Goudsche Courant, woensdag 27 november 1907

en bou bardeerden het met ateenen De ofS eieren dnrldcn niet naar boiten t liomen cn 1 werden formeel belegerd Ten laatste traclit 1 ten de mnitera bet gebonw in brand te ate 1 ken hetgeen echter mislukte Toen een der olScier en zich naar buiten begai om de aol 1 daten te kalmeeren werd hg dermate mis 1 bandeld dat by nog dienzellden avond over 1 leed De maitera drongen daarop het caaino I binnen waar zg alles kort n klein sloegen 1 Kapitein Nowitski die niet in banden der muiters wilde vallen schoot zich voor het I hooid Van de andore officieren werden eeni gen deerlgk mishandeld de rest wist zich door de vlucht Ie redden Eerst de komat 1 van kozakken mankte aan de uitspattingen 1 een eind Het is teekeneud dat er naar het Nowoje Wreinja meldt geen sprake is van beatrafflng der muiters De commandant beeft zich 1 er toe bepaald den officieren aan te bevelen in t vervolg voor dranken Soldaten nit dep weg te gaan President Uoosevelt beeft op het Witte Huis een paar belangwekkende bezoekers ontvangen De eerste was William Jennings Bryan de vermoedelijke car didaat der democraten bg de a s verkiezingen voor het presidentschap Men is er algemeen benienwd naar wat de beide heeren met elkaar hebben besproken Men meent te welen dat Hryan den president eenige mededeelingen heeft ge daan over enkele z i wenschelgke maat regelen ter bestrgding van de flnancieele crisis Haar dit onderhoud blgft curieus Bryan toch beschuldigt Roosevelt er in bet openbaar reeds jarenlang van de program punten der democratische partg kalmweg te hebben overgenomen en tot de zgne te hebben gemaakt Kn dat nog wel zonder voorkennis of toestemming van de andere leiders der republikeinen D At is beweert Bryan steeds deloyale concurxentie La t Koosevelt onze beginselen tot de zijne maken voortreffelijk Maar laat hg dat dan ook ronduit zeggen en zich democraat verklaren Maar hg neme ons niet den wind uit de zeilen door onze beginselen over te nemen en die als republikeinsche beginselen uit te spelen zoo luidt sinds jaar en dag het verwyt en de klacht van Bryan Un uu hebben de heeren elkaar biiai een nor lang gesproken Men is wö lerhalen het in de V Staten leer nieuwsgierig niiar bet tusschen de beide politieke tegenstanders behandelde Maar geen van beiden laat er zich over uit Ken tweeJle bezoek ten Witten Huize wns dat van Fi rpont Morgan Het spreekt wel vanzelf dat ook dit onderbond tusscben den President en den groeten financier van finan cieelpolitieke strekking was maar dat over den inhoud Ivau het gesprokene weinig definitiefs ia bekend worden Sommige bladen beweren dJt de President aan Morgan een stuk heeft voorgelezen van zgn a s Boodschap tot hiet Congres en wel het gedeellt dat betrekking heeft op de flnancieele crisis en de daartegen te nemen maatregelen Morgan zou zic i dan ingenomen hebben betuigd oet den tekst der Boodschap Misschien is dat ook wel zoo Verspreide Berichten Kbaskruk Vpor een bols in de rue de Puil te Parijs ble d Zaterdag een elegante anto stil Het vUl moeite stapte er een hooge gestalte uit met een langen witten baard en ivoorkleuHg gelaat Het was de koning der Belgen Kn do man bg wien hg een bezoek braclit was een gelaatsknnstenaar d i iemand die door massage en andere oiddelen de ischoonheid van het gelaat weet te conserveeren UurUOHLAKl Heden a Bülow de voorstellen betrekking hebbend op Polen in het Prnisische huls van afgevaardigden verdedigen De keiierj moot den prins en de prinses van Wales hpbben uitgenoodigd het volgend jaar te Bsrlljn op bezoek te komen De uitnuodiging zon aangenomen zijn KüuEbAau Zaterdag Ibeett te Londen db betaling plaats gehad door den Knssischen aan den lapansrbeo czant van 50 millioen gulden Dode de rest vnn de torn welke Ilusland aan Japan schuldig vu voor het onderbold der lutïgsgevangenen gedurende den oorlog Wegens grOole slapte in den scheepsbouw zgn duizenden Kngelscho arbeiders zonder werk In Dnilschland doet zich de crisis trouwens ook reeds gevoelen Riti kvit In t Petersbnrgscbe Uonsorvatorium ij lU kilo dynamiet gevonden In verband daarmede zgn een reserve lnitenant en een impreaarlo giarrnteerd Heden komt in de Doema ket adres van I onderworpenheid aan den ciaar ter sprake 1 De door de Oclobristen opgestelde tekst 1 bevredigt de rechterzijde niet omdat e I niet in gesproken wordt van de autocrati 1 des czaren 1 Aan boord van het schip CzesarewiUch op de Kaspische Zee ii da post gestolen de roevers doodden den kapitein Nabg Omsk is een trein ontspoord waardoor 25 menichen gekwetst zijn Marokko Een telegram uit Kabat meldt dat de raehalla van Moelay HaSd door Kald Aofloes verslagen is en 67 dooden e 35 gewonden verloor De Sjeriflaauscbe troepen hadden 9 dooden en 10 gewonden BIN NENLAND ST ATEN GENERAAL T W K K o B U M Si B ft Vergadering vnn Maandag 25 Noïrfmfïef Hnppletoire Justitiebegrooting Aai de orde was heden het wetsontwerp tot wijziging aanvulling en verhooging van het IVe Hüofdsluk der Htaatsbegrooting inhoudende o a een eeisten termgn voor kosten van een niuuw kantongfrechtsgebouw alhier in welk getouw tevens gevestigd ullon worden de bureaus van het ijkwezen De heer 8tuers lichtte oen amendemant toe om dien post te doen vervallen Zgn hoofdbezwaar was dat deze zaat word onttrokken aan de directie van Landsgebouweo en dat wel op hetzelfde oogeoblik dut de minister van Waterstaat een alge meen plan voor de landsgobonwen heeft ontworpen Op dat plan wordt thans gepraejudiciecrd Voorts bad spr bezwaar tegen het denkbeeld om het kantongerecht te plaatsen in de plaats vnn het te sloepen huis vnn bewaring op de Prinsengracht Hg vond bet een gruwel dal buis te sloopen Het is een ijzersterk gebonw Het nienwe kantongereclit zal kostenf 133 000 Dat gaat niet meende spr die dozen post veel te hoog vond üa rbij komt dat voor hot archief een sousterrain wordt bestemd De artistieke waarde vanhet ontwerp achtte spr gering De heer Ter Laan was het eena met den heer de Sluers dat een algemeen plan diende vooraf te gaan en verzekerde da de gemeente sQravenhage legen znlk een plan geen enkel bezwaar zal maken Hpr vroeg of de zaak niet een jaar zoo kannen worden uitgesteld De minister van Justitie antwoordde dal sinds 1870 de bouw der Jnsliliegebouwen onder beheer van liet dep van lustilie is en dut du stelsel zeer gelukkig werkt daar het de eenheid bevordert Jaal het kantongerecht ïun hel Binnenhof weg dan wordt volstrekt niet gepraejudicieerd op de plannen betreffende de laudsgebouweB Maar het kantongerecht kan daar niet higven De toestand dnur is onhoudbaar Het gebouw aan de Prinsegrachl kan naar het oordeel der veruntwuordelgke deskundige ambtenaren van den minister onmogel k verbouwd worden voor dit doel De min ter van Landbouw zette nog uiteen het belang van vestiging van het ilkkantoor in bet gebouw van het kantongerecht waarna do heer van Veen nil brei ding van bet bestaande kantongerecht in oostelijke richting naar de richting van het dep van Koloniën bepleitte Daardoor zou bet gebonw dichter bg de rechtbank an HoogeKuad komen Het donkbeeld van don heer van Veen kon de minister van Justitie niet accepteeren daar het door dozen aangegeven terrein niet groot genoeg was De heer Sraidt verklaarde vervolgens dat de commissie van rapporteurs eenparig is tegen bet amendement de Sluers Het ameBdeiiient werd alsnu verwoVj en met 40 tegen 19 stemmen waarna het ntI worp en het daarmede verband houdende wetsontwerp tot wijziging van Hoofdstuk X der Staatsbegrooting voor 1907 werd goedgekeurd I Landbouw Nijverheid en Handel Bg de vervolgens voortgezette behandeling van do begrooting voor 1908 van het dep van Landbouw klaagde de beer Schaper over den langzamen gang van zaken an de atdeeling Arbeid Hg drong aan op verbod van vrouwenarbeid in fabrieken van aardewerk waarbij lood wordt gebesigd in t bgzonder van den arbeid van gehawda vrouwen Het hoold der afdeeling Arbeid achtte spr niet gsschikt voor tiju taak Ken voor de gezondheidscommissiën beI langrgke vraag werd gisteren behandeld I voor Gedeputeerde Staten van Zuid Holland I in verband met een geschil tusschen de I gemeentebeslnren van Overscbie Zoelermeer en Zegwaard en d gezondheidscommissie I utalenda M Zosternia r c V Het gold een post op de rekening van da gezondheidscommissie wegens het instellen van een onderzoek door een technoloog in de Centrale Ouanofabrieken te Capelle aan den IJssel met belrekking tot den hinder door de werklieden ondervonden van scbadeli ke gassen De gemeentebesturen maakten bezwaar tegen den bedoelden post op grond dat de gezondheidscommissie buiten haar bevoegd lieid zou zgn getreden en dus de kosten van het onderzoek niet op hare rekening zonden mogen voorkomen De inspecteur van den arbeid zou in deze de bevoegde autoriteit zijn geweest om op te treden krachtens de Veiligheidswet Van de zgde der gezondheidscommissie werd aangevoerd dat tot bare taak behoort het uitoefenen van toi zichl op de volksgezondheid dat haar niet verboden is ook niet door de Veillgheidswei om toezicM In labrleten en werkplaa s in te oefenen dal zij krachtens de Oezondbeidi wet bevoegd is fabrieken en werkplaatsen binnen te treden dat in bet onderhavige geval een bron van ernstige schade voor de volksgezondheid aanwezig was daar het niet alleen voor de arbeiders gevaarlgk was in de fabriek te rcrblgven maar zg ook ziektekiemen konden overbrengen naar hunne gezinnen zoodat de ziekte kon worden voortgeplant in hunne omgeving Het gold hier dus volgens haar zaken die niet de fabrleksinspectlo maar de gezondheidscommissie raakten De rapporteur over deze zaak de heer J Krap oordeelde dat de gemeentebesturen hier gelgk behben daar het bier geldt het verblgven in fabrieken of werkplaatsen en er voor dit geval eene speciale wet de Veiligheidswet geldt waardoor de zaak aan het staatstoezicht vuor do volksgezondheid 18 onttrokken De burgemeester van Zoetermeer Zegwaard lichtte de meening der gemeentebesturen toe bg het reeds aangevoerde er nog op wijzende dal in elk geval z i hier geen technoloog maar een geneeskundige bad moeten zgn geraadpleegd doch dat de gezondheidscommissie had kunnen volntaag met de aandacht van de bevoegde autoriteit op de zaak te vestigen en niet zelve een onderzoek had moeten doen Instellen De meeniog der gezondheidscommissie werd verdedigd door het lid dier coromlssw don beer Bakker hnrgemeoster van Capelle aan den LJssel die er nog op wees dat na hel optreden der commissie de ongunstige toestand in de fabriek is opgeheven en de inspecteur van den arbeid in deze niet heeft ingegrepen De uitspraak van Qad Staten volgt later Gemengde Berichten Zaterdag werd een conducteur der posterijen In den trein tusschen Rotterdam en Hoek van Holland op beeterdaad betrapt op diefstal van geldswaarden nil een aangeteekend pakket De man die reeds gernimen lijd van dergeiyko handelingen werd verdacht doch dien men nog nooit van zgn schuld had kunnen overtuigen werd op de volgende wgze gesnapt Te Rotterdam werd een pakket klaargemaakt waarin men opzeltelgk zllvergeld op zoodanige wgze had verpakt dat men dit kon hoeren rammelen Bg aankomst aan den Hoek van Holland stonden ambtenaren der posterijen en van de justitie gereed om een onderzoek fn te stellen en daarbg bleek inderdiMT dat het geld uit bet pakket was verdwenen Bg fouilloering werden do geldstukken welke van merken waren voorzien bi den verdachten conducteur gevonden De man werd geboeid naar Rotterdam gebracht en aldaar onmiddellgk door den subst officler van justitie mr Star Busman verhoord De heer Prince de patroon van den ongelukkigen vermoorden jongen Drost gaat Zeist verlaten en zich voorloopig te Amsterdam vestigen om daarna naar het buitenland te gaan De beer Prince moet zeer onder den indruk van bet gebeurde zgn Door den brigadier rgksveldwacht Duinker is achter de Amsterdamscbepoort te Haarlem opgegraven in een zakdoek gewikkeld bet geld dat bg de aanranding van de weduwe Klein in do Kleine Houtstraat werd ontvreemd De zakdoek ia herkend als eigendom van een der aangehouden personen Men meldt uit Rotterdam Zaterdagnacht om drie uur heeft het twaalljarig dochtertje van den bootwerker A C aan de Hontlaan baar bed en gordgnen In brand gestoken in de kamer waar zg haar moeder en drie broertjes sliepen met het doel haar ouders te vermoorden Zü was nl tot haar twaalfde jaar door een tante opgevoed en moest thans thuis komen wat niet zeer in haar smaak scheen te v illen jelnkkig is de moeder spoedig wakker geworden waardoor veel onheil voorkoman is Spoedig warden d baran g t rs linird met wier hulp da brud werd gebinseht Hel meisje is door de politie aangehouden Uit Vliasingen meldt men De Belgische Consul heeft gisterochtend in tegenwoordigheid van de inspecteurs van het Belgische en van het Nederlaodsch loodswezen uitgereikt de aan leden van het Nederlandscbe loodswezen door den Koning van België wegens de relding van de equipage der Belgische loodssloep toe ekeode onderscheidingen De sloep was op 11 December op de reede omgeslagen Voorts werden uitgereikt de aan leden van hel Belgische loodswezen toegedachte onderscheidingen wegens de redding der twee Belgische roeiers die verleden jaar November uit twee sloepen tegi n het Ooslerhoofd waren geslagen De geposte pusten I Al weer gernimen tgd laat bet bestnnr van den Algem Nederl Diamantbewerkersbond te Amsterdam posten aan de buizen van enkele zoogenaamd clandiistieneu bestuurders van de Onafhankolgko Vereeniging in de Diamant industrie Deze heeren begon dat posten eindelijk te vervelen te meer wgl zjj bg een vorige gelegenheid toen tegen de posten van den A N D B bootwerkers van da Mg Ocean een vervolging was ingesteld medelgdend genoeg waren geweest om te verzoeken de vervolgingen in te trekken wgl het bi stnur van den A N D B aan den Officier van Justitie bad beloofd voortaan niet meer te zullen posten Deze belofte werd echter niet stipt nagekomen Althans de heeren J L Da Leto Laguna S Vigeveno en M Silberklang respeclieveiyk wonende Hemonystraat 34 Kerkstraat 386 en Swammerdamsiraat 10 zagen reeds kort na de bovenbedoelde belofte eenige personen langs hun huizen heen en weer slenteren Spoedig bemerkten ze ook dat zg of de menschen die hen bezocht hadden gevolgd werden Vrgdagmorgen had dit posten een mlu of meer vermakelgk verloop Ongeveer halftien begaf de heer S Vigeveno zich met drie diamantbewerkerB van zyn woning in de Kerkstraat bg den Amstel naar de Hemonystraat gevolgd door zgn posten doch op zulk een wijze dat de wet geen vat op hen had Ditmaal echter was den heeren posten een warme ontvangst bereid Toen zg n l den heer Vigeveno volgende In de Hemonystraat aankwamen zagen zg zich in een oogeoblik omringd door een troepje lieden een geheel personeel tot de Onafuankelgke Vereeniglng hehoorende die vast besloten bleken zich aan ieder hunner schreden te hechten natunriyk alleen met het doel bun hel posten onmogeiyk te maken Na tien mluuleu flaneeren over de Hemonystraat trokken ze de brug bg het Oostelndu over en werden toen direct losgelaten De posten voor de woning van den hoer De Laguna opgesteld hadden al eer de plaat gepoetst Nu kwam de boodscbap van den heer Silberklang dat hg nog gepost werd Nu ook daar wis raad voor Gezamenlgk toog men naar de Swammerdamsiraat Bgna oogenblikkeiyk werden de twee daar gestationneerde jiosten nitgeleid tol over de brug aan bet Staalsspoorstation daarna konden ze huns weegs gaan Maar t ging er mee als met den draak die door Hercules bestreden werd gingen er twee weg dan kwamen er vier terng maar ook t getal tegenposlen groeide aan ElndLiyk ongeveer half twaalf trokken de A N D B ers af een eindweegs nitgeleid door de nClandestienen die zelfs een der hoofdmannen van de posten tot bet Bondagebouw in de Fransche laan brachten Opmerking verdient nog dat een paar van de door den A N D B nitgezetle pasten die het een beetje te benauwd kregen onderweg de hnlp van een politieagent inriepen Zij wenschten nota bene niet hinderlgkgevolgd te worden I Tel Ter bevordering van een geregelden loop van de treinen der Staatsspoor heeft de directie de volgende dienstorder uitgevaardigd Het is gebleken dat de vertraging van treinen dikwijls veroortuakt wordt door wachten op het sein ven vertrek van den stationschef of diens pUatavervanger niettegenataande het tgdstip waarop een trein volgens dienstregeling moet vertrekken reeds voorby is Ook komt het meermalen voor dal de arbeiders resp ladingmeesters niet by den trein zgn op het oogenblik dat de trein tot stilstand komt Hierdoor wordt onnoodig gewacht met het lossen resp laden der diverse goederen In verband met een en ander worden de stationschels veriocht hiertegen maatregelen te nemen Een TrenwüiTeree igiDg te OriitUnU beeft bealoten den gemeenteraad te verzoeken een politiekorps voor vrouwen op te richten die zich in t bizonder zon moeten bezigbonden met vrouwen en kinderen die wel of verordening overtreden Het hoofd van politie beveelt het plan aan De Deensche ingenlear Poulsen die naam heeft gemaakt met een nieuw stelsel van draadlooze telegrafie beweert nu ook een draadloozd telefoon te hebben uitgevonden waarmee hg uit Denemarken met Londen zou hebben gesproken of zou kunnen spreken Onlangs werd te Doelinchem een paartje in ondertrouw opgenomen en Vrijdag zon het buwelgk voltrokken worden De brnid vernam dat de ambtenaar van den burgerlgken stand van den bruidegom bericht gekregen had dat deze Vrydag niet op hem behoefde te wachten daar bg niet voornemens waa te verschgnen Den avond v66r den biyden dag kwam hg echter oog onverwachts de woning van het reeds trearende bruidje binnen zoodat men verwachten mocht dat het buwelgk toch voltrokken zou worden Doch in plaats van naar hel atsdhuis spoedde de bruidegom zieh den volgenden dag s morgens naar hot station en verliet de plaats Men schryft aan het Vad Een eerstejaars en een derdejaars uit Delll kregen ruzie hoogloopende rnzle zoodat de beleedigde zich gedwongen zag den ander lot een duel op hel pistool uit te dagen De eerstejaars beraadslaagde met zichzelf en milt zgn vader of hy de uitdaging ter harte moest nom n en de laulate was van oordeel dat hg dat aan zgn eer verplicht was maar gaf den raad zich geen eerste maar derdejaarsstud als secondanten te kiezen omdat dal beter stond Op den bepaalden dag reed er een bakje vol hooge hoeden en gekleede jassen naar een verlaten oord ergens in de buurt van Loosdninen De delinquenten hadden t uiterst benauwd zagen groen van akeligheld Op de juiste plek aangeland werden de heeren na de gebruikelgke plichtplegingen op afstand gezet en de pistolen werden overhandigd Toen volgde hel commando Handen boven het hoofd daarna Een twee drie de eerste scholen knalden die door hun eigenaardige richting meer gevaar voor de omstanders dan voor de betrokken personen opleverden De duelleerenden warden voortdurend zenuwachtiger en ook op een van de secondanten scheen het diep traglsche geval zoo n indruk te maken dat hg zenuwachtig schoklachend met veel gejaagdheid In zgn verbandtrommel zat te scharrelen By het tweede schot had een der duelleerenden het ongeluk zgn hoed in te denken wat aan een der secondanten den hoogst verschrikten uitroep van Kerel hg heelt al door je hoed geschoten ontlokte De geraakte daardoor tot het nitersle opgewonden immers hy vreesde nu het gevaar hem zoo nabg was geweest het volgende oogenblik zeker tot de dooden te zullen behooren deed zgn best nog iets van het laatste schot te maken doch beiden misten nog beter dan de twee vorige koeren Vol vreugde over den goeden afloop vonden de heeren dat aan hnn wraakzucht was voldaan men schudde elkaar de hand en keerde naar hel rgtnig terng Onderweg naar huis waarheen de duelleerders zich begaven om van kleeren te verwisselen want de stumpers hadden danig getranspireerd doken van rechts en links allemaal eerstejaars uil hel kreupelhout op die dolbiy waren nu ze hun vriend weer levend en ongekwetst zagen terugkeeren Het drama werd met een gezellig dejeuner door de vechtersbazen aan de secondanten aangeboden besloten Denzellden dag reeds verbreidde zich als een loopend vuurtje het gerucht dat er goduolleerd was maar wie schetst de verontwaardiging van de twee Onitsch aangelegde heeren toen zo er achter kwamen dat ze met kartonnen kogels hadden geschoten en er hoegenaamd geen gevaar in bet spel was geweeat Zondag is aan het strand voor Eatwgk het lyk gevonden van een 14 k 15 jarigen Ipaap De één denkt dat de knaap behoorde tot de bemanning van den kotter die eeaige weken geleden voor den Hoek van Holland verging de ander meent dat het nog iemand is die tot de passagieis van de Berlin behoorde Het lyk dat onherkenbaar was is per brancard naar het lykenhuis verroerd Men deelt aan de N B Cl mede Te Utrecht werd eene gecombineerde vergadering gebonden van den Nederlandscben Bond Tu handels en kantoorbedienden Mercnriis te Rotterdam en danNationalen Bond van handels en kantoorbedienden in Nederland te Amsterdam Oeiyk bekend ii werd rtedi gcduesde ceniie jaren een nnificatie van deze beide organisaties voorbereid Door eene commissie nit leden van beidj bonden samengesteld was een concept ontworpen van de stamten op basis waarvan de genniflceerde organisatie zon ingericht zyn Na voorafgaande behandeling van het concept in de afzonderlgke vereenlgingen besloot thans de Nationale Bond tol onlbln ding en overschryving van zyne leden tot den Bond Mercurius nadat deze de in gemeenschappeiyk overleg opgestelde statuten zou aangenomen hebben Daarna werden de statuten van Mercurius gewyzigd geiyk te voren was overeengekomen waarna de vergadering gemeenschappelgk werd voortgezet De geuniflceerde bond zal voortaan heeten Nationale Bond van handels en kantoorbedienden Mercurius gevestigd te Dtrecht Tot voorzitter secretaris en penningmeester werden gekozen resp de heeren R Winkel A N v d Vegt beiden van s Oravenhage en J J Klelnhoonle van Arnhem Na afdoening van eenige huishoudelgke aangelegenheden werd de vergadering gesloten De geuniflceerde bond telt thans 20 plaataelgke afdeelingen en circa 1800 leden De 2 spoorwegbeambten die door de treinroovers nabg Etampes werden gewond door revolverschoten en in het hospitaal te Pargs zgn opgonomen zyn reeds zoover hersteld dat zy van den rechter van instructie een verhoor konden ondergaan Zg hadden slechts 2 roevers gezien hoewel er 3 geweest moeten zyn maar in bet schemerlicht van den goederenwagen waar slechts een paar lanlaars brandden hebben zy de roevers niet herkend en konden zy ook geen signalement van hen opgeven De buit van de roevers bedraagt 10 000 francs wat mager is wauneer men weel dal de trein de geheelo ontvangst over eeu maand op de spooriyn Parys Orléans verveelde ton bgdrage van ongeveer een millioen aan goud en bankbiljetten De kistjes die men op de rails gevonden heeft waren ledig De justitie volgt een spoor Twaalf jaren geleden had ondei vrgwel dezelfde omstandigheden een aanslag op eeu trein die de afrekenings der stations vervoerde plaats tusschen Vierzoo en Salbris door 2 roovera Deze vielen evenwel in handen der polilio doordal een hunner toen hy uit den trein sprong zyn heen brak Zgn medeplichtigen werd den volgenden dag gegrepen Hy was de zoon van een stalionchef zelf ook beambte aan de maalschappg vun Orleans geweest maar ontslagen Hg werd veroordeeld tot 20 jaren dwangarbeid doch door zyn gued gedrag werd zyn slraftgd tol de helft verminderd Verleden jaar keerde hg in Frankrgk terug gedurende eenlgen tgd had hg onder toezicht der politie geslaan doch 8 maanden geleden verloor deze hem uil hel oog Eenige beambten der maalschappg die hem vroeger gekend hebben beweren dat zy hem in den laalsten tyd meermalen in treinen op de Orieansiyn hebben gezien Men meldt uit Haarlem Door verraad zijn nn de daders bekend van de Inbraken by K en P te Velsen en by C te Heemstede gepleegd Ze zitten in arrest De rechtbank alhier heeft ook laten aanhouden den opkooper heeler V uit Beverwyk die allerlei gestolen voorwerpen heeft opgekocht Er werden o m Vrydag nog vyf gestolen fletsen by hom gevonden De studenten aan da Oosteoryksche Universiteiten hebben over t algemeen de twijfelacbtlge reputatie van vechtersbazen te zyn Onlangs hebben te Triest ernstige ongeregeldhede plaats gehad thans laat de stndeerende jongschap van Innsbruck van zich spreken Daar zgn Donderdag de Liberalen de Roomscheo in bet haar gevlogen met bet resultaat dat er een geregeld gevecht ontstond waarby aan weerskanten rake tikken werden gegeven zoodat tal van studenten buiten gevecht gesteld moesten worden Des nachU gingen de liberale en de roomsche heeren weder aan t bakkeleien en den volgenden dag werd bet op het plein voor de Hoogescbool nog eens dunnetjes overgedaan De politie deed eenige arrestaties Het N V d D meldt De in en uitbreker Walters Richter gedetineerd in het huis van bewaring te Alkmaar is gisteren naar Amsterdam overgebracht waar hy den Un December a s voor bet gerechtshof in honger beroep zal ter chtBtaan in sake artikel 269 Wetboek van Strafvordering onderzoek omtrent eenzelvigheid van ontvluchte en aangehouden personen Zooals men weet besliste de Alkmaarache rechtbank den 28n October dat Waltere dezelld persoon is als Richter Een Doitscher Max Duffek uit Hunchen had met een landgenoot iemand uit Beriyn om 500 dollars gewed dat hg binnen een nr op zyn banden de 610 trappen van het monument voor Wuhington zon aloopeo De man heeft de weddenschap gewonnen in 58 minuten en 30 seconden was bg beneden Maar hy heeft bet zwaar gehaald berhaaldelgk moesten hem opwekkende middelen toegediend worden hy rustte dan met de voeten tegen den muur Ala er menschen zyn die het hem willen nadoen aldus heeft een Amerikaan opgemerkt en eeuigen hunner breken daarbg den nek dan zal het kunststuk althans tot gevolg hebben dat er eenige dwazen minder op de wereld zyn Stadsnieuws eOUDA 26 November 1907 Gisteren werd in de Sociëteit Ons Genoegen de jaariyksche November vergadering gehouden Tot leden der commissie belast met het nazien der rekening en verantwoording vanden Penningmeester werdeli gekozen de bh N A van der Ree A J IJsselslgn en J VértneJ Do commissir Bwt eJbeatalel werd fcy acclamatie herkozen Het onlwerp reglemenl w rd daarop aan de orde gesteld Over het art bepalende de rednclie der leden werd breedvoerig gediscosieerd en met 29 tegen 22 stemmen aangenomen het bestuurs voorstel om de reductie niet meer op 40 maar op i5 pCt te bepalen Tevens werd het bestuur gemachtigd van da leden in hizondere gevallen ook een kleine entree te mogen heffen De Vereeniging van Handelaren in sterken drank in het klem Vergunning in Nederland vergaderde hedenmiddag in het Café Vrodebest By Kon besl van 11 lezer is een pensioen van f 1277 verleend aan mr D J van Hensde By Kon Besl is met ingang van 1 December benoemd tot commies van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken de aide essaienr B J J van Baaren te Schoonhoven 386 Staats loter Ie Kla e Trekking van Dinsdag 26 NovNo 5334 en 11213 ieder f 1000 273 en 970 ieder 1 400 16152 en 16719 ieder f 200 23 4033 en 5208 leder f 100 Pryzen van f 20 26 3335 6979 10082 12817 15809 18375 145 3423 88 85 47 27 18408 67 3548 7015 10141 70 15910 41 246 3605 63 68 12918 28 63 60 10 7124 10200 64 16008 69 81 16 43 11 71 68 18632 87 25 79 16 74 16119 73 507 89 7224 21 13200 16225 87 33 3910 87 68 9 35 18624 48 11 89 10307 16 46 26 88 13 7389 57 47 62 59 636 54 7427 72 13304 16302 97 701 64 61 10409 59 19 98 31 69 69 27 68 29 18725 48 4021 7538 83 91 94 56 60 41 78 89 99 16447 77 827 49 83 10570 13470 16605 1S880 52 87 7622 71 13600 6 18982 913 4120 47 99 74 10 19032 34 36 61 10689 13711 21 77 83 67 82 99 46 55 19177 85 4341 7738 10703 13805 88 19266 1008 65 54 45 8 16606 19385 1119 4466 60 10861 21 97 19425 27 4504 68 69 26 16704 44 66 10 7833 10938 81 42 94 1211 28 86 54 14016 73 19621 82 48 7900 65 41 16827 35 1350 46U 7 11019 14106 62 78 HIO 32 51 35 9 16915 98 28 47 8080 56 17 39 19757 70 90 90 86 97 72 74 71 4857 8101 11123 14293 90 80 93 93 8281 74 97 93 94 1557 4952 8306 11226 14334 17035 19806 1615 5007 74 70 44 38 56 26 31 8453 94 79 54 73 61 5269 8501 11386 14401 59 19900 89 5331 8605 88 66 60 55 97 54 61 11524 84 67 62 1749 63 86 53 14627 17218 91 85 5406 8726 77 14602 63 20050 1852 40 72 11686 3 66 69 1919 5562 88 11701 30 91 20126 66 6603 90 48 14712 17375 50 83 17 8877 74 82 92 61 90 73 8938 11842 14813 17440 66 3097 98 68 49 22 67 99 2240 5833 74 57 99 17503 20208 57 49 9064 59 14957 64 38 2305 5917 82 98 87 89 47 8 65 9326 11935 15034 17681 58 18 96 9406 74 37 46 91 66 6128 36 84 68 79 90818 2434 29 46 88 15123 93 60 73 62 72 12212 15216 17720 82 78 70 79 23 67 22 91 91 6201 82 77 71 75 20407 2626 7 9530 12385 92 92 38 71 54 85 87 15337 17804 64 2745 86 9614 12423 64 26 66 74 6307 79 12522 16401 68 20677 2830 6414 9713 37 82 17920 91 65 33 33 60 94 18033 20691 3017 6531 54 72 15517 99 20710 48 6622 76 12619 94 18231 16 99 67 9987 83 16607 32 49 3150 673910013 12724 32 96 58 3257 82 32 37 86 18310 86 92 6894 63 65 15782 33 20922 3326 28 BEÏÏBS 7M BOTTEBDAU L K H K 5 M wiiinam PoBTDOAi Üblig 3e Serie fr 050 3 69 Ohlig 3e Serie tr 2500 3 59 u RnsLABD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 77 44 COLDHBiA Geconsolideerde Bui tenlandscbe Schuld Recepis L 100 IV 24i i Hfpatlftk Banitn Aandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb SUndaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütreohtacbe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp è Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataatscbe Hypb 4 100 Alg Uypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb WU Sekêtpvaart MaaUchappi tH Pand Hblland Gnif 8tv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98V Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiiterinanlels C08TUME8 TAIliEURS JAPONSToV FEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen i de meest concnrree nde pryzen Veemarkt te Rotterdam Dinwlag 26 November 1907 Vette osKn en koeien goede ttnvocr prjJMQ waren voor iste kwal 37 ade kwal 34 3de kwtl 18 ceoti per h U kilo Magere oasen melkvee en vaarkoeien goed aaoaevoerd Vette Iveren goede aanvoer iite kw 39 ade kw io 3de kw aa ccot per half kilo Stieren redel aanvoer late üwal 30 ade kwal 97 3de kwal 34 cent per halt kilo Graakalvereo weinig aangevoerd De handel waa voor altta prijahoudend Bn rterlUk Bfod GEBOREN 24 Nov Johannes Constantinns ouders J Slobbe en 8 van Dongen Aulje oudera C J van Leeuwen en A Krygaman 26 Wilbelmina Jacoha ondera W J Pyn en C Vermey Johanna onders J Leenwerink en H J Janse 26 Maria Helena onders W de Wys eo H Lafeber OVERLEDEN 23 Nov J de Vroom 3 D ADVERTKiNTlK Faillissement A J Beestermans Door het in kracht van gewyade gaan van het vonnis van homologatie van het in bovengemeld faillissement aangeboden accoord ia dit faillissement gfeindiga De Curator Ur U M SCHIM TAN DER LOEFF Qoada 26 November 1907