Goudsche Courant, zaterdag 30 november 1907

tas Bod 6 pCl Oblig Coltaar y Soenber Hangis KIdoel 55 Aand Pliai maccntlsche Handolsv 130 Boaalsche an OalicUcbe werkltaden maar o k de Koethesen en RoemeniSra in de beweging Ie betrekken Daardoor moet naar Utf Poolsche leiden mecnen de ondergang van den Ooal Klbiecben landboaw worden verooriaakt En het Tageblatt erkent dat zoo de PooUche leiders in atnat bl jken hnn plan nit te voeren dit zeker van ontzaglüke beteekefts zal bljken te zijn Maar ol de regeering en de conaervatleTen in den anddag zicb daardoor zol n laten waerhonden om nogmaals 400 millioen voor de bestrijding van het Poolspe element in Puaen toe te staan V lt is niet wniirscbijnlök Verspreide Berichten Fbaskuuk Terwijl le groote mogendifeden tot de tanden gewapend staan Is de toastand der tanden zeil niet onberispelijk zegt een geoeeskandlg blad In 1003 waren er In bet Franscbe leger 1U45 zieken met 18039 ziektedagen door ungesteldheden die mon had kannen voorkomen door tijdulgke verzorging Tan het gebit Dit beelt hel Icgcrbcstnur aanleiding gegeven ora Ie Val de Orftce voor de milTtaire artsen een cursus in landheelkunde in te stellen en te bepalen dat da tanden van lie manschappen eens in da drie maanden an een onderzoek znllen worden onderworilen Di iTsi Ui iai Maandag 16 Dacember dient de zaak Harden voor de 4e slralkamer van de rechtbank In het eerste Berltjnsche arrondissement Bii diE De vereoniging tot bescherming van den arbeid aan de haren te Antwerpen gistermiddag bijaengekbrnen om verscbillenda klachten vsn arbdiders te onderzoeken besliste dat In het vervolg de tyd dien de arbeiders des ocbtem s aoodlg hebben om hnn gereedschap i nar bel werk te brengen die gewoonlijk drie kwartier bedraagt betaald zal worden Heden zal do vereeuiging een besluit nemeh omtrent de verbooging der loonen Itusi iai In den ministerraad is gisteren bealoten een commissie te benoemen om de voorwaarden voor den bouw van oorlogschepeo rast Ie stellen Vooropgesteld moet worden dat de bqjiw op Russisebe werven met Kussiscb materiaal moet geschieden Op den Siberlacben spoorweg zijn 1000 waggons steenkolen spoorloos verdwenen De kolen schijnen aan particulieren te z ju veikocht hoewel de staat ze oor een hall millioen gekocht had I BINNENLAND STATEN GENEUAAL B K R S T Vergadering van B M A M B n Donderdag 28 November In de eerste pliati komt in behandeling het wetsontwerp tot goedkeuring van het traktaat met Uu tschlaud betrekkelijk de dubbele ongevalleiiverzekerlng in de wederzijdsche landen Het ontwerp w irdt na toelicbling goedgekeurd evenals die tot bescblkbanrstelliagvan gelden voor Mallne en UugrooUogswyzigingen Hij de Unvullingsbegrooting voorWaterstaat deelt minister Krans mee datde aankoop van l et bnia Lange Houtstraatvoor een aldeoling Handel van hel departement ran Lacdbouw builen verband staatmet hel groote pl tot huisvesting va deverschillende deparlementen In t Jregiuvan t volgend jaar zullen ovauatQ gedetailleerde mededeeliogen kann n wordengedaan Daarna wordt behandeld bet wetsohtwarp ten behoeve van l en sloomvnartverbindiiig tusscbeii N i derland Brazilië on Argentinië De beer 8lork Inaakle bezwaar tegen het z i protectionistisch karakter van deze voordracht Do heeren Kal iften en Ijaau verheugen lich daarentegenl in een steun van een nationale lijn Minister Veegeb verdedigt hel ontwerp Prorcclio wordt et beoogd Met tegenl ti stemmen wordt bet ontwerp aangenomen Vervolgens houdt do heer van der beltz zijn interpellatie over het blijvend gedeelte De minister v4n Oorlog verdedigt zich op de gronden jil in do Tweede Kamer genoemd De lieer van der 4 eltz vooropstellende de goede trouw waarmoe do minister gehandeld heeft stilt nu ook namens geeslvarwanlen als ii otie voor dat de Kamer zonder voiynit ta loepen op het beginsel omtronl bel bljivelid gedeelte in de gegeven omstandigheden zich zal neerleggen bü het door do Tweede Kamer uitgesproken oordeel In de aaDiauoaan motla Tjrdaman De minister van Oorlog rereenigt ziek geheel met de strekking dezer motie De heer Havelaar verklaart ook namens zijn vrienden ter ri chterzijde dat de motie kan noch mag worden geatennd omdat de Kersla Kamer niet is geroepen te baoordeelen welkt maatregelen genomen moeten worden om aan de gerezen moeilpheid een eind te maken Daarvoor blijlt de geheele verantwoordelijkheid aan de Rogeering Ondanks de verklaring zoowel van den heer v d t ellz als van den minister dal de motie volstrekt niet de R geeringsverantwoordelijkheid opheft blijft de heer Havelaar bij zijn verklaring waarop do minister zich ala ontslagen van zijn bololle om de zaak niet te praejndlcioeren volkomen vrü acht De heer Havelaar wenscht zich 1 ij zijn verklaring te bonden de minister bl ft verantwoordelijk Daar nu volgens den heer v d Keltz diens motie onnoodig was geworden trekt hy haar in De minister wil precies weten op welk standpunt hij geplaatst wordt Vrij of niet vrij Hg iicHtle zich van zyn belofte ontslagen De heer Kickers constateert dat de minister do Regoeringsbelofte niet beeft gebonden Ken belette laat spr zich niet afdwingen Hij de begrootiag zal hy de zaak in baar geheel beoordeelen De minister erkent dat hy zich vergi heeft maar te goeder trouw heeft by gehandeld Dat wordt erkend en nn acht hö zich vr j om de miliciens te ontslaan Ue beer t Hooft herinnert dat do ontslagaanvraag van hel ministerie gemotiveerd nas door de principieele uitspraak van de Kerste Kamer togen de afschaffing van het biyvend gedeelte Krkenl do Regeering die raotiveering h ie kon zj dan van het eergevoel der Kerste Kamer verwachten dat deze Kegeering van haar belofte om niet in te grgpen zou ontslaan zonder de toegezegde constitntioneele oplossing by een wetsontwerp f In plaats daarvan wordt de Kamer voor veel erger geplaatst voor de mede aansprakoiykheid n l voor het wegzenden van bel biyvend gedeelte Men wil de Kamer er in laten loepen 8pr stelt ten slotte een motie voor ora Ie verklaren dat het niet ivenschoiyk is thans te treden in een bespreking van het zg blijvend gedeelte en evenmin in een baoordeeling van de handelingen van den minister van Oorlog en dat de Kamer thans niet bevoegd in staat of geroepen Is maatregelen aan te geven ter afwending van de bestaande moeiiykheden waarover zij de beslissing en de volle verantwoordeiykheid aan den minister laat Met 27 teijen 18 stemmen wordt een motie van Nierop verworpen om het debat lot baorgen te verdagen doch op voorstel van den heer Pelinck wordt de vergadering voor een half uur geschorst nadat de heer van Weideren Rengers die gaarne gezien had dat de Regeering icb by de verklaring van den beer Havelaar had neergelegd geadviseerd bad een middel te zoeken om de Kegeering nil de impase te redden Na bero ening van de vergadering verklaart de minister dat hg genoegen neemt met de verklaring van den heer Havelaar daarby vor sookende niet in verdere besprokingun over andere moties te komen De beer t Hooft trekt nu zyn motie in oradot zy volkomen hetzelfde inhoudt als de verklaring van den heer Havelaar die naar de heer v d Hiesen constateert de meening van de geheele rechterzyde nitdrukt Hiermede loopt de Interpellatie at Do Kamer gaat uiteen tot 2i December V m K K U K U M B H Vergadering van Donderdag 2H November De minister van Jnstitie den heer Hugenholtz beantwoordende naar aanleiding van diens kritiek op den vice president van het Haagscha hof mr van Rappard die in een artikel in t Weekblad van het Recht zich over werkslakers had uitgelaten zei dal hy zich moest onthouden van een oordeel over pennovruchlen die een magistraat als privaat persoon de wereld inzendt De minister belooft te zullen onderzoeken waarom geen stralvenolging is ingesteld tegen d Ooitschers die op reis naar Rotterdam op de stations relletjes maken De minister proti sleert echter hg voorbaat tegen de beleedlgiug door den beer Hugenbollz hedenochtend bil repliek naar bet hoofd onzer justitie giislingord dal onze justitie wel anders zoo gehandeld hebben als t in plaats van Dnitsclien onderkruipers Hollandschen stakers had gegolden een protest dat de minister krachtig herbaalt tegenover den heer Helsdingen die zynerzyds beweert dat de justitie geen iekeboe zou hebben gespeeld als toen Hollandschen arme bliksem gegolden had De minister zegt den heer Tydeman toe diens wenken nopens uitbreiding van Rgke Ë olitietoezloht ernstig te znllan overwegen let ligt voorts ulst In da badoeling voor ririartoaticht ten apecialan dienst in ta atelleo Er znllen motorbooten in dienst worden gesteld te bemannen met speciaal voor dien dienst te bestemmen rgksreldwachters De organisatie van dien dienst is helaas vertraagd door het ontslag om gezondheidsred inen van den Kotterdamschen hoofdcommissarii van politie Behoud van het korps marechaussee als militair wapen wordt wenschelijk geacht doch de koUen behooren insschen de departementen van Oorlog en Jnstitie te worden verdeeld De beer de Ridder vraagt maatregelen tot beperking van bet euvel der woonwagens De heer Roodhuyzen bespreekt o a uitvoerig de Rgkswerkinrichtingen waarbg hy er o a op aandringt dat de verpleegden niet zooveel mogelgk doch uitsluitend naar het zedeiyk gehalte geschift zullen worden De heer Hugenbollz wenscht nog meer nitgebreid te zien de organisatie van het vakonderwgs in de gevangenissen Hg kritiseert de tegenwerking in deze en bepleit uitbreiding van bet geven van vakonderwgs ook tot herhalings misdadigers en p rsonen die korter dan 6 maanden in de gevangenis biyven Dit laatste kan de minisier niet toezeggen Kr moet een zekere gens ihn De heeren ter Laan en Ketelaar bepleiten lotsverbetering van ondorwyaors in gevangenissen De minister raadt aan af te wachten de in uitzicht zynde herziening van het gevangenisonderwys De heer de 8tuers licht zyn amendement toe strekkende om den post van f 25 000 uitgetrokken als eerste gedeelte van de som benoodigd voor het stichten en bonwen van een nienw rechtsgebouw Ie Utrecht Ie verminderen met ƒ jOOO Na uitvoerig debat neemt de minister den port terug Hierna komt in langdurige discussie de post van f 60 000 uilgetrokken als eerste gadeelte der slechtingskosten voor een bg zondere strafgevangenis voor mannen De heer van Wynbergen beslrgdi den ast beloogende dal deze geheele zaak onvoldoende is voorbereid Du minister zgnerzgds den bouw van de nieuwe byzoodere strafgevangenin verdedigende deelt mee dat het de bedoeling U haar te stichten te s iravenhage in de duinen naast de bestaande strafgevangenis De minister noemt het een ideale oplossing wat ligging betreft Door de nieuwe gevangenis zal aan vele onhoudbare toestanden in gevangenissen en andere plaatsen eenCeinde worden gemaakt De post in stemming gebraclit wordt goedgekeurd met 32 ti gen 26 stemmen Morgen 10 uur voortzetting Gemengde Berichten l e Nienweschana is gisternacht weder door uitsnyding van een vensterruit ingebroken nu by den restaurateur in het station Drie gulden werden gevonden en ontvreemd Een arbiider te Louteren op de Veluwe vond by het graven in zyn tuin uon kistje waarin ruim f 600 Hen weel niet hue dit daar gekomen is Men scbrytl nil Vlisslngen Hel plaatseiyk watersnood comitë alhier opgericht als een gevolg van den bekenden watervloed van 12 Maart 1906 heelt Woensdagmiddag ten raadhuize zyn slol rergadering gehouden onder presidium van den hoer jhr mr A A van Doorn van Koudekerke burgemeester Uil de reketing van den penningmeester bleek dat de totale inkomsten hebben bedragen f 70 406 16 en de uitgaven 70 383 47 zoodal er een batig slot is van f 22 69 welk bedrag geschonken wordt aan de vereoniging Hnlp in Nood De commissie werd ontbonden verklaard Het postkantoor te Amsterdam De commissie benoemd tot bel ontwerpen van voorstallen ter verbetering van het posten telegraatkantoor ggett in overweging het gebouw te vergroeien door aankoop van de belendende perceelen zynde het gebouw van Die Port von Cleve en bel aangrenzende beekhuis aan de Holsteeg Daar verbreeding van die steeg ook in het vooroitzlcht wordt gesteld zonden dus ook al die hnizen aan die zyde van de Holsteeg moeten worden aangekocht merkt t N V d D op onder toevoeging dat deze perceelen alle nog in partirnlier bezit zgn zoodat dit plan vooreerst nog wel niet voor vertvezeniyiting vatbaar zal wezen Het Die Port i ea Oleve het allereerst benoodigde perceel is ztlta nog niet onderhandeld Dat is vroeger wel gebeurd toen men stond voor den bonw ran bet bestaande f iostkantoor maar toen lyn de onderbandeIngen afgesprongen op de hooge eischen die gedaan werden Het daarnaast staande huia is laataleiyk in raiUag roor i 43 000 öpgahondan Uit een en ander blijkt dat da lom ran f 1 166 500 door de commiaaia roor de aitbreiding geraamd waarschyniyk wel met een paar flinke cijfera zal dienen rerhoogd te worden Met het plan om aan de de Rnjterkade achter het entaalstation een geboaw voor den po stpakketdienst te boowen zal t geaakkelgker gaan daar de H IJ S H haar medewerking daarvoor heeft toegezegd Dinsdag heeft een rreeselgk ngnongelnk plaats gehad te Whitehaven in Cumberland Omstreeks één uur s nam weerklank een hevige ontplofSog in galerg no 6 van Ca Williammiin gelegen op meer dan 4 K M afslands van de opening van de put Twaalf mgnwerkers bevonden zich op dat oogonblik in die put Onmiddellgk werden pogingen tot redding in het werk gesteld en twee nren later waren vgf zwaar gekwetsten boven gebracht Later werden nog de lyken van drie mgnwerkers gevonden op 20U M atstands van de plaats waar de ontploffing plaats had gehad De vier anderen heeft men nog niet knnnen vinden daar de rook het reddingswerk zeer bemoeilgktj men wanhoopt aan bunue redding De eigenaar van hot hnis to Borlgn waarin veel wapens en Rus sische revolntionnaire litteratnnr werden gevonden verklaart dat hy daarvan iflels wist De kamer die als bergplaats had gediend was door hem sinds eenige jaren verhuurd aan een zekeren Wnrschawski ezpeditour van de Vorw rts Deze verklaart echter sedert anderhalf jaar de kamer niet gebruikt la hebben en daarvoor ook geen huur te hebben betaald Uit Konstantinopel wordt gemeld dat het stoomschip Kaplan by Heraklea schipbreuk heeft geleden en dal van de 400 passagiers er IK zgn omgekomen De voorzitter van den Alg Ned Diamantbewerkersbond de her Henii Polak schrgft in bet Weekblad over den toestand in de industrie te Amsterdam hel volgende Zo als te voorzien was is de werkloosheid in de vorige week aanzieniyk toegenomen ook te Antwerpen en dat met een grooten sprong en zal hel deze week denkelgk nog wel erger zgn Uitzicht op spoedige verbetering is gering Het is my gebleken dat de banken hier ter slede thans doen wet zg knnnen daardoor wordt wol voorkomen dat het nog erger wordt kan het reeds is doch de toestand hoopvoller maken vermogen zy natuuriyk ook niet De Btalistiek der werkloosheid in bet Weakblad geelt uan dat er 2751 werkloozen zyn tegen 1969 in de vorige week een vermeerdering dus van pim 800 Men meldt uit Den Haag Een Scheveningsche vronw die nahy do halte Duinstraat van de in beweging zynde elecirische tram stapte kwam te vallen en werd door den aanhangwagen overreden De ongelukkige word een been afgereden en zy was zwaar aan het hoofd gewond In de dlchtbg gelegen Ziekenverpleging werd door dr Roest de eerste heelkundige liolp verleend De vrouw overleed echter kortea tyd na hare opneming in deze inrichting Uit Eindhoven meldt man Aan de sigarenfabriek der firma Jos Larraans en Co alhier ontriogen de sorteerdersmet bel personeel der pakkerg 13 cent peruur zy eischen nn 15 et Aangezien aandezen eisch door de firma niet wordt voldaan beeft de Nederl Bond van sigarenmakerstegen Zaterdag een staking van gemeldpersoneel aangekondigd waarvan kennisis gegeven aan bet gilde St FranclacusXaverua alhier De Manufactnrier verklapt het j tiende nieuwtje over de aaastaande hodnnmode Als het waar ia dal de mode weder klaine modellen zal gaan vnrkiezed is daarvan echter op het moment nog weinig te bespearen en ook In de a s zomercollecties is er ook nog niet veel van te zien De zomercollecties de modellen zoowel als de garneeringen bloemen losse tn bouqiietten dragen nog alle bet karakter van e groote volle boedenmode Zoo worden voor den zomer by voorkeur slechts groote ja zelfs zeer groote open rozen en groote dikke rozen bontons gebracht La France en Rose Nile zQn in frnaie pasteltinten als blauw reseda havanna zalm koraal lichttraise enz buitengewoon rgk vertegenwoordigd Monturen en ranken komen alleen in groote arrangementen voor en harmonieeren met de cloche enz modelleo De thans zoo modern geweest zynde oonrolvolusbloemen zyn thans al komen ie nog ruimschoots voor en al leenen ze lich ook zeer goed voor zomerhoedengarneering als passé te beachonwen Meer aftrek vinden d la allariti aitroartagen gebracht orahl daaCa Over het algemeen hearscht büxondar groote rturliefde voor bloemen In den strnisveerenverkoop zal als alles tJtlt bigtt voortgaan een volkomen stilstand weldra plaata hebben Door de ternauwernood te betalen hooge prgzen is er geen kooplust roor en ook de vraag naar aigrettes is 00 goed als dood Eergialarenavond ia de locomotief van den laatsten trein ran Uaastricht naar VenIo bg het binnengekomen op laatstgenoemd stasUon in aanraking gekomen met een andere locomotieg De locomotieven werden zwaar beschadigd Het overig materieel werd bgna niet beschadigd Een treittcondnctenr en oen postcondncteur kregen een onbeduidende kwetannr De dienst ondervond door dit ongeval geen rertraging B en W van Katwgk hebben de karakteristieke primitieve wgzerplaten van de bg de schilders zoo geliefde oude kerk doen vervangen door moderne met anno 1907 in de vier hoeken Dat heeft de verontwaardiging gewekt by de in Katwgk vertoevende schilders Wllly Slnyter Cb P Ornppé G Morganstarne Uantha mevrouw Taderoa Grocneveld F Tadema en Ch Mnnlhe die in de Katwyksche Courant daaraan onverholen lucht geven Zy spreken van vandalisme van de ergste soort van heiligschennis en dringen er op aan dat de nieuwe wyzerplaten weet zullen worden varwyderd en plaats maken voor de oude die by de oude kerk behooren Lauianne gaat een doelmatige regeling invoeren op het gebied der brievenbezorging Een kleine verbetering maar als menige andere op zich zelve onbetoekcnende zaak van groot belang voor het publiek Lausanne gaat a m alle tramwagens die langs hel hoofdposlkantoor of het station rydeo een brievenbus hangen waarin het publiek zyn brieven kan werpen Hen legt zelfs aan de boofdlgnon van het tramverkeer zgn brieven in een vastgemetselde bus uren lang dikwgis terwyi de trams elke vyt minuten voorbgscbieten in de richting van het station waar de posttrein te wachten staat De inrichting te Lausanne is zeer eenvoudig Alle trams die correspondeeren op postkantoor en station krggen voor en achter aan bet balkon een brievenbus Aan de halten heeft het publiek gelegenheid brieven in de bus te werpen Aan het postkantoor en aan het slatian staat een post beambte met een grooten beugelzak en leegt regelmatig te trambusseu en op vastgestelde tgden overeenkomstig de regeling van hel treinvervoer brengt hy de brieven naar de binnen lokalen waar sorleering en alstempeling voor de verzending geschieden De merikaansche billionair Rockefeller is te beklagen om zgn geld I Dagelgks neemt zyn vermogen toe en al zyn po ingen om het kwgt te raken mislukken trots millioenongiften en stichtingen Omdat hg dit zelf reeds lang inzag richtte hy een bureau van uitgaven op aan welks hoofd een bekend advokaat nit Brooklyn stond dit kantoor trachtte volgens welenschappelijke beginselen Rockefeller s inkomen klein te krggen Doch de poging leed schipbreuk hy werd voortdurend ryker Nn heeft de arme man een nieuw plan in uitvoering genomen Ëen oude schoolvriend van hem reverend Aked nit Liverpool is naar de Ver Staten ontboden met de opdracht langs praklischen weg het vermogen teg n aanwas ta beveiligen De geesteiyke heelt al 400 millioen weten nil te geven waarvan 71 millioea voor de hoogeschool te Chicago Rockefeller wil niet hebben dat zyn zoon dezelfde geldzorgen zal hebben als hy en beeft daarom 1200 millioen aan zQn nalatenschap onttrokken De gestolen Frans Hals Dinsdag werd voor de Antwerpsche Rechtbank een begin gemaakt met de zaak van den diefstal fi Juli 1905 bedreven in hel Hauritshnis alMer waar alt de omlgsting een doek aan an8 Hala toegeschreven weggenomen waa Uit een dagblad van Brussel vernam een Antwerpsch kapper Jozef H die ook koopman in oude en moderne schilderstukken is den 12n Jnli de toedracht der zaak Bemerkende dat by den Frans Hals gekocht had deed hy de noodige stappen om het childeratuk aan bat Uuaeum terug te be orgfn Intatsehea waa de politie op de hoogte gekomen De comalssaria deed eeehniaioeking by den eoiftenr en toea hy byna gedaan bad kwam H binnen en laide ran aiets te weten Later echter voor den onderioekarechter herriep hy deze verklaring an aide gezwegen te hebben om z n rronw üe er b itond Hy bekende dat hy het doek gekocht had van Pierre Lonla P kandelaar ia icbilderyea te Aatwarpen met M Tier tadar OBfatMkaate fortrtttaa die later herkomstig bleken te zyn van een diefstal bg M Bogaort te Middelburg Ook deze vier laatste doeken werden aan den eigenaar teruggegeven De onbekende met wien de bedienden van bet Manriishnis spraken werd door deze laatsten herkend in den peraoon van Gaston N een makelaar van Schaarbeek die iBet P in belrekking stond Verschillende getuigen werden gehoord en een rechter uit Den Haag kwam een mondeling verslag doen Als verdedigers treden op mr Wittemans voor Gaston N mr Lopaige voor Pierre Louis P en mr Roo t voor Jozef H De Bubst off van justitie De Schepper hield een lang requisitoir Toen H zich den Frans Hals aanschafte wist by dat deze van diefstal voortkwam Ten bewyze daarvan zgn nitvluchtsel Ik dacht dat het een schildery van Judith Leyster was Personen kwamen hier verklaren dat met de kennis die H van sdhilderyen bezit zulke vergissing tnsschen een Frans Hals en een Judith Leyster onmogeiyk is Heeft hg na ook wetens en willens de vier doeken te Middelburg bg M Bogaert gestolen verheeld y Mr De Schepper zi gt dat bel bewys voor de hand ligt Inderdaad de dieftt jI wjrd gepleegd in den nacht van 23 op 24 Juli 1905 en in den morgen van 24 Jnli was H volgens zgn eigen verklaring reeds in bezit der vier doeken waarop hg een voorschot van eenige duizenden francs had beloofd hetwelk echter nooit betaald werd Eindigende vroeg de subsi off de veroordeeling van de beschuldigden De verdediger van den eersten bekl begon zyn pleidooi met de f iniilieaangelegenhe den van zyn client aan da Rechtbank bloot te leggen De vader van Ga ston was iemand dio twaalf ambachtn uitoefende en dertien ongelnkk u had O a hield hg te Brussul een speelhuis waar bg in kennis kwam met P dien hy als croupier in dien t nam Later toen den baas alles tegensloeg hielp de gewezen gast hem alhoewel hun betrekkingen meer gedwongen w tren De vader kwam toen ook in aanraking met een Franschman bygenaarad Rat Rat die handel dreef in valsche schilderyen en nu den verklikker in deze zaak komt spelen De Franschman do vader en zyn zoon begaven zich naar Den Haag om schilderyen te verkoopen Maar zy kw iraen ongelegen Daarom gingen de zoon en de Franschman de museums der stad bezoeken De Franschman verlaat op zeker oogenblih haastig het Manritsbuis Gaston N knoopt dan eên gesprak aan met den zaalwachter en geeft dezen een fooi Is dat genoeg om N als mededader te beschooweu Toen hy het gesprek aanknoopte was de diefstal waarvan hy toen geen vermoeden had toch reeds bedreven De verdediger eiscbl de vryspraak van zyn client omdat er niets te zynen laste is Stadsnieuws GOUDA 29 November 190V De ministor van justitie heeft I aan n r D J van Heusde alhier op zgn verzoek mol ingang van 1 December 1907 eervol ontslag verleend uil zyn betrekking van plaatsvervangend lid der kamer van toezicht over de notarissen en candidaat nolariesen gevestigd te Rotterdam 2 benoemd met ingang van 1 December 1907 tot plaatsvervangend lid der kamer van toezicht over de notarissen en candidaatnotarissen gevestigd te Rotterdam mr J Klein kantonrechter alhier Slet BoDEaaavaa Bekend ia dat in den afgoloopen zomer te Utrecht een congres is gebonden In zake den nachtarbeid in het bakkersbedryt Resultaat dier besprekingen was dat het congres zich tot de Regcering gewend heeft met het verzoek dat door eene wel een einde aan dien ongewenscliten toestand worde gemaakt Naar aanleiding van dat congres hield voor enkele weken de Afdeeling Bodegraven van Patrimoninm eene openbare vergadering Spreker was de heer van de Graaf voorzitter van genoemd congres Genoemde vergadering besloot enkele ingezetenen uit te noodigen om te trachten die zaak plaatseiyk lol een goed einde te brengen Deze commissie beeft zicb geconstitueerd Zy beataat nil inwoners onzer gemeente van allerlei rang en stand Heden werd door de bakkersgezellen aan de buizen van alle Ingezetenen de volgende circulaire verspreid Aan de Ingezetenen van Bodegraven L S Arbeid Is een legen maar noodeloozo arbeid is een druk Vooral wanneer die arbeid dagalUks terugkeert Meer nog waaneer die in den nacht moet verricht wordenZulk een drnk rust op een aantal mannen en jongelingen ran oos rolk ook in onze aamaaot Tarwlfl wt ilapaa an aleawa r krachten rerzamelen roor ons dagelgksch werk moeten zg de nachtelgke nren wakende en werkende doorbrengen voor ons Moeten ze dat f Neen zult ge zeggan als we er ü op wgzen dat we net genoemde personen de bakkers bedoelen De nacht arbeid in het bakkersbedrgf is niet noodlakeiyk Hoe weinigen zouden er Wezen die er op gesteld zgn ora s morgens verach brood te eten De moesten toch znllen zeker ook om gezondheidsredenen het s morgens warm ontvangen brood wegleggen en bewaren voor de volgende maaltyden Waarom zouden dan do hakkers moeten voortgaan met in den nacht te bakken f Ze kunnen immers evengoed eenige nren later het brood aan de huizon bezorgen f t Is gewoonte geworden s morgens vroeg reeds den bakker aan do denr te zien gewoonte maar noodzaak is het niet Welnu moet dan met zulk een verkeerde gewoonte niet gebroken worden Zyn wy niet geroepen om sociale misstanden langs vredehovondcn weg op te ruimen ï De bakker verlangen zeer naar veiandoring Zg besloten in hunne vereoniging den nncblnrbeid af te schaffen en niet te beginnen met bakken vóór s morgens 5 uur maar zo villen niet eigeninachlig handelen daar ze nttuarlgk het publiek weiiechen te dienon Daarom besloot de Commissie zirli het lot der bakkers inzonderheid der bnkkersgezellen aan Ie trekken en een beroep te doen op de medewerking van allen die hnn medemensch zg hot dan ook door eenige opoffering de zoo noodige nachtrust gunnen Daartoe wordt onderstaand biljet aango boden met het beleefd verzoek Mal het Hoofd des gezin man of vronw daarop de nanmleckening plaatse Door die naamakening verklaart men er genoegen mcê te nemen dat ir in het vervolg vóór s morgens 10 uur geon versch brood aan de halzen zal worden bezorgd ol in den winkel te bekomen zal zgn en tevens dat men ook goen verscli brood zal ontvang iii van bakkers die mogelgk vóór 10 nor ran bultan zouden komen om dn ingezeten bakkors tegen te werken Bg algnmueiie initemining mot het plan znllen de bakkers dan vrgmoudigheiil hubb n om oen uenparlg besluit te nemen en hy de uitvoering lullen zu zich zeker nog meer begvereii om hunne klanten naar wenseb te bedienen De leden dor coramis sle zullen twee aan twee persoonlgk do geleekondo biljetten terughalen Hot is dn als t wiire een plebisit in hot klein Van den uitslag dor stemming zal natnurlgk afhangen ol de bakkers aan hun voornemen gevolg uilen geven Het resultaat dor bemoeiingen zal zoo spoedig mogeiyk worden medogedueld Het is tu hopun dat do zaak doorgang moge heb jen Misschien konnon andere gemeenten dan dit voorbeeld volgen Het zonde zeker voor do regcering een reden te neer zyn om in deze richting eene poging te wagen een sociale misstand op te heften Amsterdam 26 November 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad vandeCommissiebank te Amsterdam vermelden W j I de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Residentiebank 60pCt Aisam Thee Onderneming Singaparna Offerte Billiton My Tweede Rubriek f2000 5 pet Oblig Crediet en Handel 96 pCt tj 115 Offerie 190 pCt Offerte 70 pCl 56 90 90 5 98 T t 80 vereeniging Banda Aand Fransch Holl OlielabriekCalva Delft Snikerfahriok Tjoekir Arnhemsche Sloorosleephelline Mg 4 l Ct Oblig Idem Idem Gew aand Nijraeogscha Tramweg Ifaatachappij Aand Solosche Tramweg MiJ Bouwgrond Hg Gemeen scbappulgk Beiang Lelsche Bouwvoreeniging Rotlerdamsche Levensverz koring en Voorschotbank Nederl Glasverzekerlng Mg 4 p l Oblig van ileineenten 4 Vrye Wemeante B Wiostaand Cnltour Uy Kaliwoan goe Planlaran Opr aand Semarang Cboribon Stoomtram Hy aau 6 pCt Ink Oblig My lot verpleging van zenuwiyders en geesteszieken Offerte AANOKHODEN Aand Algemeene Kankvereeniging 10 pCl gestort Bod Gelders Credietvareeniging 168 pCt a Hertogenbosscbe Bank 60 Maata voor Grondbezit en groodcrediet Bod Nederl My ran Zekerbeidsatelling roor ambtenaren lhbeambten 75 Amslerdamscbe Scbeepsver ba ndbank 80 Laadboaw Haatschappy Ge BEÏÏRS VAN ROTTERDAM L K U K PoaToaai Oblig 3e Serie fr 050 3 59 96 77 Ohlig 3e Serie fr 2500 3 59 RuBi isn lwang Dombr Obligatien 4 44 AziK Japan Obllgatlen 1899 4 oLuiinu Geionaolidoerde Bni Schuld Rocepis 2 L 100 iV 9 IOI i7v 100 100 100 1 HflHillifti Bmkfn Aandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Uotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb 4 Pandb lltrccbtsche Hypb 4 Pandb Wostlandsi hc Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 4U9 P iiidb lo Algom UrnningorScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank i 99 I andb Nod Scheeps Hypb 4 101 Hewy on van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypothcekbriefbank 44 9 P indb Hollandseho Hypb as ffpvaart MatUiifJtappijf Pand llüllandÜullStv Mg Pandb Nationale Hypb H 98 c Pandb G Hypotheekbank t Amsterdam 4 00 I M bm aiK Loten Stad Antwemen 1887 2 Xp Tiirn My tot Bipl Laan rna Mnerdervoort 1902 91 SiHwrmgUttiingni iTn iK Oblig ZuidItnliaansshaSpw lMy A MV natas Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitcniian cl8 co si i Mi s taillki b8 japonstof FKN ULOIWEN PBILTHmi lE enz tegen do meest roncurrecronde prgzen rf s ffj Piwllkbeart bU ds Ramonitrantiolis Oareformesrde Oemeante alblar Zondag I December morgen 10 uur Prof Dr T ANNK0IKTKR lloogicernnr te Utrorht AüVi HTi Tiii ANKER W PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMaTIEK EN VERKOUDHEDEN Rum 3S j R Moa MHXioom JICMT CM RHEUMaTICKLUDCni MET succes GEamjIKT VceKRucBata w Fi£SSCHl ivt lMcti 7Sdi t f 3S njH H HpoTHEKtns w DaooisToi ir Aii RlCHTERi C noTTEiu AM Tc imia bg 0 LHGi K Apothek sr Markt en by WOLFF i Wostliaven 198 Zenuw en llaa rii ifc rordt ait overtniging ali mn werkeiyke in den nood het boak minbevoleD Na ontvaugat van adres pef briefkaartaiwl d t boekje Irandp per post toegezonden doiti BLOKPOBt aHlookhan p a ttmmmni