Goudsche Courant, maandag 25 november 1907

o 10497 Dinsdag SO November 1007 40ste Jaargang fiOUDSCHE COURANT Dlieuws en Advertentieblad root Gouda en Omstreken Teleloi n Ko 8 De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per iwst 1 70 Afzonderlijke Nomraers V I J P CENTEN Irlrloon o S A I V E U T Ë N T 1 E N worden gephat si van 1 regels a 30 Centen iedere regel meer 10 Centen r H e letters worden berekend naar lRatsruimtc Inzeniiing van Advertentien oi I uur itcs iiiiiM kers waren bit nenüekornen die door etn ol andore omstandii 6etd waren geiUoord In de kerk werd BifM een ïilverltii alleen een oleetrische dievenlanlaarn gevonden Niets werd vermiüt Naar aanleiding van du vraag wat de regeering voorneineii is lo duen naar aanleiding van de adviezen van den vorigen assistent resident Tan Znid Nienw Uuinea en van liet tegenwoordige beslaaraljoold merkt de eommissie ingesteld tot bet doen v een onderzoek naar de emigratie van Javanen naar N ienw Uninea o dat de tyd vuorbjj ia dat een eiland van de uitgestrektheid en de beteekenis van Nieuw Ouinea aan zyn lot kan worden overgelaten Het bezit van bet eiland legt den plicbt up land en volk tot ontwikkeling te brengen Staatkandige overwegingen gegrond op onzo verbonding tot Earopeescbe en Aziatiscbo mogendheden behoeven biorby niet moer dan noodig op den voorgrond te komen Ëen gezonde emigratie van lavanen naar Nienw Guinea kan naar bet voorkqmt nut hebben Uitbreiding van het Christendom onder de barbaarsche staromen zou zeker veel tol verzachting hunner zeden bydragen Staal bet naar de mooning der commissie vast dat indiec emigratie uitvoerbaar blgkl deze op ethische gronden niet mag worden algekenrd het komt haar voor dat de keuze van de punten welke voor centra van k lunisalie in aanmerking komen thans nog niet wel mogelp is 0e kennis van bol uitgestrekle binnenland ia daartoe teu eenoqraale onvoldoende D commissie stelt voor den minisier van Kolonièn oit te noodigen ter zgner tyd aan de wenscben omtrent de openbaarmaking der resultaten van de emigratie naar de Lanpongs gevuig te geven en daarbg van de plannen der Kegeoring omtrent emigratie van Javanen naar ieUW Uuinea te doen blüken De Oostenrjjksche minister van financiën had onlangs het geluk te kunnen medodeclen dal de dienst over 19flG een overhcbut gelalen had van niet minder dan U6 millioen kronen Ken klein deel daarvan maar toch aimd nog H mlllioen werd bestemd tol vefbelering van den toestand in bet Universileits ziekenhuis te Wecnen on tot aanscbalflng van nieuwe apparaten Tegen een dergelgke btistemmiiig kou geen van de politieke partijen een bezwaar maken Up een deel van de spoorwegen iu Ën gelscbIndie is dezer dagen een staking uitgebrolftn van inlandsch en Ëngelscli personeel dat den werktijd te lang ai hl voor hot i i geringe loon Ernstige ongerustheid is hierdoor veroorzaakt wgl de houding der Kuropeesche stokers van dien aard is dat men vreest dat lö lol gewelddadigheden xullen overgaan 1 zijn troepen gezonden naar Assonsol het hooldkwarlior van do stakers Simla is van hel verkeer afgesneden sinds twee dagen zijn er noch brieven noch conranlen noch reizigers aangekomen Be staking strekt zicli uit over d Ignen van Calcutta naar Allahabad en bet spoorwegvervoer en dus ook de postdienst naar Cklcstta is geheel in de war De jntelalirieken in Calcutta zullen indien do staking niet spoedig eindigt moeten stoppen daar de m esto dezer fabrieken sleckta kleine voorraden brandklol hebben en deze voorraad eigoniyk dagelyks werd bggevuld Het spuorwcgbestuur schijnt van oordeel te yn geweest dat de beweging onder hel personeel ni t zulk een vaart zou nepien het wist niet dat de ontevredenheid zoo algemeen was De Kskimo van Labrador dreigen to zullen uitsterven en Kngelscho bladen dringen er nu b j do Hegeering van Canada op un dat lij m i atregelen zal nemen ter bescherming van dit ondergaande ras Uit een verslag van een Anglicaansch ndeling blgkt o s hoe in den vorigen winter door gebrek aan rendieren mislukte jacht en zeer slecht weder een aantal Eskimo s van honger en ellende isgn omgekomen en dat de overlevenden zich voedden met de lichamen der duoden Ken Nowloundlandscb viaschersvaartuig vond aan den uever van de Ungara bnai een aantal onbegraven geraamten Kerst meende men bier te doen ta hebben met de slnchtollers van oen oorlogje tusscben de Eskimii ï en de Indianen van het binnenland maar ook hier bleek een geheelen stam door gebrek en ontbering te zgn omgekomen Het in de Zuiderbaaksgrondon gestrande Üostenriikscbe stooBischip 1 ersevoranza is door de sleepbuoten Atlas Titan Hercules Cycloup en Terscbolling Tlot gesleept Ken gedeelte der lading be taande uil zaad werd door blazerscbniten te Nleuwediep aangebracht Gisteren Don derdag werd hst schip gesleept door de AtlM io bavto van Nteaiifediep bin nengebracht en aan den Steenendam gemeerd Daar het geen schade heelt bekomen zal bet de geloste lading weder innemeu en de reis naar Hamburg vervolgen S 9 ognummara in i St d anaStrlt Het was te begrgpen dat aen groote schare zich zou opmaken om gisterenavond de reeds beroemde Zaogveroeniging Jacob Kwast nil het dorpje Wognum te hooren in de Bt Janskerk Toch overtrof het aantal bezoekers nog onze verwachting Laten we er dadelgk bgvoegen dat allen die dit koor hebben hoeren zingen met stomme bewondering zeer zeker hebben getnigd Hoe is t mugolgk dat een betrekkelgk klciii getal zangeressen en zangers ongeveer veertig zoo treffend kan boeien f t Is tn éen woord keurig zoo rein zoo innig en fgngevoelig als dit koor zgn liederen vertolkt Hol vormt éen schoon harmonisch geheel Men weet niet wat men meer moet loven di n jaister sninenzang of de correcte en toch zoo ecnvoudigo dcclam itie En du moet men welen dut de Dirigent evengoed dilettant is als de koristen I De groote kracht en muzikale teruggave ligt voorzeker wol in do goede keuze der liederen die precies aanpassen met de ongekunstelde zangstemmen Kgk daar kunnen nu tal van imgvcroenigingon een s oen lesje aan nemen Du nieesto toch kiezen workon boven de krachten en dan moet er v al heel veel moeite aan besteed worden zonder nog het gewendcbtu succes te bekomen Val hebben we volop genoten van een keus van Hollandsche liederen met eenvoudige tol het hart sprekende woorden vrg van al de wonderlijke poespas der zich modern noemende poétenl Met groote zorg leidde do heer W Haal zyii koor alle onnood igo drnkto vermijdend en toch allo byzonderhedeii zoo precies aangevend Wat was nu wel t mooiste van de vele keurunumers Och laten we bol maar zoggen ze ware alle zonder onderscheid indrukwekkend fgu on zoogoed ingestudeerd dat er niets op lo zeggon valt Ook de solo s wareu in zeer goede handen do uchtgenoolo van den beer Saai werd ons al meer genoemd als een voorname soliste Do uitspraak en de declamatie was te roemen maar vooral moet men byzonder loven hot zuiver inzetten en do inderdaad scboone pianissima s Zoo mooi zacht zingen hoorden we hier alleen van Spools ensemble Alle koristen vestigden nitbinilend hun aaudacht op den Dirigent en dal is bet ware De heer Spaanderman gaf tot afMsseling een paar schoone nummers voor orgel Als de Wognummars weer komen weest er dan zeker van dat in SI Jan geen plaatsje meer open biytl Hun succes is ons daarvoor borg viRG4DKRlN6VANDKK6EHEENII llAiD VRIJDAG 22 NOVEMBER 1907 Vervolg lU Een voorstel van B en W lol ruiling van grond on water aan het Goudsche rypad mol P J e Oosthoek te Boskoop Tor visie Een voorstel van B en W tot verruiming van de doorvaartwydte der brug aan hel Galgeveld Tor visie Een voorstel van B on W lot verandering van namen van straten en benaming van nieuwe straten Ter visie i t Ken voorstel van B en W tot aankoop van drie aandeeten der Goudsche Waterleiding My Tor visie U Kon voorstel van B en W om aan Mej E P J Jagor een gratiflcatio te erleonen van f 2 XI Ter visie 15 Een voorstel van B en W om als kenrineeslur voor de melk aan te stollen voor een jaar de heer E Grendel Ter visie l i Ken voorstel van B en W lot bet onbewoonb nrverklnren van woningen aan do Cappenorsteog en hel Lombardswaterlje Ter visie Een voordracht voor onderwgzer aan School No 4 Daarop zgn geplaatst de bh T Popma P Klinkenberg en P J H Ente Ter visie Eun adres van 2341 inwoners houdende bezwaar tegen atscbafflng van den CernisZondag Ter visie Een adres van de Kermisvereeniging Uns Belang adhaesie batnigende aan bovengenoemd adres Ter visie Een adres van dé firma Ö Grave over bet gebinik van loodwithoudendaverven In handen van B en W ter afdoening 21 Ëen adres van M de Zeeuw en anderen vertoekende hel instellen van een Zaterdagavondmarkt In handen van B en W om advies 22 Adressen van de hh C J M Kroon J Vermeö C J P Sprnyt W Fetter en J van dan Haavel dank betuigende voor de verhooging hiiiner jaarwedden Worden aangenomen voor kenniageving Aan de ordo De benoeming vao een lid der Commissie voor Slrafyeiordeningen Benoomd wordt de heer C P W Desaiiig Aan do ordo Do benueniing van een onilerwgzpr aan do lo Burgerschool voor joiigon Benoemd wurdt de heer C Roldanos Aan de orde De benoeming van eene onderwyzeres aan de Ie Burgerschool voor meisjes Benoemd wordt Hej G van Egk Aan de orde Het voorstel tol afbraak van het bouwvallige perceel Wgk M No 32 Het voorstel Idt hel verleenen van gedeeltelgke ontheffing of teruggaaf op aanslagen iu do plaatseiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1907 Het voorstel tot oninbaarverklaring van aanslagen in het Schoolgeld op de Burgerscholen dienst 1906 7 Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring dor woning wgk K No 48 Hot voorstel tot verhuur van de bovenverdieping van do Waag aan den beer O d Aumerie Het voorstel tot afkoop der aan de erven G Bouwman verschuldigde lijfrente Het voorstel tot hel aangaan eener geldleening met de Spaar en Hulpbank De ontwerp vetordoning tot wgziging der Algemeene PolitieVorordening hulzen van koop met recht van wedorinkoop Hel voorstel om san den Heer A J Krieger di flnitief concessie te verleenen voor den aanleg en diexploitatie van een paar dentramweg van bot spoorwegstation naar hft Nieuwe Veerstal Worden allen zonder discussie en zonder hoofdelgke stemming goedgi keurd De heer van der Ree M de Voorzitter in de eerste plaats zeg ik u dank dat ik liet woord bob verkregen en heb dit gevraagd naar aanleiding van dun brand die hier Woens lag op do Markt heeft plaats gehad Toevallig was ik met diin heer IJsselstyn bgna de eerste die er bg was Wg hebben toen gezien dat de politie en enkele buren die zy opgeklopt hadden om emmers bezig was oin don brand Ie blusschen en ik geloof stellig dat wanneer aan bet bureau een slang was geweest dien zg aan de waterleiding hadden kunnen aanschroeven die brand gebfnscht zon zgn kunnen worden M de Voorzitter ik zou aan B en W deze wenk willen geven dat aan de politie onderricht werd gegeven in het aankoppelen van een slang en ben een premie willen toekennen wanneer zy tusscben 11 on voor i uur s morgens oen brandje bluschlon In do tweede plaats moot ik constateeren dat do chefs van de brandweerkring aanwezig waren maar dal zg niet gealarmeerd waren en volgens do verordening geen recht hadden de slang aan te koppelen ik geloof nifl dat die chefs dan hun instructie goed hebben gelezen want volgens art 37 mochten zg dat wel doen bet zou wenscholgk zyn dal die beuren werd medegedeeld dal zg by brand Indien zij gealarmeerd of gewekt zyn vrgheid hebben den brand to blusschen Kn voorts moet ik nog mededeelen dat ten halt twaalf do brand uitbrak on ten kwart voor een de ladderbrigade eerst aanrukte het was ten minste een uur na bet nitbreken van don brand was die ladder vroeger aanwezig geweest dan had die brand niet zop n omvang genomen Een paar inwoners vroegen aan den opperbrandmeoster waar is toch do brandladder waarop deze antwoordde ik heb geen ladder M de Voorzitter zon bet niet mogelgk wezen een duidelgko verklaring aan liet personeel van de brandweer te geven f Zon het niet mogelgk zyn de politie te bekwamen in hel omgaan en aanleggan van brandslangen met toekenning van oeli premie en in de darde plaats zou het alaraeeren door het tqlefoonkantoor niet beter geVogeld kunnen worden f Do Voorzitter De oorzaak van kat mot op tijd aanwezig zgn van het personeel is dat door het Centraal bureau van de Telefoon niet is gealarmeerd zooals dat behoorde B en W zullen met het bestuur in nader overleg treden dat dit beter geregeld wordt De heer van der Ree M de Voorzitter ik dank u voor deze mededeeling Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten Burgerlijk Staad GEBOREN 22 Nev Oornelis ouders D Ij Broer en G de Jong OVERLEDEN 21 Nov H Bontere 56 j P C Kiel 3 m 22 P Boere 17 i 23 D van der Pool 20 j ONDERTROUWD 22 Nov A P Dijksman te Vuren en J van der Wal H van Leeuwen te Rotterdao en P C C E Zuidam BEÏÏRS VAK BOTTEEDAM L K H K StaattteeninQtti PoETDOiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie tr 2500 3 59 UusLiNn Iwang Dombr Obli gatien 4 m AziK Japan Obligalien 1899 4 77 f CoiUMBu Geconsolideerde Bnitenlandscbe Schuld Recepis L 100 1 241 Hypotheek BmktK Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Dtrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb iW Pandb Ie Algem Groninger SchoepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Scheepvaart Maatte iapffijen Pand Holland Guit Stv My 15 Pandb Nationale Hypb B 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen TiLiB Oblig Zuid Italiaanscho Spw lMg A 367 Premideeninqen Imi aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 D venen Mg tot Expl Laan van Meerdcrvoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS io Wiiiterinantels 4DVKIITKi TII N PAIN EXPELLER TEGEN RHCUMATIEK EN VERKOUDHEDEN COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOB FEN BLOUSEN PELTEBIJEN enz legen de meest concurreerende prgzen Rum 35 jAtn DOaa mauonmi JICHT CN RHEUMATIEKLUDEIIS iMtT succes ocMunrr VtRKaiiGBUR IN nEacHBiwtiMdiiTScbl ufva MlH H Aromian in DM isnii F Ad RlCHTERl t RonEiuMM Te Gouda bü O LÜGEH Apotheker Markt en bg WOLFF 4 Co Westhaven 198 ttitv vwverirolten Frof Dr Uebert welbekend UMV SaAOIf IZU UlUiiii kt aet Pikriakmnk tot voortdarende radicale rn I teken gaaeting van alle lellt I de meest hanlnekkige nusei I üiekten ooral ontstaan door afdwalingea op jeugdigen leefl J 1 13 geoeiiog van elke zwakte Bleek I lacht Beaauwdheid Hoofdpijn I Migraine Hartklopping Maegpon sledite apnaverteriog Onvensogw I Impoteni PoUatione enz Uit I voerige prospectnsseti rjiror iMeh 1 1 i t 1 dttbbale la ll r Centraill ep6t Mattk v d Vegta Zaltbomm O pól i M CUbaa k Co Sottardam 1 Happol OraTenkafe I Ilalmnant daJoag i Cu Sotter agi W If k CiXjOoada n bK aUt dmgistln Uulteolaiidscli Overzicbl De gemoederen in Trapani en andere plaatsen van Sicilië zyn zeer onrustig en met groote spanning vnls t men den loop van het geding tegen Nasi Men rokt elkander zelfs do couranten die de verslagen er van bevatten nil de hand Alterwegii hebben betoogingen plaats ten gunste van Nasi Voortdurend worden bgeonkomston in de open lucht belegd om te protesteoreu tegen bet optreden van het hooggerechtshof Do gvor voor Nasi gaat zelfs zoo ver dat clericalen en nnti clericblen zich in deze zaak broederlyk vereenigen Tot Nasi s welsprekendste verdedigers behoort do kannunik Komano dio io stoute verbeoldiiigsvlocht Nasi zelfs in één adem heeft vergeleken mot Mozes met Jezus en met Alfred Dreylui Nasi s aanklagers worden vergeleken by Judas Allo Sicilianen betuigen om slryd dat SiciliS Nasi nooit verlaten zal De onstuimige eilandbewoners zullen editor voorloopig hun ziodendo iel in eenige Igdzaamheid moeten bezitten want de behanileling van hel geding is gelgk men weet lot 8 December verdaagd In het Subranié zgn in de laatste dagen drnkke debatten geweest over het adros van antwoord De jongste rede van ministor Stantsjef waarvan we reeds melding hebben gemaakt heeft in do diplomatieke kringen een goeden indruk gemaakt Zgn uitlatingen ten opzichte van Turkge zgn bg do meesten in goede aarde gevaUen Vrydag zgn Pajakof do minister van flnanciëo en Genadi f de minister van handel aan bet woord geweest Eerstgenoemde verklaarde dat de toestand zoowel in financieel als in oeconomisch opzicht bevredigend was on eindigde met de verzekering dat deze regeering evenals die van Stamboeluf in 1893 een gevolde schatkist zon nalaten Het ontwerpadres werd aangenomen Hen verwacht dal het huidige kabinet tol Mei 1908 zal aanblgven In de Chineesche provincie Kwantoeng trekken reeds sinds geruimen tgd benden oproerlingen rond De vorige maand deden deze lieden zelfs een poging om zich meester te maken van Tongiughai welko plaats gelegen is aan do Chineesche yde van de rivier welke de grens vormt lusschen de Chineesche provincie en Pransch Tonkin De Franschen versterken nu bet grensgarnizoen in Monhai vlak tegenover Tonginhai FEVILLETOX HBT TWEEGEYEGHT Roman naar het Russisch Ik ben bet Alexander Daviditch Neem ij niet kwaiyk dal ik je stoor Na een oogenblik werd er een deur geopend een zwak lichtschgnsel schemerde en de logge Samoylenko verscheen geheel in het wit met een vitte slaapmnts op Wie ben jel vroeg bg slaapdronken Wacht even ik zal opendoen Dee geen moeite Ik kom door het vensier Lajewsky klom naar binnen liep op Sanaylenko toe en greep diens hand Alexander Daviditch zei hg met bevende tem help mg Ik smeek je sta my byi Hun toestand is vreeselgk Als het nog een paar dagen duurt worg ik ny als als eei hond Wat ia er dan eigeniyk aan de band P Steok het licht aan Och ochl zuchtte Samoylenko terwgl pt bet liebt aanstak Hel is al twee unr broeder T rgK nu maar ik kon niet ia holi dus aan den Franseben oever Ook de Chineesche autoriteiten treden krachtig op togen deze movers Worden er gepakt dun wacht huu do doodstraf door onthoofding V Do Polen zullen dan de autonomic quaestics aan do ordo stollen om do Octobrlsten te dwingen kleur lo bekoane i Kn do sociaaldomocraton on Trudowiki zullen eveneens critiok op de regeeringsvorklariug geven In de groepen dor rochlerzgdo on der gomaligdoii lioerscht de grootste verwarring van denkbeelden en n eeniiigt n zoodat van ponsgoziiidheid aan die zgdo goiüi sprake woze i kan Do regeering blgkt met do houding der uiter te rechlerzgdo ontevreden te zgn on bovoidorl daarom do aanstuiliiig v in do gematigde groepon di r roclitcrzgde bg de Octobrlsten opdat h t centrum versterkt worden zal Dio groepen diT reclilerzydo hebben reeds oon jirogram opgi slold dat diclit bg de verklaring van do Oclobristen slaat iiot bevat do volgende pniiten Eenheid van Rusland invoering van WetloIgkheid en ordo handliaviiig van hel bezitrecht erkenning dor noodxnkelgkhoid van do volksierlogenwoordiging voor hot welcgn van Rusland vorhefiing viin don wolhtai d der boerenbevolking vorbetoriiig van do positie dor geostolgklioid verdediging van do belangen dor agrariëis weigering van geIgko rechten aan de Judon f ii invoering van een voor allen geiyko rechtspraak waaraan ook do ambten tren in ioten onderworpen zgn De overwinning van do Oranjo Uniein Or inje kolonie by do vorkiezingon vourJiet wetgevend lichaam hebbon oenige tofeurslolling gewekt in Engelscho kringm do Timescorrespondont beweert nu Iim reeds drie maanden geleden voorspeld te iebben Maar de eer sto uitslag vier constJilntiona listen en één Unie man gekozen to Bloemfontgn deed andere vorwachtin fon ontstaan The Friend het orgaan van de Dewdnoy Drew den uitslag besprekend zegt dat de verkiezingen in Bloemlontoin een groote telonrstelling zal doen ontstaan in het l ind omdat men meenen zal dat de hooldatnd zich op politiek gebied als een vreemlestad hoeft doen kennen Buiten Bloemfontein toch is geen der constitnlionalisten gekozen 30 Unie mannen en 4 onafhankoiyken werden door de kiezers aangewezen als leden der wetgevende vergadering De Unie heeft bel goheole land overstroomd zegt do Times ïaba Nchu waar een groote nederzetting Engelscho blgven zei Lnjewsky die zich door hel licht en Samoylenko s bgzgn rustiger begon te gevoelen Alexander Daviditch je bent myn eenige en beste vriend Al mgn hoop is op jon gevestigd Of je wilt of niet help nij om Gods wil Wat hel ook kosten moge ik moet weg van hier Leen mg wat geld Ach God ach God zttchlte Samoylenko weer zich het hoofd krabbende Ik slaap en hoor fluiten de stoomboot koml danjg Heb je veel noodigf Minstens driehonderd roebel Haar moei ik er honderd achterlaten en voor mgne reis heb ik er tweehonderd noodig Ik ben je al wel vierhonderd schuldig maar zal je alles terugsturen alles Samoylenko nam zyn baard in de hand verplaatste nu den oenen dan den anderen voet en overlegde Zoo mompelde by peinzend Driehonderd ja Maar ik heb zooveel niet dan moet ik by den een of anderen leenen Doe dat om Gods wil zei Lajewsky die aan Samoylenko s gezicht zag dat deze hem het geld geven wilde en ook zeer zeker geven zon Leen het ik geef het stellig terug Wees daarvan verzekerd Zeg Sasja laat ons een glas wyn drinken Ja dat konden we doen Beiden gingen in de eetkamer Ed Itoe moet het oe mat Nadjeahda Fas 3i farmers is stemdo voor do Unio Hot gevolg zat d in ook zgn dat De Tiraos hoopt dat de kleine grnop constilutionalisto i een flinke oppositie zal Vinnen maar verwacht tevens dal er geen quaostios to verwaditoji zgn die tot ornstigeii stry 1 aanleiding zullen geven Htolypin hoeft Zaterdag zgn regooringaprugram niet medegede ild i i de iinsaisclie l üoma hg zal daarmede wacliten tot na do aannuraing van hel adr s aan don Tnaa Toch is or reeds iets bekend van don inhoud der verklaring Do regoering zal daarin do Dooma verzoeken Ie boginnen mot den wetgovenden arbeid wijl de normale wetgeving reeds te lang heeft gerust en do wolgevenflo lichamen nu liun gehoelo kractit inoetoii aanwenden om de we tlon op to stelten dio hot land noodig hoeft Stolypin zal dan eon opsomming g iven van de voorstolien dio do rcgeering hoeft uilaeworkl en lU ti vvenscli nilsproken dat do Dooma hand in hand met do regeering zal workon om de begrooting en do aangekondigde voor steltew at te handelen Do Kadelton zgn voornemens ditmaal op d j regeeringsvoorstfltten to antwoorden In hun antwoord zotion zy een schots geven van den politieken toü taud in tiot tand on oen ficherpo criliok oefenen op do kieswet on de wgza waarop deze is ingovoord Biivondieu bostaat h it voornomen de agrarisclio voorstolten dor ICadottcn to bosprelten en op do noodzakotgkheid van gedwongen ontoigening Ie wgzen Dezer dagen werd gemold dat do Porto voornemens was aan te dringen op het ontslag van den Itatiaanschen genoraal De Giorgis als commandant dor gendarmerie in Macedonië Do Tribnna spreekt dit beslist legen en zogl Waarschgnlgk zal Do Giorgis die zich gedurende vier jaren onafgebroken in Macedoniö bevond dezer dagen voor eenigen tgd met verlof gaan Maar do Sultan en do Porie zyn do eorslcn om lo erkennen dal de volharding van Do Giorgis en zgn dorowna 1 vroeg Samoylenko torwgl hg drie flosschon en een schotel met perziken op de tafel zette Biyit zg dan hierp Ik zal alles regelen zei Lajewsky dio een onverwachten aandrang van opgewekt beid gevoelde Ik zend haar dan gold en zy komt by my Daarginds zal onze wederzgdscbe verhouding geschikt worden Op je gezondlieid vriend Wacht even zei Samoylenko Drink eerst dezen wgn Deze ia van my wgnberg die uit Nawaradser en dio daar uil AchatulowB Probeer alle drie de soorten en zeg dan eens oprecht De mgne is wat wrang hèP Vind je nielP Ja Je hebt my getroost Alexander Daviditch Ik dank je ik herleef weer Wrang Dal mag de duivel weten ik weel hel niet Maar je bent een prachimenscli een wondormenscb Terwjl hiJ Lajewsky s bleek opgewonden goedig gezicht aanzag moest Samoylenko aan Keren s gezegde denken dat lieden als Lajewsky vernietigd moesten worden en hg kwam hem voor als een zwak onbeschermd kind dat iedereen krenken en vernietigen kan Ala je van bier vertrokken bent verzoen je dan mat je moeder zei by Het is niet goed zooall het na li II j ii I I II I j i 1 III I II m l behandeling der moeilgko veel takt veroisehende gcndarmerio qnaestie voor Macedoniö onontbccrlgk zyn lig is er in ge tlaagd do achting en het vortrouwon der Porto en van allo andero mogendheden te vorwerven In berichlon nil Weenon wordt echter gesproken van plannen der mogendhedon om goneiaat Gioigis lo vervangen door oen ander Ilaiiaauscho ottlcier De offlciense Roinoinscho Capilalu die dit mededeelt wgsl oenigszins voronlwaardigd hol deukbeold af dat Italië een opvolger voor De Giorgis zul aanwyzen Waarom moet dan juist Italifl steeds dien oiiaangeiiamen posl bezetten die door Tuiksche intriges voortdurend heinooiiykt wordt V Temeer waar Oüstonrgk en Rusland voor zich do taak hebben aanvaard in Macedonië do orde Ie herstellen y Uit deze berichten en bosproklngon volgt wet dal er kaus bostaat voor Do Giurgis om niet weder naar Macedoniö Ie vertrekken Reuter seint nil Uoodapesi 23 Nov 1 0 heer Longyell dissident diende oen motie in waarin wordt verklaard dat de logeering zoo spoedig Aogelgk maatregelen moest nomen voor do oprichting van oen llongaurscho onalhankelgko emissie bank De heer Wokorle prosident vin den mini lerraad stolde voor dal een byna golgkluidendo niolio over dit ontwoip die door de Onnfhankeiyklioidspariy zul worden ingediend bg dezo motie zou worden gevoegd loneindo goiyklgdig behandeld te worden on voegde daaraan too dat in den Ansgteich mot Oostonigk aan hel land volledige vrgheid is gelalen om bjj het eindigen van het privilogio der emissiebunk In 1910 te liundolen naar bevind van zaleen De regecring zal in onderhandetingen over dit onderworp treden mol Doslenryk on de OostonrgkscbUongnarsche Bank en voor hel güval de resultaten niet de goedkeuring van do Kamer mochten verwerven zoude do president van don ministerraad daarnaar handelen Hot voorstel van Longyell werd verworpen Kenter seint uil Lalla Marnia 23 Nov To middernacht zyn naar hot gebied van de Boni Hassen vertrokken Iwee rompognieën tiraillenrH Iwoo compagnieën Zouaven een halve corapagniü van hel Vreemdentogioon twee eskadrons Spahi een halve battery voldurlitterie en oen halve sectie artillerie Ja ja dat duo ik zeker Zg zwegen oon poos Toen de eerste flefch geledigd Was zoi Samoylenko 7ü zoodi je ook met V n Koren kunnen verzoenen Jelui beiden zgn do prachtigste verstandigste menschon en ziol elkander aan als wolven Ja hy is de prochligsle verslaiidigsio mensch gaf Lajewsky toe bereid at by was altes te loven on alles te vergeven hg is een veelbeleekenend monseh Maar ik kan ract hom niet hnrroonioeren Noen onze naturen schelen Ie veel Ik ben van ei n trage zwakke natuur het kon zgn dal ik hem iii oen goed oogenblik de hand zou witten reiken doch hy zou zich van my afkeercn met vcrachiing Lajewsky dronk zyn wyn liep van den oenen hoek der kamer naar den onderenen verrolgdo toen lerwyi hg midden in de kamer bleef slaan Ik begrUp van Koren volkomen Hy heelt oen sterke despolioko natuur J ebl wel gehoord dat by gedurig vju een eippditio spreekt in dal zgn geen gdolo woorden bg hem Uy hoeft beboette aan wildernissea en maneschyn rondom in de teuten en onder den vryon homet slapen zjuo hoigenndo en zieke door zwaro maracben gomarlcido kozakken Wordt vervolgd