Goudsche Courant, dinsdag 26 november 1907

oniior bevel van kolonel Féllnean Sinds 7 uur in den ochtend knort men voortdarend kanongebulder Verspreide Berichten Kkaskhijic IJo algcmecne rnad der Seine lieeU ibli uitgenprokeo ten gunste van vrouwenstemri clit voor de gemeente en algeraeene raden Calli y dB millioendiff is uit Jayonne naar Vankruk teruggebractit om er de rest van zyn strattyd in een gevangenis nil te zitten Do verrader lllhno is Vrydag door de lisycliiaters onderaoolit Dinsdag of Woensdag zullen de liecren rapporteeren ol liji toerekenbaar was Men verwacht dat de aak binnen een dag uf tien naar de openbare terechtzitting zal worden veiwezen DulThl in ANI De generaal comniandant van bet zevende legerkorps baron Von Bissing heelt ontslag genomen omdat do keizer te veel hooge eommando s aan jonge officieren toevertrouwt De Vlootvereeniging is niet tevreden met de nieuwe vlootplannen Vooral dringt y op den bouw van meerdere kruisers aan ter bescherming van den uverzeeschen handel en de bezittingen in andere werelddeelen Te 8aarbriicken in Lotbaringen wordt een rensachtlg stratogtseli station aangelegd I e Matin die er een beschrüving van geeft spreekt van t duel van Duitschland l e troepen voor de porton van Frankrijk te brengen Esom im De terarechtvrouwcn hebben weer een vergadering in de war gestuurd te We st Ijueds waar minister liladslone sprak Ken der dames die uit de zaal werd gezet wierp oen hoed naar den minister dien Z j van hel hoofd van een der suppoosten afnam Maar op een door haarzelvcn belegde vergaderin te Leeds werden do dames met moul en ander goed geworpen Hot gaat hard tegen hard ZuidAkkika Fischer welbekend door z n bezoek aan Europa als lid van de bekende deputatie schijnt mal de vorming van een kabinet van de ranjoKivierkoloniu belast te zgn De Wet en Hertzog ïullen daar zeker doel van uitmaken Akcictthik Ü8 Argontijnscbo regeering heelt besloten 116 anarchisten en volksmenners uit het land te zetten Zu hoopt aldus do nlgemeene werkstaking to verhinderen die zware schade zou kunnen doen aan den oogst en den nltvoerhnnJel BINNENLAND Het Huagscho Correspondentiebureunmeldt Hoewel tot heden voor bet bezoek van don Duitschan Keizer nog geen vaste datum kan opgegeven worden had men echter zekerheid dat de komst van Z M tusschen 2 on 10 December zal plaats hebben Van de oorlogsschepen der Kon Marine die aangewezen zjln voor het saluut aan den hoogcn bezookor zal bet pantsordekschili Friesland naar IJmuiden gedirigeerd worden en zullen de pantsorvanrtuigen Koningin Regentes en Noordbrabant ter roede van Arasterdam komen te liggen liet is nog niet beslist of eeuige Dnitscbo niarinebodems bet koizorlp jacht de HohenzoUern op den tocht door het Noordieekauaal naar Amsterdam zullen vorgezellen Gemeng tle Berit hteiiY Onze correspondent seint van gisteren i Het rytviel van Hendrik Drost ia hedenmiddag door do politie ini pocteurs De Lange en Tentiufk gevonden in het bosoh achter lie Tuchtschool Het l4r Dagbl kan omtrent het onderzoek nog een en ander uiedodeelon De flrma Klinghardt die aan Hendrik Dl Oil heden vuor acht dagen f lOüU botaaldo in drio bankbiljetten van f 300 en éèu biinkbiljnt van f 100 beeft van dit bankpapier twee b ljetten genuloerd l w één van f 100 en één van 1300 het biljet van 1 100 waarvan bet nummer dus bekend was nam de justitie gisteren te Zeist bö LabuuchéreiCo in beslag Nu is er onder de bankbiljetten door Van Vaalon bü zjin familie in do Koekockslra il bezorgd een biljet van f 300 gevonden lerw l onder het by budo Veenhof in bi slng genomen geld alkom tig v m Van Ko eveneens een bankbiljet van f 3IX werd aangetroffen Geen dezer twee biljetten van 300 draagt evenwel het nummer door lie firma Klinghardt genoteerd Hieruit valt op te maken dat Kers het biljet van 1 300 heelt ontvBDgec waarvan het nnmmer be kend Is dank zg de notoering door de trma Klinghardt Gisteren is op bevel van den reehter coinmissaiis te Utrecht nog een biljet van f UK in beslag genomen De vorigo week Zaterdagavond omstreeks half zes vervoegde zich in bet restaurant van den heer Vincent tjtto aan de Hiltstraal hoek Dondersstraat een als heer gekleed jiersoon di een kleine vertering maakte en deze betaalde met een biljet van I UK De bezoeker verkeerde in zenuwachtigen toestand liet o a door zyn zenuwachligheid een gouden tientje op tafel liggen waaraan hy door den kellner werd herinnerd De heer ütto deed hiervan aangifte toi n de moord te Zeist bekend was geworden men had dun indruk gekregen dat de zenuwachtige bezoeker was medegekomen met de tram van half zes uit Zeist want juist to iii deze het reAtaurant passeerde kwam de man binnen De heer Utto had het biljet van f 100 intn schen al weder nitgegeven aan een slager die op zyii beurt aan iemand anders zoodat bet ten slotte in bezit kwam van mevrouw Verloren van Thcmaat alhier by wie het gisteren in be lag weid genomen In boeverre dit bankbiljet verband houdt met den m iord kan thans mociiyk worden gezegd om zooveel mogeiyk gegevens in handen te hebben heeft men het zekerheidshalve in beslag doen nemen Bode Veenhof die van Van üe bet geld in bewaring nam gaf daarvan een biljet van 1 300 ill bolaling by Peek en Cloppenborg Veenhof had het bankpapior van Van Ke Vermengd met zgii eig Mi geld dat hg in eco portefeuille by zich droeg en deed hiervan betalingen te duzer stede Zoodoende kwam by do firma Peek en Cloppenburg het bankbiljet van f 300 terecht waar het door d politie Dinsdag in beslag W rd genumon Men zoekt thans naar het ééiiii biljet van f 300 dal bet nummer draagt door de liriiia Klinghardt genoteerd door een toeval werden de beide anderen van f 300 iiiet goiioleeid De rechter cominis sarls en diens griffier zetten glsterenavuud uit Zeist teruggekeerd het onderzoek onmiddeliyk in bet Huis v in Hewallllg voort Do hoer Olto heeft van zyn bozoe kei op den vorigen Z iterdagavond een zeer vaag signalement ojigegevon dat in hol bezit der justitie is De koetsier en conducteur die de ZeiHlertram van half zes feden kannen zich ocliter niet herinneren iemand in hettramrytuig te hebben gezien die a in dit signalement beantwoordt Hbl Men meldt uit Grootogaal Fr Gedurende eenigen tyd had de zoon van den landbouwer P verkoering gehad met do dochter van den landbouwer B Zg maakte het echter af Donderdagavond nu vroeg hy haar nog even te spreken zg ging naar builen waarop hg haar onverwachts den bals afsneed Zg leefde nog oenige oogonblikken maar bezweek spoedig De jonge man scheen eveneens de gevolgen van zyn daad niat te willen dragen althans don volgenden dag vond men hem verdronken In het algemeen is de olifant een goedaardig dier doch hy kan toch zeer gevaariyk worden zooali laatst Ie Bjrign is gebleken Ken dej olifanten drukte zgn oppasser zóó stevig tegen den wand dat de man bewusteloos neerviel en lang in levensgevaar verkeerde Een andere wierp zyn vacbter tegen den giond en was juist van plan hem met zgn kolossale voorpooten te verpletteren loon de IndiSr die hem getemd had er by kwam en hem mot een schop zoo nhevigon slag gaf dat hy den man stil liet liggen Het mag bg het raearmalen voorkomen vanzulke aanvallen wel eens onder de aandacht van hen wlon hot aangaat worden gebracht dat het toevertrouwen van kinderen aan olifanten in dieruntuinen niet zoi der bedenking is Want t is voor oen olifant eenpeuleschil om een wachter oven met zjju slurp op fe pakken op don grond te werpen en te vertrappen en wat zon er dan vando spelende j ugd worden P Dj twee pas te Beriyn gebeurde voorvallen wgzen er op dat men den put moot dempen vóór het kali verdronken is Vad Men meldt aan de N R Cl Voor eenigen Igd werden aan do sigarenf ibriok der firma van der Tak en Co te Htratnm twee gaskranen afgedraaid waarop de firma de schade door de geiamenl ke werklieden liet betalen Zaterdag was van oen pers een der hoofdschroeven afgedraaid De personen die doze pers hadden gebruikt werd als toen ontslag aangezegd Er is nu eene vergadering van fabrikanten on personeel gebonden om meer licht in deze zaak te verkrygen doch zonder resultaat zoudat besloten is deze week een nieuwe gocombineordo vergadering te beleggen waar voorstellen zullen worden ingediend om aan dezen toestand een einde te maken Op Tooritel TOD taat Zffltiancha ipaor wegbestunr zal dit een bespreking honden met de spoorwegbesturen van Doitschland Frankrgk en Oostenrgk over de toestanden op de Italiaanscbe spoorwegen Door Duitschland Zwitserland on Italié loop n nl de zeer belangrgkeinternaliodale lynen over den St Gotbard en don Simplon Deze lynen worden in de eer tgenoemde landen uitstekend bediend maar in Italië is de toestand heel ongere eld In gewone tgdon onder de minst ongunstige omstandigheden komen de personentreinen op do Gothard lgn op zgn minst drie kwartier te laat Aan de grensstations De 8implontreinen gaan alle naar Lausanne waar de splitsing plaats vindt voor de richtingen Bern Bazel en Zurich met ainsluitingen op het buitenlind Naar de Zwitsersche dienstregeling moeten alle Slm plontreinen correspondeeren op de treinen die van Geneve naar bel Noorden gaan Wgl deze verbinding door de Italiaanscbe slordigheid echter steeds gemist wordt ziet de Zwitserscbo directie zich verplicht te L iusanne steeds extra treinen te stalioneeren die de reizigers van de Simplonronte opnemen en Lings d genoemd i lynen vervoeren om als bet kan de buitenlandsche aanslnltingen nog te halen Een dubbele dienstregeling duI die afgezien van de enorme kosten zeer byzondere voorzorgsmaatregelen eischl om ongelukken te voorkomen Bg het goederenvervoer is men heelem ial aan do luimen der Italianen overgeleverd Er zgn tgden dat alleen op de Ignen van den Goth ird spoorweg miir dan 5000 wagens met goederen gestat ionneerd zgn die niet naar Italië kunnen worden afgeleverd Dan kondigt de Zwitserflctie directie eenvoudig aan d it tot nader order geen goederen met bestemming naar Italië kunnen wor len aangono neii En heel het bandels verkoer staal dan voor eenige weken stil Intusschen hoepen zich de ladingen uit het buitenland Duitschland op lot tienduizenden en tienduizenden tonnen De expediteurs en cargadoors van Genua protesteoren en bestormen den Ituliaanschen minister maar het biyft bg het oude Erger nog Enkele dagen geleden hebben de vereenigde spoorwegmaiinen van NoordItalie Ie Milaan vergaderd een besluit genomen die een hernieuwde aansporing lot sabollage bevat Tegenover dergelgke toestanden vermag Zwitserland alléén niemendal Daarom wil men nu trachten langs den weg van een internationale coiiferuotle Iets te bereiken Als Duitschland Frankryk en Oesteurgk een woordje gaau meespreken kan er misschien verandering komen Zeker is bel dat Zwitserland zich waarborgen wil verschaffen voor de tookomst en de naleving van zgn contracten afhankeiyk zal stellen van een reorganisatie op hot Italiaansch gebiedi Uit Lissabon wordt gemeld dat ieder oogenblik de afkondiging van den staat van beleg wordt verw icht als gevolg van de nillngon van het misnoegen dos volks Wat de pers betreft heeft de regooriug behalve de censuur nog een krassen maatregel toogepast zg laat n l de gangen van de berichtgevers van buitenlandsche bladen nauwkeurig nagaan Van de monarchisten hebben zich weder een groot aantal afgescheiden en zich bg de republikeinen aangesloten Uit Aallen meldt men Zaterdagmiddag omstreeks balt twee kwam er uit Zuidoosielgke richting een luchtballon over ons dorp dryven en verdween in Noordeiyke richting Om half drie kwam een tweede luchtballon uit Zuidoosielgke richting over ons dorp drgven Typhus en melkgebruik Van 1 September tot 10 November zgn te Amsterdam 126 gevallen van tebris typhoidea voorgekomen ongerekend de gevallen die mogelgkerwgze niet bekend werden aan den gemeeoteiyken gezocdhoidsdienst Statistisch gesproken zgn deze cyfers niet onrustbarend omdat zy duideiyk wyzen op een jaarlgka tetugkeerend verscbynsol en zonder dat het totaal thans merkbaar booger is dan anders Alleen kan worden opgemerkt dat de groote styging in het aantal do ophooping in het najaar ditmaal wat later is gekomen hetgeen in verband is te brengen met do weersgesteldheid en andere invloeden nu een zomer met veel regen gevolgd werd door een langdnrlgcn tgd van droog weder Ook nu weer kon voor de groote meerderheid der ziektegevallen n l voor 86 van de 126 mot groote waarscbynlgkhoid worden aangetoond dat zg te wgten waren aan het gebruik van geïnfecteerde melk afkomstig uit gemeenten in de omgeving van de hoofdstad Het kwaad is als altgd gelegen in hat spoelen van de malkvaten met slootwater gelgk in de jaarverslagen van den gemeentelgken gezondheidsdienst herbaaldeiyk als de vermoedelgke oorzaak is aangewezen Men kan zich bierbg voorstellen hoe in den drogen tyd toen de reganpatlen geen voldoende water hadden da malkTatan maar nog dan andari in de sloot werdan gespoeld Da plaats waar dat spoelen geschiedt is dikwgis vlak naast de piek waar bet privaat uitloost zoodat de kans groot is dat ziektekiemen bg het spoelen in de vaten komen In andere gevallen hebben de Igdars de besmetting niet in Amsterdam opgedaan maar daarbuiten Het komt n i voor dat Amsterdammers die met vacantie zgn geweest eenigen tgd na hun terugkomst ziek worden zoodat zy blgkbaar de kiemen elders hebben opgedaan In de stad zelf kookten zg de melk altgd builen achtten zg dit onnoolig Toch blgft du koken van de melk voor dagelgkscl g broik hot eenige afdoende middel ter voorkoming N Tl ï G Volgens een bericht nil Tanger aan de Petit Farisien is El Goebbas benoemd tot onderkoning van Tanger ter vervanging van Mohamed el Torres El Gnebbas zal tevens gevolmachtigde van Sultan Abdoel Azis zyn en als tnsschenpeisoon dienen voor de onderhandelingen tusschen de gezanten en de Sjerifynscbe regeering Ben Sllman zal tot eersten minister worden I enoemd De kruiser Het dienst nelsje dat sedert Zondag te Velp vermist werd is uit Apeldootn door directrice van het gesticht Boswgk waar zy vroeger verpleegd werd teiuggebracht Het beweerde verdwaalt zyn geraakt twee nachten had zg buiten doorgebracht Uitgeput kwam zg te Apeldoorn aan Donderdag nacht beeft een rooversbende een brutaal stukje uitgehaald op de spooriyn Toulouse Pargs Des morgens om vier uur liepen drie personen langs de treeplanken van een trein naar Pargs naar de goederenwagons waarin zich de geldkoslen bevonden die de opbrengst van de spoorkaartjes bevatten welke elke tien dagen naar Pargs worden gebracht Zg verwondden oenige spoorwegboambten met revolverschoten en Wierpen de geldkisten uit den trein D iarop sprongen zy er zelf uit en ontkwamen met huu buit Toen de trein lot slaan was gebracht achtervolgden eenige reizigers de bandieten maar zg moesten de vervolging staken daar de treinroovers hen met revolverschoten bestookten Bg Orasse Frankrgk is enn dgk doorgebroken Vier arbeiders liggen nog bedolven onder de aardmassa s en het reddingswerk ican geen voortgang hebben omdat ieder oogenblik een nieuwe instorting te vreezon is Drie zwaar gewonde arbeiders zjn na uren lang werkens onder de aaide vandaan gehaald In verband met het feit dat het de Bloemondaalsche politie is mogen gelukken het kader van de Haarlemscbe inbrekers achter slot en grondel te krggen wordt gemeld dat zg vooral met de aanhouding van den slager W B en J van A een goede vangst gedaan hebben vooral wat eerstgenoemde betreft daar deze steeds builen schot wist te blgven en laatstgenoemde door zgn arglistig werken maakte dat de politie hem niet gemakkeiyk voor goed te pakken kon krggen Hg deelde aan de veldwachters Smits en Louisse zelfs mede dat wanneer hg op inbraak uitging hg steeds een revolver met patronen bg zich droeg om waneer de politiebeambten hem op beeterdaad mochten betrappen hen eerst noer te leggen en dan zichzelf daar hg geen zin had om de gevangenis weer in te gaan PosterUen en Telegraphic Verplaatst 16 Nov de klerk der postergen en telegraïe lo klasse W C Ligtvoet van het hoofdtelegraafkantcir naar het bypost en telegraafkantoor Znid Oost Buitensingel te s Gravenhage de klerken der postergen en telegrafie 2a klasse C L van Pesch naar Valkenburg J 1 Overeem naar Raamsdonk K A Tan Ham naar Dragten J C Mol naar s Heerenberg J Dik Mzn nanr Kollum B A Beems naar Montfoort A J M Allen naar Putten O J van Brkel naar KerkDriel A van der Marel naar Egmond aan Zee M de Haan naar Fraderiksoord W N Feis naar Leiderdorp E Taconis naar B xmeer D van Dallsen naar Hansweart J A Both naar Klnndert H van der Linden naar Middelharnis H Schinnial naar Naade J A Helderman naar Raalte J B C van Linschooten naar de Rgp B A Dekker naar Abcoude J J Bitters naar Sas van Gent W O Koenen naar Hasselt allen vas Amsterdam telegraafkantoor P A Bluaaaw ran VllMlDgen talegraalku toor naar Oostbnrg W J de Mooy van Middelharpls naar Tiel onder intrekking zgner verplaatsing naar Amsterdam telegraalkantoor en K Vos van Rotterdam telegraafkantoor naar Hegthuizen de tgdelgkè klerk der postergen en telegrafie P J Bisschop van Zwolle telegraafkantoor naar Haaksbergen 1 Dec de i commiezen der postoryen en telegrafie 4e klasse H W Boomgaart van Leeuwarden bureel Inspecteur naar Rotterdam postkantoor en S J H Wesselink van Rotterdam postkantoor naar Leeuwarden bureel Inspecteur de commiezen titulair der postergen en lelegrAphie J G Overbeek van het bypostou telegraafkantoor Amstel naar het byposten telegraafkantoor Tnlpploiu te Amslerd tm en S de Back v iu hel bgpost en telegraafkantoor van der Helststraat naar hel bgpost en telegraafkantoor Amslel te AmsterdaiL de klerken der postergen en telegrafie 2e klasse J J G Boogaard van Worknm en 1 A Rubenkamp van Scheveningen radio telegraafstalion beiden naar Amsterdam telegraafkantoor H 11 Maas van Amsteid iin telegraafkantoor naar Worknm W Beycr van Asteu naar Amsterdam bgpoil poilen telegraafkanloor van d r Helststraat en 11 S Hoven van s Hertogenbosch telegraafkantoor naar Asten 16 Dec de kleik der postergeu en telegrafie Ie klasse J de Vries van Haarlem telegraafkantoor n iar Edain de klerk der po teijj n en telegrafie 2e klasse K F F M Jnlien van Edera naar Haarlem telegraafkantoor de verplaatsing van den klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse L van Gelder van Hansweert naar Rotterdam telegraafkantoor zal ingaan 6 December inpl iats van 10 November Ingetrokken de verplaatsing van de klerk der posteryen en telegrafie 2 1 klasse R S T Gording van Nunspccl naar Amsterdam telegraafkantoor Eervol ontslagen op verzoek 16 Nov de tgdelgkè klerk der postergen en telegrefie J Boerma to Arasterdam telegraafkantoor 16 Doe de klerk der postergen en telegrafie lo klasse J C Hardenberg te s Gravenhage telegraafkantoor Stadsnieuws GOUDA 26 November 1907 Gi terenavond trad in de zaal Kunstmin der So cieteit Ons Genoegen op de Nieuwe Nederlandsche Tooneelvere tenlglng van Arasterdam onder directie van den heer C P T Bigot Opgevoerd werd hel beroemde succesblgspel in 4 bedryven lanus Tulp door wyien Justus van Muurik De zaal was lamelgk bezet i i aanmeiking nemende het slechte weder was dit wel te verwachten De hoofdrol was in handen van den heer Bigot voor ons geen onbekende die uitstekend de titelrol vervulde Hg werd goed bygeslaan door Barend die zgn rol van bediende uitmuntend vertolkte ook de overige personen waren goed in han rol Menigmaal werd harleiyk gelachen om Janus Tulp die na barbier en aanspreker te zijn geweest eensklaps rgk wordt en uit het wetboek der wellevendheid zgn omgang met het fyne publiek wilde loeren bgzonder grappig warden de verschillende woorden als positie enz door hem uitgesproken Men amuseerde zich kosteiyk en hoewel Janus Tulp een stuk is dat tegenwoordig weinig meer op het repertoire voorkomt toch mag het genoemd worden als een bigspel dat steeds bezoekers zal trekken Zaterdagavond had de tweede uitvoering plaats van In Hypnotischen Slaap door de Tooneolclub de Goudsbloem Jammer dat de zaal zoo slecht bezet was liet spel had meer publiek verdiend Maar er is ook in den laatsten tyd zooveel te dooii van allerlei aard dat bet voor velen ja voor do meesten niet aangaat alles by te wonen en ook het slechte weer van Zaterdagavond deed velen liever bg de warme kachel blgven De uitvoering was evenals de eerste zeer goed verzorgd er werd vooral later op den avond met animo gespeeld Alle medewerkenden deden hnn best de uitvoering zoo goed mogelgk te doen zgn zoodat het publiek zich blgkbaar uitstekend amuseerde We herinneren onze lezers aan de voorstelling die de hoeren Solser on Hessa on hnn gezelschap morgen avond in Ona Genoegen geven Gisteren speelde Olympla I een voetbalwedstrijd tegen Hetcnles III te Utrecht en won daar met 8 0 Do wedstrgd tusschen Olympift IH en B V V Il nit Boskoop it niet doorgefun Tan bnraala vu dan garniioeni comoan dant werd hedenmorgen aanbesteed de levering van het benoodigde Pekel en gerookt spek voor het garnizoen alhier Ingeschreven werd door G C Brugnel alhier voor f 0 62 en Daraen te Amsterdam voor t 0 578 aan wien het voorloopig is gegund Do heer W Vleugel te Oadewater slaagde Zaterdag te s Gravenhage voor het examen wiskunde L O Bedankt voor het beroep bg de Ned Herv Gemeente te Oadewater do tr den heer P van Toorn cand te Overschie 386 Staats loteriJ Ie Kla e Trekking vau Maandag 25 Nov No 12840 f 5000 7644 f 2000 9488 en 10625 ieder f 1000 10654 f 400 2939 mi i 9526 10668 11230 15230 on 19437 ieder f 100 Prgzen van f20 78 3371 0752 9692 12736 15586 18406 9S 87 73 9700 89 15639 24 106 89 75 9843 1 835 1 5733 41 9 3400 6800 9901 70 58 84 10 22 10 44 12916 83 18603 16 25 61 54 17 84 12 43 3552 80 80 36 15835 18610 245 62 0929 10042 80 1594 23 48 3629 7009 96 13012 54 38 70 16079 58 58 52 7100 10158 70 3710 87 75 13128 91 87 75 58 90 10207 47 16184 90 312 3839 7307 10335 54 16 00 18700 80 85 7448 50 67 27 99 414 3963 64 10420 09 54 18846 20 4035 93 10 503 13278 92 84 547 67 7524 19 13313 10426 18908 i8 89 57 41 00 56 07 673 4106 75 56 73 57 81 761 41 7611 67 13441 78 19011 1022 64 15 106t 2 57 10582 57 1109 4202 20 93 67 98 19111 30 4349 31 1070H 82 10607 67 72 77 65 64 93 38 19271 90 4608 70 81 13 572 91 19305 1228 33 81 10849 95 16754 12 1367 61 87 10944 13674 60 37 73 60 7717 45 84 16804 55 93 4691 57 11051 13736 36 98 1480 4716 7841 90 39 68 19540 1 580 4886 66 11105 13884 16902 50 88 4901 74 07 94 71 92 1669 4 77 11216 96 17099 19053 1719 20 81 43 13923 17138 86 21 34 89 02 48 65 92 24 81 7995 11311 93 67 19720 45 6000 8132 94 14097 17237 45 1809 62 8203 11407 14140 42 48 1970 72 84 45 02 44 79 76 512 8323 11517 14207 77 19891 2018 45 31 25 14388 17368 19934 27 58 8442 38 14423 72 87 2103 68 57 55 26 17418 20024 26 5305 8506 88 81 59 74 31 68 17 11628 14641 61 20109 46 80 68 67 14725 17530 20 65 5402 8631 88 33 32 77 90 17 52 11725 14809 17682 88 2313 5634 8760 U881 78 96 20228 48 88 52 85 70 17728 44 85 5714 78 11922 77 38 89 92 48 96 34 92 51 20304 2405 70 8838 83 14923 93 20475 77 71 60 89 30 17801 82 90 5885 79 12063 15007 24 20514 2509 98 8904 84 70 79 84 66 6040 6 12121 78 17956 20678 2602 64 9025 41 15205 06 93 25 91 9105 36 42 18030 20703 2743 6244 71 12232 63 18122 63 2817 87 92 38 62 91 25 72 80 6352 92 68 15379 18211 20811 2932 53 9313 95 15491 12 68 91 67 28 12345 95 71 79 3016 6542 58 49 98 84 85 21 87 73 82 16501 86 20902 47 6618 82 12403 9 18304 32 87 21 9471 66 22 6 71 3185 68 9568 12668 66 76 98 3346 6733 9668 12708 83 BEÏÏRS 7M ROTTERDAM L K H K StaaUUtmnaen PoHTnOA Oblig 3e Serie fr 050 9 69 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 69 RusLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 77 44 CoLCHBiA Oeconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepis li too IV 24 Bfpotluet Batiteit Aandb Idara idam 4 9 j Pandb Rotterd Hypb 4 lOlV Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedeiyka Hypb Pandb UtracbUohe Hypb 4 99 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandk la Algem Groninger ScbeepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod 99 99 Hypotheekbriefbank 44 Pandb Hollandsche Hypb 35 987 100 Sclieepmart Maat f happijm Pand HoUand Gulf Stv My Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 poorweffteeningeti TALIS Oblig Zuld Italiaansche 367 Spw IMg A PremUUgnvigen bBLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 fKversêtt Mg tot Ezpl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ootvangen de NOUVEAUTÉS in Winlermanlels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOF FEV BLOUSES PELTEKUEN enz togen de meest concurreerende prgzen Vrr s £ fffi Jify j im é fM t Veemarkt te Rotterdam Mftindag 25 Njvcaiber IQ07 Veile os sca en koeien goede aanvoer prijxcn uren vtKjr lale kwnl 37 ade kwal 33 jdc kwal 27 cents per liatf kilo Veile kalveren goede aanvoer iste kw 28 a le kw 25 3ds kw 12 cenl per half kilo VfUe v arkens goeden aanvoer iste kw 24 2 lc kw 23 3de kw 20 cent per halt K i Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee prijshoudend votte kalveren en vette vjrkens stug iels lager in ptgj Schapen co lammeren traag tot Ugere pnjien VERSCHEIDENHEID Men meldt aan de N R Ct Vrydagnacht is er ingebroken by den koopman in manufacturen G v C te Vroenhout onder Ro sendanl Door opscbuiving van een laam zgn do dieven binnengekomen en hebben eeiie parlg manufacturen ter waarde van f 150 gestolen Het geheele huis hebben zy verder doorzocht om geld machtig ta worden dit hebben zy evenwel niet gevonden Wel werd door hen uit een kastje een laadje met papieren medegenomen doch dezo hoeft men later bulten teruggevonden Hoewel de dienstbode een der inbrekers gozlon heefl kon zy toch geen signalement van hem opgeven en zyn zjj tot heden onbekend gebleven Uit Toulon wordt gemeld dat by een oefening in den aanval van ondetzeescbe booten op krnisers de onderzeeboot Bonlté tegen den Souffleur aangevaren i Een hevige paniek ontstond daardoor onder da bemanningen Er werd gelukkig slechts materieole schade aangericht In varschillende wgken van Petersburg zyn in den nacht van Donderdag op VrUdag op groote schaal hoiszoekingen en arrestaties gedaan waarbg aan de justitie een hoogst gevaarlijke revolutionnaire organisatie in banden viel die eerstdaags een misdadigen aanslag zou doen Er werd beslag gelegd op een menigte wapens ontplofbare stoften en bommen ADV EtlTllXTIEiN IMüord Brabanlscb Schoeo CD LaarzeonagazOo Kr faWEü E 30 tegenover da Kleiwegsteag ONTVANGEN alle soorten Heerea Dtmes en Kilder WInter ikrUkeli ii SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aubevelend C 8MIT8 kXlt repiratita ei au emet i rk Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 10 DECEMBER 1907 s morgens IJ nran in het Kofflehnis Hkt SchaaeBORo aan dan Kleiweg ta Gonda ten ovar taan van dan ta Hiastracht gevestigden Notaris J Umm van No 1 Een goed onderhoadan van vale gemakken voorzien Woonhuis mat attonderiyken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE an TUIN en een GANG daarnaast aan den Flaweelen Singel ta Gonda wyk R Nas 661 an 661a groot 1 ara 76 centiaren Verhoord tot 1 Mei 1908 mr 1 Ua par jaar No 2 Een goed onderhooden van vela gemakken voorzien WOO IIIUIS met afionderiyken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wyk H Nes 122 en 122a groot 69 centiaren Het Benedenhnis is verhuurd voor f 144 per jaar Het Bovenhuis is niat verboord No 3 Een ttOIHHKWEKKBRU liggende in de tweede Kade achter da Karnemelksloot te Gouda belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 en 1178 groot 62 aren en No 4 Ren perceel Haklioiil en fWaier liggende nabg perceel 3 belendende de tramweg Gonda Schoonhoven te Gouda Sectie A Nos 1342 1343 en 1344 groot 54 aren 70 centiaren Betalingen der koo ipannlngen 16 Januari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen vöAr den verkoop van 10 12 on 2 4 uren en op dien dag van 9 11 nran Nadere inlichtingen geeft NotarisKOEMAN voornoemd Dronkenschap bestaat niet meer Ban moDiter van bat merkwaardige Coia poeder wordt gratli toege ODdeo Kan mgegn4t aordm i n Kofit Tkie MM Uknr Abnnl Bur Wattr 0 in lul votdêtl tonder dal htt noodig it dat ds dronkaard ir Uu van a wut Hét COZl POBDBlt bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot hat drinken van sterken drank bier wyn absint enz by don dronkaard op te wekken But COZd PUBOBU werkt zoo onopgemerkt en zeker dat do echtgenoota de zuster of de dochter van dan verslaafde het bent toe kan dienen zonder zyn medeweten en zonder dat het noodig is dat de pati nt ooit beboalt ta wetan waaraan hg zjjne redding ta danken haaft Het COZA POBOUJt beeft bet holaelyk gelak van duizenden gezinnen hersteld dnizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappy herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelokkig gemaakt en bet leven van talloozan met menig jaar verlengd Hat Institnot waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben dia daartoe aanvraag doen een boak mat dankbetuigingen an een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te t b Corrsspondentia in tlla talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken an in hal volgend danSt ta Gonda t WOLFF 4 Co Onze dapAtbooders rolkan bat atlastanboek gratis nil aan ban die ar aanvraag voor doen maar geren gaan gratis proeven Om daza te bekomen wendt U direct naar Londen cozAmsTiTm jX tóS Wacht U voor namaakseli Het Coz Poeder is bat aaDlga afdoende middal lagan dronkanaehap