Goudsche Courant, zaterdag 30 november 1907

IVmrd Krah Rtsck Sctinen m Uiii rnnasiazijH KLblWKCi E 30 tegenover de Kleiwegsteeg UNTVANUKX all sourlen llferea Dimes1 Kimlrr Wiiiler lriik li SCHüOLLAAHZEN OVKRSOHOKNEX enz tnz Aanbevelend C SMITS Aüe repu atiöD eo aaaRemeten werk Zonuw en laa fUJ4lcr $ wordt dit orertuitpng ala een werkelgke hul iu den DOod bet boek unbefoteD Na oniTftftgst tui adres per briefkurtTkordt d t boekje fraoco per poflt toe eumdeD dour Bf OKFOFI HookhHn athornmrt o 10501 Zaterdag 30 INoveinber 1907 4As e Jaai fi aiig mmm cohaot iMeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken 1elela i H M A l V K II T E N T I E N worden gejjhnt Ht van 1 5 i ogel i n 50 Centen iodere rpjfel moer 10 C nten Jnnite letters worden lierekend naar plaatüniimte Inzending van Ailvertenliën tot 1 lair Iin iu i I fth TÜtlM X St Ue Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 86 franco per IKWt 1 70 Ateonderlijke Nommers V IJ F C Ë N T E N Am w A A R B O R G Onnavolgbaar ign thans door nieuw gevonden toepasiinftn onze ta itorer gtBckUéerde crtretUm i elmtmre Bo0tu rl Zjj geven kracht en diepte die namakers niotkniiMi bereiken Hen overtnige zich geen imitatie voor de cAle te ontvangen i Gelll Prijscoorant met een aantal ongevraagde getnigachrilten gralu op uvrasg Boxtel B BOOA KRIH Jb Oo Agent voor KICDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien odallea t beiichtigen ifin BEHICIT VAir INZET der Stoom Wasclien Strijk mriclitiiig UOZÉ KBOOK te Goada Perc 1 De WAHSCHKRU met MACHISK RIKiCN en TKRKKINKN aan dea Katten ling y m I Perc i Hat HKKKKNHIHS naait bet rc rige parceel ge Itftii f 14600 V rkaaftai it warden aangeuomen trgeu genot Tan 10 g der rürboogaoni ten kantore van den ondergeteekenden notaris te Qoida V atalag ui plaati hebben HAANDAU i DKCKMBRÉ IHO r n II nnr ia het httal UR ZALM aldaar N K CAMRIKR VAN NüOïKN Nota Openbare Verkooping té JOIJDA op MAANDAU 10 DKCKMBKK 1 HI7 uiorgeni li aren in het KoIHehiiis Hkt HtiAitB M aan den Kleiweg te londa ten overataan van dan te Htasirecht gevestigdeu Notaris J UKMN van No 1 Ken goed onderbonden van vele gemakken vooriian Woonhuis mat attondariyken opgang hebbend HUVËNHUIH KRVE en TUIN en een OANÖ daarnaait aan den FInwnelen Singel Ie Jonda WÜk R No i ti il rn Wita groot 1 are 7 otntiareo Verhoord tot 1 Mei 1 WH voor I 44 par jaar Na 3 Ken goed onderbonden van vela geaakken voorzien woon HUIS met alionderlijken opgang hebbend B VK NHl 18 aan de Tartmarkt te Uonda wyk H Noi 122 an ri2a groot 5 centlaren Hat llenedenhoii i verhuurd voor 1144 par jaar Het Bovenhnii i niet verhuurd No Ken BOOMKWKfikKKIJ liggende in de tweede Kade achter de Karnemelkiloot te Uouda belendende de Htaata poorweg Sectie A No 117 en 117H groot 52 aren en No 4 Ken perceel Hakhout en H aier liggende nabij perceel 3 belendende de tramweg jondaSchoonhoven Ie iouda Sectie A No 1342 1848 en 1844 groot 54 aren 70 centiaren Hetalingen der koojipennlogen IK lanuari 190H Ta buaichtigtn drie werkdagen vói ir den verkoop van lU 12 on 2 4 uren en op dien dag van 11 nren Nadere inliohtingi n geeft NotariaKOKMAN voornoemd miSBEFOTTANTIEE llfN war II Te i flit i t HKIIK tf Irlïm UIT HKT MiQtXlJN TAN M lUVENSWAAY Mm OORINCHEM 1 THBKKN wunieti afgelrrerd iit Teriegalde pakjea van e itivf tl em fuif en etn Néd on met rermeiding van Nommer ei IPrjji Toonieu van nerenitaau lUark Tolgeni de Wet gadepo Fneerd Zioh tot da uttvuu a a i e Mrde orden aanbev end J G BIJL T otn wii i BRKKBAART ht Ooo4 Dnk Tas k BKINKM AN Z Viniim San j uiiio iiiin in Vacuo Mün dücliter bad werk dat voor linar t iViM wai xy zou dsarm zekerIe gronde gegaan iljii daarvoor hiiald ik haar thom Zg wa o zoo zwak geworden ieen eetlust slecht slap n hartkloppingen altgd moe en InsïelooR Ikwerd er hopeloos onder want de inedicunen die zg kreeg hielpen haar niets Ten einde raad ben ik met de Sangoinose begonnen maar wat een prachtige uitkomst Kerst at zy niets nu eet i j heerlgk Knrit zag zg bleek als was nu heeltzil roode lippen en taudvleeach ook slaapt z goed en wordt verkwikt wakker in een woord de Saoguinose beett baar heerlijk en aldoende geholpen Wg zgo Uzeer dankbaar voor dit prachtige middel en IT moogt van dit scbrjjven gerustgebruik maken Pretoriusuraat Hl Den Haag Mej WKU STER8 12 fl I 15 Prgi per Hacoo I 1 50 li II t H lel WACHT II VOOR NAMAAK Hebt lig reed kennis met deu VlUiKNIIONIG gemaakt het beata middel leger den Hoest Te UouJa bg WOi KK i Co Westhaven Winkels Het Wapen van Asten W A A R B O R G Herhaalde ronlen is het in den laatstcn tgd voorgekomen dat firma s die voor belangrgke bedragen aan bons in omloop hadden failleerden waardoor de houders van die bons die dikwgis lang gespaard hadden om bet een ol ander cadeau of een zekere som gelds te kunnen krggen tenslotte met waardelooze papierljes bleven zitten Het laat zich begrijpen dat men v ooral wanneer zooiels meermalen voorvilt allicht geneigd is de bons die solide firma s uilgeven óók te gaan wantrouwen Want wie vandaag als uiterst solide bekend slaat kan morgen failleeren nietwaar 1 On ome klanten nu de grootst mogel ke zekerheid te geven om ben te waarborgen flat onxe bon altljil hunne volle waarde zullen bigven behouden heeti de VIgemeene Vergadering van aandeelhouders onzer Maatschappg onderstaand besluit goedgekeurd EXTRACT Uoor alle gezameljjke houders van aandeelon iu de bovengenoemde naamlooze vennootschap totaal vertegenwoordigende alle der uitgegeven aandeelen zgnde M stuks elk ad I lOÖÜ ieder aan toonder op heden den 22 November 1900 zeven des voormiddags te 10 uur rechlskracbtig vergaderd in een buitengewone algemeene vergadering ten lianlore van do Naamlooze Vennootschap i s op voorstel van den directeur met algemeene stemmen besloten dat de navolgende aan de maalschappg in vollen en onbezwaarden eigendom toebebooreode onroerende goederen panden nimmer bezwaard zullen worden eo als tastbare zekerheid voor de houders van bons welke in de winkels worden afgegeven zullen zgn en bigven gereserveerd Hierdoor snllen de bouders dier boon te allen tijde de ziobtbare bewUiea voor iich bebben van de soUdltelt der maatBohappiJ en lallen aanspraken der bonhoudera steeds tot bun volle waardelUn gegarandeerd De aldus geroserveerdo Panden zgn 1 Hoofdkantoor Oedempte Binnenrotte No 36 en Tweede Lom J bardstraat No 31 kadastraal bekend in Sectie K No 21K2 groot Aren 74 Ontiaren geschatte waarde f 25 000 2 Winkolhnis Uosestraat No 1 kadastraal bekend in Sectie j No 994 groot 1 Are 7 Cenlinren geschatte larde t 17 000 3 Winkelhuls Uoudjcbergweg No 105 kadastraal bekend in Sectie R No 2548 groot 1 Are 1 Centiare geschatte waarde i 14 0OO alle te Rollerdam i i Totaal f 56 0007 Voor Extract M CIKSELEH be Directeur w g M lESBLKH WESSANEN LAAN Wormerveer UPUEKICHT irM KOSIIVKMJKK rABRIKHKW Voedert uw met de u ti r murwe X IT3iTiZi lDDECOEir BlNr nerk Wer en W V aitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Berfi IMiAomn ParIJt 1900 Heg Ooudtn MeAaillw iDTOTMTIffl in alle Couranten i Worden aang enomen door het Adverl iitli Bureau vaÉ AyttKINKNAN ZOON 1 UuileDlandscb Overzicht Ken van de moeilijkste vraagstukken die de Engeleche regeering op te lossen heeft ia dat van de draokvergonningen Tot drie jaar geleden konden de vergunningen telkens slechts voor een jaar gegeven ingetrokken worden hetig omdat de houder aanstoot bad gegeven hetzij omdat de bevoegd overheid het aantal drankgelegenheden in haar gebied verminderen wilde zonder dat er schadevergoeding werd gegeven In 1904 heeft de vorige regeering met behulp mn haar meerderheid dat veranderd De vergunning kan nog altijd ingetrokken worden maar er moot schadevergoeding betaald worden een billgke schadevergoeding zeiden de unionisten een onrechtvaardig hooge de liberalen De drankbestrgding beweren ze verder is er door aan banden gelegd Tenminste moest er voor de vergunningen een termijn bepaald worden Dit kwam Dinsdag een afvaardiging uit da vrije kerken bg eenige ministers bejileiten Toen zy weg was verscheen een andere afvaardiging vertegenwoordigende 2870 Booiuti iten die hun bestaan bedreigd achten door het wetsontwerp dat de regeering tegen het volgende jaar aangekondigd heeft Vervolgens verscheen een afvaardiging van menwhen die geleidelijk betrokken ijn in bierbrouwerijen welke in Engeland op groote schaal drankgelegenheden bezitten Aan ai die mannen beloofde minisier Asquith dat bun rechtmatige weoechen en belangen overwogen en geëerbiedigd zouden worden Oisteren ia te Brussel het beroep behandeld tegen het rechterlijk besluit waarbij de openlijke verkooping van de kostbaarheden uit de nalatenschap van koningin Haria Henriette tot voldoening van de vorderingen van de schnideischers van hare dochter prinses Lonise drie weken is uitgesteld De twee procureurs die de Bckuldoischera vertegenwoordigen beweerden dat de voorzitter Dnquesne zjjne bevoegdheid te bliten was gegaan toen bjj het uitstel verleende Zjj verlangden daarom intrekking van dat uitstel en onmiddellgkeo verkoop Uit naam van de prinses voerde haar vertegenwoordiger daartegen aan De tegenpartij beweert dat de schulden van de prinses het schandaal veroorzaakt hebben niet da ongeduldige schnideischers Het tegendeel ia waar aangezien de piinses maar voor 200 000 frs van de geeischte 1 100 000 frs verantwoordelijk is Het huwelijkscontract verplicht prlna Philips van Kobnrg voor alle FtVlLLETOX HIT TWEBGBYBGHf Baman naar het Rusalscb 26 Hen moet zich lebanieo om in uw slaapkamer te kijken overal ligt goed op den vloer allerlei dingen hangen en staan in het rond De man moet ran dat alles nieta zien ea de vrouw moet rein voor hem zijn ais aen engel Ik sta lederen morgen op all het paa dag wordt en wasch mjjn gezicht met kond water opdat mijn Nikodim Alexaidrawltch niet bemerkt dat Ik slaperig ben Dat fijn bagatellan snikte Nadjeabda Foodorewna AIb ik nog maar gelnkkig wuj naar ik beo ongelnkkig Ja ia ge zjjt heel ongelukkig zgchtte Uüia Konatantinowna die alechta met moeite hare tnoan bedwingen En in da toekomt waohf RrerMhrikkeljjk leed eon aoBzaaa ondardam daktan en dan de verwtwoordisc op den vreeialljken dag dea oardeali YerwsbrikkeUk TarM hrikkel8k I Ni biedt het noodlot Miva n de hand en ge toot dia is oBventaad tang Laat n tronwen HM wtl octltk troBwm behoeften van zijne gemalin rorg te dragen Erfenissen zgn uitdrnkkeiük van de gemeenschap van goederen nitgeslotoa De curator Feistmantel had die bepaling moeten kennen en op grond daarvan den prins moeten aan spreken in pliats van haar met de helft van de schulden te belasten die zg gemaakt heeft om aan het Ooslenrjikache hof biJ het jubileum van koningin Victoria en bjj bet duizendjarige feest te Pest aan de zydt van haren gemaal hi hoorlgk voor dun ddg to komen De procureur las vervolgens een opzienbarende verklaring vau prinses Louise Toor De prinses schuift daarin de verantwoordelijkheid op Keistmantel on hare schnideischers H j vroeg verder om indien de verkooping door mocht gaan den eersten dag de kostbaarheden ten minste niet te veilen aangezien de prinses aan de Brusselsehe beurs effecton kan Ie gelde maken om hare schnideischers te bevredigen Il de gevangenis Ie Novi Lignre hebben twee van de gevaarlgkste misdadigers de deuren hunner cellou weten open te breken Zg overvielen en wondden reen wachter buvrijdden zeven andere gevopgenen maakten zich meester van een aantal wapens en ontvloden Politie karabiniere en soldaten zgn ijlings op vervolging uilgezonden tot dusver ia achter nog geen spoor van de vluchtelingen ontdekt De Temps heeft voorzien dal aan Frankrijk zou worden verweten de gevechten hg Oodja te hebben uitgelokt door het zenden van verkenningsiroepen in het omgelegen gebied en daardoor de Beni Snassen te hebben geprikkeld Het blad verdedigt bjj voorbaat de regeering en den commandant der Fransche troepen te Oudja generaal liyautey tegen dit verwijl Het zet uiteen dat dadelijk na de bezetting van Oodja reeds door den commandant werd gemeld aan den minister dat alle kaids uit den omtrek gekomen waren om hem te bezoeken behalve die der Beni Snasaen De onderwerping van dien stam was van den aanvang af onzeker aarzelend En in het begin van October overvielen de Beni Snassen een verkenningspatrouille waarbjj twee Fransche soldaten werden g dood Dit was voor luitenant kolonel Heurfs de aanleiding om krachtig tegen hen op te treden ziJ vroegen toen den Aman en oeloolden 5000 francs boete te zullen betalen Maar zij deden het niet Op den vastgestelden datum werd geen boete afgedragen Ja dat moest wel zei Nadjesbda Feodorowna maar het is onmogelQk Waarom dac toch F Onmogelijk I O ais ge eens wiatl Nadjethda Feodorowna wilde van Kirilin vertellen en hoe zij den vorigen avond op de landingsplaats den jongen Atchmianow ontmoet had en haar de dwaze gedachte in het hoofd kwam hare schuld te delgen en ijj toen zjl s avonds laat naar buis terugkeerde zich onherroepelijk gevallen gevoelde Zy wist zelve niet hoe het gekomen was en nu had zg voor Maria Konatantinowna willen zweren dat zjj de schuld stellig zou afdoen doch snikken en schaamte beletten haar te spreken Ik ga heen leide ijj Iwan Andreitch moge hier blijven ik vertrok Waarheen Naar Busland Waarvan wilt ge daar leven f Ge bezit nieta Ik zal vertaalwerk lien te krijgen of richt een klaine bibliotheek op Phantueer niet lieve Voor een biblloIbeek heeft men geld noodig No verlaat ik u Bond o maar bedaard overleg de zaak eens en kom morgen rroolljk bg mij Dat zal heerlgk zjjnl Nn vaarwel oijn engal Laat nij n kassen Maria KonttabtlMwaa kute Nadjeilila 7ao4arewB op bat Hot was oor Frankrijk onmogelijk dit te laten voorbijgaan Het prestige zou er ouder Igden zoo de Franachen niet optraden de Beniijnassen zouden dit hebben opgevat als gebrek aan moed of als oen bewg van onmacht Daarom kreeg kolonel Felineau het bevel de Beni Snassen aan hun belofte te herinneren Htj werd met geweervuur ontvangen en moest zich verdedigen Dit is de voomeschiedenis van hal gevecht van Zondag 24 November Hut is meikwaardig Ie vernemen hoo het mogelijk gemaakt werd Ih I adre van hnlde aan den Tkani door de Bnssische Doema met algemeene Memmen te doen aannemen na de hevige opposiil die van recht en links gevoerd i Eerst werd gesti ind over het voorstel der rechlerzgde om in het adres dnidolgk te doen uilkoinen dat de eutocratie van den l nar gehandhaafd is en blijven zal Dit voorstel werd mei 2U togen 146 stemmen verworpi n Toen verklaarden Miljoekot namens de Kadetten en een and re spreker namejii de gematigde rechlerzgde zich bij d n tekst van hel adres aan te sluiten Alle andere wytigingsvoorslolen werden verworpen Het adrei werd vervolgens nogmaals gelezen waarna tot stemming werdo ergegaan Dn boeMB deputatie wier voorstel om te doen uilkomen dat de kieswet van 16 Juni onwettig is niet in behandeling word genomen verliet de zaal Het Polenkolo dat een voorstel had gedaan om de autonomie der afzonderlgke landen Ie erkennen eveneens Oe uitorsie rechterzijde onthield zich van itemming of begaf zich naar de couloirs eo de socialisten doden hetzelfde Slechts de voorstanders bleven over enzoo kon eenstemmigheid worden verkregen De mededeeling van den voorzitter dat hetadres eenstemmig was aangenomen werdmet donderende toejuichingen ontvangen Staande zongen de leden het volkslied Bojé Krani Tsara Toen werd de zitting gesloten Officieel wordt uit ParQs bericht dut de Franschen na versterkingen te bobben ontvangen den aanval op de Marokiianen die de grens waren overgetrokken hervatten De Marokkanen werden teruggeworpen ea de aangevallen Fransche post werd ontzet De eerste aanval der lilarokkanen deid aan Fransche zijde tien man sneuvelen terwijl velen gewand werden Volgens nadere berichten werden in het voorhoofd bekroisie haar en ging zachtjes heen Het werd reeds donker en Olga maakte vnur aan in de keuken Nog steeds weenend ging Nadjesbda Feodorowna in hare slaapkamer en legde zich op haar bed Een hevige koorta deed haar rillen Liggend ontkleedde zjj zich en rolde zich daarna onder het dek als een bal ineen Zij had willen drinken doch er was niemand om baar iets te geven Ik zal het afdoen zeide zjj by zich zelve en in hare phaotasie kwam het haar voor alsof zy naast een zieke zat en zich zelve daarin herkende Ik doe het af het woi dwaoajte denken dat ik voor geld Ik vertrelJ en zend hem het geld uit Petersburg Kerst honderd dan weer honderd en nog eens honderd Laat in den nacht kwam Ljjewsky thuis Eerst honderd zei Nadjesbda Feodorowna tot hem dan weer honderd J moet kinlne nemen zeide hy terwyi hy in zich zelf peinsde Horgen is bet Woensdag do boot vertrekt en ik kan niet mede dat wil zeggen dat ik tot Zaterdag hier moet biyven Nadjeahda Feodorowna ging op de kniein in bel bed zitten en begon iets nit de Tronbadonr te zingen met hoog opgeheTOD hoofd an ooerhanganda arman gelaak ly gisteren geleverde gevocht biJ Hahelaasalii 11 tiraillonrs gidood kapitein Iioville gewond en loilenant Saint Hilaire gedood H t aantal Marokkanen bedroeg 6000 man Er z jn per spoor versterkingen geienden In antwoord op een vraag m de ÏKamer omtrent de schending van de Marokkaansche grens verklaarde generaal Picquart dal dit incident met den Sultan zal worden geregeld daar Krankrijk do banden gaheel en al vrd liecft Do benden kwamen alechU 6 K U over de grens Hll voegde daaraan toe dat hij aan generaal byauly tolographisch ov l had gezonden de Marokkaaosche benden link te tuchtigen De bozwllingstroep van Oodja zal lot ziJn beschikking worden gesteld Na een snelle en krachtdadige operatie zal de Fransche krijgsmacht zich weer terugtrekken op Algerjjnsch gebied Omtrent den toeitand te Casablanca verklaarde de minisier dat generaal Drudo In staat is eiken aanval het hoofd te bieden Zooals boven word gemeld gaf een gestelde vraag aanleiding tot de discusiie een verzoek van de socialisten om voor da vraag een interpellatie in de plaats te mogen stollen werd verworpen met 351 tegen 114 stemmen Je Polen voorstellen van do Pralsisoha regjiering zjjn in behandeling b don Landdag Maar iin gevolg hebben ijj reeds gehal dat da regeoring bj de indiening niet voorzag Naar bet Berliner Tagohlntt verneemt hebben de Polen in Posen besloten als antwoord op deze regeorings voorstellen oen groote boycot van alle Duitscbe grondbezitters in het gebied ten Oosten der Elba te organiseeren De Oost Ëlbischo jonkers hebben reeds Jaren geklaagd over gebrek aan werkkrachten bjj duizenden nemen zjj in den oogsttijd en in don zaaityd Poolschi Russische en Oaiiclsche arbeiders in diensl Zoo deze arbeiders er toe gebracht konnon worden hun diensten niet meer aan de OostUlbl sche grondbezitters te verhuren staan deze h ren voor een niet te beschrijven DoeiIjjkheid De bedoeling van de Poolscbe agitators schijnt nu te tjjn hun invloed aan te wanden om die arbelders BtdBrir van werk Ie voorzien en zoodoende den jaariyktcben trek naar het Oost ElbIsche gebied a te lelden De arbeiders zullen naar Thnringen Mecklenburg Hannover Beieren of Denemarken worden gezonden of In faun eigen woonplaatsen van werk worden voorzien En de bedoeling is niet alleen de Poolscbe zoowel een knaap als een dier biddende engelen die men als grafmonument bezigt Kom zei Lajewsky haaraanhoorende je hebt weer koorts Ik heb daareven toch niels gezegd i vroeg zy met een glimlach voor bet licht knipoOgend Neen niets Je moet morgen vroeg om den dokter storen Oa nu slapen Hy nam een kussen en ging naar de deur Nadat hy vast besloten bad te vertrekken en Nadjesbda Feodorowna achter te lalan begon hy raedeiyden met haar te krggen ea schuld Ie gevoelen In hare tegenwoordigheid Bpruk zijn geweten zooals in de tegenwoordigheid van een ziek of ood paard dat gedood zal worden Hy bleef aan de deor staan en zag om By een picnic was ik opgewonden en tel ik een grofheid Vergeef my Na deze woorden ging by naar zgn kabinet en legde zich neer doch hy kon niet spoedig in slaap komiD Toen Hamoylenko den volgenden morgen wegens dienstzaken in groot tenue na Nadjesbda Ftiodorowna s poh gevoeld en hare tong bekeken te hebben uit de slaapkamer kwam vroeg Lajewsky die aan den drempel stond vol onrnst Wel hoe ia het er mraf Wordt varvolgd