Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1907

i o 10405 Zaterdag 23 INoveinber 1007 46sie Jaargang fiOlMlHE muwï iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TclefOM 81 ADVEKtENTIEN worden gepUatst van 1 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen roote letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzendinu van Advertentiën t i 1 iiiiilit muM Tcletoi n Ao 83 De Uitgave dezer Coui ant geschiedt dagelijks met tiitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per tliie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN AANBESTEDING KEGENTKN der BEIDE GASTHUIZEN alhier ïljn voornemens op M AANDAG 25 NOVEMBER 1907 d avonds te 8 uur in het St CATHAKINA GASTHUIS in het openbaar aan te hvMeden Boor hel Jaar tOOS De levering van Bljit Oort Boekweltmeel en aratten Siroop Zout Groene Zeep Eozljn Wijn Azijn Witte Broodsulker Ba8terd suiker De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen ter leïing in het St Catharina Gasthuis De inschrijvingsbilletten met monsters worden aldaar ingewacht vóór 25 November a s Regenten voornoemd G PRINCE Voorzitter A W ROES Secretaris Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN Nieuwe Ned Tooneehereeniging van AMSTERDAM Directie V P T BIOOT Zundai 24 ouiubor I9ü7 des avonds half acht nur Janus Tulp Beroemd succes bliiapul in 4 bedrijven door wyion JUSTUS VAN MAÜRIK Ie Rang f O SO 2rte Riing f 0 60 Se Rang l 0 35 Leden Ie Rang t 0 50 2e Rang f 0 45 Zaal KIFÏISTIIF Sociëteit ONS GENOEGEN Dinsdag 20 November 1907 BUITENGEWONE EXTRA VOORSTELLING door hel alom gnnslig bekende Geielschap ven de Heeren Solser en Hesse met een voor deze gelegenheid bijzonder gekozen programma Eerste Rang 1 1 2de Rang I 0 75 Leden der Sociëteit gewone reductie Burean 7 uur Aanvang 8 nur i DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTiaCHE DE MEEST VOLLEDIGE üiin beslist die der Firma Til JU LA O l ES JOOUiSAL met minstens drie gratis geknipte patronen on oen gekleurde plaat TUK ILL OKISSS31AKIiH met een gratis geknipt patroon TUE BAXAAli Ol CUILÜ KffiA S t ASUIOSS Kindermodos met vole gratis geknipte patronen 8 uda Druk van A BRINKMAN Zf y HAAGT Ötê lUtekhnnilelfimt I loefiniininern De rooker die A HILLÉN s Branies 2 l et sigaar La Lyra 3 La Devisa 4 geproefd heeft zal toegeven dat deze merken uitmunten door lichte kwaliteit en bijzonder hoog aroma Verkrijgbaar in het magazijn der Firma A HILLEU Te GOUDA Kleiweg 2 I T TELEF 14t Alvorens zijiic liikoupeii Ie doen l ezlchtlge men eerst onze St NICOLAAS COLLECTIE Na de feesten worden kistjes mits in ongeschonden staat gaarne geruüd 20 cent per j KvINDERMEEk 11 cent per 2 pak Overal verkrijgbaar IIIÜS IIOËDËKS narhl U viioi namaak Ziet naiir het Controle megel Dr v HAMEL ROOS en HAKMENRen den naam P MOLE AlR Co n ealuaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den UIIAWI PIIIX A T T E S T OSTENDE 14 September 1907 Mijnheer Ik heb het genoegen U te melden d it ik do beste resaltaton met het gebrnik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkregen j Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne neemt De voeding en de toepassing zijn volmaakt De gewichtstoename is zeer normaal j Ik heb Uw Kindermeel beproeld bij een zuigeling van 5 maanden en ik ben mon kind van 2 maanden op gelijke wpe met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik miJ slechts bij dit gebruik bepaald j Ik zou U daarom zeer dankbaar zon zoo U mg nog eenige pakken Kindermeel ouat willen zenden om met het gebrnik daarvan voort te kunnen gaan Het zal my tevens een groot genoegen doen Uw product bi mijn patiënten aan te hevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar de prijs zoo laag is gesteld dat het aan alle klassen der Maatschappij kin worden voorgeschreven Met hoogachting verblijf ik Xet vooral op dm aiet rood letterm Maataehappy tot Bseplottalte van de Fietorta Bi oM Kantoor voor XederlanA Boompjea 40 Battentam w g Dr KESTELOOT Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzaoht Halaria Binnenkooris Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte KINADRÏÏPPELS van Dr DE VRIJ I dragen builen op de roode doos den naam NMnitig onder nevelistaand fabrieksmerk Ken lette daarop Zij iljn overal verkrijgbaar a f 0 76 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen iniending van postwissel i I 0 78 ObemiBohe Fabriek van Dr H MANNING den Haag Vraagt overal Dr NA tlKillfi i ElWITSfAAl i f l rmetfleich r llt rfl chf0 70 IMoord Brab Dtsch vSchoen eo Laarzennagazijo ti gi nover de Kleiwcgsti eg ONTVANOKN all soorlen llfcren D iiiies en Kinder Wiiilcr Irtikel ii SCHOOLLAARZKN OVERSrHüENE N eiu enz Aanbevelend C SiHïTS Alle repiratiêB on aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kofie Thee Melk Likeur Almnt Bier Water of in liet voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er ieta van a teeet liet COZ I POEDKR bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wüii absint enz bj den dronkaard op te wekken Het COZA POBDBU werkt zoo onopgemerkt eu zeker dat de cchtgenootc du znster ol de dochter van den verslaafde het hen toe kan dienen zonder zijn medeweten en ponder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zgne redding te danken beeft Het COZA POBDEie heelt het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizer lun personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscliapp herschapen hel heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht eu gelukkig gemaakt en het leven van talloozen mot menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poedel verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onsehndeluk te flu Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depSt te Gouda WOLFF Co Onze dopóthonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen cozAiNSTiTuri t a ri ri nXd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap WORMERVEER HOLLANÖT Dv Voreenlglng ARMEXZORG Afderling BnOHHENHDIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS BOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repateeren en hoofdzakelijk aan iningegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen Do daarop behaald Winst komt geheel ton geede aan de neutrale Vereeqiging Armttumrg Kleinliandel in slerkeii draok BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen mgevolije art u i der Urankwel ter openb ire kennis lat bij hen is ingekomen het navolgende verzoek om vcriot voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van G Belonjc in de benedenlocaliteit van het perceel aan de Turfmarkt Wijk H no 46 Hinnen 2 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan leder tegen het verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren inbrengen Gouda den aa November 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R 1 MARTENS De Secretaris BROUWER Uullenlandscl Uverzichl Reuter seint uit Brussel d d 21 Nov De miikercommissie is heden nagegaan welke middelen te baat genomen zonden kunnen worden om aan do suikers van Russische herkon st op de internationale markt een in sommige opzichten bevoorrechte behandeling ten deel te doen vallen Er werden een feeks vragen gesteld aan de verschillende leden die gisteren voorstellen te berde hebben gebracht l e gedelegeerden schijnen geneigd bepaaldelijk het stelsel te willen onderzoeken waaraan ten grondslag ligt beperking der uitvoeren maar van een bepaalde voorkeur voor een der voorgestelde middelen is nog niets gebleken Nader biykt dat de snikercoraraissio in onderzoek heeh een stelsel dat ten duel heeft den uitvoer van Russische talkers te beperken Volgens een loopend gerucht is Duitscbland besloten uit de conventie te treden wanneer Rusland niet wordt toegelaten V Reuter seint uit Rome 21 Nov De president liet gisteravond biJ deurwaardersexploit de verdedigers van Nasi sommeeren om heden ter terechtzitting te verschijnen De verdedigers antwoordden met een brief waarin zg nogmaals herhaalden wat zii in bun protest reeds hadden aangevoerd ZiJ achten het hunnen plicht te blgven bg hun beslait temeer hu de president goed heult gevonden hen formeel te sommeeren onder bedreiging met disciplinaire straffen die ziJ in geen enkel opzicht behoeven te vreezen De zitting van het Hooggerechtshof werd beden te 2 uur 20 geopend De verdedigers FKVII LETOX HET TWEE6BVEGHÏ Boman naar het Bnssiscb 20 Want rondom hen was het donker het vuur brandde niet meer zoo helder en iedereen was te traag om op te staan en hout te halen Allen dronken wgn Katja en Kostja kregen elk een half glas Nadjesbda Feodorowna dronk een glas daarna een tweede geraakte onder den invloed daarvan en vergat Kirilin Een prachtige picnic Een betooverende avond zei Lajowsky door den wgn opgewonden Maar ik zou toch liever een schoenen winter hebben Zyn bonte kraag door ryp verzilverd Ieder naar zgii smaak merkte Tan Koren op Lajewaky begon lich onbehaaglgk te voelen in den rug de hitte van het vnnr en in zgn gezicht Van Keren s haat Die haat van den netten verstandigen man ontmoedigde hem en daar hij niet in staat was tegen te spreken lai hy op welwillenden twa van Nasi waren niet opgekomen Do president vorklajTdo dal er stappen waren gedaan om den beklaagde ambtshalve oen verdediger toe te voegen Daarna werd de zitting op heven Drie jaar geleden nam de liberale meerderheid in de Hongaarsche Kamer te midden van een ontzettend rumoer op oen teeken van den president de beruchte Lex Daniel aan door graaf Tisza ingediend om te voorkomen dat men en handvol algevaardigden door obstructie de behandeling der parlementaire werkzaamheden zou beletten Dat voorval verhaastte het einde van de liberale party in Hongarije In denzelfden nacht werd de Hongaarsche coalitie gevormd als protest tegen de aanneming dlur wet Opkomend voor het recht van ohstructi vernietigde de coalitie de liberale meerderheid trok zij de lex Daniel in en bereidde zij zich voor door het opgeven van haar eisch tot invoering der Hongaaisihe taal als legertaal n Hongarye om de reguoring in het koninkrijk te aanvaarden En thans heeft de president der coalitinmeerderheid in de Hougaarsclio Kamer de heer Justh het plan gevoimd Z o ambt neer te leggen omdat hi het niet eens was met de hardhandige manier waarop de viiepresidenten Rakowsky en Navay tegen de Kroatische obstructie optraden De Kroaten ontevreden over de spoorwegregeling door hol kabinel Wekerlo in gevoerd omdat zij daarin een schending der Kroatische taalrechlen in hun eigen land zien besloten geheel op dezelfde gronden als voor drie jaren de Hongaarsche coalitie tot obstructie over te gaan Zjj deden dit biJ do behandeling der handelstractatcn en tarieven die voor het einde van het jaar moeten zijn aangenomen Eu de lessen van het verleden vergetend willen nu do gccoaliseerdo partyen een soort Lex Daniel invoelen om de obstructie van de Kroaten te onderdrukken By de behandeling der Marokkaansche qnaestie in den Franschen ministerraad heeft minister Pichon eenige mededeellngen gedaan over de onderhandelingen die tusschen de gezanten van Frankrgk en Spanje en den Itfarokkaanschen minister van buitenlandscho zaken Ben Sliman worden gevoerd Die onderhandelingen loopon voornameiyk over de reorganisatie der havenpolitie de onderdrukking der smokkelary van wapens en de regeling der schadevergoeding voor de beschieting van Casablanca Ik hond hartstocbtelgk van de natuur en betrenr het geen natuurkundige te zyn Ik benyd u Nu ik betrenr en benyd niet zei Nadjesbda Feodorowna Ik begryp niet hoe men zich einstig met wormen en kevers kan bezighouden terwgl het volk lydt Lajewsky deelde hnre meening hg Was volkomen onbekend met de natuurwetenschappen en kon zich daarom niet verzoenen met den toon van autoriteit en het geleerde scherpzinnige niterlgk der lieden die zich met de voelhorens der mieren en de pootjes der motten bezighouden en bet verdroot hem dat die lieden op grond dier voelhorens pootjes en zeker protoplasmus dat hy zich om de een of andere reden als een oester voorstelde zich aanmatigen vragen te beslissen die het ontstaan en leven van den menscli omvatten Toch boorde hy uil Nadjesbda Feodorowna a woorden onwaarheid en lei enkel om haar tegen te spreken Het betreft niet de kevers doch de gevolgtrekkingen Vin Laat in den avond ongeveer elf uur besteeg men de rytoigen weder om naar huis terug te keeren Allen zaten eu er ontbraken ilecbti Nadjesbda Ftodorowaa n Atohmla Marokko zal voor het optreden der Fransche schepen en troepsn duur moeten betalen De schade toch die de Europeosche bewoners van Casablanca door de beschieting en de plundering der stad hebben geleden wordt thans door oen internationale commissie nagegaan on zal mlllioenon heloopen Die schade wil Fraukryk verhalen op Marokko Maar daarbg biyil hel niet Ook do kosten van de expeditie naar Casablanca komen op rekening van Marokko wanneer dit land zgn gezag beter had kunnen handhaven zou een expeditie als de Fransch Spaansche niet noodig zgn geweest Het rapport van Messimy den rapporteur vdu de begrootingscoinmissie uit de Franschü Kamer toont dat de onkosten door het departement v in oorlog voor do expe ilitio naar Casablanca gemaakt 4 318 688 francs bedragen meer dan de helft daarvan komt op rokiMiiug dor ariilleito De rest strekt voir bezoldiging verpleging en transport d r troepen on verzorging van de zieken üe hegrootiiig van marine wgst een bgna even groot bedrag aan voor do onkosten der expeditie zuodut de kusten ten laste van Marokko komend ongeveer 8 millioen frcs bedragen tot ongeveer 15 October Dit bedrag neemt eiken dag toe Messimy telt in zyn rapport aan de Kamer voor de kosten der expeditie onveranderd goed te keuren wjjl het bedrag ten slotte toch voor rekening van Marokko komt Maar hu maakt van de gelegenheid gebruik om het legerbeslour groeten lof toe te zwaaien voor de buitengewone WQze waarop de expeditie is georganiseerd en uitgevoerd Van de jongste getoigenverklaringen in de zaak Nasi was een der belangrykste die van Calza Nasi s vroegeren kabinetschef die later twist kreeg met don minister Na verklaard te hebben dat er in de omp eving van den ministor een ongezond atmosfeer heerschte en na gewezen te hebben op de wanorde by de administratie verklaarde Calza over den persoon van Nasi Ik ben overtuigd dat Nasi er niet do man naar is zich ook maar aan de minste onregelmatigheid schuldig te maken met t oog op eigen voordeel Zelfs toen hg nioister was trol mg de eenvond van zgn leven en de bescheiden eiscben die hg stelde Ik heb hem s winters dikwyii zien zitten werken zonder te stoken en in een kamer waar geen tapgt lag Op al zgn reizen heb ik Nasi s eenvoud kunnen opmerken en zgn matigheid welke eigenaardig contrasteerden met de luxe now die op den tegenoverliggenden oever een wedloop hielden en luid lachten Vlug wat vrienden liep Samoylenko bun toe Men had den dames geen wgn moeten geven zei Van Koren zacht Lajewsky vermoeid door den picnic Van Keren s haat en zgne gedachten ging Nadjeshda Feodorowna te gemoet en toen deze die zich zoo licht als een veertje voelde vroolgk buiten adem en lachend zgn heide handen greep en haar hoofd aan zgn b rst legde deed hy een stap achteruit en zei somber Je gedraagt jo als eene cocotte Op zyn toornig vermoeid gezicht las zy haat en zy raakte eensklaps hare vroolgke stemming kwgt Zg begreep dat zg verkeerd gedaan had dat haar gedrag al te ongedwongen was en zette zich met bekommerd hart in het eerste het beste rgluig by Atebmianow Lajewsky ging by Kirilin zitten de zoöloog by Samoylenko de diakoon by de dames en de stoet zette zich in beweging Ziet ge nu wat Makaken ze zgn f begon Van Koren zich in zgn mantel wikkelend en de oogen sluitend Oe hebt het gehoord zy wil zich niet met kevers en wormen afgeven terwyi bet volk lydt Zoo oordejlen alle Uakakan orer oni Eea slaabeli var van zgn gevolg Maar Nasi had één overheerschenden harlstocht Dat was de politiek en I is daaraan dat hg in staat is veel ten offer te brengen Ik beu overtuigd dat Nasi de onregelmatigheden welke hem ten laste gelegd worden in geen geval gepleegd heeft met t oog op peraooulgk voordeel maar t is wel mogelgk dat hg ze met een politiek doel gepleegd heeft Deze verklaring hetft veel opachnddiog verwekt De voornaamste Duitsehe bladen zgn gisteren op den Pruisisehen boete en biddag niet uilgekomen De overhe d duldt op zulk een dag geen doordeweekschen arbeid noch wereldscbe vermaken enkel godsdienstoefeningen en uitvoeringen van gowgde muziek 031 het volk gelegenheid te geven zgne tekortkomingen te overpeinzen en tot inkeer te komen De daags of s nachts tevoreo gedrukte bladen helpen voorzoover zg althans in hel g idsdienstige niet een volmaakt onzydlg standpunt innemen met ernstige artikele i de van overheidswege verlangde lemming erin te brengen Enkele rechtzinnige bladen vinden de aanleiding om tot inkeer te vermanen in de slechte zeden die het geding tegen Harden ter sprake heeft gebracht De Kreazieitung gaat zelfs zoover dat sy verklaart d it de Lluitsche zoude neg groeier is dan die van de ondergegane geslachten van da oudheid Want de manueuwereld van het Romeinsche rgk was heidenscb de mannenwereld van het Duitsehe rgk is Cbristeiyk Zy baalt het dreigende woord aan waarmee Jezus KapernaUm ge icht heelt Matth XI 23 vig en meent dat het Duitsehe volk in het procos het mene tekel in vlammend schrift op den muur heeft aanschouwd De Berl Lokal Anteiger heeft een boetpredikatie van Nithack den dominee vao do KaiserWilhelra liedilobtnis kerk bot Berliner Tageblatt meer wereldsch gestemd een hoofdartikel over de opvoeding tot vryheld Sedert den Oroolen Keurvorst zyn er in Beriyn alleen nog maar onderdanen geen vrye burgers meer geweest Do rnggegraat kromde zich gaandeweg geheel van zelf men mokte niet eens als Frederik Willem I zyn stok hoogsti igenbandig op den rug van zgne beminde Berlgners liet neerdalen en voor het krukje van den ouden Frits was men misschien nog banger Het blad stelt den haast afgezasgden eisch Hannentrots voor Koningstronen I en klaagt ten slotte over de bgregeering en invloeden van menschen die voor de grondwet niet verantwojrdeiyk zgn De rochtstreekscbe trapt gebroed tot in bet tiende gelid door knoet en vuist verdrukt beeft het verootmoedigt zich en brandt wierook voor het geweld maar laat bel eens vrg gaan waar niemand is om hel in bedwang te honden di r toont het wat het is Zie hoe het optreedt bg schilderyenteiitounstelllngen In musea in den schonwb irg of waar over de wetenschap geoordeeld wurdt daar voert bet bet hoogste woord schimpt criliseert critiseert onfeilbaar die slavenzielen I Let wel op lieden van een vry beroep worden meer belasterd en beschimpt dan deugnieten en wel daarom dat de maalschappy voor drie vierden uit slaven uit dorgelgke Makaken bestaat Het komt nooit voor dat een slaaf je de hand rgkt en ju oprecht dankzegt voor je werk Ik weet niet wat je eigonlgk will zei S i3ioylenko geeuwend De arme vrouw wilde eenvoudig over geleerde ziken met je spreken en je maakt zulke gevolgtrekkingen Je bent boos op haar om een of andere reden en omdat zy mede van de party was zg is toch een schoone vrouw Och loop heen 1 Een gewoon lichtvaardig ii ensch losbandig en smakeloos Wordt vervolgd