Goudsche Courant, maandag 2 december 1907

46ste Jaargang Maandag 8 December 190t No IQ QS Alle goederen ook Pelterijen welke men laat lJITSTOOMEI iVt©iifi7 en Aavertentieblad mor Gouda en Omstreken IN DE Telefoon No t ADVERTENTIE N worden geplaatst van a r regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaaf ruimte inzending van Advertentiën tot 1 uur ttes midd RLECTRO Clli Tcletoi No S DV üitg ave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdilgen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jtost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN WASSCIIERIJ zijn en blijven beslist lUOTVRU Voor spoedige terugbezorging is aan te bevelen de gfoederen zooveel mogelijk op MAANDAG of DINSDAG ter behandeling te geven aan de Fabriek Park Fluweeleii iSliigel K 643 Op verzoek worden de goederen aan huis afgehaald fl A A 1 lilt A IVJC f rk Pe uitredende bestuursleden dè heoren Jobs Vermeer Jobs Zwanenburg Oh A Snel verdeji met algemeens stemmen herkozen terwijl eerstgenoemde weder als voorzitter optreedt Stolwue 27 Nov Heden avond had in het café Harmonie van den heer F L Bottteif alhier de aangekondigde uitvoering plaats der Schoonhovensche tooneelvereeni De zaal was goed bezet en de verceniging die reeds geen onbekende meer is mocht het genoegen smaken dat haar optreden ook thans weer zeer op prijs werd gesteld Zg heelt den bezoekers een prettigen avond bezorgd De opvoering van een drietal stukjes een blijspel een drama en een klucht viel zeer in de smaak terwgl door oede muziek en nog een paar voordrachten voor verdere afwisseling werd gezorgd De avond liad een gezellig verloop en de wensch der Schoonh toon elvereeniging bg monde van den hee Verdoom aan het einde der uitvoering uitgesproken dat er op de scheiding later een weerzien mocht volgen vond getuige het applaus dat volgde weerklank by de bezoekers Na afloop bad een geaniineerd bal plaats en bleet het jongere deel der opgekomenen nog geruiinen tgd gezellig bgeen l llitjiEill i aainiaehines NUTTIG St NICOLAAS CADEAU Onderricht gratis ook in het moderne borduren en stoppen S 1 1 T O E 15 Iv£ A A T S C BC fik 1 = Z = IT In i BhEHÊilKn cerlegenwoordtnd door méér dan SO eigen magamUuru GOtüA Kleiweg 100 f Alleen in winkels met dif nithangbord ziin de Naümachineb verkrijgbaar Geëtaleerd de Nouveautés s IN ROOD EN GEEL KOPER ARTIKELEN ♦ X PRIMA NICKEL ARTIKELEN uit de r j X PRIMA NICKÜ ioiidsclie V 4 laleeJbiikkerIjN nraalai n an flrïofal Jv V7 STAlfÉN GEN ERAA L r ir f e jü j n e M ter adering van Vrgda 29 November t Bg de roortzetting der behandeling van de Justitiebegrooting bij den post betreffende de opvuedingsgeBticbten liobi da heer Bolsius een amendement toe om den post met f 3000 te verminderen met de bedoeling geen gelden toe te taan voor den bouw van een nieuw oploing gesticht voor jongens e er doet uitkomen dat er geen reden n tot uitbreiding van het aantaj Rgksgesticlten Het getal Verpleegden in deBiiksf pvoediugsgesticbten neemt gestadig al NaariÜati bet aanlal voogdgkindetoeneemt vermindert dat der Re geeringskindeten De regeering doet dusbeter het particulier initiatief ruim te blgmn steui M i ted het aantal gestichten uUte breiden De heer de ViMr betoogt daarentegen dat het particnlieir initiatief nog niet Voldoelde ontwikkeld It en daarom doRegeeijng vbKomen tsrecbll op nitbreiding van lantal Rgksgesticbtén bedacht is k de M t otelaar verdedigt de RegeeWgspJbnnen Dp liéer Tatma weÏBchte vollediger innchtlogen vui de egeetiag om daamaaizjjn eteni pvto verminder iig van den post te kunnen tepVlen Be heer Verliey stenht do Regeetingsplannen en de Ijeer van Bylandt sluit zich aan bg de opinie vatf doft heer Bolsius De miniafer van Justitie verdedigt uitvoerig den post Er is geen plaats in de overige geaticbten De nood dringt Het algemeen college van tfieucht heeft de Regeeringsplannen geschent als een stap in de goede richting voor een zegenrijke werking van de Kinderwetten Da wenscB van deb hoer Bolsius in be tfekki ig tot l et geslicht te Avereeit is niet te verwezenlykeU de directeur van Avereest is van oordeel dat t niet mogelijk is ipoveel heterogene elementen onder ièa dak te vereenigen Hg ontraadt aanneming van het amendement Na eenige replieken wordt het amende mentBolsius tot vermindering van den post met f 30 000 verworpen met 63 tegen 21 itemmea xj hristofle Artikelen Echt KAYSERTIN Openbare Verkooping te GOCUA op MAANÜAö IC DECEMBER 19U7 s mor gens 1 1 uren in het Koffleliuis Het Schaakbord aan den Kleiweg te Gonda ten overstaan van den te Htastreeiit geveetigden Notaris J KOEMAN van No 1 Een goed onderhouden van vele geraaklien voorzien WoonhuiSj met alïonderlöken opgang hebbend BOVENHUIS ERVE en TUIN en een GANG daernaaat aan den Fluwoelen Singel te Gonda wgk R Nes 681 en iBla groot 1 are 75 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1908 voor 1 440 per jaar No 2 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien WOOIIIUIISI met alionderljken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wp H No8 122 en 122a groot 59 centiaren Het Henedenhuis is verhuurd voor 1 144 per jaar Het Bovenhuis is niet verboord No 3 Een BOOHKWËtlKËItlJ liggende in de tweede Kade achter de Karnemelksloot te Gouds belendende de Staatsspoorweg Sectie A Noa 1175 on 1178 groot 52 aren en No 4 Een perceel Haklioiil en IWatcr liggende nabu perceel 3 belendende de tram weg Gonda Schoonhoven te Gouda Sectie A No 1342 1343 en 1344 groot 54 aren 70 centiaren Betalingen dor koo penningen 16 Januari 1908 Te bejichtigen drie werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en 2 4 uren en op dien dag van 9 11 uren Nadere inlichtingen geeft N tarisKOEMAN voornoemd IVoord ltrnbaiitscli Schoenm Laarzenmai azIJn KLhIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG Warne Winter Pantoffels OVERSCHOENEN Funo CHROOM IIEEHEN RIJGBOÏTINES il S aiil Sterke SCHOOI LAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS AIIh repAratifia en aangemeten weik Gouda Drik ran A BBIMKUAN Zn I Lederwaren gr o o te earteering Porselein en Cristal Staalwaren van Va Hhhdb Abz Sollingon GROOTE keuze BILLIJKE PRIJZEN bij Th l €llilinT HOOGSTRAAT GODDA De St Nicolaas Eialage is weer gereed Ruim voorzien vkn Chocolade Marsepain en Suikerwerk Een prachtige collectie CrEVULDE DOOZEÏÏ De BOTERLETTERS zijra grera oeg ziaarrL Toelcend SPEITSLETTEES en keurige BORSTPLAAT J A VËRIIOEFF € oiifl§eiir Hoogstraat TELEPHOON 129 BEEICHT VAIT INZET der Stoom Wasclien Strp inricliting DB BOZEiyjiOOlU te Goada Perc 1 De WASSCHERIJ met MACHINERIEËN en TERREINEN aan den Kattensing Q 169 I 10 0O Perc 2 Het HEERENHÜIS naast bet vorige perceel gelegen 4400 f 14600 Verhoogingen worden aangenomen tegen genot van 10 o der verhoogsom ten kantore van den ondergetoekenden notaris te Gonda Ue afslag zal plaats hebben MAANDAG 2 DECE MBER 1907 v in 11 uur in het hotel DE ZALM aldaar N F CAMBIER VAN NOOTEN Nots NOTARIS N F Cambier van Nooten TE GOUDA zal op MAANDAG 2 DECEMBER W07 T m 11 unr in het hotel DE ZALM aan de Markt aldaar onmiddellijk na afloop van den tegen dien tgd aangekondigden afslag In bet openbaar verkoopen Nos 3 en 4 Twee Woonhuizen en ERVEN op den hoek der Cappenersteeg en de Wilhelminastraat te Gonda nos 24 en 25 Per week verhuurd no 24 voor I 1 80 en no 25 voor f 1 10 En No 5 Ean lOFFIGBlIS en ERF in de Wilhelminastraat boek Cappenersteeg te GonJa no 59 Verbnnrd voor f 2 per week Op gewone dagen en uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaria TWEEDE BLAD GOÜDA 30 November 1907 Na een langdurig Igden overleed gisteravond om negen uur de heer Hi Groenendaal Sedert Aagastns 1880 als notaria gevestigd in onze gemeente in de plaats van Mr F P P Kist was de overledene lid van verschillende vereenigingen o a Regent van het Oude Mannenhnis Pennvngmeester van e Commiesie voor de nitdeeling v an soep aan minvermogenden enz AJlen e met heu mochten samenwerken uiten sgV heengaan eer betreuren zgn adviezen wedden op prys gesteld Maar niet alleen iaXde vericbillende inrichtingen ot vere niglwfen zal nen notaris GrooMndaalmi en maaT vooral ii die zoo menigmaal in alle stilte zgn Igoedheid en liefdadigheid ondervoj deo Gisteravond trad do heer Mari J Ternooy lApèl Tobr de leden van het Nut op met het onderwerp Eenige opmerkingen over Vonze tegenwoordige tooneelkunst terwgl na ie pauje eenige voordraehton gegeven werden Aangezien de voorzitter van het Nut ons te vkennen gaf niet gediend te zgn van kritiek f en vooral niet van onaangename zullen wg ons deze keer van eenige bespreking ont boaden Kan het Nut niet tegen kritiek Het maken van een modelhoeve voor de Hygiënische Melkstal de Vaan te Hill gers tiberg is bg onderhandscbe aanbesteding opgedragen aan den heer H J Nederhorst c Jr alhier voor de som van f 43420 Door den heer Ingenieur Architect J S I C van der Wall is namens de Koninklijke T Nederlandsehe Kastachappg tot Exploitatie i van Petroleiiihv bi onneni iQ e44riandsch i Indio aan den heer H J Nederhorst Jr te Gouda bg onderhandscbe aanbesteding opge dragen het maken van een Distillatiege tbonw op hare terreinen te Charlois voor ie som van 1 72122 A Gisteren werd te Leiden bevorderd tot I doctor in d recblsweteasohap op jimiiiigen de lieot L W van Rjjn van Alkemade Gisteren slaagde te s Gravenhage voorwiiot e Mi ii Wiskunde ln r art 65 3i Se lifiiV9fj l fjihier i A aim Door de Rechtbank te BotterdanI it K ildfgd rerklRnd kekhiUissemuit l an ii jt J Boot winkriieitn boter kaas en geldersche waren alhie Men vertoekt ons mede te doelen dat de I onderstands eommissie van Armenzorg a s lhaad g 8 uur bare gewone vergidertgg b zal liouden in Arti Legi PLAATSELIJKE ARBEIDSBEURS Aangeboden 1 Winkelbediende 1 Reiziger 1 voor AdMiniatrntie 1 Kantoorbediende 6 losse werklieden 2 Opperlieden 4 voor lichte werkzaamheden 3 werksters 5 dagen per ui e kt 1 werkster 2 dagen 1 Naaister 3 Itindermeisjes 1 noodhulp dienstbode Gevraagd 1 Dienstbode 1 Kindermeisje 1 Dagmeisje rii M a Sêhoonnaket ILoopjongoi ï iii y i t ijt i i i iu ft iK Uet bartelgken dank ontvangen van den Heet V f 10 ten behoeve der Wei hckitSng t I I I I HiKïHDOBP Zaterdagavond j I had in het calè van den heer A Timmer alhier I weiers e gewone jawlijkscUe algemeene Teriadeting pluta van 4e Hekendorp clif UMlaV irelk wer oed wm btiocht Marna wordt de Justitiebegrooting zonder stemming goedgekeurd Na de pauze komt in behandeling het wetsontwerp betreffende de salarisregeling bö tet L O verhooging der minimumsalarissen De heer Roodhuyzen den ipinister dankende voor dit voorstel dat in broeden kring een dankbare verrassing heeft teweeg gebracht had niettemin gehoopt dat d minister een stap verder ware gegaan en ook de aanvangssalarissen voor verhooging in aanmerking zou hebben gebracht De beer Nolens gaat mee met het Kegeeringsvoorstel en zet verder uiteen dat men deze regeling nu echter niet in govaar moet brengen door amendeering bedoelende de minima nog hooger te maken De beer Tydeman noemt de onderwgzerssalarisaen veel te laag De oorzaak van den beschamenden toestand zoeke men in den schoolstryd Spr ziet meer heil in opklimmingssalarissen dan in aanvaugstrak tementen Voorts betoogt spr dat hg voel gevoelt voor het amendement ter Laan dat verbetering van de jM rissen der schoolhuolden beoogt r De heer ter taan verklaart zich met het onderhavige voorstel allerminst voldaan daar het een te bescheiden stap is waarmee het ullernoodzakelgkste niet bereikt wordt Spr tracht aan te toonen uit vergelgkingscyfers dat allerlei beambten tot concierges toe beter bezoldigd z n dan de onderwgzers De beer Goeman Borgesins verdedigt het wetsontwerp Constateeronde dat sedert 1858 een geleidelgke vooruitgang van de minimacgfers valt te consbiteeren betoogt spreker intUBSchen dat een valsch begrip bestaat omtrent de beteekenis van het minimumsalaris dat niet op éin Ign te iteUen is met de salarieering zelve Het mininnm toch g ett eenvoudig slechts aan de vorm waar beneden een Gemeente niet mag gean Ook spr doet uitkomen dat ze regeling nog geen definitieve is en wyst er op dat de minister gelegenheid krggt tot nadere herziening door bet amendeme t Kete aar CS dat voor 1 Januari 1909 do ijr de Gemeenten alle salarissen der onii ervij ers opnieuw wil doen vaststellen De beer Ketelaar betoogt dat llereerst de positie van de klasse onderwyzera dientverbeterd door verhooging van het aanvangssalaris Het geld moet daarvoor gefonden worden De zaak is daarvoor te dripgend Na eenig debat wordt de vergaderitg verdaagd tot Maandag 1 unr 15 als w iuneerde minister aan t woord is Ook Maandag avond zal zitting gorden gehouden In de eerstvolgende algemeene vergadering der Liberale Unie moet voorzie i worden in drie vacatures onstaan dobr het overiyden van den heer H Veth ije Dordrecht het niet aanvtarden der benpeming door mr E Schaafsma te Dokkum en door het bedanken van mr J J Wilinge wegens zyn benoeming tot lid van den naad van State Gemengde Berichten Volgens ongeveer alle Hollandacbe huisvrouwen valt er te klagen over byna alle dienstboden Laten ze zich troosten iU Engeland in Londen is het voor de mevrouwen uog veel slechter gesteld dan bier De groote kunst daar is het krggen van een godsdienstige en heeft men haar eenmaal dan is het honden een haast even groote knnst Op advertenties in bladen achryft er daar geen enkele Aan de verbuurkentoren kunnen ze immers de mevrouwen uitzoeken en dan veel betere voorwaarden stellen waarop ig dienen willen want er komen duiienften dlenstbeden tekort en das lyn 4e beti kingen voor het ottzeeken Bea nelije uit i Uoeal k efin dat re deiyk is in haar eischen kan zooveel betrekkingen krjjgen ais zy wil Maar op eens meent zji het beter te ktlitaè b krtjgen dan wordt zg brutaal ongezeggeiyk lui lastig ZÓ6 is de meerderheid Degenen dia niet zoo zyn i n paarlen maar die veranderen ook zelden van betrekking Ik üurf gerust zeggen dat de groote meerderheid niet weet wat werUèn is Het is overbekend dat men de EngdKche dienstbode niet gaarne ziet komen Jpar landen waar gebrek aan dienstboden n omdat zy bekend is om haar luiheid De meisjes die naar Ca fiada verhuizen konden hier nergens plaats krygjn inze koloniën bedanken harteiyk voor de EngeUche dienstbode vertelde een huismoeder ankden Londenscben correspondent van bet Hbl Waar dit alles aas ligti Aan het leit dat in de laatste jaren allerlei betrekkingen voor meisjes opengekomen zyn Meisjes uit kringen die vroeger de dochters in diensten stuurden achten zich daar nn te min voor en zoo komen tegenwoordig de dienstboden uit dt aagste lagen der maaticbappg Zelfs in Am ika waar het nog veel moeiiyker is dienstpersoneel te krggen bedankt men harteiyk voor de Engelsche dienstbode Onze correspondent te Kopenhagen schrytt dd 27 dezer De beer W M v Haarst onze consulgeneraal hier ter stede beeft dezer dagen toen by met zgn vrouw van een bnitenlandachs reis terug kwam een minder aahgenaam avontuur beleefd De heer en mevronw van Haarst reisden met den nacht sneltrein van Boedapest naar Berlyn en sliepen rustig toen zy om een uur s nachts plotseling gewekt werden door hevig geschreeuw van bet treinpersoneel Zg bemerkten onmiddellgk een hevigen rook De conducteurs riepen dat zg zoo snel mogelgk uit moesten stappen want dat da heele wagen in brand stond Slechte gedeeltelijk gekleed moesten zg de vlucht nemen Nadat de wagen uit den trein gehaakt en op een zyiyn gebracht was ging de reis verder De reizigers van den slaapwagen hadden een tyd buiten in zeer guur weer moeten wachten veor zy een plaats vonden in een gewonen coupé Het is misschien een toeval dat bet levender reizigers gered beeft Er was een Hongaar in den wagen die niet in slaap kon komen Hg bemerkte de rook en brandlucht en bracht met de noodrem den trein totstilstand Een groot deel van den wagensmeulde toen reeds De conducteur ervanbad niets gemerkt Hg lag in diepen slaap en werd eerst gewekt door het geschreeuw van bet toesnellende treinpersonoel toen detrein al stilstond Als de Hongaar bet niet gemerkt bad had het zeer ongelukkig kunnen aSoopen daar door de luchtstroom dien do snelheid van den trein veroorzaakte ieder oogenblik de vlammen hadden kunnen uitslaan en dan was er moeilgk meer te redden geweest N B Ct De Braunsohweiger Zeitnng bevat het volgende Op den hoek eener straat in Brnnswyk loopt f en officier heen en weer en wacht op de trim Nn dat is m oene Groszstadt als Brnnswgk in t geheel niets bgzonders Maar bet is geen Pruisisch officier niet eenmaal een PnUscher zyne geheele nitmonstering cape schako en sterren op den rooden kraag verraadt den Vreemdeling Dat Igkt zeer verdacht Wat thag er datvoor een zyn f Vraagt men Zich eii elkaar at frellicbt een tweede VOrbetefde uitgave van den beroemden Kljpenicker kapitein Hg mag zich dan ook in db algeièèéne belangstelling verheugen en als piefa bet aandurfdo zou men liefst hem Vragen Valt waar hg komt hoe by heet el hg gehnird is verloofd of noch zu haben of h geld in zgn zak heeft en hoeveel en meerdere iTiétenewaardigheden Een inlanterist daar langs konl nde waagt het ulli all een paard dbor H itippes o