Goudsche Courant, dinsdag 3 december 1907

i o 10503 Dinsdag 3 December 1007 40ste Jaargang fiOlDSCHE COIRMT DiieuwS en AdrerteniiMlad toor Gouda en Omstreken Teleloi n No 9 De üitg ave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden Is 1 25 franco per K 8t 1 70 Afzond lijke Nommera V I J F GEN ÏEN i Telefoon lo St A n V E U T E N l I E N worden g epUatst van ö reg els a 50 Centen iedere reg el meei10 Centen Groot letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ot 1 imi cl in tU 10 ar j In deze zitting wOrdt u tspraak gedaan on trent de Loteliogea die eenige reden van vr 3telling hebben in diend en omtrent alle anaere liotelingen yoor den Militieraild moet verschijnsn de lotóling die Vrijstelling verlangt wegens ziekelliike gestellheid of gebreken of gemis van de gevordeiMe lengte terwijl hij bg niet verechünen m den dienst wordt aangewezen t De loteliiig Mdie wpgens zieke of gebreken p buiteé st tf Is vooWden Raad te verschijnen wojrdt ondeuocht Op de plaats waar hg zi ivindf De ifielantfflèbboBden worden e voorts pp bbenden worden er geweten jiSt het i opgeven v n de redenen Krawel I Zonder groeten watfii Praisen sche met Leiligscliennis gelyli slaat Ooze jengdige krijgsheld zal zich niet laten beetnemen Tvare h j indertijd maar in Köpenick geweest die heele malle geschiedenis aldaar ware niet veorgevallen I Een ander soldaat voorzichtiger dan zvjn collega slaat alleryi een zvistraat in jo knnt toch nooit weten Eindciyk komt de tram en onzeoföoier verdwijnt er in Op straat eene levendige disCQSbie ol hg een Vansch Japansch Tarksch ol Russisch oIAcier is die hier de zaken eens komt afneuzen Do algemeene opinie is dat hö nanwkeurig in de gaten moet worden gehooden De oniformdrager was een luitenant van een onzer inlfuiterie regimentqu gedetacheerd bil bet Pruisisch leger INGEZONDEN Buiten verantwoordelijklmd der Redactie Mijnheer de Redacteur Gelieve voor onderstaand een plaatsje in Uw veel gelezen blad voor het volgende al te staan b j voorbaat daarvoor onzen dank tJa de werkzaamheden in de Werkverschaffing weder zijn aangevangen achtte de Commissie zich verplicht voor de zoovcelste maal de aandacht der werkloozen op het volgende te voitigen In de eerste plaats dan is het de Commissie opgevallen dat nil de vele ingeschrevenen zoo weinig vakmannon voorkomen waara n dit toe te schrsjvon is blfllt voor ons een raadsel de oprichting der werkverscbalüng heeft en blijft ten doel houden zooveel mogelijk arbeiders die dcor slapte van werk of biJ strenge vorst genoodzaakt zyn hun werk prÜB te geven werk te vorschaffen om zoodoende het gezin op het peil te houden waarop het door noeste vlijt is gekomen Uitzondering of voorliefde bestaat b de Comnyssie niet doch wel streng de hand houdin aan het eenmaal genomen besluit om alleen te plaatsen mantien waarop niets valt aan te merken wier lust het is hun gezin zooveel mogelijk voor achteruitgang te behoeden Nu de wekelijksche inschrijvingen weder geopend zgn roepen wiJ alle arbeiders het zh timmerman metselaar schilder kortom allen die buiten hnn schuld zonder erkzijn op om zich te laten inschrijven oro daarna zoo spoedig mogelijk geplaatst te worden Arbeiders van Üonda schaamt a niet om in de werkplaats der Werkverschaffing uw brood te verdienen Mocht het al eens zijn voorgek inen dat er werklieden weiden geplaatst die niet tot een der bouwvakken behoorden daaraan hebt gg ook het uwe bijgedragen doordien ge buiten werk waart en n niet hebt doen inscbröven voor plaatsing Breek met deze ged ahte houd n hoog en aarzel niet door u aan te melden het strekt n tot oer wanneer ge hiertoe overgaat ge verzorgt daarmede dat wat n het naast aan het harte ligt u lief is Komt dan a s Dinsdag avond tusschen V a en HVa nnr aan de werkplaats Lange Dwarsstraat waar de Oomnassie dan zitting hondt vraag hen om inlichtingen zoo gu deze wilt liebben z j zijn gaarne bereid o zooveel mogelijk dSze te verstrekken en n ter wille te zgn Spoort Uwe mede arbeiders die in nood verkeeren aan mede te gaan daardoor bewijst ge dan ook tevens de Commissie een grooto dienst wier streven het is de Werkverschaffing te doen liJn een inrichting waar ieder arbeider op zijn plaats is En zij die ons mot hunne gaven steonaen zullen dan zeer zeker met meer genoegen nederzien op datgene wat zij voor deze zoo nuttige inrichting afzonderde Achtend met dank voor de plaatsing Do Oommissie voor Werkverschaffing BEÏÏES VAK EOTTEEDAM L K H K StaateUenlUQen PoETUOii Üblig 3e Serie fr Ü50 3 59 Oblig 3e Serie fr 25U0 3 59 llüSLAKD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 77 44 Columbia Seconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepis L too 1 241 Hypollieek Banken Aandb idem idem 4 90 Pandb Kotterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsohe Hypb 4 lüOPandb Westlandsche Hypb 4 lÜO Paadb Zaid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb NedprI Hyp Pand briefbank 4 Wu Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen vaifDeelger North Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsohe Hypb 99 ScheepMaari Maat cha njen Pand Holland Gulf Stï Mi 35 Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb G Hypotheetbank to Arasterdam 4 lOO Premieleeninqen btioiE Loten Stad ADtwerpen 1887 2 02 1 D veréen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Spoorwegleeningen iTAUE Oblig Zuid Italiaanscbe Spw lMij A 367 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiiterniantels COSTCMES I AILl eURS JAPONSÏ OF FEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende prijzen 1 É7j7£ ak Burgert Uk e Stand GEBOREN 26 Nov Maria Heleno ouders W de WiJs en M Lafeber OVERLEDEN 8 Nov A von der Steen 82 j 11 m ONDERTROUWD 29 Nov H W Babouw en J Hazflbroek iDV EIlTKI TII i Het Correspondentschap van HIOtOÊiO flOa Ned Vereeniging ter bovordoring van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOÖKNDIJK DiEKzwAGEE Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters eo Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zjjn mieow onovertroflen l rof Dr Liebers welbekend Alleen eolit met Fftbriekimerk z icht I Migraine tot voortdurende radicale en I zekere geueziug van Ue zelU de meest hardnekkige xenuii I utiekterif ooral ontstaan door aidwalingen op jeugdigen leeftü l eneziog van elke zwakte Bloc Benauwdheid Hoofdpfln Hartklopping Maagpfln I slechte spgsvertering Onvermogen 1 Impotenz PoUutione enz Ui I roerige proapectusseu I Jr f er osnh fl 1 fl tl 8 dubbely flowb J 11 V lOiitra I ü t Matth v d Vo te Ziiltboiimi li pul M Cléban Co ttottenlam 1 Happel 8 irra enhage I alrainans do Jou r J Ozn Roller aai W IfiF t Cj Gouda 11 bn alle drogisten i DE nOEDKOOPSTE l I DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAöl ¥ zgn besliet die der Firma WELDON CUE LAUIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte i patronen en een geklenrde plaat rUIi ILL DRESSMAKER I met oen gratis geknipt patroon THE Bk AAR OE CHILUKEN S EASHIONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VIiJaQT Vw Hnefsiiandêïan l roe Hiiminern AUe met kantel UoU Bljvoegiiel Van alle in deze bladen voorkomende modollon zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag WERELD SUCCES De Wereldbefoemde Superior D uivenLorsthonino i xtrapf EMAmtMB wordt aanbevolen tegen Borstaandoenmg en Kinklioest Zwaro Verkoudheid Slijmhoest Borstpijji Keelpijn Heeschheid enz NELIANTBE is verkrijgbaar bij allo voornamo Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duiticldand Engeland Amerika Ned IndiS Oranje Rivier Kolonie Tranevaal em UELIANTHE werd 9 maal met GloBd en 3 maal met Eere Medailles bekroond UELIAN THE in flacons f 0 40 f 0 70 en f MELIANTBE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H i VAN SCHAIK Vo Koninklöke Stoomfabriek De Honlnybloem Den Haog Verkrijgbaar bfl Firma WOLEF Jb Co Westhaven 198 Ooada GRENDEL Oouda E H VAN MILD Veerstai B MÜ douda k BOUMAN Voor Mi PIN KSE Nieuwerkerka dlJtel A N v s ZESSEN Schoonhoven B v WIJK OudeKa rr k SCBEER Ilaattreeki P W v EDE OudewaUr K ïa dbk HEI IPEN te Remviijk P v D SPKK Moercamlle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER W UO Waddingmeen P A uK JIIOOT A o iQHÜÜ Oudcv ater i P KASTELEIN PoUhrtelrrdam It BIKKER te Bentchop W l nHK nVWI VV Laat ü niet misleiden door 46 lü o f Het klooster SanelnFaulo Abdij bpstant niet dun SIrooji van geenertet waarde Winkels HRT VVAPE VA M ASTEN Kennisgeving Zie Behalve onze sedert een tiental jaren gerenommeerde HoHnnd icfte Hélange jt 34 et per haltpondspakjo met Bon ter waarde van ÜV et een botertje dat glansrgk iedere concurrentie heeft weerstaan en dau ook alle andere verpakte soorten vèr overtreft en werkelijk in alle opzichten Roomboler kan vervangen stellen wij vanaf heden uitsluitend in onze egin winkels Het Wapeu van Asten verkrijgbaar H f oedli oopere hwalitetteti die ook beter aijn dan alle verpakte soorten van do verschillende concurrenten belangrijk goedkooper en boitenrllen met Bonn er bIJ Cadeau la xer l Ulli LEHKEir et por hall ponds pakje met bon ter waarde van VaCt Qeurlg eo fljD van smaak 15 20 et perhalf pondR pakje mcf bon ter waarde van 2 ij et Zèör goed en absoluut zuiver Onze boter is nóóit ouder dan enkele dagen terwijl zjj by anderen vooral de prikjes meestal lunger dan een maand in de winkels ligt waardoor t lekkere de smaak en de geur totaal verdwijnt Boter oet n 1 eenmaal altijd veraeh gebrnikt worden Neemt skolils één proef en gij blijft er bij gt Vorder vanaf heden verkrijgbaar een Reclame kwaliteit uitgewogen k 4a et per anderhalf pond met Jieele bon ter waarde van 10 et hetgeen dus nitkomt op ÏS et per pond en de kwaliteit is bent voor t geld Uitsluitend verkrijgbaar in onze bekende Eigen winkels Het Wapen van Asten jmr Zichtbare waarborg voor houders van onze bons ZES EN VIJFTIG DUIZEND GULDEN in de onbezwaarde panden Binnenrotte 36 Roaestrant 1 Qoudaclie RIJtaeg 103 te Rotterdam eigendommen der Maatschappij Zie onze speciale Waarborgadvertentie van gisteren MAATSCHAPPIJ v h M GIESELER Winkels HET WAPE VAN ASTEN ECHT m t rood lottont Let vooral op de Jberlalinstein T aiiueTeuKom Victoria a itoit OButLUHtsmn Overal Maatêehappif M JBseptaUaH van de Fietorta Br H Kemtiwr voor NetLurtatuL Boompja 40 BatterOmm ADVEETENTIlN in aUe Couranten worden aangfenomen door het Adverleutle Bureaii vao A BRINKMAN ZOON Natio nale I Pll ilitie MILICIENS als verzorgerOiJ den BgkspojÉduivendienst De BURGEIIIEESTER van feoud vestigt de aandacht Van liefhebbers wn postduiven dia in het volgend jaar by dc Uilil e zullen worden ingelnfd op de voor len bestaande mogelijkheid j m te worden opkeleii en aani gesneld tot yorzorger bij detliRijképostdai vendienst i Om voor Mldoelde aanstelling in aanmerj king te koraöh Woet de miliciW j lo blJI en hebben gegeven de noodige gei schijktbeid Ie bezitten voor den Riikspostl dnivondif nst j 2o e4né vrywillige verbintenisAangaan voordénj dnni van den diepst btj de militi enindwehr te lanjen bij welke ï rbin teipi bij de verplichting aanvaardt om na I zijne indiensttreding 12 i maand achj terèen onder d walpenen te bigven en oni fiiarna nog 12 weken in werkelijken Il dienst t komen verdeeld 9ver ten boog ste 3 perioden welke vermoedelijk zullen zijn afgeloopen binnen de eerste 3 jaren na bat eerste verblijf onder de wapenen I Gedurende den overigen diensttijd zijn de Verzorgers bg den Rijkspostdnivendienst met groot verlof en behoeven zij alloen tegenwoordig te zijn biJ het jaarlijkach onderzoek hetzg voor den Militie Commissaris hetzg voor den Districtscommandant bü de landweer zij zgn vrijgesteld van de gewone herhülingsoefeDingen bg de militie en landweer n behoeven niet op te komen indien de lichting waartoe lij behooren onder de wapenen mocht worden geroepen tot handhaving of herstel van de openbare rust en orde Oedurende hnn verblijf onder de wapenen ziJn de Verzorgers vrij an wachtdienst en nemen zij geen deel aan de gewone exercitiën Zjj ijjn gewapend alleen met een sabel Voor bet meer ndeel krg gen de Verzorgers eene zelfstandige betrekking bij een der Rijkspostdaivenstations zoo mogelgk in de nabijheid hunner woonplaats terwijl zij die de meeste geschiktheid bezitten voor hunnen dienst aangesteld kannen worden tot Korpo raalVerzorger Om tot de hiervoren bedoelde opleiding toegelaten te kunnen worden moet de milltieplichtige zich tusschen 1 en 15 Januari a s wenden tot den Chef van den Seneralen Staf te s Oravenhage met een daartoe strekkend verzoek dat niet op gezegeld papier behoeft te zgn gesteld en waarin duidelijk moet worden vermeld a naam en voornamen FEVILLETOX HBT TWEEGEVECflT Romaa naar het Russlscb Ja ja ja Overigens broeder voegde Samoylenko er ongedwongen aan toe wes8 zoo goed my honderd roebel te leenen Goed Onder de insecteneters treft men seer interessante exemplaren aan b v de mol Men zegt van hem dat hij nuttig is omdat hg schadelijke insecten vernietigt Men verhaalt dat een Dnitacher aan keizer Wilhelm I een pels van molsvellen zond en de keiier bevel gaf hem er over te onderbonden dat biJ zulk een aantal nnttige dieren verdelgd had toch geeft de mol in wreedheid niets toe aa uw diertje en is bovendien achadelUk omdat hij dn weilanden zoo vernielt Van Koren opende een geldkistje en nam er een bil et van honderd roebel nit De mo heeft evenala de vledermnis een sterke borstkas ging hij voort het kistje sluitende vreeselijk ontwikkelde beenderen en apieren en een bnitengewone bewapening TM len bek Indleo htj de groote van een jii I b beroep leeftyd tot wanneer ad genoten mot opgave vai van onderwijs de tegenwoordige woon d Bemeente voor welkl èene van KMf i f het ilptingsnummer f i dat de militieplichtige gj ma4kt om voor korte den te worden t grond te verwai Hchtige tat her verbintenis iU lemming z l erWngéj aar die Ie oudeltt J uitoefeilt en tgJ lliti tichl ge lid i al lenv reenigiag en o ji op n véteóek U ï hier oren renjfn ziillen 24 Jjvjrdei uitgekozen Di n zullen het Hinspoi tduivenproef uiiAerstatio s B 4 iha e tot Verzorger Mim opgelfd i M Van deze 21 zullen eri 2 toïde f rijw llige verbintenis ala Verzorger worden toegelijten de overige 12 volbrengen hunnen verderen militieen landweerdienst op de gewone wtjze bg het Wapen der Infanterie Dit laatste g ldt ook voor hen dia wegens gebrek aan ijver of geschiktheid van de verbintenis worden ontheven Gonda den 2i December 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS nationale Militie Zitting van den Militipraad BORGEMEESTER en WETHOUDERS van GODDA brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Zitting van den Militieraad bedoeld bij art 72 der Militiewet 1901 zal gehouden worden op het Raadhuis te Gouda op Dinsdag den 17n December 1907 Voor hen die bij de loting getrokken hebben de No 1 tot en met 40 des voormiddags om 10 aur Woensdag den 18n December 1907 voor de nummers 41 tot en met 80 des voormiddags om lOVi nar op Donderdag den 19 Derember 1907 voor de nummers 81 tot en met 120 des voormiddags om 10 nur op Vrgdag den 20n December 1907 voor de nummers 121 tot en met 160 des voormiddags om 10 nnr en op Zaterdag den 21n December 1907 voor de nummers 161 tot en met 218 des voormiddags om olifant had zon bij een alles vernielend onoverwinnelijk dier zjjn Het is interessant als twee mollen elkander onder den grond ontmoeten beginnen ze beide alsof het afgesproken was den grond uit te woelen die plaats hebben ze noodig om beter te kunnen rechten Zoodra die gereed is begint er een verwoed gevecht en ze vechten zoo lang tot de zwakste valt Neem deze honderd roebel zei Van Koren zjjne stem latende dalen maar onder voorwaarde dat ge ze niet voor Lajewsky noodig hebt Eb al was het voor Lajewsky vielSamoylenko uit wat gaat je dat aanP Voor Lajewsky kan ik het niet geven Ik weet dat ge gaarne leent ge zoudt zelfs den roover Kerim geven als bjj er om vroeg Maar neem mij niet kwalgk in die richting kan ik n niet behnlpzaaa zijn a ik vraag bet voor Lajewsky zei Samoylenko opstaande en met de rechterhand gesticuleerend Ja voor Lajewsky I En geen duivel heeft het recht mg te zeggen hoe ik over mgn geld beschikken mag Je wilt het dus niet geven Neen f De diakoon lachte laid Vlieg maar niet op maar denk eens na lei de zoüloog Het iü naar mjjn idee even onreretandig Lajewsky weldaden te bew jien als onkruid te begieten of sprinkhanen te voederen n wgéenuig bK de inschrgving of biJ de lotinf lan eï doen opfnakenV n de noodige bawgs stakJteB nio jVoldoeniie is om van de Wilifrt ellii v rzekWd te zijn maar dat bun b lan iAbdebroo t om bovendien de jvrijstèlliiig tfe vVagiW in de zitting vanlden Militieranit JO i Zg die hw Uwjjsstujikpli voor de vrijstelling nog j n m hcbbtw doen opmijien worden heril uerd t dat di stukken niterlgk tien dagen vSór dén dag Vaarop de zitting van den Militieraad wordt geopend bijl den Bnrgemeester moeten zgn ingediend Gonda 2 December 1907 Burgemeenter en Wethouders voornoemd h MARTENS De Secretaris BROUWER Buiteolaadscb Overzicbi Reuter seint uit Petersburg dd 30 Nov In de zitting van heden viel de heer Rodilsjef Kadet bg de bespreking van de regeeringsverklaring van gisteren de regeering buitengewoon heftig aan o m zeide bg dat in het vervolg een strop spreekwoordelijk een Stolypinsche halsdoek zon worden genoemd Deze woorden veroorzaakten luide protesten en een hevig geschreenw bij de rechterzöde die opsprong naar de tribune snelde en den spreker dreigde aan te vallen De linkerzgde die eveneens naar de tribune was geijld bracht Roditsjef weder naar zjjn plaats Terwijl l tnmnlt voortduurde verlieten de presidenten de ministers met den heer Stolypin de zaal De zitting werd daarop geschorst Reuter seint nit Pietermaritzbnrg d d 30 November En naar mijne meening zjjn we verplicht onze naasten te helpen antwoordde Samoy lenko H lp in dat geval dien hongerigen Turk dia achter de heg ligt Hjj is werkman en nuttiger dan uw Lajewsky Geef hem de honderd roebel of offer ze mg voor de expeditie I Geel je ze of geef je ze niet f vraag ik Zeg eens oprecht waarvoor heeft bij dat geld noodig f Dat ia geen geheim bjj wil Zaterdag naar Petersburg vertrekken Wel wel zei Van Koren op gerekten toon Aha ik begrjjp het En gaat zg mede f Zg blijft voorloopig nog hier HiJ regelt lijne aangelegenheden in Petersburg en zendt haar geld dan gaat zjj ook been Goed bedacht I zei de zoöloog een korten schellen lach uitstootende Slim bedacht Hy trad snel op Samoylenko toe en hem vast in de oogen ziende zei hg Zeg eens oprecht hondt hij niet meer van baar JaF Spreek bemint hjj haar niet meert Ja f Jaf antwoordde Samoylenko wien het zweet op het voorhoofd kwam Hoe walgelijk ia dat zei Van Koren terwyi i n geiiolit afkeer verried Een Naar men verneemt zal een gedeelte der militie bestaande uit cavallerie en infanterie Maandag gemobiliseerd worden en naar Zoeloeland vertrekken om de politie aldaar t ondersteunen bg het onderdrukken van de heerscheffde onlusten De itakiog der trambeambten te Milaan houdt aan fp naar het zich laat aanzien zal zij nog Jwel een tgdje duren Ieder oogenblik koimen er ongeregeldheden voor Toen Vrgdag eenige agens bediend doornieswi aangeworven p raoneel en begeleid door Ipolitiji Alpenjagers en cavallerie zonden üitriJdMi trachtten de stakers zulks te beletten en moesten zjj met den sterken armworden verwgderd Elf personen werden in hechtenis gMoBeBi Woensdagavond j l zoo wiirdt uit Teheran bericht ontbood de Sjah van Perzië de leden van het parlfmant en da ministers bjj zich m wees hg bun op de voortdurende onrust in het land eo op het ongepaste optreden van het parlement dat zich meester wil maken van de nitvoeronde raacht en daardoor de taak waarvoor het geroepen is niet ten uitvoer legt Daarna beval bg den ministers binnen enkele dagen in overleg met de afgevaardigden maatregelen te beramen om do rust in hel land e herstellen Mochten zg daarin niet slagen dan zou h j zelf de zaak wel ter hand nemen V In iQ Spaansche Kamer heeft ministerpresident Manra eenige verklaringen afg legd betreffende de houding van Spanje in de Marokkaansche quaestie Hg zeide dat het optreden van Spanje en Ifrankrgk geen wantrouwen mag of kan wekken Spanje zal steeds optreden in gemeenschappelijk overleg met Frankrgk Daarbg zal bet de belangen der mogendheden die het met de taak belastten orde in Marokko te doen ontstaan niet uit het oog verliezen Het werk dat Spanje met Frankrgk onderneemt is een renzenarbeid zeide minister Maura maar daarby zal het de bepalingen der Acte van Atgeciras steeds ten grondslag nemen Die staatkunde van Spanje wordt door het volk begrepen en goedgekeurd Bg alles wat de regeering deed in de Marokkaansche quaestie kon zg rekenen op den steun van het parlement en van bet volk Want de staatkunde die Spanje in Marokko volgen wil is een staatkunde van vredelievondheid Spanje zal nooit toestaan dat in het ge van beide Alexander Daviditch öl ge zi t met hem in het komplot 6f vergeef mg ge zi t een domkop Het is bijna onmogelijk dat ge niet begrijpt dat hg haar op do meest geweteolooze wi ze als een kind om den tuin leidt Het is toch zoo klaar als de dag dat hg haar kwijt wil ign en haar daarom bier laat ge bljjft met baar opgescheept en knnt haar dan op eigen kosten naar Petersburg sturen Hoe is het mogelijk dat uw mooie vriend u door zg ne praatjes zoo verblind heeft dat ge de eenvoudigste dingen niet ziet f Dat zgn allemaal slechts veronderstellingen zei Samoylenko terwyi hjj weer ging zitten Veronderstellingen P Waarom vertrekt bjj d in alleen en niet mot haar f En waarom vraag ik kan zg niet eerst gaan en bg later Zoo n geraffineerde scbnrk Door nadenken en argwaan betreffende zgn vriend gedrnkt werd Samoylenko ineens kalmer en liet b j ziine stem dalen Maar het is onmogelijk zei hg zich den nacht herinnerend dien Lajewsky bij hem doorbracht Hg Igdt zoo Wal zegt datP Dieven cii moordenaar lijden ook Wordt vervolgd I I