Goudsche Courant, maandag 2 december 1907

mp u Deze inrichting stelt xlch ten doel om oude gebrnikte en overtollige bolahondeltjke voorwerpen welke ook loo veel noodig te repaieeren en hoofdzakelDk aan iniogegoeden voor goedkoope pr aen te verkoopen De daarop behaald Winst komt geheel ten geede aan de neutrale Vereeniging Armeiuorg band moet aan de rechtt rzijdc zoo worden bewaard opdat zij alA coalitie strevc naar de oplossing van de piditieke vraagstukken van den da ook dat aangaande het kiesreelil Men lioudc ons ten goede doch we vinden zulke verklaring min of meer laten w t maar eggen b I a n i Zal de houding der rechterzijde tegenover het hianeo aitikel y m blijven of zal er bakzeil worden gehaald t Is moeilijk te zeggen doeb t is met buitengesloten dat de heeren hun draai nog nemen althans Hommigeu van hen Gedachtig aan wat bij de stemming over de llooger Onderwijswet van CbristelijkHls torische en bij de aanneming der Oorlogsbcgrooting van anti revoliitionnaire zijde werd vertooiul zal men zich over omzwenkingen niet al te zeer hebben te verwonderen Tegenover het blanco artikel door de Kegeering geboden voor vele vrijzinnigen daarom van beteekenis omdat het de mogelijkheid opent voor invoering van algemeen kiesrecht en om geen andere reden de bitse aanval der kerkelijke partijen onder den driemaal herhaalden krijet blanco Hierop moest de aandacht nog eens worden gevestigd Als bescheidenheid ouk voor de heeren valt onder de Christelijke deugden schijnt het met de bi oefening niet bijster gesteld Kecht op het doel al Dit geval ial menig onzer belpen De heer 8 liiesveld irooulandsclie kad liem Vinkeveeo deelt ons mede Heden acht jaren ben ik Ijjdende geweest aan een versclirikkeliike pgn in de borst cu steken in de lilden Onopliuudelgk had ik veel last van duizelingen vooral s avonds ik leed aan alapeloobheld en wanneer ik s morgens op tond wat ik veel ellendiger dan by hel Baar bed gaan Do urine kwam met een branderlg pijulijk gevoel en slechts met de grootste moeite kon ik een weinig eteu naar binnen krijijen Toen ik alom zooveel goede berichten vernam omtrent Foster s llagpun Nieren Pillen wenscbte ik deze ook te probeeren en Ik ben biy dat ik hiermede begonnen bon want deze pillen bobben meer gedaan dan al do verschillende belianduliugen I en derden dag kon ik roods beterschap bemerken on Ik had nog geun heel doosje gebruikt toen ik een groote veranduriog in myn toestand kon waarnemen Uu pyn verdween en ik begon weer rustig te slapen waai door ik zeur voel opkna te Uit dai kbaarheid lal ik gaarne Uw pillen aan alle personen aanbevoloD die op eenzellde wüzo machten lydeo als ik voorheen Ik ondurgeteekendo verklaar dut het bo venstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyto die U goeddankt Het waren de ècbte Kuttei s liugpyu Nieren Pillon die den lieer Liesvold genezen hebben Voraeket IJ dal gy bet ècbte geneesmiddel krygt de Uaudteekening vun James Foster staat op elke doos Aij zuii te Uouda verkrggbaar bü du Heeieu Weill St Jo Westhaven I9iS Toetundiug geschiedt tranco na ontvangst van postwiiselit l t 7ö voor èén ol F 10 voor zes doozen Uuileolandscb Uverziclil Reuter seint uit lislla Maruia ii Nuv be Beni Snassen doden een aanval op Adjeroud Kiss te 2 uur s middags was men hevig aan hel vechten Üpnieuw komen berichten uit Odessa waaruit blokt dat du toestanden daar nog niet veel verbeterd zyn Kon achttal anarchisten bud een inval gedaan in een kantoor i zich niet den buit verwyderd Toon do politie ben vervolgde wierpen ze mot bommen naar bun vervolgers vyi agenten werden waar gewond en een districtsopzicbter word gedood De untrcbisteu ontkwamen Inlnsscben maakten da leden van bet Verbond van het Ituesische volk die er iiltgd van houden in troebel water te vi vchen van do mooie gelegenheid gebruik om ok hunnertyda de zaken nog wut meer in de war te storen Da voorbgguogers op straat moesten bW weer deerlgk ontgelden Kr liggen thans als gevolg van de actie van het Verbond lalloozon in hot ziekenhuis waaronder er zyn met zeer ernstige verwondingen De aniveraiteil en alle andore Inwchtingen vun openbaar onderwys zyn gesloten De Belgische kamer heelt gisteren bgna zonder beraadslaging met algemeene stemBtD het walaoDtwerp aangenomen voorga I steld door Habille bepalende dat de Vrouw als getuige mag optreden hg het opmaken van de akten van den burgeriyk n stand Men zal zich herinneren dat Mabille verleden week bij de behandeling van het wetsontwerp tot vereenvoudiging der lormaliteiten by de bnwelgksroltrekking een voorstel tot geiykstelling van man en vrouw bad toegezegd voor alle akten van den burgerlykcn stand Dut wetsontwerp omtrent de howelii svoltrekking heelt de Kamer gi teren in tweede lezing aangenomen By het voorstel Mabille merkte Woeste op dat hy voor bet ontwerp stemmen zou muar dat by daarbg alle voorbehond mankte ten aanzien van andere feroinistisclie eischen Kerikin mankte dit voorbehoud eveneens Nog andere Deensche bladen spreken BjUrnsun s bewering dat de Deensche diplomaten in I90Ó de Kuropeesche hoven overtuigd zon hebben dut de unie tusschen Zweden en Noorwegen onhoudbaar was togen Ken dier bladen daagt Bjórnsun uit ten minste één Deeni chen diplomaat te noemen Volgens de Zwecdscbe bladen zul er spoe dig verandering in het minisleiin komen Men spreekt van liet aftreden vun drie leden der rogeering Trullo den minister van bui tenl indsche zaken Tingsten den minister vnn oorlog en Julilin van binnenlandacbe zaken Naar t heet hebben deze ministers liberale neigingen en zal het nieuwe ministerie geheel uit volslagen conservatieven bestaan Du liassiscbe Doema ia tlian zoo rechts mogeiyk samengesteld maar naaf do meening der Kcht Itussisciie mannen is zg n ig iel renctiooniiir genoeg Hol adres aan den Tsaar lieelt de oogen van de heeren PoerisjliowilBJ en zgn vrienden geopend zy hebbe te vroeg victorie gekraaid schgut hol Zg meenden dat de Octobriaten zich zonder tegenstribbelen zouden laten moealoopen in bet autocratisrbe vaarwater en evenmin als de niterste rechterzyda iets van ten constitutie zonden willen weten Da debatten over hel ndrss hebben de lucht gezuiverd en doen zien dat alloen de uiterste ruactionnairen in Ua land oor autucratiscli gezag erkennen en dal alle andere groepen in bet Jiauilest van 17 3 1 October IWIo een constitutie zien Dat is voor Kroosjownn Poerisjkewitsj en hun aanhang een loelgke misrekening Do beschouwingen in hun blad Koesskoje Snamja ovur het adres debat getuigen van hun toorn Zg meenen dat er slechts één middel is om do zaak in het reine te brengen Do Dooms die nanwolgks byoen is weer to outbindon liaar te zuivoien van alle niotUussische en oppusilie olemonten on liaar dan van een wetgevend lichaam tot een raadgevende veigadering maken Hot uiiddol door de Uiissische mannen nu al tweemaal toegepast sclignt in don smaak te vallen maar do vraag of dezo methuilo om do oekasti van 17 30 Ucluber ongeduan te maken nilvoorbaar is cchgnt dor recliterzgde geen uugenblik lo verontrusten Bryan heelt zyn campagne voor de candidatuur voor het presidentschap dor Veroenigdo Stalen begonnen Hy deed dit door hot zenden van een circulaire aan 500 democratische leiders in de verschillende staten waarin hy verklaarde oen candidatunr ie zullen aanvaarden Hy wil zonder te rekenen op verkiezingsgelden en een verkiezingsconité zeil zyn program voor het volk ontwikkelen en de kiezers pogen Ie winnen voor de tarielliervorming de vorbetaring van het apoor wegwezen de inkomstenbelasting de directe verkiezingen van senatoren en de invoering van arboiders scheidsgerochlen Hg zal zich uitspreken logen h l trnsl wezen legen het toeslaan van subsidies aan scheepraartmaalschappyen tegen bet Imperialisme en legen de centralisatie der regeeringsmacht To Washington is Bryan zyn veldtocht begonnen Voor een zeer drnk bezochte me tihg van geostdriltigo aanüangers trad Bryan op een rodevoering hondend die een vergoiyking gal tusschen Roosevelt s Btnatkande en het democratische program Vier van Roosevelt s denkbeelden zoo zeide Bryan waren van democratisehen aard vier anderen in stryd met du democratische beginselen Ue stryd legen de trnsis de regeling van het spoorwegwezen de inkomstenbelasting en de regeling van den stryd tusschen werkgevers en werklieden door arbitrage waren punten die ook op bet democratischo program voorkomen maar de president schrikt teruj voor de tarielbervorming de directe ver kiezing van aenatoren de toekenning van volkomen onafhankelgkheid aan de Filipinos en de bopirking van het recht vaiiopacho ling in arheid8ge Hchillen di ook op hel democratische program voorkomen Bryan veroordeelde scherp de houding die Hoosovell tegenover de trasU en corporations aannam en die niet van kracht en dour eUingsverniogen getnigl en gal daarna een broedo niteenzetting van hel progr ira der democratische iarty dat hy zal invoeren als lig lot president wordt benoemd m De geheelo Fransche pers ziet in den overval der Boni Snassen op Algiersch grondgebied een zeer ernslig feit Do MaHn zegt dal deze grensschending hel etostigsle loil is dat zich sedert twintig jaar lussclien Frankrgk en Marokko heelt voorgedaan Do nationalistische bladen richten heilige aaovallei tegen den iniuUter piesident Cüemencean omdat hgop do waaricliuwingen van Jonnarl geen uclit geslagoo hoelt en door zgn aarzelende zwakke houding de Marnkkaansche grensstammen teitelgk heelt aangemoedigd H t gevolg daarvan zal thans zgn zoo wordt door de organen der koloniale parlg uilcengozel dat een gruola militaire actie tegen do Harokkaanscho stammen zal moeten worden ondornoiBen Zulk een optreden zon een oorlog beloekenen de koloniale parlg beeli altoos naar een aanleiding dani voor gezoclit en Clemenceau heeft zich daartegen steeds verzet Tlians willen de kolonialen gebruik maken van het incident aan de Kiss om hun zin door te drgven Maar zg zien d iarbg wet cenige bgzonderbeden over bet boold Do toestand tocb is door het g fheurdc bg Casablanca waar do 8ultanslroepen door de Mehalta van Muuiay Hafid verslagen werden en door hol optreden dor BeoiSnassen de aanhangers van BooHamara bolangrgk gewgzigd Do pessimisten die het Marokkaansche avontuur nog lang niet geéindigd achten krggen gelgk Niemand zal ontkennen dat Fruiikrük zgn Algiersch grens krachtig moet beschoi muu maar vele bladen en ia do kamer zal ook wel bigken vele staatslieden meenen dat ecu voorzichtiger optreden van do bezetting van Oudja veel leeds had kannen voorkomen Thans neemt de beweging onder de BeniHnassen ontstaan band over hand toe de Daily Mail verneemt zells uil Oran dat alle grensstammen in Oost Marukko zich mot den oprocrigen stam verbonden om den Heiligen oorlog al te kondigenDe bewoners van Port 8ay hebbon aan do rogeering geseind om oen oorlogschip te zenden dal hun woonplaats beschermen kan on trausportscbepen om ben zoo noodig In veiligheid te brengen Verspreide Berichten Dun 8CHi su Naor verluidt hooit Euleiiburg een aanklacht ingodiond tegen Hardon en diens verdediger Bernstein wegons b scliuldigingen tegen hem ingebractit gddurendo ho proces Mollko Harden De nieuwe panlser Hcln pjn zullen in jjlaats van 31 millloon 40 raillioen mark kosten wegens de prgsverhooging in het materiaal en versterking der algomoeno gevechlseiganscliappon Bll OIE Mot ingang van 1 Dec zal de telefonische gemeenschap met Antwerpen verstoord door den brand in het centraal teleloonkanloor hersteld zyn By de Kamer Is ingediend oen voorstel om hot Franscb en het Vlaamsch golgke rechten te geven voor de stralkamers van hel gerechtshol te Brnesel Enoklihd De Doitsche keize zal heden de 17Ü kinderen van de bS de van Highclill Castle bohoorende school een leest bereiden Men vreest in Engeland oen niouwen Zoeloeopstand in Zuid Alrika Ongeveer 250 000 Mahomedanen van de Indische provincie Pnndjab zgn door pest aangetast omdat zg geweigerd haddon uit hooide van hun fanatisme de besmette steden te oKtrnimen De regeerins laat een verklaring van Mahomedaanscbe dokters verspreiden waarin verklaard wordt dat de Koran den Mahomedanen het ontruimen van besmette plaatsen gebiedt 00 T RlJÏ H0NOABm Weeneu s korgemeester Lnegor heeft weer eens een opzienbarende rede gehouden ditmaal over het gevaar in het Zuiden Daarin zeide hy dal de Irredenta m Italië met verlangen uitziet naar het oogenhlik dat zg zich op ons heilig ryk kan werpen Deze rede heeft natunriyk in Italië groote ontsleoming gewett RlISLAKD De atdeeling te Lodz van de revolatiooatir todaUati eli party li ontbonden omdat de leden de wapenen die hsn verschaft waren gebruikten om er rooftochten voor eigen rekening mede te organiseeren RECLAME Dronkenschap bastaat niet meer Een mouater van hel merkwaardige C wa poeder wordt grati toege zofuleo Kan ingffftven wordtH in Kofit Thtr Melk Litéur AbtiTtt Bier Water oj in het voftUel zonder ttat hei nooditj ie dat de dronkaard er iele van a xeet let VOX 1 POUDBa bezit de wonderbare eigenschap OU tegenzin tot bet drinken van sterkon drauk bier wgii absint enz bg den dronkaard oji te wekken Hut COSSA POEtiHK werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de ecbtgunoote do zuster ol de dochter van den vorsinafdo bel hem toe kan dienen zonder zgii medewelen en zonder dat bet noodig is dat de patiénl ooit behoeft te weten waaraan hg zyne redding te ilankeu heelt ƒ jOXA 0 ÜO i H hoeft hel liuisoigk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizeclen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tol levenslustige en nuttige loden der maatscüappg borsehapen hel heelt menig jong persoon op den rechten weg torug gebracht en gelukkig gemaakt en hel leven van lalloozon met menig jaar verlengd Het Inslitunl waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbsfuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk to yn Correspondentie in alle talen der wereld Hel echte Coza poeder is verkrggbaar In alle apotheken en in bet volgend depot te Oonda WOLFF Co Onze depölhouders reiken het attestenboek gratis uit ain ben die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wondt U direct naar Londen wwun inilm u 1 ttiMiden iJs KiiteUud Wacht U voor namaaksels Hot Coza Poeder is bet oenigo aldoond middel tegen dronkenschap Gemengde Beriohten Dezer dagen kregen twee firma s te Kaatshenvel en eone te Bezooien bezoek vnn oen heer dien omslandigbedeu circa 29 jaar geleden genoodzaakt hadden zgii crediteurs oen accoord aan te bieden vnn 26 pCt waarmede dezo genoegen namen overtuigd al zo waren van s mans strikte eeriykSieid Htit gelukte genoeiui e beer zich wedor er bovenop te wei ken en hg slaagde hierin zells zoo goed dat hg zieli uit zjjno zaken kon terugtreklieu Maar voor hij do welverdiende rust wilde genieten bcslool bg m t al zgne vroegere crediteurs al te werken en zoodoende kwam hg dan ouk naar de Lingstraat en bood allen bet volle bedrag hunnei oude vordering aan terwgl hy verzocht de vroeger ontvangen 25 pCt ie I escl oowen als eono vergoeding voor l geleden renteverlies Bg één dor firma s waar het bedrag ongeveer 1 700 bedroeg waren de ouders reeds overleden en do kinderea ait elkander gegaan derhalve was het niet geraakkeiyk het juiste bedrag vast te stellen Do schuldenaar had echter alle bescheiden van voor 30 jaren bg zich en kon zoodoende bet juiste bedrag aantoonen De directeur van het observatorium in Fransch Indo Cliina heelt een medadeeling openbaar gemaakt over een bui van hagelslukken welke misschien zonder voorbeeld is Kr vielen kagelsleenon gsklompeo van welke enkele een middellgn badden van 20 cH sommige hadden de grootte van een kinderhoold Dr Postal van do Fransche ambiiltice raapte een hagelsteen op die op de weegschaal 350 gr zwaar bleek te zyn Het natuurverschgnsel ging gepaard nsl bliksem en donder Door het departement van justitie wordt opsporing en aanhonding gevraagd van den handelsbediende Tbeodoor Schletch die verdacht wordt zich aan verduistering van 16 300 mark te hebben schuldig gemaakt en tegen wien door de justitie te Florihelm een bevel tot Inhechteniancming ia oitgevtardigd Te WaceniDgan bekwam voor een paar weken de arbeider V een klein wondje aan den voet Dit zwol daarop zoo op dat een dokter werd geraadpleeg i die bloedvergiftiging coDstateerde Niettegenstaande alle pogingen tot behoud aangewend is de aa ten slotte aan di gevolgen bezweken Olsterenmiddag was het te Amsterdam een oogenhlik zeer rumoerig op hel Singel by do Munt Aldaar is een sigarenwinkeltje dat bg de politie bekend staat als een huis waarin gelegenheid tot dobbelen wordt gegeven en waardoor al reeds eenigen tyd een agent op post staal om de bezoekers te waarschuwen Dezen agant werd het wat lastig gemaakt door do houders van bet huis eu dit veroorzaakie een volksoploop waaraan een eind moest worden gom lakt door meerdere agenten die ter assistentie waren geroepen ADVKllTKNTIKN Heden overleed in den onderdom van 62 jaren onze geliefde Broeder en Behnwdbroeder de Heer B GROENENMAL in leven Notaris alhier Uit aller naam C J GROENENDA L Uottda 29 November 1907 Kinderlooze RIJKE Weduwe met 10 000 Mark wenacht spoedig te huwen met netten gtixoHiten beer Vermogen ouderdom beroep bgzaak Niet anonyme brieven aan FIDUS BERLIJN 18 Veel Geld voor bet inruilen van Oude NaalBsachines Te koop aangeboden een spik splinler nieuwe llaudnaalinacbliie prachtig model mahoniehouten voel zelfwerkendc garenwinder enz voor don prgs van f m ao by W VERMEULEN Hoountruat 78 Botterdavi Telepboon no 5263 Inrichting voor reparatie tegen lagen prys Filiaal DORDRECHT Voorstraat 267 Voor St iriCOLAAS ontvingen wy een prachtige zending dor MIKÜVVSTIO Heeren Dassen llaodschoeDcn en Cachen 2 G A B BAITZ1N6IR SAMOSWIJN 0S ee t t er Jleêck Aanbevelend Firma Herman Zoon jK ïa AIH EX lÜtir TEGEN RHCUMATIEK tf EN VERKOUDHEDEN Ruim as jaar mm Miuuaoi JICHT ai MEUMATIEKLUDIRS MET KXCS HMUWT IVerkmkwm m n£sscMENVM$od3 7Scls Ira LZSiuHJiAraTHcniBDi Drogbtcn ir iU RlCHTERitC Rotterdam Te öouDA bjj C liDUEB Apotheker Markt en bS WOLFF Go Weathaven 198 makkdrkMt roMnMM vow HMcai tt Toonl doBMS tn KiiulsrMkMnwsrk lailsApintaiiinaC B aHarACa arila tartt ttr H bn Wtti f M op noun n etbrtoksmirfc i a iii ii ima i T ii i pi n rw awaiwiM fci a iw l Hiermede heb ik de eer IJEd mede Ie deelen dat mijne St NICOLAAS ETALAGE gereed is ruim voo r ien van Nouveautés op t gebied van OARTOiNSaGES BONBONN1ÈBE8 Sacs enz akmed van demeest gerenommeerde merken Choc olade zooals LIN DT KLAUS TOBLER GALA PETER VAN HOUTEN DROSTE DRIESSEN DE JONG enz enz Met vertrouwen beveel ik my bij U Ed aan tot de levering van Fijne Borstplaat in groote sorteei ing Diverse Marsepijn Artikelen Priiïi I Boterletters en St Nicolaas Mij beleefd tot een bezoek aanbevolen houdend verblijf ik met de meeste hoogachting lIEd Dw Dienaar J € BUL firma J BREEBAART P HOPPE S ECHTE HAAGSCHE BESCHUITJES OVERAL VBR RUaBAAH Rum Arae Citroen Burgundy WESSANEN LAAN Wormerveer OI OPMUCHT irSA HOWI lHL IJKK r HIII HK Voedert uw Vee met do nuluere tnurim merk Sler nn W t nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere l tploina Parijn 1900 Hatie Gouden MedaUle Let wel Een ware uilkomst voor beter licht en weinig gasverbinik is de aanschaffing van bet hangend Echte Graitzin licht MET SlICOES GEPLAATST OERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER ÜARANTIE Wnelit u voor imilalle Beleefd aanbevelend M M VAN LOON Annlegger van Oea Water en Klectriscbe geleiding DubbelebuurI B 13 Telefoon No 117 Bestrijding van BloetUrmoede BleelUUObt Mftlaria Binnenkoorli Algemeeae Zwakte voortdurende HoofdpUo en oobrek aan eatluat De Echte EINADRVPPELS van Dr DE VRIJ I dragen buiten op de roode doos don naam Nuitmng onder neveiistasnd fabrteklmerk Hen lette da rop 2ij lijn overal verkrijgbaar s i 0 75 Uok rechtBtreeks en franco van de fabriek tegen insending van postwisael 4 f 0 76 Clietiiliohe Fabrlalc van Dr H NANNtNO den Haag Vraagt overal Dr Nt VKI VG a EIWITSraU ktim rermerletek Mr lltemeaclire7 VerMolgiDg ARHE KOHO Afdeiling BHOKKKIVHUIS ROZENDAAL HOKK PARADMS GOUDA EENISDEFOTTANTBEE fleil war lit re £octil op t fIGItK it letteii UIT HET MAOiïIJH y VI lUVËNSWAAY ZONEN OORINCHEH AN Blommlstüns Inkt De THBKEN wonleii fgelererd in veraagolde pakjes van v j héte N Mf hall en een Ned one met wmetding van Nommer iPrga Taornm van neveoataan lUerk Tolgena d Wet gedepo rDaerd Zich tot da niivoe ing van geeerde ordera aanbev ende a G BIJL irooTlwra J BBBEBAABT Li MARKT 139 140 Teleph 56 ST smm OABEin SPECIAAL ADRES Engelsche Heeren Modeartikelen Ie Ovei hem deii Boorden i laiiclie teii üa iNeii llaiKlüclioHiieii Caclifiit ki a eiischooiiei N llrelelies Jaeger II einden Jaegerllorstrokken aeger Pantaloii8 faeger 8okken i aiilasie 8ok ken Joiigeb Truien Jongeh Jporthemclen Zyden Hoeden Haur Hoeden Wol Iloetlen Baretten Petten