Goudsche Courant, maandag 25 november 1907

o 10406 Maandag 35 November 1007 40s e Jaargang mimm mum IMieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omntreken 1 l é 9i a o o 8 S 9 k 9 e Teletei n No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 Iranco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N Telefoon tn At worden gephntst van A D V 1 U T E N T 1 E N 1 regels a 50 Oenten iedi ic regel meer 1 1 enten roote letters orilen berekend nam plaatsruimte hizeniling van Advertentiën til oSS uur lei m f Zie Etalage enz a oe S s 9 fi Ql e B U r w I s S 5 © ia Hf Laat Uw goed UITSTOOMEN r IN DE Electro Chemische Wasscherij v Conciirreereiule pi ijzen V je i i zen Spoedige aflevering DAALMANS C ST NICOLAAS j N A J N s v J y 4 ï AANBEVELKN Firma B DË JOI G Gouwe I8S Telepboon 47 P Sooda Drtk TU A BBWKHANAZi TWEEDE BLAD Stadsnieuws aOüDA 23 NoTeraber 1907 Oisteren werd Dr W Joiius ond direotear der Rgks Hoogere Bargerscliool nlliier op de nteawe begraafplaats te Utrecht in welke stad by zyo laatste levensjaren doorbracht ter aarde besteld üit Gouda waren aanwezig een depnlalie Dit de leeraren de concierge en de amanoenfis der R H Bnrgerschool benevens enkele ondleerlingen Bg de geopende groeve werd het woord gevoeld door Dr 8 S Hoogstra directeur der H B S die de verdienste in herinnering bracht vao den overledene jegens het middelbaar onderwijs en vooral jegen de tiüudsche school die onder zjjn leiding van een kleine scbuol met 3 j c was gegroeid lot een 5 j c met dubbele klassen en waaraan hg al zgn werkkracht gewgd had De heer H W F Bonte bracht namens de leeraren die met bem badden samengewerkt een lantsten groet aan ban geacbten Directeur De oudste zoon prof W H Jollus dankte ten slotte namens de familie voor de betoonde belangatelijng en de laatste eer aan zjjn onvergetelpen vader bewezen Onder de tatrgke kraoaen waren twee fraaie door de firma Gebr Steensina geloverile bloemstukken van do leeraren en een aantal Goadsche ondleerllngen der H B S De Commissie voor Werkverschaffing brengt aan allo stadgenooton die zoo ruimschoots hebben bijgedragen haar oprechten dank Tevens verzoekt zg beleefd wanneer giJ botjes kachelhout van uwen leverancier betrekt steeds te vragen naar die welke in de Werkverschaffing worden vervaardigd daardoor hopen we dan onze werkeloozen langer te kunnen helpen dan tot dusver het geval was Tevens onzen bartelijken dank aan H H leden der Diletantlenclnb voor hunne welwillende bijdrage f 10 ons geschonken Aan belanghebbenden wordt ter kennis gebracht dat door de commissie voor werkverschaffing de volgende week weder zal worden aangevangen met de werkzaambeden Daartoe zal a s Dinsdag 26 November des avonds van 7 tot 8 nur inschrijving van weikeloozen gebonden worden in bet werklokaal Langedwarsstraat De Onderalands Commissie van Armenzorg zal Maandagmiddag om 2 nar vergaderen in Arti Ijegi PLAATSELIJKE ARBEIDSBEDHS Aangeboden 1 winkelbediende 1 voor administratie 1 Toor schrijfwerk 2 opperlieden i pakhnisknechts 2 loopjongens i voor lichte werkzaamheden 3 werksters 1 kinder of tweede meisje Gevraagd 1 kinder of tweede meisje 1 loopjongen 1 halfwas schoenmaker 1 dienstbode Geplaatst 1 winkelbediende AwciiaTOL 21 Nov BQ herhaalde oproeping heeft lich alhier geen enkele solicitant aangemeld voor de betrekking van onder ijier met verplichte hoofdakte BINNENLAND BKRSTE HAMBII Zaid Ameriki lün In zQn antwoord op het Voorloopig Ver lag in zake het wetsontwerp tot toekenning Tan een voonchot ten behoeve van een toomTkartrnblodlDg toHchan Naderland Brazilië en Argentinië schaart de Mnistoi van Landbouw zich aan de zgde van hen die meenen dat hier van protectie geen sprake is De Minister erkent slechts d jni stheid van deze stelling dat wil van iindersteaning nit een openbare kas aan een particuliere onderneming spriko zjjn het daariig een nationaal belang moet gelden en de kans van slagen door den te verleeut n steun voldoende moet zgn verzekerd Aan deze beide voorwaarden woidl naar zijn oordeel hier voldaan Ten aanzien van het eerste vereenigt de Min zich met bet betoog van hen die erkennen bet belang dat er in gel gon is om eigen Ignen in het loven te houden ook al ontbreken builenlandsche Ijinen op het eogenblik niet WaOe rentnbilitpit aangaat het onderzoek dor Wergelegde raming van inkomsten en uitgaven heeft een guustigun indruk achtergelaten Een gevaarlijk antecedent acht de Minister hier niet aanwezig in zooverre de Ri g hier geen principieele beslissing viaagt maar elk voorkomend geval op zichzelf wenscht te beschouwen Enkel in het zwak staan eenei onderneming kan zeker geen argnment voor ondersteuning worden gevonden De Minister heeft met het comité overeei sten ming verkregen omtrent een nader in de statuten vast te leggen rogeling volgens welke de balans en dejwinst en verliesrekening de goedkeuring van den Regeeringscommissaris zullen behoeven wanneer de afschrijvingen en de reserves een te bepalen maat ovorscbrijden Deze inmenging van den Regeeringscoramissaris kan zeker niet tot verwijten aan de Reg bjj eventueel niet slagen der onderneming aanleiding geven In zake de snelheid is de onderneming vrijgelaten omdat in bet belang det do Ig n er bg heeft tegenover de concurrenten een goed figuur te maken een waarborg is gelegen dat dia snelheid voldoende zal ziju sTATEN GENEUAAL T W K K U B H M n B H De vergadering ving aan met de gister verdaagde stemming over het amendement Tydeman om den post Subsidies aan boerenleenbanken te verminderen mot f 1000 Het werd verworpen met 43 tegen 2C stemmen BiJ de verdere discussie over de Inndbouwbegrooting dringt de beer Reyne aau op bespoediging van een onderzoek naar gebrek aan veeartsen ten plattelande voornamelijk op verloskundig gebied en op een zoodanige wijziging van de veeartsenijkunkundige wet dat alle gediplomeerde veeartsen voortaan lullen kunnen optreden als plaatsvervangende districtsveeartsen De minister zegt het eerste toe en het tweede zal hij zooveel mogelgk bevorderen De beer Bos den post betreffende staatshulp voor de bebossching en ontginning van woeste gemeente gronden eenigszins willende verraimen ten einde de Regeering de gelegenheid te geven ook staalshulp aan vereenigingen van algemeen nut te verleenen stelt een amendement in dien geest voor Nadat dit amendement bestreden is door de heeren van Dedem Tydeman en Lohman terwijl de minister de beslissing aan de Kamer overlaat wordt het aangenomen met 42 tegen 15 stemmen De heer de Visser acht het niet gerechtvaardigd dat bg de Middenstandsenquête voor welk doel niet minder dan f 21 000 wordt aangevraagd bet geheele gebied van onderwgs wordt buitengesloten Door deze beperking zal naar spr voorspellen durft de geheele enquête op een mislukking uitloopen De heeren Aalberte en Boa sluiten zich bg den heer de Visser aan De miDliter ruklurt dtt hj met xljn ambtgenoot van Binnonland schfl Zaken onder wiens ressort het vakonder jjs behoort en die ernstige bezwaren heeft om twee rapporten over het vakondoi wgs te ontvangen nl een van de Enqnêterommissie voor den middenstand en een v in do zg Incenschnktilingscommissin aan welke oen enquête n iai het technisch onderwys is opgedra en opnieuw overleg heeft gejiieegd len einde te trachten diens bezwaren ti overwinnen Spr beeft in deze goeden moed De heer Reyne vraagt of de ministei weet dat aan de middeust init sl ankon dezelfde toestanden beerselien als gister omtient de boerenleenbanken waren gesignaleerd nl dat zij personen van bepaalde ricbiing uilsluiten van hulp Spreker vra igt een onderzotik en in afwachting daarvan lerusncining door den minister van den ï ul sidiepost voor do middenstandsb inken De minister egf dat hg als voorwaarden heelt gesleld dat ook niet kalhoricken nis lul konden loei reden De snbsidiepost op veizoek van den heor Reyi f in stemming gfbr ieht wordt aangenomen met 30 tegen 21 stemmen Bi do nfdeoling Ngvcrhoid wgst de minister or op dat hij reeds werkzaam is op den weg van Rgkssteuii aim p irtieuliero stations De heer van Kol vraagt veibeterlng van hot Mijnreglement tn verband met de veiligheid der arbeiders In antwoord op een vraag van den boer van Karnebeek deolt do minister mee dat hg niet voornemens i dü zes terroim n voor welke znoals de minister herinnerde nit liet debat over van Kol s molio betreffende Stnatseiploitatie van ragneii concektie w is aangevraagd aan bet Slaat domein toe te voegen in de eerste plaats wegons de geldclgke lasten en ten tweede omdat de ontginning dan te lang 70u duren Intnsscheii zal de minister geen beslissende stappen in deze doen zonder do Kamer gelegenheid te geven zich uit te spreken Het laatste acht de heor L ihman geheol onnoodig de Regoering behoeft haar verantwoordelykheid niet op de Kamer over te dragen De heer van Kol betreurt het besluit van den minister on meent dat de heer van Karnebeek pleit voor particiliere kapitalistische belangen De hoer Karnebeek komt met hooge verontwaardiging tegen deze aantijging op De heer van Kol verklaart geen persoonlijke beleediging in de bodoeliug te hebben gehad In antwoord op een aandrang van den beer Schaper naar een ondorzoek van de arbeidsvoorwaarden van het zeevisschursvolk verklaart de minister in beginsel daartegen geen bezwaar te maken miar geelt in overweging een enquMe door een porlemontoire commissie De heer Talma bestrijdt de tracttjmeutsvorbooging ad f 50O0 van dr Bedeke waarnemend adviseur in visscherijzaken De minister verdedigt de verhooging De heeren Schaper en Passtoors bepleitten lotsverbetering van het gkwezenpersoneel met name verbetering van de pensioenbepalingen De vergadering wordt verdaagd lot Maandag IV uur In het kiesdistrict Sneek ziJn gisteren officieel candidaat gesteld voor de Tweede Kamer de heeren mr A Fer s HbJJe s Gravenhage W H Vliegen soc oënT te Amsterdam en ror S de Vries C anti r te Amsterdam Gemengde Berichten Hen meldt uit Wageningen dat op de steenfabriek van den heer J C de Ridder ran de 16 stakers 5 deji arbeid weder hebben hervat op de oude voorwaarden De overigen honden de staking vol Om de fabriek wordt nog gepost De staking op de steenfabriek der firm i Woltl is geifindigd Van de 13 stakers zgn II weder aan t work gegaan de 2 anderen vonden elders werk Zooals bekend is hebben eenigeo tgd geleden de gebroeders II commissionairs in tabak te Amsterdam zich van de pier te I Imuiden in zee gestort Een van beu werd gered l o boekhouder der firma de heer C had daarna mot zgn vrouw do echtelijke woning verlaten en thans zgn hunne Igken naar het N v d I meldt gevonden dal von den man onder N Amstol dal van de vrouw onder Leimuiden De oorzaak van deze wanhoopsdaden was dat do finantieole gubkr enisson van de l iatslo in ianden het drietal dat voor geza menlgke rekening handelde geheel geraïneerd had Te Ziitpheii is in den nfgeloopen nacht ingebroken bg de wed M van ügk Do vrouw was alleen thuis heeft de dieven gehoord doch dorst geen alarm te maken Er zgn twee balen meel een Uoudiubo kaas en f 40 nan zitvergeld gestolen De moord te Zeist GiKlorenmidddg te 2 unr kwamen te Zei4 aan de snbstitant officier van jusliLio mr A A baron v d Keltz de rechter eommiss iris mr Schepel en do waarnemende griffier mr V d Palm Hun komst gold een zeer belangigk punt bg het onderzoek aan het licht gekomen waarover gisterenmiddag ten politiebureele te Zeist een uitvoerige inslrHcliii is gevoerd en w iarbjj een zevontal getuigen is gehoord Men zal zich herinneren dat Overlio st een Jer vier verdachten en loo ier bg de flima Laboncbère Oyens on Co van den buit 100 kroeg als boloouing voor botonlw ipen van het plan Overhorst heeft do onvooizicbtighoid gohad dit bankbiljet van f 100 te mengen by het gold dat hg aan de firma inocst afdragen Hg had Zaterdag by verscbiltendc personen voor dit bankter skantour geld geïnd By do afrekening ten kantoia van de fliina heeft Ovcrhor st dit bankbiljit van f 100 in b ïlahng gegeven lerwgl hg een ande bankbiljet van 1 100 hg zieh heeft gehouden Nu is gebleken dat H Drost Zaterdagochtend f 1000 heeft geïnd by de firma KlingtmVdt te Zeist die de e a in be taalde in 3 bankbiljetten ven f 300 en in 1 van 1 100 Do flima Kliiighardt had de nummers van deze bankbiljetten genot erd H onderzoek is thans aan den dag gekoni o dat hel bankbiljet van f 100 door de flrmi KI aan H Drost uitlietnald door Oveihursl ten kontor i van de firma Laboiiclièro by zyn afrekening is afgegiven Daarni bl kt dus dat Overhorst in hol bezit is geweest von hot geld dat Drost Ziterdogochtend by zich gehad moet hebben welk feit voer hem hoogst be warend kan worden genoemd De recbterlgke ambtenaren vurlielon ooi st gisterenmiddag te zes uur Zeist lilr Dbl Schoorsteenvegers gjvraagd In de jongste raadszitlling van Aallen werd de aandacht er op govesligd dat niet alleen te Aalten maar ook in andere gemsenten in den Aehterhoek geen schoorsteenveger is en in sommige grensplaalsen moet zelfs een schoorsteenveger uit Pruisen komen In Pruisen heeft elk gehucht een schoorsteen eger door do regeering aangesteld deze geniet een vast salaris en moet op bepaalde tgden elk perceel bezoeken en den schoorsteen vegen Gisterennacht halftwee werd de pastoor van de bonten hulpkerk aan de Matbenes seriaan Ie Rotterdam die een paar bnizen verder woont gewekt door de electrische bel die zgn slaapkamer verbindt met de kerkdeur De pastoor waarschuwde een agent biJ onderzoek bleek dat de kerkdeur m et een valschea sleutel was geopend inbre m