Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1907

o 10406 Maandag 25 November 1007 40s e lAai £ aiig fiouMHE mum en Advertentieblad cé or Gondn en Omstreken i Teictn n Ne S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I o8t 1 70 Afaonderlijke JVommers V IJ F C E IS T E N lielefoott No M A n V E H T li N T ï E N wonlen oepijatst van lejjels a 50 Centen iedere reegel meerlil Centen Groote letteis worden ll erekendnaar plaataruiinle Inzending van Advertenliën ot 1 iiiiii iiiii l Gonda Dnik van k BRINKMAN Z Openljare Verp achting BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOtJDA Jullen op niNSDAG H DBCEUBER 1007 des namiddags 9 nnr op het Raadbnis bj enkele inecbrgving VERPACHTEN Vi lo Een sink liletlmtd fn Water gelegen onder de gemeente Gonderak nabg de Veerstoep b j het kadaster dier gemeente bekend in sectie C No 669 voor den tjjd van vier jaren ingaande 1908 2o 3o 4o Een stak ffelland gelegen tnaschen den Winlerdjjk en de nienwe vaart tot verbetering van de rivier de Ganwe te Ounda bjj het kadaster dier gemeente bekend in seclie G Nos 1136 1137 en U65 gedurende 1008 Het OraigewdH langs het bnilentalud van een gedeelte van den Goejanverwellendgk te Ooada hg het kadaster bekend in soclie A Nos 812 813 en 816 voor zoover dit laatste perceel eigendom der gemeente Gonda is voor den tgd van eler jaren ingaande 1908 Het arataewa van den Goejanvertvellendvjk voor zoover dit bel eigendom der gemeente Gonda is voor den tjjd van drie ol e jaren ingaande 1908 6o 7o Het Grangewa van de Baarslaan van bet hnis De nicnwo Baars af lot aan den Reonwjjkschen boek voor den tjjd an drie ol jaren ingaande 1908 Een perceel Wel of Huollanil gelegen langs den Reeuwal onder de gemeente Reeuwgk bjj het kadaster bekeiid in sectie B No 1063 groot 1 Hectare 0 Aren en 90 Centiaren voor den tgd van drie ol ne jaren Het recht van overzetten met de i ont over de Kaltensingelgracht te Gonda gednrende 1908 De voorwaarden liggen dagelgks van dos voormiddags 9 tot des namiddags 4 nnr ter Secretarie ter inzage De inscbrjvingsbiljetten znllen om in aanmerking te komen hebooren te vermelden den jaarlijkschen hnnrpr js en moeten door den inschrijver en zgno borgen gcteekend op zegel geschrevem en gesloten den dag der verpachting vóór des namiddags 1 nnr op de gemelde Secretarie ziJn ingeleverd Sociëteit Ons Qenoegen Zaal KUNSTMIN Nieuwe Nel Tooneelvereeniging van AMSTERDAM Directie C P T BIOOT Zondag 24 November 1907 del avonds hnlf acht nar Janus Tulp Beroemd sncces blijspel in 4 bedrijven door wyien JUSTUS VAN MAURIK Ie Rang f 0 80 2de Rang 1 0 60 3e Rang 1 0 35 Leden lo Rang 1 0 50 it Rang i 0 45 VereeoigiDg AllMK KOKG A de ling anOKHENHCiS ROZENDAAL HOEK PARA DIJS GOUDA Deze inriobling stelt zich ten doel om oBde gebrnikle en overtollige bnisboodelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakeljjk aan iningegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neutrale Vereeniging Armmmnv Zenuw en Maajfiiiders wordt Bit overtuiKing als eeu werkelpe bnip ju den nood bet boek nbevolen j Na outvaügst fan adres per bMiaaartwoiat d t boekie tranco per post uwfftaaBdea door tLOKPOBli S iUwkban Z tbomrorl IMoord BrabaDlsch Schoeo D LaarzeDUagazilo KI KIWKt K iO tegenover de Kleiwegkleeg ONTVANGEN alle soorten llMreii lUiiies n Kiniler WinterkrtikHln SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN WERELD SIICCES I e Wereldberoemde Superior Druivenhuisthonino Kxlrart mwLïAM imE Aanbevelend C SMITS Alle reiiArati n pd aangfemeton wfrk wordt aanbevolen tegen Boistaandoeningeii Kinkhoest Zwan Vcrkou lheid R ijiiihoe it Borstpijn Keelpijii Heesehheid enz MELl HITHK is verkrijgbaar bj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehnchton in Nederland Frankrijk DuUtelUand Engeland Amerika Ned Indtl Oranje Rivier Kolonie Tranivaal ent MBLIASrHB werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eers Medailles bekroond UliLlASTUE in acons I 0 40 i 0 70 en f 1 lUELIAVTBB in doozen tabletten I 0 40 en l 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o SAMOSWIJIN 0A cemt I et Jietek Aanbevelend Firma H man Zoon Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkriigbaai bu Kirma WOLFF Jt Cu Westhaven IflH uu a ÜRENUEL Houda K H VAN W lllSCHIJWIAIi Laat U niet mi leiden door lMy V coö Hel klooster HanHfiPaiilo AbdlJ bontaat niet dux Slrm i min gei nerlel wminle BillUke Prijzen Puikste kwaliteiten Hel 1 apeu van tsteii Eigen WiiikelexploitatieT Afdeeling liAi S Wil verkoopen slechu 2 kwaliteiten XoelemeHc$ehe Haaê maar beslist de klnêle Prgzen fl en 33 cl per Pond met een Bon ter waardevan S cl of per hall pond 93 en ff et met een Bon ter waarde v in g l et Vorder verkoopen wil slechts ééne kwaliteit ecftle f e d cfte Koo Ó6k beslist de flfMtte Prijs 33 et per Pond met een Bon ter wi ardevan i cl ol per hall pond l i = et een Bon ter waarde van i cl Dezelfde kwaliteiten zijn overal duurder ongerekend de S otper Pond korting die wU geven In bonsAfdeeling MOfFIK eu I llKK Onze steeds stggende omzet van Hoffle en Ihee is het beste bewgs dat de verschillende kwalileiten in den smaak vallen JHe kwaliteiten Kotfleziin dan ook heerlgk geurig en lekker van smaak Priizen 58 32 4 en 43 cl per Pond met een Bon Ier waarde van IO cl en 3 et perPond met een Bon ter waarde van 3 et Per half pond 96 4 ena 7 cl met een Bon ter waarde van 3 et en i9 cl p half pond muteen Bon ter waarde van i et Oirto TIteef i zgn unOV peer waterhondend geurig en lekker van smaak Prijzen tt en 0 et per ons piikje 3 leege zakjes IO et wa arde I Ordinaire kwaliteiten verkoop ju wl beslist niet Na ééno proefname zgn wg zeker U lot onze cafie klanten te mogen rekenen Neemt daarom eens proof Êp De Bon tijn in al oniie Winkel Inwlntelbnar voor W Cadeaux keuze uit 1000 A 1500 verschillende artikelen vanaf V Bon o ten kantore voor geld 0 voor S gulden IJ r o te ken e Ut m ieolaaa Cadeaux Efii Verkoopbuizeo iHel Wapen m toi Te k Wiiilslraal IS7 Kleinste Winst QroOtste omiet N V Handels en Wmkelexploitatie MaatsohapplJ voorbeen H OIESKLER ► fc DE nOKDKOOPSri DE MEEST PnACTlSCHE DE MEEST VOLLEDIGE ïieBBBLABEl zjjn beslist die der Firma TtlE LAIilES JOÜKNAL inol minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TlIE ILL DUBHSXAKBK met een gratis geknipt patroon THJl BAX AAK OF CV IL O BEN S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT üw Boekliandetttat Proefnummer Alle mrt ka tel HoH BUvoeg el I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p togen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag SA ittlJI 08E Viiium San uiiiosiim iii Vacuo Mijn dochter had werk dat voor haar te zwaar was zij zon daarmee zeker te gronde gegaan zijn daarvoor haalde ik haar thuis ig was o zoo zwak geworden Geen eetlust slecht slapen hartkloppingen altgd moe en lusteloos Ik werd er hopeloos onder want de mediognen dia zg kreeg hielpen haar mets Ten einde raad ben ik met de Sangniilose begonnen maar wat een prachtige nit komst Eerst at zij niets nn eet zg heerlgk Kerst zag zg bleek f zg roode lippen en landvleescb ook slaagt zg goed en wordt verkwikt wakker in een woord de Sangninose heeft haar heerlgk en afdoende geholpen Wg zgn U zeer dankbaar voor dit prachtige middel en U moogt van dit schrgven gerust prtr Vraat 31 Den Haag Mej WEIJSTERS beste middej Prjjs per flacon 1 1 50 6 fl f 8 12 INWACHT U VOOR NAMAAK Hebt Og reeds kennis met den VUGENHONIÖ gemaakt het beste raiddej tegen den Hoest 1 Te Oonda hg WOLFE Co Westhaven Bestrijding van Bloedarmoede Bleekjuoht Ma J J Alge eene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos den naam f Nanmng onder ne e st andfabrlck merk Hen lelto daarop H J oyeral krggbaar f 0 76 Ook recht treeks en franco van 1e fabriek legen mwnding van postwusel 4 f 0 75 Oliemisohe Fabriek van Dr H NANNING den Haag Viaagt ver Br KMlM VCI a EIWITSUAL i f 1 perllterfleieli per llterfleMhf Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Een klein maar gevaarlijk wetje Het belioort tot de uitzonderingen dat een wetje wordt ingediend om de bedra gen toegestaan bij de begrooting te Het bedoelde onUerp Wetje beoogt de opheffing vajl dt ii ecticn over het wapen der iiifantt e en over dat der artillerie an den provincfalen staf als zoodanig en an den plaaJSelijken staf voorzooveel betreft de jiaatselijke commandanten uitgezonderd lAn te Amsterdam Voorts om bij de infanterie 24 en bij de artillerie 10 hoofdofficieren aan te stellen Eene bij de Memorie van Toelichting gevoegde tabel geeft een overzicht van de financieele gevolgen van alle maatregelen door den Minister in dit opzicht voorgesteld Kigenlijk zijn die maatregelen van tweeërlei aard Vooreerst die betretfende de hoogere aanvoering Wij hebben tegenwoordig een commandant van het veldleger terwijl san de commandanten van de stelling van Amsterdam en van de Nieuwe Hollandschc Waterlinie een hoogere rang is gegeven Een avcrcchtsthe maatregel FEViLLETOlM HET TWEEGEYfiGHT Boman naar bet Basaiscb 21 Hoor eens Alexander Daviditch wanneer je een gewone vronw aantreft die niet met haar man leeft niets doet en slechts hi hi en baba Iaat booren dan leg je tot baar Qa heen en werkl Waarom ben je in dit geral bevreesd om de waarheid te zeggen f Daarom omdat Nadjeahda Feodorowna niet door een matroos maar door een ambtenaar oDdethonden wordt Wat moet ik dan met haar doen P vroeg Samoylenko boos Haar slaan misschien De ondengd niet vleien We verwgzen de ondengd slechts achter onzen mg dat il zeggen steken den ten spot opgeheven vinger in den zak Ik ben zoöloog of socioloog dat ii betzelfde en gg dokter de maatschappij gelooft ons wg liJn verplicht haar de vreeselijke schade aan te toooen waarmede lü en het nageslacht bedreigd wordt door het bestaan van znlke schepsels als deze Nadiesbda Iwanowna is Feodorowna Torbeterda Simorlaiko Zoolang wij geen behoorlijk veldleger hebben is het geheel onnoodig daarvoor een afzonderlijken commandant aan te stellen niet alleen maar met een geheelen staf om zich heen Daarover is weleen en ander gezegd toen in Juli j l de definitieve oorlogsbegrooting voor dit jaar werd vastgesteld maar feitelijk is liier een maatregel getroffen die niet ziio bekeken is dat de volksvertegenwoordiging geheel der zake kundig hem kon overwegen Wij liebhen niet nooilig een generaal die in den Haag bureau houdt en commandeert zonder troepen maar wij hebben broodnoortig generaals lioofdofficieren en subalterne officieren die met troepenafdeelingen zooals zij iii oorlogstijd zullen aanvoeren hebben geoefend en gemanoevreerd en te dien aanzien al die ervaring en geoefendheid hebben opgedaan welke in vredestijd maar is te verkrijgen De commandant van het veldleger is met eene pennestreek te benoemen liet veldleger zelf en de geoefendheid daarvan in geen jaren te krijgen Men zal misschien oordeelen dat de aanwezigheid vaii dien com mand an t gunstig zal werken op de verkrijging van een goed geoefend veldleger waarbij vooral de aanvoerders geoefend zijn Doch wie dat meent slaat de plank glad mis Reeds liierom wijl die geoefendheid der aanvoerders alleen is te verkrijgen door een geheel andere wijze van oefenen en de benoemde commandant van het veldleger hoc bekwaam overigens ook 15 jaar lang de nog altijd gevolgde methode heeft gehandliaafd toen hij als Chef van den generalen staf daarop reeds allen invloed had Wat helpt liet of onze brigade commandanten zooals in dezen zomer met eene troepensterkte van nog niet C én regiment infanterie weten te ageeren of dit werkelijk gebleken is staat nog te betwijfelen als die zelfde mannen straks troepenmassa s tienen meermalen sterker moeten aanvoeren Neen de instelling van het commando van het veldleger is een averechtsche maatregel geweest En waarom aan die beide stelling commandanten een hoogeren rang gegeven Het En wat moet de maatschappij doen F Dat is hare zaak Volgens mgne meening ia de besM en meest betrouwbare weg geweld Met den sterken arm moest zjj aan baar man teruggebracht en wanneer deze haar niet aanneemt tot dwangarbeid of verblijf in een Terbeterbnls veroordeeld worden OefI zueblte Saraoylenko HiJ zweeg een oogenblik en vroeg toen zacht Te zei dezer dagen dat menschen als Lajewsky vernietigd moesten worden Zeg eens ingeval de regeering of de maatschappij je zon willen opdragen hem te vernietigen zon je zon je dat aannemen P Mijne band zon niet beven IX Te hnis gekomen gingen Lajewsky en Nadjeshda Feodorowna in hunne donkere warme onbehaaglijke kamer Beiden zwegen Lajewsky stak bet licht aan en Nadjeshda Feodorowna ging zitten zonder hoed of mantel af te leggen en richtte hare bedroef de oogen op hem Hij begreep dat zü eene verklaring van hem verwacbtte doch dat zon vervelend doelloos en vermoeiend sign en by bad er reeds spijt van haar eene grofheid gezegd te hebben Toevallig voelde biJ den brief in zgn zak dien hiJ haar reeds lederen d had willeo Toorltieo en het I praatje dat anders wanneer wij achter de lihien zijn teruggetrokken die ronimandanten niet de hoogst in rang zijnde officieten zullen kii inen zijn doet hiiogsteiis aan eene bittertafel met een officierslioekje opgelij Wie door de Regeering worilt aangMve en als stelling commandant cominanfflert en de eeuwige in het leger zoo feliefde ancienniteits quaestie mag ijeeii enkel gewicht in de scliaal leggen Xii gaat die aanstelling vaii den comiiiandant van het veldleger gepaard met de opheffing der inspection voor het wa en der irfanterie en artillerie Ken maatregel die of zichzelf misschien ti verdedigen is iiits een groot deel vanden arbeid dier jnspectien naar hef I iarteineiit wordt nvergebracht maar wij loopen alle gevaar dat over een paar jaar die lll pectli n inoefen worden hersteld vooral omdat jde opheffing thans veel te jiartieel gaat En dan kan het veldlegercommando moeilijk worden afgeschaft In de tweede plaats beoogt het ontwerp de opheffing van den provincialen staf als zoodanig en van enkele plaatselijke cominiuiSo s terwijl daartegenover 24 hoofdofficieren bij de infanterie en 10 bij de artillerie zullen worden aan gesteld ten einde reeds in vredestijd te beschikken over de commandanten der VI en depotbafaljons en over groepscüininandanten en depotcommandaiiten bij ilc vesfihgartillerie Deze maatregel is nog vreemder dan de zooeven besprokene Indeitijd werd het wapen der infanterie met 3 regimenten de veldartillerie en de cavalerie ieder met 1 regiment uitgebreid De uitbreiding kostte zoo schermde toen het Departement van Oorlog weinig want eigenlijk breidden wij de infanterie met slechts uit Immers wij liebben zoo redeneerde men regimenten van bataljons en krijgen 12 regimenten van 4 bataljons In oorlogstijd worden bij elk regiment nog 2 bataljons gevormd zoodat er dan 72 bataljons infanterie zijn Dit koopje duurt niet lang Nu vraagt de Minister de 24 bataljoiiscOmmandanteii oogeiischijnlijk maakt liij 24 kapiteins majoor maar de bedoeling viel hem in dat wanneer bg liaar nn den brief loonde bare gedachten een andere richting zouden nemen Het is eindelijk tgd dat onze wedurzijdsche verbonding geregeld wordt dacbt hij Ik zal baar den brief geven er korae van wat wil H haalde den brief te voorschgn en reikte baar dien toe Lees Dit gast jou aan Na deze woorden ging bjj in zijne kamer en legde zicb in bet donker op de divan Nadjeshda Feodorowna las den brief en hel was baar te moede of de zolder op haar neerdaalde en de muren haar naderden Snel bekrniste zij zicb driemaal en zei 0od zjj zijoe ziel genadig Ood zij zijne ziel genadig Daarop begon zü te weenen Wanjal riep zjj Iwan Andreïlch Er kwam geen antwoord In de meening dat Lajewsky gekomen was en achter haar stoel stond snikte zg als een kind en zei Waarom beb je mg niet eer gezegd dut bg dood isP Ik zon dan niet naar den picnic gegaan zijn en niet zoo vreeselgk gelachen hebben De mannen zeiden miJ dwaasheden Welk een zonde welk e n zond Hulp mü Wanja help mg Ik was waanzinnig Ik ben verloren Lajewsky boorde haar snikken Hg voelde zich onaangenaam te moede en zlfn hart IS niet blijkens de Menioiie van Toelichting oin 24 gouden kragen meer in het leger doch om in vredestijd te kunnen beschikken ov er 21 bataljoiiscoirimandaiiten Intussclien is deze vernieerclenng nietalleen hierom af te wijzen V n grooterbelang is dat er geen troepen zijn voor die coininandantc ii Wat hebben wij aan liafalioiiscoiniuandanten zonder batiiljon lief aantal hoid doffirieren wordt vermeerderd zonder daf er werk voor hen is De organisatie wordt juisf door dergelijke opdrijvingen in de hoogeri rangenzoo peperduur Nu prijkt di tabel welincf 14 cointnandanten liij de Landweer die zullen worden vervangen door 14 der nieuw benoemde hoofdoffii lereii dochschuilt liter niet een addertje onder li6t gras Het is bekend dat er een tekott is aandistrictscotninandaiiten bij de Land weer Een aantal kapiteins der infanterie zijn aangewezen oin tijdelijk als districtscoinmandant op te treden Niet kapitein behooreiide tot de meest geschiktoii b het wapen doch die voor t meerendeel juist niet voor de gewone bevordering in aanmerking komen Ligt het nu ook inisscliien iii de bedoeling om deze kapiteins te lievorderen En is anders die vervanging niet schijn De nieuwe hoofdolHcieren worden aangesteld omdat de Minister in vredestijd over de cotninandanten der VI en deiiotbataljims wil beschikken Hoe kunnen die coiuin indanl n nu daarihiast distncts commaiidant zijn f de eene óf de andere betrekking is eene sinecure en onderzoek daarnaar zeer gewenscht Het wetje is dus niet zoo onsfliiildig als de Memorie van Toelichting wel doet verinoedcii Integendeel bet geeft eenseen kijkje hoe het Departement vanOorlog met cijfers weet te gooclielcn Onder den schijn van de hooge aanvoering te verzekerc ii wordei n aantal maatregelen voorgesteld die s land defensieniet verlioogen maar wel het budget De hooge aanvoering lieeff ten onzent geen belioeffi aan meerdere hooge aanvoerders maar aan betere oefening in de klopte hevig Onroslig lorid bg 0 1 ging nnar hot midden diT kiimur tasIlB in het duister naar eon stoel bg de tafel nn ging zitten Hel is een govnngenis hier ducht hg lk moet Wig Ik kan niet Hot was reeds te laat om Ie gaan kaart Ie spelen en kofflehuizon waren er nijt Hü legde zich nograauls neer en hield de ouren dicht om hol snikken niet Ie hooren Daar viel hem in dal hg n iar Saino vl nko kon gaan Om niel voorbg Nadjeshda FeoJorowna te moeten sprong hg door liet venster lii den tuin klom over de heg en ging de straal op Hel wiis duister Er kwam een s oomboot aan naar de lichten te oordeelen een groote pUssagiersboot Du unkerkultingon rammelden Van dei oever bewoog zicb snel een lood licht in da richting der stoomboot het douanebootje De passagiers slapen in de huten dacht Lajewsky de vro mdelingen bongduiide Do venstors van Samoylonko s huis stonden open L ijewsky keek door en d iarvan naar binnen daarna door ecu ander in de kamer was hol donker on stil Alexander Da idilcb slaap jeP linphu Alexander Daviditch Hg hoorde hoesten en op toornigon loos roepen Wie IS daarP Wie voor dn duivelP Wordt vervolgd