Goudsche Courant, maandag 25 november 1907

ll jiliiR iVaaimachiiies NUTTIG St NICOLAAS CADEAU Onderricht gratis ook in bet moderne borduren en stoppen S I lïT ca E 15 lv£ A fiu T S C H A 1 = I I J W F In HKDBHIiêWn cerlegenwitörMgé 4o0r méér dan 80 etge 9la§ mU en y Alleen in winkels met du nithangbord zyn de SIIIGKR NAiiHiciiiNGfl verkrijgbaar GOUDA Kleiweg 100 Slemppoeder bjj 1 OLFF € o WESTHAVEN 198 liooge aanvoering meer gelegenh i l v oo ile lioogc aanvoerders om zich voor hunne taak te bekwamen In dien zin beoogt het ontwerp niets Wel om ins dichter bij den Spaanschen toestand te brengen Hopen wij dat de Kamer den Minister hierin niet volgt Ëenige woorden van een inwoner van Gouda De heer Üatlel te iouda heeft iet te zeggen b treilende Foster s Zall het bekende middel legen huidziekten zooiils aambeien eczema huiduitslag jeakingen enz Oe heer A Cattel Boelekade 203 te Hondn zegt ons Het is Ih inB reeds zes maanden dat ik gesukkeld heb aan een soort roos in het gezicht waardoor ik aan beide kanten van mijn neus een uitslag bekomon had Vanwege de jeuking was dit zeer lastig afgezien van het onsmakeiyko gezicht Toen ik begon met Fostei s Zalf ging de jeuking dadelijk weg en boe groot Was mijn blydscba toen ik veertien dagen later geheel van dc e onaangename kwaal verlust was Ik zal dan ook gaarne Uw zalf als een probaat geneesm ddel voor dergelijke huidziekten aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig L liet publiek te maken op elke wjjze die l goeddunkt Zie toe dat gij de dcbte Foster s Zalf bekomt dezellde soort die de heer Cattel gehad heeft Ze is te öouda verkrggbiar bii de Heeren Wolff en Co Westhaven 19K Toezending geschiedt franco na ontvang d van poailwissel A F 1 75 voor één of F KI voor zes doozen Uuiienlandsch Uverzicbi inturen behandelde do KussiscUe Uiema het adres van den T aar dat door de Octobristen is opgesteld en waarvan wö den boofdinbond reeds hebben medegedeeld In dat adres wordt gezegd dal do Uueraa al haar krachten en al haar ervaring zal besteden om de nieuwe staatsregeling te bevestigen die door het Octobei manifest in hijt levan geroepen werd De recbtorzijde heelt mot deze redactie instemming betuigd maar de Kadolten en een groot deel van de Octobristen die zich bö de Constitutionneol Ueraocraten aansloten willen in deze alinea duidelyk doen uitkomen dat zg de nieuwe staatsregeling als een eonatitntionneele beschouwen In dien goest ziJn amendementen ingediend die met het adres naar een commissie v n i 3 leden verzonden werden Een debat over be adres zelf werd gisteren nog niet gehouden eerst zal bet verslag der commissie worden afgewacht Heden zal Stolypin in do Doema verschijnen om het program der regeering mede te doelen en de indiening van een aanlal wetsontwerpen aan te kondigen De president der Doema Cliomjakol verklaarde dat oen nauwkeurig onderzoek en een gezette behundolmg van de begrooting voor 1908 wegens gebrek aan tyj dit jaar niet kon i laats bobben De Doema zal dus waarschijnlijk de begroeting zooals zj door do regeering is ingediend ongowijiigd aannemen Ken volgend jaar kan de begrooting vroeger ingediend en breedvoerig besproken worden Chomjakof meent dat de stemming onder het volk over het geheel zeer verbeterd en gerustgesteld is Ziet bet volk dat de Doema ernstig werken wil aan legisletievcn arbeid dan zal die stemming dnidelgk bljjkon Hg hoopt dat de pers daaitoe zal bgdragen door over de werkzaimbeden der Doema objectieve niededeolingen te doen Vreezond dat de obstructie der Kroaten de tot stand koming van de Difereenkomst met Oostenrijk voor 1 Januari 1908 zal belellen heofl da Hongaarsche minister president dr Wokerlo het besluit genomen om te trachten die Overeenkomst toch met 1 Januari van kracht te doen worden Hij wil daartoe een wolsvoirstol bil de Hongaarsche Kamer indienen waarin bot kabinet gemacbllgd wordt onder alle omstandig heden de Overeenkomst rael 1 Januari in te Voeren Mgcht de beraadslaging en aanneming der esbetrelfende wotsvoorslellen niet kunnen plaat hebben dan zullen die worden uitgesteld totdat de Hongaarsche Kamer op normal w jzo er over kan beraadslagen Gisteren was dr Wekorle te Woenon om met don keizer koning over de indiening van dit voorstel te beraadslagen Toestemming d iartoe had hi reed naar bii verzekerde gekregen locn de onderhandelingen over den Ansgleich lot een resultaat badden geleid Nu wilde hg nog maar de torraecle goedkeBring van den keizer ontvangen Na eeu onderhoud met den keizer on met den Ooslenrijkscben minister president Von Beek zeide Wokerie Wtt bopu met de Kroalen w l klur te komen daarvoor zil de Banus moeten zorgen Maar de overeenkomst zal op tijd afgehandeld zgn I e verwachting van Wekerle is echter nog altoos dat de obstructie der Kroaten spoedig al geëindi 5rd zijn en dat de Overeenkomst nog in December kan worden behandeld De Oranji kolonie heeft thans nadat een grondwet en zelfbesluur is ingrviierd ook een volksvertegenwoordiging voor de Kamer badden Woensdag de verkiezingen plaats en tegeliikerlgd werd de benoemm van elf leden van bet Hoogerbois bekend gemaakt Van die elf leden zijn er vjjf die beslist tot de partij der Unie behooren Hrobler Bakes Andries Jroiijé De Villierii en Blignaul de laatste is de zwager van den oud presidenl Steyii en was staatssecretaris in dim voormaligen Vrijstaat Vgf andore benoemden behiioren lot de constiliitionalisten dat wil zeggen de Kngelscbe party Slechts van den oud predikant Dewdney Drew redacteur van bet blad Tlie Fiiend is bet moeilgk uit te maken lol welke groep by zal behooren Af Timc rekenl hem tol de IJiiieinanneii In zgn politieke loopbaan was hg tot dosver altoos tegen iets in Transvaal was hg eenverwoed legenstander van bet stelsel Krnger in Orangia een heftig bestrgder van het kroonkolonie stelsel Zelfs de Timos móet erkennen dat de benoeming van mr Drew eenigszins zonderling is Overigens is het Hoogerbuis van Orangia sam ngesleld uit mannen die algemeen bekend en geacht zlgn en het schgiit rai er gezag aan zgn samen stelling te znllen ontleenen dan het Transvaalscho Hoogerbnia waarin ma zorg een meerderheid is gebracht die in strgd is met de eiischen des volks en mei de samen telling van de Kamer De vei kiezingen voor de Kamer in Oranjekolonie h bben aan de Unie de Alrikaandeiparlg een overweldigende meerderheid gegeven gekozen werd n 30 Unie candidalen 4 on ilbanlielgken en 4 eonslitulionalislen Onder de gekozen Unieleden behooren volgens d telegrammen Fischer Cbrisliaan de Wet en generaal Burger De vroegere national sconts Piet de Wet en Vilonel do zw iger van Bioekania leden de nederlaag Do goheele verkiezing is een groole overwinning van do Uocrenpartg die nu evenals in Transvaal wel met de vorming van een kabinet zal worden belast De strenge voorzorgsmaatregelen die in bet Fransche paleis van ju ftitie waren genomen bebbon gemaakt dat Liso Welschgeen gelegenheid hoeft gehad journalistente woord te laan Van hol verhoorvoor den recliter van instructie hebben de bladen toch een en ander gewaar kunnen worden Kenslemmig verklaren de bladen dat Ullmo on Use geroerd waren bij het wederzien 74 zgn beide flauw of bgna flauw geva len en Ullmo t nikle luide Ullmo herhaaldi dat Uise a lgd onkundig was geweest van zgn daden De rechter van instructie had over twee feilen inlichtingen Ie vragen die bot vermoeden kunnen wekken dat Lise wel op do hoogte moet geweest zgn Voore erot beeft Dise aan Ullmo toen deze in liet hospitaal log oen krant gebracht waarin een der advcrlenlies stond door middel waarvan hg correspondeerde over de leveringvan de gestolen stukken Dise verklaaido dat zg Ullmo die krant liad gebrachl omdat zii wist dat bet zgn lieveliiigsblad was Hetandere feil is dut er telegrammen gevonden zijn dio Ullmo uit l urgs aan Liso stuurde toen bil op een van zgn verraderstocbtonwas Er staat in oen telegram dat Ullmo eerder terug zal komen dan hg aanvankelijk had gedacht en ik ben niet geslaagd ik ben verdrietig Lise zeide dat zij niet anders wist als dat Ullmo naar I arga was om geldop Ie uemen en zg zocht er niets achter dat Ullmo niet geslaagd was en daaroni eerdor terugkwam i Zg scbgnt nog gezegd to hebben voor den rechter van instructie dat Ullmo 30 Of 40 piJien met opium rookte per dag en dat hg op die wijze ongeveer 25 gram opium dagelijks verbruikte Zelf ging zjj er vaak op uil om opium te koopen voor baar beminde on zi rookte ook wel eens een enkele maal mee Dal Ullmo fotogiafeerde wist Lise met Zg kon dus niets zeggen over de door hem gemankte photografloën van ontvreemde slakken V Ilebecca Jewnin het verdwenen Russische meisje wier schuilplaats de politie nog maar altgd niet beeft kannen gewaar worden hoeft aan de Neue Zttricher Ztg een langen brief gestuurd De brief is gedateerd Zurich 12 November en in heel goed Duitsch geschreven In een begeleidend briefje verzekerl een advocaat op zgn oerewoord dat Rebecca zelf hem gesteld beeft Het valt om op hoe vaak er ia deie laak sprake is van woord van eer Haast allen die er in zjjn betri kken achten het blijkbaar een gewenschte versterking van een belofte of een verklaring wanneer zjj daaraan toevoegen dat zg ze doen op hun wootd van per Veel nieuws staat er niet in den brief van Rebecca Zg bekent dat zij d n avond vfiór haar vlucht op haar Kamer te Zurich aan haar ouders beloofd beeft den volgenden ochtend bij hen in t hotel te znllen komen Maar dat zal een belofte geweest zgn die zi gaf zonder baar woord van eer te verpanden Reuier seint nit Etampes dd 24 Nov Hedenochtend te 4 nnr klommen drie mannen op den expres trein komende van Toulouse liepen langs de treeplanken naar den bagagewagen wondden twee beambten door revolverscbolen en maakten zich meester van do kisten met do ontvangsten van de maatscbappg Zg gingen op dezelfde wgze te werk in den achtersten bagagewagen en vluchtten toen onder het lossen van revolverschoten op hunne vervolgers daar men den Irein door Irekkeii ean den noodrem had doen sliislann Het bedrag van het gestoleno is niet bekend en de schuldigen zgn nog niet geval Dronkenschap bestaat niet meer Eeu moDBlor vau Uel merkwaardige Coza poeder wordt gratis toe o zouden Kan ingegeven worden in Kojjie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in het voedeel ronder dat het noodtg ie dat de dronkaard er iets van af weef liet ÜOZ I l OEDKR bezit de wondei bare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgii absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA PUBOEU werkt zoo onopgemerkt en zeker dal de ccbtgenoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij zgne redding te danken lieeft Het COXA POJSOBU heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenlcn personen van scliaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozon met menig jSar verlengd Hel Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld Het echlo Ooza jioeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in bet volgend depot tft Gouda WOLFF Co Onze depêlbouders i eiken bet alteslcn boek gratis uit aan ben die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Oin deze te bekomen wendt U direct naar Londen Wacht U voor uamaaksels Het Coza Poeder is bel eenige afdoende middel tegen dronkooschap Verspreide Berichten Feaskeuk Russische bladen verzekeren dal minister Pichon iiel volgend jaar mee zal komen met president Fallières wanneer deze naar Petersburg komt DUITSCHLAND De D rescbgraof Packler aan wiens krankzinnigheid geen verstandig mensh ooit gelwgfold heeft is thans opgepakt en in een gekkenhuis bezorgd Do man heeft er eenige jaren van zgn leven aan besteed om de bevolking van Pruisen tol Jodenvervolging aan Ie zetten met heel weinig socces evenwel Do hertog van Cumberland dien Pruisen niet op den Brunswjjkschen troon wil zien vergeet zjjn trouwe Welfen niet hij beeft 60 000 mark geschonken voor het parlgfonds waaruil in Hannover Welflsche kranten worden gesteund Zoo men weet is bet verzet van Pruisen gegrond op zgn weigering om zgn rechten op het bg Pruisen ingelijfde Hannover op te geven In Koningsbergen zgn vier kinderen door het dnnne ijs gezakt en verdronken Italié Het heet dat Nathan een man van laraëlietische afkomst Maandag a s benoemd zal worden tot burgemeester van de eeawive stad Rome Rl SLASD In Warschau eiken dag een bom Eergisteren een in een kleermakerswinkel gisteren een in een scboenmakcrswinkel Een voorbijganger en drie andere menschen i n gedood of gewond In Odessa zgn drie soldaten van bel regiment genie wegens muiterg Ier dood veroordeeld zes ot zes jaar gevangenisstraf twee tot twee jaar tuchthuis Zes werden er vrggesproken Ahgrika Bg Dryden in Ontaria beeft in een apoorwegwerkplaals en ontploffing i laats gehad waardoor 7 menseben zgn gedood en 4 gekwetst ADVEllTK Tll iM Heden overleed tot ons diep leedwezen de Heer HENDRIK BODTERS procuratiehouder onzer flrma die ruim 37 jaar bg ons werkzaam was Wg verliezen in hem een trouwen medewerker Gouda 21 November 1907 Koninklgke Stearine Kaarsenfabriek Gouda Namens hei Bestnnr Dr H IJ8SEL DE SCHEPPEB I IJS SKL DE SCHEPPER Directeuren Opeatare Verkooping to GOUIJA op MAANDAG IC DECEMBER 1907 s morgens 11 uren in het Kofftebais Het Schaakbord nan den Kleiweg te Gouda ten overstaan van den te Hiastrecbt gevestigden Notarts J KORM van No 1 Ken goed onderhouden van vele gemakken voorzien Woonhuis met afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANG daernaast aan den FInweelen Singel te Gouda wgk R Nos 661 en 661a groot 1 are 75 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1908 voor f 440 per jaar No 2 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien WOOlllUISi met afzonderlgken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wgk H Nos 122 en 122a groot 69 centiaren Het Benedenhnis is verhuurd voor f 144 per jaar Het Bovenhuis is niet verhaard No 3 Een BOOilKWEEkERIJ liggende in de tweede Kade achter de Karnemelksloot te Gouda belendende de SlaalsBpoorweg Sectie A Nos 1175 en 1178 groot 52 aren on No 4 Een perceel Hakhout en Water liggende nabg perceel 3 belendende de tramweg Ooada Schoonhoven te Gouda Sectie A Nos 1342 1343 en 1344 groot 54 aren 70 centiaren Betalingen der koo ipenniogen 16 Janaari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en 2 4 aren en op dien dag van 9 11 oren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Kinderlooze RIJKE Weduwe melXM OOO Mark wenscht spoedig te hnwen met netten gtmonAen heer Vermogen ouderdom beroep bijzaak Niet anonyme brieven aan il FIDC8 BEBLUN 13 NOTARIS N F GAMBIERVANNOOTEN TE GOUDA lal in het openbaar verkoopen I Op MAANDAG 26 NOVEMBER 1907 by iniet en op MAANDAG 2 DECEMBER d a v bg afslag telkens des morgens tl aar in het hotel DE ZALM aan de Markt aldaar Nof 1 en 2 De in volle werking ijad e leer druk beklante en naar de eischen des tids ingerichte Stoom Wasctien StrykiEricMng DK BOZBSBOOW aan den Kattensingel wgk Q no 169 te Gouda met de daarby behoorende STOOMMACHINE en verdere WERKTUIGEN die door bestemming onroerend zyn loomede het daarnaast gelegen HEERENHUIS wgk Q no 168 Het geheel ter grqotte van 24 Aren 65 Centiaren zal worden gereild in 2 perceelen by billetten breeder omschreven II en op MAANDAG 2 DECEMBER 1907 geiyktydig met den afslag der vorige perceelen Nos 3 en 4 Twee Woonhuizen en ERVEN op den hoek der Cappenersteeg n Wilbelminastrnat gk G nos 24 en 25 te Gouda Per week verhuurd no 24 voor t 1 30 en no 25 voor 1 1 10 De perceelen zyn te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen zynde 2 Januari 1908 en te bezicbtigea nos 1 en 2 de laijtte 3 werkdagen vóór den inzet en afslag v 10 tot 12 en van 2 tol 4 uren en op É dagen van 9 tol 11 aren en nos 3enl de laatste S werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 aren en op dien dag van 9 lot 11 nren Nadere inlichtingen veett loornoemde notaris NOTARIS N F Cambier van Nooten TE GOUDA tal op MAANDAG 2 DECEMBER 1907 v ra 11 aar in het hotel DE ZALM aan de Markt aldaar onmiddellgk na afloop der tegen dien tyd aangekondigde veiling en afslag ID bet openbaar verkoopen No 5 Een MOFFIËHIIS en ERF in de WilhelmiDaslraat hoek Cappenersteeg te Gouda H no 59 Per week verhaatd voor f 2 Op gewone dagen en aren te beilchtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris VERHUISD van Sehoonboven naar OEG8TGEEST bg de Iste Tramhalte A SPAHRYANDERHOEK Jted Ooota Art Ditslaitend consnllatief Spreekuren Alle werkdagen behalve Donderdag sarondi ê f of anders na achriltelïke aanvraag Op de roods doos waarin 0 SW miKt ê eekU mtuaértppelê van Men lette daarop Dr DE VRIJ verkocht worden ataat niets andera dan De rooker die A HILLEN s Branies E iz et sigaar La Lyra 3 LaDevisa4 geproefd heeft zal toegeven dat deze merken uitmunten door lichte kwaliteit en bijzonder hoog aroma Verkrijgbaar in het magazijn der Firma A HILLEN Te GOUDA Kleiweg 2 IHT TELEF 141 AlYorciis zijne liikoupen Ie doen bezichllge men eerst onze St NICOLAAS COLLECTIE Na da feesten worden kistjes mits la ongesohonden staat gaarne geruild Let wel Een ware oilkomst voor beter licbl en weinig gasverbiuik is de aanschaffing van bet hangend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST ÜERINO KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht V oor imitatie Beleefd aanbevelend M M VAIT LOON Aaolegger van Oas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurl B 13 Telefoon No 117 Eohto Oude Jenever Nightcap p HOHPË Verkrijgbaar biJ PEKT KUS Jz Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN Nieuwe Ned Tooneehereeniging van AMSTERDAM Directie C P T BIGOT Zondag 24 November 1907 dea avonds hal acht uur Lit Of Mékel 0 kurkhMMd Janus Tulp Beroemd snccei bljjapel in 4 bedrijven door wijlen JUSTUS VAN MAÜRIK Ie Rang f 0 80 2de Rang f O CO 3e Bang f 0 35 Leden la Bang f 0 60 Se Bang t 0 46 Zaal KÏÏIfSTIO Sociëteit ONS GENOEGEN Dinsilag 26 November 1907 BUITENGEWONE SXTRA VOORSTfiLLING door bat alom gimfllig bekende Gözelscliap van de Heeren Solser en Hesse met een voor deze gelegenbeld bijzonder gekozen programma Eerste Rang f l 2de Rang f 0 76 Leden der Sociëteit gewone ri ductie Bureau 7 uur Aanvang 8 nnr Aanbevelend Slotemaker Co Lees dal eens Nieuwste model boogarm nandnaaimacblne splinternieuw met kast 8 jaar garantie te koop voor 20 gulileii Oude machines worden voor beogen pijjs ingernild bij W VERMEULEN Hooyntrnnt 78 Itotlerdam INRICHTING VOOR REPARATIE TEGEN VERMINDERDEN PRUS Filiaal DORDRECHT Voorstraat 2 i7 SAMOSWIJN 03 cent I er Jletch Aanbevelend Firma Herman oon Voor St mCOLAAS ontvingen wy een prachtige tending der IMIKIJWSTK Ueereii Dassen Handschoenen en Gacheiitii C A B BAN TZINGBR Vereeuif ln ARME ZORG Aldeding UIIUHHKMHUIgi ROZKNDAAL HOEK PARADUS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten duel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welkt ook zoo veel noodig te repaieeren en hooldzakclijk aan mlngegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst kuml geheel ten geede aan de ueutrile Vereeniging ArII numrg Hit beite ontchadelyktle ra ffi nukkelykate poetimldtfel voor Hctrra ea vooral damci tn Klndertcboinwerk ia dt AppTftuur vso C M MHIIm C rito teiUi Str M Mm Itttt i M WMM