Goudsche Courant, zaterdag 30 november 1907

ARNEXZORG A de in HRUHKKNIIUIII ROZKNDAAL HOEK PARADIJS OOUUA So 10503 Maandag 3 December 1007 40s e Jaargang fiOüDSCHE mum iMieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TeMM tl Dt Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestilagen De pr J8 per drie maanden is 1 25 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN iniiisiitiÉ iiri III MM teleleaa o A D V E H T E N T I E N worden gepl atst van 1 5 regels a 50 Centen ialere r gel meer 10 Centen Gi oote letters worden l er k iid naar plaaturuimle Inzending van Advertentiën tot l mir ilct im m I Deie inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige halaboudeiyVe voorwerpen rf t iiob soo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingO goeden vour goedkoupii pryzen te verkuopen e daarop behaald Winst komt geheel ten geede aan de iieitlr ilfi Vereenlging 4f II eniiorii Dronkenschap bestaat niet meer Eoa mooiter van het merkwaardige Coia poeder wordt gratis toe te lODden Kan ingtgtvtn vorden xn Kofi Tku MM Liinr Abtint But Wattr o i n Ittl votdnél tonder dat het noodig it dat de dronkaard er iet ean a uieet lint VOX4 POEDKH bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wijii absint enz by den dronkaard op te wekken IIH COZé POJSOBU werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster ol de dochter van den verslaalde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit beboefi te weten waaraan hH z jnu redding te danken heeft Het jOXA I OKIïKU heelt bet huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizeolen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappQ herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en hat leven van talloozen met menig jaar verlengd Hel Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te zljo Correspondentie in alle talen der wereld Hat echte Ooza poeder is verkrygbaar In alle apotheken en la het volgend depdt te aouda WOLKF Co Onte dep thouders reiken het atlesten boek gratis nit aan hen dia er aanvraag voor daan maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt II direct naar Londen cbzAmsTim£ urraa Wacht U voor uamaaksels Het Cosa Poeder is het oenige aidoende middel tegen dronkenschap 1 nOBDKOOPBTB DK MBB8T FRACTISOHE DB HBEST VOLLËDIQE MOPEB LA U BM yn beslist die dat KIrma l lliS LAUIBS JOVUSAL met minstens drie gratis geknipte S patronen en een gekleuide plaat THttlLL UUIS iSilAKKH f met een gratis geknipt patroon é TUK BAXA IU Ol VUlhU HBX S fAsuioys f Kindermodes met vele gratis ge m knipte patronen VUAAOt Vw Boekhaiidetimi JPi o0 MHM ra AUei mr kiulel HoU m voegitet f I Un alle in deze bladen voorkomende modellen zyn UKKNIPTK PATSONKN I met Heil verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van I U 5U verkrygbaar bil MILLY SIMONS Dan Haag i Het Correspondentschap van ¥ Nf HO 0 t Ned Vereeniging Ier bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOUËNÜlJK DiRKzwiuKK Wachtelstraat No 234 alwaar ten allo tgda Verpleegsters fD Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar Dn loid Dnk TtB A BBlNKilANAZi 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar UIIIS IÜË EKS nacht II voor nmmaak Ziet naar bet CuHlréle meffet Dr v H MEL ROO S en HAHMENS en den naam P mOLEI AAR Co Weêtmmim Bekroond in October jl te BRUS8KL met de HoogsteUnderscheidiDg den UlltNM PUIK A T T E S T l andhaus Oberstein 22 October 07 Scheflan bei Berchtesgaden Bayern Hochgehirge Mgne Heeren Daar onze voorraad Prima Kindermeel van Uwe firma in Holland gekocht nu op is en mün dochtertje uitstekend gegroeid is verzoek ik U beleeld 3 pond per postpakket te zenden Hoogachtend w g Mevr A KLËINKMAN Hommericb Winkels UET WAPEN VA ASTEN Kennisgeving Zie PlJlli Behalve onze sedert een tiental jarim gerenommeerde HoHnM I efc Hétanfie k 4 cl per halfpondspakju met Bon tor waarde van ü l cl een bolerlje dat glansrijk ledore concurrentie heeft weerstaan en dan ook alle andere verpakte soorten v r overtreft en werkeiyk in alle opzichten Uoomboter kan vervangen stellen wy vanaf heden uitsluitend in onze eigen winkels Het Wapen vnu Anten verkrjlghaar 9 goedkoopere kwalUetleii die ook beter zyn dan alle verpakte soorten van de verschillende concurrenten belangrijk goedkooper en boeeniUen met Bon er by Viuleaii LEMJKW cl per hall ponds pakje met bon ter waarde van VViCl Qeurlg eo flja van maak Zöér goed en absoluut culver Onze boter Is nóóit ouder dan enkele dagen terwyl zg by anderen vooral de pakje meestal langer dan een maand in de winkels ligt waardoor t lekkere de smaak en de geur totaal verdwynt Boter iiioe nu eenmaal altyd verteh gebruikt worden V Neemt slcohls Ui proef en gij blijft er bij Wt 15 20 et perhnll ponds pakje met bon ter waarde van ï i cl Vorder vanaf heden verkrögbaar een Beclame kwaliteit uitgewogen i 4 cl per anderhalf pond mei heele bon Ier waarde van 10 et hetgeen dus uitkomt op fy cl per pond en do kwaliteit is beet voor t geld Uitsluitend verkrygbaar in onze bekende Eigen winkels mH Wapen van Asten W Êt Zichtbare waarborg voor bonders van onze bons ZES EiN VIJFTIG DUIZEND GULDEN in de onbeiwaarde panden Binnenrotte 30 Uoteetraat 1 Goudeehe HiJweg lOS te Bal erdrim eigendommen der Uaatschappy Zie onze speciale Waarborgadvertenlie van gisteren MAATSCHAPPIJ V h M ÜIESELER WlRkels HET WAPË VAN ASTEN ECHT met rood I0ttmr e ZiBt voorai op d JOberiahnstein f tiluenunotitwcTOMABitwjoatHtAiiiisTti Overal £££ iN23 erkrijgbaar Maatêehapp tot Exptottatte van dê VUtoHa Bnn Ktmfwr voor Jfeaertand BoampHM éO BoUerOam ADVERTMTIM in aUe Couianten worden aangenomen door het Ailverleotlc Burcau van A BHIMkNAN 4 200N OpeaTïare Verkooping te GOUDA op MAANDAG IC DECEMBKR 1907 s morgens ii aren in bel Kofflrbuis Het SciuiaBOKD aan den Kleiweg Ie l onda ten overslaan van den Ie Hiasirecht gevesligden Notaris J KOEMAN van No 1 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien Woonhuis met afzonderiykenl opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANÖ daarnaast aan den FInweelen Singel te Gouda wyk E Nos 6 11 en 661a groot 1 are 75 centiaren Verhuurd lot 1 Mei 190 voor f 440 per jaar No 2 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien WOOIIIIJIS mei afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wgk H Nos 122 en 122a groot 5H cenliareo Hel Itenedenbuis is verhuurd voor f 144 per jaar Het Bovenhuis is niet verhuurd No 3 Een BOOIHIWeEHEKIJ liggende in de tweede Kude achter de Karnemelksloot te Oouds belendende de Staatsspoorweg Sectie A Nos 1175 en 1178 groot 52 aren en No 4 Een perceel HaClioul en IWaier liggende naby perceel 3 belendende de tramweg Gouda Schoonhoven Ie Gouda Sectie A Nos 1342 1343 en 1344 groot 54 aren 70 centiaren Betalingen der kooppenningen 16 Januari 1908 Te bezichtigen drie werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en2 4 ureu enopdieo dag van 9 11 uren Nadere Inlichllogen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Noord Brabantseh Schoen i d Laiirzenniagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Dames en Kinder Winter Anii el n SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk OnnaYolgbaar tgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze ia olieverf geêeUUerée Ê mrtreU elntmreBofoert Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eeJble te ontvangen OeIII Prysconrant met een aantal ongevraagde getnigschriilea gratie op aanvraag Boxtel fl BOOAEH1H Jt Ce Agent voor GODDA Firma A QUANT KuMthandel Kleiweg b wien nodellen t besinhtigen lyn Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar hg PEBTERS Jz IH tf luM hÊTUrmU Dit No bestaat uit twee bladen EER8TE BLAD Voorbereidend Militair onderlicht ON DERZOEK TEH VËRKItUGING V4N EEN UEWiJS VAN VOORG EOEFEN DHEID De BURGKMEESTER van GOUDA brengt ter kennis van belanghebbenden dat in de maand Januari a s ten overstaan van eene MiliUire Commissie een onderzoek zal plaaU hebben ter verhrgging van een be ys van voorgeoefendheid Aan dat onderzoek mogen deelnemen lo de lotellngen die in aanmerking komen om in het volgend jaar by de militie Ie worden ingeiyfd 2o de tot lÉorte oefening ingeiyida loteIbfen ia hel genot van uitstel van eersleodeDlag dia hun vroeger verkregen bewys vaa voargeoetendheid wenacben opnieuw te verwerven ten einde daardoor aanspraak te verkrf en op verlenging van dit uitstel en So de Jongelieden die het vereisehte militair getoigachrift wenschen te verwerven eeoe mblntanis te kaoMs aangua bfhel Reservekader der Infanterie der Ves tingArtillei ie of der Genie De lotellngen hiervoren ouder lo genoemd kunnen by het onderzoek drieerlei bewyzen van voorgeoefendheid behalen te welen hel bewys van militaire bekwaamheid hel bewgs van licbameiyke geoetendheid of het bewys van militaire bekwaamheid èn ilchamelgke geoetendheid Bedoelde lotellngen die een dezer bewyzen hebben verworven worden op hunne aanvrage iugeiyfd by het korps ea geplaatst in hot garnizoen hunner keuze voor zoover zy daartoe geschikt zQu en dit met de belangen van den dienst is overeen te brengen Bezitters van bet In de derde plaats genoemde bewys hebben daarby de voorrang boven hen die een der beide eerstvermelde bewyzen verwierven De houders van het in ds derde plaats genoemde bewys hebben daarenboven aanspraak om voor anderen in aanmerking Ie komen voor iniyving tot korte oefening vier maanden Alleen de bewyzen van voorgeoefendheid die in Jaanari a s zullen worden behaald geven bï de Iniyviag in het volgend jaar aanspraak op vermelde voorrechten alle FEVMLLeTOK HIT TWEIGIVBdHT Boman naar het Bnaaiich 27 zyn gelicht drukte vraes onrust en hoop t Wees maar gorust er is geen govaar zei Samoylenko koorts zooals gewoonigk Daar vraag ik niet naar zei Lajewsky onndnidig het voorhoofd Ironseade Heb je let geld gekregen f Pardon myn waarde fluisterde Samoyleak onthntal naar de deur ziende On Goda wil neem my niet kwalgk maar niemand heeft geld en tot nog toe kreeg ik hy vyi en tien roebels te geiyk er slechta honderd Üen bS elkaar Vandaag spreek ik aof iemand Heb das geduld I Maar Zaterdag is de uiterste termgn flaliterda Ltówaky van ongeduld bevende Oro allar halligen wil nllerlgk ZaUrdag Ah Ik ZaUrdag niet vertrekken kan heb Ik niets noodig niets I Ik begrïp niet hoa eaa doktir g ea geld kan hebben Ja God w t het fluisterde Samoylaako vroegere verkregen bewyzen lya alsdan van onwaarde De lotellngen hiervoren onder 2o genoemd kunnen by het onderzoek alleen ver werven bet bewys van mililair bekwaamheid ëo licbameiyke geoeleodheid dit bewys moet door ban by de aanvrage om verlenging van uitstel van eerste oefening worden overgelegd zy die ia deze Gemeente woonachtig of verbigf honden en aan hel in Januari a s te houden onderzoek wenschen deel te nemen moeten zich voor 10 December a s ter Secretarie der Gemeente benedenlokulileil afdeeling militie aanmelden Dag en uur waarop zoomiide de Gemeente en lokaliteit waar hel onderzoek zal plaats hebben zullen op een der laatste twee dagen van het jaar by publicatie Ier algemeene kennis worden gebracht Gouda 30 November 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bet blanco artikel en driemaal blanco Bij alle iN derlinge geschillen is men bet lBerover el eens dat de jongste algemeene beschouwingen over de Staatsbegrootmg weinig belangrijke momenten hebben opgeleverd Aan pogingen om de Regeering we zullen maar zeggen weinig aangenaam te zijn heeft het zeker ook nu weder niet ontbroken Nog altijd schijnt men in het kerkelijk kamp niet geheel bekoeld van den wrok welken men daar gevoelt sinds in 1905 het kostelijk kabinet moest verdwijnen Wij zyn in dit vermoeden niet weinig gesterkt door de wijze waarop o a de heer Kolkman tegen de Regeering te keer ging al mag hier niet worden verzwegen dat deze katholieke afgevaardigde het dezen keer zoo ver dreef dat hij zich gedwongen gevoelde amende honorable te doen Oe theorieën over de saamhoorigheid der dusgenoemde Ghristelyke partijen konden voor de zevende maai herhaald sinds dr Kuyper inzette slechts matige belangstelling wekken en speciaal scheen de Kamer geen al te hoog denkbeeld te te goed en zit zelf rondom in schulden Wat kan ik er aan doen F Zul je het v6 r Zaterdag zien ta krfgen F JaP Ik zal myn best doen Ik smeek je myn waarde Zie dat ik het geld Vrydagmorgeo in handen heb Samoylenko ging zitten en schreef een recept kinine kalii bromati rhabarberlincluur tincturae gentianae aquae loenicull alles In éèn mengsel voegde er rozensiroop aaa toe opdat het niet hHter zou zyn en vertrok XI Ge ziet er uit alsof ge komt om my Ie arresteeren zei Van Koren toen hy Samoylenko gewaar werd die in parade tenue by hem binnentrad Ik ging juiit voorby en dacht ik moest eeas aanloopea en dea loOlaog bezoeken ei Samoylaako zich aan de groole tafel Mtteade die de loSloag zelf vaa eeavondlga planken getimmerd had Goeden dag heilige vader I knikte hy den diakoon toe dia aan het venster zat te ko ter n Ik kan slechts een oogeabtik biyvai en loop dan gauw naar huis om orders voor het middagmaal t gevra h t ii raads t d StMr tk a alatf hebben van de hechtheid van het cement al venekerde de heer Kolkman ook dat er nog geen scheur in was Geen wonder trouwens De uractijk dekte de theorie niet vele leden dachten aan de inhartelijke samenwerking bij de tusschentyJsche kamerverkiezingen te Schiedam en Sneek Tuch hebben diezelfde beraadslagingen met betrekking tot de oplossing van de kiesreckt quaestie haar niet te miikeniien beteek nls gehad zoowel om hetgeen er niet s om wat er wel is gezegd Van vry innig demorratisrhe zijde werd door éé heer Druoker aan de Regeering duidelijk te kennen gegeven dat hij en zijne purtijgeuooten zeer ingenüinen zyn met dea spoed waarmede zij hare voorstellen tot Grondwetsherziening bij de Kamer heft ingediend Kr is nu nog tijd genoeg om deze voorstellen vAór het eindigen der ierjarige periode te behandelen waarmede de belofte van 1905 zal zyn ingelost Het ipreekt van zelf de oppositie was verplic Jei ook een woordje aan te wijden 1905 was zoo geweldig getoornd tegen het blanco artikel In 1907 bij 3e Staten verkiezingcn z6 i gesold met de blancoRegeering dat men een late echo kon verwachten Ook thans geen spoor van waardeering uit den clericalen hoek voor wat de regeering ten opzichte van hel kiesrecht vraagstuk aanbiedt de heer Heemskerk b v sprak van een blancohagelbui daarmede doelende op de Grondwetsherziening welke o a liet wetgevend schandaal zal opruimen en van een stuk speelgoed dat het blanco artikel iii de handen van den Minister van Binnenlandsche Zaken zou zijn Ziedaar de wijze waarop de leider der antirevolutionnaire party in de Kamer zijn waardigheid te grabbel gooide Een andere naam is aan zulk optreden niet toe te kennen Hierom niet Als de regeering haar doel bereikt is de weg gebaand tot invoering van algemeen kiesrecht zeker Doch evengoed voor het huismans kiesrerht waaraan de heer Heemskerk zijn liefde verpandde Die Io het minst oiel antwoordde de zoöloog dicht basahreven papieren op de tafel uitspreidende We zyn bezig met kopieeren Zool Ach God myn God zacblle Samoylenko terwyi by voorzichtig een bestovae beek naar zich toe baalde waarop en doode gedroogde kever lag Ei zlo eens Dat kan ik my zoo voorstellen Daar gaal zulk een groen kevertje en ontmoet op zyn weg zulk een anathema Ik kan my zoo danken welk eeo ontsteltanis I Ja vermoedeiyk wel Is hem vergift gegeven om zich tegen syne vyanden Ie verdedigend Ja om zich Ie verdedigen aa om celf aaa la vallen Zoo 100 Alles in de aatnar il toch doelmatig en verklaarbaar nyn waarde luchtte Samoylenko Maar iéo ding begryp Ik niet Je bent een menscb van buiteugewooa verstand wees zoo goed my dal eeni te verklaren Er zyn diertjes niet groeier dan rulten ze zien er aardig uit doch zyn in de hoogste mate slecht en zedeloos zeg ik je Zie na zulk een dierlje gaal het boach in tiet een vogeltje vangt bet ea eet het op Het gaat verder en bemerkt een nestje met eieren in het gras het kan niet meer eten want het heeft genoeg gehad toch byt bet een ei stak en werpt de andere at da pmtaa alt hat aaal Daaraa eatnoat liefde dateert ineenen wy al uit de negentiger jaron althans wij mepiieii ons te herinneren destijds reeds hartelijke blijken daarvan in zijne partij te hebben waargenomen Kn zoo is naar men weet zelfs een belangrijk deel der twintigste eeuw aan datzelfde kiesrecht verstudeerd door een commissie waarin ook de lieer Heemskerk was opgenomen De kroon op dien arbeid is gezet het ligt nog te versch in het geheugen om het reeds vergeten te zijn door een doputatenvergadering die allerwege in de pers werd besproken onder den weinig vleienden naam van deputaten romedic Moest men uu niet van die zyde het voorstel der Regeering met beide Itanden aangrijpen om de mogelijkheid te openen het kiesrecht te kunnen verkrijgen waarnaar men jaren heeft uitgezien en dat zoo ontzaglyk veel hoofdbrekens heeft gekost Men zou het denken doch de prartijk is anders Met schamwren apol spreekt de leider van speelgoed Voorzichtig echter gelyk de hewn zijn hebben ze zich over hun gezinahoofHHrtiesrerht en zijn 5 v iig t6 gedekt gehouden dat we zelfs geen enkel woordje hebben kunnen jivangMi van wat ze eigenlyk precies willen Hier had meer verwacht mogen worden dan blanco Van gelijke reserve was de Katholieke en Ohristelijk Histnrisehe partij Dok daar was het parool vcrwerpwi wat de regeering wil en omtrent eigen plannen en inzichten zedig zwijgen Kn toch was er om nu maar bij de katholieken Ie blijven wei reden om niet al te beschroomd te zijn Wie zich nog herinnert hoe hun leider in de Tweede Kaïjfer in lUUri vonnis streek over t blahco artikel on in IHO van eigen plannen zoo weinig losliet dat zwijgen duidelyker geweest zou zijn mocht nu toch eindelijk wel verwachten dat hij zou spreken Doch ook hier blanco Kn de CliHstclijk Historische groepen De heer de HaVomin Lohman sloot zich geheel aan hij deze woorden van den heer Heemskerk Maar de onderlinge bet een kikvorsch en begint daarmede ta spelen Na don kikvorsch ten doode lo geplaagd Ie hebbeo komt het een kever tegen deze vertrapt het Zoo bederft on vernielt het alles op zyn weg Hel kruipt in vreemde holen vernielt mierenhoopen byt slakken do6d Komt het een ral legen dan ontstaat er een vechtpariy ziel het eeo kleine slang of een muisje aa moeten mgebracht worden Zoo gaat bet den geheelen dag door Zeg me nu eens waartoe dient dal dier waartoe is het geschapenP Tk weel niet van welk dierlje go sproekt antwoordde Van Koren waarscüyniyk vaa eeo der Insecleneters Welnu de vogel viel In zyn macht omdat die onfoorzichllg was bet vernielde bet nest met eieren eo dat de vogel onbekwaam we heinest slfcbl gemsaki bad eo hel niet bad weten lev bergen De kikvorsch had stellig geen goede kleur anders had hel dier hem niet opgemerkt Hel dierlje waarvan ge preekt vernieligl slechts de zwakken daonbekwamiin de onvoorzlcbtigen in éin woord hen dié een gebrek hebben dat de natuur niel op de nakomelingschsp wil overdragea alleen de bekwamen voor lcUligen sterken en onlwlkkeiden biyren in leven Op die wyze dfeal uw diertje zonder hel zalf te weten het groole doel der volmaking Wordl varvolgd