Goudsche Courant, dinsdag 26 november 1907

Woensdag 27 November 1907 So 10498 46sle Jaargang fiouDSCHE mum iSieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TelelMB H De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N ADVERTENTIEN worden gepliatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel nietïr 10 Centen Groote letters woiilen herekeml naar plaataruimte Inzending van Advertentiën ot 1 iinr ilis miilil BERICHT VAN INZET der Stoom Wasclien Strijk iiiricliting I K UOZEMiOOH te Honda Porc 1 De I erc i Hel HEKUKNHUIS ii ia t het vorige perceel gelegen MOO 14600 Vorhoogingen worden aangenomen togen genot van 10 der verlioogsom ten kantore van den ondergeteekenden notaris te Oouda De alslag zal plaats hebben MAANDAU 2 DECEMBER 1907 v m 11 nur in het hfitel DE ZALM aldaar N F OAMBIRR VAN NOOTKN Nols Zaal KïïfSTÏfF Sociëteit ONS OKNOEÖEN üinsdag 26 Novemlier 1907 BUITENOEVVUNE BXTRA YOORSTfiLLING door bet lom gunstig bekende Hezelsrhnp van de Hooreu Solsei en Hesse met eec voor deze golegonbeid byzonder gekozen programma Eerste Hang 1 1 2de Hang f 0 7 3e Eang 35 cent Leden der Sociëteit gewone n dactie Barean 7 nnr Aanvang S nur Nuts DeparteincRt G0 ÜA T0DRBMT A70NI m Ueer HARI J ni U APÈL op VltDÜAÖ 29 NOVEMBER 1907 des avonds ten H ure in de Sociëteit PK liEüN IR Oosthaven PBOGRAMIdA Eenige opiiierkiiiffen over onze teg cnwoordigc rooneelkunst I AIIZË VDOnlrnchteii Vröen toegang hebben de Leden en hunne hnisgenuuten uitgezonderd dieiislboden Entree voor niet Leden I 1 Voor Loerl öymn en H B S 1 0 50 Bovendien zijn voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten il 10 Uts verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten huize van den Hoor ï CREBAS Wijdstraat alhier en wel uitsluitend op Woensdag 27 November 1907 van namiddags 2 tot namiddags 4 ure I ü Secretaris C J M KROON ii I ill Nitmw oneverironen frol Ur I iuliors weUiukoiHl ISIDV KBACBT II IXI2 AllMD eclil met KRÜrtnkimerk u t vourldurt ude rudicule ii tekere getiexiiig van ftlle sell de ni ïest hardnekkige 6nuil Miekteii oorul ontstaan diwi mil aldwaliugea op jengdigin leeftc I tk genezing van elke zwakte Blo i ichl Uenauwdhoid Hooldpfln Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spijsvertering Onvermogea Impotdnz Pollutioui enz Uitvoerige prospectussen Irjifcr owli ft 1 11 H 8 dulihelM ttowlt 11 i On n I IniWll Matlli v d Vü te Z llboraro 1 p 1 t M üUb n k Oo ttotUrdam I Uappttl B GravenhagB I aliitinHni Ia Junir J Cm llotltr lam W Iff t C lou la n bh aü droniatoii 11 20 cent per 11 cent per 12 pak Overal verkrggbaar IIIISMOEDEIIS nacht vour Hamuak Ziet naar het ControleKegel Dr v HAMEL ROO S en HAUMENSen den naam P IIOLE AAR Co Kettmaait Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den lllkMII PHIIL ATTEST Landhans Oberstein 22 October 07 Scheliau bei Bercbtesgaden Bayern Hochgebirge Mijno Heeren Daar onze voorraad Prima Kindermeel van Uwe Srma in Holland gekocht nu op is en mün dochtertje uitstekend gegroeid is verzoek ik U belceld 3 pond per postpakket te zenden Hoogachtend w g Mevr A KLEINEMAN Hommerich WERELD SÜCCKS f c Wei eMberoeinde Superior Uruivenhor sthoning Kxti aftt wordt aanbevolen tegen Hor stHitndoeningcn KinkliocNt Zware Verkoudheid Sjijmhoect üorstpijn Keelpijn Heesdiheid enz MBLIANTUE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk mlichtand Kiitffland Amerika N ed ndti Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MELIANTHK werd 9 maal met Gouden ï maal met Eere Medailles bekroond MELIAVTHK in flacons f 0 40 t 0 70 en I ï IHKUANTIIE in doozen tabletten 1 0 40 en f 0 70 Eeuige tal rikantün H JS VAN 8CHAIK Co Koninklijke Sloomlabriek De Ilonlngbloem Den Haag Verkrijgbaar bu Kinua WOLVf Jt Cv Westhaven 198 ffuui a OBENüEL Gouda tó II VAN Mlf lJ Veerstal H 120 Vu ia A HOUMAN Woor c i PINKSE NieuwrktrkadlJul A N v N ESrïEN Sckoonhomn i v WIJK Ondtxa r A 80HEBU HMitreehl P W v EDE Oudewater K i i k HEMDEN te Reeuwiik P v u 8PKK Moercapelle D v o STAR Wed i HOLST M KOLKMAN AlW VAN DER KUW HWaddini mn P A os OROOT A i lONGH 0 few J P KASTELEIN Polthrtekerdam I IIIKKKR lo Bmtckii W X nSVUVWtXti Laat U niet misleiden door JM Sicoop Hot klooster SiinctaPaulo Abdij bestaat niet dim Hlroni veenerlel tmiarde 7 SAf il l i08E Vinuiii Sanj iiinosiiiii iii Vacuo Mün dochter had werk dat voor haar te zwaar was zü zon daarmee zekerte gronde gegaan ziJn daarvoor haalde ik haar thnis Zy was o zoo zwak geworden Oeen eetlust slecht slapen hartkloppingen altijd moe en lusteloos Ikwerd er hopeloos onder want de medicijnen die ziJ kreeg bielpen haar niets Ten einde raad ben ik inet de Sanguinose begoDnon maar wat een prachtige uitkomst I Eerst at ziJ niets nu eet zg heerlyk Eerst zag zij bleek als was nu heeftzg roode lippen en tandvloesch ook slaapt zg goed en wordt verkwikt wakker in een woord de Sanguinose heelt haar heerlijk en afdoende gehotJtn Wg zjjn Uzoor dankbaar voor dit prachtige middel en ü rooogt van ditlftyijven gorustgebrnik maken Pretorius traat Hl Den Haag Mej WEIIJSTERS uei Prijs per flacon 1 1 50 6 fl I 8 12 fl f 15 WACHT U VOOR NAMAAK Hebt Uy reeds kennis met den VMOENHONIG gemaakt het beste middel tegpi den Hoest f V Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven ECHT mot rood Ivttora Xet vooral op d Oberlahnstein omeeTcuKDCif vieroH Biton oaeKiAHMsriw Overal 4££ lft JflbMr JtfaaiMhappiff M BxpMtaUe van de FMoHa BivH KatUw voor J ed0rhtmL Soompitt 40 BatUrdawt r DE OOEDKOOP8TE DE MEB8T PBACTISCHE DE MEE3T VOLL EDIGE MO D t B jiTïiirïri zijn beslist die der Firma THE LA Of ES JOU UK AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurd plaat TUE ILL DREHHMAKBH met een gratis geknipt patroon THE BkZAAlt OF CBILU ItBS S FASHIONS Kindermodes met vele grati geknipte patronen VBAAOT üw Boekhandekuit Proefnummer I Alle mH koatel UoU Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modelion zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag £ EM DEPOT 7ANTESE Heil iv r U rerochl ii i 1 llli tK e lellen UIT HST MaOtZI ü V4 VI UAVENSWAAYZONE OORINCHEH Deze TURKEN wordeu f eli reni u verzegslde pakjes vao r Ueee m een half en ftn Ned otu met Ternietdiug ran Nommer i iPryR Toorzieo van uerenstaan iMerlf volgens de Wet gedepo neeni Zich tot d iiitvoü Di van f e eerde orders aanbe eude J G BUL voorbetiii J BBËËBAABT Lz Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n olleeerf geacMMerAn f r trclleu Veluture Uogaerlt Zg geven kracht en diepte 4io namakers niet kunnen beteiken Men overlnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen GeïU Prijscourant met een aantal ongevraagde getaigschrilten grati op aanvraag Boxtel a HOOAhUla Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen te bezichtigen zijn ANKERV J TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Rum as JA R MM MJUMOCII JICHTCN RHEUKUTICKLUBEIIS MET SUCCES acaRuwT VeRKKUCUIM M FtESSCHEN VAN 50 ch 75 Cts EN f 3S tU RH POTNEWa EN DROGISTEN lr A I RlCHTER RonEiu AM Te öoiiDi bfl C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF i Co Westhaven 198 VereeolgiDg IRME ZORG Aldecling BnOKKEMHIIIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen teelke ook zoo veel noodig te reparceren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prfjien te verkoopen De daarop bebsald Winst komt geheel ten geede aan de neutriUe Vereeniging ArV etmorg H bMM uokuMruu M f B kbl7kM rotlsmlMd voh Hmth ea vo dMM tn KliiteiohMBWtrk l AptMun wC IMII r4te Y wlla tulk Slr l4 Mnim iorf op ii Bi en fabriekimtrk ♦ as MIrntU llivnWMtMnkit mir Bl O Mtkv HtBUM Gand Druk TU A BEINKUAM i Za Buileolandscb Overzlcbt De tijding van do verdigicg van het geding tegen Nasi heeft de beweging voor Nasi op Sicilië weder sterk doen toenamen AUerwege worden betoogingen gebonden Te Palermo wordt een reusachtige betooging voorbereid Te Trapani Nasi s geboortestad wordt het Nasi coinilé bestormd mei adressen Ook de gymnasiasten zjju aan het beloogen geweest de politie moest de geestdriftige jongelui uiteenjagen De gemeenteraad van Trapani heeft den Kamervoorzitter een telegram gezonden waarin er up ftan wordt gedrongen dat men Nasi de uitoefening van liJD plichten als afgevaardigde niet verhinderen zal Het garnizoen van Trapani dat reeds tot tweeduizend man verhoogd was zal nog meer worden versterkt daar men bevreesd is voor troebelen Reuter seint uit Bloemfontein 25 Nov Volgens ambteiyke mededecling is het ministerie van de Oranjc rivier kolonie als volgt samengesteld Eerste minister en koloniaal secretaris de heer Fischer minister van justitie en directeur van onderwijs generaal Hertzog minister van financiën dr Ramsbottom minister van openbare werken en mijnen de heer 0 Wessels minister van landbonw generaal Christiaan de Wel De Duilsche Rgksdag heeft Vrgdag na zes maanden rust te hebben genoten zgn werkzaamheden hervat De zitting was niet gesloten slechts verdaagd zoodat de Rijksdag zonder troonrede of ministerieele toespraak geopend werd Zelfs de gewene welkomstwoorden die Von Ballestrem gewoon was tot zijn Herren Kollegen te spreken bleven achterwege graaf Udo von Stolberg achtte dit niet noodig En zoo werden de werkzaamheden hervat alsof er slechts enkele uren niet rnim 6 maanden tnsschen deze en dn vorige bijeenkomst lagen Het is een hoogst belangrijke aan gewichtige voorstellen rjjke zitting van het Wetgevend Lichaam in bet Duitscbe rgk die thans begonnen is De nationale Konjnnktur zegt het Berliner Tageblatt die door het conservatiefliberala bloc ontstond zal zooveel mogelijk worden gebruikt en wel in dubbelen zin do regeering wenscht van de m erderheid de behandeling en aanneming van allerlei voor FEVILLETOX HET TWEEGEVECHT Roman naar hef ussiscb 23 Zyne dragers de dokter de geesteiyken allen slapen hg alleen slaapt niet hg zit als Stanley op zgn klapstoel en voelt zich als Czaar dar wildernis en heer van al die lieden Hy gaat gaat verder zyne mannen sterven de een na an ander maar hg gaat steeds verder eindeiyk gaat hy ook te gronde doch biytt niettemin een despoot en Czaar der wildeml want het kruis op zgn graf wordt door de karavanen veertig tot vyjtig mglen ver gezien en beheerschl de wildernis Hot apyt my dat die man geen militair is hy ua een onovertrefbaar geniaal aanvoerder worden Hy zon zgn paard in den vloed kunnen laten verdrinken en oen brug bonwen van lijken on nik oen koenheid is in den oorlog meer waard dan alle tortiflcatiën en alle tactiek O ik bogryp hen nilstokendt Maar zog eens waarom is hy sigeniyk hier F Wat voert hj hier nit F BtJ boatodoort do faana der loe Ntia broodor sowf ulLtJowtkr 0p stellen die als nationaal worden gekenschetst en die hoofdzakelijk betreffen uitbreiding der vloot nieuwe uitgaven voor het leger en de koloniën en tevens moet in verband daarmede de belastingschroel nog wat worden aangedraaid om de steeds wassende uitgaven te bestrijden In Hongarije is de toestand dit is in de laatste dagen der vorige weak daideljjk geworden nog alles behalve betrouwbaar De overeenkomst met Oostenrijk schijnt zelfs gevaar te loopen en daaraan hangt het lot van het kabinet Wekerle Do obstructie der Kroaten heeft zelfs een noodwetje noodig gemaakt dat de overeenkomst ongezien wil invoeren De houding der Kroaten is onliobb l jk maar zjj is bet gevolg van de ontrouw der coalitie aan hare beloften Toen de coalitie de Kroaten noodig had in den strjjd tegen het ministerieB ejervary werden hen gouden bergen beloofd toen de coalitie regeeringspartjj geworden was werden die beloften vergeten Doch de Kroatische afgevaardigden hebben van Kossuth on de xjjnen geleefd wat zg doen moesten om hun zin door Ie zetten zy voeren obstructie De meerderheid die zelf het kunstje vroe er dadelijk loepastte als zjj baar zin niet kreeg wil nu de Kroaten beletten dit ook te doen Maar zjj vond onverwachten tegenstand b j den president van bet Huis den heer Justh Door zjjn tegenstand tegefr de dwangmaatregelen die de vicepresidenten namen werd het onmogeiyk met de Kroaten kohe metten te maken Hy verdedigde de rechten der minderheid thans zooals hg die verdedigde toen een andere meerderheid door do lex Daniel de minderheid wilde beletten voor haar rechten op te komen Dat heeft de ontevredenen in het Hongaarsche parlement moed gegeven Eenige Hongaarsche groepen verzetten zich thans ook tegen de pogingen van de regeering om de overeenkomst door een noodwetje van één artikel in te voeren De groepPolonyi en de groep Banlty hebben thans verklaard de regeering daarby niet te kunnen steunen en door obstructie de poging van Wekerie te zullen belemmeren Zoo vinden de Kroaten steun de regeering tegenstand Waar dat op uit moet loopen weet niemand Maar dat de toestand voor Wekerie nietgemakkeiyk wordt is nit dit allea reedsgebeken de stoomboot vertelde mg een reizend geleorde dat de Zwarte Zee arm aan dieren is n dat in bare diepte ten gevolge van een te groote hoeveelheid zwavelwaterstof organisch leven onmogelgk is Alle ernstige zoölogen werken in de biologische stations te Napels of Villafranca maar Van Koren is heerscbzuchtig en koppig hy werkt aan do Zwarte Zee omdat daar niemand anders werkt Hg maakte zich los van de nniversitoit en wil niets van geleerden en collega s weten daar by voor alles despoot en dan eerst zoöloog is En je zult zien hy zal van zich doen spreken hy droomt er nu reeds van dat hy van de expeditie teruggekomen intri e en middelmatigheid uit onze universiteiten verdryit on don geleerden vrees aanjaagt Hel despotisme is in do wetenschap even machtig als in don oorlog bovendien woont hg nu reeds den tweeden zomer lo dit stinkende stadje omdat het beter is in een dorp de eerste te zyn dan de tweede in een stad Hg is hier beer en moester alle inwoners zet hy naar zyne hand en overbluft ze met xgne autoriteit Hg beheerscht ben on mengt zich in bune zaken allen kan hg gebruiken on allen vreezen hom Ik ben aan zyne klauwen ontioapt dat voelt by en daarom haat hy my Hooit by n niet gezegd dat ik rorolotigd moMt wordon of tot dwug In de Fransche pers vinden wy onder de berichten over den in bat vaderland teruggekeerden Oallay geen melding meer gemaakt van ophangen Wy willen dan ook maar aannemen dat Oallay nog in leven ia en vol moed de gevangenisjaren die hy nog in Frankrgk voor zich heeft is ingetreden iallay ir van St Nazaire overgebracht op het stoomschip Normandie De passagiers van de Normandie hebben een enkele maal gelegenheid gehad eenige woorden met Oallay te wisselen Hy vertelde dtt hy geheel berooid in de gevangenis in de West aangekomen was maar daar had hg het geluk gehad een weldoener te vinden Het wss Lecca vroeger hoofd van een baruchls bo venbende Oallay heeft voor Lecca een groote vereering en dankbaarheid Lecca toch had met Oallay zyn geld zgn tabak en zgn linnengoed gedeeld Lecca is een brave ziel zoido Oallay Het is een schande dat ze hem lot dwangarbeid veroordeeld hebben Verder vertelde Oallay dat by in te West meer dan 2 10 brieven van Merelli ontvangen had Toen de reizigers hem vroegen naar zyn eigen familie naar vrouw en kinderen liet Oallay niet veel neer los Uy verklaarde dat hy eenmaal ontslagen het goede pad zou houden üe verwachting dat de gevangene zich naar dat goede oornemen gedragen zal weidt verzwakt door het bericht dal Oallay belast met zekere administratieve werkzaamheden omtrent de slralinrichting zich niet heeft ontzien te knoeien in de boeken Niet om honderdduizenden te verduisteren en daarmee van door te gaan zooals hg Ie Parys deed maar om zyn üameraden in de gevangenschap te bevoordeelen Hy schrapte de namen door van gevangenen die in aanmerking kwamen voor het ontvangen van beloonin en voor goed gedrag in tabak en rum en zette er die van zyn kameraden voor in de plaats Het wetsontwerp tot beperking van de vervolgingen wegens majeateitsschennis ia Zaterdag in den Rgksdag voor de eerate maal geleien Het bedreigt alleen straf wegens majesteitsschennis als vergryp van byzonderen aard indien zy mel boos opzet en met voordacht begaan wordt De meeste sprekers uitten hun voldoening over do voorgestelde wyziging Van vrjzinnigen kant opperde men echter de vrees dat de uitdrukking met boos opzet licht lot partgdigheid aanleiding zou geven en men b v by ociaal democralen aliyd aanwezigheid van zoodanig opzet zou aannemen Ik fbeid veroordeeld f Ja lachte Samoylenko Ook Lajewsky lachte en dronk zyn glu uit O ik zyn idealen zgn despotisch zei hy lachend n een persik bytende Uawono stervelingen hebben by hun arbeid voor het algemeen elzyn hunne naasten op het oog my jon in een woord de menschen Voor Van Koren zyn de menschen nveuwel honden on nullen on veel te onboduidond om hot doel von zyn loven te zgn Hy werkt onderneemt zyno expeditie en breekt zich daar den bals niet in naam der naastenliefde doch ter wille van abstracte dingen als de menscbbeid komende geslachten ideale menschoiyke natuur Zyne bemoeiingen gelden slechts de verbetering van het menschelgk geslacht en nit dat oogpunt zyn wo voor hem ilecbts slaven kanonnenvleesch en lastdieren sommige zon hg willen vetnieligen of naar de galeien sturen anderen door discipline drillen by zon ennuchen willen aanstallen om onzo knischboid on moraliteit to boscherneo en bevolen dat ieder die don kring onzer enge conservatieve moraliteit overrcbrydt doodgeschoten moest worden on dal alles enkel met hot dool vorboteri g der menscheiyko natuur Haar wat is idoalo monscboiyko natDarf VerbMldiof herNDHUBBOoI Dotpoton waron heb zeide dr Heckscher van de vryiinnige vereeniging een leer beogen dnnk van onsen rechteriyken stand Maar ik heb het bygewoond dal de voorzitter aan wiens onpartgdigheid en eeriykbeid geen twyfel bestond het verhoor van deii beklaagde begon met ds woorden Bent u sociaaldemocraat f Hjj had geen oneeriyke bedoeling lig achtte het zyn plicht het te vragen Wy beleven nn een vervolging wegens majestoitsschennis tegen een blad van het centrum de Kdin Volksztg deze vervolging is echter weer geslaakt Wat tegenwoordig lOclaal demO craten overkonil kan ook weleens met consewatieven gebeuren Want als in een bewogen tyd de conservatieven eens in ongenade vielen zou men kunnen aannemen dat e n beklaagde die conservatief was met boos opzet majeateitsschennis had begaan Dr Nieberding de slaatsseerelaria von justitie kwam veronlw iardigd legen de onderstelling op dat men het wetsontwerp tot een werktuig van partypolitlek zou maken Het slot was dat het wetsontwerp naar een commissie van 21 leden verzonden werd Vandaag komen o m interpellaties over de duurte van levenamiddeltn en steenkolen en voor de tweede maal hot Iractaat met Nederland ter voorkoming van dabbele ongevallenverzekering aan de orde Men zal zich herinneren dat er inderiyd eenige lakonieke berichten kwamen over eea muitery in Wladiwoslok Wat we er van vernamen waren een paar regels van hel rel gri a agentschap en meer niet Klaarbiykeiyk was hal hier weer een geval waar de overheid ernstig nieuws achterhield Na dien tyd hebben we van bet gebeurde nielt meer gehoord Doch nu is I eindeiyk aan de St Petersbnrger Zeitnug gelakt er iela meer van te vernemen als is ook nn nog niet het volle licbl er over opgegaan Aan het oproer der matrozen dat den 17en October plaats had was een ernstige moltery voorafgegaan van een gedeelte van het vroegere garnizoen van Port Arthur dat ten getale van zeshonderd man onder bevel van kapitein NowilskI den 1 len October te Wladiwoslok was aangekomen Den volgenden dag kwam Nowltski in de buurt van de kazerne een beschonken soldaat tegen die hem zonder aanleiding een klap gaf Nowltski loste daarop een revolverschot op den soldaat die licht gewond werd en zich als een razende op den kapitein wierp Deie spleet hem toen met een krachligen sabelhouw den schedel Dat was het sein tut een algemeen soldatenopraer De soldaten trokken naar het officieren casino omringden het nog altyd illusionisten O ik begryp hem volkomen broeder Ik bosef zyne waarde en wil zyne beteekenis niot ontkennen op dozolkon zooals hy msl de wereld Waro zy aan ons overgelaten dan zouden we ondanks alle goedheid ou de beste voornemens van haar hetzelfde maken wat de vliegen doen van deze sohildory Lajewsky liet zich naast Samoylenko p de sofa vallen en ging mei oprechte aandoening voort Ik ben een waardelooze gevallen menich I De dampkring waarin ik leef is wyn m liefde tot nu toe he i Ik het leven gekocht tol den prys van lengen lodiggang en zwakheid Tot n toe heb Ik de menschen en mH zelven bedrogen ik leed daaronder doch myn lydon was goedkoop en aletsboteekonend Voor Van Keren s haat buig ik den rng daar ik my zolven aomtyds haat on veracht Opgewonden liep Lajewsky door de kaaor hein en wcor en vervolgde Het Is goed dat ik zelf myne gebreken zie on my daarvan bownsl bon dal zal my helpen een nloaw loven te beginnen een ander mensch te woden Ach als je wist hoe hartitochleiyk hoe angst vol ik naar myn nieuw loven verlang Ik zweer je ik wordt oen man Wordt Torrolgd