I I meergenoemde wetsontwerp nopens het blyve d gedeelte 1 Nadat de minister uitvoerig heeit mieenge I zet wat da factoren waren tot vcrhoogiug v n t de sterkte van het blyvead gedeelte betoogt do minisier dat de thans ieleurgestelden toch ook wel eenigszins hadden kunnen roi ó n dat de toestand onzekerheid bood Wel V re I t misschien als daad van welwillendheid beter I geweest by de aanschryving van 12 Juli de I miliciens t herinneren aan den toestand van 1 t007 maar omdat de ministor dit niet deed i daarom kunnen de thans teleurgeaielden daaraan 1 thans geen rechten ontleenen De veroorzaakte teleurstellingen besprekende 1 ucht do minister geldelyk verlies door hen die 1 reeds een nummer ver wissel aar hadden bebaa d I geen onoverkomelijke r mp voorts kunnen zy Idie verhinderd zyn een beirekking te aanvaarden I alsnog een nummerverwisaelaar stellen en zy 1 die met uit overwegende redenen zich van 1 deelneming aan de kaderoefening onthieldenbehüoren óók onder de teleurgeatelden t iswaar raanr hubben zjj door hun onthouding I niet evenseer hei land teleurgesteld Ten slotte wyst de minister er op dat hy tot dusver zooveel mogelyk had gedaan om e j gevolgen van de teleurstellingen te verzachten maar verder ksn hij thans als minister n et gaan zonder medewerking van alle takken van de wetgevende macht en die medewerking zou datrin kunnen bestaan dat den mmiiter de ma w rd gegflren tot hst verstrakken un biel de daders onder Leersnm had ingehaald waarop ze worden gearresteerd en naar Utrecht overgebracht Ook do bom i in beslag genomen Men boadt do zaak zeer geheim zegt onze berichtgever Verder doelt men ons ook raode dat de vronw van Overhorst den kassierslooper en fcituiyk de lioütdpersoon in den gruwelijk moord te Zeist krankzinnig is gewoiden Men heeft algemeen met haar te doen Haarl Dbl Naar wy verncmnn is aan de flrma d I Ervu H de Jong Koninklijke Cacio un I Cbocolaadtabrikanteu te Wormervuor welke ürraii tevens oen cacaolabri k Uucli bg Baden in Oostenrijk door Z M den Keizer van Oostemijk het recht gegoven het Oostenrijksche Wapen te voerun root den titel Keizerlijke en Kuninklijke Hofl iverunciers j Men meldt ons uit Ha rli ni I Van de 30 inbrekers ilie Haai lom en I omstreketi onveilig m iakten zitten er nu 1 2 i achter slot en grendel j Gisteravond is do laatste trein van ArnI hem aan het station van den Loea ilsjioorI weg to Barneveld vermoedüiyk door verkeerden wisselstand oji oenige stilstaande I wagens geloopen waardoor aanzienlijke materieelo schade voroorz iakt werd De reizigers kwamen met den schrik vrg I Men meldt uit Zutphen Het lyk van den edert 1 November j l vermisten graankoupm U J R is gistor I morgen nit de Vischp jurtgr icht alhier opgehaald I De Anarchisten te Kome hebben Zondag I een hetooging gehouden gewyd aan de na I gedachtenis van de tereclitgestelde anar I chisten te Chicago Na oen vergadering j trachtten zo in optocht de stad binnen te I trekken De politie dreef hen ecliler uitoee j Door hernieuwde pogiiigen om optochten te I vormen kwamen na en dan wanordelykhe I den voor Enkele priesters werdtMi op straat j door betoogors lastig gevallen Uevallen van cholera hebben zich voor gedaan onder de Mekkagangers te Konatan I ticopol De pelgrims onder welke de ziok l te zich voordeed zullen iu quarantaine wor I den gehouden Verder zullen alle reizigers I uit KoDstantinopel in de Turksche havens I aan een geneeskundig onderzoek worden I onderworpen I Te Cumberland in den Amerikaanschen I staat Maryland wordt een congres gebonden I van landloopers In de bnitenwijken der I stad kwamen de afgevaardigden byoen van I de over het geheele land vertakkingen heb I bende Broederschap der landloopers een I krachtige hoewel niet otflcieel erkende vakI voreeniging De besprekingen der afgeI vaardigden hebben ten doel een nieuw stelI sel te ontwerpen voor het aauwüzen der woningen van weldadige landgenoten De zonderlinge rongressisten schynen aarI dig in het geld te zitten en de kroegen I maken goode zaken De bravo bewoners van j Cumberland echter zyn volstrekt niet ingeI nnraen met dit bezoek van zoovele twyfelI achlige elementen De orde i s achter tot dusver niet gestoord De jaarvergadering van het Ned Tooneclv rbond had het hoofdbestuur opgedragen Lonis Bouwmeester en den Raad van Boboer der Kon Ver Hel Nederlandech ïooneol aan te bieden om nadat eerstgenoemde nit O Indie zon zg ternggokoerd langs den weg van mondeling overleg er toe mede te werken dat eerstgenoemde wedor een plaats op het Leidsche plein zou innemen Het hoofdbestuur heeft zich onmiddeliyk van zgn taak gekweten doch van don Raad van boboer ten antwoord gekregen dat het schryven met belangstelling was ontvangen maar dat men om redenen die nu niet kunnen worden medegedeeld niet op hot voorstel kon ingaan Van den heer Bouwmeester is geen antwoord ingekomen Stadsnieuws ÖOÜDA 21 November 1907 Z Eic de Commissaris der Koningin die heden een bezoek aan deze gemeente zon brengen heeft dit bezoek atgetelegrateerd Ten halt twaalf heden nacht brak er een nitslaande brand uit in het perceel van den heer de Mol in de Wijdstraat Toen de brand pas ontdekt was werd door de politie met emmers water getracht deg brand te blnsschen wat niet ging zoodat spoedig brandalarm werd gemaakt Het eerst verscheen de slangenwagen nit kring 1 die ent met een ilini Uter met twee slangen werkte De slangenwagen ni t kring II werd daarop gorekwireerd die het perceel van achter aantastte Ten kwart voor een ongeveer verscheen pas de brandladder en toen die tegen het pand geplaatst was was weldra het vnnr gedoofd zoodat geen grooter onheil kon voorkomen De geheele zolder en het dak zyn vernield en de overige verdiepingen hebben zeer voel waterschade geloden ook de in voorraad zynde meubelen on verdere goederen Alles is geassureerd Vele autoriteiten waren aanwezig Zondag a s sp Mlt Olympia I een voot balwedstryd tegen Horcules IU to Utrecht i terwyi 01ympia IU speelt tegen B V V II uit Boskoop op het terrein aan den Rotterdamschen dgk alhier A RK TBEEICHTEN Gouda 21 Noveinbpr 1907 GRANEN De aanvoeren blijven noj Beer klein wal in hel voordeel der verkoüiiera blijft Tarwe Zeeuwache 9 75 a 10 25 mindere dito 9 25 a 9 50 Afwijkende 8 il 8 50 l oUler 7 75 4 8 50 Kogüe Zeeuwsche 7 50 i 775 Polder 7 25 a 7 50 Buitenlandsche per 70 tilo ii Gerst Winter 4 Zomer a a Chevalier 6 5c a 7 25 Huilen voergerst per 70 kilo i Haver per hectoliter 3 75 II 4 5 f 100 kilo 8 25 i ƒ 8 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 ICilo 7 a 7 50 Kanariezaad 8 a 10 Karwijzaad per 50 Kilo 4 Koolzaad i per Hectoliter Erwten Kookerwten 10 90 a 11 75 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7 75 i 8 Boonen bruine Boonen 11 50 k 15 Witte boonen 13 50 4 15 50 Paarden boonen ü ƒ Duiven boonen 8 50 k ƒ 8 75 Mais per ico Kilo Bonte Amerikaansche j 7 65 i 7 90 Kleine ronde 8 a 8 50 Vekmarkt Melkvee goede aanvoer Handel en prijzen oed Vette vartcens goede aanvoer handel vrijw 22 i 24 et per halt K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 18 4 I9 et per half K ü Magere Biggen groote aanvoer handel vlug 095 4 1 40 per week Vetlp Schapen geene beieekenis Lammeren i oede aanvoer handel traag 18 4 22 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel matig ƒ 8 4 12 Graskalveren goede aanvoer handel matig 40 u VS Fokkalveren 11 4 15 Kaas aangevoerd 106 partijen tiandel matig ie kwal ƒ 26 4 28 2de kwal 23 4 25 Zwaardere 28a 29 Noordhollansche Boter stukken van KG Handel vlug Goeboter 1 50 4 l 6 Weiboter 1 30 4 1 40 INGEZONDKN Buiten verantieoordelijklaid der Redactie Evenredige Vertegenwoordiging Geachte Redactie I Sedert 1896 bestaat in Nederland eene Voreeniging voor Evenredige Vertegenwoordiging opgericht door Mr 1 A van Oilse en my waartoe personen van allerlei politieke richting behooren zooals reeda blöken kan nit het feit dat niet alleen drie Ministers nit het tegenwoordig Kabinet lid zyn maar onze Voreeniging ook twee leden telde in het vorig Ministerie Tot nn itoe hebben wy ons hoofdzakelijk bezig gebonden met het bestndeeren der Quaestie Thans echter nn bö da Grondwetsherziening voor het eerst de E V officieel aan de orde wordt gesteld schijnt voor ons de tgd tot krachtige propaganda gekomen Doch daarvoor wordt grooter kracht vereischt dan wg op het oogenblik bezitten Vergun mg dns een poging om Uw lezers te bewegen die kracht te helpen vermeerderen door zich als lid bg oi s aan te sluiten Tot welk een goed doel zy daartoe zouden medewerken zal hen hoop ik dnidelgk worden als ik er op wys dat de E V ons brengen kan vermindering van arbeid nobeler str jd zuiverder uitslag Vermindtring van arbeid Wanneer wg zeggen onder een stelsel van evenredige vertegenwoordiging zal eene verkiezing minder arbeid kosten dan na klinkt dat velen zeker zonderling Hoel minder werk I tn men heeft altgd ala een der bezwaren tegen de evenredige vertegenwoordiging hooren aanvoeren haar groote omslachtigheid I Dat dit bezwaar niet ongegrond kan zifn voelt immers ieder die kennis nam van de ingewikkelde techniek der ineeste stelsels vooral van die der persoonIgke vertegenwoerdiging mot haar overdracht der stommen Zeker het bezwaar hoewel soms schromelijk oTirdroTen hult atnigea rond Bet opmaken van den uitslag eener stemming zal dat is niet te ontkennen meer tgd eischen dan tegenwoordig en de arbeid der stembureanx zal er 7ekernietgemakkeiyker op worden Maar wie op dit bezwaar wijzen vergeten dat in do evenredige vertegenwoordiging de herstemmingen ds aanvullingsverkiezingen en de tnsschentgdsche verkiezingen geheel vervallen Dat is toch wel een voordeel dat dubbel eu dwars opweegt tegen het zwaarder werk der stemhnreaux Laat by eene algemeene verkiezing onder een stelsel van evenredige vertegenwoordiging het werk der stembureai 3 i dagen desnoods zelfs een week in beslag nemen oen tyd die ong itwgfeld ook voor het meest inge wikkelde stelsel nog te ruim is geschat maar dan is ook alles afgeloopen En nu Eerst de verkiezing dan de vele herstemmingen soms 50 op de 100 vervolgens de aanvnllingsverkiezingen tengevolge van dubbele keuze met do ook daarop soms volgende herstemmingen Daar gaat een kleine twoe maat den mede heen terwyi de helft der kiezers on stembureuox tot dubbelen sommigen zelfs tot drie on viervondigi u arbeid geroepen worden En eiudeiyk komen Wat dus tyd on arbeid botroft valt de vergelgking tusschen de evenredige verlegen woordiging on hot tegenwoordig stolael nit ten gunste der eerste Nobeler Strijd De evenredige veitegenwoordiging zal den stembusstrgd veredelen Daar zg n er thans velen die walgen van dien strgd En geen wonder I Wie het oog slaat op de groopeering der strydkrachten en op de strydwyzo aanschouwt niet veel hartvorhottendsl Qebeel onze stembnsgoschiedonis is eene historie van cojtlities geworden De tyd toen ééne ongodeelte partg zonder hulp van bondgenooten het overwicht kon krggen is reeds lang en vrg zekor ook voor goed voorby De groote blokken zyn gesploten en ook van de stukken vliegen nog vooildurend spaanders af Dat hamer en ilraadnugel het door di n bijl vornielde zullen repareeron verwacht zeker niemand Neen niet door fusiii waarvan de geschiedenis onzer parlgon slechts ëëu voorbeeld kenl maar door federatie door coRlitie moeten de machten ontstaan die het do helft f 1 bereiken Coalities vluchtig en telkens anders gi groepeerd waar het de beslissing over een bepaald voorstel duurzamer en minder voranderlgk van gedaante waar het de aanduiding der algemeouo richting betreft zgn in de Kamer waar het de helft 1 noodzakelgk den doorslag moet blgvon goven nn eenmaal onmisbaar Waar hot de helft t 1 regeert moet men wel ooaliseeren Het de hellt 1 heerscht thans echter óók bg de stembus en het roept daar de bekende stembusverbonden in het leven Op die monsterverbonden ia heel wat aangemerkt Toch zyn er onder hen die daar zooveel op te zeggen hebben rnïar zéér weinigen die niet genegen zjjn ze zelf te sluiten wanneer zg inzien dat zg tnsschen zulk een verbond en volslagen machteloosheid te kiezen hebben Welnu de evenredige vertegenwoordiging neemt die onaangename noodzakelijkheid weg eenvoadig door bg de stembus niet meer te vragen naar de helft f 1 Zg geeft aan elke party de gelegenheid om de mate van invloed waarop zy recht heeft zich te verwerven met eigen kracht Hulp van anderen is daartoe niet noodig en hun tegenwerking is buiten machte het te beletten Waar het de helft 1 niet meer gehoord wordt verliezen de stembus coalities de monsterverbonden alle reden van bestaan Zoo verdwgnt voor goed nit de groepeering der strgdkrachten al wat belemmerend werkt al wat niet geheel natuurlgk is Ook in de strydwgze zal de evenredige vertegenwoordiging verbetering brengen Nu daar is heel wat in dat om verbetering roept Wie kent niet de overdreven soma belacheiyke ophemeling van eigen canditaten P Wie ergerde zich nooit aan eene verguizing bespotting ja zelfs belastering van den tegenstander die soms de grenzen der strafwet naderde en altyd die der zedenwet verre overschreed P Wien walgde niet een berg van woordverdraaiingen verwrongen citaten gezochte en valsche beschuldigingen leugenachtige bangmakergen en nimmer vervulbare beloften waar het mnndas vult decipi duimen dik op lag f Wie toornde nooit tegen een ter atembns zweeping met geld drank of dreigementen f Wie voelt niet de snydende waarheid in die woorden waarmede eens de leiders van een geslagen groep hun nederlaag verklaarden toen zy klaagden wy hadden te weinig geld en te veel geweten f Van waar nn dit alles P Voor een deel zal de verklaring zeker gezocht moeten worden in ie menscbeiyke nataar Maar de grootste sebald draagt toch alweer het de helft 1 Zoolang van enkele stemmen soms van slechts één stem overwioning of nederlaag kan afhangen kan men verzekerd x jn dat om die stemming te krggen elk middel boe afkeurenswaardig ook zal worden aangegrepen Slechts door het de helft 1 bjj de stembns niet langer te eischen slechts door het meerderheidsstelsel te vervangen door evenredige vertegenwoordiging zal men genezing kunnen vinden voor die kwalen Bg evenredige vertegenwoordiging toch is de winst van enkele zolts van enkele honderden stemmen van geen of althans van te gering boteekenis dan dat men zooals nu naar die winst zou willen jagen door dik en dun Minder stemmen dan do tegenparty kan onder een stelsel van E V geen ander gevolg hebben dan minder succes maar nooit zooals nu volslagen nederlaag Van verandering van Kamermeerderheid waartoe nu slechts eene verschuiving van een paar honderd stemmen over heel het land noodig is zal dan eene verschuiving van tienduizendtallen nauweiyks voldoende zyn Het is diiideiyk dat eene dergeiyke verschuiving niet met kleine lago middelen is te bewerken Welnu wanneer dan van dio middelen geen succes meer is te wachten zal men het van zelf verleeren er naar te grgpen Wordt vervolgd Sïïës mIiottëedam L K H K ft9 69 i Staateleenmoen l oRTuoAi ühlig 3o Serie Ir 050 3 98 77 44 Oblig 3o Serie fr 2500 3 RuHUSD Iwang Dombr Obligation 4 AziB lapan Dbligatien IHOO 4 Coi usiiiiA Geconsolideerde Bui tcniandsrhe Schuld Rece iis L 100 1 241 I 4 101 3 07 4 100 s 1 Iilll 100 lyfiotkeek Ihmken A indb idem idemPandb Rütti rd Hyph 4 P indb Rot Td Hyph 3 l indb Standaard llypli 4 gPandb Sledrlgke Hyph 1 Pandb illreclitsi lie Hjpb 4 Pandb Wesllaiidschi Hypb 4 Pandb Znid llüU Hypb 499 Panilb lo Algom GroningiTSchoepsHypb 4 100 Pundli Nederl Ilyp A Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Sehoeps Hypb 4 101 Bowy en vau Dooigor Nurthw Pac Hyp Bank 1 Wl Pandb Batnafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypothoekbriefbank 41 99 Pandb Holiandscho Hyph 99 Scheepvuart Maalechappijen Pand Holland Oulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen TALIE Oblig Zuid Italiaanscho Spw lMy A 367 Premieleeninqen bubOiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divtreen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitermantels COSTUMES TAILLEURS JAPÜNSTOF FEN BLOüSEN PELTERUEN enz tegen de meest concnrreerende pryzen Burierlijk Stand GEBOREN 15 Nov Johanna ouders P U Happel en M van den Berg 10 Theodorn i Jacobus onders J Schenk eu M Furrer Goertrnida ouders P Laurier en G van der Wal 17 Hendrika Wilhelmina Margaret ha ouders C van Eyk on W M Hoosbeek 17 Leonardos Marie ouders J A F J Beaumont en C van Vliet Johannes Dirk onders W B Blommendaal en E Rietveld 18 Lgsje onders P van der Laan en J Zuidam Leendert onders B van der Valk n H J van der Zwalm Helena Anna Jaooba ouders J W Feeters en J W E van der Sanden Leonardos Jacobu ouders M G Bax en A J Verslnis 19 Tennis Frederik Gyabertus ouders T van Welzenia en M Kranendonk Nela Johanna ouders M de Witen D J Karreman Pieter Albertus Cornells ouders A van Reden en E Verheul Leendert Johannes onders L de Vrind en J Sirre Adrianna ouders C Rietveld en C W Dekker 20 Margaretha Johanna onders G H Hordgk en E Boelhouwer Izak Marinna ouders J P Dikhooff en C M Lorjé 21 Cornells ouders J de Bruin en A P Voordenhaak OVERLEDEN 15 H J van der Laan 25 j 16 T J de Keyzer 1 j M do Looff 1 m J N de Jong 1 j 18 J J Bonman hulavr van F J ForsthOvel 24 19 H B de Graaf 50 j J van Barlingen 78 j GEHUWD 20 Nov H van Beek en A van Eek G don Held en C van Es AW van Beek en A Koofi J W Groot en H M de Raadt ADVi irn NTii L Tot onze groote droefheid overleed heden in den ouderdom van 73 jaren onze harteiyk geliefde Echtgenoól Vader Behuwd en Grootvader Dr WILLEM JULIUS Oud Directenr der R H B S te Gouda Officier in do Orde van Oranje Nassau M M JULIUS DlMÜNT utrecht W H JULIUS B M F JULIUS ElKTIIÜVEI Baarn M Haarlem C 0 1 Rotterdam E E JULIUS H JULIUS E JULIUS D VOOEL D JULIUS JUL1U8 PlCKKEBS l M W JULIUS en Kloinkindoren Utrecht 19 November 1907 Wgdo Beggnestraal N 27 Rouwbezoekm hmnen niet worden afgewacht a Voor de vele bewijzen van deelnemingontvangen by het overiyden van hunne geliefde zuster en behuwdznster Mevr do W d J M NOOTHOVEN VAN GOOR RossT VAN LiMiiusu betulgeu de oudergeteekenden hun harteiyken dank sGEAVBSUAOii S C ROESTv LIMBURGH Wed J A ROEST va LIMBUHÖHEcit HoTTMDAii WiiD H W SCHALKWIJKROEST VAN LlMBUKQ AlMaak J H de WILDT ROZST VAN LiMBüau J H DE WILDT OPKOKPIKG Oud Ieerlingen der R H B S die wenacben by te dragen aan een Krans bil de tor aardebcstelltng van den Oud Directenr dr W JULIUS worden vrfendclgk verzocht hunne gave spoedig te bezorgen by den Directeur dr 8 8 HOOGSTBA Napiens Oad leerlingen Dr D W IJSSEL DE SCHEPPER H J NEDERHORST Ja D H GREUP W P MONTIJN Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onze IH ollreer getehlMerdi ff ortrellen reéatare Uogaerlê zy goven kracht on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich goen imitatie voor de ecMe te ontvangen Ooill Prysconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel n HOOAhlt iH Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn n Maatrlijders g als een werkelijke hnl Zenuw en wordt nit overtuiging in don noo d het booli aanbevolen JH Hat l M oMcluuIilrlati n naUulrlou poMnUMd voor Hucu ta vooral danua an Klndaraclioanwark la ila Apfcatuar van C M MHIKr Ca l ir Sirlll lntll Slr l4 Maalall Eoal op naam en rslwtaltainarl Vtfkrrafeaar kv Haaraa Wtaaaltart In nbaaawirt lalaalariaa aaaryaaaMaia iMaralt aHlkir W avMaiuM Aral ip H Na ontvangsi van adres per hrietkaart wordt d t boekje Iraiico per post toegezonden dour ULOKPOEL B Uoeklian ZaïtLiüiMtuui