Goudsche Courant, donderdag 28 november 1907

r Ben ik wel op den goeden weg f Of kan het geen str J zgn voor het samengaan met Rome Rome dat tegenwoordig banbliksem en banvloek slingert naar alles en allen die de vrgheid van onderzoek en geweten opeischen Waarom ik dit aanhaal f Om een goeden raad te kunnen geven aan vriend Valk die tegenwoordig op politiek terrein gebronilleerd is met amice Schreuder Ooze wethouder kan er de discipline ook niet meer in honden En nu wou ik hem dezen raadg ven Laat je nooit verleiden om in het gebed je tegenstander als het werktuig van Satan voor te stellen Jg oud teerling van Bram zou je er allicht toe laten brengen Maar boe het ook loopt niet doen hoor Het is anders wel merkwaardig dat dia strubbelingen zoo samenvallen Het sohgnt in do Incht te zitten Welnu spatte dat I monsterachtig verbond maar uiteen Ons land zou er wèl by varen I u onze gemeente I ook Want in de practische politiek blgkt I hoe langer hoe duidelijker dat de kerkelgke I vlig valsch is dat onder die vlag mannen I de raadzaal inzoilen ingeleudsd worden die I er niel in thui3 hooren Maar het volk het I kiezersvolk zal wel leerun zien I Ë i als ik dan bcd nk hoe dankbaar I lüonend de arbe d z U zgn om in openbare I vergadering die zaken en stemmingen aan criljek te onderwerpon dan ehaam ik mg 1 dan maak ik me bous dat van vrgzinnlge i ljda geen enkele maal een vergadorin be I legd wordt met een Sink spreker die dit I alles behandelt op bevatlelgke manier I Moet hot weer alles op do verkiezingen I aankomen V En wie weet hou nnbg deze I Bedenk bovendien dat de tegenpartg niet stil zit dal zg ailgd door de lui bewerken I in kerk en school en huisgezin Moeten de I aanUaande verkiezingen weer wreede leleurstelling baren Wyt bel dan nul loij niet Waar niet gezaaid wordt k iu men niet maaien I Wat is Valk toch weer aan het doorslaan geweest over do school Ie soort De schuld ligt evenwel aan Schreuder die van kippen gaas sprak en hiermee den knuppel iii bet hoenderhok smeet Ach j i hot üiengt zoo wat variatie in de zaak Langen tgd is de school botitold met den vrieudeiyken naam van Apenhok laat hel nn eona een kippenhok weaen Hierop vatte Valk vuur Eu daarin had hg gelgk Da school is netjes afgewerkt Zóó zelfs dal kinderen en oiid i vvgz irs er hart voor hebben Maar wat uinico Valk er verder by fantaseert over kaaten en kachels om het te doen voorkomen alsof hiermee iets buitengewoons gebeurd is dal is eenvoudig belachelgk Zoudt gg niet elke klas een kust goven en zoudon die oude doorgebrande stofUge kachels de goedkeuring hebben kunnen wegdragen f Moetten de nieuwe niet aangeschaft worden omdat zg behooren by het ventilaliealelsel f ög bewijs hiermede slechte op welke treurige wgze schoei la soort steeds is behandeld Maar wie er ook hart mag hebben voor die school die vuile viezerd blgft nog maar aldoor zgn luguber bedrgl voort zetten om do orag iving te verontreinigen Polilie houdt een oog in t zeil Mtn fluistert dat tengevolge van ds Goudsche bijeenkomst van bgzoiidu e onderwgzers da heeren Bgl en Fnflè zullen bedanken aan de Rgks Norm iallessen en dat zo zich geheel gaan wyden aan de opleiding der jeugd t n Chriitelijken zin te beginnen met herhalingeondtrwije JAN B AZÜIN Een veel grootere rotte plek in de On gevallenwet noemt spreker het sttlsel der 1 particuliere risico op welk gebied zeer veel 1 knoeieryen voorkomen van de zgde der 1 werkgevers die ongevallen verzwggen en 1 hg beströdt het streven zelfs door politie ken invloed om de Ryksverzekeringsbank j ten onder te brengen ten bate van de par 1 ticnliero risico 1 Spreker protesteert met nadruk tegen de 1 houding van den heer Btork die in de Eerste I Kamer niettegenstaande hg zelf bg de 1 particuliere risico betrokken is de Risico bank verdedigde ten nadeele van de Rgksbank Er kan hg die bank bezuinigd worden en in het ambtenaarskorps kunnen ver betering n plaats gröpeii Dat korps is uitgebreid onder regime van dr Koyper die in voordrachten van deskundigen schraptt om vriodjes te bevoordeelon Hier viel de voorzitter den spreker in de rede hem verzoekende zich te matigen daar de voorzitter niet kon toelaten dat van een gewezen bewindsman gezegd werd dat deze vrienden bevooi deelde De spreker meent dat de minister radicaal desnoods behoort to breken met hut ook vroeger door dozen aU Ksm irlid a ingevoerde stelsel van opneming van de partictitieré risico in de wet De heer Hugenholt3 bepleit de belangen van het lagere personeel bg de Ryksverzekeriogsbnnk Do heer de Savornin Lohman merkt op d it de heer Sterk niet belrokken is als bestuurder in de Ri icobank Hg is slechts aangeblolen werkgever Van verschillende zgde wordt den spreker gewezen op een tegenovergestelde verklaring van den heer Stork zelf De beor Blooker protesteert legen s hoeren Schaper s uitlatingen tegenover den beer Stork in verschillende bondsstaten zeer tlwgkende j renelinii van het recht van vereeniging en j vergadering Daarmee komen etteiyke pa 1 triarchale inzeltingen die met name in l rui 1 Ben bestaan te vervallen behalve de reeds hierboven genoemde ook do verplichting om de ledenlijst bg de politie in te dienen en 1 de leeliydsgrens die aan jongelieden bel 1 toetreden tot vereenigingen en bijwonen van 1 vergaderingfn belette 1 H t roorscbrilt dat iii vergaderingen tenzjj vergnnniiig voor bet tegendeel is verkregen 1 Ünitsch moet genproken worden is natumlijk 1 een tegcmnelkoraing van do verbonden regeeringen aan de anti Poolsche staatkunde 1 van Prnisen Daar een l oul echter als hg 1 wil meestal heel goed Uuitsch kan spreken vermoedt men dat de Polen zich wel naar I dat voorschrift lallen schikken als men hen 1 maar da gelegenheid tot vergaderen geefl Ieders belang te Gouda 1 Vooral het Uwe I Mejuftronw C van Houten wonende tc 1 Kreukelen deelt on mede ieduronde vi 1 tien jaar heb ik niet geweten wat het betoekent bevrgd te zijn van een hevige ste I kende pijn in de schouderbladen en in de polsen Uu enkels en pulsen waren bijna 1 altgd dik opgezwollen ik sliep veelal onlustig en bg het opstaan s morgens was ik doodeiyk vermoeid steeds bad ik benauwd heden De urine kwam pgnlgk en veroor I zaakte mg een branderig gevoel sedert gt ruimen tgd bad ik mgn eetlust verloren en 1 menigmaal kon ik niet bet minste werk verrichten De geneeskundigen zeiden dat ik 1 en nlerziekte onder mgn leden had en ofschoon ik wol eens na een hevige aandoening oenige verlichting bekwam was dit slecht voor zeer korten tgd Op aanraden van een mgner kennissen maakte ik gebruik van Foster s Rugpijn Nieren Villon en nadat ik twee doozen gebruikt lud kon ik zien dat ik vooruitging Hoewel ik nu hel gebruik van zes doozen niet geheel genezen bei heeft er toch een kolossale vernnderiug in mg plaatsgegrepen De pgn is bgna geheel weg de urine is weer helder en ik gevoel mg veel opgewekter en sterker dan voor lange jaren het geval was Mot liet vulsto vertrouwen kan ik dan ook Uw pillen aiiu nierlgdera reoommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat hel bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Wenk aan koopors Foster s lingpijn Nieren Pillen worden niet los verkocht enkel in doozen waarop de naam van het geneesmiddel voluit voorkomt Vraagt nitdrakkelgk Foster s en gy zult de goode hebben Kg zgn te Oouda verkrggbaar bij de Heereu Wultl Co Westhaven 198 Toexending geschiedt franco na ontvangst van poslwUael ii F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen Verspreide Berichten I Slankea uit Sckonhoven 1 CXXVII I Trots epeldeprik 1 I Of muggepik I Geen hootdgeknik t I Z46 wil het ik I Do Bnrgervaar 1 1 Van d ambtenaar I I Dio me in den Raad 1 Ter zgde staal I Speldeprikken 1 I Standjes slikken I I Zonder blikken I Zonder kikken I I Past een ambtenaar 1 I Van zessen klaar I I Neen aignlieer de Voorzitter ik ben het II niet met n eens over nw optreden in don 1I zitting van 25 October j l tegenover den I Secretaris Al had de heer Voenalra met 1I het hoofd een of ander willen beduiden dan I mocht dat door ü niet zoo verkeerd opgevat 1I zgn geworden Ik heb althans meer dan I eens hggewoond dat de secretaris nog meer I deed dan hoofdschudden dat hy U op een 1I of ander attent maakte om fouten of iets I dergelgks te voorkomen Dit werd dan in 1I dank aanvaard Maar men is niet altgd in I I dezelfde stemming Eu nu kannen wgbegrgpen 1 dat U een beetje korzelig waart over de I wgze waarop Van der Kop hel werk van j I B en W in zake den hooldelgken omslag II becritiseerde Toch zal het n by nader 1 r overwegen niet moeiiyk vallen om te erkenn n 1 I dat openbare berisping van een ambtenaar 1I slechts in teer uiteriie gevallen mag voor II komen en dat het beter geweest ware om 1I den secretaris in burgemeesterskamer zgn l I houding in den raad voor te schrgven j I Door zoo n optreden moeten de goede t I verstandhouding en werklust Igdon En dat 1I is te bejammeren Er is toch al misère II genoeg op het Stadhuis £ ln ook wg moet n II er geen Spartaansche of Draconische welt n I I of gewoonten in dezen tyd op nahouden 1I VVnt vruilijki overkwam Den Qrooooolen Bram I I In Leiden Ede en Schiedam 1 1 I En op zgn leest van 10 X zeven I I Wou men geen lintje geven 1 1 I In de vergadering der Dopntaten I Daar hebben onk le onverlaten I I Den groeten man gehoond I Geen discipline meer betoond 1 I In werken leiding streven 1 Ach ach is dat een leven I 1 I En op zyn ouden dag I Komt er nog grooter slag Uit Snoek I De doodelgke steek 1 I Is het wonder dat ook deze man uit ign 1 vel springt en zich zelf te bniten gaat Ml i I I in het gebtd Het Is gebeurd op de Depu I I tatenvergadering waar Dr Kuyper zgn I I tegenstanders voorstelde als werktaigec van 1 I Satan en ode bad om zo weer op het 1 I goede pad te leiden Maar i mden wg 1 I willen vragen Hoe denkt Kuyper zelf over 1 I den loop der politieke gebeurtenissen van 1 I het laatste jaar f Tot vitrmml toe uit de Kamer geweerd I Is dit bloot totnaf f Z et 1 I Kuyper hierin geen nadere aanwjjiiug m 1 I tot ult inlutr te komen en lioh at te yrafaa Fkjuikhijk I Een Kngelsohman Nigles beeft aan de I Fransche regeoring vergunning gevraagd 1 onderzoekingen te mogen laten uitvoerenaan de Jeanne d Arc toren te Uouaan u 1 zyn familLe archlel heeft Nigles namelgk 1 ontdekt dlit een van zgn voorvaderen n I den toren een geheime bergplaats hoeft ontdekt die hg inet do letters o b e n I toekende 1 Inderdaad heeft inen nu een insciipt e 1 gevonden waarvan de letters e en n nog 1 leesbaar zgn I Duntiui iüi I In Boriyn zjjn ten huize van een restan 1 ratenr tw e wugenvrachten vol Russische j oproerige geschriften gevonden revolvers j patronen en eon electrische motor j De vierde kamer van hel correotionee e gerechtshof Ie Berlgn heeft zekeren Frio drich Haussner ingenieur veroordeeld tot Ifi maanden gevangenisstraf omdat bg op t punt gestaan had naar Frankrgk te gau i waar hg geheimen van de kustverdediging der Oostzee de plaatsing van onde rzeescbo niynen e d g had willen uitleveren Haussner beweerde wol een aanbieding aan Frankrgk gedaan te hebben maar er de Franschon te hebben willen laten inloopen ESUKUBU Te Uirsidu is een auto van generaal Rawlinson in botsing gekomen met een motocycletto van generaal Henry Colville Do laatste is aan de gevolgen overleden Beide generaals zgn bekend uit den Zuid Atrikaanschen oorlog ITil lK Te Napels waar do huishuren sterk gestegen zyn weigeren do huurders collectief de huur te betalen De beweging dreigt naar Rome over te slaan Krneste Nathan ia tot bargemeester van aone gikoien Geraengt e Berichten In de Amsterdamsche bladen stond gisteren do volgende oproep De hoofdcommissaris van polilie te Amsterdam verzoekt beleefd indien in een van de laatste dagen een bankbiljet van f 300 gemerkt A N 3966 ter inwisseling is aingeboden of wellicht verzilverd is daarvan zoo spoedig doenigk mededeeling te ontvangen De aangever of oventueelo bezitter van bedoeld bankbiljel zal geen schade ondervinden Deze kennisgeving zoo meldt thans het Utr Dbl bad binnen enkele aren reeds succes Ëen kantoor in de groote Bickeratraat te Amsterdam bleek het gesignaleerd bankbillet by andere geldswaatdige papieren te hebben ontvangen waarvan onmiddeiyk aan de recherche werd kennis gegeven die het gezochte bankbiljet gisterenmiddag in beslag nam en per telegram daarvan bericht zond aan den rechtercommisaaris te Utrecht Bg een onderzoek dat het Utr Dbl gisterenavond te Amsterdam instelde bleek dat het bewuste billet door verscheidene handen ia gegaan alvorens het belandde op het kantoor in de Bickerstraat het moet sedert den IGan November op verschillende andere groote bank instellingen geweest zyn zoodat bet bniteugewoon lutig aal i a preelaa aa t gaaOi RcsLAiin I De minister van justitie heeft den preiident I der doema nitsiniting van den afgevaardigde 1 Koljoebakio kadet gevraagd omdat deze 1 ten vorige jare in Samara een rede gehoaI den heeft waarvoor hy wordt vervolgd 1 Chomjakow zon het voornemen hibben het 1 voorzitterschap der Doema neer te leggen I daar hy tegen zyn taak niet opgewassen s 1 Te Wiadiwoslok is thans het geding e1 gen de muiters begonnen 1 BINNENLAND TATEN G EN KUA AL f II IC IC II li u n K H Vergadering van Dinsdag 26 November Bg de voortgezette behandeling van de begrooting van 1 Landbouw 1 wraakt de heer van Kol de zeer slechte toe I standen op hygiënisch gebied als audersz ns 1 in de lomp nsurteerdergen inrirhtingen die niet vallen onder d arbeids en veiligheids I weiten Hg dringt er o a op aan op het I voorbeeld v in Engeland strafbaar te stellen den verkoop van lomfen waarvan beki nd I is dat zg afkomstig z in van Igders aan be 1I amtU elgki ziekten Voorts op het verbod I van het hebben van lompen raagazgnen on I hun vervanging door gemeenlelgke lompen 1 sort erdeigeii 1 De l eer Taliua be8p cekt evenals gist r 1 I uitvoerig de ufdeeling arbeid aan het depar I I teiuent van minister Veegens en meest dat I naast die afdceliiig nog een zelfstandige 1 I dienst ter bescherming van arbeiders moest I ingericht worden De minister verdedigt in de eerste plaatsden tegenwoordigen chef van de atdeeli g I Arbeid legen do philippica van gister vanden heer Hchaper De ministor meent dat 1I het niet aangaat een ambtenaar die zich I in de Kamer niet verdudigen kan liicr zoo 1I aan te vallen te minder waar de Kamer jslechts met den minister als eenigen ver 1 antwoordolgken persoon to doen beeft 1 preker orerlegt het vorwgl van traag wer I I ken dor afdeeling Arbeid De chef van 1 I de afdeeling Arbeid bezoekt voorts herha 1 1 I dolgk veelal in e ministers tegenwoordigheid I I verschillende fabrieken en industrieel on1 dernemingen Afgezion van de onmogelgk I I beid om daarvoor een geschikt persoon te II vinden zou de minister geen directeur gene II raal van den arbeid wenschen als leidende 1 tot to grooto centralisatie op dit gebied De 1 eeiiige oplossing zon zjin dat de admioistra I leur der afdeeling Arbeid buiten hel ge 1 wnno werk van het departement kome e staiin Dit kan echter eerst worden overwo I gen indien de in voorbereiding zgndo nieuwe 1 regeling op arbeidsgebied voor een dejl tot stand zal zyn gekomen Dit zou ook in de I Ign komen van den door don heer Talma 1 gewonschton zelfstandigen dienst I De minister weerlegt nog breedvoerig de I grieven tegen de arbeidsinspectie waaruit 10 a bleek dat hy let arbeidsopzichter I wel gaarne vertrouwensmannen uit de aiI beiders zou willon aanstellen doch dat ga 1 mis aan tchnische kennis daaivoor een be ijlsel is Hel denkbeeld van aanstelling van I arbeidsopzichteresBon aal de minister over 1 wegen I De miniblei deelt mee in verband met rde kwestie van gebruik van schadeiyk n 1I zandileen dat het steenbonwersbedrgf n t i Igomeen nader zal geregeld worden by do herziening val het arbeidsbesluit en de 1 wyziging van de Veiligheidswet by wel e I herzieningen ook do kwestie der huisindustrie onder de uogen zal worden gezien 1 I Omtrent de loodwit enqoéte doet de mi I j nister verschillende moedeelingen Concio j I sies zgn echter in afwachting van de toot II sing der rapporten nog niet gesteld De be t I doeling is de enijnêle in verschillende een 1I tra des lande voort te zetten eventueel met I aanstelling van plaatselgke comitè s I I De heer van Forcesl als voorzitter dor I I commissie van rapporteurs ei cht tegenover 1 I do uiting van den minister het recht op voor 1 I de Kamerleden zich in de afdeelin en van 1 I de Kamer on in het voorloopig verslag naar I goeddunken te uiten in kritiek over het be leid van een belangrgke afdeeling van e n I departement I I Ril de afdeeling Ongevallenwet houdt e I hoor Schaper oen zeer breedvoerig betoog I over het stelsel dor Ongevallenwet in ver 1I band met de Ryksverzskeringsbank en haar 1I verhouding tot do Risicobankec In t alI gemeen komt hy allereerst op tegen de overdrgving in do beschuldiging dat do arbeiders door voorwending van ziekten en 1 gebreken zooveel bedrog plegen Tegen otfor gevallen van simulatie wgst spreker op ver Chillendo artikelen dor Ongevallenwet die ten nadeele van den arbeider wor 1 den uitgelegd in verband waarmoe l den iarbeider niet zoo heel kwalgk te nemen i als hg van tgd tot tgd eens iets meer wil I trachten te halen uit die aoolale wet wat 1 d u li n olat lotaaokt I door wie hel t eerst in betaling is gegeven te Amsterdam Intnsschen is de politie onmiddellgk aangevangen met het onderzoek naar den loop door het bankbillet afgelegd in de hoop het spoor van uitgifte terug te kunnen vinden Een der inspecteurs van de recherche heeft zich speciaal met dezen moeielgken arbeid belast Men meldt uit Haarlem Heden had hier de verkooping plaats van voorwerpen die in de rgtuigen der H IJ S M in 1906 achlergolaten zgn Het lieele verkooplokaal van den makelaar Pariel was er mee gevuld niet alleen maar bovendien lag er ook oog heel wal op de straat Men staat verbaasd over do verjreotachtigheid de nonchalance der nenschen als men ziet v al daar al zoo verzocht wordt Honderden werkmanakrnikjes liggen naast parapinies en wandelstokken waarondur er zgn met gouden en zilveren knoppen Dan vindt men er ontelbare city baes jassen ook corsetten zoo waar jokken handschoenen overschoenen en gewone schoenen ja wat niet al Reeds lang voor 10 uur verdrong het publiek zich voor bet lokaal Voor winkeliers hier is hel geen voordeel als de verkooping hier geschieden moot Vrydagmiddag meldde zich aan de woning van den Russischen premier eon man in kolonelsparade nniform die voorgaf kolonel Sugatin te zgn en den minister te moeten spreken Het optreden van den man wekte argwaan en toen bg nauwkeurig toezien bleek dat de uniform niet echt was werd de man in hechtenis genomen Do verdachte weigerde eenige opheldering te geven omtrent zgn bedoelingen Vermoedclyk was hy voornemens een aanslag o i den heer Stolypin te plegen en had hg do ver momming van een parade uniform gekozen omdat daarbg de revolver wordt gedragen In de Chineesche provincie Tsjekiang is een beweging uitgebroken tegen het thans regeerende vorstenhuis in verband met het verzet legen de aan Engelschen verleende concessie voor de spoortgn Suelsjou Hangsl jouNingpo Tol oen uitbarsting van vreemdelingenhaat heeft dez beweging voorloo pig niet geleid wel tot ernstige onlusten in het district Sjau sing soj is het zells tot een oproer gekomen en worden de door de regeoring gezonden treepen door de opstandelingen verslagen Tttsacben Oldenzaal en Hengelo is gisteren morgen een zevenjarige knaap van een landvorhuizersfamilio uit den trein gevallen Hg werd dood opgenomen Do vader keerde met het Igkje naar Oldenzaal terng Men seint uit Hilversum Ein eigenaardig bssinit Na een geheime zitting van bgna een u ir nam de Raad zonder boofdeiyke stemming een alsnog ingekomen voorstel van B on W aan luidende De Raad gehoord do mededeelingen van den burgemeester besluit den commissaris van politie W Van Dgk na diens ontslag een jaariykseh pensioen yan f 2000 te geven Biykbaar is dit besluit genomen om wegens de hangende qiaeslie tnsjchen den burgemeester en den commissaris den laatsten tot pensioensaanvrage te pressen Op het Lago Maggiore ia de vorige week een proeftocht gedaan door een vliegend schip idrovolante watervlieger zooals de Hilaneesche ingenieur ForlalauTni zgn vinding noemt Aan beide zgden van de boot ec van achteren is een soort van jalousieën evenwgdige latten bevestigd en achter het schip steken van boven twee schroeven uit elk met vgl vleugels van 6 meter middellgn Als deze door een motor in beweging komen rgst het voorachip uit het water en beweegt zich op de jalousieSn dryvende snel voorwaarts In één minuut doorvloog de boot tweemaal de breede golf van Laveno die 500 meter breed is d i ongeveer 70 K M in hot uur De anelheid wordt bevorderd door dat alechU de jalonsieen den tegenstand van het water hebben te overwinnen torwgl zg de boot in evenwicht houden Stadsnieuws GOUDA 27 November 1907 By de eergiitCravond gehouden onderhandache aanbesteding van den bonw van een winkelhnis met bovenwoning voor rekening van mejuftronw O C W de Jong op de Hooge Gouwe werd ingeschreven door W de Jong Zn voor f 3775 J Overkamp voor 1 3494 L v Wingerden voor f 3276 J Endenburg voor f 3752 Schoaten voor t 3812 50 E Sliedrecht voor f 3235 en J Varbejj voor t 2700 G a a C o n t r A1 e 26 November 1907 9 uur namiddag Druk 48 m M Lichtkracht 14 24 Kaarsen TlT 1 Gisterenavond trad in Ons Genoegen ter gelegenheid van de vergadering van de Vereeniging Vergunning op het gezelsch ip der heeren Solser on Hesse Het Programma bevatte een aantal nummers die zeer goed Werden nitgevücrd on waarmede veel succes werd behaald Hol applaus was wel verdiend In de zaal hoerSchte niet alleen een prettige stemming maar gelukkig ook een matige warmte De heer P don Hertog alhier i bonoomd lot ondorwgzer 2e kl aan de openbare burgerschool aan den N W Buitensingel te s Gravenhage OunERKEKK a d IJsel 25 Nov Fen ernstig geval van huisvredebreuk deed zich heden middag voor ten huizo van de lainiliu G R De bezoeker die onwillig wns hot hnis te verlaten trok zich terng in een kamer twoe toegangsdeuren tot dit vertrek achter zich atslnitend Toen hg ook den burgemeester toegang woigorde liet deze de beide deuren met gewold openbreken waarna men den dader in handen kroeg Had deze reeds gedreigd zichzelf dood te schieten nu wilde hg hieraan uitvoering geven door een geladen revolver op zgn voorhoofd te richten een poging die inisInkle daar bg overweldigd en do revolver hem ontnomen werd Vervüljjens len raad huize overgebraclit poogde hg daar zich te vergiftigen Slechts een kleine hoeveelheid vergif kreeg hg binnon daar de burgemeester hom t flesclijo bytgda uit do haml sloeg Ijlings werd geneeskundige hulp oiilbodi O en een braakmiddel toegepast Na opmaking van proces verbaal word beklaagde die te Z woont op vrge voeten ge steld Do oorzaak van zgne handelingen ligt in mislukking van flnanciêele spoculatiën Vereeiiging Vergunning Heden 26 Nov had te öouclii in het café Vredebesl do vergadering pla its viui het liüofdbestuur dezer vereenig ing Zg werd hggewoond door een 70 tal b stnorsleden van een firoot aantal afdeelingen Bij d opening der vorgadoring werd een molie aangenomen waarin dank werd betuigd u tii do Regeering voor haie houding in zake do wij iging van art 28 4E dor Drankw t in het byzondor aan den Minister van Hinii Zaken Het Dag Bestuur werd opgedragen deze motie tor kennis van do Regeering te brengen Het bolangrykslo punt op de agenda der vergadering was do vraag in wolken geest wgziging der wet gevraagd moest worden wnl betreft de overdiacht dor vergunning In tegenstelling met een strooining in het Noorden van ons land waar een kleine partg de vergunning weer vastgehecht aan h t pand wenscht te zien wil de vereeniging Vergunning zulks niet Zy wil geen terug keeren tot den toestand van vóór 1901 maar de vergunning laten een persoonlijk rocht zooals trouwens van af 1881 reeds de b doeling van den wetgever is geweest Ten einde verbetering te krggen in do tegenwoordige geheel onvolkomene regeling der overdracht wil Vergunning het principe neergelegd in art 26 der Drankwet en thans geldende voor ton enkele algemeen doorgevoerd zien De vergonniiig zoa z66 van porsoon op persoon en bg sterfgeval ook op de erfjenamen over kunnen gaan Met één stem in blanco en allo overige stommen vóór nam do vergadering een besluit in deze richting Een gemeenschappelgk diner in Ons Genoegen en een optreden van Solaor Hesse besloot dezen vergaderingsdag Rechtzaken Door de rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a do volgende zaken behandeld De 38 jarige G Z kuiper te Gouda bekende in den avond van 23 September van het erf van J A Verkley aldaar een vat weggenomen te hebben Het vat had hy uil elkaar geslagen terwgl eenige duigen in zyn huia in beslag zgn genomen Geéischt word 14 dagen gevangenisstraf Beklaagde vroeg een kleine geldboete daar hy nu weer werk heeft Hierna stond terecht M Y 59 jaar kuiper en koopman te Gonda Deze beklaagde had het wegnemen van het vat gezien Wetende alzoo dat het niet het eigendom was van den beklaagde uit de vorige zaak had hg van dit vat 16 duigen en den bodem medegenomen en verborgen in een loods waarvan hy den aleutel had Volgens de aanUaeht had h j dit gedaan om den dlet stal te bedekken althans de duigen aan de nasporing der politie te onttrekken Eisch 8 dagen gevangenisstraf Ook deze beklaagde vroeg een kleine boete Volgens getuigenis slaat hy zeer gunstig bekend In den nacht van 7 op 8 September was er te Gouda ruzie ontstaan tusscben den 22 jarigen A S fabrieksarbeider lo Gouda en W S nker waarbg laatstgenoemde iloor beklaagde met wn glaasje een bloedneus geslagen wa Het gebeurde h id plaals gehad na het verlaten van een herberg Kisch e weken gevangenisstraf 33Q te staats loterij Ie Klasse Trokking van Woensdag 27 N ov Ne 396 en 18993 ieder f 1500 UU15 I 1000 537 en 10996 ieder f 400 6130 1476 1 en 17869 iojter f 200 6643 9646 16 l 56 eu 18280 ieder Prjzen van f 20 84 2935 6713 9028 11592 14795 17428 1 58 43 14 54 11606 96 36 65 65 38 9108 15 99 17 34 79 3000 47 52 38 14830 73214 6 48 90 70 42 17816 22 23 09 9 9341 11823 53 2828 35 46 91 67 71 17929 3101 48 98 75 14901 30 3230 65 9409 87 15 18011323 40 7tW3 58 11902 29 22 65 65 17 9 45 12 I21 45 81 412 94 37 ifi 82 46 181 57 23 3172 7108 9601 12102 78 97 fll 3 575 37 58 4 15012 98 519 3678 92 9720 24 Ui 18266 36 3731 7267 49 86 75 18331 59 90 7323 69 12265 15119 48 63 3829 24 9827 12343 15253 81 605 64 36 33 55 68 18425 65 79 45 39 12400 81 81 80 3035 50 85 17 82 18585 701 4182 86 99 27 96 98 27 91 711 1 9910 49 1 5369 IH070 58 99 70 10023 51 15451 99 66 4208 89 86 68 93 18753899 4307 7561 10100 12516 1 5531 18851 911 29 98 20 42 15642 19039 18 58 77 14 35 12602 92 19ll8 96 4707 41 10237 14 16750 19230 1061 20 47 77 77 59 10 184 1153 52 58 97 88 61 19427 99 53 97 10346 l 277ll 78 41 1244 4 578 7818 49 8 1 15805 61 74 4653 39 56 12945 1 5950 19517 1330 95 O 10136 13052 16043 75 34 4778 71 49 72 61 86 1440 96 7936 10525 13123 16105 19611 96 4809 79 60 05 50 24 1 505 13 8009 61 13302 59 71 21 61 40 65 96 10283 19762 46 70 45 83 13 525 95 19830 1005 76 50 10628 I36Ü1 16324 66 1701 80 84 29 44 34 68 50 5012 8151 43 86 57 19908 97 6279 64 79 13724 88 31 1924 6302 81 91 30 16431 20033 72 5413 96 10723 02 45 66 2207 86 8217 80 81 46 20145 18 5503 62 86 97 49 61 89 13 67 10813 13801 75 20219 2342 28 8354 10979 19 16512 30 70 56 61 99 37 26 43 80 5614 8472 11023 51 69 20H35 94 5710 8518 40 83 16651 42 2439 88 65 60 97 99 51 41 5864 89 90 13906 16809 20409 62 79 8629 11108 37 26 30 86 5968 35 66 77 61 45 2508 6038 41 11214 14023 87 70 44 6142 88 53 14196 16902 20512 50 55 99 11318 14226 14 33 2680 6202 8775 72 84 17026 70 2714 26 89 82 90 90 20633 15 65 95 92 14404 17106 20741 42 6427 8837 11431 59 15 50 76 48 39 41 74 98 20839 78 6519 8918 65 14635 17226 53 2842 82 19 11603 53 83 20979 60 80 90 6 69 17414 912928 98 9021 20 14775 Arasterdam 26 November 1007 Volgens het Woekiad van de i ommissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 26 November door tasschenkomst dier Bank verhandeld do navolgende minder courante fondsen 4 pCt Oblig Koloniale Bank 93pCt Aand Nieuwe Nederl Uredielbank 20 pCt gestort 47 Zuidbollandsche Credietvor voreeniging 30 ZuidhollacidBche Hypotheekbank 10 pOt gestort 90 6 pCl Oblig ollunr Mg Maron 98i Tjepper 85 Crediot en Handelsverocni ging Banda 95 Aand Amstordnmscho Chininefabr 123 Aand Mg de Korenschoof 125 4 pCl Oblig Haarlemsche Ma cbiiatabr vb Oebra Figee 78 Aand Nederl Fabriek van Verduurzaamde levensmiddelen vh Hoogenstrnaten l o 00 Mg tot exploitatie van de Nieuwe Amslerd Courant Algemeen Handelsblad 105 4 pCt Oblig Stoomvaart Mg Oostzee 85 Aand Arnhomsche Tramweg Mg 88 Bütuwsche Stoomlramweg Mg 69 Leid sciie Bouwvereen f 100 90 Mg tol eipl van het Bible Hotel 25V Expl Mg Schoveningon ml Brandwaarborg Mg de Sa lamandor te St Petersburg 120 Ulrecbtsche Algoin Brand waarborg Mg 10 pCt gest 80 Koloniale Ze e en Brand As sorantio Mg 10 pDi gest 00 Paleis voor Volksvigt IIX stuks 6 4 p l Oblig Mij tot expl van do Victoriabron Ie Oberlahn stoin 76 4 pCf Gt ni Uarjfon op loorn 98 i Jiindlioven 1899 T Hilversum 90 3 Leeuwarden 88 5 Middolburg 100 t Schiedam Hl t Vlisaingon 83 4 Provincie Noordliolland KKI 3 Kweekschool v machinisten 2 4 pt t Panbr E ratoiNed Scheops verband Mg 1 500 98 Hcri is Koninkl Fiibr van Stoom en andere werklnigen io Bew V deelgr V or enigde Amorik fondsen Kerkhoven Co c tweede serie f 50 Loten Concortg ibouw 5 BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM L K H K fitaattiteninitetr PüiiTuaii Oblig 3e Serio fr 050 3 Oblig 3o Serie Ir 2 500 3 iCLisi AND Iwang Dombr Obii gallon 4 n lapan Obligation 1899 4 i Di uMuii Geconsolideerde Rnilonlandiclie Schuld llocopis 59 59 44 77 IV 241 L 100 4 90 4 1 31 97 4 1 1 100 1 0 4 100 100 ff pötfieek Ötinken Auidb idem idem Piindb Rottord Hypb P indb llolterd ily ih P mdb Standaard Hypb Piindü Htodolijko Hypb P iiulb lllreehtsehe Hypb P indb Westland sctie Hypb 4 Pandb Znid lloll Hypb 499 l iindb Ie Algein Groninger HeheepsHypb i 100 Pandt Niulorl Hyp i aiid briolbank 4 99 l andb Nod Scheeps Hypb 4 101 Büwg on van Dooigor Northw I ie Hyp Hank 907 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Kerste Nod 99 997 Hypotheokbriefbank 41 Pandb Ilollandschc Hypb 35 98 100 Sffieepvitnrt Mtuttei happijfit Piind Holliind GnKSlv Mu Pandb Nationale Hypb 3 P indb G llypothcel bank te Amsterdam 4 iv l remielefnintfen liM ftiK Loten Slttd Anlworpon 1887 2V 02 vrrneti M j tot Kxpl Laan van Moerdervuort 1902 89 I pooriBet tfetttnifi i iTAi ih Oblig Ziiid ltaliaansche k Spw IMy A K Ontvangen i de NOlIVKAUTfcS in Wiiitcriiuintels J fO STU MKS TAILLEIJR8 JAPON STOF FEN BLOUSEN PKLTKKIJKM enz togel do meest concurreorende pryzen Mjn ïras £ Fff ffy w Mwov A vi iiT i TH tV Kindorloozc RIJKE Weduwe met Vlf 00 Mark wenscht spoedig te Imwen met nntle gezonltfii heer Vermogen ouderdom beroep bgzaak Niet anonyme brieven aan FIDUS BËRLUN 18