Goudsche Courant, donderdag 28 november 1907

No 10500 Vrydag 29 November 1007 408le Jfaarfi aiig fiOUMlHE COURANT D WHWS en Adrertentiehlad rooi Gotida en Omstreken nMai I H St De Uitgave dezer Courant g escJiiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdag en De pryg per drie maanden is 1 25 franco per jwst 1 70 Afzonderlyke Noramers VIJF CENT RN Teleleo A I V K H T E N T I E N wonlen jrepUatst vau I rejiel H M Centen iedere rejfel ine r 10 Centen iroole letter worden lierekend naai plaatNruiinte Inzending van Advertentiën tot 1 irar ikw midd GemeeiilewerkcMi van Gouda mN8DAU n DKCEMBKR 1907 dm namiddaga ten are inllen HnRaKMBRS TER en WKTHOIJDERS van OOIIDA tracbliia aan Ie heMeden Üe Ie Tering Tan benoodigde Materialen ten dieiite Tan de Pakrio in 19 W in 13 perceelen I Houtwaren III IJzer en ëtaal IV gereedschappen lichte IJzerwaren enz V Lood en Zink enz VI Verf waren ülieën on Teer enz VII Glas VIII Grind IX Steenslag X Zand XI Melaflor of Grè 0ieien XII Waalstriiatklinkor XIII Vechtsche Straatklinkers Waal vorm XV Bouwmaterialen Inlichtingen dag iyi tuiaclien U en lü nnr np het titadaeri waar beitekken met vooriraarden tegen betaling van 25 et per perceel verkrijgbaar zijn franco por poat adrea Gemeentewurken ad 30 cent Nuts DepartemcDt G O j U A TOOSDSACST AVOirD TIS dn Heer lAKI J TIK ÜOY APEL p VEIJDAÖ aa NOVEMBKH 1907 dea avonds ten B ore Il de Sociëteit DE REUNIIi Oosthaten PUOOKA IUMA Eeriige opmerkingen over onze tegenwoordige Tooneelktinst PAUZE Voordrachten Vrijen toegang hebbeu de heden en linnne hoiagenooten nitgeiuiiderd dienalboden Entree voor nietLeden 11 Voor Leerl Uynin eo H B 8 i OM Bovendien ijn voor de Tribune een aé r beperkt aantal kaarten Jt 10 Ct verkrijgbaar voor on on minvermogenden ten huiio vnii den Heer T iKBBAS Vk ijdstraut alhier en wel uitalultond op Wucnsdng 27 November 1907 van namiddags 2 tol iiiiniiddag 4 arr 1 0 Socroliiris U J M KllOüN DE nOEDKOOPSTK DE MEB8T PRACTISOHË UB MBB3T VOLLEDi aK M O ü fc II iTa kjï liJn boBÜBt dio d i Kirma 1UIJN 1 TUK LAIilKS JOVUSAl mei raiaatras drie gratis geknipte patronen en eon geklemde plaat THE ILL ltUK SS l lKSU met oen gratia geknipt patroon TUK HAXA lli Of VntLU KKN H fAliUIOA S Kiudormodua met vale gratia geknipte patronen VUAAOT Jw HookhauaeUun Proe HitmmerM Alle mi l kantel Uiilt kU oeu el Van alle in iluio bladuu voorkómondo modellen lyn UEKNIPTE PATliONEN mot Holl verklaring Ir p p togou Tooraitbetaling van I U 50 verkrijgbaar by UILLY SIMONS Uen Haag aki V ood Drtk van A BBINKMAN Z Vijgenhonig voor hoestenden Wanneer gii iwaar ferkuoden zijt wannei r gg uw hocit maar niet knnl kwijl rakin wanneer uü pijn hebt in de borst ol steken in de Z jdo wanner gj 8 nachts niet kunt slapen v n den hoost wanneer gü zware zinkingen hebt in het hoold een drogen mond dikwgis een hevigen durst wresl er dan intijds bij want dan zjjn nwe lochtwegen ziekelijk aangedaan dan ijjn uwe ademhilingaorganen krank uw longen uw borst uw slijmvliezen zijn niet in orde Itaar m et fftj torttoad wal aam iaem Het eenvoudigste en natnarlijkste is h t beste en daarom raden wi U nat verlronwan den Vygeiihotiig aan Let wol op den naam VIJÖEN HWIÖ r lW l i 0enlMiil0 V09r moeitemOem V H VIJUENHÜNIG is bereid uit Calllornlsche Vijgen eu Rijnlandsche Honig VI lOENHONIii werkt verzachtend oplossend bedarend Vl TOENHONIÖ genecat alle ziekolijko aandoeningen der lichtwegen VIJOENHÜNIO geelt onmiddellijk verlichting VI IOKNHOSIG geeft aan eiken lödcr na gebruik van slecht enkele lepel rust en kalmte VUOENHONIO bederft nooit de maag VUOENHONlÜ btaut bovonain op Ie lijst der airkelijk goede middelen VI XJENHÜNIO kost por Hacon in netto carlonverpakkiug één gulden Te G o o d a bij 7 ZIELSÏRA Weslhaven hoek Gouwe VA N OAM Co Den Haag WEWFXD SUCCES Dl Weieldbeioemde Superior Üniiveiiborsthoning Kxfrapf wordt aanbevolen tegenHoidtaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoect Borstpvjii Keelpijn Heeschheid enz ilKLU tBt i verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten In groote en kleine stediMi dorpen en gnhncbten in JVederkml Frankrijk OmUehland Kngeiand Amerika Ned IndU Oranje Hwier Kolome Trannaal ut j HBLIAKTUK werd 9 maal met Goad en ü maal met Kere Medailles bekroond UKLIASTHK in flacons l 0 40 f 0 70 on f 1 MELIAKTUB in doozoo tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAlK o Koninklijke Stoomfabriek Üe Honlnobloem Den HaagV fkrii baar bu Kirma WOLFF Jt C Waathavon 198 Oo da OKENUEL douda E il VAN MILU Veerstal B m Ho la A UOUMAN Moordrecht PlNK4KJViju rkerkadlJeel A N v N ZESSEN Schoonhoven U v WIJK OwUnif r A SlUEÜU ii L ki PW EDE hideaater K ï n db HEIJDEN Ie RteuKÜk P o SVmluoerLeUe U Vb StITw A J HOLST M KOLKMAN AHtï VAN DEK SoEnS L P A üliüOT A o JONGH fW r J P KASTELEIN PoUbrukerdam I BIKKER te BenKhap WAAUS MllWI t Laat U niet misleiden door JJwJÜ SiroojJ Het klooster SniictiiPaulo AhdtJ bestaat niet dn Sirm i vau aeeueriel uiaanle 10Lt NAAR3 hlNDERMEEU HJ 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar Hl IS OKI f KS hl U voor mamaak Ziet naar het Coutrélemegtl Dr V HAMEL ROOS en HAUMENSen den naam l ii P HIOLEJ AAIl Co Waitmaam Bekroond in October jl te BRUSSEL met do Hoogste 1 Onderscheiding den ntWW PHim ATTEST Landhaus Oborstein 22 October 07 chelfau bei Berchtosgaden Bayern Hochgebirge Mijno Hecren Daar onze voorraad Prima Kindermeel van Uwe firma in Holland gekocht nu op la en mijn dochtertjo uiutekend gegroeid i verzoek ik U beleefd 8 pond par postpakket te zenden Hoogachtend w g Mevr A KLEINEMAN Hommorich WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trM KOnll Hl MKR r BHIKHKM Voedert ow Vee met do nutvere murtee merk Sler en W Ij uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte on grootste voedingswaarde Ber Diploma Parijn 1900 Degen Gouden Medaille ADVERTMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het AdverleiiliK niircau vu A BHINRMAN ZUUN Moord l raban sch Schoen m LaarzeniBaKazIJn KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten llfrrca Uaiiifs mi Kinder Wloler trllkel ii SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reiiarstiSn en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Bea mooiter van het merkwaardige Coxa poeder wordt gratis toeiielODdeD Kan ingeffevtn worden in Kofie Thee Melk Uknir Aheint Bier Water of in Itet voedeel tonder dat h t noodig ie dat dt dronkaard er iete van a weet liet COZA POEDKU bezit de wondei bare eigenschap om tegenzin lot het drinüen van aterkrn drunk bier wijn absint enz by den dronkaard op te wekken Bet COZA PUBOBH werkt zoo onopgi ini ikt en zeker dat de echtgenoote de zuster ol de dochter van den verslaatdo hel liem toe kan dienen zonder zjjn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hjj zijne redding te danken heelt Het COZA POBDBIi hoeft het huiselijk geluk van duizenden geziuiKii hersteld duizenlun personen van schaaniii i oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het beeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met nu nig jaar verlengd Het Institnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doon een boek met dankbetuigingen en een nii n lT Het poeder wordt gewaarborgd volkuiiirn onschadelijk te rijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verk uiili ar in alle apotheken en ia het volgend depüt te Gouda WOLFF Co Onze dep6thouder reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er imnvraag voor doen maar gaven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITUTE tLrr7lUT Ï d Wacbt V voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap EEMBEF0T7ANTBS £ fit ii w rtt ror K hi oji i HKItK teleunu UIT HKT MaGMUJIN TAK IVAVKNSVVAAY lüMS SOUINCHBIi DiBzeTQËEEN worden Igalererd iii verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pr B voorzien van nevanstaanMerk volgen de Wet gedeponeerd Zich tot da oitvoo iaK van go erd orders aaabev emta J C BIJL voorneen J BREEBAABT Li VtrernlgiDg ARMR ZOnG Atdecling BHOHKKMHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOÜDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welhe ook zoo veel noodig te repareeren en hootdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen to verknopen Üe daarop behaalde Winst komt geheel ten geeda aan de u r z Tereenigug Arnieneiorg 1 Hm b uohiMrutt rnkkiljAsM lulHiimil VM Haota mnmiUmmtaKiiéteté mntlk l 4iA fnMarvM0 aiMertea assssAixüsaKw A arlla tsMk tlr M il W ifM i Bullenlaudscli Overzicht Rpuler seint uil Parjjs 27 Nov Generaal Drnde telegrafeerde dat er oen i j hevig gevecht heeft plaats gehad tus schen een colonne van den Sultan komendo vau Knbnt met een contingent Jhaojas en iK dcn van do mehallah van Houiay Rachid Het gevecht duurdo twee dagen Ton gevolge van hfl verraad van den stam dur Ziadi was de mehallah van den Sultan genood iaakt terug ie Irei ken in de richting van Bou Zain ni t achterlaling van twee kanonnen Aan weerszijden werden belangrijke verliezen geleden Maandag is er te Londen in eun groote zaal een vergadering gehouden van leden der Engrlicho Kerk om Ie prutesteeren tegen de Roomscbe iniluipselen in die kerk Verscheiden Purlementsleden zaten op de verbooging co de zaal was stampvol Er waren 700 telegrammen van instemming ingekomen voorzien van ruim 15 000 handtcekeningrn Een telegram was door 1214 menschen ondorteekend üe sprekers veroordeelden in scherpe taal vroegere regeeriogen die steeds rilnalistiscbe geeslelgkoo lot bisschop benoemden en de bisschoppen die nn tientallen jaren hebben toegelaten en ten deele zelfs aangemoedigd dat gemeente na gemeente verroomschl werd Üe bisschoppen vergaven de gemeenten uit den aard voortdurend aau zoogenaamd romanlaeerende geestelijken Zoo is het l iotestsntsche het Hervormde karakter van de Anglikaansche kerk in vele gemeenten verloren gegaan klaagde men Men prees het in de tegenwoordige regeeriog dat zg eindelgk weer eens anderen dan Romanisten tot bisschop benoemt Zoo zijn er nn twee bisschoppen van een nieuwen geest Ken ervan de bisschop van Newcastle is op bet oogenblik in lellen atr jd met hel ritualistische deel zijner geeslelgkheid van wis hjj gehoorzaamheid aan de voorschriften van de kerk eischt üo vergadering nam krachtige besluiten aan Na Casablanca komt thans Ondja aan de beurt üe bezetting van Oudja door de Eranscheo was zonder ernstig verzet geschied en tol dusver was het in den omtrek dier plaats vrü rustig gebleven Sinds een paar dagen komen echter uit Lalla Uarnia berichten die op een ernstige I hVIL LETOK HBT TWiEGBVEGHT Roman naar het Rnaaiich 25 Nadjeskda Feodorowna voelde zulk een warmte in hare borst zulk een medelijden met aich zelve alsof Inderdaad hare moeder was opgestaan en voor haar atond Zy omarmde Maria KonttaDllnowna hartstochteiyk en drukte het geziclit tegen haar achouder Belden begonnen te weenen Ze zetten zich op de sofa en anikten eenige minuten zonder elkaar aan te zien en waren niet in ataat te apreken Mgn Heve myo kind begon Maria Konatantlnowna eindeiyk ik zal u karde waarheden aeggen zonder n te ontzien 0m Hemel wil I Om Hemels wil I Stal vertrouwen in my lieve Ge herinnert n wei dat nn alle daoes Ik allaan ontTlBg Van dan eeraten dag af tan tnlUe nwe relatie mat Lajewsky my tegen de bont doch ik waa niet in itaat u mat nliaehUog te bebandtln sooala da anderen deden Ik leed oh deo llerui geadas Iwaa Aolrettoh tb om mb ioob md JoifnuMh crisis in Üost Marokk o wijzen De stam der HeniSnassen is in opstand gekomen niet togen den Sultan maar tegen de Kransrhen en wil dezen uit Oudja verdrjjven üai ia een ernstig bericht Het Noordoosten van Marokko waar de HeniSnassen wonen is reeds jarenlang het tooneel van de actie van Boe Hamara die door de Franseben eer gesteund dan tegi n gegaan werd Maar nn de Beni Snassen zich tegen du bezetting van Undja verzetten worden zij opstandelingen i n heftig beslookl evenals de stammen die bij Casablanca tegi n de Franseben o treden Het is upmerkuljjk dat z lolang du Franschen Oudja bezet hielden zonder verkenningstochten te maken in het land der BeniSnassen van zulk een opstand geen sprake was Sedert eenigeo tp echter wordt n f e wapende tochten ondernomen en daartegen verzetten zich de Arabieren in die streek met het gevolg dat daar sinds eenige dagen schitterende gevechten worden geleverd en dat groote aantallen Marokkanen in het zand moeten byien dat de telegrammen uit Lalla Marnin spreken van 1200 gedoode arabieren en dal maatregelen worden genomen om tegen de opstandetingen met groote energie np Ie treden Met welke bedoeling deze gevechlen worden uitgelokt is dnidelgk De Fransche regeering wil Oudja Port Say en WelHcht nog eenige andere plaatsen aan de Noordoosteliike grens van Marokko bij haar gebied inlijven Dit is wel is waar In strgd met de bepalingen der Acte van Algeciras maar als schadeloosstolling voor geleden verliezen tengevolge van de aiinvallen der Marokkanen op de Fransche troepen kan dit grondgebied worden geeischt ter aanvulling on afronding van da Algierschn bezittingen Is dit de politiek die het kabinet Ciemenceau voor oogen had toen het in de Kamer de Marokko interpellatie beantwoordde F 01 is deze gedragslijn een gevolg van zucht naar roem van troepenaanvoerders in Oudja f De Pruisische Landdag is gisteren bijeengekomen In de Witte Zaal van het keizerIgk slot had de openingsplechtigheid plaats En daar de keizer nog in Higheliffe vertoeft was de taak om de zitting met een troonrede te openen opgedragen aan den Prulsischeu miaiater preeideut von BUIow Het geheel was minder luisterrijk dan anders Geen schitterende uniformen behangen met ordeteekenen geen pages in middeneeuwsche In een vreemd land onervaren zwak moedeloos en ik leed ik leed Mgn ma WK tegen kennismaking met hem maar ik overreedde hem We ontvingen Iwan Andreilch eu met hem natuoriijk ook n andera zouden we hem beleedigd hebben Ik heb een dochter een zoon Ge begrgpt het teedere kindeiiyke verstand het reine hart wie een dezer kleinen een bedierf Ik ontving n en heelde voor myne kinderen O als ge eens moeder mocht zgn zendt ge myne vree begrgpen Allen verwonderden lich er over dat ik n ontving vergeef my ala eeoe fatsoeniyke vrouw en hadden daarover veel te zeggen In bet diepal mgner ziel veroordeelde ik u maar ge waart ongelukkig beklagenswaardig en ik leed om Bwentwil Maar waarom f Waarom f vroeg Nadieabda Feodorowna over het geheale lichaaD iievend Wat heb ik dan gedaan f 0 zyt een vertchrikkeiyke zondere Ge hebt de gelofte gebroken dien ge uwen man Toor het altaar gedaan hebt Ge hebt een prachtig jongmenaeb verleid dia indien by u niet ontmoet had zich wellicht eeoe levensgetellin had gakozen Bit eeae goede familie van zUn atand en hy ion nu geweeat zyn ali alle anderen Ga hebt lijna jaugd verwoeat Zeg niet lieve M Bltti Ik tloo olat dat tta eai kleedü geen garde grenadiers In Kreduricaansche uniformen de troon wan overdekt de ministers droegen kleine tenue en de afgevaardigden eveneens Ook de stemming as minder verheven dan anders De troonrede waa sober en werd zonder leekenen vuii bgvnl ontvangen Flauwer dan anders klunk hel tloch dat de president van het Huii van Afgevaardigden uitbracht Want dio troonrede was een koele droge opsomming van feiten er van alles behalve gunstige fi iten Zg is merkwaardiger door wat verzwegen dan door at mcdegudcelJ wordt Soderl een jiar maakl geheel Pruisen zich warm uver de kiesrecht wijziging Als gevolg van do nicotto paitijverhonding wordt een wii iigiiig vourdracht van do regeering verwacht maar de troonrede zwijgt er over Alk partgi n hubhiMi de z iak bosprokon do regiicring ariil hi t unnoodig haar standpunt uiti i ii 10 sellcn Wviliclii acht Piiiis BUluw het bi tor do ri gnt ringsmedcdeeiingi ii over do kiesrechtplannen Ie bewaii ii als verrassing tot zijn antwuoid op do inteipellatie in het Huis van Afgevaardigden De Timps lioclt na Lemire uu hot andere kamorlid aangesproken dat tot da katholieke geestelgkbeld behoort abbé Gayraud afgevaardigde van Finislire Ook Gayraud acht het bericht van do Stampa al zoude do Paus voortaan aan Fransche gfoitelgken verbieden zich candidaat voor de Kamer te laten stellen onjuist Ik heb er niel van vernomen dan wat ik in de kranten gelezen heb zeide Gayrand Hel bericht klinkt al dadelijk daarom onwaarschijniyk omdat or een grove font in staat Üe Stampa zegt dat het hjj de vorige verkiezingen vei boden is geweeit aan de Fransche guestelgken candidaat voor de Kamer te ii n Djt is niet zoo De geestelijken behalve Lemire en ik hebben enkel de uitnoodlgiog ontvangen voor het geval zjj zich candidaat wilden laten stellen hun bisschop van dit besluit niet oukuodig l laten Deze maatregel waa niet genomen om de viijbeld van bewegiag der geestelijken aan banden tu leggen maar om Ie voorkooen dat er geestelijken candidaat zonden worden geiteld in dislriclen waar dat tot ongewenschta verwarring en twist zon kannen leiden Mocht dal verzoek loor het vervolg ook ons tweeën geldon dan zal ik mjl daaraan houden Maar dat i i heel iels ander dan dat da Pao on zoo verbieden ons herkiesbaar te laten stellen De Temp vroeg Gayraud wat hjj doen zonden de man achuld heeft altijd beeft de vrouw schuld De mannen z jn lichtvaardig leven naar hun hart en niel naar hun verstand on begrUpen niets maar de vrouw begrgpt alles van haar hangt alles al Haar i veel gegeven daarom wordt ei ook veel van haar geeischt O myn beste ware de vronw in dit opzicht eenvoudiger ol zwakker dan de man dan zou God haar de opvoediog der jongens en meisjes niet toevertrouwd hebben Kn dan lieve ge bewandelt het pad dar ondeugd eo vergeet alle schaamte een andere in uwe plaats zon zich voor de menschen verbergen zich in huis opBluiteu de menschen zouded haar slacht bleek in liet zwart gekleed weenend in den tempel Jods zien en ledereec zon in oprechte lellvernedering zeggen God deze zondige engel wendt zich weder tot V Maar gg iielst vergeet alle zedelijkheid ge leeldet oponigk alsof ge met owe zond n pronken wildet ge waart uitgelaten en lachlet ten ik beefde van ontzetting al ik n aanzag en vreeado dat de toorn des Hemel on hui zoo kunnen treffen ai ge by on waart Zeg niets liefste zeg niet I zei Maria Konitantinowoa toen zy bemerkte dat Nadjeahda Feodorowna wilde aprekeo Vertrouw my ik bedrieg o niet en verheel de waarheid niet voor den blik ower ziel Hoor my aat God toekent da groote zou al de Paos hem plolaaling mocht gelasten te bedanken por z ju kamerlidmaatschap Ik herbaal dat de veronderstelling niet waarschijnlijk i zeide h maar als zich hel geval voordeed dan zou ik m u man Het adres aan den Tsaar la door de Ryk iloema atngenumen in den vorm sooals het door de Oclobristen commisaie was opgesteld Het beval dos niet het noord oonstiintie yooals de Kadetten wenschten maar wel hat donkbeeld en erkent niet de onbeperkte heerschappij die de Russische Mannen In M adres uitdrukkelijk wilden zien uilgesproken UoelHjkol heeft in eeu opmerkelijke redevoering uiteeugezut dat de Octobrlaten in du Oukase van 17 SO October 1905 een vry willigen afstand zagen van de onbeparkte macht door dun Tsaar ten gunste van een nieuwe wetgevende macht van den Tsaar maar oen erkenning van de rechten dM volks üe Octobriston ai n als zoodanig constltutionncel en zuilen trouwe dienaren van den constitutiouealen monarch zijn Namens de kadetten partjj voerde Mlljoekot hot woord Hj achtte de meonlog der partij uilstt keod weergegeven door bet adrea aan den Tsaar van do eorsto Doema De K D ziJn conslltuliuneel democrnlisch zooals hun naam aanwijst oa staan in dit opzicht lijnrecht tegrnuvnr de vjjanden der conatiintia aan de rechtarzjde Door bet Octobermanifest heelt du Tsaar de Wetgevende macht verdeeld toaacben den monarch den I k raad en de R jkadoema Prol Hlljoekof werschl ditarom hot wo ird on tltullo In dit adres beslist opgenomen Ie zien Poerizjkewitaj vau don Bond der Uusiiscba Mannen betoogde dat da Tsaar door verschillende wetten na het Ojtobor aaoileat nilgevaardigd getoond heelt nog altoos Autocraat te zjjol Er waren in het geheel i2 spreker ingoschreven de verichlllendu ineeoin an konden dus wel lot uiting komen Maar het bleek duidelijk dat onder de leden der Doema volstrekt geen eenslerammigheid bestond overden rechlsgrondnlag en de slaatkundige positie van lint lichaam waarvan zjj dool uitmaken Ten slotte w rdon alle wgzIgingS voorstellen verworpen en werd hot adre aangonomen n da redactie door de Olobrlsten voorgesteld zondaars en ge waart geteekend Bedenk toch nwo koslumes waren steeds oolzettend NadjuNbda FuoJuruwna die steeds do besIe meeniog van hare koslumes bid hield op met weenen en zag de spreekster verwoBderd aan Ja verschrikkeiyk 1 ging Maria Kooiltntinowna voor üil uwe geauchle in bonte toiletten kun iedereen lot nwo zedeiykheid besluiten Allen lachten over u en baalden de schouders op maar ik ik leed Eo mtoi m j niet kwaiyk maar lieve ge zijl niet erg netjes Niemand bindt den armen Iwao Andreltch zyne das om zuuals t bohoort en evengoed aan zyn linnen alc aai zyne laarzen is het te zien dat thuis niemand naar hem omziet AHyd Is hg hongi rig eo al er tl ui niemand votr aamowar en kofHe zorgt moet hg de helft van zyn salaris In het paviljoen verteren En in uw huis is bet rondni vreeselgk vreeseljjkl Niemand in de Had heeft vliegen en by o ziet men het behangsel niet door da vela vliegen alle horden i n schotels zyn er zwart vaa Op de vensters en tafels slof ziel ge doode vliegen glazen Wal doen die glazen hierr En op dit oogenblik is de tafel nog slet eens opgeruimd lieve Wordt vervolgd