Goudsche Courant, donderdag 28 november 1907

o 10499 Donderdag 28 November 1907 Vereeolglng ARYIE ZORG Afdeiling BHOHKEKIIUIS ROZENDAAL HOEK PARADUS GOUDA 40ste Jaargang mmm courant Meuws mt Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TeletMnJIIo M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN TdetaM 1 SI A D V E RT Ë N T I E N wonlen gephatat van I regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Ctnten nM te letters worden lierekend naar plaatHruiiiiu Inzending Tim Advertentiën ot I uur dis mf il £ £ a NOTARIS N F Cambier van Nooten TE GOUDA aal op MAANDAO 2 DECEMBER 1907 v m 11 Dor in het hotel DE ZAIjM aan d Markt aldaar onmiddellgk na afloop van den tegen dien tyd aangekondigdeo afslag In tiet openbaar verknopen Nos 3 en 4 Twee Woonhuizen en ERVKN op den hoek der Cappenersteeg en de Wilhelminastraat te Qonda noa 24 en 25 Per week verbum d no 21 voor f 1 30 en no 2 voor f 1 10 En No 5 Een EOFFIËHIIS en ERF in de Wilhelminaslraat hoek Cappenersteeg te QooJa no 59 Verhuurd voor f 2 per week Op gewone dagen en uren te bezichtigen Nadere Inlichtingen geeft genoemde Notaris Nuts Oepartemcnt G01JDA TOOmAGaT ATOND ileii Heer VAKI J TFiB OOY AI ÈL op VliLlDA 29 NOVEMBER 1907 des avonds ten S nre in dt Sociëteit l K IIKUNIK Oostiiaven fUOOKAMMA Eoiiig e opiiKM kin vn over onze tcjfcnwooi dige roonei lltiiiist PAUZE Voordrachten Vrijon toegang hebben de Ijedon en hunne hnisgenoolen uitgezonderd dienstboden Entree voor niet Leden f 1 Voor Leerl Uymn en H B S f 0 50 Bovendien zijn voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten ii 10 Cis verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten huizo van den Heer T OREBAS Wjjdstraat alhier en wel nitalnitend op Woensdag 27 November 1907 van nsmlddags 2 tot namiddags 4 ure 1 0 iSecretaris 0 J M KROON DE nOEDKOOPBTR DE MEEST PRACTISOHE DE MEEiST VOLLEDIOE M ODEBLA Eli xgn beslist die dor Eirma WEI UOl TUK LAÜlKS JOUHXAL inut rainston drie gruti guknipte patronen on con geklemde pinat tHK JLL liRISHHMAKKIt mot een gratis geknipt patroon THK HkXAAlt or CU0tn HEN S rASHioy s Kiudermodes met vele gratia geknipte patronen VU IAOI Vw IMhiiiKleiimt Alle lil t biiHtul Hult mji OKi Ki l Van alle in deze bludmi voorkomendo modellen z jn OEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring tr p p tegen vooruitbetaling van f U 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar xgn thans door niunw gevonden toepassingen onzo In l eer gtfeUMeritf f rtreilen FelntureUogaerU Zy geren kracht on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men ovortnige zich geen imitatie voor de eehte to ontvangen Qelll Pitjscourant met een aantal ongevraagde getBigschriften gnuit op aanvraag Boxtel a BOGAhUlU £ Co Agent voor ÖOUDA Firma A QDaM Kunsthandel Kleiweg bfj wien modellen te bezichtigen Vn aöada Dnik yu A BRINKllAKAZx WERELD SUCCES De Wercfdheioemde Superior Druiveiihor sthoningr Exirac n wordt aanbevolen tegen UoiNfaandopningen Kinkhoest Zwan Verkoudheid SHjnihoe t Doislpijii Keelpijn Heeschheid enz MELtASTIIK is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nedtrland Franinji rMtidtlatid Engtland Amerika Ned lndiê Oranje Rivier Kohnie Trantvaal enz MELIANTHB werd 9 maal met Oond en maal met Eere Medaillea bekroond ÜKLIAXTHE in flacons f O M f O TO en f J MELlANTHje in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eeniffc fabrikanten H N VAN 8CHAIK o Koninklijke Stoo ifabriek 0 lloningbloem Den HaagVerkriifbaar bn Firma WOLVf éi Co Westhaven 19B Gouda GBBNuEL Gouda E H VAN MI1 D Veeratal B m doud A BOÜMAN Uoordreeht PINKSE M rlerka d Lleel A l v ZESSEN Schoon uwen B v WIJK Oudeui t A SUIEEB Ilaallrecht V W v EDE OudeuaUr K va db HEIJDEN te R u ni P o SPI K Moereapelle O v D STAll Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DEK HEIJDEN H W wra P A o OKOOT A U Sii l Ou Uu aUr 3 P KASIELBIN PoUirêtUrilam l BIKKER Ie Benxhop W ll €ilVWIiV€i Laat U niet misleiden door 16 H Siroofi Het klooater SanetnPaulo AlMW bestaat niet dim Siroop vim geenerlel waarde Let wel Ken ware uilkomat voor beter licht en weinig ftaf verbtuik is de aBriBcliafflng van het liaiijieiid Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST WERING KOUS ES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wnrht H voor imitalle Beleeld ainbevelcnd M M VAN LOOH Aanlpggcr van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOORDE LENTE MET llaarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl S 4S zenden wij franco door Nederland onze TüiDbouw Ëtabllssement Duister Duin Koordwiik bU Haarlem lil 20 cent per 11 cent per 2 pak Overal verkrijgbaar HUISIHOFDEKS warht U voor uamaak Ziet naar het CoHtrilemeget Dr v HAMEL ROOS en HAItMENSenden naam I voor namaak Ziet naar het r V HAMEL ROOS en HAItMENS P MOLEI AAR Co Weêtmauu Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den n I n PUIS ATTEST Landhans Oberstein 22 October 07 Schetfau bei Berchtesgaden Bayern Hocbgebirge Mijne Heeron Daar onze voorraad Prima Kindermeel van Uwe flrma in Holland gekocht nu op i en mün dochtertje uitstekend gegroeid is verzoek ik U beleefd 3 pond per postpakket te zenden Hoogachtend w g Mevr A KLEINRMAN Hommorich WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOMIi KL MKB FABRIKHKI Voedert uw Vee met de iU ere murtve i iTisr iD2r oEiiCE 3sr merk St r en W L uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Anv Mpioma Pat 1900 J¥ r H OoiMUn JfMiaUlw Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige bai houdeli ke voorwerpen welke wtk zoo veel noodig ie repateereo en hoofdzakelijk aan mingegoedeu voor goedkoope pryzi u te verkoopen De daarop behaalde Winst kumt geheel ten geede aan de ueutvêle Vereeniging ArI eriDorg Dronkenschap bestaat niet meer Ebd monster van hel merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegelonden Aan ingegeven twrden in Kofie Thee Melt Uteur Abiint Bier Water of in liet voedeel tonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iet van a weet liet COZ I POEOEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wiin absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZA POEOBH werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan h zjjne redding te danken heeft Het COZA POEDElt heeft het huiselilk geluk van doizendun gezinoen hersti ld dnizenien personen van bchaarate en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappQ hcr schapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspond tie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en ia het volgend depot Ie Gouda WOLEP Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÜTEat d ÏI r ïnXd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Noord Brabaolsch Scboeo u LaarzeninagazUa KLblWEü E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten lieeren Ditiiies en Kinder Wiftter lrtikeli n SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar hg PEETER8 Jz ut f lubt ra hrUniU Hrt Correspondentschsp ran iirO NOKOAffOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten boize van Hevronw M HOOGENDIJK DiKKzwioza Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tijde Verpleegsters eo Verplegers Tsor particaliere verpleging bssoUkbaar Bflitenlaudscb Overzicht Reuter seint uit Brussel d d 26 Nov In ingewijde kringen is men minder zeker van den uitslag der besprekingen met Rusland De toezeggingen aan Rusland gedaan zijn van deze zijde niet beantwoord met tegemoetkomingen Indien Rusland nfet een deel van ztj eischen opgeeft zal de commissie ze vermoedelijk allen afwgzen Reuter seint uit Boedap t d d 26 Nov In de Kamer werd een heftig incident uitgelokt door een redevoering in de Kroatiséhe taal Een groote meerderheid was van oordeel dat het gebruik van de Kroatische taal slechts is toegelaten bg de besprekingen over wttsvoorstellon De voorzitter was van een andere meeniog De sitting is geschorst V De berichten die over den tosstand Portugal tot ons komen zjjn niet zeer geruststellend maar het schgnt dat zii eenig zins overdreven zjjn Tenminste wanneer men eenig geloof wU hechten aan hetgoen van officieele Portugeescho zgdo wordt verzekerd Het zal bier z jn als overal de waarheid zal wel in t midden liggen en da toestand zal niet zoo slecht zijn als vooral Spaansche telegrammen beweren al is by niet zoo rooskleurig als Senhor Franco het doet voorkomen Maar na de mededeelicg der onrustbarende berichten uit Spaansche bron past het ook het woord aan don ministerdictator te geven Op een telegrafisch verzoek van de Daily Mail antwoordde minister Franco dat alle alarmeerendo berichten beslist onjuist zijn Die ontkenning is wel wat algemeen en de verzekeringen van Franco dat de rust nergens gestoord wordt dat de koning nog steeds populair is dat van een geschil tusscben den kroonprins en den koning geen spriike is en dat het leger in geen enkel opzicht eenige blijken van muilery geeft worden in Engeland eenigszins ongelooflijk geacht Maar het feit dat de koning van Portugal aan de verontrustende aaededeelingen geen waarde hecht en kalm op het kasteel Sandringham blijft doet toch de meening ontstaan dat de berichten uit Madrid in elk geval overdreven ziJn En zeker schijnt het dat noch voor een opstand noch voor de terugroeping van Oom Miguel van Braganza op het oogenblik gevaar bestaat Maar toch is de toestand i FtViLLETOX HBT TWEE6BYEGHT Roman naar het Russisch 84 Ik weet niet of de wyn uit mg spreekt maar het schynt my toe alsof ik in langen tyd niet zulke heldere oogenblikken beleefd heb als no Hel is tgd om te gaan slapen broeder zei Samoyleilko Ja ja pardon Ik ga dadeiyk Lajswsky bewoog zich bsaatig tnsschen de menbalen om zgne muts te zoeken Dank je mompelde by Dank je Vriendelijkheid en een goed woord yn meer waard dan een aalmoes Je hebt mij doen herloTear Hy vond lyne mats bleef staan en zag Samoylenko aan Alexander DaTiditchl loi hy op smeekenden toon Welf Sta my toe bter te orernachten Ja dat is goed Maar waarom f Lsjewsky sette sich op dsn divan en onlerkleM liob aoi lang net iso dokter ernstig En wanneer de koning zooals hij aan den Temps correspondont verzekerde voornamelgk op het Irger vert ouwt dan mag hem wel eens herin ierd worden aan Bismarcks bekend woord dat lajonetten voor veel dingen te gebruiken zijn doch niet om er op te gaan zitten Het debat over het Adres aan den Tsa ir is door de Russische Doema tut heden uilgesteld Toen de zitting begon was de cummissie nog niet gereed mot haar verslag en later werd de president der Doema weg geroepen voor een treurige familie gebeurtenis zoodat prins Wolkonsky de leiding van de vergadering moest overnemen Do Octobristen wild liever niet over hot adres beraad lagen onder de leiding van dezen reactionnairen vice president en stelden de verdaging voor Dit toont reeds hoe ver de meeningen van Oclobristi n en ri ch terzgde uiteen loopen Ook wat van de amendementen op het voorgestelde adres bekend wordt geeft ee i bewgs van dit v ischil van inzicht in een der mee t belaag rijke beginsolqnaesties De tekst toch door do Octobristen vooigesteld bevalt in het geheel niet aan do uiterste rechtorzgdo omdat daarin geen melding wordt gemaakt van de handhaving der autocratie en die tekst vindt geen instemming bil de linker Ud omdat hot woord constitutie er niet in voorkomt Het adres is ten gevolge van alle besprekingen een middending geworden dat dus niemand voldoet dan alleen de Octobristen en dezen wellicht nog niet eens De uiterste rechterzgde heeft beslist verklaard geen adres te zullen goedkeuren waarin niet duidelijk wordt gezegd dat de autocratie in Rusland bestaat en dat de macht alléén in banden is van den autocratischen Tsaar Het orgaan dier partg do Roesskoje Znamja bevat een heftigen uitval tegen de Octobristen en de groepen der rechterzgde die verraders van de autocratie worden genoemd en waarin openigk gedreigd wordt met een nieuwe actie van den Bond der Russische Mannen Hetzelfde blad bevatte indertijd het zwarle kruis als teeken voor d agitatie in geheel Rusland voor de ontbinding der tweede Doema Wordt met do wenschen van de uiterste rechterzijde geen voldoende rekening gebonden dan zal op dezelfde wg ze tegen deze Doema worden opgetreden Uit dit alles hipt dal de toestand nog lang niet zuiver is en dat zolfa de eergtu vraag die aan de Doema haar recht yg Ongeveer drie dagen na den picnic kwam Maria Konstantinowna onverwachts hy Nadjeshda Eeodorowna groep zonder begroeting en zonder haar goed af te leggen Nadjeshda s beide handen dmkte ze aan bare borst en zei hartstochtelgk Myn lieve ik ben geheel ontdaan Onze lieve sympathieke dokter heeft gisteren myn Nikodim Alexandtowitch verteld dat uw man gestorven is Zeg eens beste is dat waarP Ja het is waar hy is dood antwoordde Nad eshda Feodorowna Terschrikkeiyk verschrikkelgk liefste Maar alle kwaad heeft een goede zgde Uw man was zeker een wonderbaar heilig mensch en dezulken zgn in den hemel noodiger dan op aarde Maria Konstantinowns s gezicht was één en al beweging zy lachte zoetsappig en sprak ia vervoering En nn is u rry lieve Nu kunt ge het hoofd omhoog hesdeu en ds menschen in het aangezicht zien Van nu af zegenen God en de menschen uw band met Iwsn Andreltch Vsrrakkeiyk I Ik beef van vrengde fk kan geen woorden vinden Liefste Ik zal owe l niidsm dsr xId Ik en Nikodim Alsxan bestaan en van arbei en moet verzekeren door de volksvertegenwoordigers nietindi Uzelfden geest wordt beantwoord Men weet dat het Engeliche Parlement van t jaar besloten heeit tot geneeskundig toezicht op de gezondhij fd van de leerlingen der lagere scholen in Engeland Het ministerie van ondarwo heeft nu regelen daarvoor vastgosleld In sommige kringen van het Engfische volk zoo heet bet daarin ia er een vry erge lirhamolgko achterlijkheid Om dat zooveel mogeliik te verbeteren en meer nog Ie voorkomen is geneeskundig onderzo ik op school noodig gebleken Dit onderzoek zal niet op zich zelf staan maar deel uitmaken van den algeraoenen geneeskundigen dieiu t welks ambtonaren dan ook het oppertoczicht zullen houden Bg de bi noeming van mannelgko en vrouwe Igke doctoren voor hi t schoolonderzoek moet de vouikeur gegeven worden aan wie studie hebbon gemaakt van gezondheidsleer en kind jrziclilen Aangezien het onderzoek zonder behoorlgke hulp tot weinig zal leiden verwacht men dat dn onderwijzers vooral dozf ouders of voogden en waar doie er zgn ook do sctiool verpleegaters zulten medeworjten t4oduroude den tgd dat bet kind op school gaat zal het ten minste driemaal onderzocht worden Elk jaar zalleu dus underzoclit worden de nieowe leerlingen die in hun derde en die in huo ztisdo j iar zp Bg het eerste onderzoek van de kinderen m hot wenscbelgk dat vader of moeder of boldon tegenwoordig zgn Het onderzoek zal In de schooluren gebunren waarbij het onderwgs zoo min mogelgk mag Igden De uitkomst wordt opgeieekend in een boek d it op school bUft Maandelijks geeft de schoolarts verslag van de scholen die onder hem behoorcn liet onderzoek zal betreffen vroegere ziekte algemeene toestand lengte gewicht voeding ziodelgkheid kleeding keel neus en ademhaling oogziekte gezicht oorziekle en doofheid mond en tanden verstandelgke ontwikkeling aanwezige ziekte of gebreken die voor t gewone onderwijs of lichaamsoeleoiugen osgeschikt maken De Spaansche bladen zgn verontwaardigd over Lacierva den minister van hinnonlnndsche zaken die een strenge censuur op de pers uitoefent Hg laat dag aan dag een kort overzicht van de bel ingifjkste voorvallen aan de gouverneurs der provinciBn seinen Deze regeeringstetogrammon gaan altg d voor en daardoor ondervinden de tele drowitch houden zooveel van u dat ge ons moet toestaan uw wettig rein verbond te zegenen Wanneer wanneer denkt u te trouwen Daaraan heb ik no in hot geheel niet gedacht zei Nadjeshda Feodorowna hare handen vry makende Ooinogeiyk liefste ge hebt er wel aan gedacbtl By God ik denk er niet aan zei Nadjeshda Feodorowna lachend Waarom 70oden we ons laten trouwen f Ik zie de nood zakelgkheid daarvan niet in we zullen blgvon leven zooals we gedaan hebben Wat zegt ge f vroeg Maria Konstantinowna ontsteld Om Gods wil wat zegt fsr Door ons te laten troui en wordt ei niets beter Integendeel het wordt juist slechter We verliezen dan onze vryheid Liefste wat zegt ge daarV riep Maria Konstantinowna terwgl zy een stap achteruit deed en de handen omboog stak U ia extravagant 1 Bezin u tochl Matig ui Wat matigen Ik heb nog niet geleefd en n zegt matig je Het viel Nadjeshda in dat ze inderdaad nog niet geleefd had Zy had den cursus in het instituut gevolgd huwde eec man dien zy niet beminde en ging de relatie met Lajewaky asn met wien ly sedert aan desa grammen van de correspondenten dar bladen aanzienlijke vertraging Ook heeft Lacierva last gegeven dat de telegraafbeambtsn de namen der correspondenten moeten opschrijven Het doel is de josrnalisten aan een beioepsbelasting te onderwerpen Vooral dit laatste plan wekt ontevredenheid Men rarwgt den minister dat hjj op wraakneming jegens de p rs bedacht is en dat het niet op z jn weg ligt maar op dien van den minister van financiën zich met de belasting van correspondenten te bemoeien A s Maandag zal Rodrigo Soriano den minister Intarpclleeren In de Kamer over sjjn houding tegenover de pers Hel wetsontwerp tot algemeene regeling en hervorming van het recht van vereeniging en vergadering dat nog een oude balofte van wtjier rykskanselier Hohenlohe was is gisteren en langen loste bjj den Rijksdag ingediend De inhoud beantwoordt aan hetgoen er vooraf uit bekend was gemaakt Het eerste artikel luidt Alle rijksonderdanen hebben het recht met doeleinden die niet in strgd met de strafwetten zjjn vereunii ingen te vormen en vergaderingen te Koudon Hieruit volgt dat vrouwen in Pruisen niet langer uit polilieke bgeenkomatan geweerd zullen worden Elke vereeniging die openbare belangen nattreett moet een vooizitter en st ituten hebben Openbare vergaderingen moeten oen zekeren t jd van te voren bg de politie aangemeld worden Do beraadslagingen moeten In het Duitsch gevoerd worden ma ir uitzonderingen zjjn met goedkenring van s lands centrale regeering geoorloofd De politic heeft het recht twee vertegenwoordigers niar elke vergadering te zenden Dezen hebben het recht van den leider van de vergadering met opgaaf van de reden ontbinding van de vergadering l verlangen indien er geen vergunning voor liel houden van de vergadering gegeven is indien men de politie niet toelaat indien gewapenden niet uit de vergadering verwijderd worden indien sprekers in hun redevoeringen een strafbare handeling of oen vergrijp begaan of zich tegen het verbod in van een niet Doitscbe taal bedienen en hun op verzoek van de politie bet woord niet ontnomen wordt Pas wanneer aan het verlangen van de politie niet voldaan wordt kan deze de vergadering voor ontbonden verklaren Op het oogenblik is de politie in Pruisen nog bevoogd om een vergadering zonder opgaaf van redenen te ontbiuden Do beteekenis van de hervorming is In de eerste plaats dat er een algemeene rykswet in de plaats komt van de tegenwoordige verrelende kust leefde op hoop van beter Is dat misschien leven Het zon zeker wel noodig zyn dat we ons laten trouwen overlegde ze doeh meteen herinnerde ze zich Kirllin en Atchmianow kleurde en zei Neen het is onmogelgk Zelfs indien Iwan Andrelich my op de knie n daarom smeekte zon ik hem moeten weigeren Maria Konstantinowna zat een oogenblik zwygend op de sofa treurig en ernstig staarde zg naar één en betzelfde pont toen stond ze op en zei koel Vaarwel lieve Verontschuldig my dat ik u gestoord heb Hoewel het mg niet gemakkeiyk valt moet Ik n zeggen dat van dezen dag af alles tnsschen ons uit Is en dat mgne deur ongeacht myne hoogachting voor Iwan Andreltch voor u gesloten ii zy sprak dit mot plechtigheid en werd zelve door haren plechtigen toon terneergedrukt haar gezicht trilde weer en nam de teederc honingzoete uitdrukking aan zy stak do verschrikte geheel in verwarring geraakte Nadjeshda Feodorowna beide banden toe en zy smeekend Liefste sta my toe voor een minaut owe moeder of oudste zuster te lyn Ik zal oprecht zyn als een moeder Wordt vervolgd