Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1907

invloed van liet volk op den vorst en zijne omgeving is natnorlgk beperkt maiir niemand kan het volk verkinderen zichzelf op te voiden en zich zoodoende van de onverantwoordelijke invloeden van hofkringen te bevrijden Want ten slotte is de politieke toestand tegenwoordig toch van dien aard dat niets kan gebenren wat een mondig volk in ernst niet wil Maar men kan de zedelijke vrpeid aan een volk niet opdringen zij moet nit dat volk zelf geboren worden De minislerraiid in Portngal beeft Dinsdag besloten dat zü geen politieke bijeenkomsten zon toelaten eu dat zu de bladen op da stang zoo rijden Du Portageeicho binden mogen zich vuorloopig op politiek gebied enkel wijden aan akademische bespiegelingen Wat de regeering b v verboden beeft dat is de openbaarmaking en verkoop van berichten geruchten en beiiprekingen die het krediet scbade doen en van bericlTten die met speculatieve doeleinden worden verspreid Met een zoo nitgebroid verbod blijlt er van vrijheid van drukpers al een bitter klein beetje over De regeering van t rinco is niet bang voor daden Ëenige bladen zijn al voor den tijd van 30 dagen van regeeringswege geschorst do Correo da Noito Popular Journal do Commercie en de Lissabonsche Dia Ëpoca Verspreide Berichten Fbaïksuk Admiraal Siegcl de marine attache van Duitschland in Parijs wiens naam meermalen genoemd is in verband met de spionnagezaakÜtlmo is ter beschikking van het ministerie van marine in Berlijn gestold en z l de b scheiden van de vredesconferentie betrekking hebbend op het zeerecht moeten uilwerken Daarna zou hü den actieven dienst verlaten DulTSOHLlIID Kolonel Qaedke berekent in het Berliner Tugeblatt dat zonder buitengewone inspanning van Engeland de Uuitsche vloot door de nieuwe vlootwet in 1927 even sterk zal zijn als de Engelsche vloot In 8 jaar tiJd zal Duitschland zjjn vloot verdubbelen Ebublasu De eerste minister Campbell Uannerman zal over enkele dagen naar het Zuiden van Frankrijk ol naar Italië vertrekken tot herstel van ziJn geschokte gezondheid De Dnitsche Keizer maakt het te Uighcliffe best Hii rijdt automobiel speelt kaart doet regeerirgszaken af en is gezond Dat althans is de korte inhoud van de telegrammen aan do Dnitsche bladen Itaije Te Martano hebben 2ÜÜ0 oproerigo boeren opgeiweept door een oud socialistisch afgevaardigde een aanval gedaan op ht t gemeenlebnia ZiJ werden evenwel teruggeslagen Daarop wierpen zy de karabiniers met stecnen Hun houding werd nog dreigender toen hun bleek dat de socialist en de secretaris van de arbeidsbeurs waren genrreisteerd Vele soldalen en politiebeambten zijn met steenworpen en messteken gekwetst OOBTBNKIJK HoSUAHlJli De voorzitter der Kamer Justh heeft nu tod maar besloten omdat men het met ziJn leiding niet eens is heen te gaan HUSI ASD Volgens de Ketsch is er kans dat minister Stolypin benoemd zal worden tot graaf Te Warschau is eon generaalsdochter gearresteerd die aan het hoofd van een bende atoud welke in den laatsten tyd talrijke rooveryeu heeft gepleegd en een gebouw der registratie in brand heeft gestoken Dinsdag is te Warschau een kleermakerswinkel In de lucht geblazen door een bom waarby een onderwyzer die passeerde gedood werd BINNENLAND TATKN il NERAAI f u K ac U K U M n K H Vergadering van Donderdag 21 Notember Alvorens de behandeling der begrooting van liandbouw wordt voortgaiet worden heden neoiga kleinere ontwerpen afifehandeld Bq de voortzetting der discussie over de begrooting van Landbouw bespreekt de heer de Waal Maietgt het raond en klaewzeer en geeft der Kogeering daarbjj oa in erostige overweging om even scherp toe te zien op invoer van ee nit het buitenland als hetbuitenland dit doet by invoer aldaar van ons vee De beer Schaper bepleit om in cultuur brengen van veen en laudpolders Spreker ItOBt ook op tagu vennijipeiing van vele onzer schoone landgoederen bv in de omgeving van den Haag Desnoods sou een Staatscommissie deze zaak eens ter hand moeten nemen De heer T deman bestrijdt het sabsidieeren van ontginning van woeste gronden Er zyo nog vele andere nuttige dingen die op steoo uit de Staatskas aanspraak hebben De heer Zijlma dringt o a aan op e n betere Vogelenwet en herzieuing van de Jachtwet en is t eens met den heer Reyne en andere sprekers dat t bfj voo komen vao mou l en klauwzeer voortaan alles ins een aanbeveling verdient het kwaad te laten niiziekeii De heer lannink ondersteunt o m het denkbeeld van dan heer Schaper om de kwestie der landgoederen door een Rtaatscommiasie te doen ouderzoekeu De minister van Landbouw de verschillende sprekers beantwoordende verklaart geen algemeene toezegging te kunnen doen tot geldelijken steun van Staatswege aan particulieren iuzake ontj inning van woeste gronden Wel zou subsidie hunnen overwogen san vereenigingen die zich bebossching zonder winstbbiag ten doel zou le stellen Splitsing van schoone landgoederen betreurt de minister in t den h e Schaper maar van KegeeringsWege is daartei en weinig te doen getjjk spreker breedvoerii uiteenzet In tnsschen verklaart de minister het denkbeeld van instelling van een onderzoek in deze hfltzy door een Staatscommiaste dan wel op andere wyze in ernstige overweging te willen nemen Protectiemaatregoleu tot steun van den kleinen landbouw door den heer Beokers gevraagd zfln van de llegeering niet te wacljten als zeer nadeelig voor den landbouw subsidie aan tuinbouwbondeo om te geraken tot een centraal luinbouw comité kan de mr nister niet in uitzicht stellen Wat het monden klauwzeer betreFt bestrijdt d minister den raad van hen dat de rtegoeriog biJ volgende malen de kwaal maar moest laten doorzieken Dit deed inep vroeger en de gevolgen waren dat de grenzen v6or ons vee gesloten werden de veeprijzen zeer ainmerkelgk daalden en aldra press e op de Kegeeriog werd uitgeoefend om heropening van de grenzen te verkrijgen met de noodige ve wflten aan onze diplomatie als de Uegeering niet slaagde Ëen herziening vau de veewet zat de mioistor bespoedigen een herziening van de Vogelwet i in aantocht wat een herziening der Jachtwetbetreft bet rapport der daartoe ingestelde commissie is zoo goed als gereed bjj haar j ontwerp zyn le kwesties zoowel van het heerlijk jachtrecht als van de wildschade ger 9 geld I De heer Tyderaan vraagt stemming ov r I den onderbavigea snbsidie po t voor boeren leenbanken Spr is tegen De heer Bos verklaart zijn stem voor de I heer Pierson zjjn stem tegen 1 Na verder debat werd de stemming over 1i t 1 amen lenient verdaagd tot morgen Regeling van werkzaamheden De Kamer besloot na de begrootieg van I Landbouw de Justitiebegrooting te behande 1 len en by deze laatste de motie Schaper n I zaVe de gratie verleening aan twee Grouingeche 1 fabrieken die de Veiligheidswet hadden overtreden Voorts werd na een langdurig debat besloteu het aanhangige wetsontwerp betref 1 fende de salarisregeling der onderwijzers te behandelen na hoofdstuk justitie behoudens een eventueel nader voorstel om van dat besluit af te wyken indien de beschikbare tyd dit noodzakelijk maakt Men schrüft aan de N R Ol Na hel bedanken van dr Kayper voor de candidatonr voor het lidmaatschap der Tweede Kamer in het district Sneek zoo nu daarvoor het eerst in aanmerking komen de heer H Pollema lid van de Oedep Staten I van Friesland Deze moet echter niet genegen zyn het lidmaatschap van Oed Statente ruilen voor dat van de Tweede Kamer en ook niet beide betrokkingen tegeiyk willen bekleeden I Biytt de heer Pollema weigeren dan zon I naar beweerd wordt de geheele rechI terzyde in het district Sneek den ondI minister van waterstaat mr de Marez Oy ns I willen candidaat stellen I I In de gisterennamiddag te Sneek gehonI den vergadering der centrale antirevolationI naire kiesvereeniging is het volgende grostal I geformeerd dr A Knyper mr J Croles I te Leeuwarden en mr S De Vries te AmI sterdam I In een gisteravond Ie houden vergadeI ring waarin ds A S Talma tegenwoordig I zou zyn zon een definitieve candidaat worI den gesteld Leeuw Ct Gemengde Berichten Departementsambtenaren Naar de Avp verneemt is het bestuur van den Bond van ambtenaren bij departementen van Algemeen Bestuur en Hooge colleges van Staat een paar dagen geleden op audiëntie geweest by den minister van flnanciSn Het heeft dien toen een request overhandigd met het verzoek by de te verwachten nieuwe regeling der tractementen enz gehoord te worden D mlnlMer legde dit toe daarmede das erkennende de vakvereeniging wat tot dasverre niet was gedaan en vroeg verder het bondsbestour een regeling te ontwerpen ter oniformeering van do eischen van het eiamen tot benoeming als 2o klerk Het bondsbestuur heeft zich dadeUjk met groeten yver aan de vervulling van die opdracht gezet Omtrent het ongeluk den beide brievenbestellers te Maastricht overkomen wordt ons vandaar nader bericht De beide bestellers waren belist niet het afhalen dar BelgLsche brieven van den trein van Hasselt Daartoe begaven zg zich s morgens ten half zes na ir het station Toen nu de trein arriveerde staken zg de rails over doch zagen door den zwaren mist die er heerschte de locomotief niet die aan het rangeeren was Door deze werden zg gegrepen en op slag gedood De geheele stad is onder den indruk N R Ct Men meldt aan de N B Ct De Igkstoet die gisterochtend te Driebergen bet stoffelijk ovai schot van den zoo gruwelgk vermoorden Hendrik Drost ten grave voerde trok onder doodsche stilte van liet sterfhuis langs de woning van dei patroon van den vermoorde den heer Prince naar den doodenakker Daar spraken allereerst woorden van doalnoraing den burgemeester van Zeist mr Clotterbuoke PaUju van Cloetinge en het hoofd der gemeente Driebergen d Anniale baron van Hardenbroek Daarna trad du Wisse bg wien Drost ter c itechitalie ging naar voren om in een aangrypende rede den dood te schetsen van den Hinken jongen man en den ouders troost te breng n over het droevig verliep De ouders waren diep onder den indruk do vader moest ondersteund worden Ten slotte word gezongen psalm 103 vers 8 Nog bracht de heer Prince een laatsten groot aan den afgestorvene Da treurige plechtigheid was vervuld Toen werd de doodenakker langzaam verlaten do r de tairyke menigte onder welk vele autoriteiten waren Tengei olge van den Russisch Japanscheii oorlog ign de huizen en de eerste levensbehoeften in Japan aanmerkclyk duurder geworden en arbeid wordt aloin achaarschor De werf te Jokobama ontsloeg in luli 1 1 ongeveer 2000 werklieden De suldaten die naar hUis teruggekeerd zyn vermeerderen nog het aantal werklooz iu en arbeiders dia tgdens den oorlog hooger loon verdienden gevoelen thans dubbol het gebrek Eene Internationale Tentoonstel ing van Voedingsmiddelen en Kookkunst en alle aanverwante ngverbeden zal in den loop der aanstaande maand Januari te Weenen Oostenrijk plaats grgpeii Deze Tentoonstelling wordt ingericht door het Wiener Hauslrauen Verein Programma en verdere inlichtingen worden gezonden door het algemeen Cummi sariaat voor België en Nederland Coupure 15 te Gent België Men meldt aan da N R Ot Te Drouwen Dr overleed gisteren een 7öjarige ongehuwde vrouw die 63 jaren dag en nacht in een bedstede had doorgebracht Op 12 jarigen leeftgd had zg bg de mazelen haar gezichtsvermogen verloren en daarom deze zonderlinge leetwgze aangenomen Men schrgft uit Uitgeest aan het Hbl De kwaadwilligen die hier den toestand onveilig maken hebben altyd nog vrg spel en hebben er zoo den schrik onder gebracht dat velen die vermoedelgk aan de justitie wel belangrgke inlichtingen zouduu kunnen verschaften er de voorkeur aan geven te zwygen nit vrees voor wraak Liefst spreekt men hier zoo weinig mogelijk over de daden der bende maar van tgd tot tyd lekt er toch wel iets nil Zoo werd Donderdagavond uit bet hotel de Ooievaar een flets gestolen die later in een tuin werd teruggevonden Tgdens een uitvoering op een bovenzaal in datzelfde hotel werd uit de koffiekamer een barometer gestolen De ongewenschte bezoekers drongen daarop de huiskamer binnen en namen vandaar de werken van Justus vac Maurik en een paar albums mede Een ladder werd tegen de acbterzgde van het hotel geplaatst en met behnlp daarvan verr stte men de gasten der uitvoering met eeu tafelkleedje dat als werptoig werd gebizigd naar den rgksveldwachtter den vertegenwoordiger der gemeentepolitie en den nachtwaker die by de uitvoering voor de handhaving der orde zorg droegen Vervolgens werd een bezoek gebracht aan bet station der H IJ S M waar men zich op de steenkolenopslagplaats voorzag van wintervoorraad Onderweg werden nog een tiental roode kolen van een spoorwegarbeider goeden prys verklaard Qiateranavond ontmoatte ta Bottardam e n koopman alt Hamburt die in het hotel Coomans aan de Hoofdsteeg logeerde op straat een persoon die hem in het Duitsch aansprak De man was zoo verheugd Duitsch te hooren dat de kennismaking j spoedig tot stand kwam en besloten werd samen een glas bier te gaan drinken ineen café in de Wijnstraat Daar zaten twee persineii kaart te spelen Da Duilschers schoven bg en speelden spoedig mede In korten tgd verloor de Hamburger aan een hunner den bekenden kaartspeler David Vet uit Amsterdam al het geld dat hg hg zich had zgnde UO Mark Hg gaf echter den moed niet op en spoedig waren ook zgn ring met juweeleu steen Ier waarde vin 000 Mark en zgne gouden horloge verspeeld David was inlusschen op zyn manier ook niet gelukkig in het spel want hy verloor op zyn beurt alles weder aan de persoon die den Hamburger had aangesproken en die niemand andera was dan den eveneens bekenden kiiarlspeler Walthausei Inlusschen begon de Hamburger in te zien dat hy genomen was maakte drukte en van de verwarring maakte Waltbausen gebruik er inat den buit van door te gaan De politie nam David Vet en den vierden persoon diend broeder die echter niet liad inee edaan mede naar het politiebureau locli daar op hen niets bevonden werd en Wallhanien met do winst zoek was kon de politie er weinig aan doen In het zuiden Italië gist het wedur onder I dn boerenbevolking speciaal in de Apulische dorpen Martano Lf cce enz Sed rt eenige dagen zyn daar de boeren in staking Dins dag besloten zy in eene vergadering onder voorzitterschap van den gewezen socialislischen afgevaardigde Prampolini tot geweld over te gaan Kort daarop traclillen 200J boeren het stadhuis binnen te dringen inaar weiden door de politie teruggedrongen Toen begonnen de bctoogers met steeuen Ie worpen waardoor een karibinier en een agent werden gewond De overheid liet daarop Prampolini arres leeren hetgeen de onhegron do woede der boeren tengevolge had Uit wraak begonnen zg de karabiniers te bestoken met een hagelbui van iteenen waardoor een groot aantal soldaten werd gewond TOOlsTEJEIL Wat hebben wc gisteravond genoten van de voortreftelyke opvoering van Kleine Dora in Ons Genoegen Do Nederlandscha Tooneelvereeniging heeft eer van haar work Inderdaad t is bewonderingswaardig hoe juist do typiga personen uit den beroemden roman van Dickens werden voorgesteld Zoo hadden we ze ons jnist gedacht En dat is een groote verdienste Immers hiernit blgkt boo de vertaler de heer J C van der Horst zich volkomen heeft ingewerkt in da correcte uitbeelding der personen I De gezonde humor zoo volop in de romans van Dickens te genieten wordt steeds afgewisseld door hartroerende toonealen Natuurlek was dit ook t geval in Kleine Dora Do artistfn deden ons door hun uitmuntend spel beurtelings schudden van t lichen en dan weer stil zyn by eene treffende scène die een hartverheflendeu indruk maakte Mej Tilly Lus had er slag van om haar hoorders te boeien Hoe innig lief met dat van aandoening trillende stemmetje zong ze t liedje Daar is een kindje geboren Mooi dat juist daarna t eerste Bedrgt eindigde Wat een oplettendheid in do zaal en hoe geestdriftig klonk t applaus waarmee men anders hier nog al zuinig is t Heelo stuk door heeft Kleine Dora gespeeld oo keurig in den toon dat het een lust was En dan da heer Ternooy Apèl W t een uitmuntende type uit Dickens heelt hg gecreëerd Het goedmoedig lachje of t erpitig kijken met die veelzeggende oogen wie zal t hem zoo precies na doen f Prachtig spel heeft hy geleverd vooral ook in t laatste bedrgt waar hy zoo te koop loopt met zgn geld Fyn komisch was zyn doen en laten en zoo geheel in overeenstemming met de bedoeling van Dickens Mej Post heeft daartoe ook niet weinig bygedragen haar werk was boven onzen lof Spel en gebaren waren onbetaalbaar eu al weer volkomen in den trant van Dickens Ze heett ons door haar aanstellerigheid en haar opwinding dikwyis harlelgk laten lachen De overige artisten hebben allen gedaan wat ze konden om het succes te verboogen Kn een succes was deze degelgk verzorgde uitvoering Van alle kanten hoorden men in de Pauze over t spel der artisten roemen Het stnk heeft gegeven wat Dickens zoo nueitmUjk zoo onnavo iaar kon teekenen sprekend gelgkende beelden uit het leven die ieder op zyn weg wel kan aanwyzenl Hiervoor zyu wj de Ned Tooneelvereeniging bgionder erkentelijk VH64DIRIN6ViNIIK6RNIENTmilD VRIJDAG 22 NOVEMBER 1907 Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig de hh van de Volde Nederhorst de Jong Prince van der Torren van Ejjk Knuttel van Galen Bokhoven van der Ree IJsselstgn Jongenburger en Muyiwijk Afwezig lön de hh Dercksen Herman Vingerling allen met kennisgeving Vergeer van Iterson en Dcssing De notulen der vorii e vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De voorzitter doelde mede dat door Ged Staten was vastgesteld de rekening der gemeente van 1906 en dat waren goedgekeurd de begrooting voor 1908 het raadsbesluit tot uitzicht op gemeentegrond aan H van Tok het raadsbesluit tot verhuur van gerioleerden grond aan A Nederhof het raadsbesluit tot wgziging van het huurcontract met den heer I van der Want het raadsbesluit tot verhuur van gerioleerden grond aan het kerkbestuur van St Joseph en I Oats bat raadsbesluit tot overname van een gedeelte van de Krugerlaan en lot rioteering en bestrating Tot Uden van het scheidsgerecht zgn benoemd tot lid de heer W A Piets door de werklieden en door B en W de heer S I Boon en de heer J H de Wilde als plaatsvervangend lid door de werklieden en door B en W de heer J de Brugne Al deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Aanbevelingen voor periodieke aftredingen in verschillende colleges Voorgedragen worden voor Regent van het Gasthuis de hh A W Roes attr en O A B Bantzinger Regent van het Besledellngenhuis de hh H J Nederhorst attr en J Srtebaart Lz Leden der Commissie van toezicht op het Lager Onderwgs Mej P J Schelling attr enP W van Amerom de hh Dr S S Huogstra attr en G L Brouwer B Moerkerk attr en A Dortland Libryemooster de beer H van Assendelft aflr en Dr S S Hoogstra Lid der Commissie voor het Museum van Oudheden de hh Dr A van IJsendjjk aftr en H Knuttel Lid der Commissie voor de Volksgaarkeuken de bh I J Bonneur aftr en G Kreek Lid der Oommissie voor de Bank vanLeening de hh D Hoogendyk aftr en A W Roes Ter visie 2 Brief van de Commissie voor de Straf verordeningen verzoekende het kentoeken Tan onbewoonhaarverklariog volgens art 18 der Woningwet op de deur te schroeven Ter visie 8 Brief van dezelfde Commissie betreffende het ryden met vrachtwagens in het vau Bergen IJzendoornpark en het keuren van melk i Brief van de Commissie voor het van Iterson ziekenhuis daarby inzendende een kostenberekening van de firma Groenewegen en Zn te de Bilt voor den aanleg van den tain bg genoemd ziekenhuis Ter visie Een voordracht voor onderwyzjr aan de ie Burgerschool voor Jongens Ken voordracht voor onderwyzeresaan de Ie Burgerschool voor Meisjes Een voorstel van B en W tot afkoopvan een Ig trente aan G Bouwman Een voorstel lot verhuur van het boTengedeelte van de Stadswaag Een voorstel van B en W tot hetaangaan van een tydeiyke geldleeiiing metde Spaarbank alhier 5 9 zgn gedrakt rondgedeeld eu voor heden aan de orde gesteld Wordt vervolgd IRQEZONOEN BuiUn vtrantuoordeHjIclind der Sedactie Evenredige Vertegenwoordiging Vervolg Zuiverder uiUloff Eene verktaiiog beeft ten doel de meaning der kiezers te doen kennen Dat doet zg echter onder ons tegenwoordig kiesstelsel niet Drie oorzaken beletten het het kiesverzuim de verloren stenmen en de ongeIgke waarde der stemmen Voorzoover kiesverznim zgn oorzaak vindt in bloote onverschilligheid laten wg het thans buiten bespreking Daartegen toch bestaat geen remedie zoolang men m i terecht bezwaar blyft maken tegen stemdwang Maar wil mogen gerust aannemen dat voor het grootste gedeelte het kiesverznim voortvloeit nit andere oorzaken Het is immers zeer goed begrypeiyk dat in districten waar dg uitslag van te voren met tamelgk groote of ook met volkomen zekerheid kan voorspeld worden tal van kiezers uit moedelooiheid oi alt lorgalooahaid t bail blüven Het is Immers geen wonder dat nen weinig lust gevoelt tot een arbeid die men te voren weet dat óf vergeefsch óf onnoodig zal bigken En dit zal zoo bigven zoolang het de helft + 1 een eisch stelt waaraan in vele districten de eene kiezersgroep onmogelijk en de andere veel te gemakkelgk kan voldoen Zoodra echter die eisch vervalt zoodra door E V de stem van een nietRoomsche in Limbnrg die van een Antirevolutionair in Drenthe die van een Liberaal op de Veinwe werkelyk waarde krygt zal bet aantal thuisblijvers heel wat kleiner worden dan het tot nu toe is geweest Sterker nog dan door het kiesverznim wordt de uitslag vervalscht door wat wg noemen kunnen de verloren stemmen Verloren stemmen zyn die stemmen die worden uitgebracht op de niet gekozen Hoe talrgk die zgn kunnen de volgende cgters ontleend aan de verkiezingen van 1905 ons leeren Nemen wg eerst de 54 districten waar het pleit in eens werd beslist dan zien wy dat daar werden uitgebracht 322696 stemmen waarvan op de gekozenen 196840 en op de nietgekoienen 125856 Beschouwen wg vervolgens de 40 districten waar herstemming moest plaats hebben dan blijkt ons dat hg eerste stemming in die districten werden nitgebrachl 260278 stemmen waarvan op hen die later by herstemming gekozen werden 105313 op hen die bg herstemming in de minderheid zouden biyven 106202 en op hen die reeds dadeiyk afvielen 48763 Deze laatsten zyn diegenen die by de herstemming tusschan twee kwaden moesten kiezen Zy zgn dit doende deels op de hy herstemming gekozenen deels op de by herstemming gekozenen deels op de by herstemming gevallenen overgegaon Hoe zich daarby die groep van 4H763 kiezers gesplitst heeft is niet na te gaan daar aan de herstemming 66k nog is deelgenomen door een aantal kiezers die bg eerste stemming waren te huis gebleven Om nu van den gang van zaken de meest gunstige voorstelling te geven zuilen wy aannemen dat van die 48763 op de by herstemming gekozene is overgegaan en op de gevallenen Wg kunnen dan al de op 16 Juni 1905 ter slembus gekomen kiezers verdeelen In de volgende groepen a 196840 kiezers 33 6 pCt bereikten dadeiyk hun doel b 105313 kiezers 18 5 pCl bereiktenhun doel na dubbele moeite c van 48763=32509 kiezers 5 5 pCt bereikten na dubbele moeite een secundair doel d 125856 kiezers 21 5 pCt zagen direct hun stemmen verloren gaan e 106202 f van 48763=122456 kiezers 21 pCt zagen na dubbele moeile hunstemmen verloren gaan Van groep c nu de stemmen half verloren rekenend en dus de helft van 32509 optellend hy de groepen d en e krggen wjj voorde verloren stemmen een totaal van 248312 dat is dus op een totaal van 583574 niet minder dan 42 55 pCt Onder een stelsel van E V zouden de verloren stemmen nog geen 4 pCt bedragen Maar ook onder de stemmen die uitwerking hadden was het nog lang niet alles zuivere waar Want nu komen wg tot de derde oorzaak van onzuiverheid in den uitslag de ongoiyke waarde der stemmen De ongeiyke waarde der stemmen is een gevolg van de zeer verschillende grootte der districten Enkele voorbeelden daarvan I In 1897 telde Enkhuiten 6968 kiezers Rotterdam I slechts 2745 Een groep van 1373 kiezers kon zich dus in Rotterdam I van de ove winning verzekerd houden terwyi daarvoor in Enkhuizen een groep van minstens 3485 kiezers noodig was Bggevolg had een stem in het eerste district 2 maal zooveel waarde als een in bet tweede Een nog sterker voorbeeld levert ons in 1901 de vergeiyking tnsschen Enschedé en Amsterdam II Het eerste district telde 10638 kiezers en het tweede slechts 2475 zoodat dus een stem in Amsterdam II ruim 4 maal zooveel waarde had als in Enschedé Men heett dan ook zien gebeuren dat in Amsterdam II iemand gekozen werd die by eerste stemming 521 en by herstemming 929 stemmen kreeg terwyi in Enschedé in de minderheid bleet een candidaat die eerst 4256 en b j herstemming 4563 stemmen op ticb versenigde Dns kondan 521 kiezers bereiken wat voor een ruim 8 maal grooter aantal onbereikbaar bleet Nu nog een voorbeeld uit 1905 In Enschedé bedroeg toen de helft l der kiezers 7199 in Amsterdam II sleclita 1741 Een stem in het laatste district was dus ruim 4 maal meer waard dan een in het eerste 1 In 1873 verzuimde 30 pCt der kiezers 31 pCt in 1875 44 pCt in 1877 43 pCt in 1881 41 pCt in 1883 32 pCt in 1884 22 pCt in 1886 47 pOt In 1887 34 pCl in 1888 29 pCt in 1891 22 pCt in 1897 28 pCt in 1901 18 5 pCt in 1905 De verloren stemmen beliepen 43 75 pCt in 1888 12 85 pCt in 1891 41 80 pOl in 1897 Ook kan eene vergelijking tassebsn de Amsterdamsche districten aitoenloopend van 12748 tot 3481 kiezers ons leeren dat men slechts van de eene straat naar de andere behoeft te verhuizen om de waarde van zgn stem geducht te zien dalen Ten slotte verliezen de stemmen nok nog in waarde als een te groot aantal geiyk gezinden in enkele districten is opgehoopt Daarvan leveren Brabant en Limburg het sterkste voorbeeld De kolossale macht der Roomsch Katholieken die daar in 18 districten is samengeperst zou indien zg gelgkmatig over 30 districten was verdeeld over 30 zetels te beschikken hebben Nu spreekt bet toch van zelf dat onder de gecombineerde werking van kiesverznim verloren stemmen en ongelyke waarde der stemmen de verkiezingen wel moeten leiden tot de meest onzuivere uilkomsten I De invloed van het kiesverznim valt uit den aard der zaak niet na te gaan omdat men de richting der thuisbiyveri niet kent Maar over den invloed der beide andere factoren zijn de cyters van elke verkiezing welsprekend genoeg Hoor die van 1905 Iq de 54 districten waar het by eerste stemming tot eene beslis ing kwam werden uitgebracht op de candidaten der rechterzgde 181470 stemmen op die der linkerzyde 137559 en daarmede kreeg de rechterzyde 38 zetels de linkerzijde slech s 16 Bg de herstemming in 40 districten werden nitgebricht op de candidaten der linkerzyde 133899 stemmen op die der rechterzijde 105230 en daarmede kreeg de linkerzyde 36 zetels en de rechterzyde slechts 4 Laat ons toch heel dien ratten rommel bet Is geen mooi woord maar het geldt ook geen mooie zaak laat ons toch heel die poespas van onwaarheid en dom toeval overboord werpen on ons heil zoeken bg de evenredige vertegenwoordiging welke het kiesverznim sterk zal doen afnemen bet getal der verloren stemmen tot een onbeduidend minimum terugbrengt aan elke stem gulgke waarde geett on de Kamer zal maken tot eene getrouwe afspiegeling van de meening der kiezers Laat mg ten slotte nog zeggen dat men bil mil zich als lid kan aanmelden dat elk zelf zgn coiilributie kan bepalen mits niet beneden f 0 25 per jaar en dat het drleraaandelgkach lydscbritt onzer Vereen voorde leden vorkrggbaar is tegen f 0 50 voor nietleden tegen f 1 25 per jaar Met dunk voor de plaatsing Hoogachtend C E VAN KOETSVELD Ryseuburg Nov 1907 BEÏÏES VAK EOTTEEDAM L K H K Staateleenwtjeu POETUOAL Oblig 3e Serie tr 060 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2600 3 59V RuSLAlD Iwang Dombr Obli gatlen 4 96 Azis Japan Obligatien 1899 4 77 44 CoLDMBU Geconsolideerde Bui tenlandscbe Schuld Recepis L 100 1 24 Vi Hypotheek Banken Aandb idem ideii 4 j Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pondb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheapaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank t 96 Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandiche Hypb 99 Sehtepvaart ilaaltehappijen Pand Holland GaU Stv Mij 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb ö Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 3poortiieg leeningen TAUi Oblig Zuid Italiaansche Spw IMy A 367 PremieUeninqeii bituoiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 D veraen Hy tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Predikbeurt bt de Remouitrantiahe Oereformearde Oemeente alhiar Zondag 24 Njvember s morgens 10 uur Ds H VAM ASSENDELFT Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitermantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOF FEN BLOÜSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concnrreerende prgzen ADVKllTIINTIKfM Heden overleed tot ons die p leedwezen de Heer HENDRIK BOUTERS procuratiehouder onzer firma die rnim 37 jaar hy ons werkzaam was wy verliezen in hem een trouwen medewerker Gouda 21 November 1907 Koninkiyke Stearine Kaarsentakriek Gouda Namens hei Bestaar Dr H IJSSEL DE SCHEPPER I IJSSEL DE SCHEPPER Directeuren Openbare Verkooping te ÜOUÜA op MAANDAG 16 DECEMBER 1907 s morgens 11 uren in het Kofflehais Hbt Schaakbord aan den Kleiweg Oonda ten overstaan van den te Hiastrecht gevestigden Notaris J KOKHAN van No 1 Een goed onderhonden van vela gemakken voorzien Woonhuis met atzonderiyken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANG daarnaast aan den Finweelen Singel Ie Qoofla wyk R Nes 661 en 661a groot 1 are 76 centiaren Verhaard tot 1 Mei 1908 voor f 440 per jaar No 2 Een goed onderhouden van vel gemakken voorzien f¥OOilllUllS met afzonderlgken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Tortmarkt Ie Gouda wt k H Nos 122 en 122a groot 59 centiaren Hel llenedenhuis is verhuurd voor f 144 per jaar Het Bovenhuis Is niet varhoord No 3 Een BOOMMWGKKEKIJ liggende in de tweede Kade achter de Karnemelksloot te Gouds belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1176 sn 1178 groet 62 aran en Nu 4 Een perceel Haliiioiit en VWater liggende naby perceel 3 belendende da tramweg Gonda Schoonhoven te Gouds Sectia A Nos 1342 1343 en 1344 groot 64 aren 70 centiaren Betalingen der kooiipenningen 16 Januari 1908 Te bezicbligen drie werkdagen v66r deo verkoop van 10 12 en 2 4 uren en op dien dag van 9 11 uren Nadere inlicbtiogen geettNotarisKOEHAN voornoemd Eolito Uude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar bij PEKTKtt S Jz UI V utM n ttrHnmt