Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1907

L too Aaodb idem idemPtsdb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb hPindb Stedeiyke Hypb Pandb UtrechUche Hypb Ptnlb Westlandsche Hypb Ptndb ZuidHoll Hypb 4 9 Pandb Ie Algem Groninger8obeeptHypb I i 100 Venpreide Berichten KRiHllHIJ U k in Ftriji tl en maataeliapp op erieht foor den bouw n lBchl cliep n Wie laat beeft en geld kan zicii da welliaaHt en Inebt nutn aaDscballeD De reituoratiewaüen lan den trein Brna el Parij aarin licb koning Leopold ran Beigil berond i nabg Hal ontapoord Kr U allei n roaterieele Hcliade De koninki ke gaiiten beginnen Kngeland ta verlaten De koningin vnn l ortngal wordt iJonderdagavoni in l args verwacbi Na bet bezoek aan I arjja tul nog een verbljjl op bet kanteel van Üampiore volgen en eerst H December al koningin Amolie hoinwaarlii keeren De koning en de koningin van Spanje komen Zaterdag of Zondag in de FranKrhe boofdatad DulTHCni tKII Te Mtraatabnrg werd Oinadag een Inchtballon van do Oberrhniniacbe Verein fllr I uftseiiiftnlirt gedoopt I rins Waldeinar van Pruisen on graaf Zeppelin waren tegenwoordig Zeppelin waa ook de naam van bet nieuwe acbip dat door een docbterije van generaal graaf Waldarbee met ean llefceb vloeibare lucht werd gedoopl Kni iti imt Campbell llannerman üe oerate minlater gaal Zondagavond naar lliarriti om dear volledig beratel te oeken In Abukalibi aan de h oaa Uiver Upper Duinea la een ernaligo opatand uitgebroken een ilritach otAcier ia gediod 30 inlandachc aoldaten ijjn gedood of gewond Kr lijn reed troepen onderweg DOSTHRIJK HUHUIHIJI In do Hongaaraclio kamer word Dinsdag een bettig incident uitgelokt door een redevoering in de Kroatiache taal Ken grooto meerderheid waa van oordeel dat het gebruik van de Kroatiaclie taal slechts ia toegelaten b de beaprokliigenover wetavoorateiten Do vooriltter waa van een andere meening De littlng ia gaaciiorst Huai i Qraat Witte heeft ontalag genomen ali lid van den rjjksraad om een benoeming tan te nemen aU directeur dor Kunische credlet en disconto bank MlROKKO Naar de Daily Mail bericht liuelt Raisoeli goed gevonden dat het voor kald Hac Lean Ie betalen losgeld aan bet Kngelicbe geiantachap tal bljjven beritstun als onderpand voor lün ordelievende houding Men lou ham maandeiyks daarvan de rente betalen BINNENLAND STATEN CiENEBAAL rvKKWic m M m B m Vergadering van Woensdag 27 November In behandeling komt lieden de Institic begrooting en teveoa blJ de algemeene b achouwingen hierover de motie Scha ier omtrent de gratie verleend aan de fabrikanten Pot en Terborg Ie Oroningen De algemeene beachouwingen worden ingeleid door den beer Regout die o a klaagt dat door den minister niet meer wordt gedaan in bet belang der openbare jedol kheid Hü vraagt vooral verbod van bet openlijk uilalallen van afbeeldingen tedakwoiaend voor klnioren Hg vraagt ook strenge maalrogelen tegen de pornografie er op wijaende dat de verspreiding van homeaeineele pomograAscho afbeeldingen en geechrificn door ona land geschiedt Spoedig ingrüpen ia een dringende eiacb waar de homosexnaliteit hier te lande en voornamelijk Ie Amsterdam groote afmetingen aanneemt met name tegenover minderjarigen Voorla komt pr op legen hel opnemen in de dagbladen van adverieiiiiea van da i g deiknndigen De heer Talma bepleit de wonscbeiykheid van openbaarmaking der rapporten betreffende het onderzoek naar do werking van het verbod van bordcelen bij gemeenleiyko verordeningen opdat de veroenigingen tot beaftljdiog der proslitotie een leiddraad bekoiAn voor haar arbeid De beer Vcrhoy betreurt du nog niet lol standkoming vun de lieniening van het militaire itratrecbt en de heer Limburg dringt aan op de Indiening van het ontwerp betreffende de naamlooie vonnootaobappen meer dan noodlg in don tegenwoordigen financieel ongunaligon Igd In dat verband vraagt spreker ook maatregelen tot beperking van het dobbelen op du Beora waknan in ona land naar evenredigheid het meest gedaan wordt en waardoor onliagmlJHte kipIMlen Ttriaren gun Spr oordeelt dat bet Benraapel tienmaal zooveel slarktoffera maakt ala alle huizen van hazard waartegen de joalilie in den laatsten tijd zoo krachtig optreedt tezamen Spr bepleit het denkbeeld om in liet buitenland vertoevende en in Nederland geboren landgenooten het Nederlanderschap niet te doen verliezen dan wanneer zjj dit zelf wensclien blgkende door eigen opzegging Do motie Schaper besprekende tet preker niteen dat by lettende op het rerbt van gratie dat alleen verleend behoort te worden wanneer de toepaasing van de wet een onnoodige hardheid zon zgn in het bloote feit dnt het gerechtshof te Arnhem tot gratie adviseerde geen voldoende motief tot die gratieverleening aanwezig liad Hg verzoekt de miniatar om in de toekomst telkens waar gratieverleening samenhangt met de Arbeidswet over do verleeniiig vooraf overleg Ie plegen met zgn ambtgenoot die belast is met de nitvoering van die wet De heer Trotlstra bespreekt evenala vurige jaren het zwendel by financioele insteilingen wijnt op di crisis in de laatste tgden en gelgk er in lang niet beleefd ia en wgl de verliezen die geleden zgn hoofliakulgk aan het gebrek aan toeiicht op directeuren die zoo gemakkelyk xet het geld van anderen kunnen speculeerco Spr stelt dezen minister op dit gebied rond Wig in vcrzniui Het Igkt of men bevreesd is commissarissen van vennootscliappen die in ban toezicht falen aan te pakiien en hen flinkweg verantwoordclgk te ate Men De heer Schokking vraagt weltelgk vuibod voor minderjarigen om strafzitliiigon van de rechtscolleges bg te w onen en et verder o a uiteen dal hoewel ig der Regeering dankbaar is voor t geen zij tot dusver deed tor beteugeling van de apeelzncht toch nog een inim veld open bigtl voor krachtige inmenging De heer Kooien acht den minister niet verantwoordelgk voor door de Koningin veileende gratie De beer Hugenhoitz verdedigt dn thans gevolgde moderne richting in de borecliting van jeugdige deliniinenten Spr wenscht dat ook het gevungenisweze zal worden hervormd en dringt aan op een Staalscuininissie voor dat ontwerp De heer Schaper vraagt of in zake de Oroningicho patroons hel gerechtshof wel inderdaad heeft gezegd geldboete te willen opleggen indien alechta de wet dit permitteert Ken oorapronkeigk vervallen later heratelde sinanede in do Handelingen doet hieromtrent twyiel onlataan De heer Kooien werpt de schuld dor gratie op de Koningin Dat ia erger dan de aociaaldemo kraten ooit deden Nogmaals beapreekl apr het gebeurde met voor en na de gratie der Groningache patroona Spr hoopt dal zgn motie zal worden aanvaard De minister van Justitie hg de beantwoording der aprekcrs allereerst de motieSchaper behandelende betoogt dat aan den eiacb des rechts genoegzaam ia voldaan door de veroordceling omdat deze geheele zaak bchaoracht wordt door oen centraal verband tusachen het noodlottig einde van den knaap in de fabriekawerkplauta en het verzuim door de fabrikenten Ier zake van de Arbeidswet gepleegd Dat verband is het feit dat de knaap niettegenstaande hem herhaaldelgk verboden waa aan de machine te komen en hy wist dal hg er niets mee te maken had niettemin nit overdreven gver of jengdigo oiibetonnenheid de machine toch heelt aangeraakt Kr was onder die omatandigheden dus alioazlua rc de van gratie voor de fabrikanten Tegenover den heor Kooien betoogt de miniiter dat by ie deie de verantwoordeiykbeid voor de gratie draagt Het advies van het hof om de gratie te verleenen ia met eenparige atemmon nilgebrtcbt Overleg met den minister van Landbouw waa hier niet noodig waar de gratie ia verleend naar aanleiding niet van overtreding van de Arboidawet maat van da veroordceling wegens veroorzaken van den dood doer schuld De minikter verklaart de motie absolun onaanncmelyk ala zynde een votum van wantrouwen een aflteuring van zgn boleid Hg zou bg haar aanneming de motie niet naast zicli neerleggen maar er alle gevolgen aan verbinden die hy er aan verbinden moet De overige punten uit het debat behandelende betoogt de minister o a ten aanzien van het optreden der Regeering in zake de openbare zedelgkhsid men eerst moet beginnen met vaatstelling van de algemeene beginaelen van herziezing van het Strafwetboek Kerat dan kunnen de byzondero gevallen geregeld worden Vooralanog wenscht de minister de rapporten omtrent da werking van het bordoelen verbod niet opmbsar te maken Wat hel belengslen van beurispel betreft deze materie zou kunnen worden overwogen by de algemeene herziening van het Si rafwetboek De minister deelt mee dat de Stratwetnovelle binnenkort lal worden ingediend Het BlmiraBlel in de gevangeniuen tokt hy voor volwtnentn niet geeohikl De liister tegt dat de heer Troelatra hem ten onrechte in verzuim heeft geateld ten aanzien van maatregelen in zake de naamlouze vennootschappen waar nil s ministers memorie van antwoord bigkl dat een wetsontwerp op dat gebied hel departement reeds verlaten heeft De minister hoopte dat nog dit jaar het ontwerp tot herziening der militaire rechtspleging kan worden ingediend Ten slotte lei de minister niet te kunnen toezeggen een regeling waarby een in bel boilenlaitd gevestigde Nederlander zgn Nederlanderschap behoudt tot het tgdalip waarop hg bet zelf opzegt De heer Lohman ontraadt aanneming vnn de motieSchaper al alnit dat niet in zich dat hy t eena ia met de motieven welke den minister tol zgn advies aan de Kroon lot grslieveiloening brachten Maar de Kamer mist de gegevens om met kennis van zaken over den rechterlgke beaiissing die t in deze geldt te oordeelen De beer Troelatra acht het argument v tn den heer Lohman ondeogdeiyk waar over de feiten geen verschil bestaat De lieer Schaper verdedigt nader rgn motie onder berinnering o a dat zg bg het vooratellen indertijd nun alle zyden met sympathie is begroet De heer Limburg vraagt of i aangaat dat de minister zoozeer de betnekenis der motie opblaast De motiu wordt ton slotle met 47 legen 27 stemmen verworpen Gemeng de Beiicliten De geheimen van het kasteel Wolbeek Naar aanleiding van het sensatie proces Druee beeft de hertog van PorlLnd wiens reclit op den titel en de eigendommen in dit geding wordt betnial aan de koning en de koningin van S ianje een feest aangeboden in het kasteel Walbeek een bal in de onderaardsche zaal een reusachtige ruimte die liet centrum vormt van de onderaardsche vertrekken en galeryen waar de excentrieke hertog van Portland de held van hot proces zgn leven slcel De jiondensche berichtgever van de 1e Temps geeft een beschrgving van dit feest Op den stoep van het kasteel in de eerate antichambre in de gangen overal ataan onboweeglgko lakeien met gepoederd haar een groot gedeelte dezer bediende zgn vermomde deleclives die te waken hebben voor de veiligheid van den Spaanschen koning dat behoort tegenwoordig lot de genoegens van het vorstschap Door een lange galery met portretten van beroemde harddravera komt men aan do zaal van vorbazingwekkenden omvang In geon enkel paleis geen enkel hotel ia ar een van zoo reusachtige afmetingen zg wekt de gedachte aan een tempel een Egyptisch ondoraardsch gewelf Kr waren 12110 uitnoodigingen verzonden en alle conn trygenllemen uit de geheoloj streek hadden het verzoek ontvangen ook hun gasten mee te brengen en toch was de zaal nog lan niet vol Achter in de zaal tnsschen groene planten en bloemen staat een marmeren borstbeoid hel stolt een man voor met een gelaat sprekend van wilskracht met fgne trekken en een das om den hala zooala men die omatreeks 1840 droeg Dit is de excentrieke hertog de aaniegger van de onderaardsche gebouwen da beweerde winkelier uit Bakerslreet Men schrytt uit Winterawgkaande Arnh Voor enigen tgd word in dit blad melding gemaakt van oenen slager uit Did im die dood of ziek vee per advertentie Ie koop vroeg met de kenneiyke bedoeling het vleeach te verkoopen of in de worst te verwerken Wat daie slachter in het openbaar vroeg gebeurt op onderacheidene Oeidersche plaatsen in het geheim niet door geregelde slagers doch vooral door peraonen die het slachten ala byzaak boachouwen of slechts in commissie slachten en wanneer er geeni scherpe controle van den veearts bestond op al het hem bekend zieke of ondcngdjigk vee en de politie geen waakzaam oog zon houden dan kreeg menigeen de slechte waar te eten Deze controle en dit toezicht is evenwel niet overal mogeiyk Hel volgende moge een bewya zyn van de noodzakeiykheid Ken landbouwer onder Wiuterawgk had oene koe die aan eene ongeneealgke kwaal der dracht leed D veearts die het dier behandelde stelde voor het ten slotte te vernietigen De boer kreeg dtarvoor aehadevergoeding uit bat veefonda Het bestuur van dit fonds trachtte het zieke dier toch nog aan den man te brengen ten einde zoodoende zgn riaico Ie verminderen Weldra wta een slachterljegevonden die het voornemen had hel dur voor consumptie te slachten De veearts werd dit gewttr waarschuwde de politie en dese voorkwam het alteblen De nieuwe eigenaar verkocht het dier dttrop tti een exnortsltohter te Boroalo die bet beest wal tlteblte o it pelde xeker voor etnta opkooptr uit Aasterdam Toen de politie te Winterswgk op toevallige wgie van 4en verkoop boorde verwittigde zg daarvan de burgemeester die up zgne beurt zgnen ambtgenoot te Borcnlo hiermede langs letagraphiaeben weg in kennia atelde en deze tiet de reeda uitgepelde koe door den veearts afkenren en het vleeacb begraven üergeiyke gevallen komen meermalen voor en bezorgen de beroemde Oeiderscbe worst een kwrden reok üit Knschedé meldt aan de N R Cl Bg de ftrmi Oerh Jannink en Zonen alhier waar in de vóitripinnery hel vaile loon was vervangen dooA stnkloon hebben de betrokken arbeiders eea loonsverhooglng aangevraagd van 2 cent p r alreng De firma beeft na conferentie mol eene commiaaie uit de arbeiders eene verhooging tan IVi cent per streng toegestaan Oisterochtend is aan het hoofdpostkaiitoor te Amsterdam een werkvrouw door de glazen bedekking van het leleloonkantoor gevallen en op bet huof l neergekomen De arme vronw was onmiddellgk dood Zg laat vier kinderen tcliter wi ir kostwinater zy was daar de mar op bel oogenblik tot het groote lajer der werkloozen bjhoort Men vermoedt dat de werkster door hel opgehoopte stof niet goed beeft knnneiï onderscheiden waar de planken bedekking van hel telefuonkantoor ophield en de glazen kap begon Zoo heeft ze blgkb utr met het volle lichaamsgewicht op de ruil gerust die hallweg is afgebroken De hoogte waar zg af liel bedraagt slccbla eenige meters Hbid Een kantoorlooper te Ainsturdara moest gislcrochtend voor een makelaar in buiden bg een dor grootste b inkinstelliugen daar ter lede een som gelds incas eerin U krggt oen drieduizend golden niet waar vroeg de baliebediende van de bankinstelling Neen antwoordde de looper zyn papieren overgevende vgfm twintig gelo il ik Diarop werd hem eon check overhandigd voer de Nederlandsclie Bank Toen de looper daar de check presenteerde word hem een zeer groot bedrag uitbetaald Z er veel vandaag dacht de looper maar het Zdl toch wel goed zgn Ie bent lang uitgebleven zeide de patroon bg terugkomst van zign bediende la was het antwoord ik moest ook nnar de Nederlandache Bank want ik kroeg oen check Een chock voor zoo n klein bedrag f Wat a klein noemt antwoornde de looper en hy droeg tot groote verwondering van zgn patroon f 25 000 af Ie moest f 2500 ontvangen rijp de patroon uit nog steeda in zyn verbazing Ja ja antwoordde de bediende Dat bedrag wist ik zoo om en naby en ik noemde bet ook Maar de looper had 25 gezegd toen de bediends tan de bankinstelling van drieduizend sprak Deze bediende dacht dadelyk f 25 000 en hoewel er wel nagekeken z l zyn dal er maar f 2500 uitbetaald moeat worden apeelde bg het invullen van de check den bediende liet cyier 25 000 door bel hoofd en het kwam op de check te ataan Da Nederlandache Bank betaalde nalnurlgk uil Da eerlgke kantoorlooper bracht zoo gauw lig kon de f 22 500 welke by te veel ontvangen had nair de bankimlelling terug en ontving een belooning N v d D Uit Delfzgl scbrglt men Het bericht in hel Kerste Blad D der N R Ct v n 2ti dezer omtrent het alhier door de bootwerkers genomen bealnll lol afschaffing van den naohtarboid ia geheel onjuial Wel heeft de weekboot uit öoole hier do vorige week drie dagen in lossing gelegen terwyi Je lossing andera onder gewone omstandigheden in pi m 24 nnr geschiedt doch hiervoor beatonden geheel andere redenen Dan eeraten nacht na binnenkomst kon er nl niet gelost worden omdat de deklant uit vaten benzine beatondi welke voor het invallen van den avond niet uitgelost waren en by kunstlicht mag losiiog van benzine niet plaats hebben wegens brandgevaar Den tweeden dag ontstond er gesehil omtrent de lastige wijze waarop de lading gestuwd waa De lading bealond nl in boofdsatk uil eenige partgen ataenkolan en cokes voor verschillende handelaren bestemd en deze partyen waren met dekkleeden zoodanig afgescheiden dal de lossing zeer moeiiyk voortging en althans by nacht hoogst bezwtariyk waa waarom ook thans werd geweigerd gedurende den ntcbt door te werken Thans is echter tuaschen bet betrokken makelaarakantoor en de bootwerkera eene regeling getroffen waarby de laatstgenoemden toegetsgd hebben in ieder geval de boot na aankomst zonder ophouden uit Ie loaaen en dna ook om c i gedurende den nacbt te werden Verder werd overeMgekomen dat de bootwerkers voor partyti steenkolen of cokes die met klseden ttgedekt itn o tlionderlijk geloat moaUn mof dta boven hm gewoM loon betttld iillti worden Oiateren yn door de politie te Amsterdam drie jeugdige knapen aangebonden die Maandagavond door inklimming en binnenbraak diefstal hadden gepleegd in een openbare lagere school aan de Planciusatraat Zg hadden daar alles doorzocht en dooreen geworpen en als echte vakmannen den vloer bevuild Gisterenmiddag heeft de longen K in opleiding aan boord Van Galen te Hellevoetsluis zich van het leven beroofd door lich aan zgn riem op te hangen Langdurige pogingen om de levensgeesten op te wekken mochten niet baten K was s morgens gestraft met een dag provoost arrest Men meldt uil Amsterdam Kenigen tgd gel den werd melding gemaakt van een conflict uitgebroken tusschen de beatoren van de Ancient Order of Forestera en de Vereeniging vnn Ziekenfonds doctoren De geneeaheeren meenden namelgk dut de leden van den Order Ie welgesteld waren om te vallen onder de bepalingen der ziekenfondspractgk Kr werd toen een commissie benoemd bestaande uit zes leden voor de helft uit elk der veroenigingen amengesteld met den voorzitter van den geneesknndigen kring dr Jb van Genus als voorzitter M n is echter niet tol overeenstemming kunnen komen De bepalingen der welstandsgrena bleef hal airnikalblok Do doctoren verklaarden deze grens niet lager te kannen atellen dun f 1200 waartegenover do Korealers aanvoerden dat de Order voor zgne verschillende fondsen noodig beeft bet lidmaalachap van meer welgeslelden en men dezen dus niet tot bedanken wil dwingen De commissie is daarom zonder resnitaat uiteengogaan en de Vereeniging v tn Zieken fondsdoctoren beeft een aaiisehrgving gericht tot alle medici hier tor stede waurbg herinnerd word aan de bepalingen van den leiddraad voor ziekeiifond en welke do Geneeskundige Kring in de Maatscliappy vaslaleldon Hel gevolg hiervan zal zin I dal de Ancient Order van geneeskundige hulp zal blgven verstoken Hol Russische gezantschap te Londen overhandigde dezer dagen aan het Japansche gezantschap aldaar een cheque van 58 325 291 gulden en 70 centen die door de Russische rogeering waa overgezonden ter voldoening van dev erplegingskosten der Japansche krygsgevangenen gedurende den jongatcn oorlog Die 5B millioen krggen do effeclenbezittera eerlang te betalen als Rusland weer een nieuwe leening aan de markt brengt Sta dsnieu ws GOUDA 28 November 1907 fiy Kon besluit ia eervol ontalag verleend aan mr H M Schim van der Loeft als anditeur by de achnltersraden van de thans opgeheven schutterii alhier en van hel thans opgeheven 5e bataljon rustende achutlerg in Znid Holiand Naar wy vernamen hebben de brugwacbler aan do Kleiwogsbrng C van den Heuvel en de BluiskBecht J Havezaad ontslag aangevraagd wegens boegen leefiyd Zondag a a speelt Olympia IP een voelbalwedatrgd tegen Voorwaarts I te Schoonhoven Toor dooven eo hardlioorenden Er wordl op het oo fenblik een toeatelletje in den handel gebracht dat een ware nitkomst voor dooven en hardboorenden biykt te zyn Het kbmt nil DuiUchland waar hel Aksatik Apptrat wordt genoemd In I Hollandach ion men het een gehoorbril kunnen noemen Hot bealaat uit een kleinen telefoon en niterat fgn reageerendon microfoon witrtegen geaproken wordl Een klein droog balterpje daar tnsschenin geschakeld levert den benoodigden stroom Zelfa op een afstand warden door de microfoon gefluisterde woorden helder duidelgk door den telelooi overgebracbl Het lieele tpptrttt is vtn geringe afmetingen loodtt het gemakkelyk ia mede te nemen De heer Thoma te Scheveningen heeft d vertegenwoordiging voor Holland ARKTBEHIOHTK QoDdk 8 November 1907 GRANEN Ook heden kwam er in den and der graanmarkt weinig verandering Tarwe Zeeuwiche 9 75 a icat mindere o 9 15 i 9 50 Afwgkeode 8 9 W Polder 7 75 4 8 50 Rogge Z euw U 1 50 775 Mder 7 ao k 7S Mundrndache pn 70 kilo Gerit Winter Zomer a y i Mevalier 75 7 t5 Buitenl voergent per 70 kilo ƒ i Haver per hwtoliter 3 50 k 4 as Per 100 kilo 8 15 i 7875 Hennepiaad BuilenUndache per 50 Kilo 675 A 7 i5 Kantriciaaii 8 a 10 Karwij per 50 Kilo i Kooliaad f S per Hectoliter Erwten Kookervten 1 1 k f II 75 BuitenlantUche voererwten Kr 3a Kilo 7 5oi 775 Boonen bruine Ituonen 11 50 a 14 50 VVitte boonen ia 50 a 14 = Paarden boonen Duiven boonen ƒ 8 J5 a 8 75 Mali per loo Kilo Itonte Anierikoansche 7 70 A 7 0 i Kleine ronde 8 a ƒ 8 50 Veimarkt Melkvee goede aanvoer Handel en prijien eer goed Vette varkens redel a invoer handel matig aP 1 1 14 ct per hall K G Biggen voor Engeland weiiii aanvoer haniel roatlj 18 4 I9I ct per half K G Magere Biggen groot aanvoer han lel flauw 080 a 1 15 per weck Vette Schallen geene bcteekcnis Lammeren oede aanvoer handel traag 17 4 21 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijwol 48 4 ƒ 70 lïraskalveren reflet aanvoer hanrlel traag f 8 a 10 Fokkalveren 10 4 14 Kaas aangevoerd 7a partijen haoilel beter i kwal j6 4 18 de kwal aj 4 15 ZwaardiTC 28 a ƒ 1 NooriihoUansche Uotcr 1074 uklten van K Ü HainJe vlug GoelMter i 50 4 1 6 Weiboter 1 30 4 1 40 386 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Dondeidag 28 Nov No 11780 f 20U W 1 2824 I 1 X Prüzen van f 20 27 i 3720 7414 10179 12 200 16567 18790 90 29 42 10227 12477 75 192 15 329 3837 8041 84 129 0 16614 9 1075 4143 8241 10 i93 13 267 16864 19421 84 4262 8 9 10639 13329 82 19668 1741 92 8 576 61 13 589 169 52 19711 2346 5495 8719 77 13610 68 19845 2576 5 552 65 10797 13794 17341 51 36l5 5722 9338 11479 14 275 17668 2 1169 2980 6298 9498 1195Ü 14519 17892 90 3037 6391 9840 12105 14724 17953 2Ü358 3196 6490 9979 27 15481 18427 20401 3609 6567 10081 53 16041 18565 20510 38 84 10106 06 16274 18727 2n9 20 I= OSa7ÖK IJETvr St Nicolaas PDutpakkcttcn Ondergotcekende brengt let algemeene kennis dat evenals hy vorige gelegenheden ook thans hg hel aanstaande St Nicolaasfeest da vergunning om meerdere pakketten aan hetzelfde adres van slechts ééne adreakaarl te doen vergezeld gaan voor den tgd van 2 tot en met 7 December wordt ingetrokken en dal derhalve gedurende dat tgdvak bg elk ter verzending aangeboden pakket een adreakaarl moet worden gevoegd Ter verzekering van eene goede overkomst der pakketten wordt aanbevolen Ie Zorg te dragen voor eene doolmallge en atevige verpakking van de te verzenden voorwerpen in dier voege dat deze op afdoende wyzo tegen breken of beschadiging gevrgwaard zgn 2e Zoo mogelgk de adressen op den omslag van de pakketten te echryven of waar opplakking of aanhechting van een adres onvermydelgk is dat zóó Ie bevestigen dat voor het verloren gaan diarvan tgdens het vervoer geen vrees behoeft te bestaan 3e In de iiakkelten zelf nog een tweede los adres te sluiten De Directeur v h Paal en Telegraafknntoor M C HENNEQUIN Ooadt 28 November li 07 bëïïësTak êottbedam L K H K PoRTUoii Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 RDBL4HD Iwaog Dombr Obli gttlea 96 Azi Japan Obligalien 1899 4 77 44 CoLUMBU Geconaolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis IV 24 101 97 100 99 100 lOOv 4 4 4 4 9 j Pta4k Nederl lyp k Ptn4 briefbank 4 9 Ptndb Ned Scheeps Hypb 4 101 Uewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Batnafache Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypntheckbrielbank 41 99 Pandb Holland sehe Hypb 99 3d Schtfpvaart Maaltrhayfljfii Pand Holland Gttlf Slv Mg Ptndb Nationale Hynb 3 9 8 Pandb G Hypotheetbank teArasterdam 4 100 PremitleeHiniftn bKi oii Loten Stad Antwerpen 1887 2 Oa l D Vfrtfn My tot Expl Latn vtnMeerdervoort 1902 89i i 3poortMgï Hingev iTiLiB Oblig ZaidItaiiaanachpSpw IMg A 367 Ontvangen de NOUVKAIITÈS in Wiiileriiiaiilels CO STUMKS TAILLEURS JAPONSTOK KKN BUIUSKX I ELTKItlIRV en tegen 1e moest concnrroerende prgzcn JUffi £ ï VERSDlIEIUENilKlfl H i t delaehemeiit vnn hel 3e ri g bnz iien onder bevel vun den In lull i li sel de Schepper i Ifisleren nit Rnllerr um iilwnur l lul handhaving der orde gesiulioniioerd wa in z j g ri i oei Ie s llraveninige ie lllkfl ekËeid De lriie i we l door de kapel van liet korps j iii het Hiill Spoorstatinn ingebuatd en onder vrooiyke moelek naar do koZ TUo begeli ld Uit Jeruzalem wordl aan de KreisinnigeZeil gemeld Jul daar groote duurle heeisehl Du armen verkeeien daariloor in een ze Tongunstig positie Otimiddetiyke geldelgkehulp is noodig evenals spoedige Z mding vanlevensmiddelen D nieuwe stuiver valt zoo scbryfl men uit ZeewHchVlaanilereii aan l Nieuw s ii div streken nog in hot geheel niet in den smaak Men ziel het nieuwe geld 4tnk et bgna niet en daarentagen Belgische nikkels van 10 cenlimen hy duizenden Du Heigen willen van ons nieuwe geldstuk ni t weten hel is aieoht geld zegg n zy want or ia geen gaatje in Nu om de Delgen te gerieven was t dan ook niet te doen Integendee juist oni de Belgische nikkels over de grens terug te dry ven Maar op het Belgische geld zit voor hen die t invoeren 5 pCl winal j en daarom wordl de teganzin voor de Holland sche aloivera er in gehouden Burgerlijk Staod GEBOREN 26 Nov Maria lornolia Pelronella ouders E 1 van Willigen en H Noorlander Martinus Johannes Petrus ouders M 1 P Thenaaon en M J K Tbesingb 27 Elisabeth oudora N Melkert en A W Simmers Hachiel Dirk ouders D 1 Uloiiberg en A M Torken GEHUWD 27 Nov H Versloot en A A Dielemana A Vampier en H Genrls O Vergeer en J Nienwenhnizeu li P Brouwers en M t ompeer T de Hrnyn en T C Krnyaheer H H van We Men en T Verkerk J Nienwveld en E Woerlee RaeuirDk GEBOREN Arie oudora P van Wcnaveen on A den Hondyker Arie ondera D van Dgk en J Stontbart Anlhonins ondera H Kianeu en K Moodgk Pialje ondera D Klerk en A Verwey OVERLEDEN L J van Rcssem 26 j W Plak 40 i J Baa 44 j GEHUWD W do Byk en C de Key er 1 Heden overlegd 1 Vader Behuwd Groot1 vader den Heer onze geliefde 1 en Overgroot 1 1 ARIE VAN DER STEEN 1 1 in den ouderdom van bgna 83 jaren 1 1 Uit 1 A F aller VAN naam 1 DER STEKN 1 1 Oooda 28 Nov 07 ZU miimmm bestaat niet meer bg gebruik van de nienwate MkHêUk Telef on D H I Prgs f 25 Voor H H Oorartsen alsook Zwaarhoorigen enz te spreken a s Vrgdag 29 NoveBber 1907 van 11 2 uur te Gouda in de Nieuwe Melksalon H THOMS Scheveningen vëTeëiigins ARMRNZOHG Afdecling linOHHENHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deie inrichting stolt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishoudeigke voorworpen wttktf ook zoo veel noodig te repareeren en boofdzakeiyk aan iningegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de iinHlrtln Vereeniging dr tmimrg t 4 PAIN IXI ILLCIl EN VERKOUOHtOEN TEOEN RHEUMATICK Rum 3S jAAt nooa nuuochn JICHT CH tHIUMtTICKLtmCns M T succts otnnuwT VcRKaiictata m FLnsi N Mi50di nclsl VS LU Ml HJl kpoTHUon m DMentiN fr Ad RICHTERi C RonEMAM Te Goilu by C LUGKli ApolbekO Harkt en hg WOLKK i Uo Westhavon 199 Dronkenschap bestaat niet meer Eoti monetor van hal laerkwaardlg ota poe der wordt irt aui toogoloudsu Ann ina gtrxn aonUn ta Soflf Thf MM Uinr Akiiiil Hür H alir o in htt tmdul titndir A hit noodit M Jat de dronkaard er iets pan aj weel Iln COXA l OKttftlt bezit do wonderbare uigenschap om tegenzin lot het drinken van sterken drank bier wgii absint enz bij don dronkaard op Ie wekken Het COZd l OKÊHilt werkt zoo onopgemerkt en zeker dat do echigenoole do zuater of do dochter van don verslaafdu het hen toe kan dienen zonder zjn medeweten rn zonder dat hot noodig ia dat de palliint ooit behoeft te weten waaraan by zyne redding te danken hoeft ƒƒ tOXA l OK K heeft het hnisoIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizel Ion personen van cbnarato en oneer gered en doz f periioiiüii tot h Vi nsiu ligo en nuttige leden der raanlscbappg harschapen hel beeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en hut leven van talloozon met menig jaar verlengd Het Inslituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordl zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en en monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onsrhadeigk te yn orreapbndcnlie In alle talen der wereld Het echte l oat poeder ia verkrygbaar in alle apotheken en In het volgend denflt te Gouda WOLfl H Co Onze dep i houder reiken het utleaten boak gratis uit aan hen dl er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Oin di ze te bekomen wendt IJ direct naar Londen Wacht U voor i ama ikBels Het Cozn Poeder is het eei middel legen dronkenschap mjl tfdoeod Hm Ixala iacha4al rkala M fe maklutykflU po tanOdial voor HccfM U vooral damti en KlodtradMttawcrk la d Apprcluur tan C M Mailar k Ga i rna Baalli Ur H Mtolattafoa 4ll op naam n fabrltkfnwric VlftfrIIU ly H r M stl rih iMM flr MlMlWMi